(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận thời gian qua không khỏi thấy đau lòng và lấy làm lo lắng khi cả nước liên tiếp xảy ra những vụ cháy trong các “nhà ống” gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản. Vì vậy, giải pháp đề phòng cháy nổ trong các “nhà ống” chưa bao giờ lại nhận được nhiều sự quan tâm như hiện nay.
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7puG7pGhpZ+G6p+G6pcOh4bum4bqkw6HDrcO14busW+G6veG7rFvDoCPDteG7rOG6peG6ueG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhu7DhuqXDoD3hu6zEkeG6pcOh4buwUeG7rOG7sSHDreG7rOG6tT3hu6zDoeG6oSXhuqHhu6zhu4XDoCPhu4VQ4bukL2hpZ+G6p+G6pcOh4bum4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7pknDoCDhuqfhu6xdY+G6oeG7rGlnNOG6peG7rFsjW+G7rOG7hcOga+G6veG6pcOh4busaeG6oTfhuqXhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6xp4bqh4bql4busIiThuqHhu6xbw6DDrOG6pcOhU+G7rF1r4bus4bq1w6084bql4busacOg4bq/4bqh4busw6HhuqFA4bql4busZsOtQOG7rOG6s8OgZOG6pcOh4bus4bqzw6Bi4bqh4busacOgKMO14busIkDDreG7rOG6teG6qeG6pcOh4busw7I94bus4bq1KMO14bus4bq1PcOi4bus4bq14bqn4bus4bq1P+G6pcOh4bus4bqzw6DhuqHhu6xbJeG7rOG6pWvDqlvhu6zhurXhuqE04bql4busaeG6oTXhu4Xhu6zhu48lw7Xhu6xnQOG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rMOy4buJ4busW8OgI8O14busaWfhuqfhuqXDoeG7rFsjW+G7rOKAnOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6HigJ3hu6zDoSHDteG7rGdA4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4busacOg4bqhN2nhu6zDoCThuqHhu6zhuqXDocOg4bqhNMOi4busaWfhuqvhuqXDoeG7rFsl4busw7I24bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busw7I94busaT3huqHhu6xoJeG6pVThu6zDksOj4busw7I8w7VT4busw6HhuqEl4bqh4bus4buFw6Aj4buF4busIjbhu6zhu4XDoOG6qeG6pcOh4busW8OgI8O14bus4bql4bq54busaWfhuqfhuqXDoeG7rFsjW+G7rOKAnOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6HigJ3hu6xbw6BrQOG7rH1A4bqn4busw6HhuqHhur/hu6zhurUk4bqh4bus4bqlw6A84bql4busImvhu4Fb4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6xobuG7rGbDrUDhuqXhu6xpIcOi4bus4bqlw6Br4busw6DhuqE34bql4bus4bqlQMO1VOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhu6ThuqHDosOh4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG6oeG7qSDhuqVpIGfhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sOG7jeG6oV1pw6BR4bus4bu24buu4buu4buF4buPUuG7rMOgIOG6ocOhw6BpUeG7rFnDneG7ruG7heG7j1Lhu7Dhu6xoZ1vhu5rhu7AvL+G6ocOyVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL+G6pSDhu41oL1dWWOG7ri9XVuG7tl1WV1jhu67hu65Ww51p4bu4V+G7ruG7suG6teG7si1bw6BAw7Xhu7ItXVvDtcOyVOG6t+G7hcOh4buw4busQOG6tWnhu5rhu7DhuqTDocOtw7Xhu6xb4bq94busW8OgI8O14bus4bql4bq54busaWfhuqfhuqXDoeG7rOKAnOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6HigJ1R4bus4buxIcOt4bus4bq1PeG7rMOh4bqhJeG6oeG7rOG7hcOgI+G7hVDhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buw4bu24buu4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7BZw53hu67hu7Dhu6wv4bum4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu6lA4buFaeG6oeG6p+G6peG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6xbIOG6pWkgZ1Lhu7Dhu6bDgjxp4busIsOp4bus4oCc4bqlw6A94busxJHhuqXDoeKAneG7rOG7h+G7rCJk4busacOgxIPhu6wia+G7gVvhu6zhu48hw7Xhu6xdbuG6pcOh4busXT3DteG7rCI7W1Phu6xoQOG6peG7rGgjaeG7rOG6pcOgQMOtVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhu6RoaWfhuqfhuqXDoeG7psaw4bqj4busacOg4buH4busw7LDquG6oeG7rOG7sOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6Hhu7Dhu6QvaGln4bqn4bqlw6Hhu