(vhds.baothanhhoa.vn) - Bắt đầu học nghề mây tre đan từ năm 2005, sau 16 năm, chị Phạm Thị Mỳ, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng, thôn Phú Hưng, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động lúc nông nhàn.
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6BQw7ThuqLhu63hu5PhurF44buRw4HhurFw4bq24bqx4bufxJHhu6HhurHhu6Hhu7Hhu5PhurFww7Thu5HDs+G6scOs4bqgw6Ev4buR4bqzw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7kMSpY+G7i+G6r8Ogw43hur3hu7XhurHhu4lm4bu34bqx4buRdMOs4bqxcMO04buRw7PhurHhu6Hhu4PhuqThurHhu7XDvcSp4bqx4buJY3DhurHhu7XEguG6sXDhurvhu6HhurHhurXhurfhurfhuqc24bqx4buzY+G7t+G6seG6s+G6reG6sXDhurvhu6E24bqxw6zhu5Hhu5fhurFY4buRZeG7oeG6seG7tOG7keG7l+G6seG7oOG6rDbhurHDlOG7k2Thu6HhurHhu4nhu6XDrOG6seG7inFjcOG7keG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6seG7teG6ouG6sXDhu5Hhu4Nw4bqx4bug4bqs4bqxWeG7t8OpcMO0NuG6seG7teG7kcO5cOG6sVjhu5Hhu7nhurHhu5DhuqJww7Q24bqxw4LhurnhurHhu7Thu5Hhu5PDsuG7t+G6seG7nnFww7ThurE54bu04buR4buTw7Lhu7fhurHhu5ByY2HhurHhu4nhurnhurHhu7VlceG6seG6suG7k8Oyw6zhurHhu5/EkeG7oeG6scOs4buRceG6seG7kcSRcMO04bqx4bu1w73hurvhu6HhurHhu59jceG6seG7icWpcMO04bqx4buf4bu5w6zhurFww7lww7ThurFw4buRxJFwN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6DDoeG7k+G7ocO04bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r+G7i+G7teG7keG7t+G7ocOt4bqx4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bq04buT4buL4bu14buRNOG6seG6q+G6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6p+G6qeG6p3jDgjXhuq/hurHhu7PDvcOsIuG6ry8vw6zhu4twN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAv4buLxKnhu7Phu6Phu7VxeC9wxKnhurThu7Mv4bq14bqzw6Lhuqcv4bqz4bqp4bqp4buL4bqn4bqz4bql4bq14bqr4bq3YuG7teG6peG6qeG6s+G6p+G6teG7n+G6tzfhu514w7Qzw70i4bqp4bqr4bq14bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq9Qw7ThuqLhu63hu5PhurF44buRw4HhurFw4bq24bqx4bufxJHhu6HhurHhu6Hhu7Hhu5PhurFww7Thu5HDs+G6scOs4bqg4bqv4bqx4bq04buT4buL4bu14buRIuG6r+G6q+G6t+G6t+G6r+G6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7Ui4bqv4bqn4bqp4bqn4bqv4bqxL8Ogw4zhu5Hhu5fhurFY4buRZeG7oeG6seG7tOG7keG7l+G6seG7oOG6rOG6seG6ssSR4bqxcOG7keG6tnDDtOG6seG7s8OpcOG6sXjhu5Fo4buh4bqxw6zDgGPhurHhu4pxY3Dhu5HhurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7XhuqLhurFw4buR4buDcOG6seG7oOG6rOG6sVnhu7fDqXDDtDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw4zhu5Hhu5fhurFY4buRZeG7oeG6seG7tOG7keG7l+G6seG7oOG6rOG6scOsc3DhurFw4buR4bux4bqx4buh4bq54buT4bqx4bqyw7PhurF54bu34bqkb+G7teG6seG7ieG7l3Dhu5HhurHhu5F0w6zhurFww7Thu5HDs+G6seG7tcSC4bqxw6xkw6zhu5HhurHhu4nhu4PhuqThurHhu5Hhu6tw4bqx4bqz4bqt4bqxcOG6u+G7oTfhurFQw7TEkeG6pOG6seG7heG6pDbhurHDrOG7keG7l+G6scOt4bu3w7lw4bqxw61kcDbhurHhu4tB4bqxw6xy4bqx4buJ4buncMO04bqxw71j4bqx4buJ4buncMO04bqx4bqyxJFx4bqx4buJw4DhurHhu7PDg8Os4bqxcOG7t8O54buT4bqx4bq14bqx4buJw4Nj4bqxw6xxcOG6scO0ZOG7k+G6seG6u3DhurHhu5F0w6w24bqxcOG7keG6onDDtOG6seKAnHjhu5HDqeG7k+G6seG7n3Nww7TigJ3hurHhurLhu7Hhu5PhurFww7Thu5HDs+G6seG7oeG7g+G6pOG6seG7tcO9xKnhurHhu4ljcDbhurHDrOG7keG7l+G6sXnhu7fhuqRv4bu14bqx4buJ4buXcOG7keG6seG7ieG7k+G6seG7kXTDrOG6sXDDtOG7kcOzN+G6scOM4buR4buX4bqxcMO04buR4bubNOG6seKAnOG7tMO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHDguG6ueG6seG7tOG7keG7k8Oy4bu34bqx4buecXDDtOG6seG6ssSR4bqxw6zDqeG6seG7ocWp4bu14bqx4buz4bul4bqxw4LhurnhurHhu5/hu4Nw4bqxw6xncOG6scOs4buR4bqiY+G6scOscuG6scOsZMOs4bqxw6zDuXDDtOG6seG7teG6pDfhurFQb+G7t+G6seG7teG7kcSpceG6seG7ieG7t8aw4buT4bqxcMO04buRw7PhurFwxJHhuqQ24bqx4bu1w7nhu5PhurHDrHLhurHhu7Xhu5Hhu43hurHhu7VlceG6seG7teG7kW7hu6HhurHhurLhu5PDssOs4bqx4bufxJHhu6HhurHDrOG7kXHhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqx4buf4bu5w6zhurFww7lww7ThurFw4buRxJFw4bqvN+G6seG7ouG7keG7k+G6seG7ieG6ueG6seG7teG7leG7oeG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqxcMO04bu34bqkbnDhurHhu5/hu5PDsuG7t+G6seG7iWbhu7fhurHhurLEkXE24bqxcOG7q+G7k+G6scOtY3HhurHhu7Xhu5Nu4bu34bqx4buzw6lw4bqxeOG7kWjhu6E24bqxw6zhu5Hhu5fhurHDtHThu5PhurFw4buR4bq2cMO04bqxcMO04bqi4but4buT4bqxw6xBcMO04bqx4buh4buVcOG7keG6seG7kXTDrOG6sXDDtOG7kcOz4bqx4buJ4buN4bqx4bu1xrDhurHDrOG7kcODw6zhurHhu7PDqXDhurHDguG7t+G7heG7tTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgUOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6t+G6rTbhurHDrOG7keG7l+G6sVjhu5Fl4buh4bqx4bu04buR4buX4bqx4bug4bqs4bqx4bu14buRxJFw4buR4bqx4bufZ3jhurHhu4txY3Dhu5HhurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7XhuqLhurFw4buR4buDcDfhurHDjOG7keG7l+G6sXDhu5Hhu7HhurHhu59l4buTNOG6seKAnOG7nuG7ucOs4bqx4buJZuG7t+G6seG6suG7heG7teG6seG6ssOp4bqx4buf4bq94buhNuG6seG7ocWp4bu14bqx4buh4buVcOG7keG6seG7tcO54buT4bqx4bufceG6seG7tcSC4bqx4buJZuG7t+G6seG6ssSRceG6seG7iW9w4bqx4buJZuG7t+G6scO9YzfhurHhu4jhu4PhuqThurHhu59l4buT4bqx4bufxJHhurHhu5/hu5tw4buR4bqx4bqy4bquw6zhurHhu5FxxJFw4bqx4bu1ccSRcOG6seG7oeG7seG7kzbhurHDrGThu5PhurHDtOG7leG6seG6suG7seG7k+G6seG7tcO54buT4bqxw6zhuqBww7ThurHDrXfhurFww7R3N+G6sVnhu7dk4bqx4buZ4bu14bqx4bqy4bulcDbhurHhu7XDueG7k+G6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bqyY+G6pOG6seG6reG6t+G6seG7tcO94buTw7Lhu7fhurHhu4nhu6dww7ThurHDrMOAY+G6sVDDtOG7g3DhurHhu5HEkXDDtOG6scOM4buR4buZcOG7keG6seG7s2TDrOG7keG6scOC4bq54bqx4buRxanhu5PhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurHhu4nhu43hurHDtOG7k8Op4buT4bqxeeG7t+G6pG/hu7XhurHhurLhu5PDssOs4bqx4bufxJHhu6HhurHhurLEkeG6seG7tcSC4bqx4buJcuG6seG7tcaw4bqxw6zhu5HDg8Os4bqx4buf4bquw6zhurHhu5/huqLhu69ww7ThurHhu59jceG6seG7icWpcMO04oCdN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu6Lhu5Fy4bqx4buj4buR4bq7cOG6seG7n8SR4bqx4bu14buRbzbhurFw4buR4bqicMO04bqxcOG7keG7lXDhurHhu7Xhu5Hhu4XhuqThurHDrcSR4bqxw6xxcOG6seG6suG7t+G7k+G6seG6smw24bqx4buRxJFww7ThurFww7TEkeG6pOG6scOs4buR4buX4bqxw63hu7Hhu7XhurHhu4nhu5PhurFw4buR4bq2cMO04bqx4bufceG6seG7g+G7tzfhurFQ4buR4bux4bqx4bufZeG7k+G6sXDhu5HhurZww7ThurFww7TEkeG6pOG6seG7iWbhu7fhurHhu7Xhu5NucOG6seG7o+G7keG7k+G6seG7teG7leG7oeG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bufY3HhurHhu4nFqXDDtDbhurHDrOG7keG7l+G6scO0ceG7oeG6seG6ssSRceG6scOsZMOs4bqx4bu1xrA34bqx4bue4bquY+G6scOs4buRdHDhurHhu6Hhu6nhu5PhurHhu7XGsOG6seG7ocWp4bu14bqxcMO04bqi4but4buT4bqxw6xy4bqx4bujQuG6seG7teG7keG7t2fhu7XhurHhu7Xhu6Xhu7XhurFw4buR4buF4bu1NuG6seG7ieG6omPhurHhu5F04bqxw71j4bqx4buQxJHhurFQY+G7oeG6seG7kXTDrOG6seG7teG7kW7hu6HhurFww7Thu5HDszfhurHhu7TDveG6ouG7scOs4bqx4buJcjbhurHhu5Fm4bu34bqx4buRb+G7teG6seG7oXThu5PhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu6Hhu7Hhu5PhurHDrOG7kcah4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu5F0w6zhurHhu4ljcOG6seG7iWThuqQ24bqxcGPhuqThurHhu5F0w6zhurHhu7Xhu5Fu4buh4bqx4buL4bqucMO04bqx4bu14buRxJFw4buR4bqx4bqyxJHhurHDrGTDrOG6seG7o0LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu14bqx4buJY3DhurHhu6Phu5Fkw6w34bqx4buyY+G7t+G6seG7o+G7keG7k+G6seG7icOp4buh4bqxw63DqXHhurHhu6NC4bqx4bu14buR4bu3Z+G7tTbhurHDrOG7keG7l+G6scO04buTY3HhurFww7Thu7fhuqRucOG6seG7n+G7k8Oy4bu34bqxw6zhu5Fx4bqx4bu1xrDhurHhu7XDveG6onZww7Q24bqx4bu1xILhurHhu4ly4bqx4buzbeG6sXjhu5Fk4bu14bqxw6zhu5Fx4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcDfhurHhu4hvcOG6sXBj4bqk4bqxw6zhu5Hhu5fhurHDrHLhurHhurPhurXhurHhu7XGsOG6seG7tcO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurHhu7Thu5Hhu5PDsuG7t+G6seG7kHJjNuG6seG6s+G6seG7tcaw4bqxduG6seG7keG7t+G6pMOycOG6sVDDuXDDtOG6scOM4bulcMO04bqx4bqyxJHhurHhurPhurHhu7XGsOG6sXbhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurEobnDhurHhu4jhu5dw4buRN+G6sVDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7n2Nx4bqx4buJxalww7ThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7tcO9w6nhurHhu5/huqLhu6tww7ThurHhu7Xhu5HEqXHhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oTbhurHDrHLhurFw4buR4bq2cMO04bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buJZeG7teG6seG6reG6sS3hurHhuqnhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqx4buJ4buncMO0L+G6seG7teG7kWRww7Q3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tMO94bqi4buxw6zhurFw4bq74buh4bqx4bq14bq34bqz4bqzNuG6sXnhu7fDqXDhurHhu5/huqbhurHDrOG7keG6omPhurHDrOG7keG6v+G7teG6scOs4buRbTbhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