(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Điền Quang (Bá Thước) từ lâu không chỉ nổi tiếng bởi những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường đang còn được lưu giữ, mà nơi đây còn nổi tiếng với thác Muốn - dòng thác trắng tinh khôi, hùng vĩ thu hút khách du lịch suốt 4 mùa.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo8O94buL4bqyw70t4bqr4budw7Thu4/hu58yxIPGoeG7s3nDvcO04buN4bq0M8OjYcOdw7ViacSD4bui4buzw7rhu58yxIPDjMO0w7Phu6PEg8OsbeG7n8SDw7Xhu4d2xIPDrWfhu5/Eg+G6tcSD4buj4bu34bqrOS/DteG6sWE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjdsOV4buL4bqrw63Do2EsZcSDw4zDtG7hu5/Eg1fhu7Phuqvhu5/hu4/EgzdIYsSDw53DtcOA4bupaTjEg8O94bqixIPhu53hu4Hhu7PEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDacO14buVxIPhu5/hu6fDtMSDw73DtG3hu5/hu4/Eg2jhu63DtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPDrOG6vWnEg3nhurlpxINpQeG6q8SDw6zDueG7n+G7j8SDaGPhu6HEg8Ot4buB4bufxIPDveG7pWnEg+G7osOA4bur4buf4buPxIPDrOG6q+G7n+G7j8SDaXHhu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIPhu53DgOG7s8SD4buPw7Thuq40xIPhu6NjxIPhu5/GsMO0xIPDrOG7geG6tMSDaXHhu5/Eg+G7n+G7p8O0xIPDvcO0beG7n+G7j8SD4bqw4bupw7TEg8O9w7ViacSD4bui4buzw7rhu5/Egy3Eg8OtceG7n+G7j8SDw73DtWJpxIPDvXjhurnhu5/hu4/Eg8O9w7Thu5/DtcSD4bubw7V1w7Q0xIPDteG7t+G7n+G7j8SD4bqw4buXxIPDvcO14buzxIPDteG7tcO9xIPhu5vDtWJpw7XEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg3nhu7PDusO9xIPhurXEg+G7o+G7t+G6qzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6r+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg+G6tcOi4bqnduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurfhurcv4bq34bqv4bqnw63hurXhurHDouG6r+G6tcOi4bqzw73huq3huqnhuq/hurPDouG7neG6rzXGoXbhu48xeFvhurfDouG6s8OjxIPhuqvhu53DvVvDo8Odw7ViacSD4bui4buzw7rhu58yxIPDjMO0w7Phu6PEg8OsbeG7n8SDw7Xhu4d2xIPDrWfhu5/Eg+G6tcSD4buj4bu34bqrw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Oj4bq1w6LhuqfDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2HDncO1YmnEg+G7ouG7s8O64bufxIPDteG7t+G7n+G7j8SD4bqw4buXNMSD4buf4buP4buz4bq0bOG7n8SDecawxIPhu51jxIPDrMO0w7Phu6PEg8OsbeG7n8SDw73DteG7s8SDw7Xhu7XDvcSD4bubw7ViacO1xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdw7ViacSD4bui4buzw7rhu5/Eg+G7n+G6u+G7o8SD4butxIPDrOG7pcSDaeG6q+G7ocSDw6Lhuq/huq/Eg+G7o8SDeeG7ocSD4bqw4bupw7TEg+G7o8ODacSD4bufw4Dhu6lpxINow7TDs+G7nzTEg+G7m8O14butw7TEg8Os4buD4buzxIPDveG6osSD4budY+G7n+G7j8SD4bui4buzw7rhu580xIPhu53hu4vhu5/Eg+G7nXPDtMSDd+G7s+G6q8SDaWLhu5/DtcSDeOG6ouG7n+G7j8SD4buPw7RjxIPhurBjxIPDvcO14buHdsSDw63hu4Phu5/Eg8Os4bulxINp4bqr4buhNMSDw6zhu4vhu6PEg8OtceG7n+G7j8SD4bufw4Dhu6lpxIPhu6Niw73Eg+G7nWPhu5/DtcSDd+G7s+G6q+G7n8O1xIPhu5/DqeG7o8SDw73DgOG7qcO0xINpw7Xhu6HEg2nhu4HhurTEg2nDusO0NMSD4bqwZOG7n8SD4bqw4buFw73Eg+G6suG7s+G7n+G7j8SDd+G7s+G6q+G7n8O1NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqv4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSD4bqz4bqp4bqxduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurfhurcv4bq34bqv4bqnw63hurXhurHDouG6r+G6pcOiw6LDveG6seG6seG6t+G6s+G6r+G7neG6rzXGoXbhu48xeFvhuqXhuqfhuqnDo