(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều điểm bán nông sản đang mọc lên dọc các tuyến quốc lộ, trở thành nơi tập trung đông người, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này cần sớm được chấn chỉnh.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7g+G7h+G6uuG6vOG6uOG6ouG6oHbhu4Phu4dx4buDJOG6rHjDrcOB4bqiw63hurxIw63hu4cvceG7g+G7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buH4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g+G7h3Hhu4PhuqB3w4zhuqB2w610eOG7scOAw63hu4cvceG7g+G7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buH4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g+G7h3Hhu4Nxw7LhuqDDreG7hy9x4buD4buHL+G6uuG6vOG6uOG6ouG6oHbhu4Phu4fhurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHceG7g+G6oOG6suG6oHbDreG6usO14bqgw63hurxJw61Fd8Oy4bq8w63hu4p14bqgw63DicOK4bq0csOtw4HhuqThu4cvceG7g+G7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHL3fhu4vhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFV3XDs3Np4buDJHd44bupw4rDrXR44buxw4DDrXHDsuG6oMOt4bqg4bqy4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDrXTDs+G6oHbDrcOA4bqucsOtw4HFqeG6oMOtc+G6rnLDrXLDsnLDreG6vMOKSsaw4bqgw63DicOK4bq0csOtw4HhuqThurvDreG6vOG6uETDreG6vHfhu43huqB3w63huqDhuqh4w63hurzhu59Fw63hurzhurjDiuG6oHbDrXThurLhuqB2w63huqB2RkJ44bq7w6124bubSsOtw4Dhu53hurzDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8SeG6u8Ot4bq8eOG7qcOAw63hu6HhuqDDreG6oHbDikrDrXLhuqjDreG6vMOzeMOt4bqg4buP4bqgw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgduG6vcOtM8O94bqgd8Ot4bq84bq44buP4bqgdsOt4bqg4buNSsOtcuG7o+G6oMOt4bq64bqqw4DDrXRGQ3LDrXJ34bud4bqgw61yd+G7teG6oHfhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buH4bq64bq84bq44bqi4bqgduG7g+G7h3Hhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lz4bq8d8OKw4Bxw614UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWpsbEXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7i2sv4buJw6zhu4lz4buJ4buLxKlqasOs4buJ4bq8bW1uw6xqw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q21racOtw7PDgeG6vOG6q2kk4bqseMOtw4HhuqLDreG6vEjDreG6oHfDjOG6oHbDrXR44buxw4DDrXHDsuG6oMOt4bqg4bqy4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDreG6vEnDrUV3w7LhurzDreG7inXhuqDDrcOJw4rhurRyw63DgeG6pGnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWpsbGnDrS/hu4Phu4cvceG7g+G7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDVHjhu7HDgMOtccOy4bqgw6134buN4bqgdsOt4bqg4bqy4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDreG6vEnDrUV3w7LhurzDreG6vOG6uMWp4bqgw63hurzDikrGsOG6oMOtMCNqa8Ot4bq8eOG7qcOAw63hu6HhuqDDreG6oHbDikrDrXLhuqjDreG6vMOzeMOt4bqg4buP4bqgw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgduG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