(vhds.baothanhhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển U20 Việt Nam Đinh Thế Nam vừa quyết định thay thế, bổ sung 3 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ của CLB Đông Á Thanh Hóa là Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Mỹ.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukRDKTwoWFfDmkThu6XDmeG7oFbhurzhu4Dhurzhu5jhu44+4bq8PMOZXeG6vOG7mF3DjeG6vMOpw7Nl4bq84bq74bu4V8Oa4bq8w6Phurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bq84buWIDrhu5jhurzDmuG7suG7pOG6vOG7kiThurwpPlfDmuG6vDXhu4pY4bq84buWPeG7pOG6vDw+OFNX4bq84bun4buAw4rhurzDveG7pFI84bq84buNw41WQy8pPChYV8OaREMvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4buLxqDDjeG7lOG6ukThu4vDs8O94bq8PCggO1fDmuG6vOG7lj3hu6Thurw8PjhTV+G6vOG7p+G7gMOK4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6vOG6u+G7pFfDmeG6vOG7pcOZUOG6vOG7jcONVuG6vDUxw43hurwhPjhQPOG6vOG7lsavV8OZ4bq8PMOZw4044bq8PMOZUOG6puG6vOG7kiThurwpPlfDmuG6vOG7huG6vOG7mOG7jj7hurw8w5ld4bqm4bq8PChYV8Oa4bq84buWWeG6vOG7mFnhurzhu4Dhurzhu5jhu44+4bq8PMOZXeG6vOG7mF3DjeG6vMOpw7Nl4bq84bq74bu4V8Oa4bq8w6Phurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bq84buu4buK4bq84buNw5o+OFRX4bq84bulw5nDjOG7pOG6vMO5Klfhurw14buK4bq84buNw5o+OFRX4bq84buNw5rhu7Lhu5jhurzDsuG6oeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7lDzDmT5W4buS4bq84bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vEZGRy434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4bukNeG6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy9XxqA2KS/hu4Dhu4Dhu4bDii/hur5GSOG7lOG7guG7gOG6vuG7gkfhu4BGPOG7hOG7hsOK4buG4buA4buuw4rhuqzhu7Auw5rhurQoxILhu4bDiuG6uuG6vMON4buuPMSC4bq64bulw5nhu6BW4bq84buA4bq84buY4buOPuG6vDzDmV3hurzhu5hdw43hurzDqcOzZeG6vOG6u+G7uFfDmuG6vMOj4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjeG6vOG7liA64buY4bq8w5rhu7Lhu6Thurzhu5Ik4bq8KT5Xw5rhurw14buKWOG6vOG7lj3hu6Thurw8PjhTV+G6vOG7p+G7gMOK4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6uuG6vDbhu6Thu5Q8w5nEguG6ukjDisOK4bq64bq8w5nGoOG7pMOaw5k8xILhurpGRkfhurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukThu6Xhu6RRV+G6vDVS4bq84buNw5o+OFRX4bq84bulw5nDjOG7pOG6vMO5KldDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7jcOZTVbhurzhu5LEqFjhurzhu5bEqFbhurzhu64y4buY4bq84buuIDpXw5rhurzhu5jDmVjhurzhu5Y94buk4bq8PD44U1fhuqbhurzhu4vDs8O94bq84bq74bukV8OZ4bq84bulw5lQ4bq84buNw41W4bq84buWSuG6vOG7rljhu4jhu6Thurzhu4bhurzhu5jhu44+4bq8PMOZXeG6vOG7ruG7iuG6vMOZw5U+4bq8NVLhurzhu43Dmj44VFfhurzDvUtX4bq84bulKOG7pFI+4bqm4bq8POG7pFFX4bq8NVLhurzhu43Dmj44VFfhurzhursw4buY4bq8w73hu6RSPOG6vOG7mF3DjeG6vOG7i1jhu4pXw5rhurzhuqNXw5nhurzDrOG7pMON4bq8w7PDjeG7pOG6vDXhu4rhurw84bukUVfhurw1UuG6vHTDmcONV+G6vMOz4buI4buY4bq84bq5ICpXw5rhurzhu5hdw43hurzhu4vhu4rhurzhu4094buk4bqs4bq84bulw5nDjTjhurw8w5lQ4bq84buYw5lY4bq84buG4bq84buY4buOPuG6vDzDmV3hurw8KOG7oFfhurzhu67hu4rhurw84bukUVfhurw1UuG6vOG7jcOaPjhUV+G6vOG7pcOZw4zhu6ThurzDuSpX4bqm4bq8POG7pFFX4bq84buW4buIWOG6vOG7jcOaPjhUV+G6vOG7jcOa4buy4buY4bq8w7LhuqHhurzhu5hdw43hurzDqcOzZeG6vOG6u+G7uFfDmuG6vMOj4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjeG6vDXhu4rhurzDmcOVPuG6vDVS4bq84buNw5o+OFRX4bq84bq7MOG7mOG6vOG6o1fDmeG6vOG7mF3DjeG6vOG7i+G7iuG6vOG7jT3hu6ThuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7jcOaPjhUV+G6vOG7pcOZw4zhu6ThurzDuSpX4bq8NeG7iuG6vOG7jcOaPjhUV+G6vOG7jcOa4buy4buY4bq8w7LhuqHhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7lsOMV8OZ4bq8w5rhu6TDjOG6vOG7ruG7iuG6vOG7gOG6vMOaICpXw5rhurxWTjzhurw8KOG7ouG6vCjhu4w84bq8PCjhu6RTV+G6vDXhu7JXw5rhurzhu5hdw43hurzhu5JZV8Oa4bq84buWw4zhurw3MOG6vOG7pcOZw41Xw5nhuqbhurw8KFhXw5rhurzhu5ZZ4bq84buNw5o+OFRX4bq84bulw5nDjOG7pOG6vMO5Klfhurzhu5ZK4bq8w5pZLuG6vFZOPOG6vDwoWFfDmuG6vOG7lMONV8OZ4bq8KcOM4buYw5nhurzhu5ZLV8Oa4bq84busOeG6vDzDmcONVuG6vOG7lDLhurzDvS3Ds8agw43Dmj7GoOG6vOG7gMOK4buA4buA4bq84buYXcON4bq8w6nDs2Xhurzhurvhu7hXw5rhurzDo+G6vOG7pcOZw41Xw5nhurzhu4tZw43huqzhurzhu43Dmj44VFfhurzhu43DmuG7suG7mOG6vMOy4bqh4bq84buWSuG6vDwxV8Oa4bq84buYw5kq4buk4bq84busw5nDjOG6vFck4buk4bq84buSw5U84bq8POG7iOG7pOG6vOG7mMOM4buY4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vDwo4bui4bq8PDHhurzhu6fhur7hu4Thurzhu5ZQV+G6vOG7p+G7gOG6vuG6vOG7mF3DjeG6vOG7lj3hu6Thurzhu5JZV8Oa4bq8NzDhurzhu6XDmcONV8OZ4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG7huG7hi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4bukNeG6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy9XxqA2KS/hu4Dhu4Dhu4bDii/hur5GSOG7lOG7guG7gOG6vuG7gkjhur5GPOG7gklH4buER+G7rsOK4bqs4buwLsOa4bq0KMSCR+G7gEjhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG7pcOZ4bugVuG6vOG7gOG6vOG7mOG7jj7hurw8w5ld4bq84buYXcON4bq8w6nDs2Xhurzhurvhu7hXw5rhurzDo+G6vOG7pcOZw41Xw5nhurzhu4tZw43hurzhu5YgOuG7mOG6vMOa4buy4buk4bq84buSJOG6vCk+V8Oa4bq8NeG7iljhurzhu5Y94buk4bq8PD44U1fhurzhu6fhu4DDiuG