(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 2 năm tiến hành khai quật Đường Hoàng gia - Thành nhà Hồ (từ 25-11-2021 đến 30-7-2022), Viện Khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã phát hiện thêm nhiều điểm mới ở con đường này. Qua đó, làm rõ hiện trạng cấu trúc và vật liệu xây dựng con đường Hoàng Gia trong nội thành qua các thời kỳ lịch sử.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWpUELhu6xQLeG7s+G7iOG7hOG7hkrhu6PGsOG7iELhu4BQ4bufxal14buF4buCw4nEqMawSuG7guG7hOG6ulHGsOG7nOG7guG7tVDGsOG7guG7hOG6vErGsMSo4buY4buExrDGoMawPuG7hMaw4bugQUrGsOG7heG7guG6uMaw4buG4buE4buY4buExrDhu4Xhu4Lhu7dK4buCxrBK4buC4bu3xrA44buOdC/hu4Lhu6t1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w4QuG7s+G6qMWpdeG7g+G7s1HGsOG7huG6skrGsOG7scawSsOAxKjGsFDhu4ThurhKxrDhu4Lhu7dK4buCxrDhu4rhu4Lhu7Phu4TGsOG7olHhurRQxrB7w5nhu5RK4buGxrA4S+G7t0rhu4bGsOG7huG7hOG7s8awLcaw4buF4buC4bu3SuG7gsawSuG7guG7t8awOOG7jsawclDhu6bGsOG7sXYt4bur4burLeG7seG7qeG7seG7q8aw4bqq4bq4Ssaw4but4bupLXgt4bux4bup4bux4buxc+G7ocawbeG7hOG6vErGsMSD4buCQUvGsOG6rMOUxrDhu4JO4bqsxrDhu6rhu7fGsOG7heG7nlFK4buGxrBQ4bqwxKjGsClBS8awUOG7jkrGsD7hu4TGsOG7oEFKxrDhu4Xhu4Lhu7dK4buCxrBK4buC4bu3xrA44buOxrDhuqrDgcaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawUOG7gsOJxKjGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhuqrhu4TDisSoxrDEqOG7mOG7hMawxqDGsOG6rEtKxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsErhu7fhu65wxrDhu4FR4buzxrDhuqpM4buhxrDhu4jhu7fEqMaw4buew5PGsOG7guG7hOG6vErGsFDhu57hu7lK4buGxrDhuqzhurZRxrBQ4bueUuG6rMaw4buq4bu3xrDhu6rhurRQxrDhu4jhu4ThurxRxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsaw4bqsS0rGsOG6qsOZ4buUSuG7hsawOEvhu7dK4buGxrA34buE4buzxrBQ4bueS0rhu4bGsErDleG7hMawUOG7guG7t0rhu4LGsOG7olHhu7PGsOG6rOG7teG6rMawUOG7guG7lOG7hMaw4buKV8aw4buISOG6rOG7gsaw4bugxq9wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsHbhu63hu6vhu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu7HDvS/hu7Hhu6l44bqo4bup4bupeOG7reG7qeG7qeG7rVDhu63hu7Hhu63hu6vhu6/hu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nDveG7r+G7r8WpxrDhu7Phu4hQ4buZxanhu4Xhu4LDicSoxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawxKjhu5jhu4TGsMagxrA+4buExrDhu6BBSsaw4buF4buC4bq4xrDhu4bhu4Thu5jhu4TGsOG7heG7guG7t0rhu4LGsErhu4Lhu7fGsDjhu47Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7q8WpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdTxLSsaw4bqqw5nhu5RK4buGxrA4S+G7t0rhu4bGsDfhu4Thu7PGsHLhu4Lhu7Phu67GsOG6t+G7hsWoxrDhuqrhu7lLc8aw4buI4bu3xrDhuqxLSsaw4bqqw5nhu5RK4buGxrA4S+G7t0rhu4bGsOG6quG6uMaw4bqq4buE4buhxrBK4bqixKjGsMagxrDhuqzhu4JGSuG7gsaw4buG4buE4buo4buzxrDEg+G7hErhu4LGsOG6qsOSxrBQ4buCQkvGsFDhu55U4bqsxrAp4bqg4bqsxrDigJPGsOG6t+G7s8SoxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7olHhu67GsOG7gkvhu7nhuqzhu4LGsFDDlErhu4bGsFDhu4LDisaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu14bqsxrDEg+G7hErhu4LGsOG6qsOSxrDhuqzDlMaw4bq/4buCw5nhu5JK4buGxrB7w5JK4buGcMaw4buBUeG7s8aw4bqsUcOV4bqsxrDhu4rhu4Lhu7Phu4TGsOG7olHhurRQxrBQ4buC4bq24buuxrDhu57Dk8aw4bqo4bq2UcawUEbhuqzhu4LGsOG6qsOZ4buUSuG7hsawOEvhu7dK4buGxrA34buE4buzxrDhuqxNSsaw4buI4bu54buExrDhuqrDmeG7luG6rMaw4buKw6jGsOG6quG7tcaw4bus4buzSuG7gsaw4buq4bu3xrDhu4jhu7VQxrDhuqrhu7XGsOG7nOG7guG7hOG6uErhu6HGsErhuqLEqMaw4bqs4buCRkrhu4LGsOG7huG7hOG7qOG7s8aw4bqsw5RK4buGxrDhurfhu7PEqMaw4buF4buC4bu3SuG7gsawSuG7guG7t8awOOG7juG7ocaw4buCw5nhu5hK4buGxrAp4bqg4bqsxrAtxrDhurfhu7PEqMawcinhuqDhuqzGsOG7iOG6vOG6rOG7gsaw4buF4bqw4buuxrDhu6/hu6l04bugUeG7nHXhu6l0L+G7oFHhu5x1c+G7ocawSuG7jOG7hMawUOG7gsSCSuG7hsaw4buq4bq6xrDhu5zhu4JG4buzxrDhurfhu7PEqMaw4bqq4bq4Ssaw4bqo4buExrBQRuG6rOG7gsaw4bq34buzxKjGsDfhu4Thu7NLxrBK4buM4buExrDhu6rhurrGsOG7nOG7gkbhu7PGsCnhuqDhuqzGsOG6rEtKxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG7gsOZ4buYSuG7hsaw4buq4bu3S8awUOG7nlFK4buGxrBQ4bqwxKjGsErDleG7hMawUOG7guG7t0rhu4JwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsOG7r3bhu6nhu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu7HDvS/hu7Hhu6l44bqo4bup4bupeOG7reG7qeG7seG7r1Dhu6vhu6t54but4bup4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZ4buvd+G7q8WpxrDhu7Phu4hQ4buZxanhu4Xhu4LDicSoxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawxKjhu5jhu4TGsMagxrA+4buExrDhu6BBSsaw4buF4buC4bq4xrDhu4bhu4Thu5jhu4TGsOG7heG7guG7t0rhu4LGsErhu4Lhu7fGsDjhu47Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWp4buvduG7qcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7gVHhu7XGsFDhu55HSuG7gsaw4buK4buC4buz4buExrDhu6JR4bq0UMaw4bqs4buCS8awUOG7guG6tuG7ruG7ocaw4bqsTMaw4bugxajGsOG7iuG7guG7teG6rMaw4bqm4buE4bq8UMaw4buew5PGsOG7nuG6vFDGsOG7quG6usaw4buq4bq0UMaw4buI4buE4bq8Ucaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG6rEtKxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsMagxrDhu4Lhu7Phu4TGsOG7iuG7glHGsOG7suG7ocawKXDGsOG7heG7ueG7hMaw4buK4buCUcaw4buy4buhxrDhu6rhurRQxrDhu4jhu4ThurxRxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsaw4bqsS0rGsOG6qsOZ4buUSuG7hsawOEvhu7dK4buGxrA34buE4buzxrDhuqzhu4JVxrDhu67hurhRxrDhu4jhu7fGsOG6quG7tcaw4buc4buC4buE4bq4Ssaw4buK4bq4UMaw4buC4buW4bucxrDhu6rhu5jhu4TGsOG7huG7ueG6rOG7gsaw4bus4bqw4buucMawxIPhu4JRxrApxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG6rEzGsOG7quG6tFDGsOG7iOG7hOG6vFHGsOG6quG7tcaw4buc4buC4buE4bq4SuG7ocawxKjhu7fGsOG6rOG7glXGsOG7ruG6uFHGsOG7iOG7t8aw4buG4bu54bqs4buCxrBK4buGTOG7hMaw4buqVErhu6HGsFDhu55LSuG7hsaw4bqqTMaw4bqs4buCVcaw4buu4bq4Ucaw4buI4bu3xrDhu4bhu7nhuqzhu