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bumSShb4busIihp4busaShb4busw7I94bqlw6FT4busIuG6oTbDreG7rOG6pT3DteG7rFs94bqlw6Hhu6wiw6zhuqXDoeG7rOG7h+G7rFsjW+G7rGnDoD3huqXDoOG7rOG7hcOgxJHhu6zhurXDquG6pVPhu6zhuqXDoChp4bus4bq1PeG7rOG6s8Og4bqh4busXSHhuqXhu6xoxJHhu6zhuqXDoT3DteG7rFs94bqlw6Hhu6xpJuG6pcOh4busacOgw6Phu6zDsuG6oTdb4bus4buPIcO14busXW7huqXDoeG7rOKAnOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6HigJ3hu6zhurU94busaG7hu6zhurVuQOG7rFvDoOG6q+G6peG7rOG7hcOg4bq54busfeG6oTXhuqVU4bus4bux4bqt4busW2rhuqXDoeG7rOG6tT3hu6zhurXDtOG7rF3huqfhu6zDoj3hu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xdbuG7rCPhuqXhu6wiKGnhu6zhuqU24bql4bus4bq14bqhNuG6peG7rGnDoOG6ueG7rMOaXSThuqXDoeG7rMSR4bqlw6HDmeG7rMOye+G6peG7rOG6tcOtZOG6peG7rFvDoOG6p+G7rMOh4bqhI+G7rGlnxIPhu6xpw6BA4bqlw6Dhu6zhurPDoOG6pyXhuqXhu6xbQOG6p+G7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhu4XDoCHhuqXhu6zhurPDoMOsW+G7rH0oaeG7rCLDqeG6pcOh4busaCXhuqVU4busSWfhuqfhuqXDoeG7rGbDrSPhu6xpZ8Oj4bqlw6Dhu6zhu48hw7Xhu6xdbuG6pcOhU+G7rOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6Hhu6xbauG6pcOh4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xbKeG6peG7rH0l4bql4busw7Iz4busZsOtI+G7rFspw63hu6zhurPhu5FT4busaeG6oTVp4bus4bqz4bqhN8Oi4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6xbw6DhuqHhu6zhu4XDoOG6o+G7rMOyPeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busw6IoaeG7rOG6pcOg4bqhNsOt4busacOg4bq/4bqh4busw6HhuqFA4bqlU+G7rOG6tSThuqHhu6xb4bqt4busacOgOOG7rFsl4bqh4busaSThuqdT4bus4bqlIeG6pcOh4busWyjhu4Xhu6xpbeG7rFbhu6xbw6Dhuqfhu6xpw6rhuqHhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rGkp4bqlw6Hhu6xdOeG7rF094bqlw6Hhu6zhuqU04bql4bus4buFw6Dhu4vhu6zDoOG7geG7heG7rMOyw6rhuqHhu6wiQOG7rGjEkeG7rFsjW+G7rMOgw6nhu6zDoeG6oUDhu6wiw6PhuqXDoFThu6zhu6lq4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rMOyw6Phu6zDsjzDteG7rMOiPeG7rGlt4busacOgPeG6pcOg4busacOgxIPhu6wiNeG6peG7rOG6pWThuqXDoeG7rGnDoGThuqVT4bus4buH4busIiHDreG7rFtq4bqlw6Hhu6xpw6Aow7Xhu6zigJzhuqXDoD3hu6zEkeG6pcOh4oCd4busImvhu4Fb4bus4buPIcO14busXW7huqXDoeG7rOG6pcOgQOG6peG7rOG6pcOgJeG6peG7rOG6pcOga+G6pcOh4bus4bq1JOG6oeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busw6A24busIiPhu4Xhu6xs4bqlw6Hhu6xbI1vhu6xmw63DteG7rCLEg+G6pcOg4busw7I24bus4buFw6DhuqnhuqXDoeG7rFvDoCPDtVPhu6xbw6DDs0Dhu6xbw6Ajw7VU4bus4buxO1vhu6x94bqhN2nhu6zhurU94bus4buH4busacOgPeG6pcOg4busacOgxINT4busaMSR4bus4bq1a+G7geG6pcOh4bus4oCc4bqlw6A94busxJHhuqXDoeKAneG7rOG6teG6oTbhuqXhu6zhurM24bus4bqzMOG6p+G7rF094bqh4busIjXhuqXhu6xbJeG7rOG6s8OiVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhu6nhuq3hu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6zhuqXDoWThuqHhu6zhuqXDoD3hu6zDosOq4bqh4bus4buPIcO1U+G7rFtq4bqlw6Hhu6xb4bqt4bus4bqlw6DDs+G6pcOh4bus4bqlw6Fk4bqh4bus4bqlw6A94busIirhu6xbauG7rF3huqfhu6zhurXEg1vDoOG7rGhv4busIjjhu6zhurUk4bqh4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6wiNsOt4busw6HhuqHEkeG6pcOh4bus4bqlw6BAw63hu6zhu4fhu6zDosOpaeG7rCLhuqE4w6JT4busIuG6reG7rOG6tT3hu6xpw6DhuqE1w63hu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6xpw6Dhuqcj4bqlw6Hhu6zDssOj4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xpw6A44busacOg4bqhNWnhu6zhurM14busW29A4busaOG6ueG7rOG7h+G7rMOgQOG6oeG7rH004bql4busw6Bk4bqlw6Hhu6xpa+G6v+G6pcOhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6ZJZ+G6p+G6pcOh4bus4bqzw6DhuqHhu6wi4bqtU+G7rCI44busIjbhu6zhu4XDoOG6qeG6pcOh