(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, trong đó riêng xã Quang Trung có gần 50 ca bị nhiễm với hơn 3.000 hộ dân trong diện phong tỏa, chỉ trong thời gian 1 ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã huy động được 300 suất quà, với tổng trị giá 150 triệu đồng hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội ở xã Quang Trung.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbEkOG6tyzEkeG7tOG7ieG6syDEkeG7tMSpbSzhu7Q2ZSzEkeG7tGLhuqFs4bu04bubw6Bt4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDRvxJHhurfhu7TEkeG6szpt4bu0NjHhu5vhu7Rjb+G6teG7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4buuL+G6s+G7uFbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4nhurI3OjXhu7JWTGrhu49oNOG7tGzhuqXEkeG6s+G7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0NeG6pzThurPhu7Qzw6PEkeG6s+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P+G7tDXhurXhuq/EkeG7tDPhurXhuqHEkeG7tOG7ieG6s8O1NOG7tGwu4buJ4bu0bGrDoMSR4bu0NuG6pzrhu7QzLMSR4bu0bOG6s+G6p+G7tMahKOG7tHjhuq1k4bu0S2fEkcav4bu0bGplxJHhurfhu7Q2w6nhu7Rq4bq1w6DEkeG6t+G7tMahKOG7tMSobTrEkeG6t+G7tExqbcSR4bq34bu0NMOp4bu04bq3IMSR4bu0JOG7tuG7tDQ64bu0M+G6p+G7tMSR4bqz4bq14bqvZOG7tOG7lWjhurXhu7ThurNnxJHhu7Qj4buo4bu24bu24bu24bu04bqz4buD4bu0NV3EkeG7tGxqZcSR4bq34bu0NeG6tcOjxJHhu7Thu4nhurNlxJHhurfhu7Rs4bq9Osav4bu0NOG6s+G6reG7tGxqZcSR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7Thu7jhu7TEkeG6tyzhu5vGr+G7tOG6suG6tcOj4buJ4bu04bqz4buD4bq14bu0w71lOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tGzhuq3EkeG6s+G7tDYo4bu04bqzbeG7m+G7tDbhu4PEkeG6t+G7tDbhu4/DrTThu7Qj4bu24bu24bu0a20ibOG7tMSpbSzGr+G7tOG7lWjhurXhu7Rs4buFxJHhurfhu7RsauG6p+G7tOG6t+G6tTvhu7Thu7gk4bu24bu0bGrhurXDo23hu7Q24buHxJHhurfhu7ThurNm4bu0bGrDreG7tDThurNl4bu0NDs04bu0NuG7geG6teG7tGzhu4/DrcSR4bq34bu0Yyzhu7ThurPhu4Phu7TEkeG6t+G6s8OoZcav4bu0NDDEkeG7tMSR4bq34bqzw6hlxq/hu7Q0OzThu7Q24buB4bq14bu0bOG7j8OtxJHhurfhu7QzIWXhu7RsasOt4bu0xqEo4bu04bqz4buD4bq14bu0w6zhu7TGoSjhu7TEqG06xJHhurfhu7RMam3EkeG6t+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7I1bOG6s21kM+G7tOG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQl4bu24buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9A4bu4PUAv4bu4PSY1JOG7tj894bu2IyVsPyQkPSNj4bu24buo4bqr4buJ4bq34bukalM9JSPhu7Lhu7Q6Y2xT4buyxJDhurcsxJHhu7Thu4nhurMgxJHhu7TEqW0s4bu0NmUsxJHhu7Ri4bqhbOG7tOG7m8OgbeG7tGzhurPhu49nxJHhurfhu7Q0b8SR4bq34bu0xJHhurM6beG7tDYx4bub4bu0Y2/hurXhu7Q14bqnNOG6s+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P+G7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7sibhu7bhu7bhu7Lhu7ThurM34bq14bq34bqzbFPhu7IkJeG7tuG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWRGbhurXhu7RrbSJs4bu0xKltLOG7tOG6t+G7h2Thu7Rj4buPZ8SR4bq34bu0bOG6s+G7kTTGr+G7tGzhurPhu5E04bu04buJ4bqzMWThu7Thu5Us4bu0NDs04bu0ZHts4bu04bqzLMSR4bq34bu0bOG6s+G6teG6oWzhu7Thu5vhuqFt4bu04bq34bq1buG7ieG7tDMs4bu0NGXEkeG7tOG7leG7j8OtbOG7tMSpbTrhu7Ri4bqzw6nhu7Ri4bqzKcSR4bu0bGplxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tDPhuqfhu7Thu4nhurNlxJHhurfhu7Rs4bq9OuG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7LhurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7Ql4bu24bu24buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9A4bu4PUAv4bu4PSY1JOG7tj89I+G7tuG7uGxAQCThu7gmY+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTIybhu7bhu7Lhu7Q6Y2xT4buyxJDhurcsxJHhu7Thu4nhurMgxJHhu7TEqW0s4bu0NmUsxJHhu7Ri4bqhbOG7tOG7m8OgbeG7tGzhurPhu49nxJHhurfhu7Q0b8SR4bq34bu0xJHhurM6beG7tDYx4bub4bu0Y2/hurXhu7Q14bqnNOG6s+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P+G7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