(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong nỗ lực tìm hướng xóa đói, giảm nghèo, huyện miền núi Lang Chánh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn triển khai trồng cây dược liệu, thu hút đông đảo người dân tham gia.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgw5rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsDV0NeG7jMSDw7Xhu4k14bq6xKnhuq/DtcSpIi/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IMWo4bulw7TDteG7iTXDteG7oTXhu4154bq7NcWpbOG7jzXEqXZxw7Xhu4k14bu54buRxIM1w6rhu5FqPjXhu4lq4bqz4buPNcO14buJxKnDqMO0PjXEqcawQWnDtTXhu49qaMO1NcO14bupajXhu4zEg8O14buJNeG6usSp4bqvw7XEqTXDquG6tTXFqWvhurvEqTXhurt54bq7NeG6u8SpxrBBw63DtTXDquG7n2o14bq7cDXhurtjxrA14bq7YkE1xanhu6Xhu53DteG7iT414buP4bq3w7XEqTXhur3hurfDtTXFqeG7pWrDrcO1NcOyxKnEg2o1xanhu6Xhu53DteG7iTXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawPjXFqcSpxrA1xKnhu6nFqTXDqsahw7Xhu4k1w6rhurPDtDXDteG7iXZyajXhur1iw7U1xanEqcSD4buPNeG7iWrEg3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjThur3FqcSpxrDhu4/hurk1auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY3w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOhNznDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84N2HDoS84Njbhur1hODdh4bqhYTbFqTnDozk3w6Phu402e8Ozw7rhu4ko4bulOjg5NzQ1xIPhu43FqTo0w5rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsDV0NeG7jMSDw7Xhu4k14bq6xKnhuq/DtcSpNDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjc0NcSp4bq/auG7icSpxak6NMOhNzk0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDEqGppw7U1w7XEg0E1w7Xhu4nGsOG7ncO1NeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA1xal4NeG7pXjDteG7iTXFqXk1w7XEqWpmw7U1w7Xhu4nhurFBNeG7j+G7o8WpNcOyxKnEg8O1NcSpamfhu48+NcWp4bulw7TDteG7iTXDssSpajXDtcSpxrA14bq7ZMawNeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA1w7Xhu4nhurFBNeG6u+G6scO14buJNcWpw6LDteG7iTXhurvEg8O0PjXhu4/hu6PFqTXhu6fhu5s1xKnhu6M14bq9YsO1NeG7teG6sTXhur3DtMSDw7XEqTXDteG7icSpamnDujXDquG6tTXhu7XhurE1w6rEg8O14buJNcO5xrDEg8O1NcWpYuG7jzXDqmTGsDXFqXY+NcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NeG6u2JBNeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA1xanEqeG6v8O0NcSpdnHDteG7iTXhu41qZsO1NcOyZ8WpNcWpeDXDqmTGsDXFqXY1w7rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U14bu14burw7Xhu4k1w7Xhu4nGsEFmw7U14buNamnGsDXDqmfDtTXFqcSpxrA14buPxrDEgz414bq7xKlnNeG6uWpnw7U1xanhu6Vmw7U1w6ptxIM14bq54bqxw7U1xKnGsEFpw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDimfDtTXDtcSDQTXEqcawQWnDtTXhu4zEg8O14buJNeG6usSp4bqvw7XEqTXDquG6tTXFqeG7peG7ncO14buJNcOqdnPhurs14bqhPsOhODXEqcSDNeG6u2JBNeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA+NcWpxJHDujXFqeG7pcaww7Xhu4k1xanhurdqNeG6u+G6r+G6uzXhu7nhurU1xajhu6VrNcOVxIPDteG7iTVb4bq9amnDtTXFqWvhurvEqTU2PmFhNcSpxIM14bq7YkE14bulxIPGsDXhu4/huq8+NcWpxKnGsDXEqeG7qcWpNTg2NcSp4bujNcWpxKnEg+G7jzXhu4lqxINdPDXFqGLDtTXDmsSp4bup4bq7NVs3PjbDozXEqcSDNeG6u2JBNcO14buJ4bqzajXhurt3xrA+NcOgNcSp4bujNcWpxKnEg+G7jzXhu4lqxINdPDVAZsO1NcOSxKl2cMO14buJNVs5Pjg3NcSpxIM1xanhu6Xhu53DteG7iTXhurtiQTXhurnhuq/hurvEqTXhurnhu6Nde3t7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNcOhNznDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84N2HDoS84Njbhur1hODdhw6M34bqhxanhuqHhuqE5w6Bh4buNNnvDs8O64buJKOG7pTo3NsOgNDXEg