Với đặc trưng là loại hình nghệ thuật đặc biệt chép sử bằng hình ảnh - nhiếp ảnh đã, đang là một trong những công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG6tGHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqLeG7qkds4buqYUDDouG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s+G7qltk4bq1OeG7qmFA4bq1YeG7qnvDreG6tTnhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3vDmi9h4busw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buoe+G6s2Yt4buHYcOiZ8Oi4buqfWdhaOG6sz7hu6rDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7qlnhu67hu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqVuG7ssOd4buHw7JQ4buo4buqZ8OhZ+G6t13hu5bhu6jhurRhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qi3hu6pHbOG7qmFAw6Lhu6rDneG7sOG7quG6tSXhurPhu6pbZOG6tTnhu6phQOG6tWHhu6p7w63hurU54buqWy5n4buq4bq1xKnhurt74buqYeG6oeG6tWHhu6o94bq1YeG7quG7rOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97feG6tVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu65W4bus4busL+G7rMOdw519VuG7sOG7tFdWVlhn4bu04bu04buw4bq34busUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6ot4buqR2zhu6phQMOi4buqw53hu7Dhu6rhurUl4bqz4buqW2ThurU54buqYUDhurVh4buqe8Ot4bq1OeG7qlsuZ+G7quG6tcSp4bq7e+G7qOG7qn3hu7Zn4bu2LeG7h2HDomfDoi3DouG7hcOhOcOh4bq14bu24bq3LWbhu4V74buW4buoYWdn4buHZuG7oC8ve33hurXDoeG6szlSb8OhXWfhurXhu7bhurPhu4fhurdoZlJv4bq1L2dZ4buu4buwL2jhu4fhurfDouG7tn1dfS/hurU5Z+G6sz5hL+G7ruG7sOG7rlZf4buwVl/hu6xXL2dnw7Jv4bq1XznDoeG7tsOhX+G7h2HDouG6tTlffcOhXeG6tV8+w6Fd4bq1UuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nhu4ZhLmfhu6p74bq94buqZ+G7hTLhurXhu6rhurXhuqV74buqYSHhurPhu6rGsF3hu6rFqeG7tmZn4buFw6FdZuG7qi3hu6rhu6zhu7RYV1Lhu6pU4bub4bq1YeG7oOG7qkfhu4XDoTVo4buq4bupI8OhVcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmU/hurvDoeG7qls/e+G7qmfhu4XEqeG6tTnhu6rhurdA4buq4bq3w6Ijw6Hhu6ph4bqh4bq1YeG7quG6tTlhNeG7qmdhaChn4buqWz974buqPsOhNWfhu6p7YSLhu4fhu6pmbeG7qj4m4bq1OeG7qmHhuqHhurVh4buqPeG6tWHhu6ot4buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqWyRR4buqW+G7tuG6tTnhu6rhurdA4buq4bqzxJFn4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6tWFu4bq1OeG7qnti4bq1OeG7qnvDrOG7qmdo4buNMuG6teG7qmfhu4Vo4buNNOG6teG7qlsqe+G7quG6t2x7UeG7qlvhuqXhurU54buqOeG6peG7h+G7qsOyauG6tTnhu6pb4bu44bq1OeG7qnthw6Lhu6pmbOG7quG6tTlhw6E14buH4buqe+G7uHth4buq4bqzI+G6tTnhu6p74buL4bu24buq4bupPeG6tTlR4buq4bq0YUDhu6rhurXEqeG6u3tSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR+G7hT3DoeG7quG7g2jhu7bhu6rDneG7sOG7quG6tSXhurPhu6rDsizhu43hu6p9bOG6tTnhu6pvQOG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6tVHhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6p74bu4e2Hhu6rhurMj4bq1OeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqWyThu6pbNuG7quG6tyPDoeG7quG6s8SRZ+G7quG6sWHDouG7qmZt4buqPibhurU54buqPeG6tWHhu6rhu4No4buP4buqOcOh4bu4UeG7qlsh4buN4buqZ2zhu6phQMOi4buqbzThu6p7YT/hurU54buqW8Sp4bq94bq1OeG7qlsuaOG7qmfhu4Xhu7bhurVh4buqOcOhQOG6tWHhu6pbxJF74buq4bq3KOG7h+G7qm9A4buqW2XDoeG7quG6s+G6u8Oh4buqW8Oh4buq4bq3MuG6teG7qnvhu4vhu7bhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3tSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5pmZ+G7hcOi4bq1OcOZ4bqyY3vhu6pmw6LhurXhu6p74buL4bu24buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPDmi9mZ+G7hcOi4bq1OcOZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxanhu7h7YeG7qlss4buN4buqZ+G7heG6p+G6teG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s1Hhu6rhurU5QOG7jeG7quG7rFgvVi/hu6zhu7RYVlHhu6pnI8Oh4buq4bqwYWjhu6rhu6lkw6Hhu6rFqeG6reG7qmdhaMSRe+G7qsOyJOG7quG7qcOhNOG6s+G7quG6sj97UeG7qmFo4buNNeG6teG7quG7qeG6o+G6tWHhu6pB4bql4bu2UeG7qmfDo+G6tWHhu6pHYeG7uMOh4buq4bq0OWjhu40y4bq1UeG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkFk4buqxalhw6Dhu6rhurLDoeG6tWHhu6pbJOG7quG6seG7j+G7qkYqe+G7quG6tzXhurVh4buqZmPhu6rhu6xXw50vRuG6tuG7qmdhQOG6tWHhu6rhurco4buH4buq4oCcxrDDouG7tuG6tWHhu6rhurU5YcOhNeG7h+G7quG7gmhje+G7qjnDoeG7tuG7qsWpYcOhM2jhu6o+4bql4bq1OeG7qm9A4buqxalhw6zhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqzUeG7qOG7qls/Z+G7quG6tTThurXhu6rhurPhuqXhurU54buqe2HDouG7qmZs4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqe+G7i+G7tuG7qmHhu7bDoeG7quG6tTlA4bq1YeG7quG7qcOhNeG6teG7qj3hurVh4buqb0Dhu6rhurRhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurQ5QOG7jeG7quG7rFkv4bus4buuL+G7ruG7sOG7sOG7rlHhu6rhu6fEkeG7quG6tMSRw6Hhu6pvw6zhu6pbJOG7qltk4bq1OeG7quG7j+G7quG6ty7hu43hu6rhurU5QOG7jeG7quG7rFgvVuG7qmFA4bq1OeG7quG6tSXhurPhu6rhurdA4buq4bq0OUDhu43hu6pH4buFaOG7jTThurXhu6pnYWPhurU54buq4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurNSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Fdw6Lhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pBxJHDoeG7quG6tDlhNeG7qmbhu5Phu6rhurRhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qkfhu4Uh4bq14buqR2HhuqPhu6pHYWjhu6rhu6li4bq1OVHhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq34bqje2Hhu6pmbeG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6tVHhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6p74bu4e2Hhu6rhurMj4bq1OeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buq4bq3aGLhurXhu6rhurVhKOG6teG7qlvEqcOqe+G7qmZs4buq4buDaOG7tuG6teG7qmcs4bqzUeG7qnthw6Phu6pbI8OiUeG7qmcjw6Lhu6pbw6E0aOG7quG6scOhNeG6teG7qnvhu4vhu7bhu6rhu6k94bq1OVHhu6rhurRhQOG7quG6tcSp4bq7e+G7qm9A4buq4bun4bu4e+G7qkFk4buq4bqxw6DhurVh4buq4buNMmhSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0OUDhu43hu6rhu6xYL1Yv4bus4bu0WFZR4buqZyPDoeG7qk/DoTVn4buq4bunKntR4buqxalh4buL4buqZ+G6o3th4buqQWThu6rFqWHDoOG7quG6ssOh4bq1YeG7qlsk4buq4bqx4buP4buqRip74buq4bq3NeG6tWHhu6pnYUDhurVh4buq4bq3KOG7h+G7quKAnMaww6Lhu7bhurVh4buq4bq1OWHDoTXhu4fhu6rhu4NoY3vhu6o5w6Hhu7bhu6rFqWHDoTNo4buqPuG6peG6tTnhu6pvQOG7qsWpYcOs4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+KAneG7qm/hurvDoeG7quG6s8Ose+G7qlvDoHth4bug4buq4oCcR2jhu40y4bq14buqZ+G7hWjhu4004bq14buqe2HDoOG6tWHhu6pm4bu4e2FR4buqe2Hhu4vhu6pn4buFxKnhurnhurU54buqe+G7i+G7tuG7qsWpYcOg4bq1YeG7quG7h2Hhu4tQ4buq4bq0Mmjhu6p74bu2w6Lhu6rhurVhbuG6tTnhu6pnYUDhurVh4buqZ8Oge2FR4buq4bq1YW7hurU54buqOcSp4bq54bq1OeG7qnthw6Ez4bq14buqWy5o4buq4bu24bq1YeG7qn3hu4nhurU54buqe+G7i+G7tuG7quG7g2gs4bq14buqb0Dhu6p9LOG6teG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqzUOG7qjnDoeG6u8Oh4buqZ2HDoTVo4buqW+G6vcOh4buqZmPhurU54buqb0Dhu6pnYUDhurVh4buqZ8Oge2Hhu6pbLmjhu6pn4buF4bu24bq1YeG7quG6scOhM+G6teG7qmdhw6EzZ+G7qnvhu4vhu7bhu6rhurVhLOG6teG7qn0s4bq14buq4bq1xKnhurt74buqPiPhurVQ4buqOcOh4bu4w6Lhu6p9w6x74buqbyXhurXhu6ph4bql4bu24buqb0Dhu6p7YcOg4bq1YeG7qmfhu4XhuqPhu6p7YcOi4buq4bq1YSzhurXhu6p9LOG6tVLigJ3Dmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu6ks4buN4buq4bq3QOG7quG6s2N74buqZsOi4bq14buqYTNn4buqZmp74buq4buDaOG7tuG6teG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqW+G7uOG6tWHhu6p9Lmjhu6pmbOG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6tVHhu6pb4bqj4bq1YeG7quG7heG6q+G7qmHEqeG6u+G6tTnhu6pbw6Hhu6p7YcOi4buq4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVhUeG7qltk4bq1OeG7qmdh4bq9w6Hhu6pnI8Oi4buq4bq1NOG6teG7quG6s+G6peG6tTnhu6p7YcOi4buqZmzhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhu4Vse+G7quG7heG7geG7qmbhu7Zo4buq4bq1QOG7jeG7qnvhu4vhu7bhu6ph4bu2w6Hhu6rhurU5QOG6tWHhu6rhurRhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pvQOG7quG7qcOhNeG6teG7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxalh4buL4buqZ+G6o3th4buqQcSRw6Hhu6rhurQ5YTXhu6pm4buT4buq4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pH4buFIeG6teG7qkdh4bqj4buqR2Fo4buq4bupYuG6tTnhu6p7YcOi4buqYeG7tuG7jVHhu6pGKnvhu6rhurc14bq1YeG7quG7rFfDnS9G4bq24buq4bq3QOG7quG6s2N74buq4buDaOG7tuG6teG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqWzbhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurMj4bq1YeG7qmdhXcOi4buqW+G6o+G6tWHhu6phxKnhurvhurU54buqe+G7i+G7tuG7qsWpYcOg4bq1YeG7quG7h2Hhu4tR4buqe+G6p+G6teG7qmdhbHvhu6p7YS5nUeG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qnvhu7h7YeG7quG6syPhurU54buq4buF4bu24buqW+G6vcOh4buqZuG6u+G6s+G7qmHhurnhurXhu6rhurVhw6E0aFLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buFxKnhurt74buqW+G6pVHhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6p74bu4e2Hhu6rhurMj4bq1OeG7qlsk4buqYeG6oeG6tWHhu6pnYUDhurVh4buqb0Dhu6pbZOG6tTnhu6phQOG6tWHhu6p7w63hurU54buqb+G6u8Oh4buq4buHYcOi4bq1OeG7qmfhu4VAw6Lhu6p74bu4e2Hhu6rhurMj4bq1OeG7qkdh4bu44bq1OeG7qkfhu7jhurNR4buq4bq1YcOhNGjhu6o+anvhu6o94bq1YeG7qnvhuqXhu6o5w6Hhu7jhu6pn4buF4bqj4buqfcOh4buqZj3hurXhu6p74buL4bu24buqfSzhurXhu6pnxJF74buqWyThu6pbxKnDqnvhu6o5YcOh4buq4bq3I8Oh4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qjnDoeG7tsOh4buqW8OiI+G6teG7quG6tUDhu41Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bup4bql4buq4bq3QOG7quG6tWFu4bq1OeG7qj5qe+G7qj3hurVh4buqZ2Hhur3DoeG7qmfDoTThurXhu6rhurFh4bq/w6Hhu6rhurU5YcSD4bu24buqb0Dhu6rFqeG7uHth4buq4bqzI+G6tTnhu6pnYeG7uOG6tTnhu6pH4bu44bqz4buq4bq/4buqQUDhu6rhurTEkcOh4buq4bq1JeG6s+G7quG7rOG7tFdYUeG7quG6tWFu4bq1OeG7qj5qe+G7qj3hurVh4buqe2HDrOG7h+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurU5QOG7jeG7quG7heG7tuG7qlvhur3DoeG7quG6tcSp4bq7e+G7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqxrAs4bq14buqe2Hhu4vhu6rFqcSR4bq1OeG7qmHhuqfhu7ZR4buq4bq1YW7hurU54buqPmp74buqPeG6tWHhu6o5YcOh4buq4bq3I8Oh4buqZ2Hhur3DoeG7quG6scO14buq4bq1YSzhurXhu6p9LOG6teG7quKAnHthY+G6tTnhu6o5w6E/e+G7qlvhuqXDoVHhu6o5w6E/e+G7qn1jZ+KAneG7qmcjw6Hhu6p7YcOhM+G6teG7quG6sWFo4buqT8OhNWfhu6rhu6cqe+KApsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6tGFu4bq1OeG7qj5qe+G7qj3hurVh4buqOSrhurXhu6pv4bq7w6Hhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurFhw6I94bq1YeG7quG6sWEqe1Hhu6rhurVhbuG6tTnhu6o5w6Hhu7bDoeG7qlvDoiPhurXhu6rhurfhuqN7YeG7qmZt4buqfSzhurXhu6pnxJF74buqWyThu6p74bql4buqZ+G7uHvhu6p9w6zhurU54buqZ2jhu40y4bq14buqZ+G7hWjhu4004bq14buq4buFLmfhu6rhurfhurvhurVR4buq4bqzw6HhurVh4buqe2Fq4bq1OeG7qnthw6Lhu6rhurFhPeG7quG6tSXhurU54buqe+G7i+G7tuG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6pvw6E1e+G7qntl4buqb+G7ieG7quG6tWEs4bq14buqfSzhurXhu6pnYWx74buqZ2HDoeG7qnvhu7h74buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s0Dhu6rhu6k94bq1OeG7qm9A4buqR2Xhu6rhu4NoY3vhu6pn4buF4bu2w6Lhu6p7YcOiUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmU/huqHhu6pvKOG7jVHhu6p74bu4e+G7quG6tWFA4buq4bq1OWHDoTLhurXhu6p7amjhu6pvJeG6teG7qmHhuq174buq4bq1OWE14buqZ2FoKGfhu6p7w6LDoeG7qnvhu7h74buqZy7hurPhu6o94bq1YeG7qnthw6zhu4fhu6pnYeG6vcOh4buq4bqxw7Xhu6rhurFh4bq/w6Hhu6rhurU5YcSD4bu24buqZ2Hhu7jhurU54buq4buyL+G7rOG7tFdY4buqb0Dhu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurU5QOG7jeG7quG7heG7tuG7qlvhur3DoeG7quG6tcSp4bq7e+G7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqxrAs4bq14buqe2Hhu4vhu6rFqcSR4bq1OeG7qmHhuqfhu7bhu6rhurPhurvDoeG7quG6t0Dhu6rhurVhbuG6tTnhu6pnLuG6s+G7qj3hurVh4buq4bqz4bq/4buqWyFo4buqe2HDouG7quG6tTThurXhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6p74bu4e2Hhu6rhurMj4bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6h74bqzZi3hu4dhw6Jnw6Lhu6rDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7qlnhu67hu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqV+G7rFjhu4fDslDhu6jhu6pnw6Fn4bq3XeG7luG7qOG6tGHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqLeG7qkds4buqYUDDouG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s+G7qltk4bq1OeG7qmFA4bq1YeG7qnvDreG6tTnhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3vhu6ph4bqh4bq1YeG7qj3hurVh4buq4buu4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7rlbhu6zhu6wv4busw53DnX1W4buw4bu0V1ZWWGfhu7JZ4bq34buuUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6ot4buqR2zhu6phQMOi4buqw53hu7Dhu6rhurUl4bqz4buqW2ThurU54buqYUDhurVh4buqe8Ot4bq1OeG7qlsuZ+G7quG6tcSp4bq7e+G7qOG7qn3hu7Zn4bu2LeG7h2HDomfDoi3DouG7hcOhOcOh4bq14bu24bq3LWbhu4V74buW4buoYWdn4buHZuG7oC8ve33hurXDoeG6szlSb8OhXWfhurXhu7bhurPhu4fhurdoZlJv4bq1L2dZ4buu4buwL2jhu4fhurfDouG7tn1dfS/hurU5Z+G6sz5hL+G7ruG7sOG7rlZf4buwVl/hu6xXL2dnw7Jv4bq1XznDoeG7tsOhX+G7h2HDouG6tTlf4bqzw6Fd4bq1X+G6teG7tuG6s1Lhuq/hu4c54buo4buqL8OZw5Jd4buqZyXhurU54buq4buCaCzhurXhu6o5w6E9w6Hhu6rhu4dh4bql4bq1OeG7qmfDoTPhurXhu6phaXvhu6pbZeG7qntl4bq1OeG7qsaww6HhurVh4buq4bupxJF74buq4bq2KOG7h1Hhu6pn4buFxKnhu7bhu6pW4buwL1cv4bus4bu0w51YUuG7qlThu5vhurVh4bug4buqR+G7hSHhurXhu6rhurLhu7bDoeG7qkHEqeG6v+G6tTkvR0fDkk/hurRVw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0OWE14buqZuG7k1Hhu6rhurVhQOG7quG6tTlhw6Ey4bq14buqe2po4buq4bq34buP4buq4bq3aCjhurXhu6rhu4dhMuG7qj7huqHhurVh4buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT+G7ieG7quG7qWp74buqRyzhurXhu6p7YcOi4buq4buFJuG6tTnhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pBZOG7qsWpYcOg4buq4bqyw6HhurVh4buq4bqx4buP4buqZip74buq4bq3NeG6tWHhu6rhu6xXw50vRuG6tuG7qm9Aw6Lhu6pnYeG6vcOh4buqW8OhNuG6s+G7qmfhu7bhu6pb4bu24bq1OeG7qmfDoHth4buqe2x74buqe2FoKeG6teG7qj7huqPhu6p7YcOi4buqe2HDoTPhurXhu6p94bqje2Hhu6rhu6nDoTXhurXhu6rhu6fDoTLhurXhu6rhu4Zh4buLUeG7qmfhu4Uo4bq14buqe2HDoTPhurXhu6pb4bu44bq1YeG7qj4jw6Hhu6rhu4NoLOG6teG7qsOyLOG6s+G7quG6t8Spw6p74buq4buGYeG7uOG7h1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lHYUDhurVh4buqZ2xo4buqb+G7tuG6tTnhu6p9xJHDoeG7qnvhuqXhu6o94bq1YeG7qmHEqeG6v+G6tTnhu6rhu4NoY3vhu6pnM+G7quG6t0Dhu6o+xJHhu6o94bq1YeG7quG7qcOhNeG