4busaWfDqcOi4busWz/hu4VT4busWyNb4busw6HhuqFA4busIsOj4bqlw6Dhu6wiNsOt4busacOg4bqh4busW2ThuqXDoeG7rOG6s8OgMOG7heG7rOG6s+G6o+G6pVPhu6xbw6Dhuq/hu6xb4bqt4busW29A4busW8Og4bqj4bqlw6Dhu6zhurU94bus4bql4bq94bqh4bus4bq1KMO14busI+G6pcOg4busaCPhuqXDoeG7rMOyPeG7rGdA4busw7I94bqn4busXcOtw7Xhu6zhuqXDoChpVOG7rEnDoEDDteG7rMOyw6Phu6zhurU/4buF4busIjtp4busW29A4busWyPhuqXDoFPhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rMOgw6nhu6zhurUk4bqh4bus4bq1bkDhu6xbw6DhuqvhuqXhu6xbb0Dhu6xbw63EkeG6peG7rFvDoOG6p+G7rEDhuqXhu6xp4bqnPeG6peG7rOG6pcOga+G6pcOh4bus4bq1JOG6oeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busacOg4bqhNWnhu6zhurM14busacOgNMOi4busW29A4bus4buFw6Dhu4nhu6x9NOG6peG7rFsk4bqlw6BU4bus4bqkw6DDs+G6pcOh4bus4bq1w6xb4busw6IoaeG7rCLhuqE34bqlU+G7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rF0h4bql4busW8Og4bqv4busW+G6reG7rFsjW8Og4bus4bqlw6Fl4bqh4busw7U04bql4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOgPeG7rMOh4bqhw7NA4busw6LDqWnhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rMOh4bqhQOG6peG7rH3huqPhu6x9I1vDoFPhu6zhuqXDocOpaeG7rOG6pcOhJGlU4bus4buxKuG7rGnDoDVT4busaSHDouG7rOG6tcO04busaMSR4bqlw6Hhu6zDoOG6oTfhuqXhu6zhuqVAw7Xhu6zhurU94bus4oCc4bqlw6A94bus4bqlPeG6p+G7rH3huqE1aeG7rOG6pcOgPeG7rCjDteKAneG7rOG6pTThuqXhu6xpZzThuqXhu6xoIeG6peG7rGnDoGvhu4HhuqXDoeG7rCI2w63hu6xnPeG6p+G7rH064bqlw6Hhu6xo4bqn4bqlw6Hhu6xoP2lT4bus4bqlNcOt4bus4buPJcO14busZ0Dhu6xbw6Ajw7Xhu6zhuqXhurnhu6xpw6DDo+G7rGgz4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xb4bqt4bus4bq1xJHhuqHhu6xpw6DhuqcjaeG7rMOg4bqhOMOiVOG7rElna+G6v+G6pcOh4busw6Dhu4Hhu4Xhu6xb4bqt4bus4buFw6AjaeG7rMOg4bqhN+G6peG7rOG6s8SD4buF4busacOgw6Phu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rOG7j8Ot4bqlw6Hhu6xmw61A4bqlw6Dhu6zDsj3hu6zhurVuW+G7rOG6tWvhu4HhuqXDoeG7rOG7hcOg4bqp4bqlw6Hhu6xbw6Ajw7VT4busW8Ogw7NA4busW8OgI8O14busW2rhuqXDoeG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busacOgOOG7rFtsw63hu6wia+G7gVvhu6zhuqXDoWvhur/huqFT4bus4bqlw6AoaeG7rOG6tT3hu6zhurPDoOG6oeG7rMOgYkDhu6zDoOG6pyThuqXhu6zhu48lw7Xhu6xnQOG7rMOyPeG6p+G7rCI0w6Lhu6zDosOtw6nhuqVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7puG7pOG6ocOiw6Hhu6xb4bq1QGho4bua4buw4bqh4bupIOG6pWkgZ+G7rF1pw6DDrcOifeG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buw4buN4bqhXWnDoFHhu6zhu7bhu67hu67hu4Xhu49S4busw6Ag4bqhw6HDoGlR4bus4buy4buu4buu4buF4buPUuG7sOG7rGhnW+G7muG7sC8v4bqhw7JUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUv4bqlIOG7jWgvV1ZY4buuL1dW4bu2XVZXWOG7rlfhu65YaVfhu67hu7jhu7jDneG6teG7rlThurfhu4Ugw6FQZ+G7msOd4bu2VuG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6HDrcO14busW+G6veG7rFvDoCPDteG7rOG6peG6ueG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zigJzhuqXDoD3hu6zEkeG6pcOh4oCdUeG7rOG7sSHDreG7rOG6tT3hu6zDoeG6oSXhuqHhu6zhu4XDoCPhu4VQ4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buw4buy4buu4buu4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4busWyDhuqVpIGdS4buw4bum4bq0blvhu6zhurVr4buB4bqlw6Hhu6xbJeG6pcOg4busaCNp4bus4buE4bup4bup4bup4busaeG6ueG7rFvDoGxb4busW8Ogw7NA4busW8OgI8O14bus4bqlw6A94busXSHhuqXhu6xpJOG6oeG7rGnDoD3huqXDoOG7rOG7hcOgxJHhu6xIKcOi4busSOG6veG6peG7rGnDoCPhuqXDoeG7rFZWLVfhu65X4buuVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhu6RoaWfhuqfhuqXDoeG7psahw6Lhu6wl4bqlw6Dhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6zDsuG7ieG7rFvDoCPDteG7rOG6s+G6oeG6pcOg4busw6Dhuqc94bqlw6Hhu6QvaGln4bqn4bqlw6Hhu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bumSW3hu6wiKcOt4bus4bqlJsOi4busIjXhuqXhu6zhuqVAw7VT4busWyXhu6zhuqVrw6pb4bus4bq14bqhNOG6peG7rGnhuqE14buF4bus4buPJcO14busZ0Dhu6xbI1vhu6zDsuG7ieG7rFvDoCPDteG7rOG6peG6ueG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xbI1vhu6zhuqXDoWThuqHhu6zhuqXDoD3hu6zEkeG6pcOh4busw6Ehw7Xhu6xpw6DhuqE3aeG7rMOgJOG6oeG7rOG6pcOhw6DhuqE0w6Lhu6xpZ+G6q+G6pcOh4busw7I24bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busw7I94busW8SpQFThu6zGocOi4busJeG6pcOg4bus4bqlw6AoaeG7rOG7hcOgJeG6oeG7rOG6szjhu6wiNeG6peG7rOG6tT3hu6zDsuG7ieG7rFvDoCPDteG7rOG6pcOhZOG6oeG7rOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6Hhu6zhurM1aeG7rMOg4buB4buF4bus4bqz4bqh4bqlw6Dhu6xd4bqnQOG6pcOg4busaCPhu4Xhu6wiw6jhuqXhu6xbKcO14busaSThuqHhu6xmw6084bql4busVlZT4busacOgPeG6pcOg4bus4buFw6DEkeG7rMOAZeG7rOG7qcOg4bqj4busw4LhuqHhuqXDoOG7rMOyPeG6p+G7rOG6pcOhPcO14bus4bu0LcOdLVfhu65XVuG7rOG6tT3DouG7rFvDoDVp4bus4bu24bus4bqlw6Fr4bq/4bqhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhurLDoOG6oeG7rOG6pcOhw6Ag4busaeG6oTXhuqXDoeG7rOG6peG6ueG7rOG6tcOq4bql4busW+G7i+G6pcOh4busaeG6oTXhuqXDoeG7rOG6tUDhu6xpw6AoaeG7rGnDoEDhuqXDoOG7rFvEqUDhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6x9NOG6peG7rGln4bqn4bqlw6FT4busZyhp4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rMOyPeG7rOG6tW5b4bus4bq1a+G7geG6pcOh4bus4buE4bup4bup4bup4busIirhu6xpw6PDouG7rFsjW8Og4busW2zDreG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rOG6pcOga+G6pcOh4busXeG6p+G7rCIjw6Lhu6xbw6Ajw7Xhu6zhurVA4bql4busZyhp4bus4bqlw6BA4bqlw6BT4busw6Dhur3huqHhu6zhuqXhuq3huqXDoeG7rMOgKcOi4busw6A84buF4bus4bqlNOG6peG7rOG6s8OgZOG6pcOh4busacOgOOG7rGnhuqE14buF4busWzzhuqVU4bus4bqkw6A94busW8Og4bqv4busW+G6reG7rMOiw6lp4busW29A4busW8Og4bqj4bqlw6Dhu6zhurPDoOG6oTXhuqXhu6xbw6Dhuqfhu6xbI1vhu6zhuqUk4bql4bus4bqlw6Ah4bql4busfcSD4bus4bqlw6EkaeG7rOG6s8Og4bqt4bqh4busZyhp4bus4bqlw6BA4bqlw6Dhu6zhurPDoOG6oeG7rFvDoGtA4bus4bqzxIPhu4Xhu6xpw6DhuqcjaeG7rGnDoCHhuqVU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7pklna8OqW+G7rCLhuq1T4bus4bqlw6E9w7Xhu6xZL1nhu6xpJOG6oeG7rOG7hcOgxJHhu6xJZOG6peG7rOG7sWxb4busScOgP+G6pcOh4busw5pmw6084bql4bus4buxxJHhuqXDoeG7rOG7sUBT4busw4A94bus4bqkw6nhuqHDmVPhu6zDosOpaeG7rMOy4buJ4busW8OgI8O14bus4bqlw6A94busxJHhuqXDoeG7rOG6szVp4busw6Dhu4Hhu4Xhu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rF3huqdA4bqlw6Dhu6wiZeG7rGjhur3hu6xo4bqh4bqlw6Dhu6xbauG6pcOh4busIirhu6zhurU9w6Lhu6xZ4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busaWfhuqfhuqXDoeG7rMOh4bqhQOG7rCLDo+G6pcOg4busaW/hu6zDsuG6p+G6pcOhVOG7rMOS4buJ4busW8OgI8O14busfT9p4busIinDreG7rOG7h+G7rGkp4bqlw6Hhu6xW4busZ2XhuqHhu6zhurVA4bql4busZ0Dhu6xbJeG7rOG6pcOhZOG6oeG7rOG6pcOgPeG7rMOaw6Flw6Lhu6xY4busaSnhuqXDoVPhu6xW4busacOtw6JT4busW+G6reG7rMOiI+G6oeG7rOG6teG7geG7heG7rGlk4bql4busw6A94bql4busaD9pU+G7rOG6s8OgZOG6pcOh4busW+G6reG7rOG6tcSR4bqh4busacOg4bqnI2nhu6zDoOG6oTjDosOZVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6ZJJOG6oeG7rCLEg0Dhu6xbw6Dhuq/hu6xoxJHhu6zhu7bhu7jhu7jhu6wia+G6v+G6pcOh4bus4bqkw6HDrcO1OeG6peG7rEnDoMSD4bus4buxxIPhuqXDoOG7rMOa4buFw6Br4bq/4bqlw6Hhu6zhu6kjaeG7rOG6tCPhuqFT4busSeG7hFThu6xJw6DEqeG7rOG7sWxbw5nhu6zhuqXDoT3DteG7rFjhu64tWC1X4buuV1bhu6xbauG6pcOh4busIirhu6zhu48lw7Xhu6xnQOG7rMOgYkDhu6zDoOG6pyThuqXhu6zDsj3huqfhu6wiNMOi4bus4bqzw6DDrcO1QOG7rOG6tT3DouG7rOG7suG