(vhds.baothanhhoa.vn) - “Ngày lễ Tình nhân này chị sẽ mang hoa vào trung tâm thành phố để bán”. Chị Thùy, một người mẹ bị câm điếc bẩm sinh mà tôi quen đã nhắn như vậy. Tôi lặng lẽ “thả tim” cho quyết định của chị.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6scOaxqHhurLDveG7neG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqnbMOtdeG6p27hu53DtGzhuqfhuqjDquG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2vhu6Xhuqfhu5vDueG6u+G6p2zhu5vDueG6p8O6xqHDqkPhuqd04buV4bqnJOG7n8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6seKAnMOaxqHDqkPhuqd04buV4bqnJOG7n8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqnw7rDqkPhuqds4bub4buh4bqnw4Dhu4/huqd14bq7w7rGoeG6p+G7m8O54bq74bqn4bqow6rDueG6p+G6oMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7Hhuqdu4buZ4bqna+G6vcO64oCd4bqh4bqnTOG7m+G7oeG6pyThu5vEgkPDoOG6p3Xhu6/huqDhuqfDusah4bqyw73hu53huqd1w7Lhuqdr4buh4bqnbMOtdeG6p27hu53DtGzhuqdrxKl14bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p3XDquG6p+G6oOG7q+G7neG6p0HhuqJvw7rhuqdu4buH4bqnw7rhu5vhu4XDuuG6p8O64bub4bqy4bqn4bqo4buJQ+G6oeG6pyThu6vhu53huqd0Z8O6xqHhuqd04buP4bqn4oCc4bqg4bub4buB4bqn4bqg4buddeKAneG6p2zhu5vDueG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqdu4buhw7rhu5vhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7oeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqpZOG6q+G7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdlxJHDqeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6rWUv4bqr4bqpYm3huqnhuq3DqWLhuqtk4bqp4bqg4bq5Y8OpZHRkLeG7nXXGoS1l4bqpxJFl4bqhcuG7ucah4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqXDmsah4bqyw73hu53huqfhu7nhu5vhuq7huqfDuuG6rOG6p2zDrXXhuqdu4budw7Rs4bqn4bqow6rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdr4bul4bqn4bubw7nhurvhuqds4bubw7nhuqfDusahw6pD4bqndOG7leG6pyThu5/DuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bql4bqp4bqpZOG6q+G6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVlxJHDqeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTOG7m+G7oeG6pyThu5vEgkPhuqfhuqDhuqThuqfhuqDhurtD4bqndeG7n8O64bub4bqndMOqdeG6p8OB4bq74bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqna+G7peG6p+G7m8O54bq74bqndOG6ruG6u+G6p3XDquG6ouG6p8OA4buFbOG6p8OB4bqkbOG6p8OB4bu34bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSThu6vhu53huqdB4bqib8O64bqnbOG7m+G7oeG6pyThu5vEgkPhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p3Xhu6/huqDhuqd04buLw7rhuqfhuqjhu53DtOG6oOG6p2vDquG7neG6p+G6qOG7keG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Phu5vhuqJDw7ThuqDhuqfhuqDhu4nhuqDhuqHhuqdM4bub4buh4bqnQuG7ncO64bub4bqnbsOy4bu5w6Dhuqd14bud4buTw7rGoeG6p3ThuqLhu6vDuuG6p2zhurLDveG7ncOg4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnbuG7q+G7neG6p3Vn4bqg4bqn4bqyeeG6oOG6p+G6qGrDuuG6p+G6oOG7m8O54bq9w7rGoeG6p2vhuqLhu63DuuG6p2zhu5vhurThurvhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p+G6oMOtdeG6p8OA4bqk4bqh4bqnTOG6ouG7r2zhuqduw73hu53huqds4bub4buh4bqnbuG7h+G6p27hu53huqdB4bqi4bq74bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfDuuG7seG6oOG6p+KAnOG6oMOB4buLdeKAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFO4bqy4buzbOG6p8OA4budw7rhu5vhuqfDgeG6u+G6p+G6qHnhu53huqdseOG6p+G6oOG7m+G7meG6p3TDqsO64bub4bqndGfDusOg4bqnc+G7m8awb+G6p3Xhur/DuuG7m8Og4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqnbMOqw7rGoeG6p3R5w7rhuqdsw6rDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqn4oCca+G7neG7meG6ouG6p+G7m+G7neG7k8O64oCd4bqn4bqo4buR4bqnw6114bqn4bqg4bub4bq7w7rhu5vDoOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bqg4bub4buZ4bqnc+G7m+G7pWzDoOG6p2zhurbDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfDusah4bubb+G6p+G6oOG7ncO0w7rGoeG6p27hu6/Dusah4bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqds4bub4bq/Q+G6p2zhu5vhuqzhurvhuqds4bqw4bq74bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vDoOG6p2zhu6vhuqdrw7Phuqck4bubxIJD4bqna+G6ouG7r2zhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqds4bubw6zhu7nhuqfDuuG7m+G7icO64bqndeG7n8O64bub4bqna+G7oeG6p2zDrXXhuqdu4budw7Rs4bqna8SpdeG6p8OA4budw7rhu5vhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m8SCQ+G6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bqg4bub4buZ4bqnbsO0w7rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqna+G6v8O64bqna8Oo4bqnbMSCw7rGoeG6p+G6oMOB4bq7w7rGoeG6p3ThurThurvhuqHhuqfDmuG7m+G6rMO6xqHhuqdsw7nDuuG6p2zhu5vhuqzhuqck4bubxIJD4bqn4bubxals4bqnbuG6suG7s2zhuqdu4buZ4bqnxqHhu53hurvDueG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqoeeG7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p0LhuqLDusah4bqnQeG6ouG6u8O64bub4bqnbuG7keG6ouG6p23DueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3XDsuG6p+G6oOG7i8O64bqn4bqg4buBw7nhuqds4bubcOG6p23hur9D4bqh4bqnVHnDuuG6p3TDtcO6w6Dhuqck4bubxIJD4bqndOG6v+G7neG6p+G7m8WpbOG6p8O6xqHhu6vDuuG6p8O6xqHhuqzhuqdz4buj4bqn4bub4bud4buT4bqi4bqnbcOqw7rhu5vhuqds4bubw7nhuqfDusah4bqyw73hu53huqdsw6114bqnbuG7ncO0bOG6oeG6pz7hu7HDuuG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqd14budw7rhu5vDoOG6pyThu5vEgkPhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oOG7m+G6ouG6p8O64bub4bq7w7rhu5vhuqHhuqdT4bub4burw7rGoeG6p+G7o+G6oOG6p3Thu4vDusOg4bqnbOG7m+G7oeG6p2zhu6fDuuG6p23hur9D4bqndOG6v+G7neG6p8O6xqHhu6vDuuG6p8O6xqHhuqzhuqduZ2zhuqdr4bud4buT4bqg4bqnbOG7m8O54bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqd14bq7Q+G6p8ah4bud4buxw7rGoeG6p2zhu5vhu6HhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG6ouG7r2zhuqduw73hu53huqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDhurLhu7XDusah4bqndXB14bqnbOG6ssO94bud4bqn4bqoeeG7neG6pyThu5vEgkPhuqdz4bub4bud4bqnbOG7m+G7oeG6p8ahZ+G7ueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27DqsO64bqn4burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqn4bqow6rhuqfhu5vhurThurvhuqfDgOG7j+G6p2zhu5vhu4N14bqnw4Dhu6Vs4bqnbOG7m+G7oeG6p2zhu4Hhuqduw73hu53huqHhuqck4bufw7rhu5vhuqdDw7XhuqLhuqds4bqw4bq74bqn4bubxanhuqdu4buH4bqn4bqgw4LDusah4bqnw7rGoeG7t+G6p8OBw6zhuqDhuqduw7Lhu7nhuqdz4bub4bud4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfDuuG7m8aw4bqndOG7i8O64bqndOG6suG7s+G6oOG6p27hu6XDuuG6p8O64bub4buJw7rhuqfhuqDhu5vDtXXhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqo4budw7XDuuG6p3V54bud4bqh4bqnw5rhu5vhurLDusah4bqna8Os4bqg4bqn4bub4bq/w7rhu5vhuqd14buv4bqg4bqndOG7i8O64bqnw7rhuqzhurvhuqd04bq/4bud4bqn4bqg4bufdeG6p27DtMO64bqn4bqoeeG7neG6p2zhu5vhu6Hhuqck4bubxIJD4bqh4bqnPeG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqfDgOG7ncO64