6teG7quG7p8OhMuG6teG7quG7hmHhu4vhu6p74buL4bu24buq4bq1YUDhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pH4buFw6E1aOG7quG7qSPDoeG7qlsk4buqW8Spw6p74buqZm3hu6p9w6zhurU54buqZ+G7hTLhurXhu6rhurM/Z+G7qmfhu4Uo4bq14buq4bq1OcOiI8Oh4buqOcOh4bu2w6Lhu6pv4bq7w6Hhu6rhurPDrHvhu6pbw6B7YeG7qnthw6DhurVh4buqZ+G7heG6o1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lHYV3DouG7quG6tDlhNeG7qmbhu5Phu6rhurRhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pP4buJ4buq4bupanvhu6pHLOG6tVHhu6pvw6E1e+G7quG6seG7j+G7qmYqe+G7quG6tzXhurVh4buqe+G6peG7qjnDoeG7uOG7qmfhu4XhuqPhu6rhurfhu4/hu6rhurdoKOG6teG7quG6sWFi4bq1OeG7qmdhNuG7quG7h2Hhu4vhu6rhurVhKOG6teG7qlvEqcOqe1Lhu6rhu6nhuqXhu6rhurdAUeG7qmYqe+G7quG6tzXhurVh4buqW+G7uOG6tWHhu6o5w6Hhu7jhu6p74bu2w6Lhu6pv4bu2w6Hhu6pn4buF4bqn4buqe+G7i+G7tuG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qm9A4buqW8OhNeG6teG7qj3hurVh4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6tTThurXhu6pvJeG6teG7qmHhuqXhu7bhu6pnYeG6o+G7qjnDoeG7uHvhu6p74buL4bu24buqfSzhurXhu6pnxJF7UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUYqe+G7quG6tzXhurVh4buqe+G7ieG6tTnhu6rhurUyaOG7quG6tzLhurXhu6pn4buF4bu4e2Hhu6rhurVhw6E14bqz4buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buF4bqj4buqe+G7i+G7tuG7quG6tTnEqeG6vcOh4buq4bq1OWE14buqZuG7k+G7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qm/hurvDoeG7quG6t+G6o3th4buqZm3hu6p9LOG6teG7qmfEkXtR4buqWz9n4buqb8OhNXvhu6o+4bu44bqz4buqZuG7uGfhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buqZ2jhu40y4bq14buqZ+G7hWjhu4004bq14buqe2HDouG7qlvEqeG6veG6tTnhu6rhurdjw6Hhu6p7YeG7i+G7qmfhu4XEqeG6ueG6tTnhu6p7YcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qnvhu4vhu7bhu6rhu6k94bq1OVHhu6rhurRhQOG7quG6tcSp4bq7e+G7qm9Aw6Lhu6pn4buF4bqt4bq1OeG7qmcs4bqzUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qcOhNGjhu6rhurVA4buN4buqb2vhu7bhu6pnYTbhu6phw6E14bq14buqPj3hurXhu6rhurfEg+G6tWHhu6rhurU5YTXhu6pm4buTUeG7qm9r4bu24buq4bq1KuG6s+G7qlvEqcOqe+G7qmdhM+G7quG6syPhurVh4buqe+G7i+G7tuG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7quG6t0Dhu6p74bql4buqZ2E24buq4bq1YeG7tuG6tWHhu6p7YeG6peG6tTnhu6pb4bu44buH4buqauG6tTnhu6pbxKnDqnvhu6rhurVhbuG6tTnhu6pvLuG6teG7qls04buqZ2Hhur3DoeG7qmZsUuG7quG6tOG6peG7qnvhu4nhurU54buqZ2E24buqYcOhNeG6teG7quG7g2jhu7bhurXhu6pbw6E24bqz4buqe+G7i+G7tuG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkFk4buqxalhw6Dhu6rhurLDoeG6tWHhu6rhurFhw6Hhu6rhurQ5xKnhur3DoeG7qnthw6Lhu6rhu4Um4bq1OeG7qm8l4bq14buqYeG6peG7tuG7quG6tTlhNeG7qmdhaChn4buq4bqxYWLhurU54buqW2rhurU54buq4bq1OcOiQMOh4buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6pvQOG7qnthw6DhurVh4buqZ+G7heG6o1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lGKnvhu6rhurc14bq1YeG7qnvhu4nhurU54buqYcSp4bq74bq1OeG7quG6tTlhNeG7qmdhaChn4buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqb0DDouG7qm/DoTV74buq4buHYT3hurXhu6rhu7jhurVh4buqYcOhNeG6teG7qmdhbHvhu6p7aMSRe+G7qmZj4bq1OVHhu6pnYWl74buqWynhu43hu6rhurVhbuG6tTnhu6rhu40zaOG7qmdj4buqZ8OhM+G6teG7qj7EkVHhu6pnw6B7YeG7qntse+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6rDsiThu6phxJHDoVHhu6rhu4No4bu24bq14buqZyzhurPhu6pn4bq7w6Hhu6pb4bq9w6Hhu6pmY+G6tTnhu6rhur/hu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qm9A4buqPsOo4buqPiPhurXhu6pn4buFMuG6teG7qmdhM+G7qjnDoeG6u8OhUuG7quG7qWThurU54buqZ2Hhur3DoVHhu6pnYWLhurU54buq4buDaOG7tuG7quG6tWFu4bq1OeG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6p7w6zhu6pnYTbhu6o5w6Hhu7bDouG7qnthw6Lhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qlHhu6pmKnvhu6rhurc14bq1YeG7qm9r4bu24buqWzThu6p74bu2w6Lhu6pnw6DhurVh4buqZ2Hhur3DoeG7qmZs4buqe+G7i+G7tuG7qmHhuqHhurVh4buqPeG6tWFR4buqb2vhu7bhu6pnYuG6teG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqb8OhNXvhu6o5YcOh4buqe2Ei4buHUeG7quG6t8SpaOG7qjnDoW7hu6rhurfhuqN7YeG7qmZtUeG7qmcjw6Lhu6pnYUDhurVh4buq4bqzxJFn4buq4bqzPeG6tTnhu6rhu4No4bu24bq14buqZ+G7heG6reG6tTnhu6pn4buFw6LhurU54buqbyXhurXhu6ph4bql4bu24buqZ2HhuqPhu6o5w6Hhu7h74buqe+G7i+G7tuG7qn0s4bq14buqZ8SRe+G7qm9A4buqZ2Ez4buqOcOh4bq7w6FSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0OWE14buqZuG7k+G7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/hu4nhu6rhu6lqe+G7qkcs4bq14buq4bqxYTrhurU54buqW+G6o+G6tWHhu6pv4bq7w6Hhu6o5w6Hhu7jhu6pn4buF4bqj4buqZ2Fse+G7qmfDoTfhurXhu6pvQOG7quG6t+G7j+G7quG6t2go4bq14buq4bq14bqlw6Hhu6pn4buFMuG6tVHhu6o+PeG6teG7qmYqe+G7quG6tzXhurVh4buq4