(vhds.baothanhhoa.vn) - Đối lập với những hình ảnh khu phố, tuyến đường đang đẹp lên từng ngày với những bức tranh bích họa mà các bạn đoàn viên, thanh niên triển khai là sự xấu xí của loại hình quảng cáo ngoài trời phản cảm đang nở rộ.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhu6Xhu4jhu5bhur4pfUtZ4buk4bq+4buW4buIw53hur7igJzhu5Thu4rDneG6vjfhu45h4oCd4bq+4buaI+G6vnvhu6bhu6rEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKRcOqPcWo4bq+V+G7kCjhur43OsWo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4bum4buoWeG7puG6vktZ4bum4bq+VuG7pn3hur4o4bumPeG6qOG6vnt9YVJZ4bq+4buaMTtZ4buk4bq+4bua4buKWeG7pOG6vuG7muG7nijhur5XUVnhur57M1nhu6Thur5Z4bukxKhh4bq+NzrFqOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7lDLhu5bhur57POG7ilnhu6bhur7hu5TGr+G7luG7puG6vuG7puG7tuG7iuG6vljEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lEpZ4bq+4buaw53EqFnhur43xahRWeG6qOG6vnvhu6bhu4pZ4bum4bq+WcWoUVnhur57PMWoVVnhur5W4bum4buKxajhur5XxKjhur4+NOG6vjnDlX3hur45xq/hur7hu5Yg4buK4bq+V8OdSsWo4bq+4bum4buoWeG7puG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vlnhu6TDncSoxajhur57PDvFqOG6vijhu6ZLWeG6vuG7lktY4bq+4bua4buKWeG7pOG6vlku4bq+PCXhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJA+ezzDnVnhu6RFxJDhu5RFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisage+G7pn1Y4buU4bq+xajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/FqDfhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS9Z4bucOD4v4buC4buG4buE4buCL+G7guG7gOG7gsag4buG4buG4buC4buA4buCRuG7gHvDjcONw43hu4Thu4RX4buA4bqq4buuKOG7pOG6pDzhurBJSEjDiuG6vuG7ild74bqww4rhu6Xhu4jhu5bhur4pfUtZ4buk4bq+4buW4buIw53hur7igJzhu5Thu4rDneG6vjfhu45h4oCd4bq+4buaI+G6vnvhu6bhu6rDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKRkfhu4DDiuG6vi9FxJAv4buURcSQLz57PMOdWeG7pEXEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhurnEqOG6vsO14bukfWHDmlnhur7FqeG7puG7quG6vuG7jeG7ilnhur5D4buaMTtZ4buk4bq+w7rhu6ZKWOG6vsO14bukMOG6vuG7jUzDneG6qOG6vijhu6YxO1nhu6Thur7DqiNZ4buk4bq+4bunP1nhuqjhur7FqcO64bqq4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4pE4bq+4buUMuG7luG6vjlb4buW4bq+4buW4bumw53hur7hu5TFqFJ74bqm4bq+4bq5MuG7luG6vnsxO1nhu6Thuqjhur7hu5Yle+G6vuG7msOoWeG6qOG6vuG7liV74bq+4buaxahUWeG6vns8MTrhu5bhur5Z4bumxKjhur57I8Wo4bq+4buU4buq4bq+4buW4buI4buW4bq+V8OdSsWo4bq+4bukxajDlWHhur57O+G6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vsag4buIWeG6vuG7luG7pk9Z4buk4bq+4buW4bum4buqe+G6quG6vuG6u+G7psavWeG7puG6vil9YVNZ4bq+4bua4buq4buK4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6qOG6vnsq4bq+xqDhu45Z4bq+KOG7pj3huqjhur7hu5rDncSoWeG6vnvhu6bhu4pZ4bum4bq+WcWoUVnhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur7hu5Thu7Lhu5bhur7hu6Qh4bqo4bq+Pj9Z4bq+V0rFqOG6vnsxO1nhu6Thuqjhur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5bhu6bhu7Dhur7hu5oxLOG7luG6vuG7piNY4bq+ezwxOuG7luG6qOG6vuG7piNY4bq+PuG7in3hur5XSsWo4bq+4bua4buOfeG6vjfEqMOd4bq+4buaw5Vh4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkZH4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL8WoN+G6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4bhu4Thu4Iv4buC4buA4buCxqDhu4bhu4bhu4Lhu4BG4buEw4x7SOG7hsOMRuG7gFfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sEbhu4ZJw4rhur7hu4pXe+G6sMOK4bul4buI4buW4bq+KX1LWeG7pOG6vuG7luG7iMOd4bq+4oCc4buU4buKw53hur434buOYeKAneG6vuG7miPhur574bum4buqw4rhur44xajGoHvhu6bhurDDisON4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikZH4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG6u+G7suG6vns6xajhur7hu4bhu4Dhu4Dhu4bhur5ZJcWo4bq+xqB9WeG7pOG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vnsz4bq+VuG7psOd4buKWeG6vuG7lk574bq+4buUUeG6vnsjWeG7pOG6qOG6vnvhu6hY4bq+WeG7pDE7xajhur7hu6TFqFso4bq+N8WoVOG7luG6qOG6vnt9YVVZ4bq+N8WoVOG7luG6vlfEqFjhuqjhur7hu6Zbe+G6vuG7psOUWOG6vuG7lsOUfeKApuG6vuG7mjEs4buW4bq+4buaMeG7iuG6vldRWeG6vuG7luG7iOG7luG6vljDk3vhur4o4bumw5JZ4buk4bq+4buW4buy4bq+e+G7plXhur7GoOG7iFnhur7hu5oxLOG7luG6vns8UVnhur4o4bumPeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/FqDfhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS9Z4bucOD4v4buC4buG4buE4buCL+G7guG7gOG7gsag4buG4buG4buC4buAR+G7gsOMe8OMSOG7hkhGV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqww41G4buGw4rhur7hu4pXe+G6sMOK4bul4buI4buW4bq+KX1LWeG7pOG6vuG7luG7iMOd4bq+4oCc4buU4buKw53hur434buOYeKAneG6vuG7miPhur574bum4buqw4rhur44xajGoHvhu6bhurDDisON4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikZH4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKRcOy4bumI1nhu6Thur5W4bum4buy4bq+4buaVeG6vuG7luG7pltZ4buk4bq+e+G7iuG6vuG7lE574bq+4bukw5Mo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4bum4buoWeG7puG6vktZ4bum4bq+KX1LWeG7pOG6vuG7luG7iMOd4bq+KOG7pktZ4bq+4buWS1jhur45fcOVe+G6vuG7psWoVFnhur4u4bq+4buW4buOYeG6vjnhu4pZ4bum4bq+4buWI1nhu6Thur7hu5YlWeG7pOG6qOG6vuG7liV74bq+4buaw6hZ4bqo4bq+ezwi4bq+4buaxahUWeG6quG6quG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/FqDfhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS9Z4bucOD4v4buC4buG4buE4buCL+G7guG7gOG7gsag4buG4buG4buC4buASOG7gMOMe8ONScOMw43DjVfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sOG7guG7hOG7gsOK4bq+4buKV3vhurDDiuG7peG7iOG7luG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vuKAnOG7lOG7isOd4bq+N+G7jmHigJ3hur7hu5oj4bq+e+G7puG7qsOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXDsuG7piNZ4buk4bq+4buaP1nhur574bumfcOUWeG6vlfEqOG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vsag4buIWeG6vuG7pMWow5Vh4bq+WMSo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vuG7mkzhur7hu5ox4buK4bq+WSXFqOG6vsagfVnhu6Thur4pfUtZ4buk4bq+4buW4buIw53huqjhur484buKw53hur43w5N74bq+N8Sow53hur7hu5bhu4jhu5bhur5W4bumfSNZ4bq+4buaW+G7luG6vj7hu4xZ4bqo4bq+VuG7psWo4bq+4buaUlnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5rFqFVY4bq+4buWw5RZ4bq+xahZ4bqo4bq+4buW4bum4buw4bq+4buWw5RZ4bq+PSjhur5W4bumfSNZ4bq+4buaW+G7luG6vldRWeG6vljDk3vhur4o4bumw5JZ4buk4bq+N8So4bq+KX3hu6J74bq+Pj9Z4bqo4bq+PMOVe+G6vlbhu6bhu7Lhur7hu5bhu6bDneG6vjfFqFThu5bhur5Xw51Kxajhur7hu5Thu7jhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+Rkfhu4AoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8vxag34bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvWeG7nDg+L+G7guG7huG7hOG7gi/hu4Lhu4Dhu4LGoOG7huG7huG7guG7gMOM4buG4buGe0bhu4Thu4DDjeG7gFfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sEjDjeG7gsOK4bq+4buKV3vhurDDiuG7peG7iOG7luG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vuKAnOG7lOG7isOd4bq+N+G7jmHigJ3hur7hu5oj4bq+e+G7puG7qsOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXDteG7pOG7imHhur7hu5ZL4bq+4buW4buI4buW4bq+4buUxahVWeG6vuG7lOG7iMOd4bq+4bukxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6vuG7ljBZ4buk4bq+V8So4bq+4oCcWEtZ4bum4bq+4buaw5V74oCd4bq+xqDEqFnhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vjzhu4rDneG6vjfDk3vhuqjhur4pfUtZ4buk4bq+4buW4buIw53EkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+Rkfhu4AoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8vxag34bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvWeG7nDg+L+G7guG7huG7hOG7gi/hu4Lhu4Dhu4LGoOG7huG7huG7guG7huG7gOG7huG7hHvhu4Lhu4bhu4Lhu4bhu4RX4buA4bqq4buuKOG7pOG6pDzhurBIRuG7hMOK4bq+4buKV3vhurDDiuG7peG7iOG7luG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vuKAnOG7lOG7isOd4bq+N+G7jmHigJ3hur7hu5oj4bq+e+G7puG7qsOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXFqUrFqOG6vuG7plThur574bumPVnhu6Thur7hu5rDqFnhur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bq+WeG7pEzhur57MeG6vuG7mjE7WeG7pOG6vsWpPOG7qlnhu6bhur7DssWoVVjhur5ZPcWo4bq+NzrFqOG6vuG7mjE7WeG7pOG6vuG7jVHhur7hu43hu4rFqOG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lE1Z4buk4bq+PCNZ4bq+POG7isOd4bq+4buU4buIWeG6vuG7msOVe+G6vuG7ljBZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur57POG7nMOd4bq+e11h4bq+e8WoVFnhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+Rkfhu4AoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8vxag34bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvWeG7nDg+L+G7guG7huG7hOG7gi/hu4Lhu4Dhu4LGoOG7huG7huG7guG7huG7guG7hEh7SOG7gsONRuG7hlfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sMONSOG7hsOK4bq+4buKV3vhurDDiuG7peG7iOG7luG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vuKAnOG7lOG7isOd4bq+N+G7jmHigJ3hur7hu5oj4bq+e+G7puG7qsOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXDteG7pjZZ4buk4bq+VuG7pn3hur4o4bumPeG6vjcz4buK4bq+4buaMSzhu5bhur574buOWeG6vns84buKWeG7pOG6vlnhu6Y74bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buUMuG7luG6vns84buKWeG7puG6vuG7lMav4buW4bum4bq+4bum4bu24buK4bq+e+G7puG7qOG6vlnhu6Thu4ph4bq+V+G7kCjhur57MuG7luG6vns8LuG6vnvhu6bEqFnhu6bhur434buq4bq+ezzGr+G6vns84bucw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5TFqFVZ4bq+KX1LWeG7pOG6vuG7luG7iMOdxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkZH4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL8WoN+G6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4bhu4Thu4Iv4buC4buA4buCxqDhu4bhu4bhu4Lhu4ZG4buARnvhu4ZIRkhIV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqw4buCR8OK4bq+4buKV3vhurDDiuG7peG7iOG7luG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vuKAnOG7lOG7isOd4bq+N+G7jmHigJ3hur7hu5oj4bq+e+G7puG7qsOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXFqUrFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lipZ4buk4bq+ezwxO1nhu6Thur7hu6bhu7bhu5bhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7GoOG7quG7luG7puG6vjci4bq+KX1LWeG7pOG6vuG7luG7iMOd4bq+4buaMSzhu5bhur57POG7nMOd4bq+V+G7iuG6vlfFqFR74bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkZH4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL8WoN+G6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4bhu4Thu4Iv4buC4buA4buCxqDhu4bhu4bhu4Lhu4BJRsONe+G7guG7guG7gMOM4buGV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqw4buE4buAw4zDiuG6vuG7ild74bqww4rhu6Xhu4jhu5bhur4pfUtZ4buk4bq+4buW4buIw53hur7igJzhu5Thu4rDneG6vjfhu45h4oCd4bq+4buaI+G6vnvhu6bhu6rDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKRkfhu4DDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pFw7Xhu6QxO8Wo4bq+xqDhu45Z4bq+VuG7piNZ4buk4bq+VuG7puG7uMWo4bq+4buUMuG7luG6vjlb4buW4bq+VuG7psWo4bq+WeG7imHhur454buy4buK4bqo4bq+WOG7isWo4bq+V0rFqOG6vnvhu4jFqOG6vsagxajDmlnhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+Rkfhu4AoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8vxag34bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvWeG7nDg+L+G7guG7huG7hOG7gi/hu4Lhu4Dhu4LGoOG7huG7huG7guG7hkfhu4DDjHtJSMONw4zhu4JX4buA4bqq4buuKOG7pOG6pDzhurDhu4ZGR8OK4bq+4buKV3vhurDDiuG7peG7iOG7luG6vil9S1nhu6Thur7hu5bhu4jDneG6vuKAnOG7lOG7isOd4bq+N+G7jmHigJ3hur7hu5oj4bq+e+G7puG7qsOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhurvhu4jhu5bhur7hu5Y/4bq+KX3hu4pZ4bq+4buW4bumMuG7luG6vllNWeG7pOG6vuG7lsOUWeG6vj7FqFJ74bq+4buW4bumw5N74bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bqo4bq+4bukxajhu4hY4bq+PuG7iHvhur5W4bumfeG6vjc04buW4bqo4bq+KOG7pkp74bq+WcOTWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj3FqOG6vnsxLFnhu6Thur7hu5Y94bq+e+G7qFnhu6bhur43xajhur4o4bumSljhur5Z4bumxahTfeG6vlfDlFnhuqrEkC8oRcSQKOG6vj57YVfhu5zhurDDinvhu5w5ey3hu4pXxajhu6RZ4bqm4bq+PMWo4buk4bume+G6rMOKRcSQPns8w51Z4bukRcSQ4buUReG7pz9Z4bq+w6rhu6hZ4bumxJAv4buURcSQLz57PMOdWeG7pEXEkC8oRQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]