(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông lệ, trong các ngày từ 12 – 14/2 âm lịch hàng năm, người dân phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) lại nô nức kéo nhau trẩy hội chùa Vồm. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ theo truyền thống của quê hương, thu hút hàng nghìn người dân trong phường và du khách thập phương tham dự lễ hội.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucO6UVJQTUzhu4TDueG6teG7juG7q0zFqOG6quG7q0rhu4bhu6tG4buQR+G7q+G6qkZV4bu34burb8OUS+G7q8O6L1FSUE1M4buEw7nDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5w7pES8O5Z0ZETeG7q1JG4buOTOG7hOG7q0rhur5x4burUlBNTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q0zhu4RBV+G7q1LGr+G7q+G7reG7r+G7q+KAk+G7q+G7rXcv4buv4bur4bqyS+G7q0rDjeG6qkbhu6tGQUzhu4Thu6tM4bqiS3Hhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6vhu55G4bumxqBM4buE4burZ0ZH4bq+U+G7q+G6sUbhu7lMRuG7q3Rn4buH4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu3deG7q0rDgUfhu6tM4buO4burTMWo4bqq4burxKjEkE3hu6tMRuG7t1Phu6tSUOG6plfhu6tG4buQR+G7q+G6qkZV4bu34burb8OUS3Lhu6vhurfhu4bhu6tG4buQR+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4bur4bus4buWR+G7q0xGR8OKU+G7q0ZNw4FS4burQ+G7kEzhu4Thu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7dx4bur4bus4bqiTOG7q0zhu4RG4bq+4burUkZETeG7q1JQU1fDikzhu6tSRsOVTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bur4bugU+G6uuG7q0bhu6bhu5RM4buEceG7q1JGU+G7q0ZUUuG7q0ZBTOG7hOG7q0zhu4RGSUzhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tSUE1M4buE4bur4bueRuG7psagTOG7hOG7q+G7rEHhu6tCU+G7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tSRuG6pOG7nuG7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4burUkbhu7dL4burQuG7qOG7q0rhu4bhu6tG4buQR3LDui9ES8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6REvDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3jhu63hu7Phu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buvd+G7reG7ry/hu6/hu7Hhu7FCeOG7reG7r+G7rXnhu6/hu7FSdnfhu7PDvcO9SuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buX4bu1eOG7reG7qeG7q+G7t0pS4buX4bup4bq14buO4burTMWo4bqq4burSuG7huG7q0bhu5BH4bur4bqqRlXhu7fhu6tvw5RL4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7reG7s+G7qeG7qy/DucO6L0RLw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDuXvDmkvhu6tCR+G7q1JI4bqqRuG7q0rDjeG6qkbhu6tR4buqceG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q+G7rEHhu6tC4bu3TEbhu6tK4bu3S+G7q1JGw4NM4buE4bur4bqqw4BMRuG7q+G6qkZV4bu34burb8OUS+G7qy3hu6s+QUzhu6vhu7bhu6tm4buUTOG7q3Thu55G4bumxqBM4buE4burZ0ZH4bq+U+G7q+G6sUbhu7lMRnXhu6tD4bum4bua4bqq4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q1LGr+G7q1JGxqBH4burYeG6pFPhu6vhurfhurpy4bur4bq14bqiS+G7q+G7reG7teG7s+G7tXHhu6vhuqrDmkvhu6tCR+G7q1JI4bqqRuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhuqrhu45M4buE4burTEbhuqRM4burQkfhu6tSSOG6qkbhu6tKw43huqpG4burUeG7quG7q+G6quG6tOG7nuG7q1LDjExGcuG7q1vhurJX4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G6qkbDjOG7q0pB4burTOG7lEfhu6tRR0xG4burRk3DgVLhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7dx4burUkhM4burTOG7hOG7puG7okzhu4Thu6tS4bqyS+G7q0pHTEbhu6vhuqrDmeG7t+G7q0xG4bqyTOG7q0LhurJM4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Rx4burS0Hhu6vhuqpPTOG7q0pB4burTOG7lEfhu6vhuqjDgE3hu6tSw5RM4bur4busQeG7q0rhu6ZT4bur4buER+G7sOG7q0xG4buwTOG7hOG7q1JQU1fDikzhu6tSRsOVTOG7hOG7q1LDlVLhu6tDReG7nuG7q+G6qsOZ4bu34bur4buOTOG7hOG7q+G6qkbhu7dy4burOU7hu57hu6vhu55Gw4JM4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hHHhu6vhu55G4bu5UuG7q0ZTV+G7q0xG4buwTOG7hOG7q+G7hEfhu7nhu6tSUMON4bur4bus4bqiTOG7q0ZO4bu34burQ+G6ruG6quG7q1HDg+G6quG7q+G6qsOZ4bu34burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3jhu63hu7Xhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buvd+G7reG7ry/hu6/hu7Hhu7FCeOG7reG7r+G7r3h2w71S4buzw73hu6/hu7Phu7FK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu7Phu6954bup4bur4bu3SlLhu5fhu6nhurXhu47hu6tMxajhuqrhu6tK4buG4burRuG7kEfhu6vhuqpGVeG7t+G7q2/DlEvhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l44but4bu14bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7nhurPhu5BS4burUcOV4burUkfhurxS4burS8Oa4bqq4bur4bus4bqiTOG7q0zhu4RG4bq+4burS+G7nOG7q0tBTOG7q+G6qkZN4burSuG7huG7q0bhu5BH4bur4bqqRlXhu7fhu6tvw5RLcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44but4buz4bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r3fhu63hu68v4buv4bux4buxQnjhu63hu6/hu695eHZSd3nhu7F34butSuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buX4bu14butd+G7qeG7q+G7t0pS4buX4bup4bq14buO4burTMWo4bqq4burSuG7huG7q0bhu5BH4bur4bqqRlXhu7fhu6tvw5RL4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7reG7s+G7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO54bq34bqgTEbhu6tDw4FN4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4RycnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6tCUkZTS+G6qOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44but4buz4bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r3fhu63hu68v4buv4bux4buxQnjhu63hu6/hu63hu7N34buvUnZ24buxw713SuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buXecO9d+G7qeG7q+G7t0pS4buX4bup4bq14buO4burTMWo4bqq4burSuG7huG7q0bhu5BH4bur4bqqRlXhu7fhu6tvw5RL4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7reG7s+G7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5e1VM4buE4burQ+G7jkzhu4Thu6tDw4BN4bur4bueRuG6pFLhu6tS4buq4bur4buc4burTEZHw4pT4burTOG7lEfhu6vhu6zDiuG7q0Lhu6jhu6tK4buGcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44but4buz4bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r3fhu63hu68v4buv4bux4buxQnjhu63hu6934buxeHZSw73hu7V44bu1d0rhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l+G7r+G7r+G7reG7qeG7q+G7t0pS4buX4bup4bq14buO4burTMWo4bqq4burSuG7huG7q0bhu5BH4bur4bqqRlXhu7fhu6tvw5RL4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qeG7s+G7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7reG7s+G7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO54bq14buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tC4buo4burSuG7huG7q+G6qkZV4bu34burb8OUS+G7q0Phu4Dhu6vhu6zhuqBM4bur4bqqw4BMRuG7q+G6qkZV4bu3ceG7q+G6qsOCU+G7q1HFqOG6quG7q8SoRsOSRHHhu6vhuqhJTEbhu6vhu7dM4bur4bqqRk3hu6tM4buE4bumxqBH4burUkbhurJMcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44butw73hu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buvd+G7reG7ry/hu6/hu7Hhu7FCeOG7reG7r+G7r+G7tXd4UuG7r+G7teG7seG7r+G7sUrhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l8O94buz4bup4bur4bu3SlLhu5fhu6nhurXhu47hu6tMxajhuqrhu6tK4buG4burRuG7kEfhu6vhuqpGVeG7t+G7q2/DlEvhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l44butw73hu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDueG7h0bDgkzhu6tG4buQR+G7q0pB4bur4bqq4bu54bqq4burRk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q+G7rOG6okzhu6tGTeG7uXHhu6vhu6zhuqJM4burTOG7hEbhur5x4burZ31nZ+G7oeG7q1JQw5VM4buE4burRuG7kEdx4burxKjEkE3hu6vhuqpNceG7q0tU4bu34burSuG6skzhu6st4burUeG7puG7qy3hu6tQw5RM4buEcnJy4burUkZT4burRlRS4burQ+G7jkzhu4Thu6tDw4BN4burTEbhurJM4burQuG6skzhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hHHhu6tCU+G7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tSRuG6pOG7nuG7q+G7nkbhu6bhu5RM4buEceG7q+G6qk1M4burREvhu6tW4bu34bur4bugU+G6uuG7q0bhu6bhu5RM4buE4bur4busw4rhu6tC4buocsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44but4buz4bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r3fhu63hu68v4buv4bux4buxQnjhu63hu692d3jhu7NSd8O9eHh4SuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buX4butdsO94bup4bur4bu3SlLhu5fhu6nhurXhu47hu6tMxajhuqrhu6tK4buG4burRuG7kEfhu6vhuqpGVeG7t+G7q2/DlEvhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l44but4buz4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7nhurfhu4bhu6tG4buQR+G7q0zhuqJL4burTOG7t1fhu6tSRlPhu6tGVFLhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSw4JM4buE4burSuG7luG7nuG7q0xG4bqyTOG7q0LhurJM4bur4busw4rhu6tC4buo4bur4bus4buWR+G7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vEqEZI4bur4busU0fhu6tS4bum4buUR3Hhu6tKQUxG4burS8OBTEZx4bur4bu3TOG7q0xHTEbhu6tSUOG6pFLhu6tS4buo4bur4bqow4BN4burQ8OAS3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bue4bu2U1JGTVDhu6nDuWdQU0zhu4Thu6vhurfhurrDui/hu57DuQ==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]