busV8OdL0bhurbhu6p74bql4buq4bqzxJFn4buq4buP4buq4bq1OWHEg+G7tuG7qmfDouG7quG6t+G6u+G6teG7qm/hurvDoeG7qlvhur3DoeG7qmZj4bq1OeG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YVHhu6pbw6E14bq14buqPeG6tWHhu6pvQOG7qlvhuqPhu7bhu6pbw6E24bqz4buq4bq14bq5w6Hhu6rhurFh4bu2w6Hhu6pmw6HhurVh4buq4bq1OUDhurVh4buqW8OhNeG6teG7qj3hurVh4buqb0Dhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6p74bu4e2Hhu6rhurMj4bq1OeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqVOG7rOG7tFhWVeG7qmcjw6Hhu6rDsiThu6rhu6nDoTThurPhu6rhurI/e1Hhu6phaOG7jTXhurXhu6rhu6nhuqPhurVh4buqQeG6peG7tlHhu6pn4bqh4bq1YeG7qkdh4bu4w6Hhu6rhurQ5aOG7jTLhurXhu6pbJOG7qlvEqcOqe+G7quG7p8SR4buqTyXhurXhu6ph4bql4bu24buqZ2E24buqZ2Hhu7bDouG7qm9A4buqfWjhu6rhurfhuqN7YeG7quG7g2jhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqw7Iz4buH4buqYSPhurU54buqxrDDoeG7qmfDoHth4buq4buDaGN74buqOcOh4bu24buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7ruG7sFLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmmZn4buFw6LhurU5w5nDneG7sOG7quG6tSXhurPhu6pbZOG6tTnhu6phQOG6tWHhu6p7w63hurU54buqfSzhurXhu6pnxJF7w5ovZmfhu4XDouG6tTnDmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkHEkcOh4buq4bq0OWE14buqZuG7k+G7quG6tGHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqR+G7hSHhurXhu6pHYeG6o+G7qkdhaOG7quG7qWLhurU54buqW+G7uOG6tWHhu6o5w6Hhu7hR4buqZ2FA4bq1YeG7qmdsaOG7quG6tWXDoeG7qj4oZ+G7qnvhu4vhu7bhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pn4buFw6LhurU54buqw53hu7Dhu6rhurUl4bqz4buq4buDaOG7tlHhu6rhurE24buqZ2vhu6rhurFhw6Hhu6p74bql4buqZip74buq4bq3NeG6tWHhu6p7YcOg4bq1YeG7quG6t0Dhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pbZOG6tTnhu6phQOG6tWHhu6p7w63hurU54buqZmzhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6p74buL4bu24buqWy5n4buq4bq1xKnhurt74buqPibhurU54buqb8OhNXvhu6p7ZeG7qm/hu4lR4buqW8SR4bq1OeG7qm/DoTLhurVR4buqZ+G7hWjhu4004bq14buqZ2Fi4bq1OeG7quG6syPhurVh4buq4bqzMeG7qj4m4bq1OeG7qmdh4bqj4buqOcOh4bu4e1Hhu6p7PeG6s+G7qsOyaXtR4buqW8Sp4bu24buqWzPhurXhu6p7YcOi4buq4bqz4bqtw6Hhu6pnIeG6tTnhu6rhurfhurvhu4fhu6rhurVhLOG6teG7qn0s4bq14buq4bq1YW7hurU54buqYeG6oeG6tWHhu6o94bq1YeG7qmHDoTXhurXhu6pnYWx7UeG7qmbDoeG6tWHhu6pbxJHhurU5UeG7qmcjw6Lhu6rhu4Xhu7bhu6rhurU5QOG7jeG7qntA4bq1OeG7quG6tWHDoTRo4buqYeG6ueG6teG7quG6tWFu4bq1OeG7qj5qe+G7qj3hurVh4buqe+G6peG7qjnDoeG7uOG7qmfhu4XhuqPhu6p74bu24buq4bq1OcOqw6Hhu6pvMOG7qlsg4buH4buqe+G7i+G7tuG7qmdhw6Ey4bq14buq4bq1YcOhMuG6teG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqzUeG7qmfDoTThurPhu6rhurUl4bq1OeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqzUeG7qnvDouG6teG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qnvEkeG6tTnhu6pbZOG6tTnhu6p74bu4e+G7qn0s4bq14buqZ8SRe+G7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqW+G7tuG6tTnhu6rhurXDqeG7quG6t2x74buq4buHYS7hurXhu6pbLmjhu6pv4bqh4buqZmzhu6rhurU5YcOhNeG7h+G7qj49w6Lhu6pvNVHhu6rDsizhu43hu6p9bOG6tTnhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3tSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buoe+G6s2Yt4buHYcOiZ8Oi4buqw6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6pW4buy4buw4buHw7JQ4buqYV3DoTlhZ+G7oOG7qlhZw53hu4fDslDhu6jhu6pnw6Fn4bq3XeG7luG7qOG6tGHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqLeG7qkds4buqYUDDouG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s+G7qltk4bq1OeG7qmFA4bq1YeG7qnvDreG6tTnhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3vhu6ph4bqh4bq1YeG7qj3hurVh4buqVuG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97feG6tVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu65W4bus4busL+G7rMOdw519VuG7sOG7tFdWVlhnw51X4buyWOG6t1ZS4bqv4buHOeG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6jhurRhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qi3hu6pHbOG7qmFAw6Lhu6rDneG7sOG7quG6tSXhurPhu6pbZOG6tTnhu6phQOG6tWHhu6p7w63hurU54buqWy5n4buq4bq1xKnhurt74buo4buqfeG7tmfhu7Yt4buHYcOiZ8OiLcOi4buFw6E5w6HhurXhu7bhurctZuG7hXvhu5bhu6hhZ2fhu4dm4bugLy97feG6tcOh4bqzOVJvw6FdZ+G6teG7tuG6s+G7h+G6t2hmUm/hurUvZ1nhu67hu7AvaOG7h+G6t8Oi4bu2fV19L+G6tTln4bqzPmEv4buu4buw4buuVl/hu7BWX+G7rFcvZ2Hhu7bhurVhX3vDol/hu4No4bu24bq1OV9n4buFw6FS4bqv4buHOeG7qOG7qi/DmeG7qOG6tMOs4buqe8Sp4bq9w6Hhu6o+MuG6teG7qmdhQOG6tWHhu6p7ZeG7quG7gmg94bq1OeG7qkfhu4XhuqPhu6jhu6p74buL4bu24buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqOcOh4bu24buq4bupw6JA4bq14buqxali4bq1OeG7qkfDoOG6tWFSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