(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân chơi Tết, trên một số tuyến đường bán hoa, cây cảnh tại phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) bắt đầu bày bán những cành đào đầu tiên có tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG6sjlt4bqzOOG7qD7hu7jhurM54buofeG7uOG6teG7qOKAnHvhu7bhurPhu6hmW+G6t+KAneG7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qMOq4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7RVLznhu7DDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu7lb4bu0e8avw5rhurI5KuG6t+G7qH3hu7bhu4Hhu6jEqeG6szjhu6jhurM5Z+G7qD4uZ+G7qD7DrOG7tOG7qOG6szjhu4nhurth4buoezvhurPhu6g+OcOpYeG7qEYyZlDhu6hm4buDMeG6s+G7qOG6t2Rm4buo4buFYuG7qGZnw7Iy4bqz4buofeG7ieG6u+G6szjhu6g84bu24bqz4buoOeG6teG7tFDhu6g+O8Oy4buoPiPhurM54buoZkBh4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6jGsOG6q+G6szjhu6jhu7nhu4nDqeG6szjhu6hTRuG7gOG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu0VOG7qDwlZuG7qH0uZ+G7qDzhu7jDsuG7qDzhu7bhurPhu6jhurM5beG6szjhu6g+4bu44bqzOeG7qH3hu7jhurXhu6h9Lmfhu6hmYTHhurPhu6g+w6Lhu6hmW+G6t+G7qGbhu4Nnw7Lhu6jDs2csZuG7qOG6szhnY+G6s+G7qDhiPuG7qMOzZyxm4buow7PEqVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buD4buoe2Y5Z+G6tzzGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buow53hu6rhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qFfhu67hu67hu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavOWZm4buB4buF4bueLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7Dhu6pWL+G7sFdZe+G7ruG7sOG7quG7rlfhu6pXZuG7ruG7sldY4buy4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lFbhu6rDncav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqyOW3hurM44buoPuG7uOG6sznhu6h94bu44bq14buo4oCce+G7tuG6s+G7qGZb4bq34oCd4buofS5n4buoZmEx4bqz4buow6rhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5pGOVvhurXhu6g+OcOs4buo4bqzOTvhurPhu6g+w6zhu7Thu6jhurM5beG6szjhu6g+4bu44bqzOeG7qH3hu7jhurXhu6g+OWHhu7Thu6jhu4UgUOG7qH3hu7jhurXhu6g+w6Lhu6jhurM4Z2PhurPhu6g4Yj7hu6hmauG7qOG6suG6q+G6szjhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qOG6tmQ+4buo4bunOTtnUOG7qGbhuqPhurM54buo4buEw6nhurPhu6jhurDhu7RQ4buo4buF4bu0Z+G7qOG6rzlh4buofeG7ieG6vT7hu6jhu4E5XeG7geG7qOG6rznhu7Rh4buoZjnhu7Y+UOG7qOG7tOG6sznhu6h9PeG7qH0k4bqzOOG7qOG6r+G7jeG7qG7hurlh4buoPjnDoeG6sznhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6hu4bu44buofeG7ieG6vT7hu6jhu4E54bu2ZuG7qGZb4bq34buofTXhu6h74bu24bqz4buo4bqxMeG6s+G7qD7hu7Y+4buoPuG7uOG6sznhu6h94bu44bq1UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGrzlmZuG7geG7heG7ni8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buqVi/hu7BXWXvhu67hu7Dhu6rhu65X4buqw51mWOG7suG7qlnhu6rhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buwWMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqyOW3hurM44buoPuG7uOG6sznhu6h94bu44bq14buo4oCce+G7tuG6s+G7qGZb4bq34oCd4buofS5n4buoZmEx4bqz4buow6rhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rGsDvDsuG7qOG6seG7uOG7qOG6szlt4bqzOOG7qD7hu7jhurM54buofeG7uOG6teG7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qH3hu4nhur0+4buoe+G7tuG6s+G7qGZb4bq34buoZuG7g2fDsuG7qMOzZyxm4buo4bqzOGdj4bqz4buoOGI+4buofTXhu6jDs+G7tj7hu6jhurM5IeG6s+G7qOG6seG7uOG7qH3hu7jhurXhu6hm4buDY+G6s1A44buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhu4E5I2Hhu6h94bu44bq14buo4buDauG6szhQ4buoPsOi4buo4bq3Jmbhu6hmQGHhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq85Zmbhu4Hhu4Xhu54vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sOG7qlYv4buwV1l74buu4buw4buq4buuV+G7sOG7sGbhu7Dhu7DDneG7ruG7sOG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5RX4buw4busxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/hurI5beG6szjhu6g+4bu44bqzOeG7qH3hu7jhurXhu6jigJx74bu24bqz4buoZlvhurfigJ3hu6h9Lmfhu6hmYTHhurPhu6jDquG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu0xq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7p