oeG6seG7teG7keG7heG7teG6seG7teG7kXFk4bu1NuG6scO04buTZOG6scOsw6nhurHhu59l4buT4bqx4bufbnDhurHDguG7t+G7pXDDtOG6seG7teG7keG7heG7teG6seG7teG7keG6ouG7rXDDtDbhurHDrHLhurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHhu4nhu5Phu43hu6HhurHDrOG7keG7l+G6sXDhu6/hurHhu59ucOG6seG7teG7seG7k+G6seG7tcO9bnDhurHhu6HFqeG7teG6seG7teG6quG6seG7ieG7p3DDtDfhurHDjOG7keG7l+G6seG7teG7g+G7oeG6seG7s+G6rjThurHigJzhu57hu7nDrOG6seG7iXLhurHDrOG7keG7p3DDtOG6seG7tcO54buT4bqxcHLhu5M04bqx4buga+G6seG7oeG7k+G6scOs4buR4bu3aHDhurHDreG7l+G6scOs4buRceG6scOt4bul4bqxw6xxcOG6seG7tWPhurHDvWPhurHhu4nhuqLhu61ww7ThurF2N+G6seG7oGPhuqThurHhu6Hhur1w4bqx4bufxJHhurHhu7Nj4bu34bqx4bu14buR4but4buT4bqxw7Thu5NjcOG6seG7o+G7kcOAcMO04bqx4buRccOpcMO04bqx4buj4buTcOG7keG6seG7tW824bqxw6xBcMO04bqx4bqy4bux4buT4bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG7n+G7k25w4bqx4bujb+G7teG6seG6suG7seG7k+G6scOMw7lww7ThurHhu7XhuqThurHhu7RQ4buQ4buQ4bqx4buQxJFww7ThurHhu7Xhu5HDgOG6scOsw7lww7ThurHhu6FC4bqxcMO04buRw7LhurHhu6Hhu4PhuqThurHhu7XDvcSp4bqx4buJY3DhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7o+G7kWjhu7fhurFQw7R0w6zhurHhu7Lhu6twNuG6scOs4buR4buX4bqxcOG7kWNw4buR4bqxw6zhu5FycMO04bqx4bu1w73DqeG6seG7kW/hu7XhurFw4buvN+G6sSzEkeG6seG7o+G7jeG6seG7tcSC4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6s+G6qeG6seG7iW9w4bqxcGPhuqThurHhu7Xhu5Hhu5XhurHhu4vhuqLhurHDvWPhurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurHhurPhurHhu7XhuqrhurHhu4nhu6dww7QvcOG6u+G7oTfhurHhu7TDvW5w4bqx4buRxJFw4buR4bqx4bu1w73hu5Vw4buR4bqxw6zhu5Hhu7fhuqThu41w4bqx4buJxrDhu5PhurFww7Thu5HDs+G6seG6ssSR4bqx4bu14buV4buh4bqx4buj4buTb+G7oeG6seG7teG7keG7l+G6seG7tcO94bqi4butcMO0NuG6sXBv4bu34bqx4buj4buRw7lww7ThurHDrHLhurHhu6FlceG6seG7keG7k+G7jeG7oeG6seG7teG7keG7leG6seG7s23hurHhu6Phu5HDuXDDtOG6scOscuG6seG7teG7kcSRcOG7keG6scOsw7lww7TigJ03w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7iG9w4bqxw7Thu5NjceG6sXDFqXjhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oeG6scOs4buRceG6scOs4buR4buXNuG6seG7kWbhu7fhurHhu5Fv4bu14bqx4bufxJHhurFw4buR4bq2cMO04bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buJ4bq54bqxw6xy4bqx4bu14bu3xrDhu5M24bqx4bu14buRZ+G7oeG6scOs4buR4buZ4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bu1w71ucOG6seG6qeG6t+G6seG7teG7t8aw4buTN+G6seG7tMO54buT4bqx4buRdeG7k+G6seG7ocWp4bu14bqxw6zDgeG6scO5cMO0NOG6seG7tMO9bnDhurHhuqnhurfhurHhu7Xhu7fGsOG7k+G6seG7ocSR4bqxw6xzcOG6seG7ieG7k+G6seG7kXTDrOG6sXDDtOG7kcOzNuG6scOscuG6seG7o+G7kXLhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6scO5cMO0M+G6scOZcMO04bqxUOG7keG7r+G6sTnDguG6ueG6seG7tOG7keG7k8Oy4bu34bqxw5Thu5NjcMO0NuG6seG7keG7t+G6pMOycOG6seG7tOG7keG7k8Oy4bu34bqx4buQcmNh4bqx4bu1w73DqeG6seG7n+G7reG7kzThurHigJws4bu34buT4bqxw6zDueG6sWU34bqx4buQdMOs4bqxcMO04buRw7PhurFwxJHhuqThurHhu6Phu5HDuXDDtOG6sXnhu7dk4bqx4buj4buRcjbhurHhu6HEkeG6scOscuG6seG7teG7keG7t+G6sXDhu5FneOG6scOsY3E24bqx4bufxJHhu6HhurHhu59l4buT4bqx4buzZcOs4buR4bqx4buzbeKAnTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgUHLhu5PhurHhurLDs+G6seG6suG7k8Oyw6zhurHhu4nEkXHhurHhu7VlceG6sXDDtOG7kcOzNuG6scOs4buR4buX4bqxWOG7kWXhu6HhurHhu7Thu5Hhu5fhurHhu6DhuqzhurHDrOG7kXHhurHDreG7k2/hu7U04bqx4oCc4bu0xILhurHDguG6ueG6seG7iW9w4bqx4buR4bu34bqkw7JwNuG6seG7tcahcOG7keG6seG7icOz4bu34bqxeeG7t2Nw4bqx4bu14buD4buh4bqx4buJb3DhurHhu4nEkXHhurHhu7VlceG6sXDDtOG7kcOz4bqxw6zhu5Fx4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bufY3HhurHhu4nFqXDDtOG6sXDDuXDDtOG6seG7teG7kcO5cDbhurFwb+G7t+G6seG7o+G7kcO5cMO04bqx4buLcWNw4buR4bqxcMO04buR4buTw7J44bqxw6zhu5Hhu7lww7ThurHhu7XDueG7k+G6scOs4bqgcMO04bqx4buj4buRcuG6seG7i+G7t+G6pOG6seG7tcO94buVNuG6seG7teG7kWfhu6HhurHDrOG7keG7meG6sXjhu5Fk4bqx4buzw6lw4bqxw73hu6fhu5M34bqxw43hur3hu7XhurHhu4lm4bu34bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6s+G6tzbhurHhu7Xhu5Fj4buh4bqxw7Thu5Nj4bqx4bqyxJFx4bqx4buIw7PhurFkcOG6seKAnOG7iMSRceG6seG7tWVx4bqxcMO04buRw7PhurHDrOG7kXHhurHhu59jceG6seG7icWpcMO04bqxcMO5cMO04bqx4bu14buRw7lw4bqx4buJb3DhurFw4bq74buh4bqx4bq14bq34bq14bq34oCdNuG6seG7oeG7qeG7k+G6sXDhurvhu6HhurHDrOG7keG7uXDDtOG6seG7tcO54buT4bqxeOG7keG7peG7k+G6seG7keG7r3jhurHhu6F24bqx4bq1LcOi4bqx4buf4buxeDbhurHhu6Hhu6nhu5PhurHhu5/hu7F44bqx4buj4buRccOpcMO04bqxw6LhuqfhurFww7ThuqLhu63hu5M24bqx4buj4buTcOG7keG6sXjhu5Hhu5nhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7keG7qeG6seG7tcO94buv4bqx4buJxJFx4bqx4bu1ZXHhurHhu5/EkeG6seG6teG6seG7tcO94buTw7Lhu7cvcMO04bqi4but4buTN+G6seG7inFjcOG7keG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6scOs4buRw4DhurHhu4nFqXDDtOG6sXDhu4Nww7ThurHDrGNx4bqx4bu1Y+G6pOG6sXDDtOG7kcOz4bqxw63DqnDDtOG6scOsZMOs4buR4bqx4buJ4bqiY+G6scOsZMOs4bqx4bu1xrDhurHhu7XDveG6onZww7ThurHhu4nhu5PhurHhu5F0w6zhurHDouG6sXDDtMSR4bqkNuG6seG7s2Phu7fhurHhu4ly4bqx4bu1w73hu7fhuqTDs3DhurHhu4ll4bu14bqxw6zhu5Fx4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcDfhurHhu6Lhu5Hhu5PhurHhu5F04bqxcOG6veG7oeG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bujQuG6seG7teG7keG7t2fhu7XhurHDrOG7q+G6scOtw6lw4bqx4bu14buR4buV4bqxcOG7g3DDtOG6scOsY3HhurHhu7Vj4bqk4bqxcMO04buRw7PhurHhu5/EkeG6seG7i+G7j+KAnTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bu0w71xcMO04bqx4buj4buR4buT4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqx4buJ4burcOG6seG6suG7l+G6seG7o+G7kcO5cMO04bqx4buL4bu34bqk4bqx4bu1w73hu5XhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