(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua gia đình ông Phan Văn Quynh ở thôn Tâm Sơn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung đã khai thác diện tích rừng hiện có gồm 0,9 ha để phát triển kinh tế hộ đem lại hiệu quả kinh tế cao.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZ4bqn4bqq4bun4buO4buj4buOw5JC4bqk4bq+4bujw4Hhuqrhu7Hhur7hu6Phur7DlUhC4bujw4Dhu5zhu6Xhu6Phu6DFqeG7gOG7o8OS4bua4bq+4bqo4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZNeG6qkLhurTDleG7o+G6vuG7scOK4bujw5PDleG7peG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujSOG6vuG6qOG7o+G6p+G6quG7peG6vuG7o+G7g+G7seG6vuG7o+G6rcOVUuG6vuG6quG7o03hu6Phu47huqpI4bq+4bujYnnDiuG7o+G6q8So4bq+4buN4bujUeG7q+G7o3vFqeG7o2J54bq+4buN4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6N7xanhu6Niw5LDleG6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o+G6uuG6quG7pULhu6Phu47huqrhu6fDgeG7o8OAQsOC4bq+4buj4buOQ8OB4bqq4bujw5Lhu5rhur7huqjhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgeG7huG7o+G6qMONw4rhu6Phu5/hu43DueG7o+G6quG7peG7o+G6oOG6pOG7o0/huqrhu6fhu47hu6Phu47DkkLhuqThur7hu6PhurpC4bq+4bqq4buj4buO4bqy4buj4bqqw4zhu6PhuqDhuqLDiuG7o+G6vMawQuG7o+G6qkLDgsOV4bujw5PDleG7qeG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phu47hurLhu6PDgeG7peG7gOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/Duk9Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzccO6T1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7oXAv4buhw7l1w4Bw4buhcXBxcHThu45x4buhc3R14bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmpydeG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu53huqfhuqrhu6fhu47hu6Phu47DkkLhuqThur7hu6PDgeG6quG7seG6vuG7o+G6vsOVSELhu6PDgOG7nOG7peG7o+G7oMWp4buA4bujw5Lhu5rhur7huqjhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64bufw7rhu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxw7rhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mcOg4bq+4bqo4buj4bqtw5VS4bq+4bqq4bujQeG6tuG6vuG7o+G7oOG7lkvhur7hu6PDgXlS4buj4bq84bun4bujLeG7o+G6vuG6qMOVw43hur7hu6Phu47huqrGoMOB4buj4bux4bq+4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PhuqDFqeG6vuG7o+G6vEzhur7hu6PDkuG7muG6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/Duk9Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzccO6T1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7oXAv4buhw7l1w4Bw4buhcXBx4buhceG7jnFxw7pw4buh4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmrDuXR14bud4buj4bul4bq84buOauG7neG6p+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o8OB4bqq4bux4bq+4buj4bq+w5VIQuG7o8OA4buc4bul4buj4bugxanhu4Dhu6PDkuG7muG6vuG6qOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/DuuG7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3HDuuG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZJMWp4bq+4buj4bq8TOG6vuG7o8OS4bua4bq+4bqo4bujw4Hhu4Dhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujSOG6vuG6qOG7o+G6rcOVUuG6vuG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZw6Dhur7huqjhu6Phuq3DlVLhur7huqrhu6PDgeG6quG7gOG7o0FC4bqy4buO4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4buhdOG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujSOG6vuG6qOG7o0Hhu63hu47hu6Phu47hu6VS4buj4bugxanhu4Dhu6PDgeG6quG7seG6vuG7o+G6vsOVSELhu6PhurxM4bq+4bujw5Lhu5rhur7huqjhu6Phu6DFqeG7o+G6vMOVSOG6vuG7o8OAw5VS4buj4buOw5JE4buj4bqgxanhur7hu6PhurxM4bq+4bujw5Lhu5rhur7huqjhu6Phu47hu5rhu6N04buf4bujLeG7o3Xhu5/hu6PDgeG7gOG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZQOG6tuG6vuG7o8OBxrDhur7huqrhu6PDgELDguG6vuG7o+G7