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rFvDoDVp4busw7I94busVuG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rH3Eg+G7rGnDoGvhur3huqXDoeG7rOG6pTvhuqXDoVThu6zhuqTDoWThuqHhu6zhuqXDoD3hu6zhu7Lhu67DouG7pGjDreG7heG7plfhu6QvaMOt4buF4bumU+G7rCJr4buBW+G7rOG7jyHDteG7rGnDoCDhuqfhu6xdJOG6pcOh4bus4buw4bqlw6A94busxJHhuqXDoeG7sOG7rFvDoOG6r+G7rFvhuq3hu6zDosOpaeG7rFtvQOG7rGdA4busw7I94bqn4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6xpZ2vDqlvhu6zhurPDoOG6oeG7rCLhuqHhu6zhuqXDocSpU+G7rMOh4bqhQOG7rCLDo+G6pcOg4bus4bq1JOG6oeG7rF1u4bqlw6Hhu6zDneG7rFvDoOG6oTVb4bus4buPIOG7rMOiI8O14bus4buH4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOgPeG7rMOyPeG7rFvDoDvhuqXhu6zhuqXDoUDDteG7rFtvQOG7rFvDoOG6o+G6pcOg4bus4bqlNOG6peG7rOG6s8Og4bqh4bus4buFw6AjaeG7rMOg4bqhN+G6pVPhu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bqlw6A94busIirhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rGnDoDjhu6xpw6DhuqcjaeG7rGdA4bus4bqlw6Hhuqc94bqhU+G7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rOG7h+G7rOG6pcOh4bqnPeG6oeG7rFtq4bqlw6Hhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rGnDoDjhu6wiPOG7heG7rOG7hcOgI+G7rFtvQOG7rOG6s8SD4buF4busacOg4bq/4bqhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhu6RoaWfhuqfhuqXDoeG7puG6pMOha+G6v+G6oeG7rF0h4bql4busWynhuqXhu6xbJeG6pcOg4busw6HhuqEjW1Phu6zhu4XDoOG6qeG6pcOh4busW8OgI8O14busw6Dhur3huqXhu6xbw6DDs0Dhu6xbw6Ajw7Xhu6QvaGln4bqn4bqlw6Hhu6bhu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bumROG6pcOh4bus4bq0NOG7rOG7sWxb4busScOgQOG6p1Phu6xJZ2vhu4fhuqXDoeG7rOG7hcOg4bqp4bqlw6Hhu6xGw60l4bql4bus4bq1w7Thu6wiZOG7rGnDoMSD4busacOgPeG6pcOg4bus4buFw6DEkeG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rFvDoOG6p+G7rH3huqE1aVHhu6zhuqTDoWvhur/huqHhu6xdIeG6peG7rOG6s8Og4bqh4bus4buPIcO14bus4bqlw6A94bus4bql4bqt4bqh4busW8Ogw63huqXDoeG7rMOyPeG7rOG6pcOgPeG7rMSR4bqlw6Hhu6zhuqXhuq3huqHhu6xn4bqhNOG6pcOh4busw6LDquG6oeG7rFvDoOG6r+G7rGbDrUDhuqXhu6xpIcOi4busIjXhuqXhu6xd4bqhN+G6peG7rGnhuqNbw6Dhu6xob+G7rF3hu4nhuqXDoVPhu6xobuG7rOG7hcOgIeG6peG7rH3EkeG7rFsjW+G7rOG7hcOg4bqp4bqlw6Hhu6zDsj3hu6xbI1vhu6xp4bqhN+G6peG7rOG6o1vDoOG7rOG6s8OgI1vhu6xbw6Bs4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zDoijDteG7rEDhuqHhu6zhuqXDocOg4bqx4busIjXhuqXhu6zhu4XDoGvhur3huqXDoeG7rCPhuqXhu6xpw6DhuqcjaeG7rMOg4bqhOMOi4busaWfhuqfhuqXDoeG7rGlna+G6v+G6pcOh4busw6Dhu4Hhu4Xhu6zhurPDoD7huqXhu6xbKOG7hVThu6xJZ+G6p+G6pcOh4bus4bqzw6DhuqHhu6wi4bqtU+G7rCIjw6Lhu6xbw6Ajw7Xhu6xpw6Br4bq/4bqlw6Hhu6zhu48lw7Xhu6xnQOG7rOG7h+G7rGkp4bqlw6Hhu6xW4busLeG7rOG6peG6veG6oeG7rF3hu4vhuqXDoeG7rCI44bus4bqlKMOt4bus4bqla8Oq4bqlw6Hhu6zDsj3hu6xpZ2vhuqXDoeG7rH09w7VT4busW8OgbEDhu6xbI1vhu6zhurXhuqck4bqh4busw6A94bqlw6Hhu6zDoOG6rUDhu6x9w61k4bql4busfSPhuqVT4bus4bqz4bqh4bqlw6Dhu6xd4bqnQOG6pcOg4bus4bqlNOG6peG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rF0h4bql4busW+G6reG7rGkhw6Lhu6zhurXDtOG7rFvDoCTDteG7rOG6tTThuqXhu6xbI1vhu6xpKeG6pcOh4busaWc04bql4busW0Dhuqfhu6wiOOG7rFvDoMSR4bqlw6Hhu6xbw6Ajw7Xhu6zDoj3hu6xmw6004bql4busw6IoaeG7rGc64bqlw6FT4bus4bqzw6Dhuq3huqHhu6xpw6Br4bq/4bqlw6Hhu6x9QMO14bus4bq1NOG6peG7rGlnNOG6peG7rFtA4bqn4bus4bqzw6DhuqE14bql4busWyNb4bus4bqlJOG6peG7rOG6pcOgIeG6peG7rOG6pcOhJGnhu6xpw6Dhu4fhu6xpZ2vDqlvhu6zhurPDoOG6oeG7rOG6tW9A4bus4bq1QOG6peG7rCI14bqlVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhuqTDoMOz4bqlw6Hhu6zhurXDrFvhu6wow7VT4bus4bqlNcOt4busW+G6reG7rOG6tcSR4bqh4bus4bq1NOG6peG7rGgh4bql4busacOga+G7geG6pcOhU+G7rOG6pSThuqXhu6zhuqXDoCHhuqXhu6xb4bqt4busacOgOOG7rCIq4bus4bqzxIPhu4Xhu6xpZ8Oo4bqn4busaEDhuqXDoeG7rMOgPeG6pcOh4bus4buP4bqtw6Lhu6zDoOG6pztb4bus4bqlNcOt4busfUDhuqXhu6xbZOG6pcOh4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6x9xIPhu6zDsiHDteG7rOG6s+G6o+G6peG7rH3hu4fhuqHhu6xoP2nhu6xpw6DDo+G7rFvDoOG6r+G7rFsp4bql4busw6LDqWnhu6xo4buB4bqh4busXSHDteG7rGnDoG3huqXDoVPhu6zDoOG6pztb4busw7I94bqh4busW8Og4bqhNVvhu6xmw60p4bql4busfcOtw6lb4busw7I94bqn4bus4bqlw6BAw63hu6zhurU94bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busfTThuqXhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busW+G6reG7rGnDoDjhu6xpw6DhuqcjaeG7rOG7j8OtxJHhuqXDoeG7rCIoaeG7rF054busXT3huqXDoVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bum4bqkw6Fr4bq/4bqh4busXSHhuqXhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rOG6pTThuqXhu6xbw6DEqeG7rGbDrUDhuqVT4busW8Og4bqn4busZzrhuqXDoeG7rMOy4bqhN1vhu6xbw6Ajw7Xhu6zhuqXhurnhu6xbw6Dhuq/hu6zhurU94busw6DhuqHhu6zDoMOzw63hu6zDoj3hu6xbKeG6peG7rOG6pcOhw6DhuqE04bql4busW2zDreG7rGkk4bqn4bus4bq1xJHhuqHhu6xpw6DhuqcjaeG7rMOg4bqhOMOi4busIsSR4bqh4busw7LDquG6oeG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rOG6pcOhZOG6oeG7rOG6pcOgPeG7rCIq4bus4buPIcO14busXW7huqXDoeG7rOG6pcOga+G6pcOh4busW8Og4bqv4busW+G6reG7rMOiw6lp4busW29A4busZ0Dhu6zDsj3huqdU4bus4buxxJHhuqHhu6zDssOq4bqh4busW+G6veG7rGbDrUDhuqXhu6xbw6BsW+G7rOG6pSbhuqXDoVPhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busZsOtI+G7rGlnw6PhuqXDoOG7rFso4buF4bus4buFw6Aw4buF4bus4buPIcO14busXW7huqXDoeG7rOG6pcOgPeG7rOG7h+G7rGlr4bus4bqlw6Ah4bql4bus4buFw6Al4bqh4busw7U0w63hu6xbKcOt4busWyNb4busw6HhuqFA4busIsOj4bqlw6Dhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rCJr4buBW+G7rH1A4bqn4bus4bqz4bqj4bqlU+G7rOG6pTXDreG7rFtAw6Lhu6zhurM1aeG7rCIlw6Lhu6x9JeG6p+G7rFsjW+G7rCLhuqE2w63hu6zhurPhuqE34bql4busw7I24bus4buFw6DhuqnhuqXDoVPhu6xbw6DEkeG6pcOh4busW8OgI8O14bus4bql4bq54busw6LDquG6oeG7rFso4buF4bus4buFw6Aw4buF4busW8Og4bqn4bus4buPIcO14busXW7huqXDoVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bum4bupauG6pcOh4busW+G7i+G6pcOh4busZsOtQOG6peG7rCLhuqE4w6Lhu6xpZzThuqVT4busScOga+G7geG6pcOh4busaSPhu6zhu7E94bqn4bus4buxbFvhu6xGw63DtFPhu6zhu4TDoOG6reG7rElna+G7h+G6pcOh4bus4buFw6DhuqnhuqXDoeG7rOG7qSXhuqXDoOG7rGgjaeG7rOG7hOG7qeG7qeG7qeG7rC3hu6zhu6nhuqThu6nDgOG7rMOa4bupZOG6pcOh4busQOG6peG7rGnhuq/huqXDoOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQMOZ4busacOgZOG6pcOh4busaeG6oeG6peG7rGnDoDTDolHhu6zDlOG7rGnDoGxb4busW8SpQOG7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rF0h4bql4busW8Og4bqj4bqlw6Dhu6zhurU94bus4bqlw6HDrcO1NOG6peG7rOG6pcOgIeG6peG7rFsm4bql4busfSXhuqXhu6x94buH4bqh4bus4bqlNcOt4busW+G6reG7rMO04busacOgbFvhu6xpxJFpU+G7rOG6pcOha+G6v+G6oeG7rF0h4bql4busIirhu6xpw6DhuqE1aeG7rOG6szXhu6zDosOpaeG7rOG6tcSR4bqh4busacOg4bqnI2nhu6zDoOG6oTjDouG7rMOyPeG7rFvDoMSp4busIsOp4bqlw6Hhu6xpZ0DhuqXDoeG7rH3Eg+G7rFsjW+G7rOG6s+G6oTXhuqXhu6xpw6BsW+G7rMOyNuG7rOG7hcOg4bqp4bqlw6FT4busW8OgxJHhuqXDoeG7rFvDoCPDteG7rOG6peG6uVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rFvhurVAaGjhu5rhu7DhuqHhu6kg4bqlaSBn4buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7Dhu43huqFdacOgUeG7rOG7tuG7ruG7ruG7heG7j1Lhu6zDoCDhuqHDocOgaVHhu6xZw53hu67hu4Xhu49S4buw4busaGdb4bua4buwLy/huqHDslR9QOG6p2nDoEDhuqXDoMOg4bqnQFTDsuG6pS/huqUg4buNaC9XVljhu64vV1bhu7ZdVldY4buuWFfhu7Rp4bu