(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ nổi tiếng với Trò Xuân Phả truyền thống, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân còn được nhắc đến với nghề làm tương truyền thống. Thứ nước chấm ở đây nổi tiếng bởi vị ngọt thơm đặc trưng từ ngô, đậu trồng từ bãi bồi Sông Chu, và đã trở thành sản phẩm OCOP.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buo4bqobyBX4buLxIM44bqp4bqjV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVdIw6M/xq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG6pMOjw6nhuqnhuqNXIMOj4bqzV+G6qcOqxINX4buLxIM44bqp4bqjV8O14buHxINX4buKw61jV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP1fhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4buLw6PhurnhuqnhuqPDmlfhu5E6V+G7kOG7iTzhuqlX4buKw61u4buD4bqp4bqjw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G7isOjZFfhu5Dhu4k84bqpVyBj4bqpVzFu4buFIFfhuqnDoywgVzE44bqpV8O14buHxINX4bqp4bqjw6M5V+G6pyrhuq1X4buLbuG7geG6qeG6o1fhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4buLw6PhurnhuqnhuqPDmVfhu4rDo29X4bqpbuG7hyBXIMOjPuG6rVdmVzE84buTV+G6qcOqxINX4buLxIM44bqp4bqjVyJmxINXw7XhurdX4bqp4bqjZOG7i1fhu4vDo+G7geG6rVcxISBX4buLw61u4bqp4bqjV+G7i8OzV+G6qeG6o8Opw5pXMX3hu4lX4buLw63hurvhuqnhuqNX4buLw7NXIjrEg1ci4bq7xINXw4zDqeG6qeG6o1fhu63Do+G7icOaV8O1KlcxOlfhu4vDrWZX4buLw6Mq4bqpw6NXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1X4bqq4but4bqqSMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WMOG7i8Oj4buJ4bqtIlfEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVjDnS9ZPSMw4bu2WD3DnUDhu7bDneG7i8Od4buy4bu04bu0I+G6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nuG7tMOdVlck4bqn4buL4bueVuG6qG8gV+G7i8SDOOG6qeG6o1fhu4tu4buB4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buow4w/4bqpV2jDo1vhuq1X4buLbuG7geG6qeG6o1fhu5Dhu4kk4bqpV0jDoyRX4buLw61mV+G7i8OjKuG6qcOjV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtV+G6quG7reG6qkhXMXvhu4lX4buLxIM34bqpVyBsJFfhu5E6V+G7kOG7iTzhuqlX4buKw61u4buD4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu5A6V+G7kOG7iTzhuqlX4buKw61u4buD4bqp4bqjV+G7i8OtbuG7hyBXMTzhu5NXIGJX4buyV+G6pyrhuqnhuqNX4bqjw6MzaFfhuqcmxINX4bqnKlfhuqcq4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP8OaV+G7rSThuqtX4buKw61u4buD4bqp4bqjw5pX4buKw6NkV+G6pMOjJOG6qeG6o1fhu6bhuqkk4buTV+G7kTpX4buQ4buJPOG6qVfhu4rDrW7hu4PhuqnhuqNXIGPhuqlX4bqnJsSDV8OdV+G6pyrhuqnhuqNX4bqnJsSDV+G6pypX4bqnKuG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz/Dmlfhuqcq4bqp4bqjV+G7rSThuqtX4buKw61u4buD4bqp4bqjw5pXIGPhuqlX4bqnKuG6qeG6o1fhu4rDo2RX4bqkw6Mk4bqp4bqjVzE6V+G7iyUgw6NXw60kVzHDoVfhuqnDo31oV8O1KuG6q1fhu4vDo+G6t1fhu4rDrT7huqlX4buKw6NkV+G7kOG7iTzhuqnFqMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqmKuG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz9X4bqnKlfhuqcq4bqp4bqjVyDDqlfDo+G6seG6qcOjV+G7i8OjKuG6qcOjV8Oj4buB4bqpV+G6reG6veG7i1fhuqnhuqPDo+G6seG6qVfhuqk74bqtVyI34bqpVyLhu4NXw4zDqeG6qeG6o1fhu63Do+G7iVfDteG7h8SDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyI6xINXIuG6u8SDV+G6rSrhu4lX4bqtZ1fhu4vDreG6u+G6qeG6o1fhuqnhuqPDqcOaVzF94buJ4oCmVzHDoVfDreG6u8SDV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVfhuqcq4bqtV+G6qTfhuqlX4buLw6NvV+G6qW7hu4cgV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4buLw6Phu4Hhuq1X4bqp4bqj4bqr4bqpVzEhIFfhu4vDrW7huqnhuqNXIGwkV8O1auG6qeG6o1dp4buJN8OZV+G7iuG7ieG7k1fhuqnDo8SDN+G6qcOaV2nhu4kkV+G7i8Oj4buDxINX4bqjxIMk4bqpV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVdIw6M/VyDDo+G6s1cgY+G6qVfhuq3hur3hu4tXw6zhurlX4bqv4buLV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqcq4bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDleG7h8SDV+G6reG6q+G6qeG6o1fhuq3hu4nhurnhuqlXMW4kV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtV+G6qW7hu4cgV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4bqnKuG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz9XMTjhuqlX4bqpw6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7i8SDN+G7iVcwauG6qeG6o8OaV+G6o2JoV2jDo3vhuqlX4bqj4bqx4bqpV+G6o8SD4buPV+G6qeG6o8OjOVfhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4buLw6PhurnhuqnhuqNXIGwkVyDDoyRXw6nhuqnhuqPDmlciLuG6qeG6o1fDrMOyVzEk4bqtV+G6rTfDmlfhu4s84bqtV8Oj4buJ4buTOOG7i8OaVyThuqnDo1d24bq/V+G7kOG7iTzhuqlX4buvbeG6qeG6o1fhu6bDrMSD4bqpw6NX4bqpO+G6rVdZPSPhu7TFqFctV+G6qeG6o27hu4PEg1cg4bqr4bqpVyBsJFdp4buJN1fDo27hu4HhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVfhu4rDrW7hu4PhuqnhuqNXMTpX4bqlw6PDqcSDV2jDo2sgV8O1Kldow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfDrD/huqlXaMOjW+G6rVfhu4tu4buB4bqp4bqjV+G6pyrhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVdIw6M/w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVjDnS9ZPSMw4bu2WD3DnSNYQOG7i+G7tFhA4bu24buy4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4buew51ZWFZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqhvIFfhu4vEgzjhuqnhuqNX4buLbuG7geG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz9WV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7neG6qcOjV3bhur9X4buQ4buJPOG6qVfhu69t4bqp4bqjV2ZX4buLw6PDqeG6qVdZw5pX4buQ4buJPOG6qVfhu4rDrW7hu4PhuqnhuqPDmlfhu4rDo2RX4buQ4buJPOG6qVfhuqcqV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqXDo8OpxINXaMOjayDDmlfhuqPEg+G7j1fhuqPhurHhuqlX4bqp4bqjw6M5V+G6pyrhuq1X4buLbuG7geG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz/DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7neG6qcOjV+G7r23huqnhuqNXIMOjxIMkV8OsNVRX4bqo4bqj4buJ4buTN+G6qVfhuqfEg2Hhu4lXIMOjbFfhu5M44buJV+G6pyrhuq1X4bqpN+G6qVfDrD/huqlXaMOjW+