(vhds.baothanhhoa.vn) - Những người làm công tác thiện nguyện tại nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm ở 328 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, T.P Thanh Hóa đều có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là tấm lòng nhân ái. Việc phát cơm miễn phí ở đây trong những ngày qua cho thấy tình đoàn kết của toàn xã hội, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4bueYmNoNCpL4buiYypnYy3hu6Y0W3s2w5Lhu54yZGJjWz5o4buM4bui4buU4buzfeG7gzZ74bueYmThu7Jj4buePeG6tzXhu57hu6Dhu54lw6M2e+G7juG7njThu6Y24bueY8Oh4bum4bueaCxk4bueY33hur3hurc2e+G7nntb4buD4bum4bueNWXhu6bhu54kID194buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buU4buzfeG7gzZ74bueNnvhur3hurVb4bueNMavNeG7nj3huqE2e+G7nmPFqD3hu55jfVsoNuG7njZ7ZGgoNuG7nmPhu6hb4bueNn3Gr+G7nuG7rDbhu57hu6Dhu54lw6M2e+G7nuG7s33hu7Jj4bueQ8OdNeG7nuG6peG7nlJRw5nhu57GsOG7qlvhu55DfeG6vcOiNnvhu5554buwNuG7nuG6oDZ74buO4bue4bqtfeG6veG6tTZ74bue4bqoZOG7qjZ74bueQ33hu642e+G7juG7nkPDleG6rOG7nkN94bumNn3hu57GsDjhu6bhu54lIWThu549OOG7niVbIWThu54zWyg24buO4buefTfGrzbhu5494buqNn3hu54zfcWoPeG7njZ94bumZOG7juG7njZ94bq9Nnvhu57huqXhu559YeG7niUhZOG7nj044bueJVspNeG7nj19ZDZ74bueNMav4bueY+G7sjXhu540OTZ74bueNn3DnTbhu57FqFvDleG7nuG7hFsoPeG7nuG6rX3FqGPhu5494bq3NeG7njVbPDbhu57huq19XeG7nuG6peG7niXDnWjhu55j4bqrNzZ74bueNn3hu4M2e+G7njZ7xq9o4bue4bqpZOG7puG7nj19N+G7nmN94buyaOG7nmMiNn3hu54lN8avNuG7njMuY+G7nj3hurnhu6bhu55jN8avNuG7nmfhu7Dhu559xINb4buO4buePWU2e+G7njZ94bumZOG7nuG7heG6vcOiY+G7nuG6qWThu6bhu54kID194bueIyg2fcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hiY+G6qzc2e+G7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55V4bug4bug4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUFHhu6QvUeG7oFIk4bugUOG7oFDhu6BQVWNV4bugw5rhu6TDmTThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLUOG7oFThu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu7N94buDNnvhu55iZOG7smPhu5494bq3NeG7nuG7oOG7niXDozZ74buO4bueNOG7pjbhu55jw6Hhu6bhu55oLGThu55jfeG6veG6tzZ74buee1vhu4Phu6bhu541ZeG7puG7niQgPX3hu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JV4bug4bug4bui4bueL+G7lOG7mC9iY+G6qzc2e+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5Thu7N94bq94bueY33hur3hurU2e+G7njQo4buO4buefcavNnvhu542e8avaOG7njZ94buDNnvhu542e+G6veG6tVvhu540xq814buePeG6oTZ74bueY8WoPeG7nmN9Wyg24bueNntkaCg24bueJSFk4bueYuG7ruG6reG7nmcu4bqt4bueY33hurVb4buee1vhu6Y24buefcOi4bqt4bueNGnhu54lLjbhu57huqlkxag24buePeG6tzXhu54lKeG7nj19ZOG7uDbhu54jIOG7njZ94buDNnvhu54j4buD4bum4bue4busNuG7nj19N+G7niMoNn3hu542fcOdNuG7nuG7hcav4bueY33DnTbhu542fcOdNuG7niMoNn3hu542fcOdNsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVBR4bukL1Hhu6BSJOG7oFDhu6BQ4bugU8OZY+G7pOG7pFFVVTThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLVVXDmeG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7s33hu4M2e+G7nmJk4buyY+G7nj3hurc14bue4bug4bueJcOjNnvhu47hu5404bumNuG7nmPDoeG7puG7nmgsZOG7nmN94bq94bq3Nnvhu557W+G7g+G7puG7njVl4bum4bueJCA9feG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olXhu6Dhu6Dhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lMah4buuY+G7niXhu7Rk4bueY+G6v+G7nmLFqDZ74bueYuG6szXhu47hu541YVvhu542e+G6veG6tVvhu54lW+G7nj19w6Lhu541ZOG7puG7nmN9w6o94bue4busNuG7niXhu6o14bueI+G7qjfhu57hu4XGr+G7nmLhu67huq3hu55nLuG6reG7juG7njZ9V2Phu57huqvhu6Zk4buO4buePeG6ueG7nuG6qWThu6rhu55i4buoPX3hu55iO8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVMOZ4buk4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUFHhu6QvUeG7oFIk4bugUOG7oFBSU1FjUlRTVFA04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1NU4bug4bui4bue4bumNGNL4bui4buzfeG7gzZ74bueYmThu7Jj4buePeG6tzXhu57hu6Dhu54lw6M2e+G7juG7njThu6Y24bueY8Oh4bum4bueaCxk4bueY33hur3hurc2e+G7nntb4buD4bum4bueNWXhu6bhu54kID194bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVMOZ4buk4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5TDmn3hu542fcav4bue4busNuG7niPhu65j4bueJeG7tGThu5424bqvW+G7njThu4fhu6bhu549fWThu7g24bueIyDhu559xq82e+G7nmPhuqvhu6w14bueYmThu7Jj4buePeG6tzXhu549feG7pmjhu549fTfhu54jKDZ94bueNn3DnTbhu57hu4XGr+G7nmN9w5024bueNn3DnTbhu54jKDZ94bueNn3DnTbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlXhu6Dhu6Dhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQUeG7pC9R4bugUiThu6BQ4bugUFNSVWNT4bukw5lQUzThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLVFPDmuG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7s33hu4M2e+G7nmJk4buyY+G7nj3hurc14bue4bug4bueJcOjNnvhu47hu5404bumNuG7nmPDoeG7puG7nmgsZOG7nmN94bq94bq3Nnvhu557W+G7g+G7puG7njVl4bum4bueJCA9feG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olXhu6Dhu6Dhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lMO9ODbhu57hu6w24bueJeG6vcOiPeG7nmN94bumaOG7niXhuq9b4buefcavNnvhu542e8avaOG7niXhu6bhu54k4buoNnvhu57hu4XGr+G7nn3hu7Lhuq3hu54kQDbhu47hu54l4buqNeG7niPhu6o34bue4bumNuG7nmM3xq824bue4buFKOG7nmJbNn3hu55jfeG7gT3hu57huq194bu4NcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVBR4bukL1Hhu6BSJOG7oFDhu6BS4bugUVNjVFPDmlLDmTThu6DDlTLhuq17w5PhuqtL4buk4bukVOG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7s33hu4M2e+G7nmJk4buyY+G7nj3hurc14bue4bug4bueJcOjNnvhu47hu5404bumNuG7nmPDoeG7puG7nmgsZOG7nmN94bq94bq3Nnvhu557W+G7g+G7puG7njVl4bum4bueJCA9feG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olXhu6Dhu6Dhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lMO94bqxW+G7nuG6rX3hu7Q24bue4busNuG7niUhZOG7niXhu6o14bueI+G7qjfhu57hu4Uo4bueYls2feG7juG7niRbNn3hu54k4bq94bqnNnvhu47hu5574buHW+G7nmLhu4Hhu549fVvhu6bhu55iOuG7nuG7hcav4bueaCxk4bueY33hur3hurc2e+G7niUuNuG7njVhW+G7njZ74bq94bq1W8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4buew5nDmVLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQUeG7pC9R4bugUiThu6BQ4bugUMOZVMOaY1VTU1PDmjThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLUlJS4bui4bue4bumNGNL4bui4buzfeG7gzZ74bueYmThu7Jj4buePeG6tzXhu57hu6Dhu54lw6M2e+G7juG7njThu6Y24bueY8Oh4bum4bueaCxk4bueY33hur3hurc2e+G7nntb4buD4bum4bueNWXhu6bhu54kID194bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiw5nDmVLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lOG7s33hu4M2e+G7nmJk4buyY+G7nj3hurc14bueJeG7sOG7niXhur3Doj3hu54lODZ74buefcSD4bqt4buee2E24bueNCw24bueI8avNuG7niUp4bue4bqtfcWoY+G7nj19N+G7niMoNn3hu542fcOdNuG7nuG7hcav4bueNnvhur3hurVb4bueNn3Gr+G7niMoNn3hu542fcOdNsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVBR4bukL1Hhu6BSJOG7oFDhu6BQ4bukVFNjU1FQw5lSNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tVw5nhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu7N94buDNnvhu55iZOG7smPhu5494bq3NeG7nuG7oOG7niXDozZ74buO4bueNOG7pjbhu55jw6Hhu6bhu55oLGThu55jfeG6veG6tzZ74buee1vhu4Phu6bhu541ZeG7puG7niQgPX3hu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JV4bug4bug4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5Thu5t9IOG7nkPhuqvhu7Q24bueQ30g4bueeH1kaCw24buO4bueQ+G6q+G6veG6pTZ74bueNn04NeG7nmN9Wyg24bueNntkaCg24bue4buzfcav4bue4busNuG7nuG7oOG7niXDozZ74bue4buzfeG7smPhu55Dw5014buePX034