(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 18/10, Bộ TT&TT chính thức phát động chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật (Bug Bounty) cho tất cả các nền tảng chuyển đổi số (CĐS) quốc gia. Đây là chương trình được mở rộng quy mô từ chiến dịch “Tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch” đã được phát động vào ngày 4/10.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nDucWoxKh94buA4bucKsOd4bum4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4B94buqWeG7gFfGr1NZ4buAWD/hu4DFqCbDneG7puG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gMagxajhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4DDnVTDneG7gH1Mw53hu6bhu4DGoMWoW8Ohw5rDneG7gOG7nCbGr+G7gHsk4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iEUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vuG7gOG7muG7iH3hu4gtPuG7sljhu6Lhurbhur574buIKeG7suG6vsOJw7Thu6ZKw6Hhu4Dhu4LDjC/hu4Lhu4bhuqrhu4Dhursq4buAxrDGsOG6pMawxrDhu4DGoMWo4buow53FqOG7gH3FqDPGoOG7gCnFqMSofeG7gOG7nCrDneG7puG7gMagxagyOsOd4bum4buAfT7hu6rDncWo4buAfeG7qlnhu4BXxq9TWeG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3hu4BE4bq7W+G7puG7gOG6u+G7slvDnX3DocSQ4buAxqDFqOG7suG7gH3DlH3hu4DGoEzhu4DGoMSoxqDhu4DDnVTDneG7gH1Mw53hu6bhu4DGoMWoW8Ohw5rDneG7gOG7nCbGr+G7gHsk4buAROG6veG6v8WpxJDhu4A8WyTGoOG7gOG7psav4buIQuG7gOG6v8OVw6Hhu4BYSuG7gMagxagyOsOd4bum4buAfT7hu6rDncWo4buA4bucMi7GoOG7gFkh4buAPirDneG7puG7gDxbw6Hhu4BZPeG7gH004buAxqDFqMavU8Od4buA4bua4buwxqDFqOG7gOKAnMaw4buqWeG7gFfGr1NZ4buAWD/hu4DFqCbDneG7puG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gH0+UsOd4buAxqDEqMag4buAw51Uw53hu4B9TMOd4bum4buAxqA9w53hu6bhu4DDneG7psWoVeG7gCnFqOG7tsOd4bum4bqq4buAxqDFqCTDneG7puG7gOG7muG7sMagxajigJ3hu4Dhu5xN4buA4bucMi7GoOG7gCnFqMSofeG7gOG7nCrDneG7puG7gDhK4buy4buAw53hu6ZKw6Hhu4BHL+G7guG7hkJFLynDiUXhu5rGrzjhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vuG7muG7on3hu4jGr1gtxq/DneG7pOG7suG6vsOJReG7msavOOG7gMagWOG7iHt74bq24bq+4bua4buifeG7iMavWC3hu4hbfcWo4buyPi194buyKeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+4buafcWoW1nhu5bhu4DGr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gMON4buKw4wpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BH4buKw4wpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8avOELhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL8Od4buiOXsv4buE4buCR+G7hC/hu4Lhu4ZI4bua4buE4buG4buK4buGw4xHRn3DjcONRuG7ilhILVvDnX3Gr31Y4bui4buaQlYp4bum4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DucWoxKh94buA4bucKsOd4bum4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4B94buqWeG7gFfGr1NZ4buAWD/hu4DFqCbDneG7puG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gMagxajhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4DDnVTDneG7gH1Mw53hu6bhu4DGoMWoW8Ohw5rDneG7gOG