(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù không quá phổ biến như ngày Valentine đỏ 14-2, nhưng Valentine trắng là ngày được nhiều cặp đôi trên thế giới chờ đợi. Diễn ra sau Valentine đỏ 1 tháng, vào ngày 14-3 - Valentine trắng là dịp để các cô gái biết được chàng trai mình thích có đáp lại tình cảm của họ hay không.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5RJ4bueNnt9MeG7puG7nuG7hcav4bueNntkw6M24buee+G6oz3hu542e8avaOG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqr4buuNnvhu55QUy1S4buYL2Jj4bqrNzZ74buU4buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buUw71XPeG7niRl4bueM33huqE2e+G7nuG6qWTFqOG7nuG6rX3huq/hu54jWy424bueNn3hur3hu542e8avaOG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu54lw6Hhu55QUy1R4buO4bueNn3hur02e+G7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqr4buuNnvhu540xq/hu542e8avaOG7niXhur3Doj3hu542fVshZOG7nj1X4bqt4bueJeG6oVvhu55j4bqrLDbhu55jfS7hu557W+G6s1vhu549feG6teG7niXDolvDleG7nuG7nVs8NuG7nuG6q+G7puG7nmLhu6Zk4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7niXDoeG7nlDhu55jfcWoNnvhu47hu57hu4XGrzfhu542e8avaOG7nlBTLVLhu54t4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nmPhuqvhu642e+G7njTGr+G7niQg4bqt4bueJSnhu549xag94buePeG6oeG7nnvFqFvhu54jWy5j4bueJeG6vcOiPeG7nj19xq82e+G7nmPhuqvhu6Zb4bueNSI2feG7nmN9XT194buePTjhu54lxajhuq3hu5404buoW+G7nmMiNn3hu5494buqNeG7nj3hurnhu6bhu559YeG7nn3hu6Zo4bueM33huqE2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7oiRjfWQ1I+G7nlvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nlVU4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFBQ4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUlBQL1DDmsOaJFFQ4bugUsOaUeG7pGPDmcOaw5nDmjTDmS1QUlEkVFBVUOG7pFNRY8OZUMOZUTRSLVvDlTLhuq174bui4bue4bumNGNL4buiSeG7njZ7fTHhu6bhu57hu4XGr+G7njZ7ZMOjNuG7nnvhuqM94bueNnvGr2jhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueY+G6q+G7rjZ74bueUFMtUuG7ouG7nmZbJGN9S+G7olVU4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olRQUOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUbTZ9w5Lhu57hu7Phu6ZjWzc24bumNOG7nkM3JOG7pmjhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lHh9xag94bue4buF4bqzW+G7njZ7xq9o4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7niXDoeG7nj044bueNntkw6M24buee+G6oz3hu55j4bq/4bueZ8Oq4bueeeG7puG7nsO94buw4buO4bueNnvGr2jhu555POG7nmMiNn3hu542fcOdNuG7nmPhuqvhu642e+G7njThu6hb4buePTjhu542e2TDozbhu5574bqjPeG7nmPhur/hu57igJxHw6rhu55i4bql4buefTfhu6bhu57hu6Y2feG7niXGrzfigJ3hu57hu7N94bu2Y+G7nsah4buqNuG7nuG7hcavN+G7njZ94buDNnvhu5424busNeG7nlDhu6RS4bug4buO4bue4buFxq/hu5404bu0NuG7niXhu7Rk4bueY1ssNuG7niXhur3Doj3hu55j4bqv4buePX3Dqj3hu57hu4XGrzfhu5424busNeG7nlDhu6RSVeG7nuG6peG7nuG7s33hu7Zj4buexqHhu6o2w5Xhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueY+G6q+G7rjZ74buefeG7pmjhu549OTbhu557YVvhu540xq/hu55GfVtjKuG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu54j4buuY+G7njZ7ZMOjNuG7nmPhur/hu549w51k4buePX1kaCg24bueYyI2feG7niXFqDZ74bueaCxk4buePeG6ueG7puG7njXEg2Phu549fcavNnvhu55j4bqr4bumW+G7nuG7s33hu7Zj4buexqHhu6o2w5Xhu57EqTZ94bueNWThuqM24bueJcWo4bqt4bueNOG7qFvhu55jIjZ94buePeG7qjXhu5494bq54bum4buePeG6oeG7nnvFqFvhu54l4buw4bueY1c2e+G7nuG6qWTGr+G7nj19N+G7njUiNn3hu57hu4XGrzfhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueJcOh4bueNiw24bueJeG7sOG7njTGrzXhu541xINj4buefcSD4bqt4bueMz834bueY+G6q+G7rjZ74bueNn3hur3hu55jZGguY+G7niUp4buee+G7h1vhu54lLjbhu5494bqh4buee8WoW8OV4bueQ+G6v+G7niU44buO4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nmPhuqvhu642e+G7nuG6q+G7puG7niXhurVb4bue4buFxq/hu54k4bu0NuG7niXhur3Doj3hu54jWy424bueY30p4bueY+G6q+G6peG7nmN9xq82feG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqr4buuNnvhu57huq194bqv4bueI1suNuG7nuG6q8SDNnvhu57huqvhu7Bb4bue4bql4bueNn1bIWThu5424bq94bqzPeG7nmPhuqssNuG7nmN9LuG7nntb4bqzW8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nlVU4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueU1JS4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUlBQL1DDmsOaJFFQ4bugU1BQVWNSw5rDmsOZNFUtUFPDmiRS4bugVFRUU1VjUcOa4bugVTRQLVvDlTLhuq174bui4bue4bumNGNL4buiSeG7njZ7fTHhu6bhu57hu4XGr+G7njZ7ZMOjNuG7nnvhuqM94bueNnvGr2jhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueY+G6q+G7rjZ74bueUFMtUuG7ouG7nmZbJGN9S+G7olVU4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olNSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUbTZ9w5Lhu57hu51bPj4qNsOVPTc14buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4bqrLDbhu55jfeG7gT3hu55jLuG7juG7njZ7xq9o4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nmPhuqvhu642e+G7niXhur3Doj3hu55j4bqv4buePX3Dqj3hu57hu4XGrzfhu5424busNeG7nlDhu6TDmsOa4bueY+G7qFvhu57hu7N94bu2Y+G7nsah4buqNuG7niPhuqVb4bueNcSDY+G7nj3huqE2e+G7nmNo4bueI8WoNn3hu54zPzfDleG7nsawYeG7njVk4bqjNuG7nuG6qWThu6o2e+G7niPFqOG7nmLhu6o24bue4bqtfeG7uDXhu5494bq54bum4bueNSI2feG7njYsNuG7nmPhuq/hu549fcOqPeG7njXEg2Phu55i4buB4bueM1soNuG7nj044bueYyw24bue4oCc4buze8avaOG7njM/N+G7niQ6N+KAneG7niTGrzZ94buePX034bueNuG7pjXhu557W+G6s1vhu57hu4XGrzfhu542e8avaOG7nlBTLVLDleG7nuG7nWXhu54zfeG6oTZ74buee8OdaOG7niXhur3Doj3hu55jWy42e+G7nuG7heG7pjZ74bueNOG6szbhu542feG6vTZ74buePcWoW+G7nmMsNuG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqr4buuNnvhu5494bq7Nnvhu54l4bq9w6I94bueI1suY+G7niUuNuG7nmPhur/hu54lOMOV4bue4bujLjbhu5424busNeG7nlDhu6TDmsOZ4buO4buePeG6oTZ74bueY2jhu54jxag2feG7njM/N+G7njbGr2jhu54l4buw4buePX1dNn3hu55jfcOqPeG7nj3huqE2e+G7njZ94bu2NuG7njZ7xq9o4bueUFMtUuG7nn3GrzZ74bueNuG7rDXhu540xq/hu542e8avaOG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqr4buuNnvDleG7nuG7hMav4buePeG6uzZ74bueY+G6v+G7niU44bueNnvGr2jhu542xq9o4bueJeG6vcOiPeG7nj3FqD3hu549V+G6reG7niXhuqFb4bueaCxk4bueNn3hu6Zk4bueJTg24bueNn3hu7Y24bue4buFxq/hu5594bq94bqlNnvhu57DqjZ74buePX034bueJS424bueNnvGr2jhu5424bumaMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4bqrZGghNuG7nmN94bqjNnvhu542xq9o4bueJeG7sOG7njThu6Y24bueYuG7pjZ74bueNn1bIWThu5424bq94bqzPeG7nj19w51k4bueauG7njZ94bq94buexrDGrzbhu57huqhk4bqjPeG7nuG7hcav4bueQ+G6q2Q2e+G7nuG6qGThuqM94buO4bue4buFxq/hu541YVvhu542e+G6veG6tVvhu55jVzZ74bueNn3hu6Zk4bueYuG6oeG7nj3huqHhu5404bum4buO4bueJcOj4bueY+G6q+G7pjZ74bueYsOqPeG7nuG7hcav4bueNWFb4bueY33DquG7njXGr+G7nuG6rX3DqeG7njbhu4Phu55oLGThu55jfV09feG7nuG7hcavN+G7njZ7xq9o4bueNsavaMOV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu47hu542e8avaOG7njbGr2jhu54zfeG6oTZ74buePX0w4bue4bqtfcOp4bueNuG7g+G7njXhurNb4bueJeG6vcOiPeG7njZ94bu2NuG7nuG6qWTGr+G7juG7njXGr+G7njY44buePTk24bueNMav4bueNcSDY+G7nmLhu4Hhu54zWyg24buefTfGrzbhu5594buqN+G7nj19N+G7niPhu7Jj4buePcOq4bue4bumW8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nlVU4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueU1JS4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUlBQL1DDmsOaJFFQ4bugU1BRU2PDmlBSVDRQ4bugLVBTw5okUOG7oFVSVVLhu6BjVeG7pOG7oFE0VC1Rw5Uy4bqte+G7ouG7nuG7pjRjS+G7oknhu542e30x4bum4bue4buFxq/hu542e2TDozbhu5574bqjPeG7njZ7xq9o4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nmPhuqvhu642e+G7nlBTLVLhu6Lhu55mWyRjfUvhu6JVVOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JTUlLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lG02fcOS4bue4budWz4+KjbDlT03NeG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buze8avaOG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqr4buuNnvhu54lLjbhu5424bumaOG7niThu7Q24bueJeG6vcOiPeG7nj19ZGgpNuG7nmN9xq82feG7nkZ9W2Mq4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7ni3hu57hu7N7xq9o4bueJcWo4bqt4bueY+G6q+G7qsOV4buew71XPeG7niRl4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nmPhuqvhu642e+G7njN94bqhNnvhu57huq194bqv4bueI1suNuG7njZ94bq94bueNnvGr2jhu555POG7nmMiNn3hu542fcOdNuG7nuG7kFBTLVHhu5Lhu47hu542feG6vTZ74bueY+G6qzc2e+G7njZ7xq9o4bueNsavaOG7njZ9WyFk4bueNnvhur3hurVb4bue4buFQDbhu55jVzZ74bue4bqpZMav4buePX034bueNuG7h+G7puG7njNb4bum4buePeG6ueG7puG7njUiNn3DleG7nuG7s31bIWThu542e+G6veG6tVvhu55jWzbhu57huqtWNnvhu542LmThu57hu6Zb4bueJTjhu55jVzZ74bueI+G7qDbhu54jxag2feG7nuG6qWRo4bue4buFxq834bueNnvGr2jhu55QUy1S4bueY30i4bueJVshZOG7niU44bueNeG7pjZ74bueaeG7njZ7fTHhu6bhu57huqtWNnvhu542e+G6veG6tVvhu54lOOG7nmgsZOG7niPhu6g2w5Xhu57hu5s5NuG7njYuZOG7njZ74bq94bq1W+G7niU44bueY1c2e+G7njM/N+G7nmN9IuG7nj044bueNnt9MeG7puG7njTGr+G7nmN9XT194bueI+G7qDbhu47hu55jVzZ74bueYuG6oeG7nj3huqHhu5404bum4bueY+G6q+G7rjZ74bueY30i4buePTjhu542e30x4bum4bueNMav4bue4oCc4bubfcSRNnvhu55j4bum4buePX0w4bueNiw24bueNMavNeG7niPhu6g24oCdw5Xhu57hu7N7N8avW+G7nuG6qWTGr+G7nmNXNnvhu540xq