bueI1suY8OS4buexrBbKDbhu55j4buoW+G7juG7njZ9xq/hu57hu6w24bueJeG7pjZ74bueJGRo4bueY+G6qyLhu559N+G7qGPhu54lxIM2e+G7nlThu542e8avaC9jZOG7tDbhu47hu57huq19xahj4buePeG6tzXhu55j4bq/4bueUFB94bueJS424bueUFJ94buefcavNnvhu542e8avaOG7nmPhur/hu55jfcOq4bueUeG7niUuNuG7nmN9w6rhu55V4bue4buF4bqzW+G7njU3Nnvhu541ZOG6ozbhu557W8SR4bqt4bueJeG6p+G7njXEg2Phu57huq194bu0NuG7njbGrzfhu549fTfhu54jKDZ94bueNn3DnTbhu57hu4XGr+G7nmN9w5024bueNn3DnTbhu54jKDZ94bueNn3DnTbDleG7nsawxq82e+G7njZ7xq9o4bueY+G6q2Q2e+G7niMiNn3hu542fcav4bue4busNuG7nmPhuqvhu6Y34bueY+G6v+G7nlFU4bugLVLhu6Dhu6Dhu55iZOG7smPhu5494bq3NeG7nj194bumaC82e8avaMOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVBR4bukL1Hhu6BSJOG7oFDhu6BSVFDDmmNVVOG7pFPDmTThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLUcOa4bui4bue4bumNGNL4bui4buzfeG7gzZ74bueYmThu7Jj4buePeG6tzXhu57hu6Dhu54lw6M2e+G7juG7njThu6Y24bueY8Oh4bum4bueaCxk4bueY33hur3hurc2e+G7nntb4buD4bum4bueNWXhu6bhu54kID194bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVeG7oOG7oOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4buzfeG7gzZ74bueNnvhur3hurVb4bueJS424bueNn3hu7Y24buePeG6tzXhu54lIWThu55jfeG7gT3hu559Wyg24bueNnt9Wyw14bueNn3hu4M2e+G7niNbKDbhu57huq19xajhuq3hu54l4buqNeG7niPhu6o34bue4bqtfTk2e+G7nj194bqjNnvhu54kID194buO4bueYsWoY+G7njN9ZOG7uDbhu55j4bumaOG7juG7nmcu4bqt4buefcavNnvhu57hu4XGr+G7nntb4buD4bueM3034buqNnvhu549xag9feG7nuG7pjbhu55jN8avNsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVBR4bukL1Hhu6BSJOG7oFDhu6BRUeG7oFJj4bukw5pSUVI04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS8OZw5rDmuG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7s33hu4M2e+G7nmJk4buyY+G7nj3hurc14bue4bug4bueJcOjNnvhu47hu5404bumNuG7nmPDoeG7puG7nmgsZOG7nmN94bq94bq3Nnvhu557W+G7g+G7puG7njVl4bum4bueJCA9feG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olXhu6Dhu6Dhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqt4bub4bum4bqtY1s3NuG7ouG7lOG7s1shNeG7nuG7hWRb4buePeG6ueG7puG7njZ94buDNnvhu54jKDZ94bueNn3DnTbhu54zfVvhu542feG7tjbhu54l4bq9w6I94bueYuG7geG7nmI64buePX1b4bum4buO4buee1vEkeG6reG7niXhuqfhu55j4bqr4bq94bqzPeG7njZ94buDNnvhu54zfTjhu54zfeG7rDbhu54kN+G7niQgPX3hu57hu5vhu7Xhu4Thu6nhu50tUOG7pOG7nnvDnWjhu57huqvhu6bDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlXhu6Dhu6Dhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQUeG7pC9R4bugUiThu6BQ4bugUuG7pOG7oOG7oGNRUcOaUFE04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1RQ4buk4bui4bue4bumNGNL4bui4buzfeG7gzZ74bueYmThu7Jj4buePeG6tzXhu57hu6Dhu54lw6M2e+G7juG7njThu6Y24bueY8Oh4bum4bueaCxk4bueY33hur3hurc2e+G7nntb4buD4bum4bueNWXhu6bhu54kID194bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVeG7oOG7oOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4buzfeG7gzZ74bueI+G7g+G7puG7nuG7rDbhu541Wzw24bue4bqtfV3hu541xq/hu57hu7N9xq/hu57hu6w24bue4bug4bueJcOjNnvhu57hu7N94buyY+G7nkPDnTXhu57hu4XGr+G7njZ9ODXhu55jfVsoNuG7njZ7ZGgoNuG7nnvhu4db4bueJS424bueIyg2feG7njZ9w5024bue4buFxq/hu55jfcOdNuG7njZ9w5024bueIyg2feG7njZ9w5024bueY+G6qzc2e+G7njTEkT3hu54zfTjhu54zfeG7rDbhu55jfSnhu559Wyg24bueYyI2feG7njZ74bq94bq1W+G7nuG7sjXhu57FqOG6reG7nuG7hcav4bueY+G6q2RoITbhu55jfeG6ozZ74bueY+G6veG6tzZ74bueY33DnTbhu55j4bq94bq3Nnvhu57FqFvhu55j4bqjY+G7niU/4bqt4buePeG6ueG7puG7niTDnTbhu55jxIM94bue4buEWyhj4bue4buz4bumNcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxKlkY3034bqr4bui4buUQ31k4bueQ33hurlo4bueLeG7nkPhuqtkNnvhu555LOG7mC/huq3hu5Q=

Thu Thủy - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]