(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây một số loại mỹ phẩm hữu cơ chiết xuất từ hoa hồng có thương hiệu Hồng Ecofarm đang gây “bão” đối với khách hàng là phụ nữ. Người biến những bông hoa hồng trở thành mỹ phẩm là một cô gái nhỏ nhắn, năng động mang tên Hồng.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur55w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO94buM4bq+4buKxajhu6V54but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4butY+G7iFZSSsO94bq4SkfDlcO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73FqMSo4bqww5XEqMO94buOKsO9w5rEqEXhu47DvcSo4buyxq/DveG6ulDhu7Ev4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7rWrEqFJKw73hu4hKxILDlcO94buIRMOVw73DikJAw73hu47hu6LFqMO94bum4buaw73hu4zDlOG6tkrDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73EqOG7ssavw73hurpQw73hurrEqEpHxajDveG7uMavQ8Wow73FqFjDvcSow5TEgsO9xKjhu5zDleG7iMO94bq64buQw73FqMSoVlDDleG7iMO9xKhKScavw73hurHhu5zDleG7iMO9NeG6usOU4buKxILhu6Thu47DvcOKxILDleG7iMO94buIQkDDveKAnOG6uOG6tMOU4oCdw73DiuG7mkrDveG7tFFKw73DksSo4bqu4bq6xKjDvcSo4bqww5Xhu4jDveG7jOG6sMO9w5rEqOG7sMO9w5Xhu7LFqcO9Y+G7iFZSSsO94bq4SkfDlcO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hurjGoMOV4buIw73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jDvcWo4bukVMO9xajEqOG6sMOVxKjDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73hu4zhurDDveG7juG7osWow73hurrGoMO94buI4bquSsO9w5XEqOG7lMO9w5XEqOG6pMOV4bunw73DlcOCw5Xhu4jDvcOK4buiw5Xhu4jDveG7jsSCw5Xhu4jDvcWoRsOVw73hurHhu5zDleG7iMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeeG6vMWoxKjGr+G7juG6uMO9SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhuqDhu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgMOB4bu5w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7dBw4Ev4bu1w4HhuqLhurzhu7Xhu7XDgOG7uUHhu7nhu7PFqMOB4bqg4bu54bqg4buz4buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rx4bu14buz4bqgecO9xILhu4zFqHF5Y+G7iFZSSsO94bq4SkfDlcO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73FqMSo4bqww5XEqMO94buOKsO9w5rEqEXhu47DvcSo4buyxq/DveG6ulB5w73hu7ZK4bq8xajEqHF54bqi4bqg4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF5w4DDgeG7uXnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMsSCw5rFqErDlMOVeeG7rWrhu6REw5XDvWrEqE3DveG6seG7nMOV4buIw73hu6ZKw5XEqMO9w5XDguG7jsO94bu1w4PDg+G7ueG7p8O9xajhu5rFqMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvcOK4bq2SsO9xKjhu5jhurrDveG6usSoxq9ARsOVw73DleG7iOG6sMOVxKjDveG6usagw5Xhu4jDvcOV4buIxKhJw73hu6ZKw5XEqMO9xKjhu5jhurrhu6fDveG7jMavxqDDlcO9Q8Oaw73hu6zDvVZR4bq6w73hu45Qw73FqOG6tsOUw73hu6TEgsO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DvcOVxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDveG7puG6tuG6usSo4bunw73DlUbDlcO94bumxILGr8O9w5LEqErDveG7pMSCw73FqOG7pFZSw5Xhu4jDveG6seG7nMOV4buIw73hurjhuqTFqMO9w4pExq/DvcWoxKjhur7DlMO9w4rGr+G7nkrDveG6uuG6ruG6usO94bq8WcO94bquw5XDvcOVxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvcSo4buyxq/DveG6ulDFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXlKMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG6ouG6oOG7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOB4bqi4buzw5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7dBw4Ev4bu1w4HhuqLhurzhu7Xhu7XDgOG7ucOA4bu3w4HFqMOA4bu34bu5w4Hhu7fhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHHDg+G7s+G7uXnDvcSC4buMxahxeWPhu4hWUkrDveG6uEpHw5XDvcSow5TEgsO9