(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản đất nền đang “nóng”, cơ hội cho những người có mức thu nhập thấp gần như không có thì lĩnh vực nhà ở xã hội với những tính năng, tiện ích đồng bộ đang là sự lựa chọn phù hợp của nhiều người.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6NhWXXDtMSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu5nEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPhu5/DtWPEg+G7rcSD4bqyZcSDw7Xhu6XDtMSDacO14buhxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDvcO14buzxIPhu5/DteG7hXbEg8O9w7Xhu4d2OS/DteG6sWE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjdsOV4buL4bqrw63Do2HDnXjhu6Hhu5/hu4/Eg2jDusO0xINpxJHhu5/DtcSDw73DteG7mcSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg2jhu4fDvcSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg3nEkeG7n8SDw6zhu4fDvcSD4bufbuG7n8SDw6zhuqvhu5/hu4/Eg+KAnOG7n3Dhu5/hu4/igJ00xINpxrDEg8O14bulw7TEg2nDteG7ocSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7n+G7j8OA4burw7TEg2lwxIPhu6PhuqBpxIPDvcO14buzxIPhu5/DteG7hXbEg8O9w7Xhu4d2xIPhu4/hu4Phu5/Eg+G7n8O1w4DEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaXDEg8O9w7Xhu5PEg+G7neG7l+G7n8O1xIPhurDDg2nEg+G7n8O1Y8SD4butxIPhurJlxIPDteG7pcO0xIPhurDhu6nDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg8O94buR4bufw7XEg+G7n8Op4buf4buPNMSDw73DtG/hu5/Eg+G7kWnDtcSDw6zDueG7n+G7j8SDaOG7pcSDw6zhuqvhu5/hu4/Eg+G7nWPEg3nDg8SD4budw4PhuqvEg2nDtXLhu5/Eg3bDteG7t8SDw7Xhu7F2xINpQeG6q8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7n+G7j8OA4burw7Q1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOXnDvXjhu6Hhu5/hu49hOWhhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDrcO9w7Xhu7Phu6NoxIPDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXhuq/huq924bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6r+G6sS/hurfhuq/hurfDreG6t+G6seG6r+G6r+G6r+G6teG6tcO94bqz4bqn4bql4bqz4bq34bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6reG6r+G6qcOjxIPhuqvhu53DvVvDo1l1w7TEg8Os4bul4buf4buPxIPDvcO14buZxIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg2nDteG7ocSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw73DteG7s8SD4bufw7Xhu4V2xIPDvcO14buHdsOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo+G6peG6r+G6r8OjxIMvYTkvaGE5L3nDvXjhu6Hhu5/hu49hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nhw43Dg8SDYuG7n8SD4buew7VjxIPhu63Eg2l14buf4buPxIPhu5/DteG7geG7n8SD4buaw7Xhu7PEg2l14buf4buPxIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg+G6sGPEg8OsdcSDw73DteG7mcSDw5Xhu6Fj4buf4buPxIPhu5zhu6Hhu5/hu4/Egzd2w7XDgOG7q+G7n+G7j8SDw51j4buhxIMs4buz4bq0bOG7nzTEg8OdVsSDw53DteG6q+G7n8O1xIPDlXDhuqs4OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4bqq4bufw7XEg8OV4buhY+G7n+G7j8SDOsOp4bufxIPhuqrhu5/DtTTEg3fhu7NsxIPDteG7s+G6tG/hu5/Egzrhu5fhu5/DtcSD4buc4bulaTTEg8O1w7Rv4bufxIPhu51jxINpdeG7n+G7j8SD4bufw7Xhu4Hhu5/Eg8O9ZMO0xIPhu6Phu6XDvcSDaXXhu5/hu4/Eg8O94bq0xIPhu4/DtGPhurTEg8Ot4bqrxIPhu63Eg+G7msO14buzxINpdeG7n+G7j8SD4buf4buPw7XDtG92xIPhu5xsxIPhu6J14bufxINpw7Xhu6HEg2jDtG3DvTLEg+G7ouG7h+G6tMSD4buf4buPY+G6tMSD4buf4bqr4bq0xIPhuqvhu5/DtcSD4bubw7V14buf4buPxIPhu5vDtXPDtMSDw6zhurnhu5/Eg8Os4buhxIPhurDhu6nDtMSDdsO1w4DGsOG7n+G7j8SDYuG7n8SD4buj4buz4bqrxIPhu5/DtWPEg+G7rcSD4bqyZcSDw7Xhu6XDtMSDw73huqLEg8OsxrDhu5/Eg+G6sOG7mcSD4bufY+G7oTTEg+G6sOG7mcSDw7144buRxIPhu59j4buhxINpw7Xhu6HEg3bDteG7t8SDw7Xhu7F2NcSDSOG7rcO0xIPDvcO14burw7TEg8Osw7TDs+G7o8SDw7XDtG/hu5/Eg8O9ZMO0xIPDrOG6q+G7n+G7j8SDaXDEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu53Dg+G6q8SDacO1cuG7n8SD4bufw7VjxIPhu63Eg8OsbeG7n8SDw73huqLEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPDrcODxINi4bufNMSDw6zGsOG7n8SD4bqw4buZNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7nMOCxIPhu4/DtMSRw7TEg+G7n+G7j+G7s+G6tGzhu5/Eg+G7n8O14buB4bufxIPhu53Dg+G6q8SDacO1cuG7n8SD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg2nDteG6oMSD4bubw7V14buf4buPxIN2w7XEkcO0xIPhu51jxIPDrOG7g+G7s8SDw73DgMSD4buj4buz4bqrxIPDrOG7h8O9xIPhu59u4bufNMSD4bqr4bufw7XEg2nDteG7ocSDeOG6u+G7n+G7jzLEg8Odw7Xhu6vDtMSDw6zDtMOz4bujxIPDtcO0b+G7n8SDw71kw7TEg+G7j8O0YsSDw6zhu4fDvcSD4bufbuG7n8SDw71kw7TEg2liacSD4buj4bq9w73Eg2jhurvhu5/hu480xIPhu5vDteG7s8SDw6x1xIPDvcO14buZxIPDrOG6q+G7n+G7j8SDeOG7h8O9xINp4bqr4buhNMSDw7144buz4buf4buPxINo4buT4bufw7XEg8O94bqixIPhurHDosSDw6xt4bufxIPhurfhuq/Eg8O9eMO0b+G7s8SDw6zDueG7n+G7jzTEg8O9w7Xhu4Xhu6PEg2nDteG7kcSDw7XGsOG7n8SD4bqz4bqvxIPDvXjDtG/hu7PEg8Osw7nhu5/hu48v4buj4bq3NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTrhu6nDtMSD4buj4bqgacSD4buPw7RixIPDvXhs4bufxIPhu51jxIN34buzYsSDeeG6oGnEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SDw7Xhu6XEg+G7j8O04bqrxIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu51j4bujxINpdeG7n+G7j8SDw6nhu5/Eg+G7ncOAxrDhu5/hu4/Eg+G7n8O1w4DEg+G6q+G7n8O1NcSDw5144buh4buf4buPxIPhu5vDtcO0xIPDrHA0xIPhurDhu6nDtMSD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7Q0xIPhu51jxIN2w7Xhu7fEg8O14buxdsSD4bqw4bupw7TEg+G7m8O1xJHEg+G7n8Op4buf4buPxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDvW3Eg+G7j8O04bqrxIPDrOG7k+G7n8O1M8SDw73DtG/hu5/Eg+G7kWnDtcSDw6zDueG7n+G7j8SDaOG7pTTEg+G7nWTDtMSDw6zDgOG7sWnEg8O1