7sibhu7bhu7bhu7Lhu7ThurM34bq14bq34bqzbFPhu7Il4bu24bu24buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slZDKMSR4bqz4bu0Ni5l4bu04bqy4bq1w6Phu4nhu7ThurPhu4PhurXhu7TDvWU6xJHhurPhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0bOG6rcSR4bqzxq/hu7TDkuG7m+G7tDM6xJHhu7RETEzEqOG7tGzhuq3EkeG6s+G7tGLhurXEg2Thu7Rsajrhu7Q0OzThu7RsbuG6teG7tMSpbSzhu6jhu6jhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0JeG7tuG7tuG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQOG7uD1AL+G7uD0mNSThu7jhu7bhu7bhu7YjJWxA4bu24bu4IyZj4bu24buo4bqr4buJ4bq34bukalMm4bu44buy4bu0OmNsU+G7ssSQ4bq3LMSR4bu04buJ4bqzIMSR4bu0xKltLOG7tDZlLMSR4bu0YuG6oWzhu7Thu5vDoG3hu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34bu0NG/EkeG6t+G7tMSR4bqzOm3hu7Q2MeG7m+G7tGNv4bq14bu0NeG6pzThurPhu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/hu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Im4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyJeG7tuG7tuG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buo4buo4buo4buVLOG7tDRvxJHhurfhu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu04buVMMSR4bu0NOG6s23hu5vEg8SR4bu0xKltLOG7tGPDoMSR4bu0xqE34buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQqKuG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQOG7uD1AL+G7uD0mNSThu7Y/PSThu7bhu7hsJuG7tioqJGPhu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUyVAJOG7suG7tDpjbFPhu7LEkOG6tyzEkeG7tOG7ieG6syDEkeG7tMSpbSzhu7Q2ZSzEkeG7tGLhuqFs4bu04bubw6Bt4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDRvxJHhurfhu7TEkeG6szpt4bu0NjHhu5vhu7Rjb+G6teG7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQqKuG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWeTs04bu0Y+G7kTThu7Rj4buPw63EkeG6t+G7tDRvxJHhurfhu7Rs4bqzOmThu7ThurfhurU64bu04buVMMSR4bu0NOG6s23hu5vEg8SR4bu0xKltLOG7tGwu4bq14bu0xJFn4bq14bu0bDDhu4nhu7Ri4bqhbOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeTrhu4ls4bq1ZcSR4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7LhurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7QkJCThu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0Dhu7g9QC/hu7g9JjUk4bu2Pz0qI0BsQD/hu7YmI2Phu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUyMqJOG7suG7tDpjbFPhu7LEkOG6tyzEkeG7tOG7ieG6syDEkeG7tMSpbSzhu7Q2ZSzEkeG7tGLhuqFs4bu04bubw6Bt4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDRvxJHhurfhu7TEkeG6szpt4bu0NjHhu5vhu7Rjb+G6teG7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQkJOG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buzxIPhu7QzIWXhu7Q2IWThu7Q6xJHhu7RsZSzEkeG7tDThurNl4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfGr+G7tDThurPhu4HEkeG6t+G7tDXhuqc04bqzxq/hu7TEqW0s4bu0NuG7j8OtNOG7tGww4buJ4bu0YuG6oWzhu7RsLuG6teG7tDThur/EkeG6t+G7tGvDrOG7tMahKOG7tMSobTrEkeG6t+G7tExqbcSR4bq34bu0NsSD4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7TEqW3hu5vhuqPEkeG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu0NuG6ocSR4bu0bDDEkeG7tMSR4bqzLOG7tGxq4buRNOG7tGzhurXhuqHhu4nhu7Rsajpl4bu0NOG6s2Xhu7Q0OzThu7ThurPhu4Phu7Q1XcSR4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCXhu7g94buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9A4bu4PUAv4bu4PSY1JOG7tj89P+G7uD9sJColKuG7tmPhu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUyYkQOG7suG7tDpjbFPhu7LEkOG6tyzEkeG7tOG7ieG6syDEkeG7tMSpbSzhu7Q2ZSzEkeG7tGLhuqFs4bu04bubw6Bt4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDRvxJHhurfhu7TEkeG6szpt4bu0NjHhu5vhu7Rjb+G6teG7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siXhu7g94buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slZ54bqz4bq