(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp đã giúp cho nhiều thanh niên cảm thấy tự hào vì đã vượt qua thử thách, tự mở ra con đường đi cho chính mình. Nhiều thanh niên ở xứ Thanh cũng đã và đang viết nên câu chuyện khởi nghiệp từ đam mê, hoài bão và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRPuG7pcOseOG7pcOqeOG7p3B4w6rhu6/hu6XhurLhu6fDqnjDueG7peG7p3PDgsOq4oCTw6rGoMOJ4bqweMO5w6rhu5fhu4nhu6fDquKAnOG7leG7peG7jXjDquG7leG6uHjDueG6rcOqxqHhu4vDqndyd+KAnWQv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3EkVjhu6Xhur54w7nDqnhsd8Oqw7nDtXjDqsah4buN4buE4bqtw6rDguG7pXl4w7nDquG6qOG6puG7iXnDquG7r+G7peG6suG7p8OqeMO54bul4bunc8OCw6rGoWvDqsO54bunQsOCw6rhu5Xhu6V5w6p44bul4buncuG6qsOq4bqo4bulw6x44bulw6p44buncHjDquG7lWp3w6rhuqjhu6Xhu4/hu4TDquG6qOG6vMOq4bul4buJecOq4buAxrDDqsaha8Oq4buAw4nhurbhuqjDquG6pOG6qsOsw6rhuqjhu6XDisOq4bqo4bul4buL4buV4bul4bqtw6rhuqjhurzDqnfhurLDquG6psOsw6rhu5V5eMOqxqHDieG6sHjDucOqxqHhu6fDquG7leG7pXnDquG7leG7pcWpeOG7pcOqd8aweOG7peG6qcOqWOG7peG7p3LhuqrDquG6qOG7pcOseOG7pcOqeOG7p3B4w6rhurLDquG7guG6uMOqPuG7pcOseOG7pcOq4buVRXjDucOqxqFrw6rhu4Dhu4nDqsahw6x4w7nDquG7gOG7p3HhuqjDqnhweMOq4buV4buN4bqqw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RzeMOq4buv4bul4bqy4bunw6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDquG6qOG6usOqxqHDrHfDqndw4bqtw6rhu6V54buJ4bunw6rhu5lrecOq4buA4buJw6rhu6/hu6Xhu4vhuqjDquG7gOG7tXjDucOqduG7iXfDqsO54bun4buJ4bqqw6rhuqjhuqZweMOq4buV4bulxal44bulw6p3anjhu6XDqsah4buP4bqow6rhuqThuqpww6rhu6XDicSCeMO5w6p3xrB44bul4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94buX4bqo4bul4bqqd+G7mcOq4bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaOG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOq4buF4buD4buFw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4bun4buA4bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC944bub4buG4bqsL+G7h+G7g+G7geG7hy/hu4FoaOG7l+G7g+G7geG7heG7geG7geG7heG7h+G6qOG7g2jhu4XDreG7hXbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq/hu4FnZuG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9PuG7pcOseOG7pcOqeOG7p3B4w6rhu6/hu6XhurLhu6fDqnjDueG7peG7p3PDgsOq4oCTw6rGoMOJ4bqweMO5w6rhu5fhu4nhu6fDquKAnOG7leG7peG7jXjDquG7leG6uHjDueG6rcOqxqHhu4vDqndyd+KAneG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aOG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur3hu4Xhu4Phu4Xhur3Dqi/EkcOMeOG7pcOqWMO54bqq4buEdXjDquG7pOG6vuG6qsOqPuG6puG7i3jDucOqYnjDucOJ4bqw4bunw6rGoeG6uHjDuWPDquG7gOG7icOq4buVQXjDucOqeOG7peG7jXjDquG6qMSp4bunw6rhu5TEgsOq4bqs4bqyw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu5nEqeG6qMOq4buV4bqqw4F4w6o+4bqm4buLeMO5w6o+4bulxIJ34bqtw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6puG7j3jDqljDucOsw6o8xIJ44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3Ekcagw4nhurbhu5XDquG6rOG6vMOqw7nhu6fhuq7hu6fDquG6qOG7peG7p3PhuqrDquG7lcSQw6zDquG7leG7pcWpeOG7pcOq4bqk4bqq4buEcnjDqsah4bupw6zDqsOC4bulw4nEgnjDueG6rcOq4bqoQeG7p8Oq4bul4bujeMOqw7lvw4LDqsOseOG7pcOqWMO54bqq4buEdXjDquG7pOG6vuG6qsOqPuG6puG7i3jDucOqYuG6rOG7p3jhu6XDqnhsd8Oq4buBw61p4buFY+G6rcOq4bqyw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6puG7j3jDqljDucOsw6o8xIJ4w6piWMO5w6zDqjzEgnhjw6rhu4Dhu4l5w6p34bqg4bqow6p4w7nhu4nhu4TDqsOseOG7pcOqxqHDrHjDucOq4buv4bul4buLw6rhu5nDtHjDquG6puG6oHjDquG6ssOq4buUxILDquG6rOG6ssOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4buZxKnhuqjDquG7leG6qsOBeMOqPuG6puG7i3jDucOqPuG7pcSCd+G6qcOqw4x44bulw6p24buJw6p34bqg4bqow6rhuqjhuqZ5eMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rhu5Xhu4vDqnjhu6Xhu414w6rGoeG7p3R4w6rhu6XGsHjhu6XDquG6qOG7p3B4w6rhuqjhu6dxeMOqxqHDieG6tuG7lcOqxqBqeMO5w6rhu5nhuqDDquG6qOG7peG7qcOq4bqo4bqm4buPeMOq4buZ4bundOG6qsOq4buXw4nEgnjDucOq4bqo4bqmeXjDucOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOC4bqtw6p24buJd8Oq4bqo4bul4bubecOq4bqow4nDquG6qMOJ4bqyeMO54bqtw6rGocSpecOqxqHhurjhu5Xhuq3DqsOC4buleXjDucOq4buV4buL4buV4bulw6rhu6TDgMOq4buU4bulxanDqlfhu6d44bul4bqtw6rDueG7p8Os4bunw6rGoXnEqXjDquG7h+G6v+G7h+G7gS3hu4fhur/hu4fhu4PhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRNsOBeMOq4bqow4HhuqjDqnjDueG7peG7p3PDgsOqxqDEqeG7p8Oq4bul4bu14buVw6pYQXjDucOqeMO54bul4bunc8OCw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqeMO54buJeOG7pcOq4buVxILDquG7r+G7pcWp4bqtw6rhuqx5eMO5w6rhu5XEgsOq4buX4bqq4buEcHjDquG7r+G7peG6suG7p8OqeMO54bul4bunc8OCw6rhu4Dhuq7hu6fDqnjDueG7iXjhu6XDqnjDueG7pXLDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuq3DquG6qOG7peG7p8Oq4buVQXjDucOq4buZxKnhuqjDquG7l+G7jXjDquG7l0R4w7nDquG7lcSQw6zDqsOseOG7pcOqxqFxeMOqd+G6oOG6qMOq4buV4buL4buV4bulw6rhu6/hu6Xhu4vDquG6qMaweOG7pcOq4buV4bqw4bqtw6rhu4Lhuqrhu4/huqjDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhurrDqnfhuqDhuqjDqnbDtXjDqsah4bunw6p24buJd8Oq4bqo4bul4bqqcMOqdm3DgsOq4buZxKnhuqjDquG7leG7pXnDqnfhuqDhuqjDquG7lcSCw6rhuqzhurLDqnjhu6Xhu7fDquG6qOG6pnl4w7nDquG7peG6quG7hHN44bqpw6pY4bulw7R4w6rhuqjhu6Xhu4/hu4TDquG6qOG7peG7qcOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG6qOG7p3J3w6p4bHjDueG6rcOqeOG7peG6qsOq4buVw7XhuqrDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6rhu5Xhu4vhu5XDqnZ5xKnhu6fDquG7mcSp4bqow6rhu5XhuqrDgXjDquG6qMSp4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