(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây một số loại mỹ phẩm hữu cơ chiết xuất từ hoa hồng có thương hiệu Hồng Ecofarm đang gây “bão” đối với khách hàng là phụ nữ. Người biến những bông hoa hồng trở thành mỹ phẩm là một cô gái nhỏ nhắn, năng động mang tên Hồng.
d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7fhu7Dhu4Qk4buwLeG6suG7kE5M4buYxrDhu7nhu5Dhu4RL4buw4bup4bu3eHfhu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeMOpTMOdw5pO4bu54bq+TsOM4buY4bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7ueG7sE3DguG7mE3hu7nhu5I74bu5xahN4bq84buS4bu5TUDhu6zhu7nhu4BUdy/hu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeHcvTcOBeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqMOi4buE4bqy4buG4bu3eG5Nw5pO4bu5TE7hurLhu5jhu7lM4bq44buY4bu54buCRSXhu7nhu5JR4buw4bu54buq4bug4bu54buQ4buU4bqkTuG7ueG7kjvhu7nFqE3hurzhu5Lhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu7nhu4BNTsOM4buw4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buw4bu04bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7ueG7gOG7luG7ueG7sE3DnVThu5hM4bu5TU7hu4jhu6zhu7nDolDhu5hM4bu5OeG7gOG7lEvhurLhu6jhu5Lhu7nhu4LhurLhu5hM4bu5TEUl4bu54oCc4bq+4bqs4buU4oCd4bu54buC4bugTuG7uSNVTuG7ucOUTeG6tOG7gE3hu7lNw4Lhu5hM4bu54buQw4Lhu7nFqE1X4bu54buYQOG7seG7ucOpTMOdw5pO4bu54bq+TsOM4buY4bu54buYTUDhu5hM4bu54bq+4bue4buYTOG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu7nhu7Dhu6jhu6Thu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buSO+G7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7kMOC4bu54buSUeG7sOG7ueG7gOG7nuG7uUzhurRO4bu54buYTeG7nOG7ueG7mE3huqrhu5jhu6vhu7nhu5jhuqjhu5hM4bu54buCUeG7mEzhu7nhu5LhurLhu5hM4bu54buww43hu5jhu7nDolDhu5hM4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu34buG4buwTeG7rOG7kuG6vuG7uU424buE4buY4buw4buE4buo4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7c9TuG7huG7sE3GsOG7ueG6sOG6rkHFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nEgsOD4bqgxagk4bup4bu34bu54buq4buo4buAdeG7ty8v4buA4buG4buY4bux4bq+4bqy4buU4buwTeG6suG7mE1N4buU4bqy4buxI+G7mC/hu4bhu4Thu6rDlOG7sOG7lMWoL+G7mOG7hD3hu6ovw4DDgOG6osODL8OBw4PhurDhu4bDgcOBxILhuqDhuqLhuqBB4buww4Phuq7huqDhuq5B4buQQeG7scOVxahMxanhu6h1w4FB4bqu4bu34bu54bqy4buQ4buwdeG7t8OpTMOdw5pO4bu54bq+TsOM4buY4bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7ueG7sE3DguG7mE3hu7nhu5I74bu5xahN4bq84buS4bu5TUDhu6zhu7nhu4BU4bu34bu5PU7hu4bhu7BNdeG7t+G6sOG6rkHhu7fhu7lN4buETkxN4buwdeG7t8SCw4PhuqDhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t3hu4buo4bq44buY4bu5bk3DkuG7ucOiUOG7mEzhu7nhu6pO4buYTeG7ueG7mOG6qOG7kuG7ucOB4bq24bq24bqg4bur4bu54buw4bug4buw4bu54buYTE1O4buIxajhu7nhu4LhuqRO4bu5TeG7muG7gOG7ueG7gE3hu6wlw43hu5jhu7nhu5hMw4Lhu5hN4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7mExN4buI4bu54buqTuG7mE3hu7lN4bua4buA4bur4bu54buQ4bus4bue4buY4bu5w4nFqOG7uVjhu7nDnVXhu4Dhu7nhu5JU4bu54buw4bqk4buU4bu54buo4bqy4bu54buYTUDhu5hM4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu54buq4bqk4buATeG7q+G7ueG7mMON4buY4bu54buq4bqy4bus4bu5w5RNTuG7ueG7qOG6suG7ueG7sOG7qMOdw5rhu5hM4bu5w6JQ4buYTOG7ueG6vuG6quG7sOG7ueG7guG6uOG7rOG7ueG7sE3hu4Thu5Thu7nhu4Lhu6xSTuG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