NS4bqm4bqgdsOt4bq84bq4RkLhuqB2w60zVyAzw61yd8OKSsWp4bqgw60jw7PDgMOtMuG6qOG6oMOt4bq/RXdGQuG6oHbDrVThurLhuqB2w60y4bqo4bqg4bq7w60zIMOtM3fDs+G6oHfDrVfDg8Oz4buBw610RkNyw63EqHXDgMOtw4Hhu43DrcOA4bqk4bq8w63hurzhurjhuqLhuqB2w63huqB3w4zhuqB2w610eOG7scOAw63hurx3RkLhuqB2w63EqMOKSsWp4bqgw63DsnJ3w63hurzhu5Nyw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgdsOtw4Dhuqx4w612eELDreG6vMOz4bqgw63hurzhu6PDgOG6vcOtU+G7gMOt4buK4bufSuG6u8Ot4bq84buPeMOtdOG7m0rDrcOB4buPeMOtw4HDiuG6suG6oMOt4bq8d0ZC4bqgdsOt4bq84bq4SXLDreG6oHfDjOG6oHbDrXR44buxw4DDrXHDsuG6oMOtd+G6osOzw63DicOKw7XhurvDrXfhu43huqB2w63huqDhurLhuqB2w63hurrDteG6oMOt4bq8ScOtRXfDsuG6vMOtQXd4xrDhuqDDreG6vMO94bqgd8Ot4bq84bq44buP4bqgdsOtw7Jyd8Ot4bq84buTcsOtcuG7jeG6oHbDreG6vOG6uETDreG6oMWp4bqgw63hurzhurjhu6PDgMOt4bq84bq44bqu4bqgduG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NR4buNw60kdsOKSuG7reG6oMOtM3fhu7PDrVHDveG6oHfDreG6v0V3RkLhuqB2w61U4bqy4bqgdsOtMuG6qOG6oOG7gcOtcnfhuqLDreG6uOG7meG6oHbDqcOtM8OKSsaw4bqgw610RkLhuqB2w60jxanDrSPDs3jDrXLDg8Otw4FGw4rDrcOBRkPhuqB2w612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgdsOtw4HhuqrhuqDDrUF3eMOtcsODw63huqB3eOG7qcOKw63hurzhurhGQuG6oHbDrXfhuq5y4bq7w61yd0PDrXPhu5vhuqDDreG6unjhuqB3w6134bqi4buP4bq8w6104bqk4bqgduG6vcOtxIPhu43huqLDrXZ4QsOt4bq8w7PhuqDDreG6vOG7o8OAw63hurzDveG6oHfDreG6vOG6uOG7j+G6oHbDrcOycnfDreG6vOG7k3LDrXZ4w7PhuqLDreG6vHfhurLhuqB2w63hurzhurjFqeG6oMOt4bq8w4pKxrDhuqDDrXRGQuG6oHbDreG6oOG7jUrDreG6vHdGQuG6oHbDrcSow4pKxanhuqDDrcSow7VKw63hurjDs+G6vcOtxIN44burcsOtcsOycsOtdHjhu7HDgMOtccOy4bqgw6134bqiw7PDrcOJw4rDteG6u8Otd+G7jeG6oHbDreG6oOG6suG6oHbDreG6usO14bqgw63hurxJw61Fd8Oy4bq8w61Bd3jGsOG6oMOtcnfhuqLDreG6vMO94bqgd8Ot4bq84bq44buP4bqgdsOtw7Jyd8Ot4bq84buTcsOt4bq84bq4xanhuqDDrXLhu43huqB2w63hurzhurhEw63huqDFqeG6oMOtRXdHcsOt4bq84buPReG6u8OtduG7m0rDrcOA4bud4bq8w63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61r4buLb0XEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7i2sv4buJw6zhu4lz4buJ4buLxKlqamvhu4vhurxqbG1tbsOBw6zhur3hu7lFdmXhurjhuqtvam9pw63Ds8OB4bq84bqraSThuqx4w63DgeG6osOt4bq8SMOt4bqgd8OM4bqgdsOtdHjhu7HDgMOtccOy4bqgw63huqDhurLhuqB2w63hurrDteG6oMOt4bq8ScOtRXfDsuG6vMOt4buKdeG6oMOtw4nDiuG6tHLDrcOB4bqkacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa+G7i29pw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDJHd44bupw4rDrXfhu43huqB2w613w4PDs+G6u8Ot4bqg4bqy4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDrXRGQ3LDrXHhu41Kw61xw7LhuqDDreG6vEnDrUV3w7Lhurzhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4oCcUsOycsOtdHjhu7HDgMOtccOy4bqgw6134buN4bqgdsOt4bq8ScOtRXfDsuG6vMOtw4HDiuG6suG6oMOt4bq8d8OKw6134bq+4bq8w63DgUZD4bqgdsOt4bqgdkZCeMOtw4DDisOzw63DgeG6quG6oMOtc+G6osOt4bqgdkZCeMOtc+G