+G7jcWpOjTDmsSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawNXQ14buMxIPDteG7iTXhurrEqeG6r8O1xKk0NeG7t2rhur3FqcSpOjThuqM2NjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo0w6E3OTQ1LyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurrEg8O6xalqw7TDtTQgw5Xhu4nhurNqNeG6u3fGsDXhu43hurE14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsDXDqnZz4bq7NcWp4bul4budw7Xhu4k1w7rEqeG7nzXhurlqZ8O1NcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1NcSpxrBBacO1eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw4rDrTXhu490NeG7peG7o8O14buJPjXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawNeG7ieG7kcO6NcO6xKlkw7U14bq74bqzajXFqcSpamnDtTXFqcSpxrA1w7XEqcSRw7o14bq7xKnDtDXDteG7iXZyajXhur1iw7U+NcSpxrBBacO1NeG7jMSDw7Xhu4k14bq6xKnhuq/DtcSpNcOq4bq1NeG6ucSDw7U1xKnhurHDtcSpNeG6u+G6r+G6uzXDteG7icSpbTXDucawQWfFqT414bu1w6LDtTXhurnhurPDtTXhu7VoNcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NeG6u2JBNeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA1xal4NcO1xINBNcOqZ8O1NcO1w6Lhu481ODY4OHs1xajEqeG6v8O0NcOq4buRPjXFqcSRw7o1xanhu6XGsMO14buJNcWp4bul4budw7Xhu4k+NcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NeG6u+G6r+G6uzXhu43DtOG6t2o14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsDXDtcSpdik14bq64bup4bq7NcSpw7TEgzXhu7XhurHDteG7iT41w7Jq4buPNcO14buJYsO1NcSpw7TEgz414buP4bq34bq7xKk14buPxqHDtTXDqsahw7Xhu4k+NeG6ueG6r+G6u8SpNeG6ueG7oz41w7Xhu4nhurNqNeG6u3fGsD414bul4bqvxrA14buP4bqvPjXDsmrhu481w7Xhu4liw7U1xKnDtMSD4oCmNcSo4buhNcWp4bulczXhurvEqWo1w7rEqWs14bq7xKnDtDXDteG7iXZyajXhur1iw7U14buPxrDEgzXhu4lq4bubw7Xhu4k+NcO6xKliw7U14bq54buRw7U14bu1cWo14bq9amnDtTXFqWvhurvEqTXFqeG7peG7ncO14buJNeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA1xal4NTY+NsOhNcSpxIM1xanhu6V0NeG7jWbDtTXDquG7m2o14bu1cWo1xKnhu6M14buJasSDNcOqbMO1xKk8NTc+NjXEqcSDNcWp4buldDXhu41mw7U1w6rhu5tqNeG7tXFqNcWp4bufNcSpc8O6NcWp4bqv4bq7PjXEqXPDujXFqeG6r+G6uzXhu7nhurV7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCBAZsO1NcWoxKnhuqXDteG7iTXEqWppw7U14bq74buRNTc+ODXEqcSDNcWp4bul4budw7Xhu4k14bq7YkE14bq54bqv4bq7xKk14bq54bujPjXhurvhuq/FqTXhu6di4buPPjXhur15NcOyamfDtTXhu6fhu4U1xanhu6Xhu53DteG7iTXFqcSpZuG7jzU2PsOhNcSpxIM1w7Jq4buPNcO14buJYsO1NcSpw7TEg3s1xajhu6XDtMO14buJNcO5xrDhuq81xanhu6Vsw7XEqTXFqeG7pWrDrcO1NcOyxKnEg2o1xanhu6Xhu53DteG7iTXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawPjXhu7nhurU14buJ4bqtw7o14buP4bujxak14bun4bubNcOyxKnhu5E1w7LEqcOiw7U14bq9w7Q1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NeG6u8SpdsSDNcO14bql4buPNeG6ueG6pcWpNcSpZ8WpNcOyw4M1xanEqcawxJHFqTXhurvEqcOi4buPNeG7p+G7keG6uz41xanEqXJqNeG7iWrEg8O1NeG6u2JBNeG7p2rDtcSpNcWp4buldnTDteG7iTXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXDqmfDtTXDssSpajXFqcSpxrA1xKnDtOG6t+G6u8SpNeG6veG6sWo1w7Xhu4nhurFBPjXEqeG6tzXFqWTDteG7iTXhu4lqxIPDtDXFqcSpxqHDteG7iTXDqmfDtTXhu7Xhu6vDteG7iTXhu6fhurPDtTXhu7nGsGPFqTXhurvhu5PDtTXhu4nhuq3DujXDtcSpamjGsDXDssSp4buRNcOyxKnDosO1eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw4rDrTXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawNcWpxKl54bq7NeG7p3k1w6rhurfFqTXEqWppxrA1w7nGsOG6szXDtWLDteG7iTXhurvEg8O0NeG7iWrhuq81xanhu6VtNcOyasO1xKk1xalnPjXDqnJqNeG7p+G7m8O14buJNeG6u8Spw7Q1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcWpxKlyajXhu4lqxIPDtTXFqXFqNeG7ueG6tTXhurtkw7U14bq74buRNeG7p3k14buNambDtTXDsmfFqTXhurvhu63EgzXhur3DtMSDw7XEqTXDteG7icSpamnDuns14bq4ZsO1NeG6u+G6t8O1xKk1w6rhu5E1w6ptxIM1w7rEqXZww7Xhu4k14bq74buvw7Xhu4k14bq7ZMO1NeG6u+G7kTXhurtwNeG6u8SpZz414bq7xKlrw7XEqTXhu6fhuq/hurvEqTXDusSp4burNcSpc8O6NcWp4bq3w7Q1w6pqaMawNcOyamnDtTXhu490NeG7peG7o8O14buJPjXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXFqWpo4buPNcO1w6LDteG7iTXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawNcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNDXhu6fFqUHhu43hur86NOG7t2rhur3FqcSpKTXhuqM2N8O64bu5PDXEqeG6v2rhu4nEqcWpKTXDoTc5w7rhu7k8NDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODdhw6EvODY24bq9YTg3YeG6ozjDocWpw6E3w6A5YeG7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U64bqhYTk0NcSD4buNxak6NMOaxKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NeG6u2JBNeG6vXZz4bq7NeG7jWppxrA1dDXhu4zEg8O14buJNeG6usSp4bqvw7XEqTQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6ozY3NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoTc5NDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDhu4zEg8O14buJNeG6usSp4bqvw7XEqTXhurvhu5E14buNc2o1xanEqWc14bulY8WpNeG7jXHDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcav4bq4w5Xhurw14bu54bq1NUBmw7U1xajEqeG6pcO14buJNeG7jHZww7Xhu4k14bu0w6LDtTXEqOG6s2o14bq7xKnDtDXhurlqZ8WpPjXDqsOtNcO14buJdnJqNeG6vWLDtTXDquG7ncO14buJNcWpxKnGsMSRw7U14bu1cWo14bq7xKnhu601xanhu6V2cMO14buJNcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NcOyasO1xKk1xalnPjXFqcSp4bup4bq7NcOqZUE14buPdDXhu6Xhu6PDteG7iTXhur1qacO1NcWpa+G6u8SpNcWp4bul4budw7Xhu4k14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsD414bq7xKlrw7XEqTXDucawQWjDtTXDqm3EgzXDusSpdnDDteG7iTXDquG6tTXFqcOiw7Xhu4k14bq7dnLDteG7iTXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtT414bu1xJHDtTXDquG7o8O14buJPjXDssSpxrBBZ8O1NcOyxKlr4bq7xKk1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1NcWpxKnEg+G7jzXhu4lqxIN7NcOK4budw7Xhu4k1xanEqXJqNeG7tcSRw7U14bq94buxw7Xhu4k1xanhu5tqNcOqxIM14bq74bqv4bq7NcO14buJxrDhu53DtTXhu7Xhu5vDtT41w6rhu6PDteG7iTXhu7VqZsO1NcO14buJdnJqNeG6vWLDtTXhurvEqcawQcOtw7U1w6rhu59qNeG6u3A14bq7Y8awNeG6u2JBNcWp4bul4budw7Xhu4k+NeG6u8SpxrBBw63DtTXhu6fEg8O14buJNcWp4bul4budw7Xhu4k14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOKw601w7rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U14bq7YkE14bq9dnPhurs14buNamnGsDXEqXZxw7Xhu4k1w6pnw7U14buJauG6s+G7jzXDteG7icSpw6jDtD41xKnGsEFpw7U14bq74buvw7Xhu4k14bq7ZMO1NeG6u+G7kTXhurtwNeG6u8SpZzXDquG6reG6uzXFqcSp4burPjXFqcSpxrA1xKnhu6nFqTXhur3DtMSDw7XEqTXDteG7icSpamnDujXhur12c+G6uzXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14bqxNcO14buJw7ThurFqNcSpxrBBacO1NcO1xKnhuqfhu481w7rEqeG6r8WpNcSpxrBBNeG7jXNqNcWpxKlnPjXFqWpo4buPNcO1w6LDteG7iTXhu7VoNeG7pXjDteG7iT41w6pjxak14buleMO14buJezXDiuG7ncO14buJNcWpxKlyajXDtWLDteG7iTXhurvEg8O0NcWp4bulbMO1xKk1w6rhu6M14bun4bqzw7U14bu5xrBjxak14bq74butxIM14bq54bqxNeG6u8O0w7U+NeG6r8O6NeG6veG7scO14buJNcOyxKnDtMSDNcSp4buZ4bq7NS01w7LDgzXFqcSpxrDEkcWpNeG7j3FqNcWp4bulw7TDteG7iTXFqeG7peG7ncO14buJPjXhurvEqcOi4buPNeG7p+G7keG6uzXhurtiQTXhur12c+G6uzXhu41qacawe3t7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQgxajhu6XGsMO14buJNeG7jGYiL8O6IA==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]