7lUF4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOq4buX4buNeMOq4buXRHjDucOq4bqm4buP4bqow6rhu5XDrHnhuq3Dqnhsd8Oq4buH4bq/4buBw63huq3DqsOseOG7pcOqPuG6puG7i3jDucOqxqFrw6rhuqThuqrhu4Rx4bqow6rGoeG7qXjhu6XDqsahw7XhuqrDquG6qMOJw6rhuqzDgcOq4buAw4F4w6rhu5nDrHjDqsahw7XhuqrDqsO5w7V4w6rhu4Xhur/hur/DquG6qOG6puG7p3PhuqrDqsahw4B4w7nDqsahdMOqd+G6ssOq4buVxILDquG6rOG6ssOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qOG6rcOqd2/huqjDquG7mW54w7nDquG7mcOseMOqxqHDteG6qsOqduG7icOqxqHhu4/huqjDquG6ssOq4buVxJDDrMOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XhuqnDquG7lMSCw6rhuqzhurLDquG7mcSp4bqow6rhu5XhuqrDgXjDqj7huqbhu4t4w7nDqj7hu6XEgnfDquG7leG7peG6quG7hHB4w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqo4bqtw6rhuqjhu6Xhu6fDquG7lUF4w7nDquG7leG7i+G7lcOqdnnEqeG7p8Oq4buZxKnhuqjDqnfhu4vhu6fDquG7gnHDgsOq4buX4bunw6rGoeG6oHjDueG6rcOqd+G7i+G7p8Oq4buA4buzd8Oq4buX4bunw6rGoeG6oHjDueG6rcOqw7nhu6fhu4l4w6rDguG7pcSC4bunw6rhuqjhu6VBeMO5w6p34buneOG7peG6qeG6qeG6qcOq4buYw6x4w6rGocO14bqq4bqtw6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu5XEkMOsw6rDrHjhu6XDquG7leG7pcSQw6rhu4Rx4bqqw6rhu5Xhuqp4w7nDquG7leG7j8OCw6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhu6Xhuqrhu4RzeOG6rcOq4bqsw6zhuqrDquG7pcSCeMOq4buDw6p4bHfDquG7pXnEqeG6qMOqxqHhuqB4w7nhuq3DquG7gOG6ruG7p8Oq4bqq4buEw6rhuqjFqXjhuq3DquG7leG7peG7j+G6qMOqdsOJ4bq2eMO5w6rhu4Dhu4nDquG6qOG6puG7i+G7leG7pcOqeOG7peG7p3N34bqtw6p34buT4bqqw6p3a8Oqw4Lhu6V5eMO5w6rDguG7pULhuq3DquG7mWp5w6rhu6Xhu4l44bulw6rhuqjDtHjDquG6qMaweOG7peG6rcOq4buV4bul4bqqw6rGoeG7i3nhuq3DquG7lcSCw6rhuqzhurLDqsaha8Oqd+G6ssOq4bqm4bqgeMO5w6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhuqbDrMOq4buV4buL4buVw6rhu6Xhuqrhu4RzeMOqduG7jXjDquG7lcO0eMOq4buA4buJw6p34bqg4bqow6rhuqzDgcOq4bqo4bureOG7peG6rcOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqw4Lhu6XDgcOq4bqo4bqmeXjDucOqeMOJ4bqu4buV4bqpw6rigJzGoHTDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOqduG7jeG6qsOq4buX4buJ4bun4bqtw6rhuqjEqXnDqsahw4nhurbhu5XDquG6quG7hMOq4bqoxal4w6rGocOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7r+G7peG7i+G7leG7pcOq4bul4buJeMO54bqtw6rGoeG7s+G7p8Oq4bul4bu34bunw6rDguG7pWrhu6fDquG7lcO9w6rhuqzhurzDquG7r+G7p3B4w6rhuqjhuqbGsMOq4buA4buJw6p4w4PDqnbhurzhu5XhuqnDquG7mMOseMOqxqHDteG6qsOq4buv4bul4bunw6p34bqu4bunw6p34bqyw6rhu5XEgsOq4bqs4bqy4bqtw6p3xrB44bulw6rhu5VFeMO5w6rDguG7pWrhu6fDqnZseMOqduG6oHjDqsah4bunw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rDueG7p+G6ruG7p8Oq4bqo4bul4bunc+G6quG6rcOq4bqoxrB3w6rhu6/hu6dxd8Oq4buv4bul4buL4buV4bulw6rhu6Xhu4l4w7nhuqnDqlfDg