(vhds.baothanhhoa.vn) - Các VĐV trẻ của Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc giành được 2 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2022 vừa kết thúc tại tỉnh Kon Tum.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu7gj4buWLkBN4buQTUDDoOG6q03FqEDhurExLuG7uE3DocagI03hu5Uj4buaI03huqd9TeG7qCXFqEBN4buoI1kuTTojLkBNxajhu5TFqE074bq34buYTcOhw6AgI03DoTnhu65NOMOgW8WoTeG7uCPhu5hNw5NOw5PDk8OML2HDoTkhLuG7uOG7isOML0BP4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfhu5fhu6rhu5jGr0zhu4pq4buUxahN4bqmbOG6pk3DoTnhu65NxajEg+G7mE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7qOG7nE3DoUAjTeG7qFTDoE3huqnDoFTDoU1h4buexahN4bu4I+G7li5ATeG7qOG6sTTFqE3Dk03hu5dq4bqmRk3hu45N4buXasSpRk1PTeG7l2psTcOhxqAjTeG7lSPhu5ojTeG6p31N4buoJcWoQE3hu6gjWS5NOiMuQE3FqOG7lMWoTTvhurfhu5hNw6HDoCAjTcOhOeG7rk04w6BbxahN4bu4I+G7mE3Dk07Dk8OTTeG6p+G6s+G7mE06WMOhTcOhQOG6ocWoTcOhxqAjTcOhKi5ATXEhLk3DgcOgLEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buOw5LDkjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqMavLkfhu6bhu5ghw6FA4buYLkBAIeG7mEfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTw5PDk8OUL0/hu5LDlMavw5JPw5XDk09P4buQw6HDlOG7juG7jOG7juG7kjtORz834bu44buGOeG6uuG7jsOS4buQTE3hu5g7w6HhurpMw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu7gj4buWLkBN4buQTUDDoOG6q03FqEDhurExLuG7uE3DocagI03hu5Uj4buaI03huqd9TeG7qCXFqEBN4buoI1kuTTojLkBNxajhu5TFqE074bq34buYTcOhw6AgI03DoTnhu65NOMOgW8WoTeG7uCPhu5hNw5NOw5PDk0xN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4pq4buUxahN4bqmbOG6pk3hu6gjWS5NOiMuQE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7qOG7nE3FqChN4bu4I+G7miNN4buoVMOgTcOhQOG7li5ATcWofS7hu7gvw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4buVI+G7miNNw6EgTcWoQOG6t8WoTcOh4bqzTS7hu7jhu5bhuqtNT03hu6hYLk3hu44tw5RNw6HGoCNNYVMuTeG6p8OaLk3hu6giLuG7uE3DoSouQE1xIS5Nw4HDoCxN4bqnMiNNYeG6tU3DoUDhu5gsTeG7uCPhu5hNxajEg+G7mE3hu7hVLk3DlE5OTeG6pmzhuqZNw6FAw6AixahNw5VPTcOhKi5ARk3DoUDhu5YuQEZNLuG7uOG7li5ATcOhOVcuTcWo4buaTS7hurEyxahNw6E54buYLkBNw6Hhu5YjTTVNT8OS4buQTeG7piJNQMOg4bqrTcWoQOG6sTEu4bu4R01sU+G6q0074buWTeG7uCPhu5ojTeG7qFTDoE04w6DhuqtNw6HDo00uQCNZw6BN4bqmbOG6pk3DoTnhu65Nw6Hhu5YjTS7hu6Iu4bu4TcWoxIPhu5hNxajhu5pNLuG6sTLFqE3DoUDhu5gsTeG7uCPhu5hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKayFN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TcWoxIPhu5hNxq8lxahATWp14bqmxqFrLU/hu5JGTcWo4buUxahN4bu4I+G7miNN4buoI1kuTTojLkBNw6E54buuTeG6p+G7lk3hu7gj4buaI03FqOG7lMWoTS5AKCxNw6HDoCAjTTjDoFvFqE3hu7gj4buYTeG7qOG7nE3hu6YlTUDEg+G6q0dNdOG7oixNw5NOw5PDk0ZN4buVI+G7miNN4bqnfU3hu6glxahATeG7qCNZLk06Iy5ATcWo4buUxahNO+G6t+G7mE3DocOgICNNw6E54buuTTjDoFvFqE3hu7gj4buYTeG7qOG7nE3hu6jhurE0xahNw6EgTcWoQOG6t8WoTcOhOTVNO8agI0dNbFPhuqtN4buo4bqxNMWoTeG6qeG7qixNO+G7lk3hu6g0w6FNYeG7lMOhTUDGoMWoQE04w6Dhu5guTcOhOTwu4bu4TeG7qOG7sk3FqOG7lMWoTcOhKi5ARk3DoUDhu5YuQEZNLuG7uOG7li5ATcOhOVcuTcWo4buaTS7hurEyxahN4buo4buULkBN4bu4I+G7lE3FqH0u4bu4TcOh4buUxahN4buo4buWIU3DocagIU3DoTnhu65Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKbCHhu5YuTcOBQOG7mC5ATeG7lyjhu5hNw6FA4buYLE3hu7gj4buYTeG7uCPhu5ojTeG6pzIjTU/hu45N4bqmbOG6pkZN4buMTeG7l3LhuqZGTcOhOeG7mC5ATcOh4buWI001TcWo4buUxahNLiIjTcavw6Au4bu4TcOhQCNN4buoVMOgTcOhQMOgIsWoTcWo4buUxahNLkAoLE3DocOgICNNxajEg+G7mE3hu7gj4buaI0dNbFPhuqtNO+G7lk074bq1xahNO+G6sTQu4bu4TeG6pmzhuqZNw6E54buuTTpYTcWow5ouTcWoxIPhu5hN4bumIk0sfS5N4buoI1kuTTojLkBNw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3DoUDDoCLFqE3FqOG7lMWoTcOhw6DhuqtYLk0u4buiLuG7uE06QCNYw6BN4bqn4buWTcOhOeG7rkdNc8OjxahNw6EjV8OgTcWoxIPhu5hN4buoIiNNw6HDoOG6q+G7si5N4buoI1kuTTojLkBNw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE074buWTcOhxqAhTeG7qCNZw6BNOiPDnS5N4buo4buyTeG6pmzhuqZN4buo4bqxNMWoTcOhQCNN4buoVMOgRk3FqDxN4bqp4buUw6FGTS5TLuG7uE3FqOG7mCFNw6E5JC5ATeG7qCJNxahAw6DhuqtXLk0sfS5GTcOhPcWoQE074bqv4bqrTTojLkBNLuG7uEAjw50sRk3FqEDDoMOZLk3hu6YlTcWoQCFNw6HhurExLuG7uE074buYI0fDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pq4buUxahN4bqmbOG6pk3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTeG7qOG7nE3hu7gj4buWLkBN4buo4bqxNMWoTcOTTeG7l2rhuqZGTeG7jk3hu5dqxKlN4bqn4buWTU9N4buXamxHTcOBOSEu4bu4TeG7qChGTcOTTeG7l2rhuqZNw6FAw6AixahN4bqnWU3huqZs4bqmTXJXTcOBQCVNw4FA4buaIU01TS4iI03Gr8OgLuG7uE3FqEDGoOG6q03Dkk5OTSxGTTvhurfhu5hNw6HDoCAjTWEjLkBNLuG7oixNw5NOTuG7kk0tTcOTTk9OTeG6p+G7lk0uIiNNxq/DoC7hu7hN4buM4bqp4buMTk5NLE3DoSNYN01h4bq3xahNLuG6pUZNO+G6t+G7mE3DocOgICNNYSMuQE0u4buiLE3Dk05O4buOTS1Nw5NOTsOVR01BW01Aw6DhuqtNxahA4bqxMS7hu7hNxagpLk07xqAjTcWoxIPhu5hN4buoIeG7li5Nw4FA4buYLkBN4buXKOG7mE3hu6hZw6BNw6FAw6AixahN4bqnWU3FqOG7lMWoTS4iI03Gr8OgLuG7uE3DoUBYTSzGoC5ARk3DoTkhLuG7uE3hu6goTcWoKE0uQCNZw6BN4bqmbOG6pk3DoTnhu65NOlhNxajDmi5Nxq/huqNNLDIjTcOhQOG7mCxN4bu4I+G7mE07VS5N4buoVcOgTS5A4bqlLuG7uE3hu6jhu5xN4bu4I+G7li5ATeG7qOG6sTTFqE1Aw6DhuqtNxahA4bqxMS7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKQeG7mMOgTeG7uCPhu5ojTeG7qFTDoE0u4buW4bqrRk3hu6gjWS5NOiMuQE3DgUDhu5guQE3hu5co4buYTWFWTcWoQMOgw5kuTeG7piVNxahAIU3hu7gj4buaI03DoTnhu65N4bqnfU3hu6glxahATTjDoFvFqE3hu7gj4buYR01q4buUxahN4bqmbOG6pk3DoTnhu65NxajEg+G7mE3hu6YiTSx9Lk3hu6gjWS5NOiMuQE1hVk3DoSNYN03DocOjxahNxagoTcWoMU1AIiNN4buo4bqxNMWoTcOhQCNN4buoVMOgRk0uUy7hu7hNxajhu5ghTcOhQOG7li5ATcOhPcWoQE3FqOG7lE0uQFMuR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8Opw6DDoUAhOUzhu4pzxqAuQE1q4bqxMy7hu7jDjC834buK

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]