bub4bqna8Oz4bqn4bqgw4Hhurvhu53huqfhuqDhu5vhurThuqfhu5vhurvhu53DoOG6pyThu5vEgkPhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhu5vhu63Dusah4bqndeG7n8O64bub4bqnbOG7peG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqnc+G7m+G6vWzDoOG6p8OB4but4bud4bqn4bubxanhuqd0Q+G6p+G6oOG7m8Otw7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTuG7neG6p0HhuqLhurvhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfGoeG7neG7q8O6xqHhuqdr4buHw7nhuqds4bqi4buvbOG6p27DveG7ncOg4bqn4bu14bqn4bqg4bqiduG7neG6p8ah4buLw7rhuqdj4bqtw6DhuqfDusah4bqyw73hu53huqd1w7Lhuqdr4buh4bqnbMOtdeG6p27hu53DtGzhuqdrxKl14bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p8OsQ+G6p+G6qGrDuuG6p27hurvDusah4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqfhuqjhurLhu7PhuqDhuqd0w7XDuuG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p3Xhu5/DuuG7m+G6py3huqdz4bubaMO6xqHhuqdu4buhw7rhu5vhuqd14bufw7rhu5vhuqdz4bub4burw7rGoeG6p+G6qOG7q+G6p23huq7Dusah4bqh4bqnxqDhu5vDs+G6p+G6oOG7m+G7g3XhuqfDunjhu53huqds4bub4buh4bqnJOG7m8SCQ+G6p+G7tcOg4bqnbOG6ouG7r2zhuqfDgOG7scO6xqHhuqfhuqDhu5vhu4nhuqDhuqfGoeG7neG7gcO64bqn4bqg4bud4buTw7rDoOG6p8O6xqHDueG6v+G7neG6p+G6oMOBw4LhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdr4bul4bqn4bubw7nhurvhuqd04bqu4bq74bqnbsOy4bu54bqnbuG7j+G6p8OAZ2zhuqfDgOG7t+G6p8OA4buFbOG6p3XDquG6ouG6oeG6p0zhu5vhu6Hhuqck4bubxIJD4bqna+G7gcO5w6Dhuqdu4bul4bqndMOq4bqn4bubw7nhurvhuqdtw7nhuqds4bub4buh4bqn4bqg4bqk4bqn4bubxalsw6DhuqfhuqDhuqThuqd0w6p1w6Dhuqdu4buZ4bqna+G6vcO64bqnc+G7ncO0deG6p+G6oOG7neG7kcO64bqh4bqnw5rhu5vhurLDusah4bqnw4Hhu63hu53huqds4bub4buh4bqnbOG6tsO6xqHhuqd04bq/4bud4bqn4oCcw7rhu6Xhu53igJ1h4bqn4oCc4buaw7nhurvhuqdr4bq9w7rhuqdu4bqy4buzbOG6p+G7o+G6oOG6p3Thu4V14bqj4oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2Hhuqfhuqnhuqlk4bqr4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2XEkcOp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqtZS/huqvhuqlibeG6qeG6rcOpYmXhuq3huqnhuqDhurnDqWV0w6kt4buddcahLWXhuqliw6nhuqFy4bu5xqHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOaxqHhurLDveG7neG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqnbMOtdeG6p27hu53DtGzhuqfhuqjDquG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2vhu6Xhuqfhu5vDueG6u+G6p2zhu5vDueG6p8O6xqHDqkPhuqd04buV4bqnJOG7n8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXhuqnhuqlk4bqr4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWXEkcOp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFM4bub4buh4bqnJOG7m8SCQ+G6p8O6d+G6p3ThuqRs4bqnbuG7meG6p3Phu5tow7rGoeG6p27hu6HDuuG7m+G6p2vhu4HDuuG6p+G6oOG7m8Otw7rDoOG6p3XDucO6xqHhuqfhurJ5bOG6p27hurLhu7Ns4bqndeG6suG6ouG6p8OA4budw7rhu5vhuqdrZsO6xqHhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfDgOG6tGzhuqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOB4bqyeWzhuqfDusahw6pD4bqndOG7leG6pyThu5/DuuG7m+G6p8O64bubw63DusOg4bqnbOG7m+G7oeG6p8O64bub4buFw7rhuqds4bubw7nhuqfhuqDhu6vhu51h4bqn4oCcw5rGocOqQ+G6p3Thu5Xhuqck4bufw7rhu5vhuqfDuuG7m8Otw7rhuqfDusOqQ+G6p2zhu5vhu6HhuqfDgOG7j+G6p3XhurvDusah4bqn4bubw7nhurvhuqfhuqjDqsO54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bqgw6114bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7seG6p27hu5nhuqdr4bq9w7rigJ3huqHhuqck4bur4bud4bqndGfDusah4bqndOG7j+G6p+KAnOG6oOG7m+G7geG6p+G6oOG7nXXigJ3huqds4bubw7nhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqnbuG7ocO64bub4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu6HhuqHhuqc+eeG7neG6p+G6oOG7q+G7ncOg4bqndcWp4bud4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7oeG6pyThu5vEgkPDoOG6p27hu5HhuqLhuqdC4bq0w7rGoeG6p27hur3Dusah4bqnbuG6suG7s2zhuqfigJxsduG6p+G6qOG6tuKAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFO4bud4bqnQeG6ouG6u+G6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8ah4bud4burw7rGoeG6p2vhu4fDucOg4bqna8Os4bqg4bqn4bub4bq/w7rhu5vhuqds4bqi4buvbOG6p27DveG7ncOg4bqn4bqg4bur4bud4bqn4bub4bud4buZ4bqi4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bu54bub4bqu4bqnw7rhuqzhuqct4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqndcOy4bqnw6xD4bqnbOG6tsO6xqHhuqds4bub4bq9w7rhuqds4bub4bqyw73Dusahw6Dhuqd14buT4bqg4bqndcaw4bud4bqndOG7hXXhuqHhuqfDmuG7m+G6ssO6xqHhuqfDgeG7reG7ncOg4bqnbOG7m+G7oeG6p+G6qGrDuuG6p2zhu5vFqcO64bqnbOG6vWzhu5vhuqfigJxu4bq0w7rGoeG6p23hu4lD4oCdw6HhuqfhuqDhu5vhurtD4bqn4bqo4buf4bqn4bubZsO64bqn4bubxalsw6DhuqfDgOG7scO6xqHhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O6d+G7neG6p+G6ouG6p8OA4buL4bqiw6Dhuqds4bub4buh4bqnbOG7m8Wpw7rhuqd0w6p14bqn4bubw7nhurvhuqct4bqnw7rhu5vhurLhuqd14buv4bqg4bqnbOG6vWzhu5vhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7n8O64bub4bqnQ8O14bqi4bqnbsO94budw6DhuqdDw7XhuqLhuqds4bqi4buvbOG6p8OA4buxw7rGocOh4bqn4bqow6rhuqds4bub4buh4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p27hu6HDuuG7m+G6p3XhurvDusah4bqn4oCcw7rhu5vhuqzDusah4bqnbuG7peG6u+G6p+G7m8O54bq74bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqdDw7XhuqLigJ3huqd14bufw7rhu5vhuqd0w6p14bqnw4Hhurvhuqdu4bq0w7rGoeG6p+G6oMOBw7XDuuG6p+G6oOG6okPDtMO64bqn4bu54bub4bux4bqnw4Dhu4t14bqn4bqiw6zhuqDhuqds4bqw4bq74bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7seG6p2vhur3DuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p3Thu5Xhuqck4bufw7rhu5vhuqfDuuG7m8Otw7rDoOG6p27hu5nhuqfigJzhuqDhu5vhurtD4bqndMO94bud4bqndeG6ouG7scO64bqnw7rhu6Xhu53igJ3huqds4bqw4bq74bqnbuG7q+G7neG6p3ThurThurvhuqdDw7XhuqLhuqfDuuG7m+G6u+G6ouKApuG6p1TDquG6p2zhu5vhu6Hhuqdu4buH4bqn4bqo4bqy4buz4bqg4bqnQeG6ouG6u+G6p8O6d+G7neG6p8OA4buz4bqn4bub4buH4bud4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p3Xhu5/DuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4bul4bqn4bqg4bub4buZ4bqna+G6v8O64bqnw7rGoeG7m3HhuqfhuqDhu6vhu53huqdu4bq7w7rGoeG6p2zhu7HhuqfigJzhuqDhu5vhu53huqfhuqjhu6Hhuqfhu5vhu6Xhurvhuqct4bqnw7rGoeG7q8O64bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu5vhu6XhurvigJ3huqfhu5vDqsO64bub4bqnbuG7r8O6xqHhuqdz4budw7R14bqn4bqg4bud4buRw7rhuqds4bqw4bq74bqndeG7r+G6oOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Phu5vhuqJDw7ThuqDhuqfhuqDhu4nhuqDhuqHhuqdA4bqi4buB4bqn4bqg4bub4bqkbMOg4bqnbOG7m+G7oeG6pyThu5vEgkPhuqfhu5vFqWzhuqfhuqjDquG6p3TDqnXhuqfhu5vDueG6u8Og4bqnw4Hhu63hu53huqd14bq7w7rGoeG6p8OA4buBw7rhuqfhu7nhu5vEqXXhuqds4bqw4bq74bqndeG7n8O64bub4bqnbuG7neG6p2vhur3DuuG6p2zhu5vDueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p2zhu4vDusOg4bqnbuG7peG6p2zhurbDusah4bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqLhuqds4buL4bqi4bqndeG6suG6ouG6p8OA4budw7rhu5vhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdu4bq9w7rGoeG6oeG6p8Oa4bub4bqyw7rGoeG6p8O6w7ThuqLDoOG6p2vhur/DuuG6p27hu4fhuqfhuqDDgsO6xqHhuqfGoWfhu7nhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqdr4buh4bqnc+G7m+G6okPDtOG6oOG6p+G6oOG7ieG6oMOg4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p3TDquG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p2vhu6Hhuqdsw6114bqnbuG7ncO0bOG6p2vEqXXhuqfDgOG7ncO64bubw6Dhuqdr4bq/w7rhuqfDgOG7j+G6p+G7m+G7neG7meG6ouG6p+G7m8Wp4bqnxqFn4bu54bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnxqHhu53hurvDueG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqoeeG7neG6p2zhu6/Dusah4bqnbuG7rcO6xqHhuqduw7TDuuG6p8O64bub4bqyw73Dusah4bqnw7rDqsO54bqh4bqnPuG7iUPhuqfDusO1w7rDoOG6p8O6w7ThuqLhuqds4bul4bqn4bqg4bub4buZw6DhuqdC4budw7rhuqfhu5vhu4dD4bqnbuG7pcO64bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+KAnG7hu6Xhurvhuqfhu5vDueG6u+G6p+G6oOG7n8O64bub4bqnQ8O14bqi4oCd4bqn4bqgw4Lhuqfhu5vFqeG6oeG6p0vhu7Xhu53DoOG6p+G7m8Wp4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p8OA4bqk4bqndcO5w7rGoeG6p+G6snls4bqnbOG6ouG7r2zhuqfDgOG7scO6xqHhuqdr4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHDoOG6p2zhu4vDuuG6p3Thu4V14bqn4bu14bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG6u8Og4bqndeG7r+G6oOG6p8OA4bqk4bqn4oCc4bqg4bubw4LhurvhuqfDuuG7m+G7icO64oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2Hhuqfhuqnhuqlk4bqr4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2XEkcOp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqtZS/huqvhuqlibeG6qeG6rcOpY+G6q+G6q+G6q+G6oMOpZOG6q+G6uXRjLeG7nXXGoS1l4bqp4bqrw6nhuqFy4bu5xqHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOaxqHhurLDveG7neG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqnbMOtdeG6p27hu53DtGzhuqfhuqjDquG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p2vhu6Xhuqfhu5vDueG6u+G6p2zhu5vDueG6p8O6xqHDqkPhuqd04buV4bqnJOG7n8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXhuqnhuqlk4bqr4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWXEkcOp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHDmsah4bqyw73hu53huqdz4bub4bqiQ8O04bqg4bqn4bqg4buJ4bqg4bqnw7rGoeG7m2/huqfDuuG7peG7neG6p8ahZ+G7ueG6p8OBw6zhuqDhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3Phu5vhu6Xhuqdz4bub4buDw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8ah4bud4bq7w7nhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6qHnhu53huqds4buvw7rGoeG6p27hu63Dusah4bqh4bqn4buaxanhuqds4buLw7rhuqfhu7XhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqdC4bqiw7rGoeG6p0HhuqLhurvDuuG7m+G6p8OA4bqk4bqnw4Dhu43huqds4bub4bud4bq74bqnbOG7m8Otw7rhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzhu5vhu6Hhuqck4bubxIJD4bqnw7rhu6Xhu53DoOG6p2zhu5vhu6Hhuqfhu5vFqWzhuqd0w6p14bqn4bubw7nhurvhuqdu4buZ4bqndMOqdeG6p27DsuG7ueG6p+G6oOG7m8O1deG6p2zhu5vDueG6p2zhuqLhu69s4bqnw4Dhu7HDusah4bqn4bqow6rhuqfhurJ5bOG6p3V44bqndeG6ouG7scO64bqnbuG6suG7s2zhuqdz4budw7R14bqn4bqg4bud4buRw7rhuqdrZsO6xqHhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqfDgOG6tGzhuqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vDoOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqndeG6ouG7scO64bqnw4Dhu7HDusah4bqnbeG6pOG6u+G6py3huqfhu7nhu5vhuq7huqfhuqDhu5vhuqLhu69