Cuộc tái ngộ với Syria đúng như dự đoán đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của Olympic Việt Nam. Sau những nỗ lực tột cùng, đội bóng của HLV Park Hang-seo rốt cuộc cũng đã lập nên một kỳ tích nữa, một dấu mốc nữa trên đấu trường châu lục!

Tin liên quan

Đọc nhiều

VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG6tOG6scOy4bq34buBYT7hu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq34buobuG7uOG6teG7qDzhu7bhurPhu6jhuq8yZuG7qOG7k+G7hEHhu5PFqeG7qOG7heG7tGfhu6jhu7Dhu6zhu6rhu6jhu4E5aGbhu6jhuq/huqE+OeG7qD45YTLhurNVLznhu7DDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu7lb4bu0e8avw5rhu6dnZD7hu6hm4bu2YeG7qOG6szhk4buobuG6uWHhu6jhu4TDsuG7g2Hhu7Thu6h9aOG6szjhu6jhurM54buJ4buoe2vhu6h94bq14bu24bqz4buofT3hu6hmYTFn4buoZmLhurPhu6jhu4MsZuG7qOG6szlhM2fhu6jhu4XEqT7hu6jhurFrPuG7qD7DrOG7tOG7qOG6tOG6scOy4bq34buBYT7hu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3UeG7qOG7hOG7tGfhu6jhurM5beG6szjhu6jhurNl4buo4bqxaz7hu6hmZGbhu6g+aeG6szhQ4buofWRh4buoPMOi4bqzOOG7qD7DrOG7tOG7qOG7ueG6sE7hu6jhu4Dhu7Thu4Phuq/hu6jhu7nhu7ThurM4LeG7hVvhurXhu6jhu4NiZuG7qD5nZD7hu6g+4buL4bqzOOG7qH094buo4bqxIeG7geG7qOG6szHhurPhu6jhurdkZuG7qOG6r+G7j+G7qGbDoT454buo4bqzbeG7tFDhu6jhurdkZuG7qHssZ+G7qOG6t2I+4buo4bqzbeG7tOG7qGbhu4Mx4bqz4buofSxn4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g+OTtn4buo4bqxw60+UlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4buww53hu65XL1bDnXvhu7Dhu6zhu67hu7Dhu7Lhu6rhu6pmWcOd4buwV1bhu7Lhu6zhurHhu7BRxIPhu4E4xq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pOJOG6s+G7qEbhurXhu7jhurPhu6g4OWHhu6g84bu44bqz4buoZjkl4bqzOOG7qHtnw7Lhu6jhurM5LGbhu6h94buJ4bu04buo4bq04bqxw7Lhurfhu4FhPuG7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6hu4bu44bq14buoPOG7tuG6s+G7qOG6rzJm4buo4buT4buEQeG7k8WpUVPGoeG6sznhu57hu6hu4bqzW8Oz4buB4buDW+G7heG7hVHhurNbZlRVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurThurHDsuG6t+G7gWE+4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+G7qOG6szkh4buB4buoPmdkPuG7qG7hurlh4buo4buFa+G7qD4o4bqz4buoZuG7g+G6p+G6szjhu6jhu4MsZuG7qOG6seG6ueG6s+G7qHtp4buofeG7ieG6vT7hu6h94bu24bqzOeG7qDhh4bu24buoPuG7tOG6teG7qG4z4buoPjksZuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6g+OWfDsjHhurPhu6jhurfhuqvhurNR4buo4bqyOW3hurM44buoZsOh4bqzOeG7qGbhurXhu7bhurPhu6huM+G7qD45YTLhurPhu6hmOWchZuG7qD7DrOG7tOG7qOG6q+G6szjhu6jhu4Dhu7Thu4Phuq/hu6jhu7nhu7ThurM4LeG7hVvhurXhu6jhurHhu7jhu6g+w6Lhu6jhurHhu43hu6h74bq1UOG7qDzDqmHhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6sS7hurPhu6h9Lmfhu6g4w6Lhu4Hhu6jhurcmZuG7qMOq4buoZsSp4buo4bqvMmbhu6jhu5Phu4RB4buTxalQ4buofWRh4buoPMOi4bqzOOG7qD7DrOG7tOG7qD45aOG6szjhu6hm4bu04buobinhurPhu6g+4bql4bqz4buoZjlhMmfhu6jhu4Vr4buoZuG7gyNh4buo4bqzODlhNOG6t+G7qGbhu4Mx4bqz4buofeG6o+G6sznhu6g+4bu04bq14buoPjk7Z+G7qOG7mVHhu6hGOWs+4buoZjJQ4buo4buEw7Lhu4Nh4bu04buofT3hu6g+OcOpYeG7qOG7gyxm4buofcOj4bqzOeG7qH1APuG7qOG6szjhu7TDsuG7qGZq4buo4bqvOWHhu6g8w6LhurM44buo4bqxJOG6s1Hhu6jhu6Ux4bqz4buoPkDhurM54buo4buFa+G7qG7hu4nhur1m4buoZuG7g2Rh4buobjPhu6hmOTXhu6g5w6DhurM5UOG7qH1AYeG7qHthNOG6s+G7qGbhurlh4buoZmrhu6hGO8Oy4buo4buZ4buoPuG7i+G6szjhu6jhu4MsZuG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qG5hND7hu6jhu7bhu4Hhu6jhu4Xhu7Zm4buobuG6uWHhu6g+4bu2Pjnhu6jhu4Hhu4Nb4buF4buFYeG6szjhu6g5YTThurPhu6h9QGHhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG7hcOp4buofWPhu6hWLVYt4busUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7pyPhu6g5YTThu4Hhu6jhu7Dhu6jhurHhu7jhu6jhu4Vr4buoZuG6teG7tOG6s+G7qGbDoeG6sznhu6g+w6zhu7Thu6jhu6zhu6h9ZGHhu6jhuq85YeG7qDzDouG6szjhu6hmOeG7ieG6u+G6szjhu6jDs2fDsjHhurPhu6jhurFnO+G6s+G7qD45Z8OyNeG6s+G7qMOq4buoOGFt4bu04buo4buFO+G6s1Hhu6jhurThurHDsuG6t+G7gWE+4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+G7qGY5YeG7qH0sZ+G7qG7hurlh4buoZmI+4buofWThu6huauG7tOG7qOG7gTkjYeG7qG7hu7jhu6hmQOG6teG7qOG7g+G7tOG7qD4j4bq34buoOGHhu7Y+4buo4bqzOeG7ieG6u+G6szjhu6hm4buDZ+G6szjhu6hmZ8OyMuG6s+G7qH014buofWJh4buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qOG6sWThu6g84bu4YVHhu6hG4buD4bq14bqzOOG7qOG6rzlh4buofcOiUOG7qHtp4buoZjk14buoOWE04bqz4buofeG7ieG6vT7hu6jhurMz4bqz4buoZiPhurM44buo4bqv4buR4buoZjlnIWbhu6jhu4MsZuG7qD7DqeG7qDwj4bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6hmauG6szjhu6g+4bu24buo4bqzOTvhurNQ4buo4buEw7Lhu4Nh4bu04buobinhurPhu6hmOWEyZ+G7qH1h4buo4buFa+G7qOG7hSU+4buoPF3hurPhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qD7hu7Y+4buo4buBOeG7tOG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qD7DouG7qGbDoeG6sznhu6jhu4dnw7IyZuG7qH3huqHhurM5UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/Dmkbhu4PhurXhurM44buo4bq3ZGbhu6hm4buDIeG6s+G7qH0sZ+G7qOG6t+G7uOG7qD4j4buo4bus4buo4bqzOOG6pWHhu6jhurPEkeG7qOG7hmfhu7ThurM44buo4bu5I2FQ4buoTiThurPhu6jhu4Znw7IyZuG7qDxnZD7hu6jhu4E5I2Hhu6jhurFpYeG7qOG7hTtn4buofTXhu6jhurHhu7jhurfhu6g8w6LhurM44buobuG7uOG7qOG7gTnhuqXhurM44buo4bqzOGvhu6hmZ8OyMuG6s+G7qH0uZ1Dhu6h9ZGHhu6g8w6LhurM44buoPsOs4bu04buo4bqr4bqzOOG7qOG7gOG7tOG7g+G6r+G7qDkuZ+G7qOG6sznhu4nhu6g+OeG6o+G7qD45w6zhu6hm4buD4buJw6nhurM44buo4buBOeG6peG6szjhu6jhurM4a+G7qH014buoPjnhurvhu6g+w6nhu6g5ZGFR4buo4bquOeG6q+G6szjhu6g+w6Lhu6jhuq854bq1I+G6szjhu6hm4buDYuG6szjhu6jhurPhu7jhurXhu6h94buJ4bq9PuG7qGZA4bq14buo4buD4bu04buo4bqvOWHhu6g54bu44bqzOOG7qGY5w6zhu6jhu4TDsuG7g2Hhu7Thu6g+OcOpYeG7qOG7gyxm4buo4bqvw6HhurPhu6jhuq8w4buobuG7uOG7qDzhuqc+4buo4bqxw6Jm4buoZmJmUeG7qMawYTNn4buoZuG7icOp4bqzOOG7qGZr4buoPuG7i+G6szjhu6hm4bq5YeG7qMOq4buo4buBOcOh4bu04buoPDHhurPhu6jhuq9h4bu04buoPjlhMuG6s+G7qGZnw7Iy4bqzUeG7qOG6rjln4bqzOOG7qGY54bu44bqzOeG7qD7DrOG7tOG7qOG7pWlh4buoRmEy4bqz4buoxanhu4vhurM44buofeG7ieG6vT7hu6g8I+G6teG7qG404buo4buDLGbhu6g+OSU+4buoPjkl4bqz4buobuG6uWHhu6jhurM5beG6szjhu6g54bu44bqzOOG7qOG7g+G7uOG6teG7qH0uw7Lhu6jhuq/DtOG7qOG6sWchZuG7qG7hu7jhu6g+OcOpYeG7qOG7heG7tmbhu6jhurM54bu0Z1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4Thu7Rn4buoOGHhurvhu6jhurM4OeG6o1Dhu6h7YTbhurPhu6g8YTLhurPhu6hm4buDIeG6s+G7qH0sZ+G7qOG6rznhuqvhurM44buoPsOi4buoOMOg4buoZjnhu7TDsuG7qH3EkWHhu6jhuq85YeG7qD4j4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+G7qG7hu7jhu6jhu4TDsuG7g2Hhu7Thu6jhuq854bqr4bqzOOG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6h9KMOy4buoPuG7tOG6teG7qGZiPuG7qH1kUeG7qEbDoeG6sznhu6g+OSxm4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qGbhu4PhuqfhurM44buoPsOs4bu04buo4bq3ZGbhu6hm4buDIeG6s+G7qGbEqeG7qOG6rzJm4buo4buZ4buobiHhurPhu6g5ZGHhu6h94buJ4bq9PuG7qGY5NeG7qDlhNOG6s+G7qOG7g+G6qeG7qOG7g+G7uOG6szjhu6hu4bq5YeG7qDnhu7jhurM44buo4bqx4bq1QGbhu6jhurM5beG6szjhu6jhu4E54bu04buoZuG7g+G7tOG6sznhu6g+OSzhu4Hhu6jhu4dnw7IyZuG7qOG6sWE0ZuG7qMOq4buoOGFt4bu04buo4buFO+G6s1Hhu6jhurI5IeG6s+G7qOG7g+G7tOG7qOG7hWvhu6jhurFd4buB4buobjLhu6huM+G7qOG7hcSpPuG7qDwz4bqz4buobuG7uOG7qOG6rzkj4buo4bqzJOG6szjhu6h9LGfhu6jhu4XEqT7hu6g+w6zhu7Thu6g+4bu