(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình hình bệnh nhân nhiễm COVID -19 liên tục tăng, để đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh cũng như thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt trong thực hiện mô hình “bệnh viện tách đôi”, mang lại hiệu quả tích cực.
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqr4busdHXhu5/huqTDqcO14buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOp4burdeG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nhu6l0aOG7seG6tcOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6nhurppw6nDgnThuqTDqeG7keG6pOG7rXPDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nDlOG7rjJV4buQw6kt4bq7ZuG6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qyHhurJD4bqgw7TDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu610dXHhu7HDqcOU4buuMlXhu5DDqS3hurtmw6nhu6t14bud4butw6nDguG6qMO0w6nDguG7ieG7rXPhurXDqeG7k3DDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Op4bupdGjhu7HhurXDqcO0dOG6uGfDqcO14buh4butdMOpw7RC4butc8Op4butdEPDqcOCdOG6pMOp4buR4bqk4butc+G6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZuG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqcO14buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6khdGfhu610w6lUdmfDqeG7k+G7i8Op4burdeG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4oCcw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nDgmjDtHTDqeG7k+G7s3XigJ3hurXDqeG7sWfhu61zw6nhu6vDrXXDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw4LDusO0dMOpw7RFw7TDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuqnhurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqnDteG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4buRw4J04bqk4buxw7XDqXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4bq/4buB4bq54bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6veG6u+G6vS/hur3hurnhur3hu5Hhur3hurvhur/hurvhurvhurvhur3DguG6u+G7h2bhu4fhu4Phu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG6veG7gWXDqWfhu6vDguG6oWXhu6x0deG7n+G6pMOpw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhu6t14butdMOpdOG7r8Otw4LDqeG7qXRo4bux4bq1w6nDtHThurhnw6nDteG7oeG7rXTDqeG6umnDqcOCdOG6pMOp4buR4bqk4butc8Op4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqcOU4buuMlXhu5DDqS3hurtmZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4bq/4buB4bq5ZcOpL+G6q+G6qS/DteG6q+G6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q1R14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOpw4LEkMOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6nigJzDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqcOCaMO0dMOp4buT4buzdeKAncOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6l0aOG7seG6tcOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6nDtELhu61zw6nhu610Q8Op4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcOCdOG6pMOp4buR4bqk4butc+G6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHDrXXDqcOV4buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOp4buTZ8Op4bupdOG7r2fDqcOC4bun4butdMOpIXRn4butdMOpVHZn4bq1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6uuG7ieG7rcOp4bq04bu1w6nhu4fDquG6uS8uNSHhurXDqeG7rXNp4bq+w6nhurvhu4Et4bq9LeG6veG6ueG6veG6vcOpw7Thuqpnw6lTdWjhu7HDqeG7k+G7tcO0w6kuxILDqTXDqcOC4bujw6nhurrhu5/DqeG6unXhu6HDtMOp4bqwdG7hu63DqcOC4bqk4bq+4buj4but4bq1w6nhurB0buG7rcOpw4LDs+G7rXPDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nhu610auG7scOpw4J0w7rDtHTDqUThu61zw6ln4butw6nDguG7r2nhu63hurXDqeG7q3Xhu610w6l04buvw63DguG6tcOp4bupdXDhu7HDqeG6tOG7r2jDgsOp4buR4bulw7R0w6nDlOG7rjJV4buQLeG6u2bhurXDqcOCxJDDqeG6tGfhuqTDqSHhu6PDgsOp4busc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4buTaOG7rcOp4buR4buvw6nhurThu7XDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqeG7rXR1ceG7scOpw5Thu64yVeG7kC3hurtmw6nDguG7ieG7rXPDqcO0Z+G7r+G6tcOpw5Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhu5Phu4vDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4oCc4buodOG7r2fhurXDqeG6sHR34butc8Opw4Jow7R0w6nhu5Phu7N14oCdw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6oHXDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4butaeG6vuG6tcOpw7Row7TDqeG7qXThu69nw6nhurB0d+G7rXPDqcO04bqqZ8Opw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhu5Phu5/huqTDqeG7k0PDg8O0w6nDtHR1Z8Op4buraeG7scOp4buT4buzdeG6tcOp4bux4bu5w4LDqcO14bud4butw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7R04buvw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nDgnRD4bqi4butc+G6tcOp4bux4bu5w4LDqcO14bud4butw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7R04buvw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu610dXHhu7HDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOiw6nhu5Jrw7TDqcO1deG7ocOC4bq1w6nhu5Nww6nDguG6smjhu610w6nDgsO54butdMOpw4LhurLDreG7rXPDqeG7q27hur7DqeG7rXR1ceG7seG6tcOpw5Vn4butw6lTdWjhu7HDqeG7k+G7tcO0w6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG7k+G7i8Op4bq24bqkaOG7rcOpw4LhurJ14buhw4LDqeG7sXh1w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Op4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nhu6l0aOG7seG6tcOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6nhu5Phu5/huqTDqcOCaMO0dMOpw7V14buhw4LDosOpIcSQw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOp4bq+4bq1w6nDtWjDtMOp4bq0RuG6tcOp4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdeG7oeG7rcOp4bq6w7LDgsOpw4JDw6nDtHThu6/DqcOC4bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nhurTDicOp4buR4bqo4butc8Opw4J0Z+G7rXPDqeG7sWjhur7hurXDqeG7q+G7tXXDqeG7k3XDqeG6snXhu53hu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG6v+G7geG6ueG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hurvhur0v4bq94bq54bq94buR4bq94bq74bq/4bq7w6rhurnhurvDgsOq4buF4buBZuG7g+G7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4buB4buF4buFZcOpZ+G7q8OC4bqhZeG7rHR14buf4bqkw6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG7q3Xhu610w6l04buvw63DgsOp4bupdGjhu7HhurXDqcO0dOG6uGfDqcO14buh4butdMOp4bq6acOpw4J04bqkw6nhu5HhuqThu61zw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOpw5Thu64yVeG7kMOpLeG6u2Zlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhur/hu4Hhurllw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvDlGjDtMOpw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOp4bq6xJBnw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu6vhu4DDqeG7reG7n+G7rcOp4bq6xJBnw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw5Thu64yVeG7kC3hurtmw6nhur7hu53hu63DqcOCbuG7scOpdMOA4butw6nDguG6skPhuqDDtMOp4bq0RcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4buxw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nhur7hurXDqcO1aMO0w6nhurRGw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5Xhu53hu63DqcO0w63hu610w6nhu5N24bq1w6nhu5Nww6nDtHbDqeG7k+G6qsOp4butc+G6pOG7t+G7rcOp4butdG7hu63DqeG7q0XDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4bupdGjhu7HhurXDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDteG7oeG7rXTDqcO0dOG7r8Op4butdOG6uOG7rXPDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqeG7scSpw7TDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZuG6tcOpw7Row7TDqeG6vsOpw7Vow7TDqeG6tMWpw6nDteG7pcOp4butdHVx4buxw6nDlOG7rjJV4buQLeG6u2bDqeG7k+G7i8Opw4LDueG7rXTDqeG7rXPhuqThur7hu6Hhu63DqcSCw6nhu6vDrXXDqcO14buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO0dOG7r8Op4butdOG6uOG7rXPDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqVLhurnDosOpIcO64butdMOp4buT4buj4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nDleG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG7k+G7i8Opc3R1w6nhu610w7Lhu63DqcO0dsOpdMOA4butw6nDquG6ueG6ucOpw7Ro4butw6nDteG7ueG6tcOp4bq+w6nDtWjDtMOp4bq0xanDqeG7scSpw7TDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOpxILDqeG7q8OtdcOpw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhurrEkGfDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDtHThu6/DqeG7scO54butdMOp4bq6xJBnw6nDgnRn4buxw6lzdWfDqeG6umnhu6/DqeG6unXhu6HDtMOp4bupdGjhu7HhurXDqcO0dOG6uGfDqcO14buh4butdMOpw7R04buvw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nEgsOp4bupdOG6pMOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OV4buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOp4busdHXDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Op4buT4buLw6nDteG7tcOpw4LhurLDusOp4buBw6nhu6l04buvZ8Op4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO0dOG7r8Opw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOp4buracOpUuG6ucOiw6nDlGfhu6/DqeG7k3Vw4buxw6nDtHbDqeG7q+G6psO0w6nDgnXhu6PhurDDqeG7rXTDsuG7rcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO0dOG7r8Op4bq/4buB4bq5w6nDtHRo4bqkw6LDqTJ14buhw7TDqcOCdOG6pMOp4buR4bqk4butc+G6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqeG7k0PDg8O0w6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqcOCdeG7o+G7rcOpdGnhu610w6nhurRp4butc8Op4bureMO0w6nDgsSQw6nhu6l0buG6pMOp4bupdGd1w6nDtWjhu6/DqeG7k+G7o+G7rcOp4buodOG7r2fDqeG7qXRo4buxw6nDteG7oeG7rXTDosOp4buSw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqeG7rXR1ceG7scOpw5Thu64yVeG7kC3hurtmw6nhurppw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu6l0aOG7seG6tcOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6nDgnThu7Phu61zw6nDgnRD4bqi4butc8Opw7R2w6nhurRFw6nDgmjDtHTDqcO1w63DtHThurXDqcOC4bqyaOG7rXTDqeG7rXPhuqThur7DqcO0w4DDqeG7q27hur7DqeG7rXR1ceG7scOpw7R04buV4buvw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO14buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhur/hu4HhurnhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq74bq9L+G6veG6ueG6veG7keG6veG6u+G6v+G6u+G6v+G6vcOqw4Lhurvhur/DquG6u+G6veG7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4bq9w6pmZcOpZ+G7q8OC4bqhZeG7rHR14buf4bqkw6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG7q3Xhu610w6l04buvw63DgsOp4bupdGjhu7HhurXDqcO0dOG6uGfDqcO14buh4butdMOp4bq6acOpw4J04bqkw6nhu5HhuqThu61zw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOpw5Thu64yVeG7kMOpLeG6u2Zlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhur/hu4Hhurllw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqsu4buv4butc8Op4bq04buv4butc8Op4bq64bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nDgnThuqTDqeG7keG6pOG7rXPDqeG6umnDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nDlOG7rjJV4buQLeG6u2bhurXDqeG6unXhu6HDtMOpw4J14buj4bqww6nhu610w7Lhu63DqeG7qXRo4buxw6nDtHThurhnw6nDteG7oeG7rXTDqeG7q+G6pOG7s+G7rcOp4bqwdMOsdcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Op4buR4bulw7R0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buScMOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcO0dOG7r8Op4buT4bu5dcOp4butc0LDqeG7rXRu4butw6nhur7DqcO1aMO0w6nhurTFqcOpw7RC4butc8Op4butdEPDqeG7rXRu4butw6nhurp14bud4butw6nhur7DqcOC4buj4bq1w6nDleG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG7rHR1w6khdGfhu610w6lUdmfDqeG7k+G7i8Opw4J14buj4bqww6nhu610w7Lhu63DqeG6tEXDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw7Thuqpnw6l0w4Dhu63DqeG7g+G6ucOp4bq+w6nDtWjDtMOp4bq0xanDqcO14bulw6nhu610dXHhu7HDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOpw4LhurJ14buh4bqkw6nDtHRE4butc8Op4butdOG7l8Op4bq6acOp4bupdOG7s+G7rXPDqcOC4bqydeG7oeG6pMOpw7R0ROG7rXPDqcOCw7nhu610w6nhu61z4bqk4bq+4buh4butw6nDgnRn4buxw6lzdWfDqeG6umnhu6/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDtHThu6/DqcO0aMO0w6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu610dcOp4buracOpUuG6ucOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OUQuG7rXPDqXN14bu14butc8Op4butdEPDqcOC4bqk4bq+4buj4butw6nDtGjDtMOpw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nDtOG7s+G7rXPhurXDqcO14buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOpw4JDw6nhu610buG7rcOpw7RC4butc8Opw7R04bqk4bq+cOG7rcOpw7TDgMOpw7R04bujw6nhu6t14butdMOpdOG7r8Otw4LDqcOCdOG7meG7r8Opw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Opw4LDrXXDqcO04buz4butc8Op4bq64buJ4butw6nhurThu7XDqeG7h8Oq4bq5Ly41IcOpw7Thuqpnw6lTdWjhu7HDqeG7k+G7tcO0w6kuxILDqcOC4bujw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gcOqw6rhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq74bq9L+G6u2bhu4Phu5Hhur3hurvhu4PDquG6u+G6ueG7g8OCw6rhurvDqsOqw6rhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG6veG7heG7h2XDqWfhu6vDguG6oWXhu6x0deG7n+G6pMOpw