(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghề sản xuất miến gạo Tân Giao, xã Thăng Long, huyện Nông Cống đã có từ những năm 90 của thế kỷ trước, đến năm 2016, làng nghề sản xuất miến gạo Tân Giao được công nhận là làng nghề truyền thống. Ngày nay các hộ làm miến gạo nơi đây đã mở rộng quy mô sản xuất và liên kết giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu miến gạo Thăng Long đạt sản phẩm OCOP 3 sao.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw71v4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOeS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDveG6u05PxKjDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7lMOT4buI4buWw4FO4bqsxqDDgcOz4bq44buWw4HhuqXDk8OCxqDhu63DgSrhuqrDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTuG7rcOBT1YmSuG7lsOB4bq7UOG7lk7DgThR4buWTsOBRuG6qsOB4buC4buaw4Hhu67hu7jDgeG7lk894buWTsOB4buWQuG7lMOB4bq0w4DDgeG7gsOdw4LDgeG7rk/hu4jDgeG7kizDgeG7ruG7sOG7tMOZ4buC4butw4FG4buI4buWw4Hhu5ZC4buUw4HhuqLDgOG6oOG6sOG7rcOB4buY4bqm4buWTsOB4buWTk/EqMOB4bus4bqo4buWw4EqVuG6uuG7rsOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7Phurjhu5bDgeG6pcOTw4LGoMOBRuG7tOG7puG7gsOB4buCUOG7lk7DgeG7lk/DiuG7lsOB4buY4bqmw4Hhu5jhuqbhu5ZOw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu67hu7BWJsSo4buWw4Hhu65PUeG7lk7hu6/DgeG6u07huqYmw4Hhu5bDgibDgeG7guG6pOG7gsOBT1PDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOB4buWw5rDk8OBRuG6uCbDgUbhuqrDgeG7lMWow4Hhu7BT4buWTsOB4buqVibDgeG7lFDDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgSThuqbDgeG7mMOT4buK4buWw4Hhu5Lhu4jhu67DgU7Dk1fhu6jDgeG7lk/DglbDgeG7rsOT4buKVsOB4buuT1nDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lOG7rcOBKuG6uCbDgeG7hEDhu5ZOw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4FPw5NKVsOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOw4FG4bqs4buuw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4HDg8OB4busw4LGoOG7r3kv4buow7154buEw5Mkw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7hOG7sEfhu5jDguG7rkfhu4RBw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw73Ds8OT4buWw4Hhu5jDk+G7iuG7lsOB4buqVsOC4buW4bureS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXlW4buYw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7rsOT4buu4buYRy3GoOG7luG7mCZBw7154buYw5PDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXnDgsOB4buuw5Phu67hu5hHw7lBZU/Dk8OB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buY4buK4buWw4Hhu6zhuqbhu5bDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7lOG6rMOTw4FGw5NK4buWw4Hhu64jQcOBT+G7sEdNw7lBL+G7kk/Dky3hu6zDguG7li3hu6hPw4Lhu5QtxqDhu4LGoOG7qC3hu5hH4buWLeG7rMOC4buWLeG7rk9WxqDhu5ZOLeG7lMOCw5Mt4buEw5NH4buWLeG7rlYt4bqiw4Dhuq7DgOG6ouG7r0/hu67hu5RBw71lT8OTw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5jhu4rhu5bDgeG7rOG6puG7lsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOB4buU4bqsw5PDgUbDk0rhu5bDgeG7riN5L8OCw715L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw715w4LDgeG7rsOT4buu4buYR8O5QThP4bqm4buWTsOB4buu4buww4LDk8OB4bq0KsOB4buY4bqm4buUw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4Hhur044bq9bEHDgU/hu7BHTcO5QS/hu4JPw4Lhu5ZOLeG7ruG7sMOCw5Mt4bq0Ki3hu5jDguG7lC3hu5TDk0fhu5YtTsOCxqAtxqDhu4LGoOG7qC3huqLDgMSC4bqi4bqi4buvT+G7ruG7lEHDvThP4bqm4buWTsOB4buu4buww4LDk8OB4bq0KsOB4buY4bqm4buUw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4Hhur044bq9bHkvw4LDvXkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L+G7mMOTw7154buYw5PDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXnDgsOB4buuw5Phu67hu5hHw7lBYeG7tMOCw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4FG4buI4buWw4FO4bq84buWw4FPw5rhu5bDgSTDmcOTw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7rsOT4buKVsOB4buEWOG7lk5Bw4FP4buwR03DuUEv4buEVsOCLeG7rMOC4buWLeG7qE/DguG7lC3GoOG7gsag4buoLeG7hEfhu5YtTsOC4buWLU/GoOG7li0kxqDDky3hu5ZOVsagw5Mt4buuw5NHVi3hu4RW4buWTi3huqLDgMOD4bq04bqw4buvT+G7ruG7lEHDvWHhu7TDgsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOBRuG7iOG7lsOBTuG6vOG7lsOBT8Oa4buWw4Ekw5nDk8OB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7hFjhu5ZOeS/DgsO9eS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXkv4buYw5PDvXkvVuG7mMO9eeG7hMOTJMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu4Lhu5jhu7BBw715L+G7hMOTJMO9eS/hu4TDkyTDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buU4buCRy3GoOG7huG7kEfhu4Lhu67DgeG7hE7hu5RH4buEw5PDgsOBJMOT4buER8agw4Hhu5Thu6jEgsOBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6oMOAw4Dhu6fhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OBw4PhuqLDgOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvw4Lhu6jhu6jhu6wvxqDhu6hH4buWL+G7lEfhu4TDk8OCL+G7rk9W4buU4buG4bup4buow7nhu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6oOG6ruG6suG6oMOA4buu4bqy4bqi4bqy4bqw4buY4bquLU8k4buE4bqw4bq24bq24bqg4buv4buQ4buoTkHDgeG7hMOC4buuw4It4buuJuG7qEfDuUEkw5Phu4RHxqAv4buU4buoxIJBw4Hhu4TDguG7rsOCLUfhu5bhu4LGoOG7hEfDuUHhurvDk23hurLhu7A54bqublZl4bqw4bqg4buqxJHDg+G7n+G7p+G6ojckWuG6rU9a4bqn4bud4bqt4buEJVbDk+G6peG7rOG7kCo54bq94buUw4JHJuG7o+G7o+G7rOG6tOG7kuG7lOG6veG6vcOzN+G6rm3DgkfhurLDoW3Ds+G7ljnhuqVHKuG7mMOh4bquw5Phuq7hurnhurThu4JN4bq94buQR+G7rOG7n+G7qE8k4buSw4Lhu4bhu5Q44buQN+G7sOG7gnrhuqLhu5ThurbhuqI34buC4buj4buSIeG7o+G7gsOz4bun4bqiN+G7qm16w4LGoCQkOOG7riRuek3hu4TDk+G7luG6oOG6uSFsTcOy4buCxILhu5jhuq7hu53EkSThu6xu4bq94bqiR3rDk+G7sG9W4buu4bufWuG7kuG7mMOTbuG6tk7hu6fDgznhu6fDgzlBw4Hhu4TDguG7rsOCLeG7rsOT4buu4buYR8O5QUHDgeG7hMOC4buuw4Itw4Lhu7BO4busw7lB4bqiw4PDg+G7r+G6tMSC4bqiw4DEguG6ouG7q8OA4bur4bqg4bqw4bq04burw4Dhu6vhuqDhu6vhuqDhu6vhuqDDgMOA4bun4burw4Dhu6vhuqDhurThuqLDgOG7q+G6oMOA4bqyw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4bus4buuJuG7mEfDuUHhu65HKuG7ri3DguG7mMOTTuG7luG7q8OB4buCR+G7luG7rkfhu7Dhu7FBw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw73hu53Dk+G7hEfGoOG7q8OBw6nhuqbhu5ZOw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu67hu7BWJsSo4buWw4Hhu65PUeG7lk7DgeG7lMOT4buI4buWw4FO4bqsxqDDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTuG7r3kv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OBxILhuq7DgOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6oOG6ruG6tOG6ruG6ouG7ruG6tOG6suG6tOG6tOG6ruG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO5w4PhuqJBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QcSC4bquw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9N+G7tMOZ4buCw4Hhu4JP4bq44buWw4Ek4bqmxqDDgeG7glThu5ZOw4Hhu5jhuqbhu5ZOw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7lMOT4buI4buWw4FO4bqsxqDDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTuG7rcOBRuG6uFbDgUbhurhWw4Hhu4Lhu7Lhu5ZOw4Hhu65P4bq6JsOB4buUw5Phu4jhu5bhu63DgeG7lMOT4buI4buWw4FG4bu04bum4buCw4Hhu6hPw5rDk8OB4buu4buw4buK4buWw4Hhu5JPQ+G7qMOB4buC4bqk4buCw4FG4bu04buk4buWTsOB4buY4bqm4buWTuG7rcOB4buu4bu04buk4buWTsOB4buGw4LGoOG7rcOBJOG7tOG7pOG7lsOB4buWT+G6puG7rcOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu6zhurjhu5bhu63DgeG7lk7GoOG6psOTw4Hhu5ZO4bugw4HFqMOB4buUVcOTw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OBxILEguG6suG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6osOAw4DhuqDhurDhu67hurLDgOG6ruG6ruG6tuG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqw4bqg4bqyQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHEgsSC4bqyQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvcOQS8OB4buY4bqm4buUw4Hhu7DDgsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu6zhu6bDk8OB4buUw5Phu4jhu5bDgeG7ruG7sMag4buWTuG7rcOB4buuT8Oa4buUw4Hhu5ZOxqDhu5bhu63DgeG7guG6pOG7gsOB4buCUOG7lk7DgUbGoOG6rOG7lsOB4buWT+G7tMOB4buCT+G7ouG7lsOBTuG6rMag4butw4Hhu5ZO4bq44buU4butw4Eqw4Imw4Hhu4ZT4buu4butw4Hhu4JP4bqsJsOB4bus4bumw5Phu63DgeG7qE/DmsOT4oCmw4FGxKhWw4FG4bu04bum4buCw4Hhu65PQOG7gsOBT8OTSuG7lsOB4buC4bq+4buWw4Hhu65Pw4rhu5bhu63DgeG7ki7DgeG7mOG7tMav4buWTsOBJOG6psOB4bus4bqs4buCT8OB4busw4zhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4DDgOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6osOA4bqgw4Dhuq7hu67hurbhuqLhurDEguG6sOG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO5w4PhurThurBBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsOAw4BBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9w7NPR8agw4Hhu5ZPPeG7lk7DgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buY4bqm4buUw4Hhu5ZOT8So4butw4Hhu5ZOVibhu4rhu5bDgeG7mMOTSlbDgeG7hFYmw4Hhu5ZP4bq64buuw4Hhu4LDncOCw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOB4buY4bqmw4Hhu4ZT4buuw4FO4bqsxqDDgUbhu7Thu6bhu4LDgSrDgibDgeG7lk9WJkzhu5bDgeG7ruG7uMOB4buYxqDhuqzDk8OBTuG6rMagw4FlT8OC4buWTsOBOeG6uOG7lsOBJOG6psOBZcOT4buUw4E44bu0w5rhu5ZO4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgcSCxILhurLhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgxILEgi/huqLhuqDhuq7hu4ThuqDhuqDhuqLDgOG6ouG6oOG6sOG7ruG6tuG6rsOD4bqy4bq24buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nhurDhurThurZBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QcSCxILhurJBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9w7Phu7Dhu7TDmeG7gsOBT+G7iOG7rsOB4buoT+G6qMOTw4Hhu5ZO4bq44buUw4FO4bqsxqDDgeG7ruG7uMOB4bqiw4HigJPDgcSCw4FOw5Phu6TDgSThuqbDgeG7rlgmw4Hhu67hu7jhu5ZOw4Hhu5RYw4Lhu63DgeG7lFjDgsOBRlDhu5ZOw4Hhu65P4bu04buk4buWTsOB4buoT+G6qMOTw4Hhu5ZO4bq44buUw4Hhu5jhurhWw4FPw5rhu5bDgeG7sFLDk8OB4buUw4Lhu5ZOw4Hhu7DDgsOBKsOCJsOBJMOZw5PDgeG7luG7tMOZ4buC4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgcSCxILhurLhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgxILEgi/huqLhuqDhuq7hu4ThuqDhuqDhuqLDgOG6osSCxILhu67huq7hurTDg8ODw4Phu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6rsSC4bq0QcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHEgsSC4bqyQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG6peG6rMagw4Hhu6zDglbDgeG7kk/Dk8OBKsOCJsOB4buuT+G6puG7lk/DgU9V4buWw4FP4bum4buow4Hhu4ZT4buuw4Hhu5jGoOG6quG7lk7DgeG7rMOMw4FG4bu04bum4buCw4Hhu4JPxqDDgSThuqbGoMOB4buGw4LGoMOBJOG6qMOTw4FGS8OBSOG7qMOB4buST1Dhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4PDg+G7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6osOAw4Phuq7huqDhu67EguG6oOG6tMSCw4Dhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDucOD4bq2xIJBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsODw4NBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9b8OCVsOB4buST8OTw4Hhu4ZT4buuw4Hhu5JPUOG7rcOB4busw4zDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7gk/GoMOBJOG6psagw4Hhu5ThuqQmw4FGWOG7lsOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7rOG7psOTw4Hhu5TDk+G7iOG7luG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4Hhuq7Dg8OD4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6oMSCxIIv4bqi4bqg4bqu4buE4bqg4bqg4bqiw4DEgsOA4bqu4buuw4PDg+G6oOG6ouG6sOG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqw4bqw4bquQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7Dg8ODQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG6u0894buWTsOB4bus4bumw5PDgeG7lMOT4buI4buWw4Hhu5bhuqYmw4Hhu6zDjMOBRuG7tOG7puG7gsOBw53DgeG7ruG7sMag4buWTsOBJOG7nOG7lk7DgeG7kk/GoOG6qOG7lk7DgeG6ri3hurbDgU7Dk+G7pMOBRlLhu5ZOw4FPUsOB4busw4JWw4FG4buaw4Hhu7Dhu7LDgeG7qlbDgsOB4buW4bu0w5nhu4LDgeG7mOG6rOG7lk/DgSThuqbDgUZH4buUw4Hhu6hPw5rDk8OB4buST1DDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4bus4bqmxqDhu6/hu6/hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4PDg+G7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6osOA4bqww4DhurThu67hurThurbhurLhuq7huqDhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDucODw4DhurRBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsODw4NBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO94bq7TuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTsOB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7rcOB4buY4bqm4buUw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOB4buoT+G6qMOTw4Hhu67hu7DhuqjDk8OB4buqVsOCw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7glDhu5ZOw4FGxqDhuqzhu5bDgSThuqbDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7rk9HxqDDgeG7qlYmw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4Hhu5jDk+G7iuG7lsOBT8ag4bqm4buWw4Hhu5bhu4rhu5bDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buuT+G7psOB4buY4bqm4buUw4Hhu5JPUOG7lk7DgU/hu4jhu67DgSTDk0rhu4Lhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sMOB4buE4buuT1bhu5Thu4ZBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsOAw4Dhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgxILEgi/huqLhuqDhuq7hu4ThuqDhuqDhuqLhuqDDgOG6oMOA4buu4bqgw4PDgOG6tuG6suG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqi4bqu4bqiQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7DgMOAQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvThY4buWTsOBJMOZw5PDgSTDk0rhu4LDgeG7ruG7uOG7lk7DgeG7huG7tMOZ4buCw4