xKjhu5zDleG7iMO9xajEqOG6sMOVxKjDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73EqOG7ssavw73hurpQecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG6oOG7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOB4bqi4buzecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butxKnEgsavw73FqMSoUkrDveG7iErEgsOVw73hu4zDgsOVw73hu4zhu6LDlcO94bu0UUrDveG6uuG6ruG6usO94bq8WcO94bquw5XDvcOVxqDDleG7iMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDvcSo4buyxq/DveG6ulDhu6fDvcWoS+G6usSow73hu4zhu65Aw73DkkrDlcSow73DleG7iMSoSknhu47hu6fDvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7teG6osO94bqx4bucw5Xhu4jDvcOZxq9AR8Wow73Dik3DlcSow73hu7RIw73DmcavRsO94bq6xKjhu5zDleG7iMO9VMO94bu44bq0w70yReG7jsO9MUzDlcSo4bunw73EqMavQEnDlcO9MkXhu47DvWrEqOG7rEDDvcOKw43DveG7jMSQw5rDvcOV4buIxKhKScOaxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhuqDhu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgOG7t+G7ucOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu3QcOBL+G7tcOB4bqi4bq84bu14bu1w4Dhu7nhuqLhu7XDgMWo4bqi4bqi4bu3w4DhuqLhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHHhu7l5w73EguG7jMWocXlj4buIVlJKw73hurhKR8OVw73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jDvcWoxKjhurDDlcSow73hu44qw73DmsSoReG7jsO9xKjhu7LGr8O94bq6UHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhuqDhu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnDgOG7t+G7uXnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMsSCw5rFqErDlMOVeeG7reG7k+G7msOVw73hu4zhurDDvcOV4buIVlJKw73hurrhu5DDvcOVSkjhu47DvcOKxILhu47DveG7jkbDveG7tFFKw73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jhu6fDvcOVRsOVw73hu6bEgsavw73hu47hu6LFqMO9xajEqFJKw73hu4hKxILDlcO94bu0SMO9w5nGr0bDvcOSSsOVxKjDveG6vMOUxILDlcSo4bunw73hurHhu5zDleG7iMO9w5nGr0BHxajDvcOKTcOVxKjDveG6uuG6skrDvcWo4bq2w5TDvcOSxKjGr8O94bu0VlLDlcO94buk4buiw5Xhu4jDvcOAxanhu7Phu7Phu7PDveG7juG7seG7psavw5rhu63hu7fhu7Ev4bumxq/DmuG7rcO94bq64busxILDveG7iErEgsO9w4pMw5XEqMO9w4rDjcO9xajhu6Thu5zDleG7iMO94bu04bqww73DkkrDlcSow73hurzDlMSCw5XEqMO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhuqDhu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgMOB4bu5w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7dBw4Ev4bu1w4HhuqLhurzhu7Xhu7XDgOG7ueG6okHhu7XFqOG6ouG6oOG7t8OD4bu34buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rx4bqi4bqiw4B5w73EguG7jMWocXlj4buIVlJKw73hurhKR8OVw73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jDvcWoxKjhurDDlcSow73hu44qw73DmsSoReG7jsO9xKjhu7LGr8O94bq6UHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhuqDhu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnDgMOB4bu5ecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54butM1nDvcOKTcOVxKjDveG6uMSCw5XDvcOKRMavw73hurrhu6zEgsO94bqx4bucw5Xhu4jDveG6usSoTsO94buM4bqww73FqOG7pOG7nMOV4buIw73EqMOUxILDveG7iOG6pMOVw73hu7RRSsO9w5JKw5XEqMO94bq8w5TEgsOVxKjhu6fDvcOVxKhWw5Xhu4jDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5nGr+G6rsO9xajhu6RMw5XEqMO94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq6w73hu7RWUsOVw73EqOG7nMOV4buI4bunw73FqMSoQ0DDvcSow5TEgsO94buk4buww5Xhu4jDvcOK4buUw73DlUjDlcO9w4pDxajhu6fDveG6seG7nMOV4buIw73FqOG7pMOCw5XDvcWo4bukVMO94bu0UUrDveG6ukLGr8O9xKjhu5RKw7nDveKAnOG6q+G6sOG7jsO9xajEqEfDvcOV4bqww5TDvcOKw43DvcOSxKjGoMOV4buIw73hu4zhurTDleG7iMO9w5rEqEvDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bq4xqDDleG7iMO9xKjDlMSCw7rigJ3FqcO9xKnEgsavw73FqMSoUkrDveG7iErEgsOVw73FqEzhu47DvcSoSsONxq/hu6fDveG6seG7nMOV4buIw73DmcavQEfFqMO9w4pNw5XEqMO9w4pExq/DvcWoVsO94buO4bquQMO94buO4buQ4bq6w73DisONw73hurrEqEpHxajDveG7uMavQ8Wow73hu6TEgsO94bq64bqu4bq6w73hu4zDlOG6tkrDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73FqFjDvcSow5TEgsO9xKjhu5zDleG7iMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4bqg4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9w4DDgeG7ucOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu3QcOBL+G7tcOB4bqi4bq84bu14bu1w4Dhu7nDg8OBQcWow4Phu7fDgeG6oOG7s+G7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukccOBQeG7s3nDvcSC4buMxahxeWPhu4hWUkrDveG6uEpHw5XDvcSow5TEgsO9xKjhu5zDleG7iMO9xajEqOG6sMOVxKjDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73EqOG7ssavw73hurpQecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG6oOG7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOAw4Hhu7l5w70v4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnDveG7psWoQOG7jOG6vnF5xajhur7hu7jFqC3EguG7jErhu4jDlcO5w73Dk8av4bumxahK4buKQOG7pXnhu63hurHhurDDlcSow73FqOG7pEzDlcSow73FqOG6tsOUw73DlUbDlcO94bq64bqu4bq6w73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DveG6usSoVsOV4buIw73hurpDxajDvcWoWMO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73hurrhu6zEgsO94bqx4bucw5Xhu4jDvcOSxKjhuq7DveG7iErEgsOVw73DlcSCw5XFqcO94bqx4bucw5Xhu4jDvcOSxKjGoMOV4buIw73DlcSoUcO94buOTMOVxKjDvcOK4bq0w73DmsSo4bqySsO94bq44buUw73DikrDveG6uMSCw5TDvcOVxKhKRsavw73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DvcOSxKjGoMOV4buIw73DiuG6tsWow73FqEpGxq/DveG6usSoxq9Fw5XDveG7jlFKw73FqEzhu47DveG7pMSCw73hurrGoMOV4buIw73FqMSoV+G6usO9xajhurbDlMO9w5VGw5XDveG7puG6ssOVw73DmsSoReG7jsO94buOxILDleG7iMO9xajEqFZQw5Xhu4jDvcSoSknGr8O94bqx4bucw5Xhu4jDvTXhurrDlOG7isSC4buk4buOxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhuqDhu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgMOB4bu5w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7dBw4Ev4bu1w4HhuqLhurzhu7Xhu7XDgEHhu7fhu7PhuqLFqMOB4bu1w4Hhu7nhu7Xhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHHDgMODw4F5w73EguG7jMWocXlj4buIVlJKw73hurhKR8OVw73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jDvcWoxKjhurDDlcSow73hu44qw73DmsSoReG7jsO9xKjhu7LGr8O94bq6UHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhuqDhu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnDgMOB4bu5ecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V5w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO9w5PGr+G7psWoSuG7ikDhu6V54butxKnEgsavw73hu4hEw5XDveG7t8O9w5XDguG7jsO9xajEqOG6vsOUw73Disav4bueSsO9w4rEguG7jsO94buORuG7p8O9w4pHw5XDvcOVxIJAw73hurpQw73hu6ZUw73hu6bhurLDlcO94bu4xq9DxajDveG6uuG7rMSCw73hurHhu5zDleG7iMO9w4rhurTDvcWo4bq2w5TDveG7pMSCw73DlcSoSkjGr8O94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73hu44qw73DmsSoReG7jsO94bq6xKhKR8Wow73hu7jGr0PFqMO9xahYw73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jDvcWoWcO9w5XEqEpGw5Xhu6fDvcOVxKhWw73DlVZR4bq6w73hu4zEgsavw73hu47huqzFqMO9xajhu6ThurDDveG7uMSCw5XEqMO9LcO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buI4bunw73FqMOUw5Xhur7hu6TDvcSow5TEgsO9xKjhu5zDleG7iOG7p8O94bq44buixajDveG7pMOdxILDveG7juG6rMWow73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jhu6fDveG6vETGr8O94bq8VlXDleG7iMO94bqx4bucw5Xhu4jDvTXhurrDlOG7isSC4buk4buO4bunw73DkuG6vuG7jsO94bq8VlXDleG7iMO94bqx4bucw5Xhu4jDvTXhurrDlOG7isSC4buk4buOxanDvWPhu4jDlOG6sErDveG7pMSC4bunw73hurrhu5LDlcO94bq64buQw73FqOG7pOG6sMO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73hu6ZDQMO94buM4bq2w5XEqMWpw73hu7Xhu7Phu7Nzw73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DvcWoxKhWUMOV4buIw73EqEpJxq/DveG6seG7nMOV4buIw7014bq6w5Thu4rEguG7pOG7jsO9w4pIxq/DvcOKVlPhurrDvcWo4bq2w5TDvcOVRsOVw73FqFjDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bq4xqDDleG7iMO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73hurrhu5DDvcOZxq9Aw73FqOG7pEzDlcSow73hurrEqMOC4buOw73hu6bhu5DhurrDvcSow5ThurDDlcO9xajDlOG6sMOVw73EqOG7ssavw73hurpQxanDveG6qcSoxqDDleG7iMO94bq6xKhOw73hu4zhurDDlcSow73FqEvDlcSo4bunw73hurrhuq7hurrDveG7puG6ssOVw73DmsSoReG7jsO94bqx4bucw5Xhu4jDvTXhurrDlOG7isSC4buk4buOw73hurrhu5LDlcO94bq64buQw73hu7Thu4LDvcOV4buIw5ThurBKw73hurjhuqTFqMO94buO4bqkxajhu6fDveG7uErDlcSow73DiuG7hsOa4bunw73DlUbDlcO9w4rhurTDveG7tOG6sMO9w4rEgsOV4buIw73hurrEqErDlcSow73DmsSo4buw4bq6w73DilZT4bq6w73DlcSoSkjGr8O9w5rEqOG7sMO9w5Xhu7LFqcO94bqxRMavw73DlcSoVsO94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73hu4zhurDhu47DveG7pMSCw73DikfDlcO9w4pCxq/DvcOKSMavw73DilZT4bq6w73FqEpGxq/DvcWoxKjhu7DDvcSoR8Wow73FqFFKw73DiuG7kMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4bqg4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9QeG6osODw5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7dBw4Ev4bu1w4HhuqLhurzhu7Xhu7XDgEHDgOG7tcODxajDgOG7ucOD4bu14bu14buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rxw4BB4bqiecO9xILhu4zFqHF5Y+G7iFZSSsO94bq4SkfDlcO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73FqMSo4bqww5XEqMO94buOKsO9w5rEqEXhu47DvcSo4buyxq/DveG6ulB5w73hu7ZK4bq8xajEqHF54bqi4bqg4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF5QeG6osODecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V5w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO9w5PGr+G7psWoSuG7ikDhu6V54butNOG6rOG6usO94bq4SknFqOG7p8O94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73hu47EgsOV4buIw73FqMSoVlDDleG7iMO9xKhKScavw73hurHhu5zDleG7iMO9NeG6usOU4buKxILhu6Thu47DveG6uuG7ksOVw73DilZT4bq6w73hu4xZxILDveG6usSo4buYw5XDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73DlcSoSkjGr8O9xKjhu6JKw73hurrEqFPDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bu04bqww73DleG7iMOU4bqwSsO9xahOw5XEqMWpw71jVlHhurrDveG6ukPFqMO9xKjDlMSCw73EqOG7nMOV4buIw73hu7ThurDDvcWo4buk4bqww73EqMOUxILDvcSo4bucw5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw73Dlcagw5Xhu4jDvcWo4buk4bq2SsO94bqx4bucw5Xhu4jDvTXhurrDlOG7isSC4buk4buOw73hu4zhurDDveG7juG7osWow73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73DilZT4bq6w73hurHhu6JKw73huqvhurHDrGPDvcSoxq9AScOVw70yReG7jsO9asSo4busQMO94buMWcSCw73hurrEqOG7mMOV4bunw73hu4jDnUrDveG6vFnDvcWoxKhKw70jw73FqFZUw5Xhu4jDveG7puG6rsOV4buIw73FqOG6tsOU4bunw73DksSoVErDvcOV4buIxKhKScOaw73hurzDlMO9ak7DlcSow73EqOG7okrDvcWo4buew73hurrEqFfhurrDveG7tOG6sMO94buM4bqww73hu7XDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bu14buzw73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DvcOKVlPhurrDveG6seG7okrDveG6q+G6scOsY8O9xahOw5XEqMO94buMWcSCw73hurrEqOG7mMOVw73hurxZw73FqMSoSsO9I8O9xahWVMOV4buIw73DksSoVErDvcOV4buIxKhKScOaw71Uw71q4bukxq/DleG7iMO9VlDDleG7iMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmibGr8WoxKjDlOG7pHnhu63hurFWUMOV4buIw71qxKhQ4buO4buxL8Oa4but

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]