8SD4bqr4budw71bw6PDncO1YmnEg+G7ouG7s8O64bufMsSDw4zDtMOz4bujxIPDrG3hu5/Eg8O14buHdsSDw61n4bufxIPhurXEg+G7o+G7t+G6q8OjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo+G6s+G6qeG6scOjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYVfhu7Phuqvhu5/DtcSD4bubw7Xhu7PEg+G6sMODacSDw73DtWJpxIPhu6Lhu7PDuuG7n8SDaXHhu5/Eg+G7ncOA4buzxIPhu4/DtOG6rsSD4bufw7XDtG7hu7PEg8Os4bul4buf4buPNMSDw73DtcODacSD4bqw4buFw73Eg3fhu7PDgsSDw7XDtG3hu6M1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhurPhuqnhurd24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6t+G6ty/hurfhuq/huqfDreG6teG6scOi4bqx4bqv4bq34bqvw73huqXhuq3DouG6rcOi4bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6seG6teG6pcOjxIPhuqvhu53DvVvDo8Odw7ViacSD4bui4buzw7rhu58yxIPDjMO0w7Phu6PEg8OsbeG7n8SDw7Xhu4d2xIPDrWfhu5/Eg+G6tcSD4buj4bu34bqrw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Oj4bqz4bqp4bq3w6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nh4buaw7Xhu7PEg+G6sMODacSD4bufY+G6tMSDacOB4buf4buPxIPhu51jxIPhu5/GsMO0xINpw4DEg8O9eOG7tcSDaUHhuqvEg8Osw7nhu5/hu4/Eg2hj4buhxIPhu6LDgOG7q+G7n+G7jzTEg+G6sOG7k8SDw73DtW3Eg2lx4bufxIPhu53DgOG7s8SD4buPw7Thuq7Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu4/DtGLEg8O9eOG7mcSD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SDaUHhuqvEg8Ot4buB4bufxIPDveG7pWnEg+G7osOA4bur4buf4buPNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdw7ViacSD4bui4buzw7rhu5/Eg+G7o+G7t+G6q8SD4bufY+G7ocSDacOB4buf4buPxIPDrMSpdjTEg+G7n8O1w4Dhu5/hu4/Eg+G6sGPhu6HEg+G7o+G7t+G6q8SD4bqy4buz4buB4bufNMSD4buj4bu34bqrxIPDtcOoxIPhurBjxINp4buzw7rDtMSDw73DteG7s8SDeWvEg8OsxKl2xIPDtcaw4bufNMSD4bubw7XDtMSD4buH4bq0xIPDrXHhu5/hu4/Eg8O9w7ViacSDw7XDtG7hu5/Eg8O1ceG6qzTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaXDEg+G7n8O14bqu4buf4buPxINpxrDhu5/Eg+G7ncOBxIPDrOG7uWnEg+G7n+G7j+G7g+G7szTEg+G7n8OA4bupacSDw63hu4Hhu5/hu4/Eg2nhu7PDueG7n8SDaeG7s+G7peG7nzXEg8Odw7ViacSDaXDEg8O94bupw7TEg+G6teG6s8SDw73DtWJpxIPhu5/DgOG7qWnEg+G7neG7qeG7n8SD4bufw7VzNMSDaeG6q+G7ocSDw73DteG7h3bEg+G7m8O1YmnEg+G7n8O14bqr4buzNcSD4bue4buP4buhY8O0xIN44bqrNMSDaXHhu5/Eg2lwxIPhurPEg8O14bqr4buf4buPxIPDrOG7peG7n+G7j8SDw6xwxIPhu51jxIPDteG6q+G7n+G7j8SD4bui4bul4buf4buPNMSDw7Xhuqvhu5/hu4/Eg0jhu7nDvcSD4bqwY8SDw7Xhuqvhu5/hu4/Eg0ht4bufxINI4bqrw7Q1xIPhu57DteG7k+G7n8SDaGzhu5/Eg+G7n+G7j+G7oWPDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg8Os4bul4buf4buPxIPhu59j4bq0xIPDvcOD4bqrxIPhu5/DtcOAxIPhurPEg2nhu4HhurTEg+G7n+G7h+G7o8SD4bubw7Xhu6fhu5/hu4/Eg+G7ncO5xINo4butw7TEg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPDrXHhu5/hu4/Eg+G7n8OA4bupacSDw73huqLEg8O9eGzhu5/Eg2nhuqvhu6HEg8O94buzdeG7n8SD4bqy4buzw7rhu5/hu4/Eg8O9eOG6ueG7n+G7j8SD4bqycOG6qzTEg2nDtcOq4buf4buPxIPhu5vDtWJpxIPhu4/hu5PEg8O94buH4bujxIPhu5vDtcOp4bufxIPhurDhu6Hhuqvhu5/Eg+G7j8O0w6nhu5/hu4/Eg+G7o+G6uWnEg8O9eMOA4bupacSDacSC4bqrxIPDteG6q+G7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDnXhs4bufxIPDrMO5w7TEg8O9w7ViacSD4bui4buzw7rhu5/Eg+G6sGPEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg2lk4bufw7XEg3jhuqLhu5/hu4/Eg8OsZMO0xIPhu5/hu49j4bufxIPhu63Eg+G6smXEg8OMw7Ru4bufxINX4buz4bqr4buf4buPxIPDtcO0b+G7n8SD4buf4bqr4bq0xIPhurBn4bufxINpceG7n8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7neG7oWPDtMSD4buPxanEg3fhu7PDgsSD4bufw7XDgMSD4bujY8O0xIPhu51iw700xIPDrcWpw7Q0xIPhu53DtOG7o+KApsSDaeG7t+G7n+G7j8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7neG7oWTDtMSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg+G6sOG7hcO9xIN34buzw4LEg8O1w7Rt4bujxIPhu5/DtcOAxIPDtcOAxrDhu7M0xIPhu5/huqvDtDTEg+G7neG7seG7n8SDeOG6ouG7n+G7j8SD4bqwY8SDaWJpxIPhu53hu6Fkw7TEg8O9w7XEkeG7ocSDw63DgOG7sWnEg8Ot4bu34buf4buPxIPhu51j4bujxIPDvcO14buzw7ppxINpw7Xhuq7huqvEg2hv4bufw7XEg+G6sGPEg+G7j8O04bqrxIPhurDhu5nEg2nDtW3Eg2jDtG3hu5/Eg+G7o3Dhu5/Eg8Op4bufNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOMbeG7n8SDw6zhu4HhurTEg8Ot4buzxIPhu5vDtWJpw7XEg2lx4bufxIPDrMOA4buxacSD4bubw7Vi4bujxIN2w7ViNMSDw714xJHDtMSD4buf4buPw7XDtG/hu6PEg2liacSD4buPw7RixIPDvXjhu5nEg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg8O9eOG7s+G6tG7hu5/Eg8O9w7XDuuG7n+G7j8SDaUHhuqvEg8Osw7nhu5/hu4/Eg2hj4buhxIPDreG7geG7n8SDw73hu6VpxIPhu6LDgOG7q+G7n+G7j8SD4bufw7XDgMSD4buf4buP4bq54bujxIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SD4buf4buPdcO0xIPhu5/DtWPEg3lj4bufxIPDvXjhu7PhurRu4bufxIPDvcO1w7rhu5/hu480xIPDvcO14bqr4bujxIPhu4/DtOG6q8SDw61vw73Eg8O9w7Xhu6fEg2lm4bujNMSDw73DtcOA4but4buf4buPxIPDvcO14bqgacSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/Eg8Osw7Rv4buzxIPDreG7geG7n8SDaeG6qzTEg8Ot4buB4bufxIPhurDDgTTEg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPhu6Nw4bufxIPDqeG7n8SDw6zhur1pxIN5xJHhu5/Eg+G7n8O1w4DEg+G7neG7seG7n8SDeOG6ouG7n+G7jzTEg+G7o8Op4buf4buPxIPDrOG6ueG7n+G7j+KApjkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdw7Xhu6vDtMSD4buPw7Thuqvhu5/Eg3fhu7Phuqs0xIPDrMOzxIPDrGbhurTEg+G7o2Thu5/DtcSDdsO1YsO9xIPDvXjDtMOz4bufxIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xIPDvWTDtMSDw73DtWJpxIPhu6Lhu7PDuuG7nzTEg8O14buz4bq0b+G7n8SDSGLEg8Odw7XDgOG7qWnEg8OsZcSDd+G7s+G6tMSDw7Xhu6FkacO1xIPDveG6rMSD4budb8SD4bqxL+G6t+G6r+G6r+G6r8SDdsO14buB4bufxIPhu5vDteG7s8SDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDw73DtWJpxIPhu6Lhu7PDuuG7nzTEg+G6sOG7qcO0xIPhu6Phu7lpxIPDvcO0bOG7s8SDw6xw4bufxIPDtcaw4bufxIPhurXhuq814bqv4bqv4bqvxIPhu53DgOG7scO9xIPhu5vDtWJpw7XEg8OsbeG7n8SD4bufw6nhu6PEg+G6t+G6r+G6t8OiNMSDw7XGsOG7n8SD4bqx4bqv4bqvNeG6r+G6r+G6r8SD4budw4Dhu7HDvcSD4bubw7ViacO1xIPDrG3hu5/Eg+G7n8Op4bujxIPhurfhuq/hurPhuq81xIPDnXjhu6Hhu5/hu4/Eg3fhu7PhurTEg8O14buhZGnDtcSDeWvEg+G6suG7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7j8SDaWJpxIN2w7Xhu4Hhu5/Eg+G7m8O14buzxINpw7XhuqBpxIPhu5/DqeG7n+G7j8SD4buPw7nhu6PEg+G7m8O14buzxIPhu53DgOG7s8SDw7144bu1xIN5w7Thu5/DtcSDw73DtWLDtDTEg+G6sOG7s8O0xINpw7XGsMO0xIPhu4/DtMSRw7TEg8O9eOG7kTTEg+G7n8O1Y8SDeWPhu5/Eg+G7m8O1YmnDtcSDeWThu580xIPhu5vDteG7s8SDw714xJHDtMSD4buf4buPw7XDtG/hu6PEg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N24bqq4buzw73DteG7oXjDo2Hhu57hu4/hu7PhurTDsuG7n8SDw4xkw705L3Zh

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]