G6rVfhuqlu4buHIFfhu4pu4buB4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP1fhuqcqV+G6qeG6o8Opw5pXMX3hu4lXIGrhuqnhuqNXw7Xhu4fEg1fhuq3hu4nhurnEg1fDrCYgw6NXw7UqV+G6qW7hu4cgV8OsJiDDo8OZV0jDoz/Eg1fhuqcqVzF94buJV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4buLJFfDoybhu4tX4bqpw6PEkcOaV8O1KuG6qeG6o1fDtSpXMTnhu4lXw6Mm4buLw5lXduG6ucSDV8O14buHxINX4bqp4bqjw6lXaMOjP8SDV+G6pypX4bqp4bqjw6lX4bqpOGhXw6Mm4buLVzE54buJw5pXw6wk4buJVzFiVzEy4bqtV2jDo+G7gcSDVyDDo+G6q1fhu4vDo33hu4tX4bqlw6PDqVcxbFcx4bq9V+G6o8SDY+G6qVfhuqcqVyBiV+G7i8Ojw6FXMGrhuqnhuqNXMW7hu4Ugw5pXMWLhuqnhuqNX4bqnJsSDV8O1KuG6q1ciJOG6q1fhuqXhuq/huqlX4bqlw6PDqeG6qeG6o1ci4bq3V1vhuq1XMcOhVyI/4bqrV2nhu4k/4bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h2feG7iVfDtSpX4bqp4bqjw6lXw6wk4buJV+G6pcOjxINXMW7hu4UgVyDDo2ThuqlX4bqnw7IkV+G6peG7m1cgKuG6qeG6o1cxMuG6rVfDrSThuqnhuqNXIi7huqnhuqNXIMOjP+G6q1fhuqMk4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qVciOGhXIGzEg1fhu6bhuqXDo8Op4bqp4bqjVzFu4buFIFfDrD7hu5PDmlfDteG6sVfDrD7hu5NXw6w2V+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGJX4bqtasSDV8O14bq3VzEhIFfhu4vDrW7huqnhuqNXIGwkV+G7i8OjJOG6qVcgbMSDxahXIMOj4bqrVzE44bqpV+G6pcOjxINXIMOj4bqv4bqpVzE54buJVyBiV+G6rWrEg1fhu4vDo+G7geG6rVfhuqcqVzFu4buFIMOZV+G6qDjhu4lXIMOj4bqv4bqpV2nhu4klV8OsNlci4bq3VyDDoyXhu5NX4buLbuG7geG6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVzE0aFfhuq0q4buJw5lX4butY+G6qVfhuqk44buJVyDDo24kVyDDo+G6r+G6qVfhu4vDo+G6sVfhuqXDo8SDV2jDoyRXw6w2VyLhurdX4buLw6PhurnEg8OaV8OjxJHhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7uFhYaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51Yw50vWT0jMOG7tlg9w509WFnhu4vhu7Lhu7Thu7Thu7Ij4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bueWVlAVlck4bqn4buL4bueVuG6qG8gV+G7i8SDOOG6qeG6o1fhu4tu4buB4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu4WFhWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6h2feG7iVfhu4tu4buB4bqp4bqjV+G6pypX4bqt4bq94buLV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qeG6o+G7ieG7kzfhuqlX4bqnxINh4buJVyDDo+G6r+G6qcOjV+G6pyrhuq1X4bqpN+G6qVfDrD/huqlXaMOjW+G6rVfhu4tu4buB4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqo4bqjw6lXw7UqVzF94buJV8OsJOG7iVfhuqXDo8SDV8Os4buBVyDDozhX4buR4bqr4bqp4bqjVzEy4bqtV+G7kSThu5NX4bqpw6PEkVciLuG6qeG6o1cg4bq5xINXMSXDmVfhu7Hhur3hu4tX4bqp4bqjw6lXMTLhuq1XbFfhuq3hurkgVyIu4bqp4bqjVyAlIMOjV+G7i8Ot4bq94bqpVzE54buJV8O14buHxINX4bqpbuG7hyBXw6wmIMOjVzEm4buLVzE44bqpVzHhur1XW+G6rVfhuqnDoz7hu4tXMeG6t+G6qcOjV+G7i8OtP8SDVzE54buJV8OtJFfhuqnhuqvhuqnhuqNXaMOjbFfhuqclVzAl4bqp4bqjV+G6pzfhuqlX4buLw6034bqpV+G7pmjDoz/Eg1fhuqcqV+G6pyVXMCXhuqnhuqNXw6PhuqshIFfhuqclV+G6qcOjOuG6qVfhu4vDo+G6sVfhuq3hu4fEg1fhuqc34bqpV+G6qcOjxIM54buJV+G6reG6uSBXw7Uq4bqp4bqjVzFu4buFIMWow5lX4buKw7NX4bu2LUBX