7nCbGr+G7gHsk4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsON4buKw4zhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+R+G7isOM4bq+4buAL8OJRS/hu5rGrzjDiUXhu5rGrzjhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vuG7muG7on3hu4jGr1gt4buIW33FqOG7sj4tfeG7sinhur7DiUUv4buaxq84w4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu7c7xq/hu4B94buQWeG7gMOdxajhu6rDneG7gOG7nDLhu4jhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAfT4h4buAfcWoSsOdxajhu4A8WyTGoOG7gOG7psav4buI4buAeyThuqrhu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDneG7gCbDneG7gOG7nOG7sMOdxajhu4A4SuG7gH3FqOG7sMOdxajhu4A4Mi7DneG7puG7gDhK4buy4buAw51OWeG7gOG7hOG7hkbhu4bhuqrhu4Dhur3FqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4Dhur3hur/FqeG7gDxbJMag4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5wyLsag4buAxrDFqDDhu4B9MjvDneG7puG7gOG6vcWo4buow53FqOG7gCnFqDDhu4ApxahS4buA4buaW8OhVX3hu4B9NOG7gH3FqMSow53hu6bhu4BJL+G7hOG7huG7hOG7huG7gMagMcOd4bum4buA4bucTeG7gMOdxajDlMOd4buAWUvDncWo4buAPFvhu4jDneG7gOG7nMavw5pZ4bqs4buA4bq7TOG7suG7gOG7nExZ4buA4buIw53hu4B94buySsOd4bqq4buA4buIw53hu4DDncavw53FqOG7gFlLw53hu6bhu4BE4bqvxrDhuq/DtMO1xJDhu4BYSuG7gH3FqOG7osOd4buAxqDFqCR94buA4bucw5rhu4Dhur3hur/FqeG7gH3FqErDncWo4buAxqA9w53hu6bhu4A4SuG7gOG7llTDneG7gDg3w53hu6bhuqrhu4Dhu5wlw53hu6bhu4B9xagsxq/hu4BYSuG7gH3FqErDncWo4buAKcWo4buQw53hu4BhW8OhUsOd4buAe1skfeG6quG7gFfFqD3DneG7puG7gH3FqMOa4buAfcSoxqDFqOG7gD4sxq/hu4DGoDDhu4jhu4Dhur3hur/FqUJFLynDiUUv4buaxq84w4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsD5Sw53hu4DGoDrhu4B7IeG7gMOdxajhu5LDneG7gH3FqDPGoOG7gD4j4buAfeG7kFnhu4A8W+G7iMOd4buAfT7hu7jDneG7puG7gMagMOG7iOG7gOG6r8aw4bqvw7TDteG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhur3hur/FqeG6quG7gMawPlvDneG7puG7gH3DlVnhu4DEqcavxKhZ4buAe8SofeG7gOG7iMOd4buAfeG7skrDneG7gFfFqD3DneG7puG7gOG7psav4buIw53hu4BZS8Od4bum4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gETDtOG6vcWp4bq9xJDhu4B9xahbKsag4buA4bq9IMag4buA4bqvxrDGsMaw4bqq4buA4bq7KuG7gMawxrDhuqTGsMaw4buAWeG7ssOd4bum4buAWVskw53hu4A4xq9VxqDhu4Dhu5ZM4buy4buA4bucTFnhu4Dhuq/GsOG6r8O0w7Xhu4ApxahMxq/hu4Dhu5wyLsag4buAxqDEqMag4buAxqA64buAPFvhu4jDneG6quG7gH0m4buAxqDFqDPGoOG7gMagxahd4buAfT7hu7jDneG7puG7gMOd4bum4buIw6Hhu4B9NOG7gOG7nOG7kFtC4buA4bu3xq9VxqDhu4B9JuG7gMagxagzxqDhu4DGoMWoMjrDneG7puG7gH0+4buqw53FqOG7gOG6u1vhu6bhu4Dhurvhu7Jbw519w6Hhu4DGoDHDneG7puG7gMOdxajDk1nhu4DGoMWoMOG7gOG7nCrDneG7puG7gH3hu6pZ4buAPuG7iOG7gMagxKjGoOG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3huqrhu4B9NOG7gOG7nOG7tOG7gOG7lkzhu7Lhu4A4VeG7gH0kfeG7gMWoOsOd4buAxqDEqMag4buAw51Uw53hu4B9TMOd4bum4buA4bq94bq/xanhu4A8WyTGoOG7gOG7psav4buIQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq9xagyOsOd4bum4buAfT7hu6rDncWo4buA4bq7W+G7puG7gOG6u+G7slvDnX3DoeG7gFhK4