(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó lan tỏa, nhân lên tinh thần khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPhu7Thu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDomrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6LDgcOs4bu1w6LDgeG7l+G7kcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSD4bu04buX4bq5w4HDouG7l8OA4bqqw6LhuqbDqcahw6LDgeG7ucO5w6LhuqjDgHThu5XDonHhu5tq4buXw6JqxILDqcOiw4HDgOG7rcahw6LDgeG7ucOzYcOiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6Lhu7fDgMOpYcOiauG6uWrDompp4bu1w6LEqeG7scOibHXhurt0w6LDgeG7ueG7jXTDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6LDgeG7n3Thu5fDomzhur/DosOB4bubauG7l8OiauG6tGrDonHhu4/DgcOidOG7qcahYcOiw4Hhu5fhurt04buXw6Jyw6zhu7Vhw6LhuqbDrHTDomzhu7F04buVw6JsdeG6u3TDouG6psah4buNdGHDosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6LhuqFMKSNU4bqjw6LDgeG7l8Opc8Oi4buVxqHDqcOiauG6uWrDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRw6Lhu7Xhu5fhuqLDouG7l3nhu7XDouG6pnfGocOibMahw7XDgMOiccahw7R0w6LDgeG7l+G6tGrDosOB4buPw6HDoiPhurLDomzDusOicsOpdMOiw4Hhu6fDqWHDonThu5dodMOicuG7jXTDosOBxqF04buXw6LDgeG7l8OtdMOiceG7l8O9xqHDonThu5Xhu5fGocO04bu1YcOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgWHDonHGoXThu5fDomt1w6l04buXw6LhuqbhurvDouG7lcO64bu1w6Lhu7Xhu5fDrXTDosOB4buX4bqgasOibOG7i+G6qsOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/Doi3DouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqHDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1a8OB4buXw4BzxKnDosahSm10w4Ft4bu54bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXhuqzGoWvDgeG7lzjDomThuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDouG6q2Nk4bu14bqoOeG6tcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqp4bqnZS/huqdkZGvhuq3huqdi4bqlZOG6qeG6pcOBxJFkZOG6peG6pXLhuqXDoXDhu7Xhu5U34bu5MuG6p2ThuqXhurXDosOpcsOBMuG6teG7tOG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiauG6uWrDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRw6LDgeG7uXV04buVw6LDgeG7l8OpdOG7l8OidMah4buNdOG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1ZOG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq14bqrY2ThurXDoi/Eg+G7liM+w6JUxrB04buVw6JBw6p0w6Lhu5fhuqTDgMOianbDoiPhu7nhuqBqw6Lhu7Thu5fhurB5dOG7lWHDouG6qOG6v8Oie+G7jXTDoiPhu5fhu6XDouG6oVThu5fhurDDoiPhu5fDqXThu5fhuqPDonLhurvDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRw6JrdcOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDonLhurtzw6Jq4buXxILDouG7l3Xhur3DgcOibOG7sXThu5XDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPDrHTDomvDg3Thu5XDonJ5xqHDosOB4buX4buPw6Jqw7rDomvGocO0dMOiw4Hhu5tq4buXw6Lhu7nhurJ04buVw6LhuqbhurvDouG7l3XDqcOi4bu54bqydOG7lcOiw4HhurTDonThu5fGoeG7jXRhw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqlYcOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG7tsOA4bq5auG7l8OiKeG7gXTDokzhur3DgWHDokHGoXThu5fDonThu4Fzw6LhuqdlZeG6rcOiw4Hhur3GocOiw4Hhu5fGsHTDoknhu7XDokrhuq5hw6Lhuqjhur/Doj7DgGh0w6Ij4buX4bq5xqHDouG6oVThu5fhurDDoiPhu5fDqXThu5fhuqPDomzhur/DonHhu4/DgcOidOG7qcahw6Jjw6Lhu5fhu7HDonTDgMawxqHDonV04buVw6Jzw6zDgcOiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOi4bqo4bq/w6LDgeG7l+G6u3Thu5fDonLDrOG7tcOiI+G7rcOi4buXeeG7tcOiw4Hhurlqw6LhuqEj4buWI+G6o8OiVMawdOG7lcOicmhzw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOiPsOAaHTDoiPhu5fhurnGocOibOG7kcOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JBw6p0w6Lhu7Xhu5fhu4tzw6Jzw6zDgcOidXThu5XDouG6puG6u8Oic+G7scOBw6JB4bupw6JBw6p0w6Lhu7Xhu5fhu4tzw6JqdXTDonTDgMawxqHDomzhu4Vqw6JBw6p0w6HDosOJdOG7l8OiTOG6vcOBYcOiauG7l3XDosSpxqHhu4/DgTjDouKAnCN14bq7dMOi4bqo4bq/w6Jqw7rDouG6rWThuqXDouG7l+G7scOidMOAxrDGocOidXThu5XDonPDrMOBYcOiw4Hhu7l1dOG7lcOibMO6w6Jqw7rDomPDouG7l+G7scOicuG6u8OiTCkjVMOhw6JK4buX4bqgdOG7lcOiw4HGsMahw6Jqw7rDomrhuqJ04buVw6Jsw6lzw6Jz4buNw6LhuqbhurvDouG7l3XhurvGocOixKnhur91w6Js4bqww6nDokHDqnTDouG7teG7l+G7i3PDonPDrMOBw6J1dOG7lcOi4bu54bqydOG7lcOiasSCw6nDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDouG6puG6sHZ0w6LhuqjDqcOidOG7jXTDomzhur/DosOBw6zhu7XDouG7l3nhu7Vhw6Jq4buXxqHDqcOiQcOzw6JxxqF04buXw6J04buV4buXxqHDtHPDomrhu5fhu4Fzw6JBw7pqYcOiw4Hhu5fDgMOi4buXdeG6vWrhu5fDouG6puG6u8Oi4buX4buvw6LDgeG7uXnDonThu5fDqcOAw6LEqcOpdcOiw4HGoeG7jcOAw6JBw6p0w6Lhu7Xhu5fhu4tzw6Jzw6zDgcOidXThu5XigJ3DocOiVOG7l3jDokHhurTDonLGoeG7jXTDonHhu4/DgcOidOG6u+G6qmHDoiPhu5Yjw6Js4bq/w6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiw4Hhu5fhurt04buXw6JqxrB04buVw6JBw6p0w6Lhu7Xhu5fhu4tzw6JTw6zDgcOidXThu5XDolThu5Xhurt0w6Lhu5d1w6nDoj7DgGh0w6Ij4buX4bq5xqHDosOB4bu5w73DosOB4buX4bq7dOG7l8OiQcOqdMOi4bu14buX4buLc8OiVUpV4bu0w6LhuqnDokHDqXXDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuq3huq1hw6Lhu5fGocO0dMOibOG6sHlqw6LEqcOpdcOiw4HGoeG7jcOAw6LhuqfhuqXhuqU0w6LhuqZ3xqHDonPhurZqw6Lhu5XGoeG6ucOi4butdMOibOG7o3Thu5fDocOi4buWxqHDtHTDonTDqeG6qmHDoiPhu5Yjw6Jsw6l04buVw6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiw4Hhu5fhu41zw6Jr4bujauG7l8Oi4bqmw4PDomrDgHThu5XDompp4bu1w6J1dOG7lcOi4buVxqHhu6l04buVYcOicUXDosOB4buXw4DDrMOBw6J0w4DGsMahw6J1dOG7lcOic8Osw4HDouG6puG6u8Oiw4Hhu5fhu5vDomzGoeG7kXPDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OidMOAxrDGocOi4bupasOidOG7l+G7q8ahw6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6Lhu7Xhu5fhu4tz4bq1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw4l04buXw6Ij4bu5w610w6IjxqHhu490w6Lhu5bhurB04buVYcOixKjhu5vDosOB4buX4bqww6Lhu5bDgOG6qsO0dMOibHXhurt0w6JU4buX4bqww6Ij4buXw6l04buXYcOiauG7l3XDosSpxqHhu4/DgTjDokzhu5HDouG7l+G6vXTDomrhu5fhu4/DosOB4buddOG7l8Oiw4Hhu7nhur104buVw6JMKSNUw6Jy4bqqw6Lhu5fhurB2dOG7lWHDomrhu5fDgOG6quG7jXTDosOBaHPDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOB4bq9xqHDouG7t8OA4buNw6Lhu5fhurB2dOG7lWHDouG7lsOA4bqqw7R0w6JsdeG6u3TDolThu5fhurDDoiPhu5fDqXThu5fDomzhur/DosOB4butw6Jq4buX4bq2asOidOG7l8ahw7XDgMOi4buXdeG6vcOBw6Js4buxdOG7lcOibOG7kcOidOG7h3PDosSp4buHw4HDosOBaHPDosOB4bqwYcOidOG7lcOA4bqqw7R0w6Lhuqbhu6V04buVw6JqxILDqcOiTCkjVGHDosOB4bqyw6Jsw7rDomzhurDDqcOi4bu5w6nDonThu5fGocO1w4DDouG7lcahw6rGocOi4bu14buX4bq54bu1w6Js4buRw6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDonHhu5fDvcahw6J04buV4buXxqHDtOG7tWHDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiQcOqdMOi4bqow4Bpw4HDosOB4bq9xqHDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDocOiI+G7l211w6Jsw7phw6Lhu5bDgOG6qsO0dMOibHXhurt0w6Js4bq/w6Js4bujdOG7l8Oi4buX4bqwd3Thu5Vhw6Jq4buX4bufw6Js4bq9dcOiauG6uWrDomp2w6JBw73Domx14bq7dMOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDomrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6JrdcOiTCkjVMOicuG6u3PDomrhu5fEgsOhw6Lhu5bDgOG6qsO0dMOibHXhurt0w6JU4buX4bqww6Ij4buXw6l04buXw6Jqw7l0w6Lhu5XGoXfGocOiw4Hhu5fGocO0w4DDomrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5dhw6Ij4buWI2HDouG7liM+w6LDgcah4buNw4DDosSpxqHhu5HDgMOiauG7l3XDokwpI1TDosOBxqHhu4/hu7XDomrDrHRhw6LDgeG7l8Opc8Oi4bu3w4DDqXRhw6Lhu5fhu6Vqw6LDgcOs4bu1w6LhuqbhurvDomzhu6N04buXw6Lhu5fhurB3dOG7lcOiauG7l3XDokwpI1TDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jq4bq5asOic8aww6Lhu5fhu5104buXw6JxxqF04buXw6LDgeG7j8Oiw4HhurLDosOBxqHDtXPDonThu4F04buVYcOiw4Hhu5fhu4/DonPhur104buXw6JqxILDqcOibOG7o8Opw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOi4buV4buHdMOi4bqmd8ahw6Jz4buxw4HDokHhu6nDokHDqnTDouG7teG7l+G7i3PDonTGsHThu5XDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6Js4buFasOiw4Hhu7nhurB04buVw6JqxILDqcOi4buXw4DhuqrDtHTDocOiTOG7j3TDonTDqeG6qmHDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDouG7l8OA4bqqw7R0w6Js4bq/w6LDgeG7l+G6u3Thu5fDonLDrOG7tcOibOG6sHlqw6Lhu5fhurt04buVw6Jq4buXw4Nqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6LDgcOs4bu1w6LDgeG7l+G7kcOia3XDokwpI1TDonHhu5fDvcahw6LhuqjhurB3dOG7lWHDouG7l3Xhur3DgcOibOG7sXThu5XDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqmHDonThu5fhurA4w6Lhu5YjPsOiVMawdOG7lcOiQcOqdMOi4buX4bqkw4DDomp2w6Ij4bu54bqgasOi4bu04buX4bqweXThu5Vhw6Lhu5YjPsOiVMawdOG7lcOidOG7leG7l8ahw7Thu7XDonvhu410w6Ij4buX4bulYcOiI+G7liPDolTGsHThu5XDonJoc8OidOG7leG7l8ahw7Thu7XDoj7DgGh0w6Ij4buX4bq5xqHDocOhw