(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tình yêu đồ cổ, nhiều năm qua cựu binh Hà Hồng Kỳ ở Khu phố 4, thị trấn Quán Lào (Yên Định), đã lặn lội khắp nơi để sưu tầm những thứ mình yêu thích. Với ông, việc gìn giữ và giới thiệu những món đồ này là cách dạy cho con cháu đời sau biết về lịch sử dân tộc, trận trọng quá khứ. Vì thế, chúng là vô giá.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7nkDhu7bhu7jhu5Thu5A84bu14bq24bqiZ+G7kuG7puG7lOG6slLhu5jDieG6slAmQOG6suG7kuG7lC7hurJS4buYLlLhu5LhurLigJxR4bq6UuG7mOG6siFZ4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuKAneG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqi4bqgS1HhuqJ14buu4buU4bqy4bu4xqBS4buY4bqyPMOTQOG6skrGr+G6suG7iOG7quG7t+G6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUsOKUeG6suG7skDEkOG6suG7iDtA4bqy4buK4buUUuG7mOG6ssOpw4nhurLDqcavUuG7kuG6suG7g3vhurJY4bqy4buD4buYQOG6ssOd4buYxajhurLhuqzhu7fhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7RHUuG6suG7kUBFUuG6suG7hcOJU+G6ssOB4bulw5NS4bqy4bq34buaUuG7mMOA4bu34bqySuG6vOG6slDhu4ZS4bqyUOG7qOG7lOG6suG7oOG7mOG6vsOd4bqyUuG7rOG7lOG6skrDleG6suG7tiZA4bqy4bu4SFHhurJS4buYLlLhu5LhurLhu7jhu5g/4bqyUcagUuG7mOG6sjzDk0DhurLhu7jhu5jhu5bhu4jhu5jhu7nhurJ14buu4buU4bqy4bumUuG7kuG7t+G6siHhu5Thu47hu4jhurLhu5LGoFLhurLhu5Lhu5Qu4bqyIcOJ4bqy4buS4buU4buu4buU4bqy4bu44buY4buU4buOQOG6slLhu5guUuG7kuG6slFUUuG6skrGr+G6slLDiTzhurJQw4nhurLhu4hF4buI4buY4bqyxKjhurg84bqy4buI4buYU+G6suG7iFNS4bqy4buI4buYRUDhurJKVuG7lOG6suG7tsSQQOG6suG7iuG7lMOS4bu44bqyIeG7jOG6slDhu5rhu4jhu5jhurLhu7Ys4bqyxKhGUuG6suG7uOG7qOG7iOG7t+G6suG7uOG7tElS4bqy4bu44bu0w5pS4buS4bqy4buyQEXhurLhu6Dhu5g/4bu54bqydcag4bqy4bu44buYw5Lhu7fhurLhu4jhu5gjUuG7kuG6slDDieG6siHhu6bhurLhu5Lhu5RF4bu54bqgL0tR4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qELhuqbDguG7uERC4bqs4bq04bq0UOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqrhuqTDguG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhurJQJkDhurLhu5Lhu5Qu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4oCcUeG6ulLhu5jhurIhWeG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLigJ3hurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqideG7lOG7juG7iOG6suG7tiZA4bqy4bu4SFHhurLhu4jhu6rhurIhSeG7uOG6skrhurzhurJKJlfhu4jhurLhu6ZS4buS4bqy4buDe+G6skfDneG6siXhu7fhurJSQFLhu5LhurJSR0DhurLhu7g64bqy4buYxq/hu5ThurLhu4hVUuG6suG7uOG7tE7hu7fhurJS4buYJlLhu5LhurLEqFPhurLhu4jhu6ZS4buS4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7iklS4bqyUsOTUuG6suG7plLhu5LhurLhu4jhu5gmxJDhurLhu4hU4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6skrDleG6slDDiVHhu7nhurJm4bq84buU4bqy4buI4buYU+G6skrDklLhurLhu6Dhu5jhu5ThurIh4buM4bqy4buS4buUw4nhu7fhurLhu6ZS4buS4bqyUeG7ruG7lOG6suG7uOG7lMOSUuG6suG7mMOJUuG7mOG6skomV+G7iOG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7YmQOG6suG7uEhR4bqyUsOJPOG7ueG6ssSpUuG7kuG6suG7g3vhurLhu4jhu5hT4bqy4buK4buUw5Lhu7jhu7PhurLigJzDqcav4buU4bqy4buIVVLhurLhu7jhu7RO4bu34bqy4bu44bum4buU4bqySuG6vOG6suG7tEfhu7jhurLhu7jhu5jhu5bhu4jhu5jhurLhu6Dhu5jhu5ThurJS4buYxqBS4bqyIcOJU+G6slLhu5guUuG7kuG6skrGr+G6siFJ4bu44bqy4buI4buq4bu54bqyZ+G7mCZS4buS4bqy