(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 26-3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2014/ VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc chấp thuận cho bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Lễ hội hoa và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG7gjfDneG6sTfFqOG7teG6s8Odxajhu4cixagoPeG6scWow6o34buy4bq3xag34bq3w53FqOG7gzvhuq/FqOG7gzc6w6rFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqMSCNMWoN2I4xag34bq3w53FqGzhu7TFqMSCNMWoN2I4xag84buFxajEg8OhKTfFqCg4M+G6scWo4buGO+G6r8Wo4buGxJHhurHFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buoUy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7tXvDnTzhu6ZU4bqwNuG7tG/FqOG7qlYt4buw4buexahMI+G6scWow6o34bq14bqxNsWow7k3OeG6sTfFqMOqN2nFqD5Axagp4bqzxagp4bqt4bqxNsWobCPhurHFqOG7h+G6qcWo4buqxq/hu6jhu6wvxahMw4rDucOKLcOD4buzTE7FqOG7gzfhuq3hurE2xago4buy4bq3xajDs8Wow6M4MOG6scWoKTfDoMWoPuG7tuG6t8WoKWnDncWow4o34bqzxajhu4I3acWo4buDw6xl4bqxNsWow7k3OeG6sTfFqMOqN2nFqEzDrcWo4bun4buLKcWo4bunw53huq/FqGwxxahsODIpxagpNzrDqsWo4buDN+G7hSzhurHFqCk34bq3xagoPeG6scWow6o34buy4bq3xag34bq3w53FqOG6sWPFqOG7gzvhuq/FqOG7gzc6w6rFqOG7g+G7tjjFqMSCNMWoN2I4xag34bq3w53FqGzhu7TFqMSCNMWoN2I4xag84buFxajEg8OhKTfFqCg4M+G6scWo4buGO+G6r8Wo4buGxJHhurHFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buo4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buo4buwL+G7qFlXPOG7qOG7qMav4buu4buo4buq4buu4buDV1lZ4busxIPhu67hu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDncWo4buHIsWoKD3hurHFqMOqN+G7suG6t8WoN+G6t8Odxajhu4M74bqvxajhu4M3OsOqxajhu4Phu4HhurfhurE2xajEgjTFqDdiOMWoN+G6t8Odxahs4bu0xajEgjTFqDdiOMWoPOG7hcWoxIPDoSk3xagoODPhurHFqOG7hjvhuq/FqOG7hsSR4bqxxajhurEj4bqvxajhu6rGr+G7quG7qOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw4o34bqzxajhu4I3acWo4buDw6xl4bqxNsWow7k3OeG6sTfFqMOqN2nFqEzDrcWo4bun4buLKcWo4bunw53huq/FqD7huqvhurE2xajDs8WoKTfhurfFqOG7hMO64bqw4bulxajhu4PDoOG6sTfFqOG7gjfDneG6sTfFqOG7teG6s8Odxajhu4NjxagpN+G7iynFqCg94bqxxajDqjfhu7LhurfFqDfhurfDncWo4bqxY8Wo4buDO+G6r8Wo4buDNzrDqlMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4I3e+G6t8WoPuG6s+G7nsWobn3hu4PFqD4xxajhurE2N8OhxagpacOdxajDumLFqEwj4bqxxag34bqzw53hu57FqOG7gjczxajhu4M3w53hurfFqGzhu7TFqOG7peG7hcWoxIPDoSk3xajhu4Phu7Y4xagp4bqt4bqxNsWobCPhurHFqOG7h+G6qcWoWcavWS/Dukzhu7Xhu4Lhu4Lhu6XEgi1M4bu1w7nhu4bFqOG6sTbhu7Rvxajhu6rhu6wt4buwLeG7qsav4buq4buo4buexajDijfhurPFqOG7gjdpxajhu4PDrGXhurE2xajDuTc54bqxN8Wow6o3acWoTMOtxajhu6fhu4spxajhu6fDneG6r8WoPuG6q+G6sTbFqMOzxagpN+G6t8Wo4buEw7rhurDhu6XFqOG7g8Og4bqxN8Wo4buCN8Od4bqxN8Wo4bu14bqzw53FqOG7g2PFqCk34buLKcWoKD3hurHFqMOqN+G7suG6t8WoN+G6t8OdxajhurFjxajhu4M74bqvxajhu4M3OsOq4buexajhu4M3w6k4xajEg8Os4bq54bqxNsWow6M34bqt4bqxNsWo4bq/4buF4buyxajhu6jhu67FqMOqN2bhu4PFqOG7g+G7tjjFqMSCNMWoN2I4xag34bq3w53FqOG7g+G6qTjFqOG6sTbhu7Rvxajhu6jGry3hu6wt4buqxq/hu6rhu6jFqGzhu7TFqMSCNMWoN2I4xag84buFxajEg8OhKTfFqCg4M+G6scWo4buGO+G6r8Wo4buGxJHhurHFqOG7g+G6qTjFqOG6sTbhu7Rvxajhu6rhu6wt4busLeG7qsav4buq4buoxajhu4Phu7Y4xajhu4M34bu04bqxN8Wow6o34bqpxajhu4Y74bqvxajhu4bEkeG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buo4buo4buwL+G7qFlXPOG7qOG7qMav4buu4buo4buq4buu4buD4buw4buo4buwxINW4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCN8Od4bqxN8Wo4bu14bqzw53FqOG7hyLFqCg94bqxxajDqjfhu7LhurfFqDfhurfDncWo4buDO+G6r8Wo4buDNzrDqsWo4buD4buB4bq34bqxNsWoxII0xag3YjjFqDfhurfDncWobOG7tMWoxII0xag3YjjFqDzhu4XFqMSDw6EpN8WoKDgz4bqxxajhu4Y74bqvxajhu4bEkeG6scWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rhu6jhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUxII0xag3YjjFqMO5w53hu4HhurE4bMOdxIPFqD7DrMOp4bqxNsWow6o34bqpxajhu4Phu7Y4xajhu4LDisWo4buGO+G6r8Wo4buGxJHhurHFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buqxq9TL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUTDgyKcWo4buDY8WoKTfhu4spxagoPeG6scWow6o34buy4bq3xag34bq3w53FqOG7gzfEqSnFqDc4MuG6scWo4buDN3vhurfFqD5m4bqxNsWo4bqwNjfDocWoPsOh4bqxN8Wo4buH4bqpxajhu6jhu7BXxajhurE24bu0b8Wo4buqVy/hu6jhu6gv4buqxq/hu6rGr8WoKWnDncWow7k3OeG6sTfFqMOqN2nFqGwxxajhur/hu4Xhu7jhurHFqMSDw7Phu57FqOG7h2rFqDxo4bqxNsWow6o34buy4bq34buixago4bu44bq3xag+4bu44bqvxajDneG6scWo4bqxOOG6sTfFqOG7g+G7gSzhu4PFqOG7g8Sp4buexajhu4Phu4VvMuG7g8WoPuG6qTjFqMOd4bqxxajhu4Phurfhu7ThurHhu57FqMOjN+G6reG6sTbFqOG7h2rFqDxo4bqxNsWo4bqxNj/hurHFqOG7h+G7sik3xajhurE34bu0xajhurHDrGUpxahs4bu0xajDqjdnxag34bq5w6rFqGxlOMWo4buDYeG6sTfFqDdh4bqxN8WoPMOhKTfFqCgy4bqxN+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7Thu4Xhu4M34bq34buB4bumVMSCOOG6sTfFqOG7tcOsxJHhurE2Uy/DqlQ=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]