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7ueG7jXTDomp2w6JBw73Domrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6J04buX4bunw6Jyw7Nhw6LDgeG6tMOi4bu14buX4bq5w4HDouG6puG6u8Oi4bqow4Bpw4HDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG6ssOidOG7l8OAw6Jqw63DgMOiasSCw6nDosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVYcOixKjDqXTDoiPhu5fhurB4dOG7lcOi4bqmw4PDoiPhu5904buXw6JsdeG6u3TDomzhur/Domrhu5fhu5/Domzhur11YcOi4buX4bqwd3Thu5XDomvhu4l0w6JsdeG6u3TDomp2w6JBw73DouG6psOsdMOibOG7sXThu5Vhw6Jx4buXw4Dhuqrhu490w6Jx4buX4bubauG7l8OidOG7l+G6pHThu5XDokwpI1TDomrhuqJ04buVw6Jq4buXw4B04buVw6JCw6LDgeG6sMO9dOG7lWHDonThu5Xhurt04buXw6J04buV4buXw7XDokHDqnTDouG6qMOAacOBw6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmrDonLGoeG7jXTDonHhu4/DgcOiccahdOG7l8Oiw4Hhu49hw6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lWHDosOB4buX4bq7dOG7l8OicsOs4bu1w6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDompow4DDonLhur1qw6LEqeG7scOi4bqhSlLEqOG6o8Oiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu49hw6Ij4buWI2HDouG7liM+w6LDgeG7l8OpdOG7l8OidMah4buNdMOhw6Ij4buXbXXDomzDumHDomrhurlqw6JqaeG7tcOixKnhu7HDomx14bq7dMOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5904buXw6Js4bq/w6LDgcOs4bu1w6LDgeG7ucOAdOG7lcOiauG7l+G7n8OibOG6vXVhw6LDgeG7l+G6u3Thu5fDonLDrOG7tcOi4bqm4bq7w6Jrw4DhuqrDosOB4bu54budw6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDouG6p8SRZcOic8aww6Lhu5fhu5104buXw6JKUsSow6LDgeG7l8OpdOG7l8OidMah4buNdMOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JxxqF04buXw6LDgeG7j2HDouG6p2XDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiI+G7liNhw6Lhu5YjPsOia3XDosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6Jy4bq7c8OiauG7l8SCw6HDolThu5fhuqR04buVw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6LDgcOs4bu1w6LDgeG7l+G7kcOidOG6u+G6qsOibOG6v8Oiw4Hhu7nDvcOiw4Hhu5fhurt04buXw6J04buX4bqkdOG7lcOibMah4buRc8OiQeG6uXThu5Vhw6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDomrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDokHDqnTDouG6qMOAacOBw6Lhu5fGocO0w4DDouG7t8OAw6phw6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6J0aHThu5XDomrDqXXDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tcOiasSCw6nDonThu5XhurB4xqHDomtodMOi4bqm4bq7w6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6LDgcah4buNw4DDomrhu5fhu5vDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiQcOqdMOi4bqow4Bpw4HDosOB4bu5dXThu5XDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6J0xrB04buVw6LDgeG7l8awdMOic3fGocOhw6IjxqHhu43DgMOixKnGoeG7kcOAYcOidOG7l+G6sDjDouG7liM+w6JL4bujauG7l8Oi4bqmw4PDosOB4butdOG7lcOi4buXeeG7tcOi4buW4bq9asOiQHZ0w6LhuqFK4buLc8OiI+G7l8SC4bqq4bqjOcOiI+G7liPDoiPhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG6qOG6v8OiU8ahdOG7l8OiUuG7sWphw6Lhu5YjPsOiS+G7o2rhu5fDouG6psODw6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6Jz4bq9xqHDosOB4butdOG7lcOi4buXeeG7tcOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG6qOG6v8OiI+G7ucahw7TDgMOiUuG7sWrDouG6oeG7lsOsw4DDolLhu7Fq4bqjOcOi4buWIz7Dokrhu5fhu4F0w6J0w4DGsMahw6Lhu5XhurvDouG7luG6uXTDokB2dMOiS+G6sHZ04buVw6LhuqFSw6l04buVw6JK4buX4bq5dOG7l+G6oznDokpSxKjDoiPhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DouG6qOG6v8OiU8Osw4DDolJoc8Oi4bqhVOG7l+G6sMOiI+G7l8OpdOG7l+G6oznDokpSxKjDoiPhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DoinDiUrDouG7tsOAw6p04buVw6I+4bqwdnThu5U5w6Lhu5YjPsOiI+G7l8OpdOG7l8OidMah4buNdMOiI+G7l8ahw7TDgMOi4buUxqHDqXXDouG6oSPhu5fGocO0w4DDouG7lsO6w6nhuqM5w6Lhu5YjPsOi4bu4w6nDgMOiw6l0w6LDgXXhurt0w6Lhu7bDgMOqdOG7lcOiSuG6sMOi4bqhI+G7tMOiQMOtc8OiQHZ04bqjOcOi4buWIz7DolTDgMawxqHDonV04buVw6Lhuqjhur/Doj7DgGh0w6JK4buXxqF04buXw6LhuqEj4buX4bqweHThu5XDoj7DgGh04bqjw6HDocOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1PGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRw6JrdcOiTCkjVMOicuG6u3PDomrhu5fEgsOiauG7l8SCw6Lhuqrhu4/DgMOi4buXdeG6vcOBw6Js4buxdOG7lcOiw4Hhu7l1dOG7lcOicuG7oXThu5fDouG6puG6tGrDonTGsHThu5XDonThu5Xhu5fGocO04bu1YcOi4bu14buX4bq5w4HDouG7l8OA4bqqw6LDgeG7qcahw6Jsw6nDonThu5XDgOG7q3TDonLhurRqw6LDgeG6vcahw6Jq4buX4buvw6J04buX4bqww6LDgcOp4bqqw6J04buV4buXw7Vhw6Lhuqbhu6l0w6JsacOBw6Jsw6nGoWHDokHDvcOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOiasSCw6nDosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6HDolHhu5fGsHThu5XDomrhu5fhu5/DonLhurtzw6Lhu5XGoeG6u8OAw6Jq4buXdcOi4buX4buxxqHDouG6psah4buNdGHDomrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDomrDuXTDouG7lcO64bu1w6Lhu7Xhu5fDrXTDouG7lcahw6rGocOi4bu3w4Dhuqrhu4/DgcOi4bqmxqHDtGrDonLhurtzYcOidGh04buVw6Jqw6l1w6LDgeG7l8OAw6J04buXw6zhu7XDomrhu5d1w6LDgeG7l8OpdOG7l8OidMah4buNdMOhw6JM4burdOG7lcOiw4Hhu5d4xqFhw6LDgeG7ucO9w6LDgeG7l+G6u3Thu5fDomzhu7F04buVw6Jy4bq0asOi4buVw7rhu7XDouG7teG7l8OtdMOiauG7rcOi4bqm4bquw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6Jyw6zhu7XDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6LDgeG7uXV04buVw6JMKSNUw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDUeG7l8O6w6Jx4buX4buBdMOidOG7l2nDgcOi4buXxqHDtHTDonTDqeG6qsOiw4Hhu7l1dOG7lcOi4bqmxqHDtGrDouG7teG7l+G6ucOBw6Lhu5fDgOG6qsOiauG6uWrDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOBw6zhu7XDosOB4buX4buRw6LDgeG7uXV04buVw6LDgeG7l8OpdOG7l8OidMah4buNdMOicuG6u8Oi4bqmxqHDtGrDonThu5fDrHTDosOB4buX4bq2asOi4bqmw7XDouG7liM+YcOiI+G7liPDomrDuXTDonN2w6Lhu5fhu6vDocOi4buWw63DgMOi4buX4buPw4HDokwpI1TDomrhu5fhurDDqcOi4buXxqHhu5HDgMOiauG7hXTDonHDssOiauG6uWrDouG6pml0w6Jsw7XDomrhu6nDgcOicsWpxqHDomrEgsOpw6JxxqF04buXw6LDgeG7j8Oiw4HDrOG7tcOiw4Hhu5fhu5HDocOixKjhu410w6Jq4bq9dOG7l8OibMO6YcOidOG7l8ahw7XDgMOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDomrDusOiQsOiw4HhurDDvXThu5Vhw6Jqw7rDonThu5fDgMOiasOtw4DDouG7l3nhu7XDosOB4bq5asOibOG7kcOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDouG6puG6u8Oi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6LDgcOs4bu1w6LDgeG7l+G7kcOiQXV04buVw6Jq4buX4bqww6nDosOBxqHhu4/hu7XDomrDrHTDomzhurB5asOidOG7lcOA4burdMOiccahdOG7l8Oi4bu14buX4bubw6Js4buRw6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVYcOiw4Hhu5fhurt04buXw6Jyw6zhu7XDoiPhu5YjYcOi4buWIz7DocOhw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw4l04buXw6JU4buVw4Dhuqrhu5N0w6JM4buddOG7l8OiVOG7l2nDgWHDoiPhu7nhurDDvXThu5XDosSow6l0w6Lhu7Thu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1YcOiI+G7n3Thu5fDomx14bq7dMOiI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqWHDomrhu5d1w6LEqcah4buPw4E4w6JM4buRw6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDomrhurlqw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDonHGoXThu5fDosOB4buPw6LDgcOs4bu1w6LDgeG7l+G7kcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXTDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqmHDosOB4bu54buNdMOianbDokHDvcOidOG7l8OAw6Jqw63DgMOiasSCw6nDosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6LDgeG6vcahw6Jq4bq5asOibOG7o8Opw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lWHDomrhurlqw6JqaeG7tcOixKnhu7HDomx14bq7dMOiasOtdMOiw4HGoeG7j+G7tcOiw4HDg2rDomzhu6N04buXw6Lhu5fhurB3dOG7lWHDouG6psOsdMOibOG7sXThu5XDouG6puG6u8OicuG6tMOpw6Jq4buX4buldMOiauG6uWrDonPGsMOi4buX4buddOG7l8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOBxqHhu43DgMOixKnGoeG7kcOAw6JqxILDqcOiw4Hhu5fDqXThu5fDonTGoeG7jXRhw6Jq4buX4bqgw6LDgeG7ueG7pXThu5XDomrhuqJ04buVw6J04buXw7pzw6JxxqF04buXw6LDgeG7j8OiauG6rnThu5XDonThu5Xhurt04buXw6J04buV4buXw7XDouG6puG6u8Oi4bu14buX4bqiw6Lhu5d54bu1w6LhuqZ3xqHDomzhu4Vqw6LDgeG7ueG6sHThu5XDokHDqnTDouG7teG7l+G7i3Nhw6LDgeG7l+G7j8Oic+G6vXThu5fDokHDqnTDouG6qMOAacOBw6JqxILDqcOi4bqm4bqidOG7lcOibOG7kcOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5Vhw6LDgeG7l+G6u3Thu5fDonLDrOG7tcOiauG6uWrDoiPhu5Yjw6Lhu5d14buFasOi4buWIz7DosOB4buXw6l04buXw6J0xqHhu410w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq1w4Ft4bqow4Etw6lyxqHhu5V0OMOi4bu5xqHhu5Xhu5fDgTnhurXEg8OjQcOB4bu5dXThu5XEg8So4bq7xqHDouG6puG6u8Oiw6p04buXOMOiUuG7jcOi4buWw7nDqcOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDoy/hu7XEgw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]