Hhu4LhuqjDk8OB4buuw5Phu4jhu5bDgeG7ki7DgeG7rk9Ww4rhu67DgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7lk9E4buUw4Hhu5bhurjhu5ZOw4Hhu4LDgsagw4FPw5NKVsOB4buqVuG6qMOB4buSw5Phu5ZPw4Hhu67hu4jhu63DgeG7ruG6rMagw4Ekw5NK4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7gk/GoMOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5jDgsagw4FGU+G7lk7DgeG7rk/hu4zDgSThurrhu5bDgUbEqMOBRuG6qOG7lMOB4buG4bqoxqDDgSRKw4Hhu6zDk+G7lk/DgcOC4buWw4Hhu67GoOG6puG7lsOB4buuT0Dhu4LDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7guG7suG7lk7DgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7gk/DkuG7lk/DgeG7qlYmxKjhu5bDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTsOBJOG6psOB4buWTz3hu5ZOw4FPU8OB4buY4bqm4buUw4Hhu5ZOT8Sow4Hhu6zhuqjhu5bDgSpW4bq64buuw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk7DgeG7qlbDguG7lsOB4buu4bq44buU4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsODw4Phu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgxILEgi/huqLhuqDhuq7hu4ThuqDhuqDhuqLDgOG6ssOA4bqu4buuxILDgOG6suG6ouG6tuG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bquxILhurBBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsODw4NBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9b8OCVsOB4buST8OTw4Hhu6hPw5rDk8OB4buST1Dhu63DgeG7lMOT4buI4buWw4FG4bu04bum4buCw4FG4bu0w4LDgSThuqbGoMOBRuG7muG7lk7DgU7hu5rDk8OB4buuT0fGoMOBRsOa4buWw4FGxJDhu67DgU/huqbhu5ZOw4Hhu4LDncOCw4Hhu65P4buOw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZO4buvw4HhuqfDk0rhu5bDgeG7lsOCJuG7rcOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk7DgcOpxqDhu5ZOw4FG4bu04bum4buCw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7rk9Zw4HFqMOB4buWT8OTxKhWw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7DgeG7ruG7sMag4buWTsOBJOG6psOB4buWTsag4bqmw5PDgeG7rsOV4buWT+G7rcOBRuG7tOG7puG7gsOB4buST+G6pOG7gk/DgU/huqbhu5ZOw4FG4bqk4buWT8OBTsOT4bqkw4Hhu4LDgsagw4EkxKjDgeG7gk/hurrhu67DgeG7mOG7tOG7puG7lk7hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4DDgOG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6osOA4bqy4bqiw4Phu67EgsOD4bqy4bq2w4Phu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6suG6oMSCQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7DgMOAQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG6u05PxKjDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOB4buu4bqsw5PDgSrhuqrDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTsOBRuG6qsOB4buu4bqsxqDDgSTDk0rhu4LDgeG7mOG6puG7lMOB4buCT8agw4FP4bqm4buWTsOB4buu4buwQuG7lMOB4buYw4LGoMOBRlPhu5ZO4butw4Ekw5nDk8OB4buU4bu24buCw4Hhu65PVsOB4buWT8OK4buow4Hhu4bhu4zhu5ZPw4Hhu6pW4bq44buWw4HDgy3hurDDgeG7ruG7sMOTSlbDgUZS4buWTi/hu5ZO4bu04bukw5Mv4buuT+G6pOG7lk7hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OB4bquw4PDg+G7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqLhuqDEgsSCL+G6ouG6oOG6ruG7hOG6oOG6oOG6osOA4bqy4bqu4bqi4buu4bqgw4Phuq7hurbDg+G7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqww4DhurRBw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6rsODw4NBw4Evw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO94buF4buWTsOBw7Phu7Dhu7TDmuG7lk7DgeG6pz1Ww4HhuqfGoMOC4butw4HhuqXDk+G6pOG7lMOBRlHhu4LDgeG6p+G7puG7qMOB4buu4bqk4buCw4Eq4bqqw4Hhu4Thu47hu4JPw4EkWcOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOw4Hhu4JPw5PDgsOB4busw43hu63DgeG7lk5PxKjDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBxajDgSrhuqrDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTsOBRuG6qsOB4buC4buaw4Hhu67hu7jDgeG7lk894buWTsOB4buWQuG7lMOB4bq0w4DDgeG7gsOdw4LDgeG7rk/hu4jDgeG7kizDgeG7ruG7sOG7tMOZ4buC4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsOAw4Dhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgxILEgi/huqLhuqDhuq7hu4ThuqDhuqDhuqLDgOG6tMOA4bqu4buu4bqi4bqw4bqgw4PhurThu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6ssOD4bqgQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7DgMOAQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveKAnMOz4buw4bu0w5nhu4LDgeG7ksOTw4Lhu63DgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buWw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7lMOT4buI4buWw4FPxqDhuqbhu5bDgeG7rsag4bqm4buWw4Hhu65Pw53DgeG7glDhu5ZOw4Hhu5bhu4rhu5bDgeG7lkLhu5ZOw4Hhu6xW4bq64buuw4