4LGsOG7gkdK4buCxrDhuqzhu4Lhu6jGsErhu4LhurRQxrDEqOG7t1HGsOG6qk/GsFDhu4Lhu5Thu4TGsDjhu45wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsaw4bqoUOG7glHEqOG6psWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsOG7r3bhu6nhu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu7HDvS/hu7Hhu6l44bqo4bup4bupeOG7reG7qeG7r3hQ4burw712duG7r+G7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mXjhu6vFqcaw4buz4buIUOG7mcWp4buF4buCw4nEqMawSuG7guG7hOG6ulHGsOG7nOG7guG7tVDGsOG7guG7hOG6vErGsMSo4buY4buExrDGoMawPuG7hMaw4bugQUrGsOG7heG7guG6uMaw4buG4buE4buY4buExrDhu4Xhu4Lhu7dK4buCxrBK4buC4bu3xrA44buOxanGsOG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu5nFqXnhu6nhu6nFqcaw4buCQuG7hOG7huG7glDhu5nFqeG7r3bhu6nFqcawL3V0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXVt4bq6xrDhuqjhu4TGsFBG4bqs4buCxrDhu4rhu4ThurhKxrBQ4bueUuG6rOG7ocawUOG7nsOJSsawUOG7nlThuqzGsOG6qsOZ4buUSuG7hsawOEvhu7dK4buGxrA34buE4buzxrBQ4bu54buExrDhuqzhu7XhuqzGsOG7iuG7glHGsOG7suG7ocawKeG7ocaw4bqq4bq4SsawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7seG7scaw4bqqw4HGsOG7rFHhurZQxrDhu4jDlcaw4buC4bu3SuG7hsaw4bqs4buCVOG6rMaw4bqo4bq2UcawUEbhuqzhu4LGsOG7iuG7hOG6uErGsFDhu55S4bqsxrDhu4jhu5hKxrDhuqxV4buzxrDhu4rhu4RK4buCxrDhuqrDknDGsOG7heG7ueG7hMaw4buK4buCUcaw4buy4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7iuG7hOG6uErGsFDhu55S4bqsxrDhuqrDgcaw4busUeG6tlDGsOG7iMOVxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6rOG7teG6rMawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7seG7qcaw4buq4bu3xrDhu7Hhu6nhu7Hhu6vGsOG7quG7mOG7hMaw4bqsVMSoxrDhu4rhu4ThurhKxrBQ4bueUuG6rMawUOG7nlFK4buGxrBQ4bqwxKjGsFDhu7nhu4TGsOG7iuG7glHGsOG7qsWo4bqsxrDhurfhurpKxrBtUeG7s3DGsOG7heG7ueG7hMaw4buK4buCUcawKeG7ocawUOG7psaw4bqsUeG7jOG7hMawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7seG7q8aw4bqq4bq4SsawUOG7guG7tUrhu4bGsHgt4bux4bup4bux4bux4buhxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7iuG7guG7s+G7hMaw4buiUeG6tFDGsFDhu4Thurjhu5zGsFBU4bqsxrDhu4jhu7fEqMaw4busUeG6tlDGsOG7iMOVxrDhu7HGsOG7iuG7hOG6uErGsFDhu55S4bqsxrDhuqzDlErhu4bGsOG7quG7t8aw4burxrDhuqxUxKjGsOG7iuG7hOG6uErGsFDhu55S4bqsxrBQ4bueUUrhu4bGsFDhurDEqMawUOG7ueG7hMaw4buK4buCUcaw4buqxajhuqzGsOG6quG7s0rhu4bGsOG6rEzGsOG7scawUOG7guG7t0rhu4LGsOG6puG6tOG6rMaw4bqq4bu1xrDhuqzhu4Lhu7nEqMaw4bue4buOSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMaw4buF4bue4bqySsawLcawOOG7jnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7reG7q+G7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7scO9L+G7seG7qXjhuqjhu6nhu6l44but4bur4buv4bupUHZ2eMO94bux4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZ4bux4bupecWpxrDhu7Phu4hQ4buZxanhu4Xhu4LDicSoxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawxKjhu5jhu4TGsMagxrA+4buExrDhu6BBSsaw4buF4buC4bq4xrDhu4bhu4Thu5jhu4TGsOG7heG7guG7t0rhu4LGsErhu4Lhu7fGsDjhu47Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7q8WpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdXvhu4zhu4TGsOG7quG7mOG7hMaw4bqo4buExrDhu6rhurRQ4buhxrDhu6rhurrGsOG7quG6tFDGsOG7iOG7hOG6vFHGsOG7iuG7hOG6uErGsFDhu55S4bqsxrDhuqrDgcawUEfEqMawUOG7guG6tuG7rsawSuG7guG7hOG6ulHGsOG7iEvhu7nhu4TGsOG7gkdK4buCxrDhu4bhu7nhuqzhu4LGsFDhu57hu7NK4buGxrBQ4bueRsaw4buCS+G7s8aw4bqsUuG6rOG7ocaw4buCS+G7s8aw4bugQkrhu6HGsOG7gkvhu7PGsOG6quG7jkrhu4bGsFDhu4ThurpKxrBQ4buC4buU4buExrDhuq9WLeG7heG7nuG6skrhu6HGsOG7gkvhu7PGsOG6qOG6sOG7rsawUOG7guG7lOG7hMaw4bqvw4nGsOG7oEFKxrDhu6xR4bq2UMawUOG7ueG7hMaw4buF4buCw4BK4buGxrDhuq9LSuG7hsaw4buq4bu3xrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buIS+G7ueG7hMaw4buCR0rhu4LGsOG7huG7ueG6rOG7gsaw4buqUcOSSuG7huG7ocaw4buG4bu54bqs4buCxrDhuqzhu4Lhu6jGsErhu4LhurRQ4buhxrDhu4bhu7nhuqzhu4LGsFDhu57hu7NK4buGxrBQ4bueRsaw4bqsTMaw4buESsaw4bqs4buC4buoxrA44bu1Ssaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7oEFKxrDhu6xR4bq2UMawUOG7ueG7hMaw4buF4buC4bu3SuG7gsaw4bq34buC4bu3xrA44buO4buhxrBQw5nhu5JK4buGxrBQxajGsErhu4LDmcaw4bqs4bu14bqsxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7iuG7guG7s+G7hMaw4buiUeG6tFDGsFDhu57DmeG7mOG6rMaw4bqq4bqw4buucMaw4bq34buGS+G7t+G7hMaw4bue4buz4buhxrDhuqxNSsaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8Ssaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG6rOG7teG6rMawxKhBSuG7gsaw4buI4bu1xrDhuqrhurrGsFDhu57hu7NK4buGxrBQ4bueRsaw4bue4buOSuG7huG7ocawxKhBSuG7gsawSuG7hkzhu4TGsOG7oEJKxrDhu4pD4buc4buhxrBK4buGTOG7hMaw4bqsS0rhu4bGsFDhu57hu7VK4buGxrDEqEJKxrDhu6rhu7dK4buGxrBQ4buC4buU4buExrDhu4Xhu57hurJKxrA44buOcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHnhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrDhu6924bup4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4bux4buxw70v4bux4bupeOG6qOG7qeG7qXjhu63hu7Hhu7F5UOG7q8O94bux4bup4bux4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZduG7reG7q8WpxrDhu7Phu4hQ4buZxanhu4Xhu4LDicSoxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawxKjhu5jhu4TGsMagxrA+4buExrDhu6BBSsaw4buF4buC4bq4xrDhu4bhu4Thu5jhu4TGsOG7heG7guG7t0rhu4LGsErhu4Lhu7fGsDjhu47Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWp4buvduG7qcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdTxRw5XhuqzGsOG7iuG7guG7s+G7hMaw4buiUeG6tFDGsOG6qsOBxrDhu4jhu7fEqMaw4buew5PGsOG7guG7hOG6vErGsFDhu57hu7lK4buGxrDhuqzhurZRxrBQ4bueUuG6rMaw4buq4bu3xrDhu6rhurRQxrDhu4jhu4ThurxRxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsaw4bqsS0rGsOG6qsOZ4buUSuG7hsawOEvhu7dK4buGxrA34buE4buzxrBQ4bueS0rhu4bGsErDleG7hMawUOG7guG7t0rhu4JwxrDhu4Xhu55LSuG7hsawSsOV4buExrBQ4buC4bu3SuG7guG7ocaw4bqsS0rGsOG6qsOZ4buUSuG7hsawSuG7t+G7rsaw4bqsTMaw4buIRcaw4bqs4buCScaw4bqsTMawxKjDlVDGsOG7iOG7t0rGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4buew5VK4buGxrDhu4rhu4JLQUrhu4bGsOG7huG6skrGsHbEqMawSuG7gsOZxrDhuqrDgcaw4busUeG6tlDGsOG7iMOVxrDGoMaw4buG4bqySsaw4bqsxq/hu7PGsOG6t+G7s8SocMawbeG6usaw4buq4bq0UMaw4buI4buE4bq8Ucaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bhu6HGsOG7nOG7guG6skrGsErGr+G7s8aw4buc4buCRuG7s8aw4bq34buzxKjGsOG7oEXGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu4jhu7VQxrDhuqrhu7XGsOG7nOG7guG7hOG6uErhu6HGsOG7nOG7guG6skrGsErGr+G7s8aw4buc4buCRuG7s8awKeG6oOG6rMaw4bugRcaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqm4bqiSuG7hsaw4buG4bu54bqs4buCcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHnhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24but4bur4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4bux4buxw70v4bux4bupeOG6qOG7qeG7qXjhu63hu7Hhu6nhu69Qdnnhu7Hhu6nhu6vhu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nhu63hu6nDvcWpxrDhu7Phu4hQ4buZxanhu4Xhu4LDicSoxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawxKjhu5jhu4TGsMagxrA+4buExrDhu6BBSsaw4buF4buC4bq4xrDhu4bhu4Thu5jhu4TGsOG7heG7guG7t0rhu4LGsErhu4Lhu7fGsDjhu47Fqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7q8WpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdXvhu4ThurpRxrDhu6JR4buzSsawUOG7nk5K4buGxrDhu4Lhu5JKxrDhu6rhu7fGsOG7iOG7t8awxKhU4bqsxrBQ4buEw4lRxrDhu4jhu5hKxrBK4buC4bq2UMawUOG7nktK4buGxrDhuqzDkkrhu4bGsOG6rFHDleG6rMaw4buK4buC4buz4buExrDhu6JR4bq0UMawSuG7huG7guG7hMOJSsaw4bqs4bukUcaw4buF4buC4bu3SuG7gsawSuG7guG7t8awOOG7juG7ocaw4buI4bu3xrBK4buG4buC4buEw4lKxrDhuqzhu6RRxrDhuqxLSsaw4bqqw5nhu5RK4buGxrA4S+G7t0rhu4bGsDfhu4Thu7PGsErhu4LhuqLEqMawUEfEqMaw4buC4buEw4pRxrDhuqzhurZRxrBQ4bueUuG6rMawUMOUSuG7hsawUOG7gsOKxrDhuqxV4buzxrDhu4rhu4RK4buCxrDhuqrDknDGsG3hurrGsMSow4NQxrBK4bu34buu4buhxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7iuG7guG7s+G7hMaw4buiUeG6tFDGsOG6qsOBxrDhuqxMxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buc4buC4bu1UMaw4buC4buE4bq8SsawxKjhu5jhu4Thu6HGsOG6qkxK4buGxrDhu4ZM4bucxrDhu6rhu7dLxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsFBHxKjGsOG7guG7hMOKUcaw4bqs4bq2UcawUOG7nlLhuqzGsOG7quG7t8aw4buK4buE4bq4SsawUOG7nlLhuqzGsOG7heG7guG7t0rhu4LGsErhu4Lhu7fGsDjhu47GsOG7olHhu7PGsOG6rOG7teG6rMawUOG7guG7lOG7hMaw4buKV8aw4buISOG6rOG7gsaw4bugxq9wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu7JRUOG7gkvhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqVBC4busUC3hu7Phu4jhu4Thu4ZK4bujxrDhu57hu4Thu4bhu4JQ4bufxal14bq34buGUeG7ruG6vkrGsHvhu7lQdC/hu5x1

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]