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buE4buG4buG4bq64bq8L0RDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouw6nDjS484bukWFfhurpE4bul4bukUVfhurzhu5bhu4hY4bq84buNw5o+OFRX4bq84buNw5rhu7Lhu5jhurzDsuG6oUMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4buNw5kg4bq8NcOVOOG6puG6vMOpw7Nl4bq84bq74bu4V8Oa4bq8w6Phurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bq84buWWVfDmuG6vMOaWS7hurzhu4vDs8O94bq8w7LDjeG7pOG6vOG7tT7Dklfhurzhu4s6LuG6vDXhu4rhurzhu4bhurzhu5jhu44+4bq8PMOZXeG6vMOaI1bhurzDmcOVPuG6vDVS4bq84buL4buK4bq8w6nDmcOSPuG6vHTDmeG7pOG6puG6vDzhu6RRV+G6vDVS4bq84buNw5o+OFRX4bq84bulw5nDjOG7pOG6vMO5Klfhurw14buK4bq8POG7pFFX4bq84buW4buIWOG6vOG7jcOaPjhUV+G6vOG7jcOa4buy4buY4bq8w7LhuqHhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMO5w40+4bq84buWOjzhurw8w5Uu4bq8PCg+V8Oa4bqm4bq84buWPeG7pOG6vOG7p+G7gMOK4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6vCnhu57hurzhu5Qy4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vOG7p+G6vknhurwhPkDhu5jhurw8UOG6vOG7gMOK4buA4buA4bq8PDHhurxXw5rhu4o44bq84buE4bq84buWUFfhurzhur7hur4tSOG6vDzhu4jhu6ThurxlxahXw5nhurzhurkgKlfDmuG6vDUm4buk4bq8KTLhurw8w5nDjVbhurzhu5Qy4bq84buYXcON4bq84buYw4zhu5jhurzhu5Y94bukw4LhurzDveG7pFI84bq84buNw41W4bqm4bq84bulw5nDjOG7pOG6vMOzw41X4bqm4bq8w7LDjeG7rsONOCnhu6TDjeG6vDXhu4rhurzDsjjDjVdWw40o4bqs4bq8w7nDjT7hurzhu5ZZ4bqm4bq8PMOZ4buOOOG6vDwow53hurzhu4vDs8O94bq84bq74bukV8OZ4bq84bulw5lQ4bq84buNw41W4bq8KeG7nuG6vOG7ruG7oFfhurzhu5YgP1fDmuG6vCnDjVfDmuG6vDzDlS7hurzDmT7hu4xX4bq8NeG7iuG6vDzDmeG7pOG6vOG7luG7jD7hurzhu5jhu7Lhurw3w4w84bq8POG7iOG7pOG6vOG7jcOZw5U84bq8ZcSoV+G6vDwx4bq8V8Oa4buKOOG6vOG6vuG7huG6vOG7llBX4bq84buARi1I4bqs4bq8w73DnVfDmuG6vOG7rljhu4jhu6ThurzDqXsu4bq84buSWVfDmuG6vOG7lsOM4bq84bun4buAw4rhurzhu5jDmcOSPuG6vMOj4bq84buAw4rhu4Dhu4bhurzhu5LEqFfDmuG6vMOt4bq84buU4bukVFfhurwow43hurw84buI4buk4bq84buJV+G7lFhXxqAp4bukw43hurw8MeG6vOG6vuG7guG6vOG7llBX4bq84bq+SC1J4bq8PCbhu6ThuqzhurzhurtA4buk4bq8PMOZXeG6vOG7mF3DjeG6vDzDmeG7jjjhurw8KMOd4bq84buLw7PDveG6vOG6u+G7pFfDmeG6vOG7pcOZUOG6vOG7jcONVuG6vOG7ruG7iuG6vOG7p+G7gMOK4bq84buJV+G7lFhXxqAp4bukw43huqbhurzhu6fhu4DDiuG6vOG7iyNXw5rhurxvWFfDmuG6vOG7pSg+V8Oa4bq8dT5A4buY4bq8NeG7iuG6vOG7p+G7gMOK4bq84bul4bukVlgo4bq8w7PGoCk8xqDhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4bqjPjzDmVgo4bq6REMpPChYV8OaRMOy4buIV8OZ4bq8w6kgP1fDmkMvKTwoWFfDmkRDLy5E

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]