Hhu65P4bq64buo4butw4FPw5NKVsOB4buqVuG6qMOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4LDgsag4buvw4HhurtPPeG7lk7DgeG7lkLhu5TDgU7hurzhu5bDgUbhurgm4butw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgUbhuqrDgeG7gk/DncOBRlPhu5ZOw4FG4bq8VsOB4buu4bu0w4Hhu5ThuqQmw4Hhu5Thu5rhu4LDgSThuqbGoMOB4buUU+G7rsOB4busUcOB4buCUOG7lk7DgUbGoOG6rOG7lsOB4bus4bqo4buWw4EqVuG6uuG7rsOB4buW4buK4buWw4Hhu5ZC4buWTsOB4busVuG6uuG7rsOB4buCw4LGoMOBT8Oa4buWw4Hhu5ZPw5PEqFbhu63DgeG7rk9Ww4Hhu5ZPw4rhu6jDgeG7ruG7uMOB4buWTk/EqMOB4buY4bqm4buUw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4Ek4buMw4Hhu65P4buIw4Hhu4Lhu7Lhu5ZOw4FG4bu04bum4buCw4Hhu4LhuqjDk8OB4buuT8OTSuG7lsOBRuG6pOG7lk7DgeG7kkvigJ3DgVDhu5ZOw4HhuqfGoMOCw4Hhu4JPxqDDgeG7hsOT4buI4buuw4Hhu65P4buK4buU4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsODw4Phu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgxILEgi/huqLhuqDhuq7hu4ThuqDhuqDhuqLDgOG6tOG6ruG6sOG7ruG6ouG6osODw4PhurThu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDucSC4bq04bqgQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBJcOT4buE4buuT8O5QeG6ssOAw4BBw4FPR8OTTk/hu67DuUHhuq7Dg8ODQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG7heG7lk7DgeG6p8agw4LDgeG7gk/Dk8OCw4Hhu6zDjeG7q8OBYUvDgeG7rsOT4buI4buow4Hhu65Z4buCw4Hhu5ZP4bq44buWw4Hhu7BT4buWTuG7rcOB4buoT+G6pOG7rsOB4buu4buww5NL4buWw4Hhu5jhuqbhu5ZOw4Hhu5ZOT8So4butw4Hhu67DmcOTw4FG4bq4JsOB4bqn4bum4buow4Hhu67huqThu4LDgSrhuqrDgeG7mOG6puG7lk7DgeG7lk5PxKjDgeG7lMOT4buI4buWw4FO4bqsxqDDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTsOB4busw4zDgeG7gk9Xw4Hhu67hu7Dhu6Lhu5ZOw4FPw5rhu5bDgeG7lj3DgsOBJMOTSuG7gsOB4buqVuG6qOG7lk7DgeG7huG6pOG7rcOBTsOTw5nDk8OB4buuT8OTSlbDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4buuT1Dhu5ZOw4Hhu6pWw4LDgSTDk0rhu4LDgeG7rk/DguG7lMOBTsOTw4LDgeG7ruG7sOG7tOG7lk7DgeG7huG6pibhu63DgU7Dk8OZw5PDgeG7rk/Dk0pWw4Hhu67huqzDk8OB4buC4bqk4buCw4FPU8OTw4Hhu4JP4bumw4Ek4bqmw4Hhu67Dk+G7iOG7qMOB4buCw4rhu5bDgSTDmcOTw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7rMOT4buKVsOB4buuT+G7juG7rcOB4buCI8OCw4FP4bqm4buWTsOB4buuw5NK4buWw4HDkuG7gk/DgeG7ruG6rMOTw4Hhu4LhuqThu4LDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTuG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4HEgsSC4bqy4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6oMSCxIIv4bqi4bqg4bqu4buE4bqg4bqg4bqi4bqgw4Dhuq7huqLhu67huqDhuqDDg+G6suG6ruG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bqixILDg0HDgcOC4buY4buuw7lBb+G6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgeG7lMOT4buI4buWw4FO4bqsxqDDgcOzT0Lhu5ZOw4HDqcag4buWTkHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lBxILEguG6skHDgS/DvXkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDjDguG7qOG7rsOTxqDhu5ZBw71v4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk7DgU/Dk0rhu5bDgUbhuqrDgeG7guG7msOB4buuT+G7tMOa4buWTsOBT8OTSlbDgSThuqbDgUbhuqzhu67DgeG7gk/hu7bhu5ZOw4Hhu5ZPw4rhu5bDgeG6vTjhur1sw4HDg8OB4busw4LGoMOB4buWQuG7lMOB4bqiw4DhuqLDgOG7rcOB4buC4buaw4Hhu4JPVcOBRuG7tuG7lk7DgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buW4buK4buWw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7hOG6uOG7lsOB4buY4bqm4buWTsOB4buWTk/EqMOB4buw4bq64buuw4Hhu6hP4bq64buWw4Hhu5JPxajDk+G7r8OBYeG6uCbDgeG7rMOMw4Hhu5jhuqbDgUZT4buWTsOB4buYQOG7gsOBRkvDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buWw4Eq4bqqw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk7DgeG7rsOT4buI4buow4Hhu65Z4buCw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7hu63DgU7hu4zhu5bDgU7Dkz3DgSThuqbDgeG7qE/huqThu67DgeG7ruG7sMOTS+G7lsOB4buWTk/EqMOB4buu4buwVibEqOG7lsOB4buuT1Hhu5ZOw4Hhu5bhuqYm4buveS/hu6jDvXnhu4TDkyTDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buE4buwR+G7mMOC4buuR+G7hEHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvcOzw5Phu5bDgeG7mMOT4buK4buWw4Hhu6pWw4Lhu5bhu6t5L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eVbhu5jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buuw5Phu67hu5hHLeG7rk9W4buU4buGLcOC4buW4buELeG7rMOC4buoxqBBw7154buYw5PDvXnDgsOB4buuw5Phu67hu5hHw7lBZU/Dk8OB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buY4buK4buWw4Hhu6zhuqbhu5bDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7lOG6rMOTw4FGw5NK4buWw4Hhu64