7huG7tuG7ueG6tOG7mOG7ueG7mOG7nuG7mEzhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7uU1A4bus4bu54buAVOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4d07hu5JM4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t0424buE4buY4buw4buE4buo4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7c9TuG7huG7sE3GsOG7ueG6sOG6rkHFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nDg+G6sEHFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HDg+G6sOG7hsOBw4HEguG6oMSCw4DDg+G7sMSCw4DhuqDDg8OA4buQQeG7scOVxahMxanhu6h14bq2QeG6oOG7t+G7ueG6suG7kOG7sHXhu7fDqUzDncOaTuG7ueG6vk7DjOG7mOG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buSO+G7ucWoTeG6vOG7kuG7uU1A4bus4bu54buAVOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurDhuq5B4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fDg+G6sEHhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t3ht4bqy4bus4bu54buwTcOaTuG7uUxO4bqy4buY4bu54buQ4bqo4buY4bu54buQUeG7mOG7uSNVTuG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7huG7tuG7ueG6tOG7mOG7ueG7mOG7nuG7mEzhu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7uU1A4bus4bu54buAVOG7q+G7ueG7sE/hu4BN4bu54buQWSXhu7nDlE7hu5hN4bu54buYTE1O4buI4buS4bur4bu54buY4bqo4buS4bu5w4BBw4HhurDhu7nDolDhu5hM4bu5xq/hu6wlw4zhu7Dhu7nhu4LDkuG7mE3hu7kj4buK4bu5xq/hu6zDjeG7ueG7gE1Q4buYTOG7ueG7pOG7uSThuqzhu7k24bq84buS4bu5NcOT4buYTeG7q+G7uU3hu6wl4buI4buY4bu5NuG6vOG7kuG7uW5NWCXhu7nhu4LEqOG7ueG7kOG6usWo4bu54buYTE1O4buIxajhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eHdO4buSTOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7dONuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu3PU7hu4bhu7BNxrDhu7nhurDhuq5Bxagk4bup4bu5TeG7hE5MTeG7sMaw4bu5xILDgOG6oMWoJOG7qeG7t+G7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OAw4DhuqLDgy/DgcOD4bqw4buGw4HDgcSC4bqg4bqww4HEguG7sOG6sOG6sMOAxILhurDhu5BB4buxw5XFqEzFqeG7qHXhuqDhu7fhu7nhurLhu5Dhu7B14bu3w6lMw53Dmk7hu7nhur5Ow4zhu5jhu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7kjvhu7nFqE3hurzhu5Lhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu7fhu7k9TuG7huG7sE114bu34bqw4bquQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3xILDgOG6oOG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu3eMah4bug4buY4bu54buQw4Lhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4Dhu5bhu7nhu5hO4buK4buS4bu54buC4bqy4buS4bu54buSw43hu7kjVU7hu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bur4bu54buYw43hu5jhu7nhu6rhurLhu6zhu7nhu5JR4buw4bu54buwTcOaTuG7uUxO4bqy4buY4bu5I+G7iuG7ucav4busw43hu7nDlE7hu5hN4bu54buG4buU4bqy4buYTeG7q+G7ucOiUOG7mEzhu7nGr+G7rCXDjOG7sOG7ueG7gsOS4buYTeG7ueG7gOG6pk7hu7nhu7DhuqThu5Thu7nDlE3hu6zhu7kjw53DmuG7mOG7ueG7qFHhu5hM4bu5xILhu7FBQUHhu7nhu5J34buq4busxah4w4B3L+G7quG7rMWoeOG7ueG7gFjhurLhu7lMTuG6suG7ueG7gsOT4buYTeG7ueG7gsSo4bu54buw4buoUOG7mEzhu7kjw4Lhu7nDlE7hu5hN4bu54buG4buU4bqy4buYTeG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eHdO4buSTOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7dONuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu3PU7hu4bhu7BNxrDhu7nhurDhuq5Bxagk4bup4bu5TeG7hE5MTeG7sMaw4bu5xILDg+G6oMWoJOG7qeG7t+G7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