7m+G6oMOt4bq8eOG7q+G6oMOt4bq8d+G7scOtw4DDisOzw6134buN4bqgdsOtw4Dhu43DrUF34bqy4bqgdsOtRXfDtXjDreG7iuG7jeG6osOtcndDw612w414w63EqHXhur3DrTPDikrDreG6oHd4xanhuqDhurvDreG7injhu6tyw61zSOG6oHbDrXThuqzDrcSodcOtdOG7scOtw4DDisOzw6134bqiw7PDrcOJw4rDtcOt4bqgdsOzSsOt4bq84bq4xanhuqDDrXRGQuG6oHbhurvDrXThu5Vyw61xeOG7q+G6vMOt4buK4buN4bqiw612eELDreG6vMOz4bqgw63hurzhu6PDgMOtQXfhurLhuqB2w63huqB3w4zhuqB2w6124bubSsOtw7Jyd8Ot4bq84buTcsOtdnjDs+G6osOt4bq8d+G6suG6oHbhurvDrcOA4bud4bq8w63Ds+G6oMOt4bqgeOG6oHfDrS3DreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8ScOtw4Dhu43DrXLEguG6oMOt4bq8eOG7qcOAw63hu6HhuqDDreG6oHbDikrDrXLhuqjDreG6vMOzeMOt4bqg4buP4bqgw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgduKAneG6u8OtceG7jcOtUcO94bqgd8Otw4HhuqLDrcOB4buT4bqgduG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4MzRuG6qOG6oHbDreG6vEnhurvDreG6vOG6uMWp4bqgw63hurzDikrGsOG6oMOtMCPDrWptw6104bqi4buP4bqgw63DicOKw7PDrUF3w4rDrXLhurLhuqB2w63huqB2d3jhu6tFw60j4butw6094bqy4bqg4bq7w63hurzDveG6oHfDreG6vOG6uOG7j+G6oHbDrXHDsuG6oMOt4bqg4bqy4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDrXPhuq5yw610RkLhuqB2w61y4buE4bqgdsOtc3jhu63huqDDreG6uMOzw613xrDhurzDreG6ukdyw61Fd0dyw63hurzhu49F4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g8SD4bqqeMOtw4FGQ+G6oHbDrXLhurLhuqB2w63huqB34bub4bqgw63DgeG6quG6oMOt4bq84bqww7PDreG6uMOzw63hurxIw61Bd8OKw61y4bqy4bqgdsOt4bqgdnd44burRcOt4buK4buNw63huqB3w4rDrXLhu6PDisOtw4DDisOzw6134buN4bqgdsOtd8ODw7PDrXLDs+G6osOt4bqgxanhuqDDreG6oHd44bupw4rDrXR44buxw4DDrXHDsuG6oMOtd+G6osOzw63DicOKw7XDreG6vEnDrUV3w7LhurzDrXTDtMOtxKjDiuG7neG6vMOtd3jhu6vhuqDDrXPhuq5yw63hurzDikrGsOG6oMOtw4nDiuG6tHLDrcOB4bqkw63huqDhu41K4bq7w63DgeG7neG6oMOtcnd4xrDDgMOtw4HEguG6oHbDrXRGQuG6oHbhurvDreG7iuG7tcOzw613w6jhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61qa8OsRcSo4bq5acOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJ4buLay/hu4nDrOG7iXPhu4nhu4vEqWpr4buL4buJ4bq84buLbWvEqWvDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbOG7icSpacOtw7PDgeG6vOG6q2kk4bqseMOtw4HhuqLDreG6vEjDreG6oHfDjOG6oHbDrXR44buxw4DDrXHDsuG6oMOt4bqg4bqy4bqgdsOt4bq6w7XhuqDDreG6vEnDrUV3w7LhurzDreG7inXhuqDDrcOJw4rhurRyw63DgeG6pGnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWprw6xpw60v4buD4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUsOzReG6vHjhuqLhuqBp4buDVHjhu7HDgMOtccOy4bqgw6134bqiw7PDrcOJw4rDtcOt4bq8ScOtRXfDsuG6vMOt4bqgdsOzSsOtcuG6puG6oHbDrTPhurhGQuG6oHbDrTNXIDPDrXJ3w4pKxanhuqDDrSPDs8OAw60y4bqo4bqg4bq7w60zIMOtM3fDs+G6oHfDrVfDg8Oz4buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gz3huqThurzDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDrXPhuq5yw63hurzDikrGsOG6oMOtw4nDiuG6tHLDrcOB4bqkw63hur/hurx3w4rhuqRyw61Fd0ZC4bqgdsOtMMOKw7XhuqB2w60zd+G7jeG6oHfhurvDrTMgw60zd8Oz4bqgd8OtV8ODw7Phu4HDrUF4xrDhuqDDreG6oHZ34buzw6nDreKAnCR3w4zhuqB2w63hurzhurhGQuG6oHbDrXdDRcOtccOy4bqgw6134buN4bqgdsOt4bq8ScOtRXfDsuG6vMOt4bq84bq4xanhuqDDreG6vMOKSsaw4bqgw63DicOK4bq0csOtw4HhuqTDreG6oOG7jUrDrXLhu6PhuqDDreG6uuG6qsOAw610RkNyw61zw7lFw61x4bqw4bq7w61KxanDisOtcuG7o8OKw61zeMOtcnfDikrhu7HhuqDDreG7iuG7jeG6osOtcsOycsOtcndDw61z4bub4bqgw63hurp44bqgd8OtccOK4bqy4bqgw61xw7LhuqDDreG6vHd14bqiw63DicOKSsOtdOG7s+G6oHfhur3DrVThu5Vyw61xeOG7q+G6vOG6u8OtdOG7m0rDrcOB4buNw63hurzDikrGsOG6oMOtdEZC4bqgdsOtdHjDrUF3w4rDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8OtcXjhu7HhuqDDrTLhu6PDgMOtMuG6qOG6oOG6u8Otw4FGw4rDrcOBRkPhuqB2w612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgdsOtw4HhuqrhuqDhurvDrXLhu6PhuqDDrcOJw4pKxrDhurzDrcOBeOG7q+G6vMOtdOG7scOtw4Hhu51Kw63DgeG7j3jDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8SeG6u8Otw4BPw63DicOKw7PhuqDhurvDrcOA4bqyeMOt4bq84bq4RkLhuqB24bq7w610w7XDgMOtccO14bqiw63Ds+G6oMOt4bq84bqi4buN4bqgw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgduKAneG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mz4bq44bqi4bqgdsOtQXd4w610w4PhurvDreG6vOG6uMWp4bqgw63hurzDikrGsOG6oMOtMCNqa8Ot4bq/dOG6ouG7j+G6oMOt4bq8d8OK4bqkcsOtd8OKSuG7q+G6oMOtVOG6suG6oHbDrTLhuqjhuqDhu4HDreG6oHfDjOG6oHbDrcSodcOt4bq8w7V4w6134bqiw7PDrcOJw4rDtcOt4bqgdsOz4bqgdsOt4bqgd3jFqeG6oMOtc0jhuqB2w6104bqs4bq7w61zSeG6oHbDrcOB4bupw4rDrcOBw7LhuqDDrXfhuqLhu4/hurzDrXThuqThuqB2w61xw7LhuqDDrXfhu43huqB2w63huqB2w7NKw61xxanhuqDDrcOB4bupw610RkLhuqB2w6124bubSsOtw4Dhu53hurzDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8SeG6vcOtJHbDikrDrXd44buxw4DDrXfhuqjhuqDDrUF3eMOtdOG7m0rDrcOB4buNw63hurzDikrGsOG6oMOtw4nDiuG6tHLDrcOB4bqkw61yw4PDrcOBRsOKw63DgUZD4bqgdsOtxKh1w63hurzhurjhuq7huqB2w63hurzDtXjDrcOB4bqq4bqgw63hurx3RkLhuqB2w63EqMOKSsWp4bqgw61zeMOtcnfDikrhu7HhuqDDreG7iuG6qnjDreG6vOG6tHLDrXThuqTDrXLDs+G6ouG6vcOtxIN44burcsOt4bqgdkZCeMOtc+G7m+G6oMOtc0jhuqB2w6104bqsw63DgMOKw7PDrXHDsuG6oMOt4bq84bq4xanhuqDDrXRGQuG6oHbDreG6vHjhu6nDgMOt4buh4bqgw63huqB3w4zhuqB2w63huqB2w4pKw61y4bqow63hu4rhu6nDreG6vMOzeMOt4bqg4buP4bqgw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgduG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Phu4d4w4B2w61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2l4UnXhuqDhurx14bq4acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhu4h4c+G6vHfDqcOtbsOsw6xFxKjhurnDrXd1eHZ34bq8w6nDrWvhu4vEqUXEqOG6uWnDreG6uuG6uHLhuqtpLy9yc+G6oOG6vXHDs+G6ouG6vHfDs+G6oHd34bqiw7Phur3hu4rhuqAvc3XhurpB4bq84bqiRS/huqB14buI4bq6L+G7ieG7ieG7i2sv4buJw6zhu4lz4buJ4buLxKlqa+G7iW3hurxqa8SpbsSpw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q2xtw6xpw63Ds8OB4bq84bqraSThuqx4w63DgeG6osOt4bq