4bug4buY4buU4bqySlThu7fhurLhu7jhu6bhu5ThurLhu4hVUuG6suG7iOG6uuG6slHhu6jhu7jhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurJKw5XhurLhu4jhu5jDilHhurLhu7ZU4buI4bu34bqy4buI4bumUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurJS4buY4buU4buMQOG6slLDk1LhurLhu7jhu6bhu5ThurLhu4g/4bqy4buS4buULuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7YmQOG6suG7uEhR4bqyUsOJPOG6skrDklLhurJQI+G7iOG6siHhu4zhurLhu5gmQOG6slHhu67hu5ThurJQw4lR4oCd4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qELhuqbhuqjhu7jhuqRDw4LDguG6qFDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqq4bqkQ+G6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhurJQJkDhurLhu5Lhu5Qu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4oCcUeG6ulLhu5jhurIhWeG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLigJ3hurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4buZxJBA4bqy4bug4buY4buU4bqyIeG7jOG6suG7mCZA4bqy4buIReG7iOG7mOG6skpGPOG6suG7oOG7mFPhurpS4buS4bqyw4LhurThurJSw4pR4bu34bqy4bumUuG7kuG6skrhurzhurLhu7jhu5TDklLhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu7jGoFHhurJRQMSQ4bu34bqyKeG7lFLigKbhurLhu4hF4buI4bqySsav4bqyIUnhu7jhurIhw4nhurLhu7bhur7DneG6sinDksOd4bqy4buI4buYI1Lhu5LhurJQ4bq44buU4bqyUeG7qOG7uOG6suG7iEXhu4jhu5jhurLhu5hXw53hurJQPuG7ueG6suKAnMSDxJBS4bqySkhA4bu34bqy4bu44bum4buU4bqy4buI4buY4buc4bqy4bu2JkDhurLhu7hJw53hurJR4buo4bu44bqy4bu2xajhurJRVFLhurJKxq/hurJK4busUuG6suG7kuG7lOG6ulLhurJS4buYJuG6suG7iOG7mExS4bu34bqySuG7osSQ4bu54bu54bu54bu54bqydeG7jOG6suG7tsSQQOG7t+G6suG7iMOJUuG7kuG6suG7uMagUeG6suG7mOG7lMOVQOG6suG7iMOJUuG7kuG6skrEkFHhurJRw5Phu7fhurLhu7jhu6bhu5ThurLhu7RTUuG7kuG6suG7tEDhu6rhu5ThurLhu6Dhu5jhur7DneG6slLhu6zhu5ThurJKw5XhurLhu7YmQOG6suG7uEnDneG6suG7iEXhu4jhurJRVFLhurLhu4jhu6rhurIhSeG7uOG6suG7skDEkOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buge+G6tuG7t+G6suG7plLhu5LhurLhu4N74bqy4buI4buY4buUxJDhurLhu7ZO4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qELhuqZD4bu44bqoQ0LhuqzhuqRQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r8OC4bqs4bq04bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2Z+G7kuG7puG7lOG6slLhu5jDieG6slAmQOG6suG7kuG7lC7hurJS4buYLlLhu5LhurLigJxR4bq6UuG7mOG6siFZ4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuKAneG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqJn4buYLlLhu5LhurJRVFLhurJKxq/hurLhu6ZS4buS4bqy4buDe+G6slAmQOG6suG7kuG7lC7hurLhu7jhurjhu5ThurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurJRxqBS4buY4bqySsSQ4bqyw53hu5hIUuG6slDDieG6suG7ikXhu7jhurJK4buixJDhu7fhurLEqCRS4buS4bqy4buIJOG6slDEkFPhurJK4buoUuG7kuG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhurIhw4nhurJS4buYLlLhu5LhurLhu6Bb4bqyIUnhu7jhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4buIJcSQ4bqy4bumUuG7kuG6siHDieG6suG7iEXhu4jhurJKxq9S4buS4bqySuG7qOG7lOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhurThurTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqQv4bqk4bqk4bqkxKjhurThuqThurThuqhC4bqs4bqk4bu4w4LhurThuqzhuqhEUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqThuqThuqrhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurZn4buS4bum4buU4bqyUuG7mMOJ4bqyUCZA4bqy4buS4buULuG6slLhu5guUuG7kuG6suKAnFHhurpS4buY4bqyIVnhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4oCd4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqrhurThurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG7lUfhu7jhurLhu4jhurrhurLhu4jhu5gjUuG7kuG6skrhu4xA4bqySuG6vOG6slLhu5LhurrhurJRw4lA4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6siHDieG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu4hVUuG6slLhu5JAPMOTUuG6siFNUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhurThurTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqQv4bqk4bqk4bqkxKjhurThuqThurThuqhC4bqs4bqo4bu44bqkQ8OC4bqq4bq0UOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqThuqTDguG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhurJQJkDhurLhu5Lhu5Qu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4oCcUeG6ulLhu5jhurIhWeG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLigJ3hurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bqvVOG6slLhu5guUuG7kuG6slFUUuG6skrGr+G6ssSoPVLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu5hT4bq44bu44bqy4buY4buAUuG7kuG6slLhu5LDiTzhurIhw4nhurLhu4jhurrhurJS4buYLlLhu5LhurJRVFLhurJKxq/hurJKJlfhu4jhurJQw4lR4bqy4bu44buUUuG7mOG6sinhurpT4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qELhuqxE4bu4ROG6qkPhuqpCUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69C4bqq4bqo4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2Z+G7kuG7puG7lOG6slLhu5jDieG6slAmQOG6suG7kuG7lC7hurJS4buYLlLhu5LhurLigJxR4bq6UuG7mOG6siFZ4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuKAneG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLDqeG7lOG7jlLhurLhu7jhurjhu5ThurLhu6ZS4buS4bqy4buDe+G6skrEkFLhu5LhurLhu7ZY4bqy4buYLkDhurLhu5jhu6xS4bqy4bqm4bq04bq04bqy4buY4buU4buOUuG6siFJ4bu44bqyIcOJ4bqy4bugW+G6siFJ4bu44bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu44bu0xJBS4buY4bu54bqy4buV4bu0U1Lhu5LhurJKVOG6suG7iFThurLhu6Bb4bqyIUnhu7jhurLhu4jhu5jhu5zhurIhw4nhu5ThurLhu4jhu5gk4buI4bqyUsOKUeG6slLhu5gmUuG7kuG6suG7iCpS4buS4bqy4buIVOG6suG7oFvhurIhSeG7uOG6slDDk1LhurJKw5JS4bqy4buI4bq64bqy4bu44bu0w4pR4bqyUsOKUeG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhurThurTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqQv4bqk4bqk4bqkxKjhurThuqThurThuqhC4bqo4bqk4bu4w4LhuqzhuqRCQ1DhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqo4bq0w4LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurZn4buS4bum4buU4bqyUuG7mMOJ4bqyUCZA4bqy4buS4buULuG6slLhu5guUuG7kuG6suKAnFHhurpS4buY4bqyIVnhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4oCd4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqrhurThurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouKAnOG7mSZA4bqy4bu4SFHhurJKxq/hurLhu4jhu6rhurJQw4nhurJR4buo4bu44bqy4bu44buYI+G6suG7iOG7mOG7rOG7lOG6suG7uMSQU+G6slLhu5jhurzhu7fhurIhOsSQ4bqy4buS4buUI8Od4bqy4buY4buUw5VA4bqy4buK4buUw5Lhu7jhurLhu5jhu6xS4bqyIeG7jOG6slDhu5rhu4jhu5jhurLhu7Ys4bqyxKhGUuG6suG7uOG7qOG7iOG7t+G6siE6xJDhurJQw4nhurLhu7Y74bqy4bu44bu04buU4bqyRlLhu7fhurLhu7gmWFLhu5LhurJS4buY4buu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4bu44buYw5LhurLhu5jhu47hurJK4buU4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOKAneG7t+G6suG7plLhu5LhurLhu4N74bqyUlThu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqq4bq04bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pMOC4bqkL+G6pOG6pOG6pMSo4bq04bqk4bq04bqoQuG6qOG6quG7uEThuqThuqbhuqThuqRQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r+G6qOG6rOG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhurJQJkDhurLhu5Lhu5Qu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4oCcUeG6ulLhu5jhurIhWeG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLigJ3hurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bq3w5XhurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurLhu5jGr+G7lOG6suG7tuG7lFLhu5jhurJKJlfhu4jhurLhu5Lhu5RF4bqy4bu44bu04bua4bqy4buIJcSQ4bqyUeG7sOG7lOG6suG7mOG7lOG7jlLhurIhSeG7uOG7t+G6suG7plLhu5LhurLhu4jhu5jhu5TEkOG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu7YmQOG6suG7uEnDneG6suG7iCXEkOG6slHGoFLhu5jhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7klThu4jhurJS4buYw5nhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqq4bq04bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pMOC4bqkL+G6pOG6pOG6pMSo4bq04bqk4bq04bqoQ+G6puG6tOG7uOG6qOG6pkPhuqZEUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69C4bqkQuG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhurJQJkDhurLhu5Lhu5Qu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4oCcUeG6ulLhu5jhurIhWeG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLigJ3hurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqiZuG7qOG7uOG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu5Lhu5TEkFLhurLEqMOJUuG7mOG6suG7iOG7mFPhurJS4buYLlLhu5LhurLhu4jhu5jhu5TDkuG7iOG6skrhu6LEkOG6suG7iOG7quG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqrhurThurTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqQv4bqk4bqk4bqkxKjhurThuqThurThuqhD4bqmQ+G7uOG6pkJC4bqq4bqqUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqrhuqZD4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2Z+G7kuG7puG7lOG6slLhu5jDieG6slAmQOG6suG7kuG7lC7hurJS4buYLlLhu5LhurLigJxR4bq6UuG7mOG6siFZ4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuKAneG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqJn4buYLlLhu5LhurLhu4jhu5jhu5TDkuG7iOG6skrhu6LEkOG6suG7iOG7quG7t+G6suG7isagUuG7mOG6suG7iOG7quG7ueG7ueG7ueG6skomV+G7iOG6suG7isOJPOG6suG7iuG7lOG7jlLhurLhu6Dhu5jhu5TDklLhurJS4buSJlbhu5ThurIpS1HhurJRw5PhurJRw41S4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qEPhuqjhuqbhu7jhuqbhuqzhuqpCw4JQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r+G6qOG6qsOC4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2Z+G7kuG7puG7lOG6slLhu5jDieG6slAmQOG6suG7kuG7lC7hurJS4buYLlLhu5LhurLigJxR4bq6UuG7mOG6siFZ4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuKAneG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkPhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqJm4buo4bu44bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7oOG7mEXhu4jhurLhu7jhu7QmUuG7kuG6suG7isOJPOG6suG7iEXhu4jhurLhu6Bb4bqyIUnhu7jhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7jhu7TEkFLhu5jhurJS4buYJuG6skrhurhS4bu34bqy4buKU1Hhu7fhurJRxqBS4bqySuG6vOG6suG7uOG7mEVT4bqyUuG7klXhu5Thu7fhurLhu4rhu5ThurJK4bumUuG7kuG6sko7UuG7kuG6slIm4buu4buI4bu54bu54bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qEPhuqhC4bu4ROG6tERD4bq0UOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqbhurThurbhurLEkFDhu7jhu6/hurZn4buS4bum4buU4bqyUuG7mMOJ4bqyUCZA4bqy4buS4buULuG6slLhu5guUuG7kuG6suKAnFHhurpS4buY4bqyIVnhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4oCd4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqrhurThurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG7lUfhu7jhurLhu4jhurrhurLhu4hF4buI4bqyUVRS4bqySsav4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6skomV+G7iOG6suG7plLhu5LhurLhu7bhur7DneG6sinDksOd4bqyUeG7qOG7uOG6suG7iEXhu4jhu5jhurJS4buSw4pS4bqyUuG6vsOd4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pC/huqThuqThuqTEqOG6tOG6pOG6tOG6qEThurThurThu7jhuqjhuqbhuqjhurRCUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69EQ+G6quG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5Lhu6bhu5ThurJS4buYw4nhurJQJkDhurLhu5Lhu5Qu4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4oCcUeG6ulLhu5jhurIhWeG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLigJ3hurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6quG6tOG6tOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4buD4buY4bumUuG7kuG6suG7luG7uOG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7uMagUeG6suG7kuG7hsOd4bqy4bumUuG7kuG6suG7g3vhurJS4buSw5nhurI+4bqyUUDEkOG6suG7uFPDiVLhurLhu4rhu6jhurLhu4rhu6jhurLhu7YmQOG6suG7uEnDneG6slLhu5gmUuG7kuG6suG7plLhu5LhurJS4buYR+G7uOG6suG7skA8w5Lhu7jhurLhu7g64bqy4buI4buYxajhu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqq4bq04bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pMOC4bqkL+G6pOG6pOG6pMSo4bq04bqk4bq04bqoROG6tOG6rOG7uOG6rOG6pEPhuqThuqxQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r8OCQ0LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurZn4buS4bum4buU4bqyUuG7mMOJ4bqyUCZA4bqy4buS4buULuG6slLhu5guUuG7kuG6suKAnFHhurpS4buY4bqyIVnhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4oCd4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqrhurThurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6osSpUuG7kuG6suG7g3vhurLhu4jhu5jhu5TEkOG6suG7tk7hu7PhurLigJzhu4Phu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5jhurrhu5ThurLEkOG7lOG6suG7iCpS4buS4bqy4buS4buGw53hurJKJlfhu4jhurJS4buYLlLhu5LhurJRVFLhurJKxq/hurJSw4k84bu54bqyZeG7hsOd4bqyIcOJ4bqy4bu2WOG6suG7mC5A4bu34bqySlThurJQw4nhurLhu4hF4buU4bqyxKhAPMOTUuG7ueG6smbGoFLhu5jhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buK4buUw5Lhu7jhurLhu5Lhu5Qu4bqy4buSxqBS4bqy4bu44buYxqDhurJSVOG6suG7iOG7mOG7glLhu5LhurLhu4rEkFPhurLhu5Lhu5RW4bqySsOSUuG6siHhu67hu5ThurJRxqBS4buY4bqyUi7EkOKAneG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w50iQOG7uOG7mFPhu7ThurbhuqLhu5XDilLhu5LhurLhu5Xhu5gjPOG6oC/DneG6og==

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]