OAw4DhuqLDgy/DgcOD4bqw4buGw4HDgcSC4bqg4bqw4bqiw4Hhu7DhurDhuq7DgOG6tsOA4buQQeG7scOVxahMxanhu6h14bqw4bqwxILhu7fhu7nhurLhu5Dhu7B14bu3w6lMw53Dmk7hu7nhur5Ow4zhu5jhu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7kjvhu7nFqE3hurzhu5Lhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu7fhu7k9TuG7huG7sE114bu34bqw4bquQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3xILDg+G6oOG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu3eDfhu7bhu7nhu4LDkuG7mE3hu7nhur7hurLhu5jhu7nhu4Lhurjhu6zhu7nhu4BY4bqy4bu5w6JQ4buYTOG7ueG7gE3hu4zhu7nhu5DDguG7ueG7sOG7qFDhu5hM4bu5TeG7lOG6suG7uUzhuqrhu5jhu7kjVU7hu7nDlE7hu5hN4bu54buG4buU4bqy4buYTeG7q+G7ueG7mE3DneG7mEzhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu5xq/hu6zhurThu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7nhu4BN4bqo4buS4bu54buq4buW4buA4bu5I8Odw5rhu5jhu7lNUOG7mEzhu6vhu7nhu7BNw4kl4bu5TeG7lOG6suG7ueG7qFfhu5hM4bu54buC4buc4bu54buY4buK4buY4bu54buCw4nhu7Dhu6vhu7nDolDhu5hM4bu54buw4buo4bqo4buY4bu54buw4buo4buk4bu5I1VO4bu54buAReG7rOG7uU3hu5xOxrDhu7nigJzEkcOC4buS4bu54buwTcOM4bu54buYw4Lhu5Thu7nhu4LEqOG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu5Dhuqzhu5hM4bu5xahNT+G7ueG7mE1A4buYTOG7ueG6vuG7nuG7mEzhu7lN4buU4bqyxanigJ3hu7Hhu7lt4bqy4bus4bu54buwTcOaTuG7uUxO4bqy4buY4bu54buww5Phu5Lhu7lNTsSo4bus4bur4bu5w6JQ4buYTOG7ucav4busJcOM4buw4bu54buCw5Lhu5hN4bu54buC4bq44bus4bu54buww53hu7nhu5LhurQl4bu54buS4buW4buA4bu54buCxKjhu7nhu4BNTsOM4buw4bu5JOG7rMOJ4buw4bu54buo4bqy4bu54buA4bq04buA4bu54buQ4buU4bqkTuG7ueG7kjvhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhu7Dhu7Thu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu54bqw4bquQcWoJOG7qeG7uU3hu4ROTE3hu7DGsOG7ucSCw4PhuqDFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HDg+G6sOG7hsOBw4HEguG6oOG6tsOD4bqi4buw4bq2w4DDg+G6rkHhu5BB4buxw5XFqEzFqeG7qHXDg+G6okHhu7fhu7nhurLhu5Dhu7B14bu3w6lMw53Dmk7hu7nhur5Ow4zhu5jhu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bu54buwTcOC4buYTeG7ueG7kjvhu7nFqE3hurzhu5Lhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu7fhu7k9TuG7huG7sE114bu34bqw4bquQeG7t+G7uU3hu4ROTE3hu7B14bu3xILDg+G6oOG7t+G7uS94dy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag24bqyxajhu7BO4buU4buY4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7fhu7Dhu4Qk4buwLeG6suG7kE5M4buYxrDhu7nDleG7rOG7quG7sE5LJeG7qeG7t3jDosOC4buYTeG7ueG7sOG7qMOT4buYTeG7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7mMON4buY4bu54buA4bq04buA4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buATcOd4buYTOG7ueG7gMOJ4buw4bu54buw4bu04bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7ueG7gFjhurLhu7nDolDhu5hM4bu5w5RN4bq04bu5TE7hurLhu5jhu7nhu5jhurLhu5jhu7Hhu7nDolDhu5hM4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG7mE1V4bu54buSw5Phu5hN4bu54buC4bqs4bu5xahN4bqmTuG7ueG6vuG7nOG7ueG7gk7hu7nhur7hurLhu5Thu7nhu5hNTsON4bus4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu5w5RN4bue4buYTOG7ueG7guG6pOG7sOG7ueG7sE7DjeG7rOG7ueG7gE3hu6zhurzhu5jhu7nhu5JVTuG7ueG7sMOT4buS4bu54buo4bqy4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7sE3hu7Lhu4Dhu7nhu7DhuqThu5Thu7nhu5jDjeG7mOG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