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gH3FqDIsw53hu6bhu4DDncavUsOd4bqq4buAw51OWeG7gOG7nOG7kFvhu4B9xq9Sw53hu4B9Psavw5rDneG7gFfFqOG7iMav4buAfTThu4B9xajEqMOd4bum4buA4buC4buGL+G7hOG7huG7hOG7guG7gOG7nFPDneG7gH3FqMSow53hu6bhu4Dhu4Lhu4Yv4buE4buG4buE4buEQuG7gMawJsOd4bum4buA4bumxq9Mxq/hu4B9xagyIcOd4bum4buAw51OWeG7gOG7nOG7kFvhu4B9xq9Sw53hu4Dhu5o14buAV8avU8Od4buAWFLDneG7gOG7nFPDneG7gOG7guG7gH3Do+G7gOG7nCXDneG7puG7gDhK4buA4buaNeG7gFfGr1PDneG7gHtR4buAfU7DneG7puG7gOG7muG7kMOd4buAfcWo4bui4buy4buAfcWoNcag4buAfcavw5nDneG7gH0+xq/DmsOd4buAV8Wo4buIxq/hu4DGoMSoxqDhu4DDnU5Z4buAfcavUynhu4B9xajhu6Lhu7JCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buA4buc4bu04bqq4buAe1Hhu4B9JuG7gMagxagzxqDhu4A4xq/DncWo4buA4bua4buIw53FqOG7gOG7lkzDneG7puG7gGFTKeG7gMWoS8Od4bum4buAfeG7sinhu4BI4buG4buAxqDFqFvDoVLDneG7gOG7psav4buI4buAxqDhu7Thu4DDncWoxq9UW+G7gOG7nOG7tMOd4bum4buA4bum4bu0KeG7gMagxajhu7Lhu4A4xq9VxqDhu4B94buqWeG7gFfGr1NZ4bqq4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3hu4A4SuG7suG7gMOd4bumSsOh4buA4bqvxrDGsMaw4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gOG7msavw5nDneG7gD7hu4jhu4A4SuG7suG7gH3FqMSow53hu6bhu4Dhu4Lhu4Lhu4DFqMOTw53hu6bhu4DDnU5ZQuG7gOG6v8OSxqDhu4Dhu5bGr1V94bqq4buA4buGRuG7gMagxahbw6FSw53hu4Dhu6bGr+G7iOG7gGFbw5R94buAe0/GoOG7gMOdxajDlH3huqrhu4DGoOG7tOG7gMOdxajGr1Rb4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG7gDhK4buA4buc4bu0w53hu6bhu4Dhu6bhu7Qp4buAWDvDneG7gHtR4buA4bucMi7GoOG7gMOdxajhu5LDneG7gHtR4buA4bucMi7GoOG7gOG7psavTMav4buAfcWoMiHDneG7puG7gDhK4buA4buWw5PDneG7puG7gFfFqOG7osOd4buAxqAw4buI4buA4bq7KuG7gH0+MiHDneG7puG7gOG6uyrhu4DGsMaw4bqkxrDGsEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7pVvEqOG7gH0+4buqw53FqOG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gH3hu6pZ4buAV8avU1nhu4A4SuG7gH3FqD3DneG7puG7gOG7lsSo4buy4buAWD/hu4DFqCbDneG7puG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gCnFqEzGr+G7gH1bw5XDneG7gH3FqDDhu4DDncWoN8Od4bum4buAPFvDoeG7gOG7nOG7sMOdxajhu4Dhu5xN4buA4bucMi7GoOG7gMO04bq9xanhur3hu4Apxagkxq/hu4DFqC4p4buAxqAiw53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5w6w53hu4A44buw4buAWMavUsOd4buAPFvhu4jDneG7gGHDlcOh4buA4buaNcOd4bum4buAOErhu4Dhu5bhu4jDneG7gMWoSsOdxahC4buAw7Thu6bhu7JKxq/hu4A+4buI4bqq4buAw7Thur3FqeG6veG7gMagMcOd4bum4buAxqDhu7Thu4DFqDI7w53hu6bhu4Dhu5rhu5TDneG7gMagIOG7gH3FqMOa4buAOFThu4DGoMSoxqDhu4Dhu5YyO8ag4buAV8avw5pZ4buAfT7hu4jhuqrhu4Dhu5zEqMOdxajhu4Dhu6bGr8So4buAOErhu4BhxKjGoOG7gMOdxajhu5LDneG7gFg/4buAxagmw53hu6bhuqjhu4BhNuG7gFjDoOG6quG7gFfFqE/GoOG7gCnFqCDGoOG7gFg/4buAxagmw53hu6ZCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu7dU4buAKcWoS1nhu4A4xq/hu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gMagxajhu6jDncWo4buAe8SoxqDFqOG7gDxb4buIw53hu4B9PuG7uMOd4bum4buAxqAw4buI4