4bqp4bqjKuG7k1fDrCThu4lX4bqt4bq5IFfDrDZX4bqnN+G6qVcxOeG7iVfhuqk44buJV+G6pypX4bqt4bq5IFfDtSrhuqnhuqNX4buLw6PhurFXIGJX4buLw6PDoVcwauG6qeG6o1cxbuG7hSBXIGPhuqlX4bqpOOG7iVfhuqc34bqpV+G6reG6uSBXMTLhuqlX4buLw6PhurFXIOG6q8SDV+G6qcOjblfhuq3hurkgV8OjxJHhuqnhuqPDmldow6M/xINXbFfhuqcmxINX4bqt4bq5IFfhuqXDoyUgw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7hYWGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWMOdL1k9IzDhu7ZYPcOdPeG7suG7tOG7iz1ZPT3DneG6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nsOdQOG7tFZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqhvIFfhu4vEgzjhuqnhuqNX4buLbuG7geG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz9WV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7uFhYVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4buKbuG7geG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz9XMW7hu4UgV+G6pyrhuq1X4buLw6NsVyDDqeG6qeG6o8OaV+G7kSThu5NX4bqp4bqj4buJ4buTN+G6qVfhuqfEg2Hhu4lX4buLbuG7geG6qeG6o1ciLuG6qeG6o1cg4bq5xINXMSXDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOMJOG7iVfhu7YtQFfhuqnhuqMq4buTV+G6pcOjxINX4bqt4bq5IFcxOlcxJuG7i1fhu5M34buJVyB74buJw5pXMTLhuq1XIuG6veG7i1cxfeG7iVcxOlfhu5Ek4buTVyLEkVfDtSrhuqtXIMOj4buJ4bqtV8OsKuG6qcOjV+G7piDDo+G7ieG6rVdow6M/xINX4bqp4buJ4bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qVcgP1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqdd4bqpV+G6qeG6o+G6qyrEg1fDtSpX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cxbuG7hSBX4buLw60l4bqp4bqjV+G6rTLhuqnFqFcxOlcxbuG7hSBX4buR4buNV+G6p+G7mVfDtWFXw6zEg+G6qcOjw5pXw63hurvEg1cgw6PhuqtX4bqpbuG7hyBX4bqnZCBXMT/huq1XIj/huqtX4buLxIM34buJVyDDo+G7iVvhuqlXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV8O14buHxINX4buLxqFX4bqnYVfhu4vDo+G6ryDDo1fDo+G7hWhX4bqp4bqjPOG6rVcwbuG7h8SDVyXhuqnDo1fhuqks4bqp4bqjV+G6rSHhu4tX4buLw63hu4PEg1fhu4vDs1fhu7gtQFfhuqnhuqMq4buTw5lX4bqkw6PEg1cxfeG7iVcxOlcxbuG7hSBX4bqp4buJ4bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qVciLuG6qeG6o1cl4bqpw6NX4bqpLOG6qeG6o1fhuq0h4buLV+G7i8Ot4buDxINX4buLw6PhurFXIMOj4bqrV+G6reG6uSBXMTpXbFcxbuG7hSBXIGrhuqnhuqNX4bqt4buJ4bq5xINXw6wmIMOjV8O14buHxINX4buLxqFX4bqnYVfhu4vDo+G6ryDDo1fDo+G7hWhXw6NjJFfhu4sk4bqpVzE54buJV8O1KuG6q1cgw6Phu4nhuq1Xw6wq4bqpw6NX4buLxIM4aFfhu4trIFdow6Phu4HEg1fhuqks4bqp4bqjV+G7i8OzV1nhu7Ytw51YV+G6qeG6oyrhu5NX4bqnKlcgw6PhuqtXw60kV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtVzBq4bqp4bqjVzFu4buFIMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow5Xhu4fEg1fhuqnhuqPhu4nhurvhuqlX4bqp4bqj4buJ4buTN+G6qVfhuqfEg2Hhu4lXw6wp4bqpVyBiVzFu4buFIFciKlcg4bqr4bqpV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjV+G7iybEg1cx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjw5pXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