7kuG6suG7mEzhu7nhu7BNw51U4buYTOG7uU1O4buI4bus4bu5w6JQ4buYTOG7uTnhu4Dhu5RL4bqy4buo4buS4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3h3TuG7kkzhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3Tjbhu4Thu5jhu7Dhu4Thu6jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7tz1O4buG4buwTcaw4bu54bqw4bquQcWoJOG7qeG7uU3hu4ROTE3hu7DGsOG7ucSCw4PhuqDFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HDg+G6sOG7hsOBw4HEguG6osOAQeG6sOG7sMODw4HDg+G6oMOB4buQQeG7scOVxahMxanhu6h1xILhurbDg+G7t+G7ueG6suG7kOG7sHXhu7fDqUzDncOaTuG7ueG6vk7DjOG7mOG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buSO+G7ucWoTeG6vOG7kuG7uU1A4bus4bu54buAVOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurDhuq5B4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fEgsOD4bqg4bu34bu5L3h3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDbhurLFqOG7sE7hu5Thu5jhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7t+G7sOG7hCThu7At4bqy4buQTkzhu5jGsOG7ucOV4bus4buq4buwTksl4bup4bu3eG3hurLhu6zhu7lM4bq44buY4bu5w4Dhu7nhu5jhuqjhu5Lhu7nhu7BN4buE4buU4bu54buC4busUk7hu7nhu4LhurLhu5Lhu7nhu5LDjeG7q+G7ueG7gsOM4buY4bu54buY4bqyJeG7ueG7gFThu7nhu6rhu6Thu7nhu6rhuqbhu5jhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu4BY4bqy4bu5w6JQ4buYTOG7ueG7guG6rOG7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7qOG6suG7ueG7mE1O4buK4bus4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buSO+G7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7gE1Ow4zhu7Dhu7kk4busw4nhu7Dhu7nhu7Dhu7Thu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bu54buw4bu24bu54buYTU7DjeG7mOG7q+G7ueG7mE3DneG7ueG7mMOdVeG7gOG7ueG7kOG6suG7rOG7ueG7kkPhu7Dhu7nhu7Dhu6jDguG7uSThurLhu5hN4bu5LeG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu6vhu7nhu7Dhu5Thu5jhu4Thu6jhu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bur4bu54bq+UeG7sOG7ueG7qOG7uOG6suG7ueG7kkPhu7Dhu7lN4buU4bqy4bu5TVDhu5hM4bur4bu54buG4bq44bus4bu54buGw53hu6bhu5hM4bu5w6JQ4buYTOG7uTnhu4Dhu5RL4bqy4buo4buS4bur4bu5w5Thu4Thu5Lhu7nhu4bDneG7puG7mEzhu7nDolDhu5hM4bu5OeG7gOG7lEvhurLhu6jhu5Lhu7Hhu7nDqUzhu5TDgk7hu7nhu6jhurLhu6vhu7nhu4DGoOG7mOG7ueG7gOG7luG7ueG7sOG7qMOC4bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7ueG7qsOJJeG7ueG7kOG6pOG7mE3hu7Hhu7nDgUFBw7nhu7nhu6rhuqbhu5jhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhu7BNw51U4buYTOG7uU1O4buI4bus4bu5w6JQ4buYTOG7uTnhu4Dhu5RL4bqy4buo4buS4bu54buC4buK4bus4bu54buCw53DmeG7gOG7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7mMON4buY4bu54buw4bu04bu54buYTUDhu5hM4bu54bq+4bue4buYTOG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu7nhu4Dhu5bhu7nGr+G7rCXhu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7nhu4BN4bqo4buS4bu54buq4buW4buA4bu5TeG7lMOC4buY4bu54buw4buUw4Lhu5jhu7lNQOG7rOG7ueG7gFThu7Hhu7lkTeG7nuG7mEzhu7nhu4BN4buM4bu54buQw4Lhu5hN4bu54buwT+G7mE3hu6vhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu6rhuqbhu5jhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nDolDhu5hM4bu5OeG7gOG7lEvhurLhu6jhu5Lhu7nhu4DGoOG7mOG7ueG7gOG7luG7uSNI4bu54buYTOG7lMOCTuG7ueG6vuG6quG7sOG7ueG7kuG6quG7sOG7q+G7uSRO4buYTeG7ueG7gkfFqOG7q+G7ueG7mMON4buY4bu54buC4bqs4bu5I8OC4bu54buC4bqy