6sXDDtOG7kcOz4bqxw6zhu5Fx4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bufY3HhurHhu4nFqXDDtOG6seG7teG7keG7leG6scOs4bur4bqx4buzduG6scOsw4Bj4bqxw6zhu5Hhu5fhurHhu4nhurnhurHDtOG7k+G7uXjhurHhu5Hhu6tw4bqx4bqr4bq34bq34bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bufY3HhurHhu4nFqXDDtOG6seG7i+G7t+G6pOG6seG7tcO94buV4bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG7n8SR4buh4bqx4bu14buR4bqi4butcMO04bqxw4Lhu7fhuqRucDfhurHDjOG7keG7l+G6scOtxanDrOG6scOtZcOs4buRNOG6seKAnMOMcuG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG6qeG6t+G6seG7teG7t8aw4buTNuG6seG7oeG7q+G6scOsw6nhurHhu4nhu63hu5PhurHDrOG6oHDDtOG6seG7o+G7kcO5cMO04bqxcMO04buR4bub4bqx4buJb3DhurHDtOG7k8SR4bqx4bufZeG7k+G6seG7ieG6ouG7r8Os4bqxcOG7kWdw4bqx4buhw4PDrOG6seG7n+G6ouG7q3DDtOG6seG6pS3huqfhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqx4buJ4buncMO0L+G7teG7kWRww7Q34bqxLOG7leG6seG7teG7kW824bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buJ4bq54bqxw6114bqxw73hu7fFqXDDtOG6seG7ieG7jeG6seG7ieG7k+G6seG7n8SR4buh4bqx4buh4buD4bqk4bqx4bu1w73EqeG6seG7iWNwN+G6seG7kHThurHhu7Xhu4Phu6HhurHhu7Phuq7hurHhurLhu7Hhu5PhurHhu7XDueG7kzThurHhu7Thu5Hhu7fhurFw4buRZ3jhurHhu6HFqeG7teG6seG7teG7kWRww7ThurHhuqct4bqt4bqx4bu1w73hu5PDsuG7t+G6seG7ieG7p3DDtOG6seG7tcO54buT4bqx4buh4bu3Y+G6scOsw6nhurHhu7Xhu4Vw4bqx4buf4bu5YzbhurHDrHNw4bqx4bufxJHhu6HhurHDveG7t8WpcMO04bqx4bqt4bqx4bu14buRZHDDtOG6seG7tcO94but4buT4bqxw6zhu5HGoeG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bqyxJHhu5PhurHhu7Vl4bqx4buf4bu5YzbhurHhu7XDvcOp4bqx4bu14buTw7Nw4bqxeOG7keG7g3A24bqx4bu14buTw7Nw4bqxw7Thu5Phu6Vww7ThurHhu5/EkeG6seG7kW/hu7XigJ03w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7kOG7k8OycOG6seG7tWXhu5PhurF24bqxw6zhu6vhurHhu7N24bqxw6zDgGPhurHDrOG7keG7l+G6seG7iWNww7ThurHhu7VneOG6seG7tcO94bu3cMO04bqx4bqyxJFx4bqx4buRxJFww7ThurHhu6Hhu4PhuqThurHDguG7k25w4bqxw6xy4buT4bqx4bqyxJHhurHhu7N04bu14bqxcOG7keG6rmM34bqx4buiQuG6seG7teG7keG7t2fhu7XhurHhu5/EkeG7oeG6seG7s3Thu7XhurFw4buR4bquY+G6scOt4bqi4buxw6zhurHhu4lm4bu34bqx4buj4buRcuG6seG7o+G7keG6u3A24bqxcOG7keG6onDDtOG6seG7o+G7keG7k+G6sXDhur3hu6HhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7o0LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu14bqx4bu14buR4buV4bqx4buzbeG6scO94buF4bu14bqxcOG7kcSRcDbhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6seG7teG7pXDhurHDrMO5cMO04bqx4buzw4PDrDfhurHhu6Lhu5Hhu5PhurHhu7XDueG7k+G6seG7kXXhu5M04bqx4buI4bqi4buvw6zhurFw4buRZ3DhurHDjcOqcMO04bqx4buj4buRxKlw4bqxw6zDgGPhurHDjOG7kcOA4bqx4bu14buXw6zhu5HhurHhu7bDjVDhu4rhurHhu7XGoXDhu5HhurHhurLhu5XhurHDrHLhurHhu7Xhu5HEkXDhu5HhurHhu7Xhu5nDrOG7keG6scOC4bu34buF4bu14bqx4buz4bq