jkPDgeG6quG7o8OS4bua4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PhuqhC4bul4buj4bqgROG6vuG6quG7jeG7o0jhur7huqjhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NA4bul4bq+4buj4bqtw5Xhu6nhur7hu6PhurxT4bujw5Lhu5rhur7huqjhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4bqqw4zhu6Phu6DFqeG7o3vGsOG7juG7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G6vHnDiuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buje8Wp4bujYsOSw5Xhur7huqjhu6PDgeG6quG7gOG7o+G7juG7teG6vuG7o8OA4buS4bq+4bqo4bujw4BCw4Lhur7hu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PhuqDDveG7juG7o8OA4buWSkLhu6Phu47hu6fhur7hu6PDkuG7muG6vuG6qOG7o+G6oOG6pOG7o+G6vsOVSELhu6Phu47huqrhurbDiuG7o+G6vEzhur7hu6PDkuG7muG6vuG6qOG7o+G7oMWp4buj4buOw5LDjeG6vuG6qOG7o8OS4bulw5Xhu6PDkuG7muG6vuG6qOG7o8OBw5Xhur7huqjhu6PDgcO9T+G7o+G7juG6qsagw4Hhu6Phu7Hhur7hu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vEzhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64bufw7pPUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3HDuk9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHDhu6FwL+G7ocO5dcOAcOG7oXFx4buf4buh4buf4buOdHJzcXLhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanFy4buh4bud4buj4bul4bq84buOauG7neG6p+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o8OB4bqq4bux4bq+4buj4bq+w5VIQuG7o8OA4buc4bul4buj4bugxanhu4Dhu6PDkuG7muG6vuG6qOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/DuuG7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3HDuuG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZw6Dhur7huqjhu6Phuq3DlVLhur7huqrhu6Phu6DFqeG7o+G6oMWp4bq+4buj4bq8TOG6vuG7o+G7jOG7rU/hu6NRw5XDveG7juG7o0Hhu6fhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhuqrhuqLhu4Dhu6NI4bq+4bqo4buj4bqtw5VS4bq+4bqq4buN4buj4bugQsOCw4Hhu6PDgeG6quG7scOK4buj4buM4buGw4Hhu6PhurxM4bq+4bujw5Lhu5rhur7huqjhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujw5PDleG7p+G7o0/huqrGoMOB4buj4buOxrBP4buP4bujPeG7lkpC4buj4buO4bun4bq+4bujw5Lhu5rhur7huqjhu6PDgeG7huG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6vOG7gMawQuG7o8OBeVLhu6PDgeG7gOG6vuG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4buj4buO4bu14bq+4bujw4Dhu5Lhur7huqjhu6PhurzFqcOK4buj4bq+4bqow5XDjeG6vuG7o+G7juG6qsagw4Hhu6Phu7Hhur7hu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vEzhur7hu4/hu6NA4bq24bq+4bujw4HGsOG6vuG6quG7o+G6oOG7huG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4buj4buOw5LDjeG6vuG6qOG7o+G7juG6quG6tsOK4bujw4FG4buj4bug4buCQuG7o+G7oOG7gELhu6PhurzFqcOK4buj4buO4bqqxqDDgeG7o+G7seG6vuG7o+G7juG6quG6tsOK4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PhurxM4bq+4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5kz4buAxrBC4buj4bq8TOG6vuG7o+G6vsWpUuG7o+G6qELhu6Xhu6PhuqBE4bq+4bqq4bujSOG6vuG6qOG7o+G6vsOVSELhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oOG7guG6vuG6qOG7o8O64buj4buO4bqq4bun4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6Phu47DkuG7hOG6vuG6qOG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu6Phu47hu5rhu6Nwc+G7o+G6oOG6suG6vuG7o3Hhu5/hu6Phurrhuqgvw4Hhu4Dhur7hu4/hu6M04buIQuG7o+G6vuG7scOK4buj4bqoQuG7peG7o+G6oEThur7huqrhu6NI4bq+4bqo4buj4buO4bqqw5Xhu6Phur7huqrhu7VP4buj4buhc+G7n+G7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o+G7jOG7pcOV4buj4bq64bqqQuG7o+G7jsOS4bua4bujw4HhuqpC4bujT+G6qkPhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51P4bukw5Xhu47huqrhu4DDkuG7neG7mUDhu6nhu4Dhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buTL0/hu5k=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]