4buYTOG7ueG7gE1O4buYTeG7ucWoTVfhu4Dhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buYTU7hu4rhu6zhu7nFqE1X4bu54buYQOG7seG7ucOi4bq44bus4bu54buYTcOd4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buQw4Lhu5Lhu7nhu6jhurLhu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7gkXhu6zhu7nhu4Lhu4rhu6zhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buwTsON4bus4bu54buwTVfhu7lNw4zhu7Dhu7nhu7BVTuG7ueG7guG7luG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4d07hu5JM4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t0424buE4buY4buw4buE4buo4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7c9TuG7huG7sE3GsOG7ueG6sOG6rkHFqCThu6nhu7lN4buETkxN4buwxrDhu7nhuqLhurDhurbFqCThu6nhu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu3Ly/hu4Dhu4bhu5jhu7Hhur7hurLhu5Thu7BN4bqy4buYTU3hu5ThurLhu7Ej4buYL+G7huG7hOG7qsOU4buw4buUxagv4buY4buEPeG7qi/DgMOA4bqiw4Mvw4HDg+G6sOG7hsOBw4HEguG6osSCw4Hhurbhu7DEguG6oOG6tsOBw4Hhu5BB4buxw5XFqEzFqeG7qHXEguG6ouG6sOG7t+G7ueG6suG7kOG7sHXhu7fDqUzDncOaTuG7ueG6vk7DjOG7mOG7uU3hu5ThurLhu7lNUOG7mEzhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu54buSO+G7ucWoTeG6vOG7kuG7uU1A4bus4bu54buAVOG7t+G7uT1O4buG4buwTXXhu7fhurDhuq5B4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fhuqLhurDhurbhu7fhu7kveHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNuG6ssWo4buwTuG7lOG7mOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu34buw4buEJOG7sC3hurLhu5BOTOG7mMaw4bu5w5Xhu6zhu6rhu7BOSyXhu6nhu7d4OEPhu4Dhu7nhur5O4buI4buw4bur4bu54buq4bqm4buY4bu5xahN4bq84buS4bu54buS4bqy4buYTOG7ueG7sE3DnVThu5hM4bu5TU7hu4jhu6zhu7nDolDhu5hM4bu5OeG7gOG7lEvhurLhu6jhu5Lhu7nhu4DGoOG7mOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu5Dhu7bhurLhu7nhu4BN4bua4buY4bu54buwTeG6suG7kuG7uUxO4bqy4bu54buYTU7hu4rhu6zhu7lNUU7hu7nhu4BNw5nhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu5I8OC4bu54buYTOG7lMOCTuG7ueG7sOG7jOG7mE3hu7Hhu7nDqcOdVeG7gOG7ueG7gMOJ4buw4bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7uSPDguG7ueG7sOG7qMOC4bu5TeG7lOG6suG7uU1Q4buYTOG7ueG7gFjhurLhu7nhu5jhu57hu5hM4bu54buw4buo4bqkTuG7ucOiUOG7mEzhu7k54buA4buUS+G6suG7qOG7kuG7ueG7kMOC4bu54buSUeG7sOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu6rhuqbhu5jhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhu4LDncOZ4buA4bu5w6JRTuG7ucSRw6Jqw6nhu7lN4busJeG7iOG7mOG7uTbhurzhu5Lhu7luTVgl4bu54buQ4bu24bqy4bu54buATeG7muG7mOG7q+G7uUzhu7hO4bu54buG4bu24bu54buwTU7hu7kq4bu54buww53hu6Thu5hM4bu54buq4bq04buYTOG7ueG7sOG6pOG7lOG7q+G7ucOUTeG7pE7hu7nhu5hMTU7hu4jFqOG7ueG7huG7lOG7uW7hu4zhu5hN4bu5TVFO4bu54buwUuG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7kjw4Lhu7nhu5DDguG7ucOB4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ucOBQeG7ueG7quG6puG7mOG7ucWoTeG6vOG7kuG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nDolFO4bu5xJHDomrDqeG7ueG7sOG7jOG7mE3hu7nhu5Dhu7bhurLhu7nhu4BN4bua4buY4bu54buG4bu24bu54buwTU7hu7kq4bu54buww53hu6Thu5hM4bu5w5RN4bukTuG7ueG7mExNTuG7iMWo4bu54buk4bu5buG7qOG7rOG7mEzhu7nDnVThu5hM4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xags4bus4buwTeG7lOG7qOG7t3jDosOdVOG7mEzhu7luTVThu5J3L8WoeA==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]