s4bqn4bqow6rDueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Phu5vhur1s4bqh4bqnVcWp4bud4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqfhuqDhuqThuqfhuqDhu5vDrcO64bqn4bqo4bqyeMO64bqndMO1w7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhuqLhu69s4bqnw4Dhu7HDusah4bqnbuG7keG6ouG6p27hur3Dusah4bqnbuG6suG7s2zhuqdz4bub4bujbOG7m+G6p3Thu5PhuqHhuqc+eeG7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Phu5vhuqJDw7ThuqDhuqfhuqDhu4nhuqDhuqfDuuG7m+G6suG6p2zhu5vhu6HDoOG6p8OA4bqk4bqn4bqgw4HDrcO64bqnQeG6okThuqdsw6rDusah4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhu5t4w7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7q+G7neG6p+G7m+G7neG7meG6ouG6p3XDucO6xqHhuqfhurJ5bOG6p+G6oOG6pOG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p3XhurLhuqLhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu6Hhuqck4bubxIJD4bqnw4Dhu4/huqds4bunw7rhuqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O64bqndOG7hXXhuqHhuqfDmuG7m+G6ssO6xqHhuqds4bqi4buvbOG6p27DveG7neG6p3XDqsOg4bqnw7rDtOG6ouG6p3V34bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbOG7m8ODw7rGoeG6p+G6oOG6u+G6p3Xhu7Xhuqd04bunw7rGoeG6p+G7m3jDuuG6p3Xhu6/huqDhuqds4bubw4PhuqDDoOG6p2zhu4F14bqn4bqg4bub4burw7rGoeG6p+G6qMOq4bqn4bqgw4HDrcO64bqnQeG6okThuqfDunfhuqd04bqkbOG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqfDuuG7m+G6suG6p2zhu5vhu6Hhuqck4bubxIJDw6Dhuqds4bul4bqn4bu54bub4buB4bud4bqnbuG7h+G6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqdu4buZ4bqn4bqyeWzhuqd1eOG6p8ah4bud4buBw7rhuqdt4buh4bqnbOG6sOG6u+G6p2zhu5vhu6HhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnw4DhuqThuqfhuqDhu5vhuqRs4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgcO5w7rGoeG6p8O6xqHDqkPhuqd04buV4bqnJOG7n8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO6w6DhuqfDusO04bqi4bqna+G6v8O64bqnbeG6v8O54bqn4bqgw4HDtcO64bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnbMO5w7rhuqdu4bqyw73Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7HhuqfDgOG7i3XhuqfhuqLDrOG6oMOg4bqna+G7heG6oOG6p8ahZ+G7ueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqn4oCcc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfDuuG7peG7neKAneG6p27hurvDusah4bqnw7p34bqndOG6pGzhuqdr4bq9w7rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdr4bul4bqn4bubw7nhurvhuqd04bqu4bq74bqnbsOy4bu54bqnbuG7j+G6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqndcOq4bqi4bqnw4Dhu4Vs4oCm4bqn4bqg4bub4buf4bqnbsOCw7rGoeG6p+G6qOG7r+G7neG6p3ThurJ54bqg4bqnQeG6ouG6u+G6oeG6p0zhu5vhu4t14bqnbOG7m+G7iXXhuqd14buv4bqg4bqnbOG7m8OD4bqg4bqnbcOCw7rGoeG6p3Thur/hu53huqfDusah4buFdeG6p8O64bub4bufw7rDoOG6p27hu5nhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G6oOG7nXXhuqd14bufw7rhu5vhuqd0w7XDuuG6p+G6oOG7ncO0w7rGocOg4bqnQ8O14bqi4bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqdu4bqy4buzbOG6p8OA4buN4bqnbOG7m+G7neG6u+KApuG6p0zhu6Xhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53DoOG6p8O6xqHDqkPhuqd04buV4bqnJOG7n8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqnw4Dhu4/huqdE4bqnw7rGoeG7m3Hhurvhuqfhu5t4w7rhuqfDgcOs4bqg4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhurFT4bub4bq9w7rhu5vhuqdU4buvbOG6ry/hu7nhurE=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]