YeG6oeG6teG7quG6tyPDoeG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s+G7qsOyLOG7jeG7qn1s4bq1OVHhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurVR4buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pbJOG7qnvhuqXhu6rhurVhw6E0aOG7qlvhuqXhurU54buqOeG6peG7h+G7qnthw6Lhu6pmbOG7quG6tTlhw6E14buH4buqw7Is4buN4buqfWzhurU5UeG7qj49w6Lhu6pvNeG7qkdl4buq4buDaGN7UuG7qkPhurU54buq4bqxw6DhurVh4buqe+G7i+G7tuG7qnvhu7h74buq4bq1YUDhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pbJOG7qls24buq4bq3I8Oh4buq4bqzxJFn4buq4buHYcOi4buqZm3hu6o+JuG6tTnhu6o94bq1YeG7quG7g2jhu4/hu6o5w6Hhu7hR4buqWyHhu43hu6pnbOG7qmFAw6Lhu6pvNOG7qnthP+G6tTnhu6pbxKnhur3hurU54buqWy5o4buqZ+G7heG7tuG6tWHhu6o5w6FA4bq1YeG7qlvEkXvhu6rhurco4buH4buqb0Dhu6pbZcOh4buq4bqz4bq7w6Hhu6pbw6Hhu6rhurcy4bq14buqe+G7i+G7tuG7qlsuZ+G7quG6tcSp4bq7e1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lBQOG6tTnhu6rhurU5YeG6oeG6teG7quG6tTlhNeG7qmbhu5Phu6pvQOG7qnvhu7h74buq4bq1YUDhu6phw6IjZ+G7qlvEkeG6tTnhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qmfhu4Uy4bq14buq4bqxYSrhu4fhu6rhurPhuq3DoeG7quG6s8OhNOG6teG7qlsuZ+G7quG6tcSp4bq7e1Hhu6pna+G7qmdhM+G7qmE14buqe+G7uHvhu6rhurVhQOG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7quG6tyTDouG7qmdhQOG6tWFR4buqe+G7uHvhu6rhurU5YTXhu6pm4buTLeG7h2HhuqXhurU54buqb8OhMuG6teG7qnthw6Ez4bq14buqZ+G7hcSp4bq94bq1OVHhu6pnYTPhu6phNeG7qnvhu7h74buq4bq1YUDhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pn4buFw6LhurU54buqZ2Hhur3DoeG7quG6scO14buqW2XDoeG7quG6s+G6u8Oh4buqWyThu6p9QOG6tWHhu6pn4buF4bqt4bq14buqZyzhurPhu6phaOG7jTNnUeG7qmdAw6Hhu6rhurUl4bq1OVHhu6pn4buFw6Dhu6pnaDXhu6rDsizhu43hu6p9bOG6tTnhu6rhurU04bq14buq4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pnw6Ey4bq14buqZ8OhM+G6tVHhu6pbKOG6s+G7qltA4buqPj3hurXhu6pmKnvhu6p9LOG6teG7qmfEkXtSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YcOhNGjhu6rhurU5YTXhu6pm4buTUeG7qnthw6Ez4bq14buqZuG7k+G7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qlsk4buqYeG7jeG7qmbDoeG6tWHhu6pn4buFMuG6teG7qnvhu7h74buqe2HDoTPhurXhu6pn4buFxKnhur3hurU5UeG7qmdi4buqZ2Eq4bqz4buqZ2Ey4bqz4buq4bq34bu44buqe+G6veG7qlvhuqnhu6pm4bu2w6Lhu6pvQOG6tTnhu6pvQOG7qls24buq4bq3I8Oh4buq4bq1YW7hurU54buqZ+G7uHvhu6rhu4dhKeG6s+G7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qnvhuqXhu6o5w6Hhu7jhu6pn4buF4bqjUeG7qmZj4bq1OeG7quG6syTDoeG7qm/hurvDoeG7qmdh4bq9w6Hhu6o5w6Hhu7bhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZQUDhurU54buqZ+G7hcOhNWjhu6o+anvhu6o94bq1YeG7qlsk4buqW8Spw6p74buqe2LhurU54buqPmPhu6pn4buFMuG6teG7qnvhu7h74buq4buHYcSp4bq54bq1OeG7qmfDoTXhurXhu6pn4buFaOG7jTThurXhu6pnYWLhurU54buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qm9A4buq4bq1OcOiQMOh4buq4bq1xKnhurt74buqZ2vhu6rhurUl4bqz4buq4bus4bu0WFbhu6pbM+G6teG7quG6teG7tuG7jVHhu6rhurVhbuG6tTnhu6o+anvhu6o94bq1YeG7qmfEqeG7quG6t8OhNWhR4buq4bq1OWE14buqZ2FoKGdR4buqPuG7uMOi4buqe2HDoOG7qlvhu7bhurU54buq4bq3xKlo4buqOcOhbuG7qmfhu4XDouG6tTnhu6p74bu4e+G7qj49w6Lhu6pnQOG6tTnhu6pH4buFaOG6tTnhu6rEqeG6ueG6tTnhu6pvQOG7qlvhuqPhu7bhu6rhu4dhxKnhurnhurU5UOG7qnvhu7h74buq4bq1OUDhurVh4buqbyXhurXhu6ph4bql4bu2UeG7quG6scOh4bq1YeG7qmczUeG7qsOyJOG7qmHEkcOhUOG7qmfhu4XDouG6tTnhu6p74bu4e+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurck4bqzUeG7qmbhu7h7YeG7qj3hurVhUeG7qj7hu7jDouG7qnthw6Dhu6rhur/hu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qm9A4buq4bq1xKnhurt74buq4bq1OcOiQMOh4oCm4buq4bq3QOG7qnti4bq1OeG7qmZqe+G7quG6t+G7tsOi4buqW8SR4bq1OVHhu6pm4bu44bq1OeG7qmcjw6Lhu6p74buL4bu24buq4bq1YcOhNGjhu6pnYTPhu6phNeG7qnvhu7h74buq4bq1YUDhu6rhurVhw6Ez4buH4buqPeG6tWHhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurRh4bq74buq4bq3I8Oh4buqZ2vhurU54buqOcOh4bu2w6Hhu6pbw6Ij4bq14buqYUDDouG7qmHDreG6tTnhu6p74buL4bu24buqfSzhurXhu6pnxJF7UeG7quG6sWFi4bq1OeG7quG6sWHhuqnDoeG7qmds4buqYUDDouG7qnvhuqXhu6pmbOG7qmbDouG6tTnhu6phQOG6tWHhu6p74buL4bu24buqe+G7uHvhu6rhurVhQOG7quG6tWHDoTPhu4fhu6o94bq1YVHhu6pbP3vhu6o+w6E1Z+G7quG6t0Dhu6p74bu4e+G7qmdhM+G7qmE14buqW8Oh4buqZ+G7hcSp4bq7e+G7qi3hu6rhurVhbuG6tTnhu6p7YWrhurU54buq4bq1YSzhurXhu6rhurfhuqN7YeG7qmZt4buqWyThu6pn4buFbHvhu6pnw6Ez4buH4buqeyHhurPhu6rhurPhu7jhu43hu6o94bq1YeG7quG7heG7tuG7qmfhu4Uo4bq14buq4bq1YcSp4buqe+G7uHvhu6p7YcOhM+G6teG7qmbhu5Phu6pn4buFbHvhu6pnw6Ez4buH4buqeyHhurPhu6pmaeG6tTnhu6p7YcOhM+G6teG7qlsuaOG7qmfhu4Uy4bq14buqe+G7uHvhu6p7YcOhM+G6teG7qmfhu4XEqeG6veG6tTnhu6pbNuG7qjlhw6Hhu6rhurcjw6Hhu6rhurVhbuG6tTnhu6ph4bqh4bq1YeG7qj3hurVh4buqYcOt4bq1OeG7qmfhu4Xhu7jhurU54buqe+G7i+G7tuG7quG7g2gs4bq1UeG7qn0s4bq14buqZ+G7tuG7qmfhu4XDouG6tTnhu6p7YuG6tTnhu6p7aMSRe+G7qjnDoT3DoeG7quG7h2HhuqXhurU54buqfSzhurXhu6pnxJF7UeG7qjnDoUDhurVh4buq4bq3I8Oh4buqW8SRe+G7quG6tyjhu4dR4buqZ2zhu6p9w6Lhu6p7YcOi4buqR2Xhu6rhu4NoY3tR4buqe2HDouG7quG6tWEs4bq14buqfSzhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxanhuqXhu6pnYTbhu6rhurE24buqWzPhurXhu6rhurVhbuG6tTnhu6ph4bqh4bq1YeG7qj3hurVh4buqW+G7uOG6tTnhu6rhurVh4bq74buq4bq1YcSp4buq4oCcw5Jo4bq1OeG7quG7h2HDouG6tTnigJ3hu6p74buL4bu24buq4bq0OWjhu4034bq14buqR8OhM+G6teG7quG6tsOqw6FQ4buq4oCc4bq0YW7hurU54buq4bqxYcOiPeG6tWHhu6rhurFhKnvhu6rhurfhuqN7YeG7qmZt4buqZ+G7heG6reG6tTnhu6pbI8Oh4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qntoxJF74buqxanhu7h7YeG7quG6syPhurU54buqZ2Hhu7jhurU54buq4buy4buq4bq1JeG6s+G7quG7rOG7tFdY4oCd4buqe+G7i+G7tuG7qk/hu4nhu6rhurQl4bq1OeG7quG7meG6tVDhu6rigJzhu6fhu7h74buqQWThu6pb4bqte+G7qkdo4buNMuG6teG7quG6tTli4bq14buqW8SRe+G7quG6tyjhu4dR4oCd4buq4oCc4bun4bu4e+G7qkFk4buqb0Dhu6pi4bq1OeG7qk/huqvhu6rhurQ5aOG7jTLhurXhu6rhu7nDoeG7uOG7h+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6rhurU5QOG7jeG7quG7gmhje+G7quG6sWHhu7jhurVh4oCd4buqe+G7i+G7tuG7qk/huqvhu6rhu5nhurXhu6rhurTDoeG6tWFQ4buq4oCc4buGYS5n4buqe+G6veG7qmfhu4Uy4bq14buq4bq14bqle+G7qmEh4bqz4buqxrBd4buqxanhu7ZmZ+G7hcOhXWbigJ3hu6p74buL4bu24buqR+G7hcOhNWjhu6rhu6kjw6FQ4buq4oCc4buCaCzhurXhu6rhu4Zh4bu44buH4buq4buFaWfhu6rhurFh4bqpw6Hhu6pBQOG7quG6tMSRw6HigJ3hu6p74buL4bu24buq4bq0OWjhu4034bq14buq4bup4bqh4bq1YeG7qsSoaFDhu6rigJzhu6fhu7h74buqbzzhurXhu6p7w63hurU54buqe2Fp4bq1OeG7qnth4bu4aOG7qmFA4bq1YeG7quG7g2gs4bq14oCd4buqe+G7i+G7tuG7quG7qcOh4bq1YeG7quG7qSXhurU54buq4bup4bqj4bq1YVDhu6rigJzFqWEj4buN4buqWyxo4buqe2HDouG7qmdhw6Lhu7hn4oCd4buqe+G7i+G7tuG7quG6suG7tsOh4buq4bq04bu24bqzUOG7quKAnEfDoTZo4buqW8SRw6Hhu6rhu6zhu7Dhu6p7YuG7qjnhu7jDoeG7quG6tTkk4buqPuG7tuG7quG7qWThurU54buq4bq2xJF74oCd4buqe+G7i+G7tuG7qk8l4bq14buqRip7UOG7quKAnOG7qS5o4buq4buHYeG7uMOi4buq4bq/4buqxrBje+G7quG6ssOhM2jigJ3hu6ph4bu24buN4buq4buHYeG6peG6tTnhu6pmbOG7qj3hurVh4buq4oCc4bq0YW7hurU54buq4bqxYcOiPeG6tWHhu6rhurFhKnvhu6pbNuG7quG6tyPDoeKAneG7qnvhu4vhu7bhu6rhurbEqeG6ueG6tTnhu6rhurQ5YcSD4bu24buqxrDhu4nhurU5UOG7quKAnOG7hmFpe+G7qkcs4bq14buq4bqxMmjhu6o54bqtw6Hhu6pn4buFPeG7qmdhw63igJ3hu6p74buL4bu24buqT+G7ieG7quG7p+G7tlDhu6rigJxBw6Ey4bq14buq4bq1OeG7tuG6tTnigJ3hu6p74buL4bu24buqT+G7ieG7qkcjw6JR4buq4oCc4bq0w6zhu6p7xKnhur3DoeG7qj4y4bq14buqZ2FA4bq1YeG7qntl4buq4buCaD3hurU54buqR+G7heG6o+KAneG7qnvhu4vhu7bhu6rhu6nDokDhurXhu6rFqWLhurU54buqR8Og4bq1YVHhu6rigJxHa+G7quG6tTnDrHvhu6pnY8Oh4buqZ2Eq4bq1OeG7quG6t8Oqw6Hhu6pn4buF4bq/4buqbzTigJ3hu6p74buL4bu24buqxalhaOG7qsWpYcOg4buqR2FA4bq1YVDhu6rigJzFqSFo4buq4bq1OcSp4bq9w6HigJ3hu6p74buL4bu24buqTyXhurXhu6pHYcOg4bq1YeKApuG7qlsk4buq4bqxYSp74buqYeG6reG7tuG7qntoxJF74buqe2HDoTPhurXhu6pbLmjhu6pvYuG7qnvDreG6tTnhu6o5w6Hhu7bhurXhu6rhurFhZeG7qm9A4buq4bqxYWN74buq4bq3w6E1Z+G7qnvhu4vhu7bhu6p9LOG6teG7qmfEkXvhu6pn4bu2UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qHvhurNmLeG7h2HDomfDouG7qsOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buqWOG7slbhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buq4buy4buuw53hu4fDslDhu6jhu6pnw6Fn4bq3XeG7luG7qOG6tGHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqLeG7qkds4buqYUDDouG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s+G7qltk4bq1OeG7qmFA4bq1YeG7qnvDreG6tTnhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3vhu6ph4bqh4bq1YeG7qj3hurVh4buqV+G7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97feG6tVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS99XWbhurFnw6Lhu4cv4bq1XcOzZi/hu65W4bus4busL+G7rMOdw519VuG7sOG7tFdWVlhnw53hu7RZ4bq3V1Lhuq/hu4c54buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG6tGHDoTPhu4fhu6o94bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqLeG7qkds4buqYUDDouG7qsOd4buw4buq4bq1JeG6s+G7qltk4bq1OeG7qmFA4bq1YeG7qnvDreG6tTnhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3vhu6jhu6p94bu2Z+G7ti3hu4dhw6Jnw6Itw6Lhu4XDoTnDoeG6teG7tuG6ty1m4buFe+G7luG7qGFnZ+G7h2bhu6AvL3t94bq1w6HhurM5Um/DoV1n4bq14bu24bqz4buH4bq3aGZSb+G6tS9nWeG7ruG7sC9o4buH4bq3w6Lhu7Z9XX0v4bq1OWfhurM+YS/hu67hu7Dhu65WX+G7sFZf4busVy9nZ8Oyb+G6tV9nYeG7tuG6tV9m4bu24bqzw7JdX2fhu4Xhu7ZoUuG6r+G7hznhu6jhu6ovw5nhu6rhu6dqe+G7qj3hurVh4buq4buoR2vhu6pnYSHhurXhu6pmLuG6s+G7qsOyaGPhurU54buqw7Jd4buqZ+G7hSxo4buo4buqe+G7i+G7tuG7quG7h2HhuqXhurU54buqb8OhMuG6teG7qk8l4bq14buq4bunPcOi4buqVEdHw5JP4bq0VeG7qnthw6zhu4fhu6o94bq1YeG7qj4qZ+G7qmZj4bq1OeG7qjnDoT974buq4bq34bu4w6Hhu6rhurLhu5Phu6pn4buFw6LhurU54buqW8OqZ+G7quG6tSLhurPhu6o+w6LhurPhu6rhu4dh4bu44buqYcOiI8Oh4buq4bqzw6E04bq14buq4bunKnvhu6rhurUl4bqz4buq4bus4bu0WVnhu6rhurdA4buqPsOhNmjhu6pnxKnDquG6tTnhu6p7YcOhM+G6teG7qmdhKuG6tTnhu6p74buL4bu24buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pvQOG7qmZs4buqZ2EuZ+G7qj4jw6Hhu6pn4buFw6LhurU54buqW+G7uOG6tWHhu6rhu4dh4bu44buq4bqzw6E04bq14buq4bunKnvhu6p74buL4bu24buq4bqy4buT4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qnthw6Ez4bq14buqZ+G7heG7tuG6tWFS4buqVOG7m+G6tWHhu6Dhu6pPJeG6teG7quG7pz3Doi9HR8OST+G6tFXDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhurRhbuG6tTnhu6o+anvhu6o94bq1YeG7quKAnEdr4buqZ2Eh4bq14buqZi7hurPhu6rDsmhj4bq1OeG7qsOyXeG7qmfhu4UsaOKAneG7qnvhu4vhu7bhu6pPJeG6teG7quG7pz3DolHhu6rigJxI4buN4buqZ2Ez4buq4bqxYWLhurU54buq4bq3bHvhu6pBaDLhu6rhurDDteKAneG7qnvhu4vhu7bhu6rhu4Zh4bu24bq14buqR2HDouG7tuG6tVHhu6rigJzhurIg4buqRmhjZ+G7qnthw6jDouG7qlvhuqdR4oCd4buq4oCcw5Iw4buqfeG6rXvhu6pH4buFxKnhur3hurU54buqRuG6ueG6teG7qlvDoeG7qntqaOG7quG6tcSp4bq7e+KAneG7qnvhu4vhu7bhu6rhurLDoeG6tWHhu6pH4buFxKnhur3hurU5UeG7quKAnMOC4buqfWjhu6rhurHDoHth4buq4bq1YeG6qeKAneG7qnvhu4vhu7bhu6rhu4Zh4bu24bq14buqR2HDouG7tuG6tVHhu6rigJzhurIg4buqe8Oi4bq14buq4bq1OUDhu43hu6o5P+G7h+G7quG6sz9n4oCd4buqe+G7i+G7tuG7quG6tizhurPhu6pBZOG6tTnhu6rhurbDouG6tTlSUlLhu6pvQOG7qnvhuqfhurXhu6rhurVhw6E0aOG7qmfhu7h74buq4buHYSnhurPhu6pnw6EyaOG7qj7DoTZo4buq4bqxYeG7uHvhu6pbxKnDqnvhu6p74bu4e+G7quG6tWFA4buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqOWHDoeG7quG6tyPDoVHhu6rhurVhxKnhu6pbxKnDqnvhu6pnI3vhu6pvQMOi4buq4bq34bqje2Hhu6pmbVHhu6rhurFhKnvhu6ph4bqt4bu24buq4bq3MuG6teG7qmHhuqHhurVh4buqPeG6tWHhu6p7aMSRe+G7qnthw6Ez4bq14buqWy5o4buqb2Lhu6p7w63hurU54buqOcOh4bu24bq14buq4bqxYWVR4buq4bu24bq1YeG7qn3hu4nhurU54buqe+G7i+G7tuG7qn0s4bq14buqZ8SRe+G7qmfhu7ZR4buq4bq3QOG7qn3DoeG7qmY94bq14buqb2Lhu6o5w6Hhu7jhu6p74buL4bu24buqWy5n4buq4bq1xKnhurt7UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWp4bql4buqZ2E24buq4bq14bqlw6FR4buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurPhu6pbJOG7qmcjw6Lhu6rhurUy4bq14buq4buHYcOi4buqZm3hu6o+JuG6tTnhu6o94bq1YeG7qm9i4buqe8Ot4bq1OeG7quG7g2jhu4/hu6o5w6Hhu7jhu6pvNOG7qnthw6Ez4bq14buqZ+G7heG7tuG6tWHhu6p7YWPhurU54buq4bq1OcOiI8Oh4buqw7Is4bqzUeG7qnthw6Ez4bq14buqZ+G7heG7tuG6tWHhu6pvNeG7quG7g2hje1Hhu6pvNOG7qlsuZ+G7quG6tcSp4bq7e1Hhu6p7w6LhurXhu6rhurU5xKnhur3DoeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqzUOG7qm804buqZmzhu6rhurU5YcOhNeG7h+G7qnti4bq1OeG7quG6tTlhw6E14buH4buqYeG6peG7tlHhu6phw6E14bq14buqWyPDoeG7qmHhuqXhu7ZSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4buGYcOi4buqZm3hu6ou4buN4buq4bqxYWLhurU54buq4bq1YW7hurU54buqWyThu6rhurdA4bqz4buq4buFI+G6tTnhu6rhu4Xhu4Hhu6rhurU04bq14buq4bq1YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurNR4buq4bq34bq74bq14buqYeG6ueG6teG7qm9A4buq4buDaOG7tuG6teG7qmfhu4Xhuq3hurU54buqYeG6ueG6teG7quG6t0Dhu6pbJOG7quG6t0DhurPhu6p7YcOi4buqZyHhurPhu6pv4bqle+G7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqzUeG7qmcs4bqz4buqYWThurXhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qnvhu7bDouG7quG6t+G6u+G6teG7qmHhurnhurVR4buqWyDhu4fhu6pbMeG7qmHhurnhurVQ4buq4bq3QOG6s+G7qnthw6Lhu6o+PeG6teG7quG6t8SD4bq1YeG7qk/DoTVn4buq4bq04bu24bqz4buqW8Spw6p74buq4bqxYTrhurU54buqW+G6o+G6tWHhu6ph4bq54bq14buqZ+G7hTLhurXhu6pn4buFxKnhur3hurU54buq4buDaGN74buqZzNSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YcOhM+G7h+G7qj3hurVh4buqWyRR4buqW+G7tuG6tTnhu6pvQOG7qmYx4buqOeG6peG7h+G7quG7h2Eh4bq14buqZ2LhurXhu6pvw6HhurVh4buqe+G7uHvhu6o5w6Hhu7jhu6pn4buF4bqj4buqbyXhurXhu6ph4bql4bu24buqfSzhurXhu6pnxJF7UeG7qmdhaXvhu6pbKeG7jeG7qmZs4buq4bq1OWHDoTXhu4fhu6pbZcOh4buq4bqz4bq7w6Hhu6pbLmfhu6rhurXEqeG6u3vhu6rhurU5QOG7jeG7qntA4bq1OeG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quKAnE/huqHhu6p9LOG6teG7qjnDoUBoUeG7quG6tcSp4bq7e+G7quG6syPhurVhUeG7qn0s4bq14buqe2Hhu4tR4buqe2LhurU54buqPibhurU5UeG7qm8l4bq14buq4bqzw6HhurVh4buoUi9Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qGddw7JnLeG7tuG6t8OhOeG6teG7oOG7quG7hcOhOWFnUOG7qMOZw5pmZ+G7hcOi4bq1OcOZ4buqVEdHw5JP4bq0L0/DoV1n4bq14bu24bqzK1XDmi9mZ+G7hcOi4bq1OcOZw5ov4buHw5k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]