(vhds.baothanhhoa.vn) - Cơ quan Quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp cố tình trốn tránh nghĩa vụ đóng góp quỹ theo quy định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6HhuqHhurrhurxD4buadeG6ssON4buvSeG6unVJ4bq44bq64bq8ROG7knXhu5Lhurrhu4zGoHVH4buOdUlO4buSdcOp4bua4busdeG7kuG6uuG7iknhurjhu5d14bq24bq6TEnhurh1xqDhurrhurzhuqpJdcag4buv4bq84bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oTvDknXhu5jhu5rhu69JdcOp4buaeUl1R8avdcOp4bua4busdWU74bq94bq9deG6tuG6oOG7knXGoOG7hknhurp14bq0w7114bq24bq64bugdeG6tE5J4bq4deG7kuG6ukzhurx14bq6w5Xhu5J1w5nhu4zhurx14bq2duG6tnXhurbDknXhu5jhu5rhu69Jdcag4bq6S0nhurh1xqDhurxJdeG6tHjhurx14bq24bq64bucSeG6uHVJ4bq64bu3SHXGoOG7msWo4bqqSXXGoOG7lOG7msWoQ0nhu5d14buS4bq6T3XhurDhurxCSXXhurRCSXVI4buI4bq8dcag4bqiSeG6uHVH4buM4buSdUnhurrDgEl14bqyw4BJdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhu4ZJ4bq6dcag4buUw41J4bq4dcOZ4bq8ROG6tnXhu6bDvXXhurpO4bq8deG6usOM4buvdeG6tktJ4bq4dcagduG6tnXhu5Lhurrhu4pJ4bq44buXdeG6tuG6ukxJ4bq44buXdUbhurrhu7XhurZ14buS4bq64bue4bq2deG6usOD4buadeG7mOG7mnl1xqDhurrhurzhuqpJdcag4buv4bq8dcag4bq6w4LDjXXhu5jhu5rFqHXhurThu4BJ4bq6deG6tuG7oOG7r3Xhu5Lhurp24buSdUfhu5rDg8agxqF1MuG6vERJdcOZ4bquSXXhurbhu4pJdUnhurrhurxD4buadeG6ssON4buvSeG6unVJ4bq44bq64bq8ROG7knXhurZMdcag4bq+SeG6unXGoOG7lExJdcag4buUdknhurp1SeG6uOG6uuG7guG7r3XDmeG7nnXhurTDjEnhurh14bq4w4zhu5J14buY4bua4busdcag4bq6w4LDjXXhu5jhu5rFqHXhurThu4BJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbhurJJxqHhurDhu6/Djcag4bq64buvSeG6uuG6usON4buvxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yv4bulw7rFqeG7rS/FqeG7seG6suG7p8O64butw7rDusO6w7rGoOG7reG7p8Wpw7rFqcaw4butR8O5xqHhu4Thu5Lhurh0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhO0tJ4bq4dcagduG6tnXhu5Lhurrhu4pJ4bq44buXdeG6tuG6ukxJ4bq4dcag4bq64bq84bqqSXXGoOG7r+G6vHXDmeG6rkl14bq24buKSXXhurjhu7nhu5J1SeG6uuG6vEPhu5p1RuG6usOMdUbhurrhu7NJdeG6ssONdUbhurxJ4bq6deG7kuG6usOKxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bq94bq6w4LDjXXDqeG7msWoQsagdeG6tOG7gEnhurp14buWTHXhu6Xhu6fhu6fDui/DqS4tw6o64bqhLHVJ4bq4d8WodeG7peG7pS/hu6kv4bulw7rhu6XDunXhurbhu6Dhu691O+G6uuG7oHXGoOG7gOG6tuG6unXDqjrhuqEsdcag4buGSeG6unXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3XDmUN1w5nhurxE4bq2deG7kuG6uuG6qnXhurLhu5rFqETGoHVGQnXhurrDjXjhurbhurp1xqDhurrhu5rhu5d1SU7hu5J1w6nhu5rhu6x14buS4bq64buKSeG6uOG7l3XhurbhurpMSeG6uHXGoOG6uuG6vOG6qkl1xqDhu6/hurx14budZTvhur3hur3hu6N1w5nhu4zhurx1xqBPSeG6uEhS4bq2dcag4bq64buadeG7seG7qeG7l+G7q8O5dcag4buwdeG6tE1J4bq4xqF14bq94buUw41J4bq4deG6tMOMdeG6tnbhurZ14bq64buaxahESeG7l3XGoOG6uuG7gHXhu6bDveG7l3XGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx1xqDhurrhu5p14bunxanhu5fhu6fhu6t1xqDhu7B14bq0TUnhurjhu5V1R1ThurZ1R1HDlUnhurh1w5lQdcag4buU4buvSeG6uHVHd3Xhu6vhu7Hhu6V1xqDhu5ThurxE4buadeG6tE1J4bq44buVdeG6tnbhurZ14bqw4buvSeG7l3Xhu5bDlOG7l0nhurh3SeG6uuG7l3XhurTDkkl1w5nhu4Dhu5d14bq2w5J14buY4bua4buvSeG7l3XGoE914bq24bq6UuG6tnUueUnhurjhu5d14bq0w413SXXGoOG6usSQdeG6tuG6oOG7knXGoOG7hknhurp14bq0w4xJ4bq4dcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l14bq9ZXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjXZ1R3d1w7nhu5fDuuG7q3XGoOG7sHXhurRNSeG6uOG7lXXhurZ24bq2dcagT3XhurbhurpS4bq2dUbhurxJ4bq6dcagQnXGoOG7lMONSeG6uHVJUeG7jOG6tnXDmXd1SVHhu4zhurZ1SeG6uMONd+G6vHXhurLDjXU74bue4bq2deG6veG6uuG7mkJ14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6914buY4buaeUl1R8avdUd3dcaww7rhu5fFqeG7sXXGoOG7sHXhurRNSeG6uMahdeG7i+G7jOG6vHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG6uuG7mnXhu5jhu5rhu6x14buUTknhurh1w5R1RuG6uuG7teG7knXhu6Xhu6t14bq64buaxahESeG7l3XGoOG6uuG7gHXhu6bDveG7l3XGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukzhu5d14but4buldeG7lsOU4buXdeG6sOG7r0nhu5d1SeG6uHdJ4bq64buXdeG6tMOSSXXDmeG7gOG7l3XhurbDknXhu5jhu5rhu69J4buXdcagT3XhurbhurpS4bq2dS55SeG6uOG7l3XhurTDjXdJdcag4bq6xJB14bq24bqg4buSdcag4buGSeG6unXDmXd14bq6w5JJdcO54bunxqHDusO6w7p14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buSdeG6tOG7r0nhurh14bq6w414xqB14bq0TknhurjGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhuqHhurjhu6/FqHXhu5bhu6/hu5p1RuG6uuG6vHU74bq64bugdcag4buA4bq24bq6dcOqOuG6oSx1xqDhu4ZJ4bq6deG7kuG6uuG6qnXhurLhu5rFqETGoHVGQnXhurrDjXjhurbhurp1xqDhurrhu5p1w6nhu5rhu6x1ZTvhur3hur3hu5d14bq2w5J14buY4bua4buvSXXDqeG7mnlJdUfGr3XDqeG7muG7rHVlO+G6veG6vXXhurbhuqDhu5J1xqDhu4ZJ4bq6deG6tMO9deG6tuG6uuG7oHXhurROSeG6uHXhu5LhurpM4bq8deG6usOV4buSdcOZ4buM4bq8deG6tnbhurZ14bq2w5J14buY4bua4buvSXXGoOG6uktJ4bq4dcag4bq8SXXhurR44bq8deG6tuG6uuG7nEnhurh1SeG6uuG7t0h1xqDhu5rFqOG6qkl1xqDhu5Thu5rFqENJ4buXdeG7kuG6uk914bqw4bq8Qkl14bq0Qkl1SOG7iOG6vHXGoOG6oknhurh1R+G7jOG7knVJ4bq6w4BJdeG6ssOASXXGoOG7lOG6qkl14bq04buA4buvdeG6sHdJdcag4buGSeG6unXGoOG7lMONSeG6uHXDmeG6vEThurZ14bumw7114bq6TuG6vHXhurrDjOG7r3XhurZLSeG6uHXGoHbhurZ14buS4bq64buKSeG6uOG7l3XhurbhurpMSeG6uOG7l3VG4bq64bu14bq2deG7kuG6uuG7nuG6tnXhurrDg+G7mnXhu5jhu5p5dcag4bq64bq84bqqSXXGoOG7r+G6vHXGoOG6usOCw4114buY4buaxah14bq04buASeG6unXhurbhu6Dhu6914buS4bq6duG7knVH4buaw4PGoMahdS5NSeG6uHXGoOG6uuG7juG6vHXhurRLSXXhurRM4bq24buXdeG6ulHhu4xJ4bq4deG6suG6rkl14bq2duG6tnXhurThu4Dhu6914buS4bq6UcOSSeG6uOG7l3XhurbDknXhu5jhu5rhu69J4buXdcagT3XhurbhurpS4bq24buXdeG6tnbhurZ14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buSdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhu4ZJ4bq6deG6tMSQdcagT3XhurbhurpS4bq2dcag4buU4bq8xJBJdUbhurrhu6/hurx1xqDhurrhu5rhu5d1SU7hu5J14buY4bua4busdcageMONdUnhurjhu5pNSXVHVOG6tnXhurTEkHXhurrDk3XGoOG7lMOVdeG6tnbhurZ14bq6w414xqB14bq0Tknhurh14buS4bq64buKSeG6uOG7l3XhurbhurpMSeG6uOG7l3VG4bq64bu14bq2deG7kuG6uuG7nuG6tnXhurrDg+G7mnXhu5jhu5p5dcag4bq64bq84bqqSXXGoOG7r+G6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6vcOKSeG6unXhurRCSXVJ4bq4d8WodeG7pcawL8O5w7kv4bulw7rhu6XDuuG7l3VGQsagdeG7mOG7mnl1xqDhurrhu5p1w6nhu5rhu6x1ZTvhur3hur11SeG7s0h14bulw7rhu6XDunXGoOG7lOG6qkl14bq04buA4buvdeG6sHdJdcag4buGSeG6unXhurRRw5XhurZ1w7nFqeG7l+G7qcawdcag4buwdeG6tE1J4bq44buXdeG6tHjGoHXDueG7qeG7l+G7rXXDtXVGQnXhurrDjXjhurbhurrGoXXhur3hu5TDjUnhurh14bq0w4zhu5d14bq2duG6tnXhurDhu69J4buXdeG7lsOU4buXdUnhurh3SeG6uuG7l3XhurTDkkl1w5nhu4Dhu5d14bq2w5J14buY4bua4buvSXXGoE914bq24bq6UuG6tnUueUnhurjhu5d14bq0w413SXXGoOG6usSQdeG6tuG6oOG7knXGoOG7hknhurp14bq0w4xJ4bq4dcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l14bq9ZXXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3XGoOG6uuG7mnXhurRRw5XhurZ1w7nhu5fFqXXGoOG7sHXhurRNSeG6uOG7l3XhurR4xqB1w7nhu6fDuXXDtXVGQnXhurrDjXjhurbhurrhu5V1R1ThurZ1R1HDlUnhurh1w5lQdcag4buU4buvSeG6uHXGoOG7lMONSeG6uHXGoOG7hknhurp14bq0w4xJ4bq4deG6uMOM4buSdeG6tHjGoHXDucO5w7rDtXVGQnXhurrDjXjhurbhurrhu5V14bq2w4x14bulw7ov4bul4burdeG6uuG7msWoREnhu5d1xqDhurrhu4B14bumw73hu5d1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdeG6tMO9dcag4bq64buadcOZd3Xhurbhurrhu5rFqMSQSXXDmUN1xqB34bq8dUbhurrDjXlJdeG6tuG7oOG7r3XDqeG7muG7rHVlO+G6veG6vXXGoOG7hknhurrhu5d1w5nhu4zhurx14buWTHXGoOG6vENJdUd3deG7rXXGoOG7sHXhurRNSeG6uOG7l3XhurR4xqB14bul4bupw7V1RkJ14bq6w4144bq24bq6xqF1w6BOxqB14buWTHXhurrhu5rFqERJ4buXdcag4bq64buAdeG7psO94buXdcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THXhurbDjHVGQsagdeG7mOG7mnl1xqDhurrhu5rhu5d1SU7hu5J14buY4bua4busdcag4bq64bqg4buSdeG6usOSSXXhu5bDjXXDmeG7jOG6vHVGQnXhurrDjXjhurbhurp1SeG6ulHhu5l14bq9ZXXhurvhuqJIdeG6u8OSSXXhu53hu6XGsMO14buj4buXdTLDg+G7mnXDoU7hurZ14budw7nGsMO14buj4buXdeG6veG6unjhurbhurp14bq94bq6d0nhurp14bud4bul4burw7Xhu6PGocahxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