/hu54lw6Phu57hu6w24buO4bueI+G7qDbhu5494bq7Nnvhu549OOG7nmN9KeG7njThu4Hhu6bhu549fWE24bueNn3hu4M2e+G7njU4NuG7nuG6qWTGr+G7njN9xag9w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4bueVVThu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55TUlLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FSUFAvUMOaw5okUVDhu6BTUOG7oFJjw5pTVeG7oDRSLVBTw5ok4bug4bugVVBTUVVj4bukUMOZw5k04bugLVvDlTLhuq174bui4bue4bumNGNL4buiSeG7njZ7fTHhu6bhu57hu4XGr+G7njZ7ZMOjNuG7nnvhuqM94bueNnvGr2jhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueY+G6q+G7rjZ74bueUFMtUuG7ouG7nmZbJGN9S+G7olVU4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olNSUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUbTZ9w5Lhu57hu51bPj4qNsOVPTc14buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu7N7xq9o4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nuG7kGMsNuG7nmNbLjZ74buexKk2feG7njTGr+G7nuG7hOG7pjQqNmNbNirigJxi4bue4bud4bumaOG7juG7nkLhu6ZbNmPhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4oCdYuG7nuG7neG7pmjhu5Lhu549OTbhu54l4bq9w6I94buee2Fb4bueNMav4bueNnvGr2jhu540POG7nmMiNn3hu55oLGThu47hu542e8avaOG7njQ84bueYyI2feG7njZ9w5024buO4bueJeG6vcOiPeG7niVXY+G7nmMsNuG7nmN9Kjfhu55DfcWoNn3hu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueLeG7njXEg2Phu55j4bqrNzZ74bueNn3hu4M2e+G7nuG7hSDhu55DfcWoNn3hu55j4buH4bue4buFIuG7niXhu6g34bueeFtj4bqh4buee1vFqDfhu54l4bu0ZOG7nmNbLDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buze8avaOG7njQ84bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7nmPhuqvhur3hurM94bueM1vhu6bhu57huq194bqv4bueI1suNuG7nmPhu6hb4buexqHhu6494buew73hu4nhu57hu4XGr+G7nuG7m33DnWThu57DtGThu47hu542feG6vTZ74bueNnvGr2jhu5424bumaOG7niXhu7Dhu57huq194bqv4bueI1suNuG7nnvhu7Q24bueNn3hur3hu57huqXhu541YVvhu57huqlk4bqjPeG7nntb4bumw5Xhu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueM33huqE2e+G7nj19MOG7nj044bueUOG7njZ7xq9o4bueUFMtUeG7juG7njXGr+G7nn1bKDbhu5424bumaOG7nj19xJE2e+G7nmPhu6bhu549OOG7niUuNuG7nlLhu542e8avaOG7nuG7hOG7pjQqNmNbNirhu55j4bqrNzZ74bueUOG7njbhu6w14buO4buee8OjNcOS4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7niXDoeG7nuG7kFBTLVHhu5Lhu47hu57hu4Thu6Y0KjZjWzYq4bueY+G6q+G7rjZ74bue4buQUFMtUuG7kuG7nuG7hcav4bue4buE4bumNCo2Y1s2KuG7niUqNuG7nuG7kFBTLVPhu5LDleG7nuG7hMavN+G7njZ94buDNnvhu542e8avaOG7njbGr2jhu47hu542e+G6veG6tVvhu55j4bum4bueY1c2e+G7njZ94bumZOG7nj19Nz03NOG7pmMq4buO4buefTfhu6bhu559w6M2e+G7niXDoeG7nj1lNnvhu542feG7gzZ74bueY+G7sjXhu55jfVso4bqt4buePX3hu6Y24buePX3DquG7puG7nmgsZOG7nmN94bq94bq3NnvDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcSpZGN9N+G6q+G7ouG7lMaw4bq94bq3Nnvhu57FqVvhu6Y2e+G7nuG7kEN9Kjfhu57hu7Phu6ZjWzc24bumNOG7nkM3JOG7pmgv4budWz4+KjbDlT03NeG7kuG7mC/huq3hu5Q=

Hương Giang (Theo National Today/Diffen.com)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]