(vhds.baothanhhoa.vn) - 10 giờ ngày 26-7, sau 17 ngày thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19, 2.656 hộ dân với 9.530 nhân khẩu ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn hân hoan phấn khởi trở lại nhịp sống bình thường.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/huqzDozjhuqdW4buP4buLw6NWIms9VuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVbDtD9W4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1Ww6094buLVsOi4bqjw6NWw6I3w6xWw6zhuqPhu4kiVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xkPcWoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq9YV1bhuqHDo+G7h1bhuq3huqEl4buRVlnhu7Yt4bu4VVbDrT3hu4tWWOG7uFbhuq3huqEl4buRVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsZD1Ww6wq4bqnVsOs4bqj4buHw6NWMGFWZ+G6o2Lhuq3huqFVViLhuqPDqeG6reG6oVYg4bqxIuG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1VWWcOa4bu24bu04bu2VuG6o+G6u1YgKeG6rVbhu4/hu4HDo1Yjw5rhu7TDnVdW4bqt4bqjKeG6rVbDouG6o33hu4tW4buFVsO0P1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVVWw6zhuqPhurFWw7Q/VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVuG6oynhuq1W4bqj4bqpPeG6rVZn4bqjPOG6rVbDouG6o+G7hcOjVsOsaeG7hVbhuqUqw6NW4bqt4bqj4bqxZ1bDrcOp4bqt4bqhVl3huq/huq3huqNWw6zhuqNt4buH4bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tOG7suG7smfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWMOdVy9Y4bu24buyIFhY4bu04buyQFcjw6zDnVfhu7JYQOG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7oljhu7gj4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG6rMOjOOG6p1bhu4/hu4vDo1Yiaz1W4bqt4bqhbeG7h8OjViAp4bqtVsO0P1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVbDrT3hu4tWw6LhuqPDo1bDojfDrFbDrOG6o+G7iSJWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGQ94buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7Thu7Lhu7Lhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G6pD/huq3huqNWMCrhuqlWw6zhuqPhurFWw7Q/VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtViJl4bqt4bqhVl3DqVbDojfDrFbDrOG6o+G7iSJWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGQ9VsOsKuG6p1bDrOG6o+G7h8OjVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlYi4bqrVuG6reG6oeG7i+G7kVYi4bq/ViI94bqpVuG6pSnhu5FW4bqt4bqjw6PDoeG6p1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1bDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqtVsO0P1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVYtVuG6reG6v8OjViJtVsOsaeG7iVYiaz1WXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbhuqc7Ilbhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1bhu6vhuqxWWeG7tldZ4bu0VuG7jyVWw51WXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbDouG6oyQiVsOsaeG6qeG6reG6oVYixKnhuq3huqFWWFbhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1bhu6Thu6vhuqxWWeG7tuG7uFdXVVbhu6vhuqxWw51Z4bu44bu4WFVW4bur4bqsVuG7slnhu7Ij4bu04bumw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7suG7tFdnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjDnVcvWOG7tuG7siBYWOG7tOG7skDhu7Qjw6zhu7JXQOG7siPhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Ij4bu4QOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67huqzDozjhuqdW4buP4buLw6NWIms9VuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVbDtD9W4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1Ww6094buLVsOi4bqjw6NWw6I3w6xWw6zhuqPhu4kiVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xkPeG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4buy4bu0V+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4bqkw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqFWIuG6o24iVuG6rTrhuq3huqFWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtViBmVl1kVmkl4bqpViLhuqM74bqtVsOsKsOjViLhuqPDqcOsVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xkPVVWIiQi4bqjVuG6peG7kcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