+G7p8OqxqHEgnjDquG7peG7iXjDucOqeOG7pcO0eMOqxqHDieG6tuG7leG6rcOq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8Oq4buv4bulQXjDucOq4buV4bul4burw6rhu5lqecOqxqFqd8Oq4buV4bul4buP4bqow6p2w4nhurZ4w7nhuq3DquG6quG7hMOq4bqoxal44bqtw6rDueG7p+G7i8Oq4buVasOq4bul4bq2w4LDqnZGw6p34buJw6rhu5Xhu7N4w6rDguG7pWrhu6fDquG6qMO0eMOq4bqoROG7hOG6rcOq4buV4bul4bqqw6rGoeG7i3nDquG7r+G7peG7p8Oqdm3DgsOqxqFv4bqo4bqtw6rhuqjhu6Xhu6fDquG7lUF4w7nhuq3DquG7lcO9w6rhu5Xhu6Vxw6rGoeG6oMOq4buZannDquG7peG7iXjhu6XDquG6qMOB4bqow6rhu5Xhu6V5w6rhu6/hu6Xhu4vhu5Xhu6XhuqnDquG7lsO1eMOq4buXw7V44bqtw6rigJzhuqjhu6dxeMO5w6p24buJeOG7pcOqxqHDgHjDquG7gsOs4oCd4bqtw6p44bul4buncuG6qsOq4buv4bul4buL4buV4bulw6rhu6Xhu4l4w7nDquG6qOG6vMOqw7nhu6fhuq7hu6fDquG6qOG7peG7p3PhuqrDquG7leG7pXnDqnjhu6XDrOG6qsOq4buA4buJw6rhuqjhurzDquG6qMawd8OqxqFxeMOq4buVxILDquG6rOG6ssOqxqF0w6rGoW/huqjDquG7peG7iXjDucOq4buv4bul4bunw6rhu5XDvcOqeOG7peG6qsOq4buVw7XhuqrigJ3huq3DqsOseOG7pcOqPuG6puG7i3jDucOq4buV4bul4bunw6zDquG6rOG7n+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu5ThuqrDgeG7p8OqeGx3w6rhu4fhur/hu4fhu4fhuq3DqsOseOG7pcOqPuG6puG7i3jDucOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6p34bqyw6rhuqbhuqB4w7nDquG6pOG6quG7hMOqd0HDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7r+G7peG7p8OqxqHDteG6qsOq4bqow4nDqnfhuqrDrMOq4buF4bq/4bq/w6p34buHw6rGoeG7j+G6qMOq4bqoxKnhu6fDqndv4bqow6rGocOJ4bqweMO5w6rhuqjhu6t44bulw6pmaeG6rcOq4buv4bul4bqqw6rDguG7pcOBw6pYw7nhuqrhu4R1eMOqWGx3w6rhu6TEqXjhu6Xhuq3DquG6qOG7peG7qcOq4bqo4bqm4buPeMOqWMO5w6zDqjzEgnjDqsahdMOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDquG7gsOJ4bqyeMO5w6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhuqThuqrhu4TDqndBw6rhuqbhuqB4w7nDquG6pmvhu6fDquG7pcSCeOG6qcOqw4x44bulw6rGocO14bqqw6rhuqjDicOq4bqo4bqmcHjDquG7h8Oq4bqoScOqxqHDgHjDucOqxqF0w6p34bqqw6zDquG6rG13w6rhu5Xhu4vhu5XDqnZ5xKnhu6fDqnfhu4vhu4TDqnfDveG7leG6rcOq4bqo4bul4bunceG6qMOq4buZ4bupw6rDguG7pUThu5XDquG7gETDquG6pOG6quG7i8Oq4bqo4bqmxrB44bulw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu4Dhu4nDquG6qOG7peG7p8Oq4buVQXjDueG6qcOq4buk4bunc3jDqnjDrOG7hOG6rcOqd8OD4bunw6rhuqjhu6Xhu4t4w7nhuq3DquG7r+G7pcOB4bunw6p2w4nhurZ4w7nDqsahxIJ4w6rhu6Xhu4l4w7nDqnfhu4nDquG7lcSCw6rhuqzhurLDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG6qOG6puG6qnjDucOq4buZxrB44bulw6rGocSp4bqow6rhu6/hu6V5anjDucOq4buD4bq/4bq/w6rhuqjhuqbhu6dz4bqqw6rGocOAeMO54bqpw6rhu6Thu6dzeMOqeMOs4buE4bqtw6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rGocOseMO5w6rhuqjEqXnDquG7gOG7p3Phu5XDqnbhu4l3w6rhu5Xhu6V5w6pmw6p2w6x5w6rGoeG6oHjDucOq4buV4bulxal44bulw6rhu4Dhuq7hu6fDquG6qOG