8SMOt4bqgd8OM4bqgdsOtdHjhu7HDgMOtccOy4bqgw63huqDhurLhuqB2w63hurrDteG6oMOt4bq8ScOtRXfDsuG6vMOt4buKdeG6oMOtw4nDiuG6tHLDrcOB4bqkacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa+G7i8SpacOtL+G7g+G7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g1R44buxw4DDrXHDsuG6oMOtd+G6osOzw63DicOKw7XDrXPhuq5yw63hurzDikrGsOG6oMOtMCNqbcOtdOG6ouG7j+G6oMOtw4nDisOzw61Ad8OKw61y4bqy4bqgdsOt4bqgdnd44burRcOtI+G7rcOtPeG6suG6oOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NSd+G7gsOtw4DhuqThurzDrcSodcOt4buK4buf4bqgw63hurzDtXjDrUV34bub4bqgw63hurx5cnfDqcOtM8OKSsaw4bqgw63DicOK4bq0csOtw4HhuqTDreG7iuG6qnjDrcOBRsOKw63DgUZD4bqgdsOtxKh1w63DgeG6quG6oOG6u8Otcnfhu49Kw63hurzhurRyw6104bqkw61yd+G7j0rDrXLDs+G6osOt4bqgxrDDisOt4bqgd0bDrcSodcOtcuG6qMOtdnjhuqp44bq7w63EqHXDreG6vHfhurLDreG6uuG6qMOtceG7neG6vMOt4bqgdkLDrXNI4bqgdsOtdOG6rMOt4bq64bunw63hurjhu53hurzDreG6oHbDikrDrXd44buxw4DhurvDrXPhu63DrXNw4bqgw610xrDhuqDDreG6vMOzeMOt4bqg4buP4bqgw612eMOz4bqiw63hurx34bqy4bqgdsOtceG7neG6vMOt4bqgdkLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDPeG7lXLDrXPhu4DhurvDreG6vHdCeMOtdnjDs+G6oMOtw4nDisOzw63DgUlyw63DgUZD4bqgdsOtcndHcsOt4bqg4buR4bqgdsOtdMO0w63huqB3eOG7qcOKw63DgeG7o+G6oMOt4buK4buN4bqiw61yw4rhuqRyw61zw7lFw61x4bqww63hurzDveG6oHfDreG6vOG6uOG7j+G6oHbDrXHDiuG6suG6oMOtccOy4bqgw6134buN4bqgdsOtd8ODw7PhurvDreG6oOG6suG6oHbDreG6usO14bqgw63hurxJw61Fd8Oy4bq8w63hurzhu494w61yw7Jyw61Bd8OKw61z4bub4bqgw61yRsOtcuG7hOG6oHbDreG6oHdGw63hurzhurjFqeG6oMOtcsOycsOt4bq8w4pKxrDhuqDDrXRGQuG6oHbDreG6vOG7teG6oHfDrcOB4bqk4bq7w63DicOK4bq0csOtw4HhuqThur3DrTPDikrDreG6oHd4xanhuqDhurvDreG6usOzw4rDrcOA4bqk4bq8w63hurx3QnjDrXZ4w7PhuqDDrXPDuUXDrXHhurDhurvDreG6vMO94bqgd8Ot4bq84bq44buP4bqgdsOt4bq84bq4xanhuqDDrcOB4buPeMOt4bq8w7J4w61zeOG7reG6oOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mzd3jGsOG6vMOt4bqgdnfhu7fhurvDrXThu7HDrXTDtcOAw61xw7XhuqLDrcOz4bqgw63hurzhuqLhu43huqDDrXJ34bqiw63huqB2RkJ4w61z4bub4bqg4bq7w610w7XDgMOtccO14bqiw63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnDrXZ4w7PhuqLDreG6vHfhurLhuqB2w61y4buj4bqgw6134bqo4bqgw63huqDDjMOzw63hurpJw63hurjDs8Otw4nDiuG7m+G6oMOtw4nDikrGsOG6vMOtw4F44bur4bq8w61y4buCw7PDrcOBSXLDrcOBRkPhuqB2w61yd0dyw63huqDhu5HhuqB2w61y4buE4bqgdsOt4bqgd0bDreG6vOG7keG6oHbDrXJGQuG6oHbDrXLhurLhuqB2w63hurzDsnLDreG6vMOKSsWp4bqgw63hurzhurjDikrhu6nhuqDDreG6oOG7m+G6oHbDrXLDs+G6osOtS8Ot4bq8d0dyw61y4buCw7PDrXJ3eeG6oHfDreG6oHfDjOG6oHbDreG6oHZGQnjDrXHDsuG6oMOtd+G7jeG6oHbhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUXDk8OK4bq8d+G6ouG6uGnhu4Phu4fhurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHceG7gzLhuqjhuqDDrVTDveG6oHfhu4cvceG7g+G7hy/hurrhurzhurjhuqLhuqB24buD4buHL0Xhu4M=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]