jQcOBT+G7sEdNw7lBL+G7kk/Dky3hu6zDguG7li3hu6hPw4Lhu5QtxqDhu4LGoOG7qC3hu5hH4buWLeG7rMOC4buWLeG7rk9WxqDhu5ZOLeG7lMOCw5Mt4buEw5NH4buWLeG7rlYt4bqiw4Dhuq7DgOG6ouG7r0/hu67hu5RBw715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEv4buUR+G7hMOTw4Iv4bqg4bqiw4Av4buWRyXhu6wv4bqi4bqgw4PhuqAv4bqg4bq24bq24buE4bquw4DhurLEguG6tOG6oOG6tuG7ruG6oOG6ouG6osOA4bqg4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hOQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBL8O9eS/DgsO9eeG7hMOTJMO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9ecOCw4Hhu67Dk+G7ruG7mEfDuUFlT8OTw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5jhu4rhu5bDgeG7rOG6puG7lsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOB4buU4bqsw5PDgUbDk0rhu5bDgeG7riNBw4FP4buwR03DuUEv4buST8OTLeG7rMOC4buWLeG7qE/DguG7lC3GoOG7gsag4buoLeG7mEfhu5Yt4busw4Lhu5Yt4buuT1bGoOG7lk4t4buUw4LDky3hu4TDk0fhu5Yt4buuVi3huqLDgOG6rsOA4bqi4buvT+G7ruG7lEHDvWVPw5PDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgeG7mOG7iuG7lsOB4bus4bqm4buWw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4Hhu5ThuqzDk8OBRsOTSuG7lsOB4buuI3kvw4LDvXkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QU9Hw4Lhu4RBw71h4bu0w4LDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgeG7mOG7iuG7lsOB4bus4bqm4buWw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4Hhu5ThuqzDk8OBRsOTSuG7lsOB4buuI8OBRsOC4buWTsOB4buUxajDgeG7sMOCw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7gsOaw4FPU8OTw4Hhu6hP4bqk4buuw4Hhu67hu7DDk0vhu5bDgeG7gk/GoMOB4buC4bqk4buCw4Hhu4JPw53DgeG7rk9Lw4Hhu6zhuqjhu5bDgSpW4bq64buuw4Ek4bqmw4Hhu67Dk0rhu5bDgeG7mOG7psOTw4Hhu4JPxqDDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buuw5Phu4pWw4Hhu4RY4buWTsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu65P4bukw5PDgUbhuqzDk8OB4buGWOG7lk7DgeG7llTDgeG7glDhu5ZOw4Hhu5ZOT0rDgeG7rk9Q4buWTsOB4buuw5Phu5bhu695L+G7qMO9eS/hu4TDkyTDvXkv4buYw5PDvXnhu5jDk8O9ecOCw4Hhu67Dk+G7ruG7mEfDuUE4T+G6puG7lk7DgeG7ruG7sMOCw5PDgeG6tCrDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOB4bq9OOG6vWxBw4FP4buwR03DuUEv4buCT8OC4buWTi3hu67hu7DDgsOTLeG6tCot4buYw4Lhu5Qt4buUw5NH4buWLU7DgsagLcag4buCxqDhu6gt4bqiw4DEguG6ouG6ouG7r0/hu67hu5RBw715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEv4buUR+G7hMOTw4Iv4bqg4bqiw4Av4buWRyXhu6wv4bqi4bqgw4PDgC/huqDhurbhurbhu4Thuq7DgOG6ssOD4bqww4Phuq7hu67EguG6tsOA4bqg4bqy4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hOQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBL8O9eS/DgsO9eeG7hMOTJMO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9ecOCw4Hhu67Dk+G7ruG7mEfDuUE4T+G6puG7lk7DgeG7ruG7sMOCw5PDgeG6tCrDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOB4bq9OOG6vWxBw4FP4buwR03DuUEv4buCT8OC4buWTi3hu67hu7DDgsOTLeG6tCot4buYw4Lhu5Qt4buUw5NH4buWLU7DgsagLcag4buCxqDhu6gt4bqiw4DEguG6ouG6ouG7r0/hu67hu5RBw704T+G6puG7lk7DgeG7ruG7sMOCw5PDgeG6tCrDgeG7mOG6puG7lMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOB4bq9OOG6vWx5L8OCw715L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUFPR8OC4buEQcO94oCcYeG7tOG7puG7gsOBKuG7iOG7qMOBT+G6rOG7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgUbhuqzhu67DgeG7gk/hurrhu67DgeG7mOG7tOG7puG7lk7DgcODw4Hhu6zDgsagw4FG4bum4buuw4HhuqDDgeG7lkLhu5TDgeG6osOA4bqi4bqgw4Ekw5nDk8OB4buuUMOTw4Hhu5jhuqbDgeG7lsOTxKjhu5TDgSRWw5Phu63DgeG7lk/hu7Thu5ZOw4FGS8OB4oCc4bq5w5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBbE9X4buCw4HDs0/hu47hu5ZP4oCdw4Hhu65Pw4rhu67DgeG7rEDDgeG7mOG6psOBRsSQ4buCw4Hhu6zhuqjhu5bDgW1WP8OBw6lT4buCw4Hhu65P4buMw4FP4bqm4buWT8OB4buu4buw4buM4buWT8OB4buu4buw4bu0w5nhu4LDgeG7lEPhu67DgSThu4Dhu5bDgeG7guG7nOG7lsOB4buWT8OTxKhWw4Ekw5NK4buCw4Hhu6hP4bqow5PDgeG7mOG6puG7lOKAneG7r8OBYeG7msOB4buY4bqmw4Hhu4JPw5PDgsOB4busw43DgeG7gsOdw4LDgcOC4buWT8OBw7Phu7Dhu47hu5ZPw4Fh4buM4buWT8OB4bq7T+G6rOG7guG7rcOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7luG7iuG7lsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOBT8OTSlbDgeG6ucOT4buI4buWw4FO4bqsxqDDgWxPV+G7gsOBw7NP4buO4buWT+G7r3kv4buow715L+G7hMOTJMO9eS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw715w4LDgeG7rsOT4buu4buYR8O5QWHhu7TDgsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOBRuG7iOG7lsOBTuG6vOG7lsOBT8Oa4buWw4Ekw5nDk8OB