7peG6qsOqeOG7pcO0w4LDquG7geG6v8Oq4bqo4bqm4bunc+G6qsOqxqHDgHjDuS94w7nDieG6sOG7py/huqjhu6Xhu4t4w7nhuq3Dqnjhu6Xhu6dy4bqqw6p2w6x5w6rGoeG6oHjDucOq4bqo4bul4bqw4bunw6rhu4BEw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOq4bqo4bul4bunw6rhu5VBeMO5w6p2bcOCw6rGoW/huqjDquG7gOG6ruG7p8Oqd+G6uOG7lcOq4buVQXjDucOq4buVw6x5w6rhuqjhuqZ5eMO5w6p4w7nhu4nhu4ThuqnDquG7lMSCw6rhuqzhurLDquG7lcSQw6zDqsOseOG7pcOqxqHDrHjDucOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4bqo4bulcHfDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDquG6psOod8Oq4buV4bqqw4F4w6rhu5XDteG6qsOq4buAw4B4w7nDquG7lcO9w6rhu5VBeMO5w6rhu5dEeMO5w6rhu5VqeMOqeG14w7nhuq3DquG7leG7pcOBeMO5w6rhu5VBeMOq4bqo4bqmQ3jDueG6rcOqeOG7peG7t8Oqw7nhu7V4w6rhuqjhu6dzeMOqduG6tuG7p+G6rcOqxqHhuqDDquG7mXJ4w6rhu5XDrHnhuqnDqldE4buVw6rhuqjhu6dw4bqqw6rhu5XEkMOsw6rDrHjhu6XDqj7huqbhu4t4w7nDqnbhu4nDquG6qOG6pnl4w7nDqnhsd8Oq4buH4bq/4buH4buDw6rhuqzhu6HDqsahbHjDucOq4buvRsOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqdsO0w4LDquG7l3nDrHjhu6XDqnjDueG7peG7p3PDguG6rcOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nDquG6qOG7pcOJxIJ4w7nDquG7peG7p3PhuqrDquG7lEF4w7nDquG6qOG7hMOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4bqmw6h3w6rhu5XDisOsw6o+4bq1PsOq4bukWVdX4buaw6rhu4Dhuq7hu6fDqnd5eMO5w6p34bqqw4F4w6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7mXJ4w6rhu4Dhur54w7nhuq3Dqnbhu43huqrDquG7l+G7ieG7p+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu67hu6Xhu4vhu5XDquG7gOG6ruG7p8Oqw6x44bulw6o+4bqm4buLeMO54bqtw6p24bq8w6zDquG7leG7peG7tXjDquG7r+G7peG6suG7p8OqeMO54bul4bunc8OCw6rhurLDqnfhuqDhuqjDqnbhu7F44bulw6rhu4Dhurzhu5XDquG7r+G7pcO9w6p24buJw6p4QXjDucOqeMO54bul4bunc8OC4bqtw6rDrHjhu6XDqsagw4PDqjZseMOqPkN4w7nhuq3DqsOZ4bun4buLd8OqxqHDgeG7lcOq4buUQXjDucOq4bqo4buEw6rhu5Qhw6oxeMO5w6rhu5dEeMO5w6rhu4Dhu4nDqiHhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6p4QXjDucOqeMO54bul4bunc8OCw6rhu5VBeMO5w6p4w7nhu6Vzw6rhu5XDrHnDqmJYWOG7lFjhu5Rjw6rGoOG7p3J4w6o+4bqmxKnhu5Xhu6Xhuq3DquG6qOG7pUF4w6rGoOG7p3J4w6o+4bqmxKnhu5Xhu6Xhuq3DquG7gmvDqj7hu6Xhu7XDqlbhu413w6piPuG7peG7tcOqOOG6quG7jXhjw6rhu5VFeMO5w6rhu5XDvcOqeOG7peG7p3LhuqrDquG6qOG6pmx4w6rhuqjhuqbhurLDquG7gOG7icOq4bqo4buNd8Oq4bul4bqq4buEceG6qMOq4buA4bqu4bunw6rGocOAeMO5w6rGoeG7j+G6qMOq4bqk4bqqcMOq4bulw4nEgnjDueG6qcOq4buUw73DquG7gOG7ieG7p8Oq4buX4bupw4LDqsO54bul4budw6rhuqjhu6Vsd8OqeEF4w7nDquG6qOG6psSp4bunw6rhuqxqeMOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu5XEkMOsw6rhu5RBeMO5w6rhuqjhu4TDquG7lCHDqjF4w7nDquG7l0R4w7nDquG7gOG7icOqIeG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDqlhY4buUWOG7lMOqxqDhu6dyeMOqPuG6psSp4buV4bulw6rhu4Dhu4nDqsahw4nhurbhu5XDqsO5b8OCw6rDueG6tMOqQXjDucOq4buV4bulxJDDquG6qOG6puG7n8Oq4buVxJDDrMOqd0HDquG7pcaweOG7pcOqeOG7ieG7hOG6qcOq4buu4bul4buL4buVw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7pcaweOG7pcOqanjhu6XDqnjDucOJ4bqw4bunw6p4QXjDucOq4buX4buNeMOq4buV4bul4buNeMOqduG7j3fDquG6qMOs4buEw6rhu5lDeOG6rcOq4buPeMOq4bqow4nhurZ4w7nDquG7lcSQw6zDquG6qEHhu6fDquG7r+G7peG7p8OqdsO1eMOqxqHDteG6qsOqw7lvw4LDqsOseOG7pcOqxqDDg8OqNmx4w6o+Q3jDucOq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7leG6oHjDucOq4bqs4bq8w6rhu5XEkMOsw6p3xrB44bulw6p24buJw6rDguG7pXl4w7nDquG7leG7i+G7leG7pcOq4bqo4bqm4bufw6rhuqjhuqbhuqp4w7nhuq3DqnhseMO5w6rGoeG6oHjDucOq4buVxJDDrMOqeOG7peG6vnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7lcO9w6rhuqjhuqbGsHjhu6XDqsah4bqg4bqtw6rhu5XDvcOq4buV4bul4bqq4buEcHjDqndBeOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bul4bubecOqw6x44bulw6o+Q3jDueG6rcOqeGx3w6rhu4fhur/hu4HDreG6rcOq4buv4bul4bunw6p4bXfDquG7mW3huqjDqsahw4nhurbhu5XDquG7leG7pcSQw6rhuqjhuqbDicSCeMO54bqtw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6rOG7i+G7leG7pcOq4buAcsOq4bqoxanhu5Xhu6XDquG6qETDqsah4buP4bqow6rGocOs4bunw6rGoXTDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOqWFjhu5RY4buU4bqtw6rDrHjhu6XDquG7lUN4w7nDquG7leG7i+G7lcOq4buV4bqgeMO5w6rhuqzhurzDquG7lcSQw6zDqnfGsHjhu6XDqsaha8Oq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6rhuqjhu6Xhuqpww6rGoeG7j+G6qMOqeEF4w7nDqnjDueG7peG7p3PDgsOqxqF0w6rGocO14bqqw6rhuqjDicOqduG7sXjhu6XDquG7gOG6vOG7lcOqeEF4w7nDqnjDueG7peG7p3PDgsOq4buVQXjDucOqeMO54bulc8Oq4buVw6x54bqpw6pW4buP4buEw6rhu6/hu6dxeMOq4bqo4bul4bq44buVw6p24buJd8OqeHJ4w6rhuqhqeMO54bqtw6p44buncnfDqsahw6x3w6p3cMOqduG7iXfDqsah4bqgeMO5w6p24bq84buV4bqtw6rhu5VDeMO5w6p44bulw6zhuqrDquKAnOG7gm14w6rhuqjDrOG7hMOq4buLeeKAncOqw7nDvcOCw6rhu5VBeMO54bqtw6rDucO9w4LDquG7gMOBeMOq4bqo4bul4bqqcMOqxqHhu4/huqjhuq3DquG7l+G6vHjDucOqdnB4w6p44bul4bq+eMO5w6rhu6/hu6XhuqrDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7peG7p3N4w6rGocSp4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDqnjhu6Xhu4nDqnfhu4l4w7nhuq3Dqnjhu6Xhu4nDqnbDieG6ruG7p+G6rcOq4bqo4bqmw6x4w7nDquG7meG7qcOq4bulc8Oq4bqo4bulw4F4w7nDquG6uHjDucOq4buXRHjDucOq4buVQXjDucOqeMO54bulc8Oq4bqow4nhuq7hu6fDquG6qOG7pUF4w7nDqnfhu6d44bul4bqtw6rhu6Xhu6dzeMOqxqHEqeG7p+G6qeG6qeG6qcOqxqF0w6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7leG7i+G7lcOq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8OqeEF4w7nDqnjDueG7peG7p3PDguG6rcOq4buV4bulxJDDquG7hHHhuqrDqnbhu4nDquG7l8OJw6zDquG7gOG7iXjDueG6qcOqKOG6quG7hMOqd0HDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7peG7p3N4w6p4w6zhu4TDquG7lcO9w6pow6rhu6/hu6XhuqrDqnjhu6Xhu4nDqnfhu4l4w7nDquG7gOG6ruG7p8Oq4bqo4bqieMO5w6rhu5fhu6dzeMOq4bqoxanhu5Xhu6XDquG7r+G7pXlqeMO5w6rhu4Hhuq1mw6rhu6XDrOG6rcOq4buV4bulxJDDquG7hHHhuqrDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7l8OJw6zDquG7gOG7iXjDueG6qcOqw5nhu6fhur7DrMOqd+G6oOG6qMOq4buAQ3jDucOqxqHhu4/huqjDquG7r+G7pUHDquG7lW544bqtw6p44bul4bq+eMO5w6p3w7V3w6rhu4LDrHjhu6XDqnfEgnjDqnfhurJ4w6rhuqjhuqZ5eMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rhu6/hu6XhuqrDqnjhu6Xhu4nDqnfhu4l4w7nDquG7gOG7k3jDqnfhu7Xhu5XDqnZweOG6rcOqxqHEgnfDquG7pXnDrMOq4buA4buJw6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhuqbhu4vhu6fDqnjDueG7teG6qOG6qcOqxqDDvcOqduG7icOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4bqk4bqqasOq4bqo4bq6w6rhuqzhurzDqnjDg8OqduG6vOG7lcOq4buVxJDDrMOqeOG7peG6vnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquG6qOG6puG7n+G6rcOqd8OseMO5w6rhu6XEguG7p8Oq4buPd8Oq4bqo4bq6w6rhu5nhu4l4w6rhuqjDrOG7hOG6rcOq4bqo4bqmxanDquG6qOG6qnPhuq3Dqnjhu6Xhu6dz4bqow6rhu6Xhuqrhu4Rx4bqow6rhu4Dhu4nDqsahw6x3w6p3cMOqxqF0w6rGocO14bqqw6rhuqjDicOq4buA4buJecOqeEF4w7nDqnjDueG7peG7p3PDguG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHGoOG7p3R3w6rGoW/hu5XDquG7meG7p3PhuqjDqnbhu4nDqnhBeMO5w6rhuqjhuqbEqeG7p8Oq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOq4bqyw6rGoOG7p3J4w6o+4bqmxKnhu5Xhu6XDquG7i8OCw6rhu5dEeMO5w6rhuqThuqrhu4TDquG6qOG6psaweOG7pcOq4bqsanjDquG7guG6quG7j+G6qMOqw6x4w6rhuqh54buJeMOq4bqo4bul4bubecOq4bqo4buncOG6qsOq4buV4bul4bqq4buReMOqNuG7p+G7m+G6qMOZw6zDguG6rcOq4buA4bqu4bunw6rhu4Rw4bqqw6rhu5XDteG6qsOqeMO54bul4buncHfDqnjDuW/huqjDquG6qOG6usOq4buv4bul4buN4bqqw6rhu5Xhu6Xhu7V4w6rDueG7p8OBeMO54bqtw6rhu4DDtOG6qMOq4bqow4nDqsahcXjDquG6qOG7peG6qsOq4bulecSp4buV4bul4bqtw6rGocO9eMO5w6rDucO94bun4bqtw6rhu4DDtHjDquG7leG7peG6quG7hHR4w6rhu4Dhu4nDquG6qOG7p3DhuqrDquG6qOG7pUThuqnDqsag4buN4buEw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDqnbhu4nDqnhyeMOq4bqoanjDucOqxqF0w6rhuqxqeMOqw4Lhu6Xhu5F3w6rhu5XEkMOsw6rGoOG7p3J4w6o+4bqmxKnhu5Xhu6XDquG6qOG7p3HDgsOq4buVw7R4w6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhu4Dhu4nDqsO54bun4bq+w6rGocOJ4bq24buVw6rhuqrhu4TDquG6qMWpeOG6rcOqd8OB4bunw6rhu6Xhu4l4w7nDquG7gOG7icOqxqHDteG6qsOq4bqmw6zDquG6qOG7peG6qsO0eMOqduG6tuG7p+G6qcOqWOG7peG6vnjDucOq4bqk4bqqasOq4buXw4nDrMOq4buA4buJeMO5w6rhuqjhuqbhu7HhuqrDqnhveMO54bqtw6rGoXLhuqrDquG6qGx3w6rhuqhtw4LDquG7lcSQw6zDquG6qOG7pcOJxIJ4w7nDquG7peG7p3PhuqrDqsag4buncnjDqj7huqbEqeG7leG7pcOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bul