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4B7UeG7gFjhu5DDneG7gFgyLn3hu4Dhu5wyLsag4buAxqA9w53hu6bhu4Dhu5Yk4buAfUvGr+G7gMOdVMOd4buAfUzDneG7puG7gOG6u1vhu6Y+4buIw51X4buAQuG7gOG6u1LDneG7gMagS8Odxajhu4Dhu5zhu7Thuqrhu4Dhu5rhu4jDncWo4buAe8SoxqDFqOG7gMagxKjGoOG7gMagxahbw6FSw53hu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7tMOd4bum4buA4bum4bu0KeG7gDhK4buAfSbDneG7puG7gH3FqErDncWo4buAfeG7qMagxajhu4B7UeG7gOG7nDIuxqDhu4DGoD3DneG7puG7gOG7liThuqrhu4A4xq/DncWo4buA4bua4buIw53FqOG7gH3FqDIsw53hu6bhu4BhW8OhUsOd4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B9xagzxqDhu4B9S8av4buAOeG7ouG7lnvGr33hu6Lhu4DGsOG7qMOd4buAw53FqMavVVnhu4BZS8Od4bumQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bu3O8av4buAezXhu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDneG7gMOd4bu0w53hu6bhu4A4SuG7gMOdxajhu4jDncWo4buAxqDFqOG7tMOd4bum4buAxqAw4buI4buAxqA9w53hu6bhu4DDneG7psWoVeG7gMOdxagy4buAxajGr1XDneG7gMOd4buIw6Hhu4B9xajhu6rhu4Dhu5bDlH3hu4BX4bqh4buAWSp94buAxahV4buAfcWoJMOd4bum4buAfcWoPcOd4bum4buAfcavw53hu4DDnUrhu7Lhu4DGoDHDneG7puG7gHtR4buAKcWoTMav4buA4bucJMav4buAWcOSfeG7gDg7xq/hu4DGoMSoxqDhu4DDneG7plvDoeG7gMagOuG7gH3DlMOd4buAxqA9w53hu6bhu4BZS8Od4bumQuG7gMOq4buy4buAOOG7ksOh4buAOMavVcag4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG7gHs7WeG7gDhK4buAV8WoT8ag4buAKcWoIMag4buAV+G7sCnhu4B9xagsxq/hu4DGoMSoxqDhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4buWTOG7suG7gFnhu5J94buAxqAw4buI4buAxqDEqMag4buAM8Od4bum4buA4buaIMOd4bum4bqq4buAxahV4buAfcWoJMOd4bum4buAe1Hhu4Dhu6bGr10p4buA4bumxq9MWeG7gH3FqMavw5pb4buAPjDGr+G7gD7hu7Lhu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gH3FqMavVX3hu4DFqEvGr+G7gFnhu4jDneG7puG7gFhLxq/hu4Dhu5wkxq/hu4A4O8av4buAxahV4buAfcWoJMOd4bum4buA4buc4bu0QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq/S8av4buA4buaxq9Vw53hu4DDtOG6vcWp4bq94buAw53FqOG7ksOd4buA4buc4buww53FqOG6quG7gMagxagyOsOd4bum4buAfT7hu6rDncWo4buA4bq7W+G7puG7gOG7luG7slvDnX3DoeG7gFhK4buA4bumxq9Mxq/hu4ApxajEqCnhu4Dhu6bGr10p4buA4bq9xajhu6jDncWo4buAKcWoMOG7gOG7msOZ4buA4buaSsOd4bum4buAV1N94buAw50kxq/hu4Dhu5wyLsag4buAODvGr+G7gMagxKjGoOG7gMagxahbw6FSw53hu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gMWoSsOd4bum4buA4buc4buQW+G7gH0+4buyw53hu6bhu4DDnTI7xqDhu4A4SuG7gH0+UsOd4buAfcWoU+G7gOG7psavO8av4bqq4buA4bumxq9dKeG7gD5dfeG7gMOd4bumT8Od4buAfcWoLMav4buA4bumxq/hu4jDneG6quG7gH3Gr1N94buAV8avVVnhu4DGoD3DneG7puG7gHszxqDhu4A4SuG7gMagxajGr+G7gCnFqOG7qOG7gMagxajhu7Lhu4A4xq9VxqDhu4Dhu5ZM4buy4buA4bucTFnhu4Dhuq/GsOG6r8O0w7Xhu4B9PuG7ssOd4bum4buAOMavVcag4buAfeG7qlnhu4BXxq9TWeG7gDhK4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4B9PlLDneG7gMagxKjGoOG7gMOdVMOd4buAfUzDneG7puG7gOG6veG6v8Wp4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iELhu4Dhur/Gr1Rb4buAw51Kw6Hhu4B7UeG7gOG7psavXSnhu4DGoMSoxqDhu4DGoDrhu4A8W+G7iMOd4bqq4buAfSbhu4DGoMWoM8ag4buAfcavU33hu4BXxq9VWeG7gH3FqCzGr+G7gOG7psav4buIw53hu4A4SuG7gH3hu5Ip4buAfT5bw53hu6bhu4DDneG7plslw53hu4BYNcag4buAOErhu7Lhu4DGoMWoW8OhUsOd4buAWT3DneG7gDxb4buIw53hu4B9PuG7uMOd4bum4buAfcWo4buIw6Hhu4A44buq4buAWOG7suG7gFhPw53hu6bhu4BhNuG7gFjDoOG7gMagxKjGoOG7gMOd4bumW8Oh4buAxqA64buAfcOUw53hu4DGoD3DneG7puG7gFlLw53hu6bhu4Dhu5rhu7Lhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4buWTOG7suG7gFnhu5J94buA4bumw5XDoeG7gD7hu4hCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nigJzhu43FqD3DneG7puG7gOG7psav4buIw53hu4BZS8Od4bum4buAWFs9w53hu4Dhu5bGr1PDneG7gOG7nCrDneG7puG6quG7gMagxKjGoOG7gMOd4bumW8Oh4buAxqA64buAfcOUw53hu4DGoD3DneG7puG7gFlLw53hu6bhu4A4SuG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3hu4BZO8av4buAWFs9w53hu4BhW8OUfeG7gMWoxq9Vw53huqjhu4BXxajGr+G7gMOd4bumTsOd4buAxqDFqMOSw53hu4Dhu5wyLsag4buAw53hu6Zbw6Hhu4DGoDrhu4DDnUrDoeG7gH3FqOG7quG7gMag4bu04buAfcWow5rhu4B7UeG7gGFbw5R94buAxajGr1XDneG7gH3FqFJZ4buAxqDEqMag4buAw53hu6Zbw6Hhu4DGoDrhu4BZO8avQuG7gMOq4buy4buAOOG7ksOh4bqq4buAOMavVcag4buAKcWoxKh94buAxajGr1XDneG7gHs7WeG7gDhK4buAV8WoT8ag4buAKcWoIMag4buAV+G7sCnhu4B9xagsxq/hu4DGoMSoxqDhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4buWTOG7suG7gFnhu5J94buAxqAw4buI4buAxqDEqMag4buAM8Od4bum4buA4buaIMOd4bum4bqq4buAxahV4buAfcWoJMOd4bum4buAe1Hhu4Dhu6bGr10p4buA4bumxq9MWeG7gH3FqMavw5pb4buAPjDGr+G7gD7hu7Lhu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gH3FqMavVX3hu4DFqEvGr+G7gFnhu4jDneG7puG7gFhLxq/hu4Dhu5wkxq/hu4A4O8av4buAfcOUfeG7gMagTOG7gMagxKjGoOG7gMOdVMOd4buAfUzDneG7puG7gOG6veG6v8Wp4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOKAneG6quG7gOG7nEvGr+G7gOG7msavVcOd4buAw7Thur3FqeG6veG7gMagxajhu7Lhu4DFqOG7iMOhQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrA+MjvGoOG7gOG7nOG7tOG6quG7gMOd4bumSsOh4buA4buESC/DjOG6quG7gMO04bq9xanhur3hu4DGoDHDneG7puG7gOG7nE3hu4A+4buI4buAWU994buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4B94buqWeG7gFfGr1NZ4buAWD/hu4DFqCbDneG7puG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gMagxajhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4DDnVTDneG7gH1Mw53hu6bhu4B7JOG7gMWoP+G7gH0+LuG7gMagPcOd4bum4buAfcSoxqDhu4Apxajhu7bDneG7puG6quG7gMagxagkw53hu6bhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4bq94buR4bu3a8OqLeG7guG7ikLhu4DFqeG7iFvhu4DFqDrDneG7gOG7guG7gH3FqMSow53hu6bhu4B9Psavw5rDneG7gFfFqOG7iMav4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4A4O8av4buAezXhu4DFqDIhw53hu6bhu4Azw53hu6bhu4A4SuG7gMagxahbw53hu6bhu4B94buIw6Hhu4Dhu5zhu7TDneG7puG7gOG7puG7tCnhu4DGoDDhu4jhu4DFqDrDneG7gMOMw4zhu4DGoMWoW8OhUsOd4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3huqrhu4Dhu5xN4buAxqDhu7Thu4DFqDrDneG7gMOM4buC4buA4buWxKjhu7Lhu4DGoMSo4buy4buAWD/hu4DFqCbDneG7puG6quG7gOG