(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những cánh đồng hoang không ai ngó ngàng, những cựu binh một thời “hoa lửa” khi phục viên trở về với cuộc chiến đói nghèo họ đã làm giàu với nghị lực của người lính Cụ Hồ. Trong hành trình đầy gian khó đó, vốn vay NHCSXH chính là tiền đề cơ sở, là động lực thôi thúc họ vươn lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINU4buX4bqkdOG7lcOiauG6tMOAw6LEqcahdOG7l8OicuG6u3PDouG7lcah4bq7w4DDonThu5d4w6Lhuqbhu6l0w6LhuqbDqeG6qsOiw4Hhu5t0w6Jrw4N04buVw6Jq4buX4bubdOG7l8OiQeG6uWrhu5fDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDI+G6ssOidOG7l+G6pHThu5XDomrhurl04buXw6Js4burdOG7lcOi4buXdcOpdOG7lcOiceG7l8awdOG7lcOiw6nGocOidOG7lcO6w6J04buV4bq7dOG7lWHDonThu5fhuqR04buVw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6Jz4buxw4HDosOB4buXeMahw6LigJzhu5d1w6nDonLDgsOp4oCdw6Jx4buXxqHDouG7teG7l8ODasOi4bqmxqHhu410w6LDgeG7ucO9w6LhuqbDtcOi4bqmd8ahw6Jqw4Dhu7Fqw6Jq4buXxqHhu490w6Jsw7rGocOidOG7leG7l8OodcOi4buX4bulw6Js4bq/w6Jy4bq7c8Oi4buVxqHhurvDgMOi4bqmd8ahw6J04buV4buX4bujw6Jy4bq0asOiasSCw6nDonThu5XhurB4xqHDonLhu5t04buXw6JKw4PDouG7luG7q8Ohw6Ij4bu5dXThu5XDouG7l+G6u3Thu5fDosOB4bu54buddOG7l8OibMOt4bqqw6Lhu5XGocOpdMOiceG7l8O6w6Jsw7phw6Lhuqbhu6l0w6LhuqbDqeG6qsOiVOG7lkpAPuG7lsOiauG7l+G7m3Thu5fDonLhurvDosOBxqHDtXTDomzDtcOianbDokHDvWHDonLhurvDomzhu7F04buVw6Jy4bq0asOiw4Hhu5fGsMahw6LDgeG7l+G6oGrDouG7l+G7pcOi4bqm4bqwdnTDonLhu410w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7l+G7gXPDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DomrEgsOpw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6JS4buNw6JLw6l04buXw6Ij4bu54bqweHThu5XDouG6oeG6qOG6v8Oi4buWdeG7g3Thu5XDouG7tOG7l+G6oGphw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lsO6w6nhuqPDosOBxrDGocOiw4Hhu5dp4bqqw6Lhu7nFqcOibOG6sHlqw6JsxqHDtcOAw6Jsw7rDocOiSuG6tMOAw6LEqcahdOG7l8OiI+G7ueG6sHh04buVw6Lhuqbhu6l0w6Js4bqweWrDokHGoXThu5fDouG7ucOpw6LhuqbhurvDonJ3dMOicuG7jXTDosOB4bu5dXThu5XDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6JsxrB04buVw6LDqXThu5fDom1zYcOiQcOpw4DDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOibMO6dOG7lcOi4bu3w4BodGHDomrhu5fGoeG7j3TDomxpw4DDouG6uWrDonLGocO0w4HDosO9w6Jq4buXxqHhu490w6LDgeG7ueG6sHh04buVw6LEqcah4buNdMOi4buVxqF3xqHDouG7teG7l+G7m8Opw6LEqOG7h2rDosOB4bu5w73DouG6psO1YcOixrB04buVw6Js4bq/w6J04buVw6nhuqrDonLDrOG7tcOiw4HhurZqw6LEqeG7h8OBw6LDgcOp4bqqw6Lhuqbhurt1w6JqxrB04buVw6Jqw4Dhu7Fqw6Jy4bq7c8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DocOixq904buVw6Ij4bu54bqweHThu5XDosSpw6p1OMOi4oCcUeG7l8awdOG7lcOidOG7lXjDonHhu5fGocOi4bu14buXw4Nqw6LhuqbGoeG7jXTDosOB4bu5w73DouG6psO1w6Lhu7fDgOG7jcOi4buX4bqwdnThu5XDosOBxrDGocOic3fGocOiw4Hhu5dp4bqqYcOiasOtc8OiamjhuqrDokHhuqB04buVw6Lhu5XGoeG7j8OBw6Lhu5XGoeG7hWrDomzhur/DonHhu5fDumHDomrDrXPDomrhurnGocOiasOA4bupasOibOG7kcOiauG7l3XDonPGoeG7j3Thu5XDomp2c8Oic8OpdOG7l8Oi4bq5dcOiasO5dMOiceG7l8O6w6Lhu5d2dOKAncOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhu5fhu4/DonThu5fhurB04buVYcOiceG7l8awdOG7lcOiceG7l8OAacOBw6Lhu7Xhu5fDg2rDonThu5Xhu5fDqHXDonHhu5fDumHDouG6pnfGocOi4bqtw6LEqeG6u3TDosOBw6nhuqrDosOB4bu54buHdOG7lWHDosawdOG7lcOiceG7l3Xhurlqw6LEqcOpw6JyxrDDonLhu410w6Js4bqweHThu5XDonThu5XhurB5asOixKjhu4dqYcOi4bqm4bq7dcOiVMOpc8OicuG6u3PDomzEgsOic+G7pcahw6LhuqbGocO0asOic8ah4buTdMOiauG7l3XDonPGoeG7j3Thu5XDomp2c2HDonPDqXThu5fDouG6uXVhw6LhuqbhurvDomrhu5fhu4fDgcOiauG7l8ahw4DDomzhu6t04buVw6Lhuqbhu6l0w6Lhu5XDgsahw6LhuqbDtcOiauG7l3XDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6HDolThu4Fzw6LhuqdlxJHEkcOidOG7leG6sHjGocOiauG6tMOAw6LEqcahdOG7l8OiUuG7jcOiS8OpdOG7l8OiI+G7ueG6sHh04buVw6Js4bq/w6LEqW50w6Jrw4Dhuqrhu410w6LhuqbhurvDonHhu4/DgcOi4buXxrB0w6LhuqZ3xqHDomrhu5fhu6PDolLhu43DoiPhu5fhu6PDolLhurvGocOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiTOG6tmrhuqPDocOiI+G7nXThu5fDouG6quG7jcOAw6JsdnPDouG7l3XDqcOi4bu54burxqHDonHhu4/DgcOiw4Hhu7nhurnGocOi4bqmd8ahw6Js4bq2w6nDomp1dMOibMOtw4DDonLDuXThu5Vhw6JzxqHhu4904buVw6JqdnNhw6Jzw6l04buXw6Lhurl1w6Jy4bq9xqHDouG7leG7l+G7ncOiauG7l+G7hcOBw6J04buV4bqweMahw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6Lhu5d2dMOhw6Ipd8ahw6JBw4DhuqrDonThu5Xhu5fhu6HDomrDrXTDosOB4budc8Oi4bu5w6nDomrhurlq4buXw6Jy4bq7c8Oi4buBdMOiw4Hhur3GocOidOG7l+G6u8Oiw4Hhu5fDqeG6qsOi4bqm4budw6Jzw6rGocOixKnGsHTDosSpw6nDosOB4bq2w6LhuqjhurY4w6LigJwj4bq9xqHDokHDqXXDonHhu5fGsHThu5XDonLhurtzw6Lhu5XGoeG6u8OAw6LDgeG7ueG7jXTDomrhu5fhu5t04buXw6Jzw6p04buXw6JsacOBw6J04buXxqHDtcOAw6Jq4bq5w6LhuqbhurvDomrDusOiw4Hhu5fhu5HDosOB4bu54burdOG7lcOidOG7l8ahw7XDgMOiamjhuqrDonThu5fhurDDosOB4buX4buPw6J04bq74bqqw6J04buX4bufN8Og4oCdN8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgynhurvDonPhu7HDgcOidOG7gXNhw6Lhu5fDqcahw6J04buBc8OixrB04buVw6Jq4buX4bufw6Jr4bq7dOG7l8Oiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0YcOiQeG6tmrDonLhurRqw6Js4buRw6Jqw6rGocOiw4Hhur11w6Jx4buXw4DDomzhu6t04buVYcOibOG6u3XDosOpdWHDosOB4buXw6rDomrhurlhw6LDgeG7ueG7q3Thu5XDompo4bqqw6HDokrhurTDgMOixKnGoXThu5fDoiPhu7nhurB4dOG7lcOiw4Hhu5fDvcOia+G6u8ahOMOi4oCcS3XDonHhu5fGsHThu5XDosOpc8Oi4buXxqHhu5HDgMOiccahdOG7l8OidOG7leG7l8ahw7Rzw6J0w4DGsMahw6Jq4bq5YcOicsahw7XDgMOicuG6sHl04buVw6LEqeG7p8Oi4bu14buXaHTDomrhu5d1w6JqaOG6qsOidOG7jXTDonThu5fhuqR04buVw6Jy4bq2w6nDouG6psODw6Jsw63DgMOiauG6ucOiauG7l+G7j8OBw6Lhu5fhurt04buVw6JydeG6vcOBYcOiamjhuqrDonHhu5fGsHThu5XDomrhu5d1w6Lhu7fDgMOqw6LhuqbhurvDouG6puG7qXTDonLGoeG7j3Thu5XDouG7lcOtdMOidOG7l+G6sMOiw4Hhu7nhu4d04buVw6LDgcOp4bqq4oCdw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDKeG6ssOpw6Jzw6nhuqphw6LDgeG7l3jGocOibMah4buRc8OidOG6u+G6qsOiauG6tMOAw6LEqcahdOG7l8OiUuG7jcOiS8OpdOG7l8OiI+G7ueG6sHh04buVw6Js4bqweWrDosOBxqHhu4/hu7XDomrDrHTDonThu5XDgOG7q3TDouG6puG7qXTDouG6psOp4bqqw6LDgeG6ssOiVOG7lkpAPuG7lsOiLcOiauG7l8ahw6J04buX4bq5dOG7l8Oi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5bDusOpw6HDokDhu6nDosOBxqHDtXTDonHhu5fGsHThu5XDonThu5fGocO1w4DDonThu5fhurB04buVw6Lhuqbhurt1w6LDgeG7l3jGocOibMah4buRc8OixKlp4bqqw6Lhu5XGoXjDouG6psaww6Jq4bqidOG7lcOi4bu3w4BCw6Lhu5XGoeG6ucOi4bqmd8ahw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6HDokDDqcOAw6Jx4buXxqHDomrDusOi4bqm4bupdMOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4HDqeG6qmHDomrhurTDgMOixKnGoXThu5fDouG7t8OA4bqq4buPw4HDosOBaHPDonLhurtzw6Jy4bq9xqHDosOB4bqyw6Jsw63DgMOhw6JU4buV4bq74bqqw6Jqw4Dhu6lqw6JsacOBw6LDgeG7ueG7q3Thu5XDompo4bqqYcOibOG7jXPDomzhu41zw6Js4bq7dcOiw6l1w6LDgeG7l8Oqw6Jq4bq5w6HDokzhu490w6J0w6nhuqphw6JBw6nDgMOi4buXdnTDouG6reG6pcOidOG7gXPDouG7t8OA4bqqw6Lhu5d14bq9auG7l8OibMOtw4DDosOB4bqwYcOiQcOpw4DDonThu5XDgOG7q3TDouG6puG7qXTDouG6psOp4bqqw6JU4buWSkA+4buWw6Jx4buXw4DDouG6puG6sHh0w6JqxILDqcOixrB04buVw6Jqw7rDouG6qcOh4bql4bql4bqlw6Lhu5Xhu6lqw6Jq4buXw4Dhu6nGoTnDouG6qeG6