+G7tOG7gWZh4bq14bqzxq/Dmsaw4bu44bq14buofeG7ieG6vT7hu6h74bu24bqz4buoZlvhurfhu6hm4buDZ8Oy4buow7NnLGbhu6jhurM4Z2PhurPhu6g4Yj5Q4buoOGFo4buB4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurdn4bu04buoezbhu6h74bu44bqzOOG7qOG6szkh4bqz4buoPGEyZuG7qOG7h2fhu7Thu6jEqeG6szjhu6h7w63hurM44buo4buHZ8OyXWbhu6jhurc94buobkA+OVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq85Zmbhu4Hhu4Xhu54vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sOG7qlYv4buwV1l74buu4buw4buq4buuV+G7sFZmWeG7sFnDneG7rOG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu7JYw53Gr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6sjlt4bqzOOG7qD7hu7jhurM54buofeG7uOG6teG7qOKAnHvhu7bhurPhu6hmW+G6t+KAneG7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qMOq4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7TGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8Oa4bqyOW3hurM44buo4bqzw63hu6h94bu44bq14buo4bq2ZD7hu6jhu6c5O2fhu6g+OWco4bqz4buoPOG6oeG7qOG6rznhurVb4buo4buFJT7hu6hm4buDMeG6s+G7qH0sZuG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu0UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGrzlmZuG7geG7heG7ni8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buqVi/hu7BXWXvhu67hu7Dhu6rhu65X4buwWWbhu67DneG7slfhu7LhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buwV+G7qsav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqyOW3hurM44buoPuG7uOG6sznhu6h94bu44bq14buo4oCce+G7tuG6s+G7qGZb4bq34oCd4buofS5n4buoZmEx4bqz4buow6rhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5pGW+G6t+G7qGbhu4Nnw7Lhu6jDs2csZuG7qH3hu4nhur0+4buoRuG7g2fhurM44buoZjvhurfhu6jhurY94buo4buFYlDhu6jhurc94buobkA+OeG7qOG7hmdiPuG7qDhh4bu04buoZuG7g2s+4buoZjlnZD7hu6hGxJHhurM44buoPsOtPuG7qEZhMWfhu6g+OWco4bqz4buoxrDhurXhu6jhurHhu4nhurvhurM44buoPjksZuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6g+LOG7gVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq85Zmbhu4Hhu4Xhu54vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sOG7qlYv4buwV1l74buu4buw4buq4buuV+G7rOG7sGZZ4buwV1hW4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lOG7suG7sOG7ssav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqyOW3hurM44buoPuG7uOG6sznhu6h94bu44bq14buo4oCce+G7tuG6s+G7qGZb4bq34oCd4buofS5n4buoZmEx4bqz4buow6rhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rhu6VhMeG6s+G7qDwj4bqz4buow7Phu7Y+4buo4bq3YeG6sznhu6jhurM4Z2PhurPhu6g4Yj7hu6h94bu44bq1UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGrzlmZuG7geG7heG7ni8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buqVi/hu7BXWXvhu67hu7Dhu6rhu65X4busV2bhu7JW4buq4buuV+G6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5TDnVbhu67Gr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G6sjlt4bqzOOG7qD7hu7jhurM54buofeG7uOG6teG7qOKAnHvhu7bhurPhu6hmW+G6t+KAneG7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qMOq4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7TGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8Oa4bquOeG7tj454buoOeG7uOG6szjhu6jhurFr4bu04buoPjnhuqfhurPhu6g+4bu44bqzOeG7qH3hu7jhurXhu6huM+G7qD45w6lh4buoRjJmUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGrzlmZuG7geG7heG7ni8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4buw4buqVi/hu7BXWXvhu67hu7Dhu6rhu65X4buu4busZuG7sFnhu6rDneG7quG6seG7qlHEg+G7gTjhu6Lhu4Phu5Thu7DDneG7rsav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bqyOW3hurM44buoPuG7uOG6sznhu6h94bu44bq14buo4oCce+G7tuG6s+G7qGZb4bq34oCd4buofS5n4buoZmEx4bqz4buow6rhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rGsOG6q+G6szjhu6h9I+G6teG7qOG6rznhu7Y+OeG7qDnhu7jhurM44buofTLhurPhu6hmw6Dhurfhu6g5YTVnUOG7qOG6t2fhu7Thu6huM+G7qGbhu4Phu7ThurM44buoZuG7g8Oh4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6hGMmZRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bu5I2Hhu6jGsCThurM4VS/hu4HDmg==

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]