tX4buLw6My4bqrV2nhu4nhu5NX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqXDozNoV+G6peG6r+G6qcOaV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXMGrhuqnhuqNXw6NiJFcgw6M+4buLVyI/4bqrV2nhu4k/4bqpV+G6qTfhuqlXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1XIGJX4bqtasSDV+G7i8Oj4buB4bqtVzEhIFfhu4vDrW7huqnhuqNXIGwkVzF94buJV+G7i27hu4HhuqnhuqNXw7UqV+G6reG6uSBXMW7hu4UgV+G6pyrhuq1X4buLw7NX4bqp4bqjw6nDmVfDjD/huqlXaMOjW+G6rVciP+G6q1dp4buJP+G6qVcxbuG7hSBX4buLw7NXw50t4buyV+G6qTvhuq1XZlcxxIM54buJV+G6pcSDYeG6qVfhuqnhuqPhuqsqxINX4buLw63hu4PEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyLhurdX4bqpbuG7hyBX4bqp4bqjPuG6rVfDtSrhuqtX4bqtKlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzBq4bqp4bqjVzE44bqpV8OjYiRXIMOjPuG7i1ciP+G6q1dp4buJP+G6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51Yw50vWT0jMOG7tlg94buyw53DnVnhu4s94buy4bu44bu44bu44bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bue4bu44bu2w51WVyThuqfhu4vhu55W4bqobyBX4buLxIM44bqp4bqjV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVdIw6M/VlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7Lhu7JWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqjDo+G6seG6qVfDtSrhuqtXIMOjJMSDV+G6qW7hu4cgV+G7i27hu4HhuqnhuqNX4bqv4buLVyTEg1fhuqnhuqPDo+G6tVfDrS7huqnhuqNXaeG7ieG7k1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6pyrhuq1X4buLw7NX4bqnxKkgV+G6p8OyJFcgw6Nk4bqpV+G6qeG6o+G7ieG7kzfhuqlX4bqnxINh4buJVzE44bqpV+G6pcOjxINXw6PhurHhuqnDo1fhu4vDoyrhuqnDo1fDrD/huqlXaMOjW+G6rVcgw7IgV+G6peG7lVdow6NvIFfhu4smaMOaVzFjxINXw6PEkcSDV8Osw7JX4bqlxIM34bqpV+G7i8Ot4bqxw5pX4buL4bqzV+G6reG6s8OaV+G6peG7m1fhu4vDo+G7iX3hu4tXw7UqVyA/V+G6pcSD4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2Hhuq1X4bqnPOG7iVfhuqk74bqtVyBsJFfhuqnhuqNu4buDxINX4bqnKuG6rVfhu4tu4buB4bqp4bqjw5lX4buKbuG7geG6qeG6o1fhu5Dhu4k84bqpV0jDoz9XMW7hu4UgV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV+G6pyrhuq1X4bqpbuG7hyBXIMOjPuG6rVfDrSThu4lX4bqt4buJ4bq54bqp4bqjw5pXw60k4buJV+G6qeG6veG6rVcgJSBX4bqn4bqrJsSDw5pX4bqlw6PhuqtX4buLw6Phurfhu4vDmlcgJcOaVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1cgY+G6qVfhu4vDo+G6ryDDo1fDo+G7hWhXIMOj4bqrV+G6qeG6o27hu4PEg1c74bqpVyDDoyThu5PDmcOZw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVjDnS9ZPSMw4bu2WD3hu7LDneG7tuG7tuG7i+G7tEDhu7jhu7g94bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bueWcOd4bu2Vlck4bqn4buL4bueVuG6qG8gV+G7i8SDOOG6qeG6o1fhu4tu4buB4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bud4bqpw6NXduG6v1fhu5Dhu4k84bqpV+G7r23huqnhuqNX4bqt4bqr4bqp4bqjV+G6reG7ieG6ueG6qVfDrDZXIGPhuqlX4bqpw6PEgznhu4lXIipXIOG6q+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu5E6VyBq4bqp4bqjV+G6pyrhuq1XMcOhV8Oj4bqx4bqpw6NX4buLw6Mq4bqpw6NX4buLw6pXw6Phu4VoV