9w6zhurHhu7XDvXFww7ThurHhu5F0w6zhurHhu7VneOG6seG6ssSR4bqx4bufxJHhu6HhurHhu7Xhu5HEqXHhurHhu7XhuqLhurHhu7XhuqJ2cMO0NuG6seG7iWVx4bqx4buJw4PDrDbhurF44buRcXDDtOG6scOsZMOs4buR4bqx4buQ4bun4bqxw4zhu5Hhu5nhurHhu6Dhu5Nw4buRNuG6scO04buTY+G7k+G6seG7iXFlcOG6seG6teG6t+G6s+G6reG6sS3hurHhurXhurfhurXhurc24bqxw6zDqeG7oeG6scOC4bu5w6zhurHDrMOAY+G6scOs4buR4buX4bqx4bu14buRb+G6sXDEkXEz4bqxw4zhu5Hhu5fhurFw4buRY3Dhu5HhurHhu6Hhu5PDsnDDtDThurHigJzhu7TDueG7k+G6scO94buF4bu14bqx4bqy4bu34buTNuG6sXDhu5HhuqJww7ThurHhu5Hhu6tw4bqx4buRb+G7teG6seG6smlw4bqx4bufxJHhurFw4buTw7Phu6HhurHhurLhu7fhu5PhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6seG7tWVx4bqxw6zDuXDDtOG6seG6suG7k8Oyw6zhurHDrOG7kXHhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqx4buf4bu5w6zhurFww7lww7ThurFw4buRxJFwN+G6seG7ouG7kcO5cMO04bqxeOG7kcOp4buT4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu5Hhu6nhurHhu7XDveG7r+G6seG7o+G7k3Dhu5HhurF44buR4buZ4bqx4bu1w7nhu5PhurHhu6Hhu7Hhu5PhurHhu4nEkXHhurHhu7VlceG6sXDDtOG7kcOz4bqxw6zhu5Fx4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcDfhurHhu5DEkXDDtOG6sXDDtMSR4bqkNuG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG6smlw4bqx4buJb3DhurFw4buR4but4bqx4bu1w7nhu5PhurHDrOG7kcah4bqx4buLZeG6pDbhurHhu6Phu5Phu43hu6HhurHhu7XDvWPhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oTfhurHhu6Dhu5Vw4buR4bqx4buf4buF4bqk4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurF44buRZnDhurHhu5/hu63hu5PhurHhu7XDvXFww7ThurFw4buR4bq2cMO04bqx4buzw6lw4bqxeOG7kWjhu6HhurHhu5/EkeG7oeG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqxw6zDgGPhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu59jceG6seG7icWpcMO0NuG6seG7teG7keG7leG6seG7oeG7lXDhu5HhurHDrOG6oHDDtOG6sXjhu5HDqeG7k+G6seG7tcO94buT4bqx4buDcOG6seG7kXTigJ03w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoCzhu7Hhu5PhurHhu5/hu6/hu5PhurFw4buR4bu3Z3DhurHhu4ll4bu14bqx4buj4buRccOpcMO04bqx4bqz4bqx4bu14bqq4bqx4buJ4buncMO0L3Dhurvhu6E24bqxw6zhu5Hhu5fhurFY4buRZeG7oeG6seG7tOG7keG7l+G6seG7oOG6rOG6seG7iWNww7ThurHhu5/EkeG6seG7ocWp4bu14bqx4bu1w71xcMO04bqxcOG7keG6tnDDtOG6seG7i3FjcOG7keG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6seG7teG6ouG6sXDhu5Hhu4Nw4bqx4bu14buRxJFw4buR4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tcO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHhu5Hhu7fhuqTDsnDhurHhu7Thu5Hhu5PDsuG7t+G6seG7kHJjN+G6seG7tOG7kcSRcOG7keG6scOsw7lww7ThurHhu5/hu7Fw4bqxcOG7keG7heG7teG6scOsw4Bj4bqxw6zhu5Hhu5fhurHhu5/EkeG6seG7tWVx4bqxw6zDuXDDtOG6seG6u3DhurHhurLhu5PDssOs4bqx4bufxJHhu6HhurHDrOG7kXHhurHDveG7heG7teG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7n2Nx4bqx4buJxalww7ThurFww7lww7ThurFw4buRxJFwNuG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6scOsY3HhurHhu7Xhu7fGsOG7kzbhurHhuqRv4bu34bqx4buzw4PDrOG6seG6ssSR4bqx4buj4buR4bu34bqkb+G7teG6seG7tWfhu7U34bqxLGlw4bqx4buLQXDDtOG6seG7oeG7g+G6pOG6seG7tcO9xKnhurHhu4ljcOG6seG7n8SR4bqxcOG7keG6tnDDtOG6sXDDtOG7t+G6pG5w4bqx4buf4buTw7Lhu7fhurHDrHLhurHhu7XDvXFww7ThurHhu7Xhuq7hurFw4buR4buTbnA24bqx4bu14buR4buDcOG6seG7teG7keG7k8OycOG6seG6suG7seG7k+G6seG7ocO54buT4bqx4bu1w73huqLhu61ww7Q24bqx4buKcWNw4buR4bqxcMO04buR4buTw7J44bqx4bu14bqi4bqxcOG7keG7g3DhurHhu6DhuqzhurFZ4bu3w6lww7ThurHhu4nhurnhurF44buRZOG7teG6seG7tcO94buT4buNcOG6seG7n25w4bqx4buhw4PDrOG6seG7icWp4bqxw6xjceG6seG7keG7q3DhurHhu7Xhu5HEkXDhu5HhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oeG6seG7teG7kcOA4bqxw6zDuXDDtOG6seG7oULhurFww7Thu5HDsjfhurHhu4hy4bqx4buj4buRw7lww7ThurHDrOG7kcah4bqx4bufxJHhurHhu4nhu6fhurHhu4tBcMO04bqx4bu1w71xcMO04bqx4buz4buTcOG7keG6seG7kXFl4bu14bqx4buRxJFww7ThurFww7TEkeG6pOG6seG7ocSR4bqxw6xzcOG6seG7n8SR4buh4bqx4buJ4bun4bqx4bu1w71jcMO04bqx4bu1w73hu5nhurHhu7XDvXFww7ThurHhu6Hhu6nhu5PhurHDtOG7k2PhurHhu4nhu5Vw4buRNuG6sXjhu5HDgcOs4bqx4bqyw4HhurFw4buR4bu34bqxw6xm4bu34bqx4bu1w71xcMO04bqxcOG6ouG7scOs4bqx4bqyxJHhurHDrOG7kXHhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7o+G7kWjhu7c34bqx4buyw6lw4bqxeOG7kWjhu6HhurHDrMOAY+G6seG7i3FjcOG7keG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6seG7ieG6ueG6seG7teG7kcSpceG6sXDhu5HhurZww7ThurHhu4nhu6tw4bqx4buRxJFww7ThurHhu4lvcOG6seG6suG7seG7k+G6seG7teG7keG7l+G6seG7tcO94bqi4butcMO04bqxUOG7kWfhu7XhurHDjcOpcOG6seG6ssSR4bqx4buhxanhu7XhurHhu7Phu6XhurFw4bqi4buxw6zhurHDjOG7keG7g+G7t+G6seG7guG7tzbhurHhu6FjcMO04bqx4bufZeG7k+G6seG7keG7k8Oy4bu34bqxeeG7t8Op4bqx4buj4buTcOG7keG6seG7tW/hurHDrGNxNuG6scO04buT4bu5eOG6sXjhu5HDgeG6sXDhurbhurHhu4nhu5dj4bqxeOG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7o+G7kcO5cMO04bqxeOG7kcOp4buT4bqx4buJ4buT4bqx4bufxJHhu6HhurHhurtw4bqxw4JjNuG6scOscuG6seG7ieG7k8Oz4bu34bqx4buj4buTw7Jw4bqxw6zDqeG7k+G6seG7teG7keG7k8OycOG6scOs4bu3xanDrOG6seG7s+G7pXDDtDbhurHhu7Xhu5nDrOG7keG6scOs4bquw6zhurHhu7Xhu5Fj4buh4bqxw7Thu5Nj4bqxw6xkw6zhurHhu5FxZeG7teG6seG7icWpcMO04bqxw4LhurnhurHhu5HFqeG7kzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buexJHhu6HhurHhu6Hhu7Hhu5PhurFww7Thu5HDs+G6scOs4bqg4bqx4bqy4bux4buT4bqxw6zhu5Hhu5fhurHhu6Dhuqw24bqx4buR4burcOG6seG7kW/hu7XhurHDrGZw4bqx4buz4bqu4bqx4buJY+G7oeG6seG7oW43w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hu7XEqcOC4bu1LWPhu5/hu5PDtHA04bqxw73hu5PDtOG7keG7tTXhuq/DoMOh4buz4bu1w71xcMO0w6DDjcSR4buT4bqx4bqyxJHhurHDqXDhu5E04bqxw4zhu5Hhu5PhurFDcOG7kcOhL+G7s+G7tcO9cXDDtMOgw6EveMOg


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]