2PuG7qDnhuqc+4buoZuG7g+G6pVDhu6jhuqvhurM44buo4buA4bu04buD4bqv4buo4bu54bu04bqzOC3hu4Vb4bq14buo4bqxYTHhurPhu6hmYTLhu4Hhu6hmZ+G6szjhu6jhu5PhurM54buoxrDEqT5Q4buo4buAOeG7tOG6s+G7qE4k4bqz4buoxrDEqT7hu6hu4bu44buoTiThurPhu6hG4bq14bu44bqz4buobuG7uOG6teG7qOG7hTvhurPhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qDlhNOG7geG7qOG7rFHhu6hGZ8Oy4buo4bqzOWEx4bqzUOG7qG5hND7hu6h9NeG7qD7hu7Y+4buoZmEz4bqz4buobjThu6jhuq8yZuG7qOG6s2Jh4buoPjnDqWHhu6jhu4dn4bu24buoZjks4buB4buoPuG7i+G6szjhu6h9PeG7qOG6rzlhMuG6s+G7qOG6tOG6scOy4bq34buBYT7hu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq34buoPOG6oeG7qH3DomHhu6g8w6LhurM44buobuG7uOG7qH1nYmHhu6jhu4XEqT7hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6szlt4bqzOOG7qGbDoOG6sznhu6g5Z2LhurM44buo4buBOSPhurPhu6g+4bqr4bqzOFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhuq454bqr4bqzOOG7qD7DouG7qOG6szlhM2fhu6g+w6nhu6g5ZGHhu6jDquG7qOG6rzln4bqzOOG7qGY54bu44bqzOeG7qD4j4buo4bus4buofWRh4buoZuG7g+G6teG6szjhu6hmOeG6u2Hhu6g4YeG7tOG6s+G7qGY5YeG7qH0sZ+G7qD45w6HhurM54buoZjnEqT5R4buoTmE0PuG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6h94bu24buo4bu04bqz4buoZuG6teG7uOG6s+G7qG7hu7jhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qGY5YeG7qGbhu4NhNeG6s+G7qOG6szlhM2fhu6jhu4E54buJw6nhurM44buo4bu24bqz4buo4bqxMeG6s+G7qDzDouG6szjhu6g4YWjhu4Hhu6jhurThurHDsuG6t+G7gWE+4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+G7qOG6rzld4buB4buo4bqvw6HhurPhu6g+4bu2PuG7qOG6rznhurUj4bqzOOG7qGbhu4Ni4bqzOOG7qOG7gTnDoeG7tOG7qGbhu4Phu4nhurk+4buobuG6peG6szjhu6g+LOG6t+G7qGY5w6zhu6hmOeG7uOG6sznhu6hGYTLhurPhu6jFqeG7i+G6szhR4buo4buEw7Lhu4Nh4bu04buoe2nhu6g+w6Lhu6jhurM5beG6szjhu6jhurNdZuG7qGbDoT454buoPms+4buoOcOp4bqz4buow6rhu6jhurcmZuG7qGbhu4Mh4bqz4buoZizhurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6sznhu4nhurM44buoPuG7i+G6szjhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG7h2fhu7bhu6jhurHhur1h4buoOUBh4buobuG6uWHhu6jhurM5beG6szjhu6jhu43hu6h9Y+G7qMOzIOG7qOG6s+G7tj454buofcOp4bqz4buoOGEj4bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/Dmkbhu4Mh4bqz4buofSxn4buoPOG7ieG6uT7hu6jhu4Xhu7ThurM44buo4bus4buoOWE04buB4buo4buBOcOt4buobuG6uWHhu6g8Lmfhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6rznDoeG7qOG7gyxm4buoPiThurM44buoZjk/4bqzOFHhu6hGZ8Oy4buobiHDslDhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qDxiYeG7qD4j4bqzOeG7qGY5NeG7qOG6sWs+4buoPOG6oeG7qDzhu7jhurXhu6jhurfhuqXhurPhu6hu4bu44buo4bu24buB4buo4bqxaz7hu6hmO+G6t+G7qOG6seG7jeG7qH3DqOG7qOG6sybhurM4UOG7qH1kYeG7qDzDouG6szjhu6g+w6zhu7Thu6g+OWjhurM44buoZuG7tOG7qG4p4bqz4buoPjnDqWHhu6jhu4MsZuG7qG5t4bqzOOG7qG7hu7jhurM4UeG7qOG7ueG7uOG6szjhu6jhurHhurVAZuG7qD7hu7Y+4buoZuG7g8Ot4buoPmRm4buoPsOs4bu04buo4bqr4bqzOOG7qOG7gOG7tOG7g+G6r+G7qH094buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jDoWbhu6jhurEu4bqz4buo4buBOSNh4buo4bqzKuG6t+G7qOG7hTvhurPhu6jhu4Xhu7Rn4buo4bqzOW3hurM44buo4buBOeG7tOG7qDzDouG6szjhu6jhu7bhu4Hhu6jhu4Xhu7Zm4buo4buDLGbhu6jhu4Phu7Zm4buoPsOs4bu04buofWJh4buoZjnDrFHhu6jhurI54buJ4bqzOOG7qG7hu4nhur1m4buo4bqxMeG6s+G7qGbhu4Mx4bqz4buoZixm4buoPiPhu6huKeG6s+G7qOG6seG7uOG7qOG7hWvhu6jhuq9hMeG6s+G7qOG6szkp4bqz4buobuG7uOG7qGZnO+G6s+G7qGY5w6zhu6g+OWEy4bqz4buoZjlnIWbhu6g+w6zhu7Thu6g+4bu2PuG7qD454bu44bqzOOG7qGbhu4Phu7Rh4buoTmE0ZlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4Rr4buo4bqzOSnhurPhu6jhurNAYeG7qG7hu7jhu6jhuq9hMeG6s+G7qGbhu4PDoOG7qD7DrOG7tOG7qOG6tOG6scOy4bq34buBYT7hu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq34buoPmdiYeG7qD5p4bqzOOG7qD7hu4vhurM44buofT3hu6h94buJ4bq9PuG7qH0z4bqz4buofeG7tuG7geG7qMOq4buo4buBOWhm4buo4buw4buqw51R4buo4buE4bu0Z+G7qH3hu4nhurvhurM44buoPjlnw7Iz4bqz4buobuG7ieG6vWbhu6hmZ8OyMuG6s+G7qGbhu7bhurXhu6g8QOG6teG7qD7DrOG7tOG7qEZhMuG6s+G7qMWp4buL4bqzOFDhu6jhu5PhurM54buoxrDEqT7hu6h7xKlm4buofWE14bq34buoZuG7g2jhurM44buow7Phu7jhu6jhurM44bu04bqzOOG7qOG7heG7tGfhu6g+aOG7qGYk4bqzOOG7qGZiPuG7qGZnw7I0ZuG7qG7hurth4buobuG7ieG6vWbhu6jhu4dn4bu04buoPuG7tj7hu6hm4buDZ+G6szjhu6huNOG7qOG7hMOy4buDYeG7tFHhu6jhurI54buJ4buoZmrhu6h74buJ4bq5YeG7qH0sZuG7qD45Z2Hhu6jhurEx4bqzUOG7qE4k4bqz4buoRuG6teG7uOG6s+G7qMOzZyxm4buoOWE04bqz4buofWjhurM44buo4bqxaD7hu6h9NOG6t+G7qDzDouG6szjhu6hu4bu44bq14buo4bqx4buJ4bq5YeG7qGbhu4Ni4bqzOOG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzYTPhurfhu6huZ2Hhu6hu4bq/4buo4bql4bu04buoPsOs4bu04buoPuG7tj7hu6jhu6fGsE7hu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq3UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7peG7uOG6s+G7qGY5JeG6szjhu6g+w6Lhu6hmw6HhurM54buoPjksZuG7qOG7h2fDsjJm4buofeG6oeG6sznhu6g+w6zhu7Thu6hmYTPhurPhu6huNOG7qH3hu7ThurM44buoPjnDqWHhu6g+OeG6teG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jhu5PhurM54buo4bu3YeG7tOG7qOG6sOG7tGHhu6g4YWjhu4Hhu6jhurThurHDsuG6t+G7gWE+4buoTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t+G7qGY5YeG7qH0sZ+G7qH0uw7Lhu6jhurFs4bu04buow6rhu6jhurM5beG6szjhu6jhu4E5aGbhu6g+4bql4bqz4buo4bqxQGFR4buo4buAOcOh4bu04buoPDHhurPhu6jhuq9h4bu04buoPjlhMuG6s+G7qGZnw7Iy4bqzUOG7qOG7hMOy4buDYeG7tOG7qDwlZuG7qH0uZ+G7qMOzZ2LhurM44buo4buFxKk+4buobuG7uOG7qOG6rznhuqvhurM44buoZjk14buofSjDsuG7qD7hu7ThurXhu6h9ZGHhu6g5w6DhurM5UeG7qOG7hGvhu6g5Y2Hhu6g5ZOG7geG7qHvhu7jhurM54buoPjnhurXhu6g+4bu2PuG7qOG7p8awTuG7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6hmJOG6szjhu6g+4bu04bq14buoPjnhurXhu6h9MuG6s+G7qOG6szlt4bqzOOG7qDhhO8Oy4buoPmdiYeG7qD5p4bqzOOG7qGbhu4Phu4nhurk+4buo4bqvOWHhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qGbhu7hh4buo4bqzxJFh4buoPuG6pWHhu6jhuq8yZuG7qGY5aD7hu6hm4buDIeG6s+G7qH0sZ1Hhu6hGOSXhurM44buoPjln4bqzOOG7qD5nZD7hu6jhu7At4buqUOG7qOG6tOG6scOy4bq34buBYT7hu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq34buofT3hu6g+w6Lhu6jhurcmZuG7qGZAYeG7qDzhu7bhurPhu6jhuq8yZuG7qOG7k+G7hEHhu5PFqeG7qOG7rOG7quG7sMOd4buo4bq3ZGbhu6g+4bu2Pjnhu6g8LGbhu6jhurM44bq74buo4bqzOeG7ieG6szjhu6g+4buL4bqzOOG7qH0uw7Lhu6jDs8Sp4bqzOOG7qH3hu7bhurM4UeG7qMawZGHhu6jhu4dnO+G6s+G7qD7DrOG7tOG7qGY5LsOy4buo4buA4bu04buD4bqv4buoZuG6uWHhu6jhurFoPuG7qOG6s+G7uMOy4buoPuG7i+G6szjhu6jhurHhu7jhu6h9QGHhu6h7YTThurPhu6h7Z8Oy4buo4bqzOSxm4buoPsOs4bu04buoxrDhuqvhurM44buo4bqy4bu04bq34buo4buZ4buoZuG7g+G7tOG6sznhu6hm4bu4YeG7qMOq4buobuG6peG6szjhu6hW4buofWRh4buo4bq3QOG6sznhu6jhurM5LGbhu6g+OTtn4buo4bqxw60+UeG7qMOK4buoZuG7gyHhurPhu6g84bu24bqz4buo4bqvMmbhu6hu4bu44bq14buo4bqzOOG7uMOy4buo4bus4buyL8OdUOG7qH1iYeG7qGY5w6zhu6g+w6zhu7Thu6hOYTRm4buo4bqy4bu04bq34buo4buFMOG7qOG6seG7uOG7qOG7ueG7uOG6s+G7qOG7hmdiPlDhu6jEqeG6szjhu6g+bOG7qG5hMeG6s+G7qOG6sybhurM44buo4bqv4buN4buo4bqzOSxm4buoPjnhurXhu6h74bu04bqzOeG7qDlhNGfhu6hu4bqr4buofeG6oT454buo4buZ4buobiHhurPhu6g5ZGHhu6jhurMk4bq34buo4bqz4bu0w7JRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8OaRjlb4bq14buoe+G7tOG6szg+4bq14bqzOOG7heG7tOG6s1Fu4bqzVS/hu4HDmg==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]