4bupw6rhuqjhuqbDieG6sHjDucOqxqHDvXjDqnjhu6XDtHjDquG7gOG7icOq4bul4bunc3jDquG7lcO9w6p3b+G6qMOq4bqoxKnhu6fDquG7leG7i+G7lcOq4bqs4buncOG6qsOq4bqo4bul4bupw6rhurLDquG7pOG7icOqWOG6oOG7p+G6rcOqd+G6oOG6qMOq4bqsw4HDquG6qOG7q3jhu6XDquG7r+G7peG6qsOq4buA4bq84buVw6rDguG7pcWpw6zDquG7mG3hu5XDquG7gOG7icOqd+G7p3J4w6o+4bqm4bqqeMO54bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkVjhu6Xhur54w7nDqnhsd8Oq4bqk4bqqw6zhuq3Dqsahw4nhurB4w7nDqsah4bunw6rhu5XEkMOsw6p44bul4buncuG6qsOq4bqo4bulw6x44bulw6p44buncHjDquG7r+G7pUF4w7nDquG7leG7peG7q8OqduG7icOq4oCcxqHDteG6qsOq4bqk4bqq4buNeOKAncOq4buV4bulecOq4buV4buL4buVw6rhu5XEgsOq4bqk4bqqw6x44bqtw6rhu5d5w6x44bulw6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDqnfhu4nDquG7leG7s3jDquG6qOG6vMOqd8aweOG7pcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhuqzhurzDqnjDueG7peG7p3PDgsOq4buVxJDDrMOqd8aweOG7peG6qcOqPuG6quG7hMOqeOG7peG7p3B44bqtw6rhuqhD4buEw6rhuqjhurp4w7nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhu6XhurbDguG6rcOq4bqo4bq6eMO5w6rGoeG7p3R3w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDqsOC4bul4buL4bqow6rGoXF4w6rGocWp4buV4bulw6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4buX4buJ4bunw6rhu6XDrOG7hMOqeMO5bXjhuqnDquG7ruG7peG6suG7p8OqeMO54bul4bunc8OCw6rhu5XDtXjDqkbDquG7leG7pcWp4bqtw6rhu6/hu6dweMOq4bqo4bqmxrDhuq3DquG7mXJ4w6rhu5nhu6vDquG6pOG6quG7hHHhuqjDquG6qOG7jXfDquG7lcOsecOq4buVRXjDucOq4buVw7V4w6rhu5Vqw6rigJzhuqjhu6Xhu6dweMOq4bqo4bul4bqw4bunw6rGoeG7qcOsw6p24bq24bun4oCd4bqtw6rhu6V54buJeMOq4bqoeeG7iXjDquG7r+G7pUF4w7nDquG7lcO9w6rhu5Xhu6XDg8Oq4buV4bulecOqeOG7peG6vnjDucOqannDquG6qMOJ4bqyeMO5w6rhu4Byw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu5VBeMO5w6rhu5d1w6rhu5fhu4l4w7nDquG7gOG7icOqeOG7pcOseOG7pcOq4buV4bulw714w7nhuqnDqldv4buVw6rhu5dDw6rhu4DDtOG7hOG6rcOqxqHDieG6sHjDucOq4buX4buJ4bun4bqtw6rigJzhu5Xhu6Xhu414w6rhu5Xhurh4w7nhuq3Dqsah4buLw6p3cnfigJ3huq3DquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7lUF4w7nDquG7leG7peG7q8OqxqFxeMOq4buA4bqu4bunw6p44bul4bq+eMO5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buX4buLd8Oq4bqo4bulw6zhu4TDqsah4bqi4bunw6rhu4Dhu4nDquG7meG7p3HhuqjDquG6qOG7pcOs4buEw6rGoeG6ouG7p+G6rcOq4bqo4bulxanhu5Xhu6XDqnjDueG7peG7p8Oq4bqo4bqmeXjDucOq4buV4bqq4bqg4buVw6rhuqzDgXjDucOqduG6qkF4w6rhu5nhu6dxeMOqxqHhuqB4w7nhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG6qOG7m+G7guG6qC3DrHbhu6fDuXjhuqXDquG6puG7p8O54bul4bqo4bqn4bq9xJFk4bqs4bqo4bqmeXjDucSR4buY4buJ4bunw6rhu4Dhu4nDqmp44bul4bqlw6o24bunc+G6qMOq4bukw4nEgnjDuWQv4bqs4bqo4bqmeXjDucSRZC/DgsSR


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]