(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi màn đêm buông xuống là lúc những nông dân ở ngoại thành và các tỉnh lân cận bắt đầu một ngày mưu sinh mới tại Chợ đầu mối rau, quả, thực phẩm Đông Hương, TP Thanh Hóa. Chợ hoạt động đông nhất từ 21 giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4F2Q+G6qkLGsOG7pUfhuqnhur/DqX3DtELhu4Hhu5fhu5NC4buBxqHFqeG6tOG7geG6qOG7iUPhu4Hhu51yeWUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8OpV8WpxrDhu4F5asO94buB4budcnnhu4Hhu5dDw4DDveG7p+G7gUZD4bqgw73hu6fhu4F4auG7gXhExqHhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDvcOAw73hu6fhu4Hhu5vDtcO94buBw4Lhu4HDveG7p+G7s2vGsOG7gULFqWrDvcWp4buB4buCauG7gcahxKnGoeG7gULhu63DvcWp4buBeMO1w73hu4HGoeG7k8O94buB4buXb0Lhu4Hhu53hu5FD4buBecODQuG7gcO94bunakfhu4F54bq6Q+G7geG6qsaww73FqeG7gXnhurbGsOG7gUJrxrDhu4HGoMWp4bq04buB4bud4buRQ+G7gXnhuqDGsOG7geG6qOG7iUPhuqvhu4HhuqxDbOG6q+G7gULFqeG6vsah4buB4bqmxanhu5l54buB4bucw4DDveG7p+G7gcWo4bq64bqww73hu6fhuqvhu4F9KeG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7iWLhu4HGoMWp4bq04buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu53DgMO94bun4buBw73FqcO0QuG7gULDiuG7geG7heG7g+G7geG7p8aw4bqy4buBxanDgHnhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhu4Hhu51zw73hu4Hhuqhrw73hu6fhu4HhuqrEqcO94bun4buBxanDgHnhu4Hhuqrhu4lDYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fp4buH4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Nnw6wv4buDaGjhu5vhu4Phu4Vm4buDw6xmw6xCZmbhu4tp4buHeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq34buFZmbhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v33DtELhu4Hhu5fhu5NC4buBxqHFqeG6tOG7geG6qOG7iUPhu4Hhu51yeeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aeG7h+G7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8Op4buIw73FqeG7gcOd4bunQ0fDucO94buBfcWpasO9xanhu4FZxrDDvcWp4buB4bud4bq64buJ4buBxqHEqcah4buBeOG7s2vGsOG7geG6qOG7iUPhu4HGoWzGsOG7gULDiuG7gcOd4bunxal14buB4buIw73hu4Hhu4J04buBQsawckPhu4FCxalFYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fp4buH4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Nnw6wv4buDaGjhu5vhu4Phu4Vm4buD4buL4buH4buDQmhmw6zhu4Phu4N44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurdpaOG7heG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/fcO0QuG7geG7l+G7k0Lhu4HGocWp4bq04buB4bqo4buJQ+G7geG7nXJ54bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9p4buH4buH4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6nGoMWp4bq04buBxqHhu7Xhu4Hhu53DieG7gXjhu7NrxrDhuqvhu4FCw4rhu4Hhuqjhu4lD4buB4bubw7nhu4FC4bqo4bqiw73hu6fhuqvhu4FGQ8O0QuG7gUbhurzhu4FCw4rhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FC4butw73FqeG7gcO9xanhurrhuq3hu4Hhuqjhu4lD4buB4bubdMO94bqr4buB4bqo4buJQ+G7gcO94bun4bu1QuG7gcO94bun4bu1QuG6q+G7geG6qOG7iUPhu4F5Q+G6oMO94bun4bqr4buB4bqo4buJQ+G7gcahbMawYmJi4buB4budc8O94buBxqHEqcah4buBeOG7s2vGsOG7gXfFqeG7teG7gULhuqjhuqLDveG7p+G7geG7l8OCxrDhu4F3xanhu6nhu4HFqeG7k0Phu4F3xanEqcah4buB4buXxrB1QuG7gULDiuG7gcahxKnGoeG7gULhu63DvcWp4buB4bqmxanhu6nhu4nhu4HDneG7iXnhu4Hhu53hurrhu4nhu4Hhu4J04buBw73FqeG6uuG7geG7l2/huqbhu4HGoWzGsOG6q+G7geG6tkLhu4Hhu5xq4buBWGtC4oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWnhu4fhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7g2fDrC/hu4NoaOG7m+G7g+G7hWbhu4Phu4tmw61Cw63hu4Xhu4Vmw6144buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurfDreG7i+G7g+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/fcO0QuG7geG7l+G7k0Lhu4HGocWp4bq04buB4bqo4buJQ+G7geG7nXJ54bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9p4buH4buH4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhu5vGsOG7guG7gcaw4bub4bq34bq/4buJQkLhu4nGocWpeeG7o8O9Ql/hu4Phu4Xhu4dm4buL4bq/4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4buE4bqmLcah4buJ4bqmQsaw4buzw73hu4Hhu4l4xrDhu6fDvcah4bujw71C4buj4bqo4bq/w6ll4bqm4buBxrDhu5vhurfhur/GoeG7ieG6pkLGsOG7s8O9LeG7iUJC4buJxqHFqXnhu6PDvUIt4buD4buF4buHZuG7i+G6v+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcagxanhurThu4HGocWp4but4buB4buXQ8OAw73hu4Hhu5fEqcO94buB4bqo4buJQ+G7gULhurrhurDGsOG7gULDiuG7gcahxKnGoeG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu4Jq4buBxqHEqcah4buBQuG7rcO9xanhu4Hhu53hurrhu4nhu4Hhu4J0YmUv4bqmw6llL+G7m8aw4buCw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fp4buH4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Nnw6wv4buDaGjhu5vhu4Phu4Vm4buF4buH4buHZkJpw6zDreG7h8OteOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq34buDw6zhu4Phur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v33DtELhu4Hhu5fhu5NC4buBxqHFqeG6tOG7geG6qOG7iUPhu4Hhu51yeeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aeG7h+G7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8Op4buIw73FqeG7gX3huqjhu5HDveG7gX3FqeG7ueG6q+G7gULGsMO6Q+G7gULFqeG6uuG6sMO94bun4buBd8aww73FqeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4Hhuqjhu4lD4buB4bqsQ2zhu4HDguG7gcahxanhurThu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG6reG7gVnDg0Lhu4FCxanEqcO94bun4buBxqHhu7Xhu4Fm4buH4buBw73hu6dqR+G7gULFqeG7q+G7gULDgMaw4buBxqHhu7Xhu4F5w7JC4buBw4Lhu4HGocWp4bq04buB4budcnnhu4HDvWpH4buB4bun4buRw73hu4HDvcWp4bq64buB4budw4nhu4HGoWzhuqvhu4FC4bqow4rhu4HFqcOAeeG7gcO9auG7s+G7geG6oHnhu4Hhu53hu4lD4buBxanhu4lH4buBw73FqWrhu4HGoeG7teG7geG7gsawdcah4buB4buX4buTw71i4buBWcO0QuG7gcO94bunw4nhu4FCxanhurrhurLDveG7p+G7gUZDR3LDveG6q+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7gXjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buB4buCauG7s+G7geG7l+G7icO94buB4budcnnhu4HGoeG7t8O94buB4bud4bqk4buBecO0QuG7geG6quG6vMah4buBxanhurDDveG7geG7l+G7icO94buBw73hu6dqR2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaeG7h+G7h+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buDZ8OsL+G7g2ho4bub4buD4buFZuG7heG7h+G7hcOtQmnDrMOt4buFZ3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t+G7g+G7g2fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v33DtELhu4Hhu5fhu5NC4buBxqHFqeG6tOG7geG6qOG7iUPhu4Hhu51yeeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aeG7h+G7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8Op4bumxrDhu4nhu7Phu4Hhu5vhu7HGocWp4buBeUPhu4nhu4Hhu5fEqcO94buB4bubxrDDucO94buB4bqo4buJ4buB4bub4bq64bq2xrDhu4HEqcO9xanhu4HhuqrEqcO94bun4buB4budw6jDveG7geG7gmrDveG7p+G7gXjhurLhu4F54bqy4bqr4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HFqeG6ruG7gULhuqjhurThu4FCxalyeeG7geG7l8Ozw73hu6fhu4HEqcO9xanhu4HhuqrEqcO94bun4buBQsOK4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHFqcawc8ah4buB4budw6jDveG7geG6psaww73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buBeeG7icO94bun4buBQsWp4buj4buz4buB4budw7rhu4Hhuqrhu7PGsOG7gcWpasO94bun4buBxanhu7Xhu4nhu4HGocWp4buz4buB4bqow4Fi4buBfcawc8O94bun4buBw73hu7XGsOG6q+G7gULGsHPDveG7p+G7gcah4bq64bqyxrDhuqvhu4FCxrBzw73hu6fhu4F5w7LGoeG7gcahbOG7geG7p8awxKnigKbhu4FG4bujw73hu4Hhu4Jq4buz4buBw73FqeG7iUPhuqvhu4HFqUNHcsO94buBw73EqeG7s+G7gcahbOG7gXnDg0Lhu4Hhu4LEkMO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fp4buH4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Nnw6wv4buDaGjhu5vhu4Phu4Vm4buF4buHaOG7g0JpZuG7h+G7g8OseOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3Zmnhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v33DtELhu4Hhu5fhu5NC4buBxqHFqeG6tOG7geG6qOG7iUPhu4Hhu51yeeG6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aeG7h+G7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8Opw53FqcawdEPhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeUPhu4nhu4FG4buzw73hu6fhu4Hhu5fEqcO94buBeGvGsOG7gcO94bun4buJR+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcahxanhurThu4HDveG7p2pH4buBd8awc3nhu4F44bqyxrBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWnhu4fhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7g2fDrC/hu4NoaOG7m+G7g+G7hWbhu4Vm4buD4buHQsOs4buH4buHaeG7i3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2lp4buD4bq/4buB4buJeELhurfhur99w7RC4buB4buX4buTQuG7gcahxanhurThu4Hhuqjhu4lD4buB4budcnnhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2nhu4fhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcOdxanhu4bDveG7p+G7geG7l+G7teG7geG6qOG7iUPhu4Hhu4LDiuG7ieG7geG7neG6uuG6tMah4buBxanEqcaw4buBeETGoeG7gcahxanGsHRD4bqr4buBQsWpw7R54buB4bud4buVeeG7geG6quG6uuG6sMO94bun4buBd8WpxrDhu4FC4bqo4bqyxrDhu4Hhu4J04buBd8WpQ0fhu4liZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWnhu4fhu4fhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7g2fDrC/hu4NoaOG7m+G7g+G7hWbhu4VmZ+G7h0LDrWjDrcOtaXjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t+G7i2do4bq/4buB4buJeELhurfhur99w7RC4buB4buX4buTQuG7gcahxanhurThu4Hhuqjhu4lD4buB4budcnnhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2nhu4fhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqXvhu4lD4buBd8WpxrDhu4F5Q+G7ieG7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqeG7hsO94bun4buBeOG7s2vGsOG7geG6qOG7iUPhu4FC4bq64bqwxrDhuqvhu4HDveG7p+G7s8O94bqr4buB4bq6w73hu6fhu4FI4buBxqHFqeG7seG7gcOd4bunQ0fDucO94buBfcWp4bux4buBxqDFqeG7ucO94buBw4Lhu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBfeG6qEPDveG7p+G7gXvhurDDveG6q+G7gX0p4buBe+G7kXnhu4F74bqww73hu4HDvcWp4buJw73FqeG7gcahxanhu7XDveG7p+G7gUZz4bqm4buBxalqw73hu6fhu4F4csO94buBRuG7o+G7geG7neG6uuG7ieG7geG7gnThu4Hhu5fEqcO94buBQmvGsOG7gcahxanhurThu4HGoMODQuG7geG7nEHhu4F74buReeG7gXvhurDDvWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDrOG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaeG7h+G7h+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buDZ8OsL+G7g2ho4bub4buD4buFZuG7hWfhu4fDrUJp4buHw6zhu4vhu4t44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurdo4buD4buL4bq/4buB4buJeELhurfhur99w7RC4buB4buX4buTQuG7gcahxanhurThu4Hhuqjhu4lD4buB4budcnnhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2nhu4fhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqeG7lmrhu4HFqOG7s2rDveG7p+G7gX3FqeG7seG7gcOdxalqw73hu4HDguG7gUZt4buBxajhu7PDs8O94bun4buBxajhurThuqbhu4Fkxajhu7PDs8O94bun4buBxajhu7Xhu4nEkeG7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBRkNHcsO94buBxqHhu7Xhu4F5w7JC4buBw4Lhu4HGocWp4bq04buB4budw7rhu4Hhu5fEqcO94buBxqHEqcah4buBeOG7s2vGsOG7geG6qOG7iUPhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7guG7seG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6qOG6osO94bun4buBw4Lhu4Hhu4LhurrhurLDveG7gcO9xalqYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fp4buH4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Nnw6wv4buDaGjhu5vhu4Phu4Vm4buFaOG7g2hCaOG7heG7hcOs4buFeOG7h2J24bqm4bun4bqn4bqo4bq3aMOt4bq/4buB4buJeELhurfhur99w7RC4buB4buX4buTQuG7gcahxanhurThu4Hhuqjhu4lD4buB4budcnnhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2nhu4fhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcOdc0Phu4HDvcWp4bq64buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcO9w4DDveG7p+G7geG7m8O1w73hu4FC4bqo4bqiw73hu6fhu4Hhuqjhu4lD4buBxqHhur7GoeG7gXfFqcSC4bqr4buB4bqmxalsxrDhu4HGoW9C4buBw73hu4Dhu4nhu4Hhu6fGsMO0xqHhu4HDveG7p8OJ4buB4budw7rhu4F54buJw73hu6fhu4Hhuqjhu4lD4buB4bqo4buJ4buBxqHFqeG6tOG7geG7l8Spw73hu4FCxanhu6vhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4FCxrDDukPhu4FCxanhurrhurDDveG7p+G7gcOC4buBxqHFqeG6tOG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu4LDtELhu4Hhu4Js4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gXfhu5954bqr4buBd8WpxrDhu4HFqWrDveG7p+G7geG7nXJ54buBxanhu7nhu4HGoeG6uMO94bun4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gUdyw73hu4Hhu6fGsMO0xqHhuqvhu4FCw7RC4buB4buX4buTQuG7gXnhurpD4buB4bqqxrDDvcWp4buBQsOK4buBw73hu4Dhu4nhu4Hhu51yeeG7geG7ncO64buBxqHhu7Xhu4FCxalD4buBw73FqeG7k+G6puG7gcahxanhu7Phu4HGoUPDg8ah4buB4bqq4bqgw73hu6fhu4Hhu5fDg8O94buB4buXdOG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gXfFqeG7teG7gXfFqW7DveG7gcO9akdiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu4hDQsWp4buz4bqo4bq/w6nFqGrhu4HGoMWpw7VDZS/huqbDqQ==

Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]