0V+G7tuG7slnhurXhu65U4bq34buFIMOhUGfhu5pXVuG7uOG7sOG7rEDhurVp4bua4buw4bqkw6HDrcO14busW+G6veG7rFvDoCPDteG7rOG6peG6ueG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zigJzhuqXDoD3hu6zEkeG6pcOh4oCdUeG7rOG7sSHDreG7rOG6tT3hu6zDoeG6oSXhuqHhu6zhu4XDoCPhu4VQ4buw4bus4buN4bqhXWnDoOG7muG7sOG7tuG7ruG7ruG7sOG7rMOgIOG6ocOhw6Bp4bua4buwWcOd4buu4buw4busL+G7puG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buF4bupQOG7hWnhuqHhuqfhuqXhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4busWyDhuqVpIGdS4buw4bum4bux4bqnPeG6peG7rOG6s+G6oTjDouG7rGlnQOG7rOG6teG6oTThuqXhu6zhuqXDoT3huqXDoOG7rFso4buF4busaeG6r+G6pcOg4bus4bqz4bqhOMOi4busaWdA4busIuG6oTbDreG7rOG6s+G6oTfhuqXhu6zhu4Thu6nhu6nhu6nhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busWyNb4bus4bqlw6Fk4bqh4bus4oCc4bqlw6A94busxJHhuqXDoeKAneG7rCJr4buBW+G7rGhv4busXeG7ieG6pcOh4busIjjhu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rF3huqdA4bqlw6BU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7rGhpw7XhurUg4bua4buwaSDhu49pLUDhurXhuqHDoeG6pVHhu6zhurfDrWhp4bqhYcO1UuG7sOG7puG7sTjhu6zDoeG6ocOs4buF4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busXSHhuqXhu6xb4bqt4busacOgNMOi4bus4bqz4bqhNeG6peG7rGnDoGxbU+G7rOG6s+G7leG7rOG6pSbhuqXDoeG7rGnDoOG6pyNp4busacOgIeG6peG7rOG6s8Og4bqh4bus4buPJcO14busZ0Dhu6xbw6Ajw7Xhu6zhuqXhurnhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busWyNb4bus4bqlw6Fk4bqh4bus4bqlw6A94busxJHhuqXDoVPhu6xJw6Br4buB4bqlw6Hhu6xpI+G7rOG7sT3huqfhu6zhu7FsW+G7rEbDrcO04busW8Og4bqhQOG7rGgy4busWyNb4busw6HhuqEl4bqh4bus4buFw6Aj4buF4busaEDDrVHhu6zhurLDoGThuqXDoeG7rGg/4buF4bus4buPNeG7heG7rMOyPGnhu6xd4buJ4bqlw6Hhu6xbw6Ag4busW8OgP+G6pVPhu6xbJeG6peG7rGln4buH4bus4bq1xJHhuqHhu6xpw6DhuqcjaeG7rOG6pSThuqVS4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zhurU/4buF4busIjtp4busfeG6oTjhuqXhu6xmw60l4bqlw6Hhu6xbI+G6p1Phu6zhurVl4bqlw6Hhu6xoP2lT4bus4bq1a8Oq4bqh4busaD9p4busaSThuqHhu6xbI1vhu6x9QOG6peG7rFtk4bqlw6FT4bus4bq1ZOG7rMOh4bqhQOG7rFvEqUDhu6zhuqXDoD1S4busaSnhuqXDoeG7rGgh4bql4busacOga+G7geG6pcOhU+G7rMOiI+G6oeG7rFsp4bql4busfcSR4busaWfhuqPhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6xpw6Dhuqcj4bqlw6Hhu6zDsj3hu6xb4bqt4bus4bq1xJHhuqHhu6zhurU04bql4busaW3hu6xpKeG6pcOh4busXWvDquG6oeG7rGbDrUDhu6xbI1vhu6xpw6BA4bqlw6Hhu6xbxJHhu6wixIPhuqXDoOG7rMOyPeG7rFtvQOG7rCLhuqFT4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zhurPDoOG6rUDhu6xbb0Dhu6zhurXEkeG6oeG7rOG6tTThuqXhu6zDoiPhuqFT4busaWdr4bq/4bqlw6Hhu6zDoOG7geG7heG7rFtvQOG7rFvhuq3hu6zhurPDoOG6rUBT4busWynhuqXhu6xmw63DteG7rCLEg+G6pcOg4busw7LEg+G7rGln4bqj4busIjjhu6xbw6DDo0Dhu6zhurPDoOG6rUDhu6xpZ+G6p+G6pcOh4bus4bqlw6A9VOG7rOG7scSR4bqh4busw7LDquG6oeG7rOG6pcOgPeG7rOG7h+G7rOG6szVp4busw6Dhu4Hhu4Xhu6xoJeG6peG7rOG7j8OtKGlT4bus4bqz4bqh4bqlw6Dhu6xd4bqnQOG6pcOgU+G7rFvDoGxA4busw6A94bqlw6Hhu6zDoOG6rUBT4busW8OgKGnhu6zhuqXDocOtw7Xhu6zDoOG6oTjDouG7rMOyNuG7rFvDoCPDtVPhu6zhuqXhurnhu6zhuqU04bql4busfcSR4busaWfhuqPhu6xpI1vDoOG7rH3huqE3aeG7rMOyw6rhuqHhu6zhuqXhur3huqHhu6zhu4dT4busaOG6oeG6pcOg4busw6DhuqckaeG7rMOyPeG7rFsjW8Og4bus4buPQOG7rOG6pcOhw61l4bql4bus4bq1b0BT4bus4bqlw6HDrWXhuqXhu6zhuqXDoOG6oTdpVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4bus4bq3w61oaeG6oWHDtVLhu7Dhu6bhurLDoOG6oeG7rGhv4busXeG7ieG6pcOh4busfTXhu4Xhu6wiw63huqXhu6zhuqUow63hu6xbKeG6peG7rMOgNWnhu6xobFvhu6xbPuG6peG7rGnDoDzhuqVU4busw5LEg+G7rGln4bqj4busIjtp4busfcOj4bqlw6Dhu6zDoUBoU+G7rH014