peG6pcOi4buV4bupasOixKnhurDDvcahw6JLxqHhu5N0OcOi4bqn4bql4bqlw6Lhu5Xhu6lqw6Jz4bubw4HDoiPhu5fhurnGoTnDomrDqsOiw4Hhu7nhu4Fzw6LEqeG7pXThu5XDonV04buVw6J0w4DGsMahOcOi4bqpw6Lhu5fDqcOiw6l1w6J0w4DGsMahw6LDgeG7l8Oqw6Jq4bq5OcOi4bqm4bq7w6LDgeG6vXXDomrGsHThu5XDouG7gXTDouG6psahw7Rqw6Jy4bq7c8Oiw4Hhu5fhurB4dOG7lcOi4bqow4Dhuqrhu410w6Jq4buXdcOi4bqrw6Jyw6l1w6Js4buxdOG7lcOidMawdOG7lcOiw4Hhu5fGsHTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINK4bq0w4DDosSpxqF04buXw6Ij4bu54bqweHThu5XDomrhu5d1w6LEqcah4buPw4E4w6LigJxT4buddOG7l8OiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqFhw6LDgeG7ueG7q3Thu5XDosOB4bu54bulw4HDosOB4buXbXXDouG7l+G7nXThu5fDosOB4buX4bq2asOiQeG6vWrhu5fDonThu410w6JBw6p0w6Lhu7Xhu5fhu4tzw6LDgeG7l8OAw6Lhu5d14bq9auG7l8OibMO1w4DDouG7uWnDgcOibOG6sHlqw6LDgeG7l+G7o8Oiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOi4bqww4DDosOBxqHhu410w6Jy4bq0w6nDomrhu5fhu6V0w6HDouG7lsOtw4DDonThu5fhurBhw6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6Jy4bq5xqHDosOB4bu5dXThu5XDouG6puG6onThu5XDomzDtcOAw6LDgeG7nXPDomzhu490w6Jz4buddOG7l8OibOG7kcOiw4Hhu5fDgMOic8OAw6nigJ3DocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo8ahc+G7lcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqnZeG6qeG6pS/huqvEkWvhuqfhuqdj4bql4bql4bql4bqlw4HEkeG6peG6p+G6p+G6rcSR4bqpcuG6p8OhcOG7teG7leG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1PGsMOi4buX4buddOG7l8OiKcOJSsOiasSCw6nDomrhurTDgMOixKnGoXThu5fDolThu5XDgOG6quG7k3TDoiPhu5fhu4/DolPhur104buXw6LhuqF04buVdeG6u8ahw6Jq4bqidOG7lcOixKnhu410w6Lhu7Xhu5fDqsahYcOi4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiPsOA4bqq4buNdOG6o8Oiw4Hhu5fDgMOidOG7l8Os4bu1w6Jqw6rDosOB4bu54buBc8Oiw4Hhu7nGocO0w4DDomzhu6t04buVw6Jz4buvxqHDonThu4Fzw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDUeG7l8awdOG7lcOiauG7l+G7n8OiauG6tMOAw6LEqcahdOG7l8OiUuG7jcOiS8OpdOG7l8OiI+G7ueG6sHh04buVYcOi4buX4bq7dOG7lcOiw4Hhu7nhu4Fzw6Jy4bqwecOBw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6Jy4bq7w6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6LEqcahdOG7l2HDosSpw7R04buXw6LEqcahdOG7l2HDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6Jq4buX4bubdOG7l8OiQeG6uWrhu5fDouG7l8OA4bqqw7R0w6Lhu5Z14buDdOG7lcOi4buWw7rDqcOidMO6xqHDouG7ucah4buNdOG7lcOiauG6rnThu5XDomzhurB5asOiw4Hhu5fDg8Oi4buX4bqww7104buVw6J04buVw4Dhu6t0w6Lhuqbhu6l0w6LhuqbDqeG6qsOiVOG7lkpAPuG7lsOic+G7scOBw6Jq4bq5auG7l8OiceG7o+G7tcOiw4Hhu5d4xqFhw6LhuqZ3xqHDosOB4buXxILDosOBw4Nqw6J04buXw6l04buXw6Lhu5Xhu6V0YcOi4bqm4bupdMOi4bqmw6nhuqrDomxtc8OicuG6vcahw6Lhu5fGocO0w4DDouG7t8OAw6rDosOB4buXdeG6ucOBw6J04buV4buXw6h1w6Jqw6l1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDTMah4buRdMOi4buX4buddOG7l8OidOG7l+G6sGHDosOB4bu54bqweHThu5XDouG7l3nhu7XDomrhurTDgMOixKnGoXThu5fDolThu5XDgOG6quG7k3TDoiPhu5fhu4/DolPhur104buXw6LhuqHhuqjhur/DouG7lnXhu4N04buVw6I+w4Dhuqrhu4104bqjw6Jq4bqudOG7lcOiauG7l+G7m3Thu5fDonLhurvDonPhu7HDgcOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7l+G6pHThu5XDomzGoeG7kXTDouG7l+G7nXThu5fDonLhurtzw6Lhu5XGoeG6u8OAw6LDgeG6ssOibGnDgcOiceG7l8O6w6HDolThu5d4w6J04buVw4Dhu6t0w6Lhuqbhu6l0w6LhuqbDqeG6qsOiVOG7lkpAPuG7lsOi4buXw4DhuqrDtHRhw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6Js4bq/w6Jsw63DgMOiw4HhurDDomrDqsahw6LDgeG6vXXDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiw4Hhu7nDqXThu5XDosOB4bu54bq9xqHDomrhu5fhu4F0w6J0w4DGsMahYcOibOG6u3XDosOpdcOiw4Hhu5fDqsOiauG6ucOhw6JT4buvxqHDonThu4FzYcOiauG6tMOAw6LEqcahdOG7l8OiU+G6vXThu5fDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tcOiasOqw6LDgeG7ueG7gXPDosOB4bu5xqHDtMOAw6Js4burdOG7lcOidOG7l3jDosSp4bq5dMOiauG6uWHDonJ5dMOi4bqm4bq7w6JqaOG6qsOi4buBdMOi4bu3w4DDqsOhw6IjaHPDosOB4bqww6LhuqbDtcOi4bqm4bupdMOi4bqmw6nhuqrDolThu5ZKQD7hu5Zhw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6JT4bq9dOG7l8OibOG6uXThu5fDouG7lcah4bq5w6J04buVw4Dhu6t0w6Lhuqbhu6l0w6LhuqbDqeG6qsOi4buX4buPw4HDokHhurZqw6LDgeG7l8ah4buPw4HDosOB4buX4bq0amHDokLDonThu5Xhu5fhu6HDqcOi4bqmd8ahw6Jy4bq/xqHDokHDgGnDgcOi4bqm4bq7w6LhurDDgMOibOG6v8ahw6Jq4buXdcOidOG7l+G6pHThu5XDonThu5XhurB4xqHDonThu5Xhu5fDqHVhw6Jqw6x0w6J04buV4buXw6h1w6Jqw7rDomzhu7F04buVw6Jy4bq0amHDokLDomrhu5fhu5vDouG6puG6sHZ0w6Jy4buNdMOhw6JM4buFasOixKnGocO0w4Fhw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqnZWHDonPhurZqw6LhuqbDqeG6qsOic3fGocOibOG6sHlqw6J0aHThu5XDomrDqXVhw6Lhu5fhur10w6Jz4bq2asOiw4Hhu7nDqsOiauG6rnThu5XDomzhurB5asOicW51w6Jr4bq7xqHDouG7teG7l+G6osOi4buXeeG7tcOi4bqmd8ahw6LDgeG7l+G7o8Oiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOhw6HDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4bu5w6l1w6Js4butxqHDouG6pnfGocOixrB04buVw6Ip4bqwdnThu5XDouG7luG6onThu5XDokrhurB4dOG7lcOiLcOi4buUxqHhurlzw6Js4bupasOiVOG7lkpAPuG7lsOi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5Z14bq5w6Jq4buXdcOixKnGoeG7j8OBOMOiI+G7m3Thu5fDosOBd8ahw6LDgeG7l3jGocOibMah4buRc8Oi4buXxqHDtHTDosOB4bq9xqFhw6JU4buWSkA+4buWw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lnXhurnDomzhur/DomzDqXThu5XDosOB4bu5xqHhu5F0w6Jx4buXw6nGocOiauG7l3XDouG6psOp4bqqw6LhuqfhuqnDomrhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6LDgeG7m3TDomvDg3Thu5Vhw6LhuqZ3xqHDosOB4butdOG7lcOia+G6sMOidHnDouG7l3Z0w6LhuqvhuqXhuqXDosOB4bufw6Js4burdOG7lcOhw6JM4buFasOixKnGocO0w4Fhw6LhuqfhuqXhuqU0w6J04buVw4Dhu6t0w6Lhuqbhu6l0w6LDgeG6ssOiVOG7lkpAPuG7lsOi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5Z14bq5w6Js4bqweWrDouG7lcahw6rGocOidOG7lWh0w6Jz4buxw4HDomrhurlq4buXw6Jx4buj4bu1w6LDgeG7l3jGoWHDomzhuqB04buVw6Js4bupxqHDosOB4bqweXThu5XDonThu410w6Jqw7rDosOB4bq5asOibOG7sXThu5XDouKAnHHhu5tq4buXw6Jqw63DgOKAncOiw4HhurB2dOG7lcOibOG7qcahw6Jyd3TDouG6pnfGocOiauG6uWrDonHhu5fhurlq4buXw6Lhu5fhurt04buVw6HDosSo4buNdMOiauG6vXThu5fDomzDumHDokHhurTDomrhu5fDgMOibOG6uXXDomzhu490w6LDgeG6ssOiauG6uWrDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOi4buX4buxxqFhw6Jq4bq5asOiw4Hhu63DoiNRNikpYcOidOG7l2nDgcOicuG6u8Oiw4Hhu63DomrEgsOpw6Jq4bq0w4DDomrhu5fGoeG7j3TDosSpxqF04buXw6Js4bq/w6JsbXPDonJ14bq9xqHDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOicnd0YcOi4buVw7rhu7XDouG7teG7l8OtdMOi4bqow7rDqcOibMO6xqFhw6Lhu5XGocOqc8OidOG7leG7l8OodcOiauG7l3XDonThu5fhuqR04buVw6J04buV4bqweMahw6Jq4bq0w4DDosSpxqF04buXw6J0w7rGocOi4bu5xqHhu4104buVYcOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6J0w7rGocOiauG7l8OAdOG7lcOi4buVw7rhu7XDouG7teG7l8OtdMOi4bu14buXaXTDomxpw4DDomzhurDDqcOi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5Z14bq5w6JBd3PDouKAnGrhurl0w6Js4bubauG7l+KAncOi4buXw4DhuqrDtHTDolQjU8OiQXXDouG6pnfGocOic8ODasOiw4HGoeG7jcOAw6Jsw7XDouG7ucOpw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1w4nDgMOB4buXdeG7ueG6tcSDTMOh4buUw6Mv4bu1xIM=

Đ.G

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]