7nMavw5pZ4buAw6FTW+G7gH0+UsOd4buAxqDEqMag4buAw51Uw53hu4B9TMOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gOG7pjbGr+G7gH07xq/hu4DGoMWoMjrDneG7puG7gH0+4buqw53FqELhu4DGsD7hu7LDneG7puG7gOG7nOG7tOG6quG7gMag4bu04buAR0fhu4Dhu5bEqOG7suG7gMagxKjhu7Lhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4bucTeG7gOG7nDIuxqDhu4Dhu6bFqMav4buAw53FqOG7ksOd4bqq4buAYcSoxqDhu4BZxq/DncWo4buAWErhu4Dhu5zGr8OaWeG7gMOhU1vhuqrhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4buWTOG7suG7gFnhu5J9QuG7gOG6vcSoxqDhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4bucTeG7gOG7nDIuxqDhu4Dhu6Y2xq/hu4B9PjXGoOG7gH3Gr1Mp4buAfTvGr+G7gMagxKjGoOG7gOG7nDrDneG7gDjhu7Dhu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDneG7gOG7nMOa4buAV8WoTynhu4ApxaggxqDhu4BX4buwKeG7gH3FqCzGr+G7gMOd4bum4buIw6Hhu4B74buIW+G7gFfFqMav4buAw53FqOG7ksOd4buA4bucMi7GoOG7gH3FqD3DneG7puG7gH3Gr8OdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrA+UsOd4buAfcWoU+G7gOG7psavO8av4bqq4buAw51Uw53hu4B9TMOd4bum4buAfeG7qlnhu4BXxq9TWeG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3hu4Dhu5xN4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDhu7bDneG7gFhK4buAWT3hu4DFqOG7qsOdxajhu4BXU33hu4DDnSTGr+G7gMagKsOd4bum4buA4bucJcOd4bum4buAYeG7iOG7gFhL4buAfT7hu7LDneG7puG7gFjhu67DncWo4buAODXGoOG7gOG7lkzhu7Lhu4BZ4buSfeG7gDhK4buA4bqvxrDGsMawQuG7gMO0xag3w53hu6bhu4DigJzFqOG7iMagV+G7oj7hu4BZMeG7gH0+T8Od4bum4oCd4buALeG7gMWo4buIw6Hhu4DGoMWoW8OhUsOd4buA4bumxq/hu4jhu4BYP+G7gMWoJsOd4bum4buA4buWTOG7suG7gFnhu5J94buAfcWo4buIWeG7gOG7psav4buI4buAfeG7qlnhu4BXxq9TWeG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3hu4B9PlLDneG7gMagxKjGoOG7gMOdVMOd4buAfUzDneG7puG7gMagMOG7iOG7gMagxKjGoOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DDneG7psWoxq9VKeG7gFg7w53hu4DDncWoMuG7gMSp4buy4buy4bumWOG7ouG6quG7gMO1xq8+xqDhu7J74buy4bukfeG7gMWo4buIw6Hhu4Dhurtb4bum4buA4bq9PuG7sjnhu5rigKbhu4Dhur064buAPFvhu4jDneG7gOG6r8Od4buAw53Gr8Odxajhu4BZS8Od4bum4buA4bq9a8Wp4bqv4bqq4buAWSp94buAxqA64buAPFvhu4jDneG7gFjGr1LDneG7gOG7luG7iMOd4bum4buAxqAw4buI4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4Apxagw4buAauG7suG7iOG7gOG7jeG6oeG6quG7gOG7nE3hu4DGoMWo4bu4w53hu4Dhurtb4bum4buA4bq9PuG7sjnhu5rhu4A4SuG7gOG7gcOdw6rDocOd4buI4buA4bucw5rhu4B9Psavw5rDneG7gFfFqOG7iMav4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B7xKjGoMWo4buAfeG7qlnhu4BXxq9TWeG7gFg/4buAxagmw53hu6bhu4Dhu5ZM4buy4buAWeG7kn3hu4B9PlLDneG7gMagxKjGoOG7gMOdVMOd4buAfUzDneG7puG7gMagPcOd4bum4buAw53hu6bFqFXhu4DGoDDhu4jhu4Dhur3FqOG7qMOdxajhu4Apxagw4buAfT5Sw53hu4B94buySsOd4buAWMavUsOd4buA4buW4buIw53hu6ZCL0JFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bqvW33FqOG7sj7hur7Dicawxajhu6Lhu7Lhu4DGr8agfTjGr+G7on3DneG7iFlFLynDiQ==

Theo ictvietnam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]