14bqjbeG7tEDhu7gt4bu44bu2xq/hu7RsLuG6teG7tMahKOG7tMSobTrEkeG6t+G7tExqbcSR4bq3xq/hu7Q2LuG6teG7tDXhurXDo8SR4bu0YyjEkeG6s+G7tDYuZeG7tOG6suG6tcOj4buJ4bu04bqz4buD4bq14bu0w71lOsSR4bqz4bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tGzhuq3EkeG6s8av4bu0w5Lhu5vhu7QzOsSR4bu0RExMxKjhu7Rs4bqtxJHhurPhu7Q2KOG7tGxqOmXhu7TEqW0s4bu0NOG6s2Xhu7Q2LuG6teG7tDXhurXDo8SR4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7TEqW3hu5vhuqPEkeG7tMahKOG7tDbEg+G7tGLhuqfhu4nhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG7ieG6s13EkeG7tDPhu4Xhu7Q24bqhxJHhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0bGplxJHhurfhu7TGoSjhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0JeG7tuG7tuG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQOG7uD1AL+G7uD0mNSThu7Y/PT8kJmzhu7gjIyPhu7Zj4bu24buo4bqr4buJ4bq34bukalPhu7gq4buy4bu0OmNsU+G7ssSQ4bq3LMSR4bu04buJ4bqzIMSR4bu0xKltLOG7tDZlLMSR4bu0YuG6oWzhu7Thu5vDoG3hu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34bu0NG/EkeG6t+G7tMSR4bqzOm3hu7Q2MeG7m+G7tGNv4bq14bu0NeG6pzThurPhu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/hu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Im4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyJeG7tuG7tuG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buzbsSR4bq34bu0xJHhurPhu4/hu7Rsw6DEkeG7tOG6t+G6u+G6teG7tOKAnMSQ4bq3LMSR4bu04buJ4bqzIMSR4bu0xKltLMav4bu0NmUsxJHhu7Ri4bqhbOG7tOG7m8OgbeG7tGzhurPhu49nxJHhurfigJ3hu7Q24bqhxJHhu7RsOuG7m+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tMSR4bqzMMSR4bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0NOG6s+G6reG7tGQ6xJHhurfhu7ThurfhurU74bu0bGrhuqfhu7Thu5UwbOG7tDThurMibOG7tGQs4bu0NOG6ucSR4bu0Yyzhu7Rkw6nEkeG7tMSpbSzhu7Rsajpl4bu04bq34buT4bq14bu04bubw6Bt4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t8av4bu0NG/EkeG6t+G7tMSR4bqzOm3hu7Q2MeG7m+G7tGNv4bq14bu0NeG6pzThurPhu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0JD3hu7jhu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0Dhu7g9QC/hu7g9JjUk4bu2PyQkIyVsJCQ9PyVj4bu24buo4bqr4buJ4bq34bukalMqJeG7uOG7suG7tDpjbFPhu7LEkOG6tyzEkeG7tOG7ieG6syDEkeG7tMSpbSzhu7Q2ZSzEkeG7tGLhuqFs4bu04bubw6Bt4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDRvxJHhurfhu7TEkeG6szpt4bu0NjHhu5vhu7Rjb+G6teG7tDXhuqc04bqz4bu0eUXhu5ThurTDvS3hu7g/4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQ94bu44buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slbhu7Phu4/DrTThu7Qz4bq14bqhbMav4bu0NG/EkeG6t+G7tOG7lWjhurXhu7Q0OzThu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7Q6xJHhu7Rr4bq1xJHhurPhu7TGoSjhu7ThurPhu4PhurXhu7Rs4bqz4buPacSR4bq34bu0xqFt4bubw6DEkcav4bu0Nl3hu5vhu7RjLOG7tGMgxJHhu7Rs4bqzw7Xhu7Qj4bu04bqy4bq1w6Phu4nhu7ThurPhu4PhurXhu7TDvWU6xJHhurPhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0bOG6rcSR4bqz4bu04buJ4bqzO2zhu7Q24buDxJHhurfhu7Q04bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tOG7ssSQ4bq3LMSR4bu04buJ4bqzIMSR4bu0xKltLMav4bu0NmUsxJHhu7Ri4bqhbOG7tOG7m8OgbeG7tGzhurPhu49nxJHhurfhu7Q0b8SR4bq34bu0xJHhurM6beG7tDYx4bub4bu0Y2/hurXhu7Q14bqnNOG6s+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P+KAneG7tMOyxJHhurfhu7ThurPhu4Phu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0NDs04bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tGzhuq3EkeG6s+G7tDPhuqfhu7QhxJHhurPhu7ThurPhu4/DrMSR4bq34bu0NWXhu7Q14bqnNOG6s+G7tHlF4buU4bq0w70t4bu4P+G7tGxqZcSR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7TEqW064buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4lxbWzhurNlauG7slbhu4jhurM6xJHhu7TEkOG6tzrhu64v4buJVg==

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]