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLV2nhu4nhu5NX4bqtw6lX4bqn4buH4bqpw5pX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhuqXDo8OpxINXaMOjayBX4bqnKuG6qeG6o1fhuqnhuqPDozlX4buLw63hu4nhu5M54bqpV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjVyBsJFdp4buJN1fDo27hu4HhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOMP+G6qVdow6Nb4bqtV+G7im7hu4HhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVdIw6M/VzE6VzFu4buFIFcg4buBV2nhu4kk4bqpV+G6pcSDw6Hhuq1XMeG6t+G6qcOjV8O1YVfDrMSD4bqpw6NXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G7i8Ojw7IgV2jDo1vhuq1XIMOp4bqp4bqjVyLhurlXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtV8O1KlcxOlcxO+G6qeG6o1fhuqXhu5lX4bqpw6M64bqpV8OjxINh4buJVzHhur0gV2nhu4nhu5M54bqpw5lX4bqoO+G6rVfDnVjDnVnDmlfDrD/huqlXaMOjW+G6rVfhu4tu4buB4bqp4bqjV+G6pyrhuqnhuqNX4buQ4buJPOG6qVdIw6M/V+G6rSThuqnhuqNX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV8OjxINh4buJV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjJFcgbCRXIOG7gVfDrGZXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tXduG6v1fhu5Dhu4k84bqpV+G7r23huqnhuqNXZlfhu4vDo8Op4bqpV1nDmlfhu5Dhu4k84bqpV+G7isOtbuG7g+G6qeG6o1fhuqcqV1lX4buLw63huqvhuqnhuqNXQFfDrD/huqlXaMOjW+G6rVfhuqrhu63huqpIVyA+aFfhu4vhurPhuqnDo1cx4buF4buLV1ktw51Yw51Zw5lXdjzhu5NX4bqnKlfDrD/huqlXaMOjW+G6rVfhuqrhu63huqpIVzF74buJV+G7i8SDN+G6qVcgbCRX4buROlfhu5Dhu4k84bqpV+G7isOtbuG7g+G6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4Mq4bqp4bqjV+G6qTvhuq1X4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1ck4bqpw6NX4buvbeG6qeG6o1cxbiRXw60kV+G7i8Oj4bq3V+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDoyrhuqnhuqNXIMOjayBX4bqp4bqjw6PhurHhuqlX4bqn4bqv4buLV+G7i27hu4HhuqnhuqPDmlfDrcSDN+G6qeG6o1fhuqk74bqtV8OdWMOdWVfhu4vEgzfhu4lX4buLw6NrV1nhu7TDmVhYWFfhuqfhuq/hu4vDmVfDjD/huqlXaMOjW+G6rVfhu4tu4buB4bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXSMOjP1cxOlcgYlfhuq0h4buLV2ZX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8O1KlfhuqnhuqPhuqsqxINX4buL4bqz4bqpw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7neG6qcOjV3bhur9X4buQ4buJPOG6qVfhu69t4bqp4bqjV+G6reG6q+G6qeG6o1fhuq3hu4nhurnhuqlXw6w2VyBj4bqpV+G6qcOjxIM54buJVyIqVyDhuqvhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buROlcgauG6qeG6o1fhuqcq4bqtVzHDoVfDo+G6seG6qcOjV+G7i8OjKuG6qcOjV+G7i8OqV8Oj4buFaFfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1dp4buJ4buTV+G6rcOpV+G6p+G7h+G6qcOaV+G6o2JoV2jDo3vhuqlX4bqlw6PDqcSDV2jDo2sgV+G6pyrhuqnhuqNX4bqp4bqjw6M5V+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgbCRXaeG7iTdXw6Nu4buB4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhuqjhuqNkIFfDg+G7iT7huqlXLVfhu4rDo+G7iVfhu4rDo2zhu5PGry9o4buo

Ngọc Huấn - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]