(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (14/1), Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFfhu6vhuqNY4buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o8SC4bqr4bqjWHZ54bq2bOG7neG6o3jhu41z4budw7LhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7XhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqc3L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE4V+G6qeG7ncOy4bqj4bud4bqt4bq24bqjNcSD4bq3L8SDNjLhuqNX4bur4bqjWOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqPEguG6q+G6o1h2eeG6tmzhu53huqN44buNc+G7ncOy4bqjaWThuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqj4buNw7rhu4/huqPhu53DsuG7jeG7keG6o3jDueG7ncOy4bqj4buXa3jhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqXhuqPEguG6q+G6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6pzM3L+G7rTg3aOG7j8SC4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqNnw63hu514w612MeG6oTg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncvxIPhuqfDo+G6ry/hurfhuqVoxIPEg+G6s+G6s+G6s8Ojw6N4xIPhurPhurfhurHhurHhuq/Do8ahxIMz4buV4butw7LhuqHhuqMvODfDreG7mzhJdeG7ncOy4bqjZ+G7jcO14bqjSeG7peG6o+G7jMODeeG6o+G7rnnhurZreOG6o+KAk+G6o8OS4buP4bqp4bub4bqjaXRn4bqjV+G7q+G6o1hYIlhY4bqjeOG6ueG7ncOy4bqjw5Lhu4/hur/hurbhuqPhu5fhu43DreG7neG6o2fhu43hu6PhuqNn4bqpZ+G6o3jhu4fhu63huqN44buNbuG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o+KAk+G6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjZ+G6qWfhuqPhu4154bq2beG7nTLhuqN44buN4buRMuG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu4104bqjxILDtOG6o2lk4bqjZ+G7n+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqj4bqweeG6v3jhuqN3ZWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do8SD4bqlMzcvw63hu5s4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh24buj4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqXhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPhu695Y+G7neG6o8ah4bqy4bqj4bud4buN4bqr4bqj4budQcWpZ+G6o8SCbOG6o2bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqNn4buf4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7jzLhuqPhu43hu49teeG6o+G7r3ljM+G6o0fhu7Phu53DsuG6o8SCxanhu4/huqPEguG7j21n4bqjaWx54bqjaeG6ueG7neG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqPhu41w4but4bqjZuG6qeG7o+G6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjxIJs4bqjeMO04bud4buN4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu5ZYLTrhu4wy4bqj4buu4busLeG6rOG7nOG6o2fhu7fhuq3huqN44buT4bud4buN4bqjxqHhuqvhu5vhuqNn4bun4bqjd+G7q+G6o2lu4bqjZ+G6qWfhuqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o2bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqPEguG7j2t44bqjZuG6q+G7jzLhuqNX4bur4bqjWFgiWFjhuqNpZOG6o3jDueG7ncOy4bqj4buN4bup4but4bqj4but4buNY+G7neG6o+G6qeG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o2bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqNpdOG7j+G6o8SCxanhu4/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjxILhur/hu53huqNpbOG6o3jhu49qeeG6o2fhuqBnMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqN4deG7neG6o3hi4buPMuG6o+G7jWLhu53huqNn4buNa+G6o2fhu7fhuq3huqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu63huqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7nTLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4buX4buPa+G7neG6o+G7ncOy4buN4buR4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjaMOq4budM+G6o0bhuqnhu6PhuqNn4buNw7XhuqPhu63hu41j4bud4bqj4bqp4bud4buN4bqjZ+G7n+G6o+G6pcOj4bqjxILhu7XhuqPEguG7j21nMuG6o+G7jeG7j23hu53huqPhu53huq3hurbhuqNn4bqpZ+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buNMuG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o2lk4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt44bqjaUHhu6ln4bqj4bq14bqn4bqjxILhu7XhuqPEguG7j21nMuG6o2fhu6Hhu53huqPEg8SD4bqjxILhu7XhuqPEguG7j21n4bqjaeG6reG7ncOy4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt4M+G6o0l04buP4bqjxILFqeG7j+G6o+G7jW3huqN44buNdOG7ncOy4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqNn4bun4bqjd+G7qzLhuqPhu53hu43DtOG7neG6o2fhu4154budw7LhuqNpZOG6o2nhuqnhu63huqPDgeG7ncOy4bqj4bq2annhuqNn4buBeeG6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4budMuG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu50z4bqjSeG6uWfhuqNm4buPbXgy4bqj4buNbeG6o3jhu4104budw7LhuqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o2fhu6fhuqN34bur4bqjaWThuqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqN4dHjhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPhu63hu43hu6Hhu53DsjLhuqNn4buNdOG7ncOy4bqjeOG7jeG7j2rhu53huqN44bqt4buPMuG6o3jDtOG7m+G6o+G7l+G7j2vhu5vhuqNnw4F54bqj4budYuG7nTLhuqPhu53hu43hur944bqjxqHhuqvhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjd3l0eOG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjxqHhu7nhuqPGoeG7tXjhuqPhurBj4bq24bqjduG6reG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqj4bubw7p44bqjd3ThuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7m+G7j2zhu53huqPhu53DveG7j+G6o3h24buj4budw7LhuqN44buN4bqp4budw7LhuqPhuqUy4bqjeOG7jeG6qeG7ncOy4bqj4bqnM+G6ozfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu5p34buj4buc4bujduG7m+G6rcah4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nS1m4bujeHjhu6Phu5sw4bq1M8Oj4buteDHGoeG7j+G7ncOtLeG7jcOt4buPw7Lhu414MOG7neG7o3bhu5vhuq3GoeG6oThYduG7o+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do8SD4bqlMuG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o+G7t+G6tuG6o0lj4budw7Iy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu50y4bqjZ+G6qWfhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o2lk4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjeHR44bqjxILhu49tZ+G6o8OB4budw7LhuqNo4bu14budw7LhuqNH4bucWFjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWcy4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o2nhu49t4bud4bqjeOG6ouG6o2jhu5Fn4buN4bqjxILhu7XhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4but4buNdOG6o3jhu41z4budw7LhuqPhu5vhu4/hu53hu43huqPEguG6q+G6o2dj4buP4bqjZ+G6qWfhu43huqPhu43huqvhu53hu43huqNn4buNw7Xhu53hu40z4bqjSWvhu53huqPhu53huq3hurbhuqN44buj4bqr4bud4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2fhu5/huqPEg+G6o2fDueG7ncOy4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqNp4buPbeG7neG6o3jhuqLhuqNn4bu34bqt4bqjeOG7k+G7neG7jTLhuqPhurfhuqXhuqN4duG6reG7ncOy4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqNp4buPbeG7neG6o3jhuqLhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G6qWfhuqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWfhuqNn4bq/4but4bqjeOG7k+G7neG7jTLhuqNn4bq/4but4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNpYnjhuqPEg8Ojw6NbM+G6oybhu49v4bud4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