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7hFjhu5ZOQcOBT+G7sEdNw7lBL+G7hFbDgi3hu6zDguG7li3hu6hPw4Lhu5QtxqDhu4LGoOG7qC3hu4RH4buWLU7DguG7li1PxqDhu5YtJMagw5Mt4buWTlbGoMOTLeG7rsOTR1Yt4buEVuG7lk4t4bqiw4DDg+G6tOG6sOG7r0/hu67hu5RBw715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEv4buUR+G7hMOTw4Iv4bqg4bqiw4Av4buWRyXhu6wv4bqi4bqgw4PDgC/huqDhurDhuqDhu4TDg+G6oOG6rsOD4bqixILhuqLhu67hurDhurDDg8SC4bqg4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hOQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBL8O9eS/DgsO9eeG7hMOTJMO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9ecOCw4Hhu67Dk+G7ruG7mEfDuUFh4bu0w4LDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgUbhu4jhu5bDgU7hurzhu5bDgU/DmuG7lsOBJMOZw5PDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buuw5Phu4pWw4Hhu4RY4buWTkHDgU/hu7BHTcO5QS/hu4RWw4It4busw4Lhu5Yt4buoT8OC4buULcag4buCxqDhu6gt4buER+G7li1Ow4Lhu5YtT8ag4buWLSTGoMOTLeG7lk5WxqDDky3hu67Dk0dWLeG7hFbhu5ZOLeG6osOAw4PhurThurDhu69P4buu4buUQcO9YeG7tMOCw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4FG4buI4buWw4FO4bq84buWw4FPw5rhu5bDgSTDmcOTw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7rsOT4buKVsOB4buEWOG7lk55L8OCw715L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUFPR8OC4buEQcO9OOG6pOG7gsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgThP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4Hhu5RVw5PDgSrhuqrDgeG7lFPhu67DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOBd+G6vTjhur1seMOBRsOC4buWTsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buqVuG6qOG7lk7DgeG7huG6pOG7rcOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buuT1Dhu5ZOw4Hhu6pWw4LDgeG7lk/Dk8SoVsOB4buS4buK4buWT8OB4buoT+G6uOG7lsOB4buoT1HDk+G7rcOB4buWT+G6uuG7rsOB4buY4bqmw4Hhu4LhuqThu4LDgUbDk0vhu5TDgeG7huG6pOG7lsOBJOG6psOBTsOTw5nDk8OB4buuT8OTSlbDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgeG7rsOV4buWT+G7rcOBTuG7muG7qMOB4buoT+G6vOG7lsOBRuG7tMOCw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgUbhu4jhu5bDgU7hurzhu5bDgU/DmuG7lsOBJMOZw5PDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buuw5Phu4pWw4Hhu4RY4buWTuG7r3kv4buow715L+G7hMOTJMO9eS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw715w4LDgeG7rsOT4buu4buYR8O5QeG7n+G6uCbDgeG7hEDhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4FOw5NX4buow4Hhu5bhurjhu5ZOw4Hhu67hurzhu5TDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgU/Dk0pWw4Hhu5ZQ4buWTsOB4bus4bqo4buWw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk5Bw4FP4buwR03DuUEvKsOCJi3hu4RW4buWTi3hu6zDguG7li3hu6hPw4Lhu5QtxqDhu4LGoOG7qC1Ow5NW4buoLeG7lsOC4buWTi3hu67DguG7lC3hu65PVsag4buWTi1Pw5NHVi3hu5bGoOG7lk4t4busw4Lhu5Yt4buEw5PDgi3hu6hPVsag4buWTi3huqDhurThurbDgOG6sOG7r0/hu67hu5RBw715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEv4buUR+G7hMOTw4Iv4bqg4bqiw4Av4buWRyXhu6wv4bqi4bqg4bqiw4Av4bqg4bqu4bqu4buE4bqww4DhurThuqDhurLDg+G6sOG7ruG6ouG6osOD4bqi4bqg4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hOQcOBw4Lhu5jhu67DuUFv4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buUw5Phu4jhu5bDgU7huqzGoMOBw7NPQuG7lk7DgcOpxqDhu5ZOQcOBL8O9eS/DgsO9eeG7hMOTJMO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9ecOCw4Hhu67Dk+G7ruG7mEfDuUHhu5/hurgmw4Hhu4RA4buWTsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOBTsOTV+G7qMOB4buW4bq44buWTsOB4buu4bq84buUw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4FPw5NKVsOB4buWUOG7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOQcOBT+G7sEdNw7lBLyrDgiYt4buEVuG7lk4t4busw4Lhu5Yt4buoT8OC4buULcag4buCxqDhu6gtTsOTVuG7qC3hu5bDguG7lk4t4buuw4Lhu5Qt4buuT1bGoOG7lk4tT8OTR1Yt4buWxqDhu5ZOLeG7rMOC4buWLeG7hMOTw4It4buoT1bGoOG7lk4t4bqg4bq04bq2w4DhurDhu69P4buu4buUQcO94buf4bq4JsOB4buEQOG7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgU7Dk1fhu6jDgeG7luG6uOG7lk7DgeG7ruG6vOG7lMOB4buuT+G7tMOa4buWTsOBT8OTSlbDgeG7llDhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgUbhu47DgsOB4buoT+G7tMOa4buWTnkvw4LDvXkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QU9Hw4Lhu4RBw71vw4JWw4FO4bq84buWw4HDg8OB4buWQuG7lMOB4buu4buww5NL4buWw4Hhu5JPw4LDk8OB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bhu63DgThP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4HigJzhurlVw5PDgSrhuqrDgeG7lFPhu67DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lOKAncOBd+G6vTjhur1seMOBRuG6qsOBTuG7muG7qMOB4buoT+G6vOG7lsOB4buY4bqm4buUw4Hhu65Pw4Imw4FGVMOTw4Hhu67DiuG7qMOB4buqVuG6pOG7lsOB4bus4bqo4buWw4EqVuG6uuG7rsOB4buCw53DgsOB4buWUOG7lk7DgeG7hOG6uOG7luG7rcOB4buu4bu4w4Hhu5ZP4buew4Hhu5jDjeG7rcOB4buUw4Lhu5ZPw4Hhu5RX4buWw4Hhu6zDguG7lk7DgeG7rsOK4buow4Hhu67hu7BW4buWTsOBT+G6puG7lk7DgU/hu5rDguG7rcOBTsOTV+G7qMOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgeG7luG6uOG7lk7DgeG7gsOCxqDDgeG7rk9Ww4Hhu5ZPw4rhu6jhu63DgU7Dk+G6qOG7lMOB4buWTk/DqMagw4Hhu4bEqOG7lsOBJD3hu5ZO4buvw4FhxJDhu4LDgeG7hsOTSuG7ruG7rcOB4buCT+G7tMOa4buWTsOB4buu4buw4buM4buWT8OB4buUxajDgeG7sMOCw4FP4bu0w5nhu5ZOw4FGw5PDgeG7lMOZw5PDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4bus4bqo4buWw4EqVuG6uuG7ruG7rcOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buC4bqk4buCw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7llDhu5ZOw4Hhu5ZOT8OTSuG7qMOB4buC4buaw4Hhu5jhu6bDk8OB4buuT+G7iMOBxajDgeG7llDhu5ZOw4Hhu65PUOG7luG7rcOBRkvDgeG7llDhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgUbEkOG7gsOB4buu4buw4bu04buWTsOB4buCw53DgsOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgsOB4buC4buaw4FGw5PEqFbDgeG7ksOTSuG7lsOB4buST0Xhu5ZOw4FG4buO4buWT8OB4buuT+G7tMOa4buWTsOBT8OTSlbhu63DgSThu7TDmuG7lsOBKsOCw4FPw5rhu5bDgeG7rsOZw5PDgeG7guG6pOG7gsOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTuG7r3kv4buow715L+G7hMOTJMO9eS/hu5jDk8O9eeG7mMOTw715w4LDgeG7rsOT4buu4buYR8O5QcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7guG7msOB4buuT+G7iuG7lMOB4bq2w4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu4Lhurrhu6jDgeG7rsOV4buWT0HDgU/hu7BHTcO5QS/hu65Pw4Lhu5ZPLU/GoMOCLeG7gsagLeG7rk9H4buULeG6ti3hu6zDguG7li3hu6hPw4Lhu5QtxqDhu4LGoOG7qC3hu4LDguG7qC3hu67Dk+G7lk8t4bqg4bq0w4PDgOG6sOG7r0/hu67hu5RBw715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEv4buUR+G7hMOTw4Iv4bqg4bqiw4Av4buWRyXhu6wv4bqi4bqg4bqgw4Mv4bqg4bq04bq24buExILhuqDhuq7huqLEguG6rsOD4buu4bqi4bq0w4DhuqDhu5jDg+G7r+G7kOG7qE5Bw4HDguG7mOG7rsO5QW/huqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu5TDk+G7iOG7lsOBTuG6rMagw4HDs09C4buWTsOBw6nGoOG7lk5Bw4Evw715L8OCw7154buEw5Mkw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw715w4LDgeG7rsOT4buu4buYR8O5QcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7guG7msOB4buuT+G7iuG7lMOB4bq2w4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG6vTjhur1sw4Hhu4Lhurrhu6jDgeG7rsOV4buWT0HDgU/hu7BHTcO5QS/hu65Pw4Lhu5ZPLU/GoMOCLeG7gsagLeG7rk9H4buULeG6ti3hu6zDguG7li3hu6hPw4Lhu5QtxqDhu4LGoOG7qC3hu4LDguG7qC3hu67Dk+G7lk8t4bqg4bq0w4PDgOG6sOG7r0/hu67hu5RBw73Ds0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCw4Hhu4Lhu5rDgeG7rk/hu4rhu5TDgeG6tsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOB4buC4bq64buow4Hhu67DleG7lk95L8OCw715L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUFPR8OC4buEQcO9b+G6pOG7lk7DgeG6oC3EguG7rcOB4bqnU8OTw4FGUuG7lk7DgUbhuqThu5ZPw4FOw5PhuqThu63DgSrhu4jhu6jDgU/huqzhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7rk9WU+G7gsOBOE/hu7TDmuG7lk7DgeG7ruG7sOG7jOG7lk/DgeG6vTjhur1sw4Hhu67DleG7lk/DgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgUbhuqrDgeG7rlTDgeG7gk/hu7bhu4LDgU9Tw5PDgeG7lk5P4buOw4FG4bqk4buWT8OBTsOT4bqk4butw4Eq4buI4buow4FP4bqs4buWTsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhur044bq9bMOBRuG7puG7rsOB4bqtw4Hhu5ZC4buUw4HhuqLDgOG6ouG6oOG7r8OBYVLhu5ZOw4Hhu4JPw5LDgcOp4buKw4Fh4bu24buCw4HhuqXDk8OC4buWTuG7rcOBw7PDleG7lk/DgcOdJsOBJMOT4buK4buW4butw4FsT+G7msOBOE/DncOB4buu4buO4buCT8OBw7I34bq7OcOB4buuw5Xhu5ZP4butw4E4T8Odw4Hhu67hu47hu4JPw4HhuqdTw5PDgUZS4buWTsOBRuG6pOG7lk/DgU7Dk+G6pOG7rcOBKuG7iOG7qMOBT+G6rOG7lk7DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4bq9OOG6vWzDgeG7rsOV4buWT8OBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgsOBd07hu6LDk8OB4buuQ+G7rsOB4buY4bqmw4HhuqdTw5PDgUZS4buWTnjDgeG7gk/DncOB4buu4buw4buMw4FPU8OTw4Hhu5ZOT+G7juG7r3kv4buow715L+G7hMOTJMO9eS/hu5jDk8O9eS9W4buYw7154buEw5Mkw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7guG7mOG7sEHDvXkv4buEw5Mkw715L+G7hMOTJMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6ghVuG7rk/GoOG7sEHDveG6p8ag4bqm4buWTsOBYVDhu5ZOeS/hu6jDvQ==

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]