(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù được các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý lắp đặt những nắp hố ga mới chưa lâu, nhưng thời gian gần đây trên tuyến đường CSEDP  (TP Thanh Hóa) lại tái diễn tình trạng mất nắp hố ga.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqX3Eqcaw4buB4bubxrDDucO94buBQuG7q8O9xanhu4FC4bqoa8O94bun4buBecO0QuG7gcO9b+G6puG7gcWp4bqg4buB4bun4buJ4buBQuG6qHLDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buBZS/huqpC4bqo4buzw73hu6fDqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqcage+G7ouG7millL+G6qkLhuqjhu7PDveG7p8OpZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6nhu5rEkOG7geG7neG6uuG6tMah4buBxqHEqcah4buBxqHhurDhu4HhuqxD4buJw73hu4HGocWp4bq8xqHhu4HDvW7DveG7p+G6q+G7geG7neG6sMO94buB4buC4bux4buB4bqsQ2zDveG7gXhI4buBeG/huqbhu4Hhu53DskLhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDvW/huqbhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7gXnhurbGsOG7gcahxanhurrhu4nhu4F4w7VD4bqr4buBw73FqeG6usO94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4bun4buRw73hu4Hhu53DtUfhu4FC4bqocsO94buBQkNHc8O94buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HGoHvhu6Lhu5op4buBZH0p4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJxJHhu4F4a8aw4buBQsSpxrDhu4Hhu5vGsMO5w73hu4FC4burw73FqeG7gULhuqhrw73hu6fhu4F5w7RC4buBw71v4bqm4buBxanhuqDhu4Hhu6fhu4liZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6ll4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bubQsWpQ3nhu5fhu4HGsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBZ2jhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8aw4buCYuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Xhu4Xhu4cv4buF4buH4buF4bub4buF4buH4buL4buHw6zhu4Xhu4dCaGbDrGfhu4N44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurdo4buLZ+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/fcSpxrDhu4Hhu5vGsMO5w73hu4FC4burw73FqeG7gULhuqhrw73hu6fhu4F5w7RC4buBw71v4bqm4buBxanhuqDhu4Hhu6fhu4nhu4FC4bqocsO94buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HGoHvhu6Lhu5op4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9naOG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqVnDg0Lhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7geG7l+G7seG7gXnDtELhu4HDvW/huqZiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWdo4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GsOG7gmLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70vw73hu6Phu4Thuqov4buF4buF4buF4buHL+G7heG7h+G7heG7m+G7heG7h+G7i+G7g+G7h2dmQmnhu4tmw61oeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3w63hu4dm4bq/4buB4buJeELhurfhur99xKnGsOG7geG7m8aww7nDveG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7gXnDtELhu4HDvW/huqbhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7gcage+G7ouG7minhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2do4buH4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l9xanhu6Phu7Phu4HhuqxD4buJw73hu4HhuqrEqULhuqvhu4F3xanhu7Nsw73hu6fhu4Hhu4Xhu4F3eeG7gUJrxrDhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG7neG7s2vDveG7geG6rEPhu4nhu4F3xalD4buB4buC4bq+xqHhu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBPENsw73hu6fhu4F9xalqw73FqeG7geG7gmrhu4Hhu5zDgMO94bun4buBOHXhu4FkfSnhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nEkeG7gcah4bu14buBw73FqcawdEPhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7geG7l+G7seG7gXnDtELhu4HDvW/huqZi4buB4bucxKnDveG7p+G7gcahxalE4buBSOG6q+G7gcO9xanGsHRD4buBxanhuqDhu4Hhu6fhu4nhu4Hhu5fhu7Hhu4F4w7Thuqbhu4Hhu53hu5FH4buB4buXw4LGsOG7geG6qMSpxqHhu4FCxalsxrDhuqvhu4F3xanDgMO94bun4buBxqHFqeG7reG7geG7p8O1R+G7geG6vOG7geG7neG7ucO94bun4buBw73hurrhurbGoeG7gULFqWzGsOG6q+G7gcah4bu3w73hu4FCxrB0eeG7geG7mcO94buBw73hu6dDR+G7gcah4bqw4buBQuG7icaw4buBw71rw73hu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDneG7tcaw4buB4buCdOG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7gULhuqhyw73huqvhu4Hhu5dq4buBw53hu6fDgOG7gX3FqeG7seG7gcOhcsO94buBZOG6psWp4bq64bqyw73hu6fhu4E8Q2zDveG7p+G7gX3FqWrDvcWpxJHhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG6reG7geG6v33FqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7geG7p+G7kcO94buB4budw7VH4buBQsOAxrDhu4FCxanDtEfhu4FCxKnGsOG7geG7m8aww7nDveG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7gXnDtELhu4HDvW/huqbhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7iWLhu4Hhu5bhu4nDveG7gcO94bunakfhu4HGoeG7teG7gULFqcO64buB4bqsQ+G7icO94buB4bqqxKlC4buBeWrhu4FC4bqoxKnDvcWp4buB4bud4bq64bq0xqHhuqvhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4Hhu51yeeG7gUZD4bqgw73hu6fhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7geG7l+G7seG7gXnDtELhu4HDvW/huqbhu4HDvcWp4bq64buBQsWpc+G7gcO9akfhu4HGocWp4buNw73hu6fhu4F3xanEqcah4buBw71q4buz4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHFqcawc8ah4buB4oCc4buX4buVR+KAnWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBZ2jhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8aw4buCYuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Xhu4Xhu4cv4buF4buH4buF4bub4buF4buH4buL4buH4buL4buHZkLhu4Xhu4PDrcOtw6x44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurfhu4Np4bq/4buB4buJeELhurfhur99xKnGsOG7geG7m8aww7nDveG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7gXnDtELhu4HDvW/huqbhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7gcage+G7ouG7minhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2do4buH4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6k+xKnGoeG7gULFqWzGsOG7gcSQw73hu4Hhurzhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7iWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV8Wpw4DDveG7p+G7gcahxanhu63hu4F5w7RC4buBw71v4bqm4buBQmvGsOG7geG7guG7seG7gULhuqjhu6nhu4Hhu6fGsMSp4bqm4buB4bqo4buJw73FqeG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4buCauG7geG7guG7reG7ieG7gcWpw6jhuqvhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcWp4bqg4buB4bun4buJ4bqr4buBw71v4bqm4buBxqHhuqDDveG7p+G7gcahxanhu6nDvcWp4buB4bunxrDhu4bhu4nhu4F3xalD4buB4buC4but4buJ4buBxanDqOG7geG7m2rDvcWp4buBxqHFqeG7s+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu53GsOG7geG7l8OD4buBxqHhurjDveG7p+G7geG7l+G7seG7gXnDtEJi4buBfcWp4buj4buz4buB4buXauG7gcOd4bunQ0fDucO94buBfcWp4bux4buBxahDc+G7gcOC4buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G7geG7nMOAw73hu6fhu4E4deG7gULFqeG7q+G7gcO94bunakfhu4HDvWrhu7Phu4Hhu5dq4buBxqHhurjDveG7p+G7geG7ncaw4buB4buXw4Phu4FC4bqocsO94buB4buC4but4buJ4buBxanDqOG7gUJDR3PDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buBw71qR+G7geG7ncO64buBQuG7k