o1jhu43huq3hu53hu43huqPhu4zhu5/huq3huqNpZOG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4bub4buPb+G7neG6o+G7reG7jcO14bqj4bqvw6LhurPhuqN4duG6reG7ncOy4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqNp4buPbeG7neG6o3jhuqLhuqNn4buN4buj4bqjWUbhu5xI4bqjZ+G6v+G7reG6o+G6sGThuqNpbuG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o8SC4bqr4bqjaUHhuq3huqPEguG6q+G7o+G6o3fhuqLhuqNo4bu14budw7Iy4bqjxIPDo8OjW+G6o1lG4bucSOG6o2fhur/hu63huqPhurBk4bqjaWThuqNn4buf4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjaeG7j23hu53huqN44bqiM+G6ozfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu5p34buj4buc4bujduG7m+G6rcah4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nS1m4bujeHjhu6Phu5sw4bq1M8Oj4buteDHGoeG7j+G7ncOtLeG7jcOt4buPw7Lhu414MOG7neG7o3bhu5vhuq3GoeG6oThGauG7neG6o2di4bud4buN4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7l2t44bqj4buveWPhuqNpYnjhuqNpQeG7qWcy4bqjZ+G6qWfhuqPhurLhuqPhu5fhu49r4bud4bqjaWThuqNn4buN4buT4bqjduG6reG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqN4deG7nTLhuqN4YuG7jzLhuqPhu41i4bud4bqjZ+G7jWvhuqPEguG6q+G6o2ls4bqj4budw7Lhu43hu5HhuqNn4buB4bud4bqj4buN4bul4bqjeHbhu6nhuqN44buNauG7m+G6o+G7m+G6qeG6tuG6o3jDteG7neG7jeG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o2fhu43hu6PhuqNnc+G7ncOy4bqjxILhu49tZ+G6o2fhu4154bq2auG7neG6o+G7m3Phu50x4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o2bhu5HhuqPhu5vhuqnhurbhuqPhu5vhu59n4bqjeOG7jeG7j2t44bqjZuG7keG6o2fhu43hu6PhuqN4dnnhu53DsuG6o3jDquG7m+G6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o2dz4budw7LigKY34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buad+G7o+G7nOG7o3bhu5vhuq3GoeG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50tZuG7o3h44buj4bubMOG6tTPDo+G7rXgxxqHhu4/hu53DrS3hu43DreG7j8Oy4buNeDDhu53hu6N24bub4bqtxqHhuqE4WOG7jeG6reG6tuG6o+G7m+G6uXjhuqPGoWThu53hu43huqNpYuG7o+G6o3jhu5Phu53hu40y4bqjaXXhu53DsuG6o2fhu43DteG6o8agauG6o+G6rOG7neG7jeG6o1h54bq/4bud4bqjLeG6o1jhu5Phu53hu43huqPhu7fhurbhuqPEguG7j2rhu50y4bqj4bus4buN4buf4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o8Oy4buN4buP4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjxILhuqvhuqNm4buPbnnhuqNoQeG7p+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqj4bub4bqr4bqj4budw7Lhuqvhu53hu43huqNY4buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o8SC4bqr4bqjWHZ54bq2bOG7neG6o3jhu41z4budw7LhuqNpZOG6o2lieOG6o2lB4bupZ+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqUz4bqjSXXhu53DsuG6o2fhu43DteG6o+G7neG7jeG6v+G7neG6o+G7m2Lhu53hu40w4bqjWOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bucw7Lhu43hu5HhuqPhu6954bq2a3jhuqPhu4xJ4bucSOG6o3jhu5Phu53hu43huqPEgmzhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7XhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4buWWC064buMMuG6o+G7ruG7rC3huqzhu5zhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqcy4bqjZ+G6qWfhuqNn4buN4buT4bqjeOG7j2p54bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjWOG7jXPhu53DsuG6o3jhu4/hu53huqPEguG6q+G6o1h2eeG6tmzhu53huqN44buNc+G7ncOyMuG6o3jDueG7ncOy4bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o3jhu4154bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjaWJ44bqj4bqxM8Oi4bqn4bqz4bqjeOG6pOG6o2l14budw7Iy4bqjd2Phu53huqPGoUHhu6nhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu43huqvhu53hu43huqNm4bqp4buj4bqjZ+G7jcO14bqjaWJ44bqjeHZq4bud4bqjxIPhuqXhuqN4duG7j2154bqjeMaw4bqjNWd5dOG7nTYx4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7m8Wp4buP4bqj4bqv4bqlw6Mzw6PDo8Oj4bqjeOG7jXlq4bqjZuG6reG7o+G6o2nhu49t4bud4bqjeOG7jeG7o2Lhu48y4bqjaWJ44bqj4bqlw6My4bq34bqv4bqj4bub4bqp4bq2L8SDw6PDo+G6o2jDquG7nTHhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4bqx4bqxw6Mzw6PDo8Oj4bqjeOG7jXlq4bqjZuG6reG7o+G6o+G7juG7nXjDrXbhu53DrXjhuqNmxJHhu53DsuG6o3jhu41z4budw7LhuqN2w7rhu53DsuG6o+G7ncOq4budw7LhuqN4w7nhu53DsuG6o3d04bqjeOG7jXlq4bqjZuG6reG7o+G6o+G7j+G7nXjDrXbhu53DrXjhuqNmxJHhu53DsuG6o3jhu41z4budw7LhuqN2w7rhu53DsuG6o2lr4bud4bqj4buNa3jhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqfhuqNpYnjhuqPEgzPEg+G6scOjM8Ojw6PDo+G6o3jhu415auG6o2bhuq3hu6My4bqjaWJ44bqj4bub4buHeOG6o2nDuuG6o+G6scSDMuG6r+G6s+G6o3jhu415auG6o2bhuq3hu6MvxIPDo8Oj4bqjaMOq4budM+G6o0nDquG6tuG6o8ah4bqr4bqjZ+G7jeG7k+G6o3jhu49qeeG6o+G7l+G7jeG6qeG6o2fhuq3hu6My4bqjZ+G7geG7neG6o2fhu5/huqN34bqg4bqj4buveeG6tmt44bqjeMOq4bub4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7ozLhuqNp4buPbHnhuqPhu43huqvhu53hu40y4bqj4buX4buR4but4bqjeOG7jcaw4buP4bqjeOG7jeG6qeG7o+G6o8Oy4bux4bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50y4bqjxIJBxanhu53DsuG6o+G7m2Vn4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqNo4buj4bqt4bud4buNMzfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu5p34buj4buc4bujduG7m+G6rcah4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nS1m4bujeHjhu6Phu5sw4bq1M8Oj4buteDHGoeG7j+G7ncOtLeG7jcOt4buPw7Lhu414MOG7neG7o3bhu5vhuq3GoeG6oThJbuG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu5dr4bqj4buN4bujYmfhu43huqNpbOG6o3bhuq0y4bqjaXXhu53DsuG6o2fhu43DteG6o2ls4bqj4budw7Lhu43hu5HhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o1jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjxILhuqvhuqNYdnnhurZs4bud4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu43huqBn4bqjd+G6oOG6o2fhu43hu7fhuqNpw7rhu53DsuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPhu5tBeTLhuqNpbOG6o+G6sHnhur944bqjZ+G7jeG7o+G6o1lG4bucSOG6o3jhu5Phu53hu43huqNn4buN4buT4bqjaWLhu6PhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqN4dHjhuqNJbOG6o+G6qeG7neG6ozrDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o+G7r3nhurZs4bud4bqjaeG7j23hu53huqN44bqi4bqjxILhuqvhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjZ+G6qWfhuqNo4buRZ+G7jeG6o8SC4bu14bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jXThuqN44buNc+G7ncOy4bqj4bub4buP4bud4buN4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o1jhu43huq3hu53hu43huqPhu4zhu5/huq3huqPDsuG7j+G6reG7j+G6o2nhu6Ni4bud4bqj4bqvw6PEg8Oi4bqjLeG6o+G6r8Oj4bqvw6PhuqPEguG6q+G6o+G7nMOy4buN4buR4bqj4buveeG6tmt44bqj4bqx4bq14bqt4bqjZ+G7t+G6reG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o+G7reG7jeG7t+G6o8SCbOG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o+G7reG7jeG7t+G6o2nhu49t4bud4bqjeOG6ouG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjeOG7k+G7neG7jTHhuqPEguG7h+G7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2fhu5/huqPhu43hu49teeG6o+G7r3lj4bqj4buNbeG6o3jhu4104budw7LhuqPDsuG7j+G6reG7o+G6o2bhuq3hu53huqN4duG6oGfhuqN4eeG6tmvhu50x4bqj4budw7Lhu43hu49q4bud4bqjZ8OBeeG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o+G7m+G7q+G6o3bDuuG7ncOy4bqjaWvhu53huqNn4bq/4but4bqj4bqwZDLhuqPhu63hu41BxrDhu53DsjLhuqN44buN4buR4bqjeHbhur/hu50z4bqj4buW4buN4buD4bud4bqjeHZB4bun4budw7LhuqPhu63hu4104buP4bqj4buN4bup4but4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjd+G7qzLhuqNm4bqt4budMuG6o+G7ncOy4bqr4bud4buNMuG6o1lG4bucSOG6o2fhur/hu63huqPhu4154bq2beG7nTLhuqNn4bq/4but4bqj4bqwZOG6o8OB4budw7LhuqNo4bu14budw7LhuqNo4buRZ+G7jeG6o8SC4bu14bqjZ3Phu53DsuG6o3h24bqgZ+G6o3h54bq2a+G7neG6o+G7m8OBZ+G6o2nDuuG6o+G6sTLhuqPhu5vDgWfhuqNpw7rhuqPhurfhuqN44buNw63hu6PhuqPhu5dr4bqj4buN4bujYmfhu43huqNpZOG6o2ls4bqjduG6reG6o3hi4buP4bqj4buueeG6tmt44bqjaeG7keG7neG7jeG6o3d04bqj4bqz4bqv4bqx4bqz4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhuq/hurcvxIPhuq8v4bqvw6PEg+G6peG6o2fhu7fhuq3huqNH4buN4bu34bqjeOG7kWfhu43huqNZRuG7nEjhuqN44buT4bud4buN4bqjaW7huqN44buNw71n4bqjaeG7g+G6tuG6o2dj4buP4bqjZ+G6qWfhu43huqN44buN4bu34bqjeOG7tWfhuqPhu43huqvhu53hu43huqNn4buNw7Xhu53hu43huqNn4buf4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695YzPhuqM34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buad+G7o+G7nOG7o3bhu5vhuq3GoeG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50tZuG7o3h44buj4bubMOG6tTPDo+G7rXgxxqHhu4/hu53DrS3hu43DreG7j8Oy4buNeDDhu53hu6N24bub4bqtxqHhuqE4R+G7ueG7ncOy4bqjeGLhu4/huqPhu43DuuG7j+G6o+G7ncOy4buN4buRMuG6o8OS4buP4bqp4bub4bqjaXRn4bqjV+G7q+G6o1hYIlhY4bqjeOG6ueG7ncOy4bqjw7Lhu4/hur/hurbhuqPhu5fhu43DreG7neG6o2fhu43hu6PhuqPhuqXhuqN44buH4but4bqjeOG7jW7huqPEguG6q+G6o+G6peG6o2fhuqnhuqPhu53hu43DquG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o+KAk+G6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4bud4bqjZ+G6qWfhuqPhu4154bq2beG7nTLhuqN44buN4buRMuG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu4104bqjxILDtOG6o2lk4bqjZ+G7n+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqj4bqweeG6v3jhuqN3ZWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjeOG7jeG6oGfhuqN44buN4buP4bqj4buveWPhu53huqPGoeG6suG6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWfhuqPhu6vhuqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjxIJs4bqjxqHhu5nhu53hu43huqPEguG6oGfhuqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o8SC4bqr4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o3jhu41z4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqUx4bqj4bqx4bqjeOG7h+G7reG6o3jhu41u4bqjxILhuqvhuqPhurfhuqNn4bqp4bqj4bud4buNw6rhu53huqNJ4bqr4buP4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o3jhu43huq3hu53hu43huqPigJPhuqN4dnnhurZs4bud4bqj4buNw7Thu53hu43huqNn4bqpZ+G6o+G7jXnhurZt4budMuG6o3jhu43hu5HhuqPhurBkMuG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu4104bqjxILDtOG6o2lk4bqjZ+G7n+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqj4bqweeG6v3jhuqN3ZWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o2fhuqln4bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o8SC4bu14bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeHbhu5HhuqPEguG6q+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jeG6reG7neG7jeG6o+KAk+G6o3h2eeG6tmzhu53huqPhu43DtOG7neG7jeG6o+G7q+G6o2nhu5Hhuq3huqPhu63hu41B4bun4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqUzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG6rHl44buN4bujduG6oTjhu6zhu41B4bun4budw7LhuqPhuqzhu53hu403L+G7rTg=

Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]