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhu6t14butdMOpdOG7r8Otw4LDqeG7qXRo4bux4bq1w6nDtHThurhnw6nDteG7oeG7rXTDqeG6umnDqcOCdOG6pMOp4buR4bqk4butc8Op4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqcOU4buuMlXhu5DDqS3hurtmZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBw6rDqmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G7knDDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nhu61z4bqk4bu34butw6nhu610buG7rcOp4burRcO0w6nhur7DqcOC4bujw6nDtHThu6/DqXThu69nw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCdOG6pMOp4buR4bqk4butc+G6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZuG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqeG6vuG6tcOpw7Vow7TDqeG6tEbDqcOCw611w6nDtGjDtMOpw7Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhu6tpw6lS4bq5w6nhu5Phu4vDqeG6unXhu6PDgsOp4buTw4Dhu63DqcOCw7nhu610w6nhu61z4bqk4bq+4buh4butw6nhu5N1w6nhu6tp4buxw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXTDrcO0w6nhurRG4bq1w6nDtWjDtMOp4bq0RsOp4busc+G6pOG6vnHhu63DqeG7kkTDtMOpVOG6pG/hu63hurXDqTp0dsOpU3Vo4buxw6nhu5Phu7XDtMOpw5Xhu6Hhu610w6nhurp14buh4butw6nhu5Nnw6nhu6l04buvZ8OpOnThuqbDtMOpIXThu6Xhu610w6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6nhu7DDgXXDqeG7rXNp4bq+w6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqcOCdeG7o+G6sMOp4butdMOy4butw6nDgsSQw6nhurvhurnhurnDqeG7k+G7o+G7rcOp4bq94bq54bq5w6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu5Phu6Phu63DqeG7qXRo4bux4bq1w6nDtHThurhnw6nDteG7oeG7rXTDosOp4buScMOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Op4buR4bulw7R0w6nDtELhu61zw6nhu610Q8Opw4J04bqkw6nhu5HhuqThu61z4bq1w6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOpw5Thu64yVeG7kC3hurtm4bq1w6nDlWfhu63DqVN1aOG7scOp4buT4bu1w7TDqcOV4buh4butdMOp4bq6deG7oeG7rcOp4buT4buLw6nDteG7tcOpw4LhurLDusOp4bupdOG6pMOpw7Row7R0w6nhu6vhur7hurXDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu610dXHhu7HDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOp4bqydeG7neG7rXPDqcO1deG7ocOCw6LDqcOU4bqow6nDgnRw4bq1w6nDleG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDgsOz4butc8Op4buD4bq14buF4bq1ZsOpw4J3Z8Op4butdGnDqWbDqcOCw7Phu61zw6nhu6tp4buxw6nhu6l04bqkw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOiw6nhu6rhu7V1w6nhu5N1w6nDtOG6qmfDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DqVLhurnDqeG7k0PDg8O0w6nDteG7tcOpw4LhurLDusOpw4J0Z+G7rXPDqeG7sWjhur7DqeG6snXhu53hu61zw6nDtXXhu6HDgsOiw6khw611w6nhu6l04bqkw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7R04buvw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6lS4bq5w6nhu5NDw4PDtMOpw7Xhu7XDqcOC4bqyw7rDqeG6sHR34butc8OpdGnhu610w6nDtHTDuuG7rXThurXDqeG6sHR34butc8Op4butc3Thu6fDqeG7rXRu4butw6nhurp14bud4but4bq1w6nhurB0d+G7rXPDqcO14buh4butdOG6tcOp4bqwdHfhu61zw6nhu7FB4oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+KAnOG7kuG7o+G7rcOp4butZ+G6vsOp4bq04bu1w6nhu6tDw4Phu61zw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu6l0aOG7seG6tcOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6nhu6tpw6lS4bq5w6nhu5Nn4butc8Opc3XDrOG7scOp4buRw7Phu63DosOpLuG7tcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu610buG7rcOp4bq6xJBnw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nhu63hu5/hu63hurXDqeG6usSQZ8Op4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqeG7qXR5dcOpw5Thu64yVeG7kC3hurtm4bq1w6nhu5PhuqrDqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw7Row7R0w6nhu6vhur7DqeG6vsOpw4Lhu6PDqcOK4bqkb8OCw6nhurp14buh4butw6nhu6vhu53hu63DqcOC4bqgdcOpw7TDrMOpw4LhurLhu4nhu7HDqcO14buh4butdMOp4butdG7hu63DosOp4busdeG7n+G7scOp4bq64bqkdcOpw7Thuqpnw6nDteG7oeG7rXTDqeG7rXRu4butw6nhu6l0dcOp4buTQ8ODw7TDqcOK4bqkb8OCw6nhurp14buh4butw6nDtELhu61zw6nDtHTDuuG7rXTDqeG7q2nDqeG7rXXhu5/hu7HDqeG6uuG6pHXDqcO04bqqZ8Op4buT4bu5dcOp4butc0LDqeG6vuG6tcOpw7Vow7TDqeG6tMWpw6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63igJ3hurXDqcOVaMO0w6nhurTFqcOpVOG6pG/hu63DqcO0dOG7r8Opw7V14bujw4LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6qy7DgOG7rcOp4buSw7nhu6104bqpL+G6sOG6qw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]