+G6puG7gULFqcO64buB4bubRcahYuG7gcOd4bunakfhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhu4FC4burw73FqeG7gULhuqhrw73hu6fhu4F5w7RC4buBw71v4bqm4buBxqHhuqDDveG7p+G6q+G7gcWp4bqg4buB4bun4buJ4buB4bubxrDDucO94buB4bqo4buJ4buB4budbeG7geG7neG6uuG6tMah4buBd8Wpb8ah4buB4bqmxalFxqFi4buBfUNH4buBw73FqcawcsO94buBw73hu4Dhu4nhu4FCxanEqcO94bun4buBQuG6qMOC4buBeGvGsOG7geG7ncO1R+G7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcWp4bqg4buB4bun4buJ4bqr4buBw71v4bqm4buBxqHhuqDDveG7p+G7geG7l+G7seG7gXnDtELhu4F4a8aw4buBQsSpxrDhu4Hhu5vGsMO5w71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWfDreG7i+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxrDhu4Ji4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7heG7hy/hu4Xhu4fhu4Xhu5vhu4Xhu4fhu4vhu4NmaOG7h0LDrMOsZ2bDrHjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2lp4buH4bq/4buB4buJeELhurfhur99xKnGsOG7geG7m8aww7nDveG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7gXnDtELhu4HDvW/huqbhu4HFqeG6oOG7geG7p+G7ieG7gULhuqhyw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7gcage+G7ouG7minhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2fDreG7i+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpWcO0QuG7gcO9b+G6puG7geG7gmrhu4F3xanDgMO94bun4buBxqHhu7Xhu4Hhu5fGsMO6w73hu4HGoWzDvcWp4buB4buXxKnhu7Phuqvhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4F5xrB1w73hu6fhu4HGoeG6oMO94bun4buBw73FqeG6uuG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcahxKnGsOG7geKAnOG7l+G7lUfigJ3hu4Hhu4LhurbGsOG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu53GsOG7geG7neG6uuG6ssO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buc4bq64bq0xqHhu4Hhu5fGsHNC4bqr4buBxqHDgMO94bun4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4FCQ0dzw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG7gmrDvcWp4buB4bud4buJxrDhu4F9KeG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7gULFqUPDg8ah4buBxanhurThuqbhu4HhuqbFqeG7kcO94buB4buD4buBxqHDieG7ieG7geG7muG6vuG7gcSpw73hu4EpxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBQuG7s2rDveG7geG7m8awdcO94buBd8aww73FqeG7gUJz4buBLeG7gUZt4buBxanDg8aw4buBQsWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7geG7m+G7s+G7geG7luG7icO94buBPENsw73hu4F4SOG7geG7muG6vuG7gcSpw73hu4HGoHvhu6Lhu5op4buBeGp54buBxqHFqcOJ4buB4bud4buRQ+G7gULhurpi4buBfUNHc8O94buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HGoeG7teG7gcahxanGsHRD4buB4bubasaw4buBQuG6qHLDveG7gcOs4buBd3nhuqvhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcagxanhu6nDvcWp4buB4bqmxanDieG7gcWoasO94buBPEPhuqDGoeG7gUJqxrDhu4FC4bqo4bq04buB4buC4buJR+G7geG7guG6oMO94buB4bq6Q+G7geG7nW3GsOG7geG7guG6tsaw4buBd8aww73FqeG7geG6psWp4bup4buB4buFw63hu4FC4bqoxrB1Q+G7gVt74buaYuG7geG7nMaww7rDveG7geG7neG7kUPhu4HGocOJ4buJ4buBQkNHc8O94buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7geG7guG6tsaw4buBPEPhuqDGoeG7gXjDg+G7gWfDreG7gUJrxrDhu4FXeeG7geG7g+G7hSvDrMOsw63huqvhu4Hhu53GsMO6eeG7gcahQ+G6oMaw4buB4bunxrDhu4nhu7Phu4Hhu4LhurbGsOG7gTxD4bqgxqHhu4F4w4Phu4Fnw63hu4FCa8aw4buBV3nhu4NpK+G7i+G7hcOsYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8OpZeG6qkLhuqjhu7PDveG7p8OpZeG7l8Ope+G6sMO94buB4buc4burw73FqWUv4buXw6llL+G6qkLhuqjhu7PDveG7p8OpZS/huqbDqQ==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]