bq94bq6w4LDjXXhurB2w4114bq2dsONdUZCxqB14buY4buaeXXGoOG6uuG7muG7l3VJTuG7knXhu5jhu5rhu6x14bq24bug4buvdcOqOuG6oSx14bq64buaxahESeG7l3XGoOG6uuG7gHXhu6bDveG7l3XGoOG6undJ4bq6deG7kuG6ukx14bq4VeG6vHXDmUN14bq2w5J14buY4bua4buvSXXhu5jhu5p5SXVHxq91w6nhu5rhu6x1ZTvhur3hur114bq24bqg4buSdcag4buGSeG6uuG7l3XDmeG6vEThurZ1xqDhurrhu5p14buY4bua4busdcageOG6vHXhurZ24bq2deG6ssON4buvSeG6unVJ4bq44bq64bq8ROG7knXhurLDjXU74bq64bq8deG6tuG7nuG6tnXhur3hurrhu5pCdeG6tuG6oOG7knXhurrhu5rFqERJdeG7mOG7mnlJdUfGr3XhurRD4buadeG6tHjGoHXhu5ThuqDGoHXGoOG6uuG6oOG7kuG7l3VI4buM4bq8deG6tuG6uuG7hnXhurbDjHXhu6vhu6kvw7nGocO6w7rhu6l14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buSdeG6ssONdTvhu57hurZ14bq94bq64buaQnXGoOG7hknhurp14buY4buaeUl1R8avdUlO4buSdcag4buUVOG6tnXGoOG6vELhu5J1w5lDdcagd+G6vHVG4bq6w415SXXhurbhu6Dhu691w6nhu5rhu6x1ZTvhur3hur11xqDhu4ZJ4bq6deG6tFHDleG6tnXhu6Xhu5fhu611xqDhu7B14bq0TUnhurjGoXUy4bq8REl1SeG7r8Wo4buXdcOZ4bquSXXhurbhu4pJdeG7reG7p8O6deG6ssON4buvSeG6unVJ4bq44bq64bq8ROG7knXhurZMdcag4bq+SeG6unXGoOG7lExJdcag4buUdknhurp1SeG6uOG6uuG7guG7r3XDmeG7nnXhurTDjEnhurh14bq4w4zhu5J14buY4bua4busdcag4bq6w4LDjXXhu5jhu5rFqHXhurThu4BJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhLsSQdcag4bq8QuG7knXGoOG7nuG6tnXGoOG6ulThurZ14bq64bq8REl14bq2w4x14bq64bq8ROG7mnXhu5jhu5p54buXdeG6tHlIdeG6sHnDjXVGQnXhurrDjXjhurbhurp1xqDhurrhu5p1w6nhu5rhu6x1ZTvhur3hur11SeG7s0h14bulw7rhu6XDuuG7l3XhurRDdUnhurjhurrhu4B14bq2duG6tnXhurThu4Dhu6914buS4bq6UcOSSeG6uOG7l3XhurTDkkl1w5nhu4Dhu5d14bqyw43hu69J4bq6dUnhurjhurrhurxE4buSdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhu4ZJ4bq6dUbhurrEgkl1xqDhu5RRw5JJ4bq4deG6usONd0l1xqDhurp3SeG6unXhurB2w4114bq2dsONdeG6tktJ4bq4dcagduG6tnXGoOG6uuG7mnXDqeG7muG7rHVlO+G6veG6vXVJ4buzSHXhu6XDuuG7pcO6xqF1OuG6qkl14bq2eEnhurp14bq0w4zhu5d1xqDhu7NJ4bq4deG6tlHhu45J4bq4dcag4buaxajhuqpJdcag4buU4buaxahDSeG7l3Xhu5LhurpPdeG6sOG6vEJJdeG7lsOA4buadeG7lE5J4bq4deG6tEJJdUjhu4jhurx1xqDhuqJJ4bq4dUfhu4zhu5J1SeG6usOASXXhurLDgEnhu5d1SeG6uFHhu47hurx1R+G7r8ONdeG6tE5J4bq4dUnhurrhu7dIdUnDgEnhurh14bq24buvw411SeG6usODSXXGoOG6ulLhurbhu5d1xqDhu5R24bq24bq6dUnhurrhurxESHXhurbhu6JJ4bq4deG6tuG6uuG7mknhurh14buWUuG6tnXhu5Lhurrhu4pJ4bq44buXdeG6tuG6ukxJ4bq44buXdUbhurrhu7XhurZ14buS4bq64bue4bq2deG6usOD4buadeG7mOG7mnl1xqDhurrhurzhuqpJdcag4buv4bq8xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buS4buu4buaxqDhurrDjeG7lHThu6Fl4bq64bucdS54xqDhu58v4buS4buh

Phú Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]