xanEg8O9eOG7scSD4bqw4bqr4bq0xIPhurDDuuG7n8SD4buf4buP4buB4bufxIPDtWPhu5/hu4/Eg+G6sOG7qcO0xIPhu6PhuqBpxIPDgOG7s8SDw6xlw7QzxIPhu5/DtWPEg3nhur/hu5/Eg+G6sGPhu6HEg+G7rcSD4bubw7V14buf4buPxIPhu6Phu4fDvcSDw73DteG7q8O0xIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPNMSDxJHhu5/DtcSDw7XDgOG7reG7n+G7j8SDw6xt4bufxINpdeG7n+G7j8SD4bqww7RvaeKApjkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7msO1xJHhu6HEg3liw73Eg2nDteG7ocSDw73DteG7h+G6tDTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDacO14buVxIPhu4/DtOG6q8SDw6zhu5Phu5/DtcSD4bqr4bufw7XEg+G6quG7n8O1xIPDrG3hu5/Eg+G6sOG7qcO0xIPhu53Dg+G6q8SDacO1cuG7n8SD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7Q0xIPhu6NjxIPDrOG7geG6tMSDacOB4buf4buPxIPhu51jxIN5w4PEg+G7ncOD4bqrxINpw7Vy4bufxINpQeG6q8SD4bufw7XDtG7hu7PEg2nhur12xIPhurDhu7HEg2nDtcO54buf4buPxIPDvXhqxIPhu5vDtcO0xIPhu5vDtcSRxIPhu5/DqeG7n+G7j8SD4bubw7Thu5/DtcSDw71txINpcMSDw7Vk4bufNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7jsO04bqrxIPDrOG7k+G7n8O1xIPhuqvhu5/DtcSD4bue4buP4buz4bq0w7Lhu5/EgzrDqeG7n8SDSMO64bufxIN34buzbMSD4butxIPDteG7s+G6tG/hu5/Eg8Odw7XDgOG7q+G7n+G7j8SDLOG7s+G7geG7n8SDacO14buhxINow7Rtw70yxIM64buxxINpw7XDueG7n+G7j8SD4bqr4bufw7XEg2nDgOG7qcO0xIPhu5/DteG6q+G7s8SDaeG7s8O6w7TEg+G7n8Op4bujxIPhurfhuq/hurfhuq81xIM6w7rhu5/Eg+G7ncO0beG7n+G7j8SDaUHhuqvEg+G6sOG7scSDacO1w7nhu5/hu4/Eg2lwxIPDrMOA4buxacSD4budY8SD4bubw7Xhu6HEkeG7n+G7j8SD4bqxxIPDveG6rMSDw6zDueG7n+G7jzXEgzrhu6nDtMSDecO6xIPDvcO0buG7n8SDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxINpw7Xhu6HEg+G6q+G7n8O1xINIw7rhu5/Eg3nDg8SD4budw4PhuqvEg2nDtXLhu5/Eg+G7o+G7s+G6q8SDw6zhu4fDvTTEg+G6suG7geG6tMSD4bufw7VjNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqv4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSD4bq14bqt4bqxduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhuq/hurEv4bq34bqv4bq3w63hurfhurHhuq/huq/hurHDouG6pcO94bq1w6LhurXhuqXhurPhu53huq81xqF24buPMXhb4bqz4bqx4bqnw6PEg+G6q+G7ncO9W8OjWXXDtMSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu5nEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPhu5/DtWPEg+G7rcSD4bqyZcSDw7Xhu6XDtMSDacO14buhxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDvcO14buzxIPhu5/DteG7hXbEg8O9w7Xhu4d2w6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Oj4bq14bqt4bqxw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nhw43Dg8SDYuG7n8SD4buew7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg+G6s+G6p+G6qcSDLcSDw53DteG6q+G7n8O1xIPDlXDhuqs1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw53DteG6q+G6tMSD4bqwY+G7ocSDw6xwNMSD4bqr4bufw7XEg0jDuuG7n8SD4budw4PhuqvEg2nDtXLhu5/Eg+G7o+G7s+G6q8SDacOp4bufxIPDteG7pcSDacO14buz4buf4buPxINpw4DEg8O9ZMO0xIN2w7XDgOG7q+G7n+G7j8SDw4x14buf4buPxIM6b8SD4bqw4bupw7TEg8O9w7Rv4bufxIPhu5Fpw7XEg+G6s8SDdsO1ceG7n+G7j8SD4buf4buPQTTEg+G6t8SDaOG6q+G7n8SDaXXhu5/hu480xIPhu5/DtWPEg+G6sG/Eg3nDtOG7n8O1NMSDaG12xIPhu5/hu7Vp4oCmxIPDrMSR4bujxINoxJHhu6HEg8O9w7Xhu7Phu4Xhu5/Eg8O9w7Rv4bufxIPDrcO0xINpw7Xhu7PhurTDs+G7n8SDw6zDtMSD4budY+G7o8SDw7144buh4buf4buPxIPhu5/hu6XDtMSDw73DtWPhu5/DtTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E64bupw7TEg+G7o+G6oGnEg+G7j8O0YsSDdsO1xJHDtMSDacO1w6nhu5/hu480xIPDvcO0b+G7n8SD4buRacO1xIPDrMO54buf4buPxINo4bulNMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg8Otw4PEg2Lhu5/Eg+G7n8O1Y8SD4butxIPhurJlxIPDteG7pcO0xIPDrWPhu5/DtcSDacO14buhxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDvcO14buzxIPhu5/DteG7hXbEg8O9w7Xhu4d2xIPDrOG6q+G7n+G7j8SD4budY8SDecODxIPhu53Dg+G6q8SDacO1cuG7n8SD4bufw7Xhu4Xhu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIN5w4PEg3fhu7Phuqvhu5/Eg8O94buB4bujxIPDreG7mXbEg8Os4buD4buzxIPhu5/DqeG7o8SD4buj4bupw7TEg+G6t+G6r+G6t+G6tzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDlcO0b+G7n8SDw714bOG7n8SDw6zhu5nhuqvEg2hj4bufxIPDnVbEg8Odw7Xhuqvhu5/DtcSDw5Vw4bqrxIPDvcO14burw7TEg8Osw7TDs+G7o8SDw6zhu4Phu7PEg+G7n8Op4bujxIPhu5/hu4/hu7PDueG7n8SDaeG7s+G7n+G7j8SD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg8OsbeG7n8SDw73huqLEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPDrMaw4bufxIPhurDhu5nEg+G7n8O1w4AyxIPDjcODxINi4bufxIPhu57DtWPEg+G7rcSD4bqyZcSDw7Xhu6XDtMSDw5Xhu7LDjeG6tcSDLcSDw5XhuqpWVi7Eg0jhu7LDlOG7nMONw5Thu57hu47Eg+G7o+G7rcSDaGLhu5/Eg8O94bqixIPhu5/hu49j4bq0xIPhuq/hurEv4bqx4bq3L+G6t+G6r+G6t+G6scSDw71kw7TEg+G7msO14buzxIPDrHXEg8O9w7Xhu5nEg+G7o+G7qcO0xIPDjHXhu5/hu4/Eg1nGsOG7nzTEg3bDtcOA4bur4buf4buPxIPhuqrhu5/Eg8OVw4Dhu5/hu480xIPDnVY1xIPDncO14bqr4bufw7XEg8OVcOG6qzXEg8ONw4PEg2Lhu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIPhurLhu4HhurTEg8Otw4Phu5/hu4/Eg8O9eGzhu5/Eg+G7m8O14buzxIPDrOG7h8O9xINpcMSDw63DtG/hu5/Eg8O94buRacO1xIPhurc14bqn4bqz4bqnNMOixIPhu6Phurc0xIPhu4/DueG7o8SD4bqxxIPDvXHhuqvEg+G7n8O1Y8SD4bqx4bqxxIPDveG7g+G7n+G7j8SD4bqw4bupw7TEg8Os4buD4bq0xIPDrEHEg2liacSDw73DtG/hu5/Eg+G7kWnDtcSDw7VkxIPDveG7g+G7n+G7j8SDw6zDueG7n+G7j8SDaOG7pTXEg+G7msO1YmnDtcSDw7Vj4buf4buPxINpcMSDw73DtcOzxIPhu53Dg2nEg2nDtXLhu5/Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu53hu6Fkw7TEg2nDqeG7n8SDw7Xhu6U1xIPhu5zhu6Fkw7TEg+G6s8SDdsO1ceG7n+G7j8SD4buf4buPQcSDaXDEg8Otw7Rv4bufxIPDveG7kWnDtcSD4bql4bqpNMOi4buj4bq3NMSD4bud4buhZMO0xIPhurfEg3bDtXHhu5/hu4/Eg+G7n+G7j0HEg2lwxIPDrcO0b+G7n8SDw73hu5Fpw7XEg8O94bqixIPDouG6tzThuq3hu6PhurfEg8OsbeG7n8SD4bql4bqzNOG6reG7o+G6t+KApjkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdeOG7oeG7n+G7j8SD4bubw7XDtMSDw6xwNMSDw43Dg8SDYuG7n8SD4buew7VjxIPhu63Eg2l14buf4buPxIPhu5/DteG7geG7n8SD4buaw7Xhu7PEg2l14buf4buPxIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg+G6sGPEg8OsdcSDw73DteG7mcSDw5Xhu6Fj4buf4buPxIPhu5zhu6Hhu5/hu4/Egzd2w7XDgOG7q+G7n+G7j8SDw51j4buhxIMs4buz4bq0bOG7nzTEg8OdVsSDw53DteG6q+G7n8O1xIPDlXDhuqs4xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg8Os4buxw73Eg+G7o+G7rcSDaGLhu5/Eg8Os4buD4buzxIPDvcO0bOG7nzTEg2nDtUHEg8Os4buD4buzxIPDvcOAxIN5a8SDaeG7s+G7n+G7j8SD4bqg4buf4buPxINpw7Xhu6HEg8O9w7Xhu5nEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPhurHhurfhurPEg2nDqeG7n8SDw7Xhu6XEg8O9w4DGsOG7n+G7j8SD4bqg4buf4buPxIPhu5vDteG7ocSR4buf4buPxIPhuqU14bql4bqp4bqpxIPhu6Phurc0xIPhurDhu6nDtMSD4buPw7RixINoYuG7n8SDw63huqvhu6HEg8Os4bul4buf4buPxIPhu5vDteG7ocSR4buf4buPxIPhurHhuq/Eg8O9eMO0b+G7s8SDw6zDueG7n+G7jy/hu6Phurc1xIPDncO14buL4buhxIPDrHA0xINpYmnEg2nDqeG7n8SDw7Xhu6XEg2lwxIPhu6PhuqBpxIPhu4/DtGLEg2nDteG7lcSDw73huqLEg+G6teG6r+G6ry3huqXhuq/huq/Eg8O9eMO0b+G7s8SDw6zDueG7n+G7jzTEg+G6sOG6ouG6q8SDw73hu7XDtMSDw73DtG7hu5/Eg+G7n+G7j8OA4burw7TEg+G7neG6q+G7ocSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu7PEg+G7n8O14buFdsSDw73DteG7h3bEg+G6sGPEg8O9eOG7s+G7n+G7j8SDaOG7k+G7n8O1NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7ouG7pcO9xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPDgOG7s8SDw6xlw7TEg+G7neG7qeG7n8SD4bqw4bupw7TEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg2lwxIPDvcO14buzxIPhu5/DteG7hXbEg8O9w7Xhu4d2xIPhu5vDtcO0xIPhu6Phu7PhuqvEg+G7n8O1Y8SD4butxIPhurJlxIPDteG7pcO0xIPDrHDEg+G7nWPEg8Osw4Dhu7FpxIPDvWThu6HEg8Osw7Ru4buzxIPhu5vDtG/hu5/Eg8Osw7PEg+G6sOG6q+G6tMSD4bqww7rhu5/Eg8O94bqixIPhu57hu4/hu4Hhu5/Eg8O1Y+G7n+G7j8SDScO14buR4bufw7XEg3liacO1xIPhurJlxIPDteG7pcO0xIM34bqw4bupw7TEg+G7nWXDtMSDeeG7s+G7h8O9xIPDgOG7s8SDw6xlw7TEg+G6tTThuq0iL+G7n8Op4bujOMSD4bqwY8SD4buj4bulw73Eg3nDusSD4buf4buP4buB4bufxIPDtWPhu5/hu4/Eg8O9w7XDgMaw4buf4buPxIPhu6Nkw7TEg+G7m8O1YmnEg8Ot4buhxINpYmnEg2nDtUHEg8Os4buD4buzxIPDvcOAxIPhu5vDgsSD4bubbcO9xIPDteG7sXbEg8O9Ymk1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXhuq/huq924bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6r+G6sS/hurfhuq/hurfDreG6t+G6seG6r+G6r+G6t+G6teG6tcO94bqn4bqt4bq34bql4bq34bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6reG6p+G6pcOjxIPhuqvhu53DvVvDo1l1w7TEg8Os4bul4buf4buPxIPDvcO14buZxIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg2nDteG7ocSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw73DteG7s8SD4bufw7Xhu4V2xIPDvcO14buHdsOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo+G6peG6r+G6r8OjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYTrhu6nDtMSDw73DtcO0bcO9xIPhu5ttxIPhurBjxIPDvcO0b+G7n8SD4buRacO1xIPDrMO54buf4buPxINo4bulNMSD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg8OtY+G7n8O1xINpw7Xhu6HEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8O9w7Xhu7PEg+G7n8O14buFdsSDw73DteG7h3bEg8Os4bqr4buf4buPxIPhu51jxIN5w4PEg+G7ncOD4bqrxINpw7Vy4bufxIN2w7Xhu7fEg8O14buxdsSD4bqw4bupw7TEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu4/DtOG6q8SDw6zhu5Phu5/DtcSDw714asSDN8O9w7XDtG3DvcSD4bubbcSDdsO1ceG7n+G7j8SDw71kw7TEg8ONw4PEg2Lhu5/Eg+G7nsO1Y8SD4butxINpdeG7n+G7j8SD4bufw7Xhu4Hhu5/Eg+G7msO14buzxINpdeG7n+G7j8SD4buf4buPw7XDtG92xIPhurBjxIPDrHXEg8O9w7Xhu5nEg8OV4buhY+G7n+G7j8SD4buc4buh4buf4buPODU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2FV4buf4buPxIPhu57hu4/hu7PhurTDsuG7n8SD4buiZOG7n8O1xIPDneG7s+G7h+G7nzTEg8OdeMOA4but4buf4buPxIN2w7Vx4buf4buPxINX4buzxJHhu5/Eg+G7ncOCxIPhu5/DtWPEg+G6sGPEg8O9w7Xhu5nEg8O9eMOA4bur4buf4buPxINo4buHw73Eg8Os4bul4buf4buPxIN5xJHhu580xINZ4butxIMs4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPDncO14bqr4bufw7XEg8OVcOG6q8SDacO14buhxINow7Rtw70yxIPDncO1w4NpxIPDtcO0b+G7n8SDacO1w4DGsOG7n+G7j8SDw7144buT4bufw7XEg3bDtWLDvcSDw714w7TDs+G7n8SD4bufw7VjxIPhu63Eg+G6smXEg8O14bulw7TEg8O9eGzhu5/Eg8Os4buZ4bqrxINoY+G7n8SDw73hu5Xhu5/DtcSDw6xt4bufxIPhurfhuq/hurfhuq80xIPDveG7g+G7o8SD4bufw7Xhu5Phu5/Eg8OsbeG7n8SD4bufw6nhu6PEg+G6t+G6r+G6s+G6rzTEg8Odw7Xhuqvhu5/DtcSDw5Vw4bqrxIPhu51jxIPhu6Phu6XDvcSDw7144buh4buf4buPxIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SDw73hu5Xhu5/DtcSDw73DtcODacSDw7XDtG/hu5/Eg3jhu4fDvcSDw73DusO9NcSDw43hu5l2xIPDrOG7g+G7s8SD4bufw6nhu6PEg+G6t+G6r+G6t+G6tzTEg8O9eGzhu5/Eg8Os4buZ4bqrxINoY+G7n8SDw51WxIPDncO14bqr4bufw7XEg8OVcOG6q8SD4buf4buP4buzw7nhu5/Eg2nhu7Phu5/hu4/Eg+G7n8O1Y8SD4butxIPhurJlxIPDteG7pcO0xIPDrG3hu5/Eg8O94bqixIPhu5/DtcO0buG7s8SDw63Dg8SDYuG7n8SD4bubw7ViacSD4bufw7Xhuqvhu7PEg8O9ZOG7ocSD4bufbOG7n8SDecODxIN5dcO0xIPDrOG7peG7n+G7j8SDacO14buhxIPDvcO14buZxIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SDaOG7h8O9xIPDrOG7peG7n+G7j8SDecSR4bufxIPhu5/DtWPEg+G7rTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bhuqrhu7PDvcO14buheMOjYTl5w7144buh4buf4buPYTloYVnGsOG7n8SDw4zhu5Phu5/DtTkvaGE5L3nDvXjhu6Hhu5/hu49hOS92YQ==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]