buF4busw6FAaOG7rFsp4bql4busfSXhuqfhu6wiJcOi4busacOgZOG6pcOh4busacOg4bqnI+G6pcOh4busw7I94bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6wiOOG7rMOhKeG6peG7rFsjW+G7rGnDoOG6oTVp4busfcSD4busIuG6oTfhuqVT4busacOg4bqhNWnhu6x9xIPhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhurVvQFPhu6xo4bqh4bqlw6Dhu6zhuqXDoOG6oTdpUuG7rOG6pTThuqXhu6zhurU/4buF4busIjtp4busIinDreG7rH0j4bqn4busXeG6qeG7rOG6s8Og4bqj4busw6FAaOG7rGkk4bqh4bus4bqzw6DDreG7rMOyblvhu6wiO2nhu6x9w6PhuqXDoOG7rMOhQGhT4busfTXhu4Xhu6zDoUBoVOG7rEnDoOG6oTVp4bus4bqzNVPhu6zhurU/4buF4busIjtp4busw6A34busacOgxJHhuqXDoeG7rCLhuqE34bql4busfSXhuqfhu6wiJcOi4busIsSp4busW2ThuqXDoeG7rGjDrShp4busWyjhu4Xhu6xbw6Dhuqfhu6xbI1vhu6xpw6DhuqE1aeG7rH3Eg+G7rGhv4busXeG7ieG6pcOhUuG7rFvhuq3hu6xbKcOt4busXUDhuqdT4busWynDreG7rFvDoMOjU+G7rEDhu4Vp4bqnw6JAaeG7rFvDoMOt4bqlw6Hhu6xbw6Dhuqfhu6xp4bqnPeG6peG7rOG6pcOgPVPhu6xpbeG6pcOh4busaSnhuqXDoVPhu6zhuqXDoCPhuqXDoFThu6zGsMSR4busaWfhuqPhu6xpI1vDoOG7rH3huqE3aeG7rMOgN+G7rGnDoMSR4bqlw6Hhu6wi4bqhN+G6peG7rFvEqUDhu6zhurPDoMOt4busw7JuW+G7rGgl4bql4bus4buPw60oaVPhu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rF3huqdA4bqlw6Dhu6zDssOq4bqh4busWyNb4bus4bqzw6DDreG7rMOyblvhu6zhurPDoCNb4busW8SpQOG7rOG6pcOgPVThu6xJP2nhu6xbI1vhu6xpw6DhuqE1aeG7rH3Eg+G7rCLhuqE34bql4bus4bqzw6DhuqHhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rGhv4busXeG7ieG6pcOh4busaWdrw6pb4bus4bqzw6DhuqHhu6wi4bqh4bus4bqlw6HEqeG7rMOg4bqnO1vhu6xnQOG7rOG6s8OgYuG6oeG7rOG6pcOgPVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4busaGnDteG6tSDhu5rhu7BpIOG7j2ktQOG6teG6ocOh4bqlUeG7rOG6t8OtaGnhuqFhw7VS4buw4bum4buxxJHhuqHhu6zDssOq4bqh4bus4bqlw6A94busw6LDqWnhu6xbb0Dhu6xpw6DhuqcjaeG7rMOg4bqhOMOi4busWynhuqXhu6xpw6DhuqE1aeG7rOG6szXhu6xbKcOt4busacOgQOG6pcOh4busaD9p4bus4bqlw6Hhuqc94bqh4bus4bqlw6A9U+G7rMSR4bqlw6Hhu6xp4buJaeG7rMOg4bqnO1vhu6xdbuG7rGlnw7Phu6xpw6BA4bqlw6Hhu6xdIcO1U+G7rF0hw7Xhu6xpw6Bt4bqlw6FU4bus4bupKcOt4busacOgQOG6pcOh4busfcOp4busacOg4bqnI2nhu6zhuqUk4bql4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOgPeG7rOG6pTThuqXhu6xob+G7rF3hu4nhuqXDoeG7rMOyPGnhu6zhurXhuqE3w63hu6zhurPDoGThuqXDoeG7rFvDoCPDteG7rMOg4bqnO1vhu6zhurPDoOG6reG7rFvDoCPDtVLhu6zDoCThuqXhu6xbw6A14busWynDreG7rGnDoEDhuqXDoeG7rOG7j+G6pz/huqXhu6zEkVtU4bus4bupb0Dhu6wi4bqh4busZ0Dhu6zhuqXDoeG6pz3huqHhu6zhuqXDoD3hu6xpJOG6oeG7rGkp4bqlw6Hhu6xW4bus4bqlNOG6peG7rGhv4busXeG7ieG6pcOh4busW29A4busW29A4busWyPhuqXDoFPhu6zDoCThuqXhu6xbw6A14bus4bq1P+G7heG7rCI7aeG7rFtvQOG7rGlna+G7gWlT4busW29A4busW8OtxJHhuqVS4bus4bqlNOG6peG7rH3EkeG7rGln4bqj4bus4bql4bq94bqh4busIjjhu6xbw6DDo0Dhu6zhurPDoOG6rUBT4busXeG7ieG6pcOh4busW+G7ieG7rOG7hcOgI+G7rF3hu4Phu6wiOOG7rOG6s8SD4buF4busacOg4bq/4bqh4busw6Lhu4fhu6xbb0Dhu6zhurPDoOG6oeG7rOG7jyXDteG7rGdA4busaG7hu6xbxJHhu6xbw6Ajw7VT4bus4bql4bq5VOG7rElna+G6v+G6pcOh4busw6Dhu4Hhu4Xhu6zhurU/4buF4busIjtp4busW29A4busW8OtxJHhuqXhu6xpw6DDo+G7rFsp4bql4busW+G6reG7rH3DqeG7rOG6tWvDreG7rCLhuqE34bql4busw7I94busfcOp4busaeG6v+G6oeG7rH064bqlw6Hhu6xpQMO14busIjjhu6zDouG7h+G7rFtvQOG7rOG6s8Og4bqh4busw6IoaeG7rCLhuqE34bql4busw6Dhuqc7W+G7rCLDqeG6pcOh4busW+G6veG7rH3Eg+G7rMOgYuG6pcOhVFRU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4Xhu5fDrWnDoOG6p2fhu7Dhu6xoacO14bq1IOG7muG7sGkg4buPaS1A4bq14bqhw6HhuqVR4busZ+G6ocOhw6BpUuG7sOG7puG7pGhpZ+G6p+G6pcOh4bumw4JA4bqh4busw5LDreG6oeG7pC9oaWfhuqfhuqXDoeG7puG7pC/hu4Xhu6Y=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]