7Lhu7RXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lYw51XL1jhu7bhu7IgWFjhu7ZXV+G7tOG7ssOs4bu4I+G7suG7slfhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Lhu7JZ4buy4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG6rMOjOOG6p1bhu4/hu4vDo1Yiaz1W4bqt4bqhbeG7h8OjViAp4bqtVsO0P1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVbDrT3hu4tWw6LhuqPDo1bDojfDrFbDrOG6o+G7iSJWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGQ94buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7Lhu7RX4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/huqzhuqFt4buHw6NWICnhuq1WZ+G6ozzhuq1Ww6LhuqPhu4XDo1bDouG6o8OjVsO0P1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVbDojfDrFbDrOG6o+G7iSJWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGQ9VmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4buyWFlnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjDnVcvWOG7tuG7siBYWOG7tOG7tFfhu7JZw6xZI1fhu7RZ4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu0QFjhu65WPeG6pcOs4bui4buu4bqsw6M44bqnVuG7j+G7i8OjViJrPVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1Ww7Q/VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVsOtPeG7i1bDouG6o8OjVsOiN8OsVsOs4bqj4buJIlZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsZD3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7slhZ4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/DjT3hu4tW4bqj4bq/4bqtVllWw6zhu4s+4bqtVuKAnOG6reG6u8OjVl08w6xWw7Thu4s8w6xVVuG6reG6oeG6qSrDo1ZdPMOsVuG6reG6o3tn4oCdVVZZw5rhu7bhu7Thu7ZW4bqj4bq7ViAp4bqtVuG7hVbDtD9W4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1WMD9Ww6LhuqNl4bqt4bqhViJi4bqtVl3hurFW4bqt4bqhOuG6rVYiJCLhuqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4buyQOG7smfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWMOdVy9Y4bu24buyIFhY4bu04bu0WOG7ssOdw6zhu7hAI+G7tOG7uOG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7ouG7tMOd4bu24buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG6rMOjOOG6p1bhu4/hu4vDo1Yiaz1W4bqt4bqhbeG7h8OjViAp4bqtVsO0P1bhuqzhuqHhuqPDo1bDjeG6v+G6rVbDrT3hu4tWw6LhuqPDo1bDojfDrFbDrOG6o+G7iSJWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGQ94buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7JA4buy4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/huqZjw6NWw63Do+G6reG6o1bhuqPhuqkqw6xW4buPJVbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xVVsOiw6Phuq3huqNWIOG6qT3huq3huqNWIms9VuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVbDrGnhu4VW4buPOFbDrGkq4bqt4bqhVsOs4bqjJMOjVl3huq/huq3huqNWw6zhuqNt4buH4bqt4bqhVuG6p+G7gcOjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tFgjZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lYw51XL1jhu7bhu7IgWFjhu7Thu7RZWMOdw6zhu7JXI1jhu7ThuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Lhu7TDnVnhu65WPeG6pcOs4bui4buu4bqsw6M44bqnVuG7j+G7i8OjViJrPVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1Ww7Q/VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVsOtPeG7i1bDouG6o8OjVsOiN8OsVsOs4bqj4buJIlZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsZD3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tFgj4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/hu4rhu6vhuqzhu61Ww7Q/VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtViLhuqPhurdWMCrhuqlVVuG6o23hu4Hhuq3huqFWIFvhuq1WIiQiVuG6o+G6u1bhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1bDrMOjN2dWw6xqIlbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqh4bqjw6M24bqnViIkIlZdw6M54bqtVmfhuqMkZ1Zn4bqjYuG6reG6oVVWIuG6o8Op4bqt4bqhViDhurEi4bqjVl054bqt4bqjVsOs4bqjMeG6qVZo4buL4buRVjDhurHhuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu2VyNnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjDnVcvWOG7tuG7siBYWOG7tOG7tMOdV1fDrOG7tMOd4bu2V1jhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6JA4buyWeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67huqzDozjhuqdW4buP4buLw6NWIms9VuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVbDtD9W4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1Ww6094buLVsOi4bqjw6NWw6I3w6xWw6zhuqPhu4kiVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xkPeG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu2VyPhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr0Xhuq3huqFW4bqkbeG7h+G6reG6oVbhu4464bqtVsOM4bqjPeG6reG6o1VWw6zhuqNl4bqtVuG6rD3huqdWw43hur/huq1VVmfhuqM84bqtVsOi4bqj4buFw6NWIuG6o8OjPVbDrTRTVsOMaeG6qeG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVuG6ocOjPeG6rVYiJCLhuqNW4bql4buRVmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNWIuG6o+G7ieG6reG6oVbDrGXDo1bDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqh4bqjw6M54bqnVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1bDouG6o2Xhuq3huqFWaT1W4bqt4bqh4bqpJcOjVVbhuq3huqMlViIkIuG6o1bhuq3huqMlVVbDouG6o2Xhuq3huqFWw6xqVsOse2fDmlbhuqw94buRVjBt4buDIlYg4buFVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xkPVYi4bqj4buJ4bqt4bqhVsOsZcOjVmk8w6xW4buP4buLw6NW4bqnb+G6reG6ocOaVsONPeG7i1bDrOG6o+G7h8OjVuG6ocOjPeG6rVbhuq3huqHhuqPhurdWw6LhuqNl4bqt4bqhVjDDo1Zdw6Nh4bqtViDhuqlWIOG6sSLhuqNWXTnhuq3huqNVVuG6ocOjPVYw4bqv4bqt4bqjVsOsZcOjVuG6pSrDo1Yi4bqj4buLfeG6rVZd4bqxVuG6reG6oW1W4bqlbeG7gcOjViJqVjBhVsOsw6M3Z1bDrGoiVmk9VsOi4bqj4buFw6NWXSThuqdWXcOjYeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7bDncOdZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lYw51XL1jhu7bhu7IgWFjhu7Thu7TDnVnDncOsI1lA4buyQOG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7olnhu7Lhu7Lhu65WPeG6pcOs4bui4buu4bqsw6M44bqnVuG7j+G7i8OjViJrPVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1Ww7Q/VuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVsOtPeG7i1bDouG6o8OjVsOiN8OsVsOs4bqj4buJIlZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsZD3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tsOdw53hu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG7iuG7q+G6rOG7rVbDtD9W4bqs4bqh4bqjw6NWw43hur/huq1W4bqs4bqh4buL4buRw6Hhuq1W4bqs4bqhYyJWw4zhuqNt4bq/4bqt4bqhVVYi4bqj4bqpVl3DozfDrFNWSeG7icOsVsOiw6Phuq3huqNW4bqt4bqh4bqjw6M54bqnVsOtPeG7i1bDouG6o8OjVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww7Q/VuG6oeG6o8OjVuG6reG6o3vhuq1WIuG6o8Sp4bqnViI9Vl054bqt4bqjVsOsaeG6qeG6reG6oVZYVuG6ocOjPVYw4bqv4bqt4bqjVVYw4bqxPVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrTVWw6zDozdnVsOsaiJWMH3hu5FW4bqnKuG6reG6o1YiZeG6reG6oVbDrCQiVsOs4buL4buRNuG6rVbDrGnhu4vhu5E44bqtVjA34bqtVuG6p2PDo1bhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1Ww6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVuG6reG6oeG6o8OjNuG6p1YiJCJWaOG7i+G7kVYw4bqx4bqt4bqjVmfhuqNi4bqt4bqhVVYi4bqjw6nhuq3huqFWIOG6sSLhuqNW4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNUViDhu4vhu5FWw6xp4bqvViIkIlbDrOG6vVbhuqHDoyThuqdWw60kw6xW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWWeG7si9Z4buyVsOiw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVsOsPMOsViImViJl4bqt4bqhViAp4bqtVsOsb1bDrOG6t+G6reG6o1bhuq3huqHhuqklw6NW4buPOFYw4bqxPVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVRW4bqhw6Mk4bqnVsOtJMOsVVZo4buLJuG6rVbhuqXhu5NWw6zDqcOsViJl4bqt4bqhViAp4bqtVjA94bqt4bqhVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVYiJCLhuqNW4bql4buRVsOsKsOjVuG6reG6oyVUVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqHhuqPDozbhuqdWw6zhu4kiViIkIlZdw6M54bqtVmfhuqMkZ1bigJzhu7TDguKAnVVWw6LhuqNl4bqt4bqhVjBhVsO0JuG7kVZpPVbDrOG6r+G6reG6o1bDrGkq4bqt4bqhVjAk4bqt4bqhVsOsw6M3Ilbhuq3huqNtVsOs4bqj4buHw6NW4bqhw6M94bqtVmjhu4s9w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsavw4xlVuG6oiXFqC9nxq8=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]