(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ thế kỷ XIX, Cửa Hà ngày nay được nhà Nguyễn gọi là cửa quan Hà Trường (ở Phong Ý, tổng Mông Sơn, huyện Cẩm Thủy), là nơi thu thuế thuyền bè chở hàng lâm sản từ miền núi xuống miền xuôi và ngược lại qua đường thủy. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây không chỉ là nơi giao thương trên bến dưới thuyền mà còn là địa điểm bốc dỡ hàng hóa chi viện cho các chiến trường.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoSVQxrBwXeG7q3AtcOG6okThu4rhu4Jw4buMROG7hOG7gkNw4bqi4but4buCRHBEUeG7knDhu5DDieG7gkThu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6HGocSR4buecOG7kEThuqRw4bq+4bumcGkiacO0cCVQxrBwXeG7q3Dhu4JD4burVXDhu4LGsFVwxILhu5xP4bqicOG7gkThu6twOEPhu5JV4bqq4buCcENIxJBw4buA4burcOG6olDGsHDhu47hu5LGsOG7gnBd4burcMSRw5Xhu5xO4buCQ3Dhu5nDk3DhuqtE4buE4buCQ3DDrMO0cOG7kErhu4JDcDfDjOG7gkNwZEzhu4LDtHBE4buSVeG6rOG7gnAlw4Hhu4ZwxJFExqBV4buVw7Rw4buA4burcOG7gkzEkHDhu5BE4buScOG7kEThu5LhuqRw4buQROG7klXhuqbhu4Jw4bqgw6hw4bqiRMOTcEThu6vhu4JDcOG7gOG7teG7hnDDlOG7reG7gnDhu5Dhu55w4buGxJDhuqbhu4Jw4buC4buYxJBwVOG7kuG7iuG7gkNw4buGxJDhuqbhu4JwVOG7ksOMxJBwUuG7q3Dhu4JD4bucT+G6onDhu4Dhu7HEkHDhu47hu5LGsHDEguG7nE7hu4JDcOG7kETGoFXhu5FwxJHDleG7hOG7gkNwc3DhuqLhu5LEqOG6onDhur5E4bup4buCQ3DhuqJExJDhuqThu4Jw4bqiROG7iuG7gkNw4buQROG7oOG6onDDg+G7teG7gnDhuqtE4bup4buMcFLhu6twxILhuqRw4buO4buS4buK4bqicDfFqHBU4bu14buGcOG7gOG7nE/huqLDtHDhu4JMxJBwxILhu7VVcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiROG6unDhu4Dhu6tw4buCTMSQcEPEkMaw4buEcOG7kEThu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOC4buCcOG6oOG6pOG7gnDDg+G7nE3EkHDhu5BE4buSVeG6puG7gnDhu4bhu6tw4bqiR+G7gnDhu4Dhu6twxILhurjGsHDEgsSQ4bqo4buGcOG6oOG7iuG6onDDg8OScEThu6vhu4JDcERGxrBw4bqiRMSQcFLEkOG6rOG7gnDhuqJE4buEcOG6ouG7qeG6onDhuqJExJDhuqThu4Jw4buQw5Xhu5xO4buCQ+G7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhw4Phu5BE4buS4buG4bqgcMSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4bulcXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7pxc+G7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3Nzc8WpL3Lhu6Xhu6XDg8O6cuG7p3TDunXDueG7kOG7p+G7p3Phu6XDuuG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW3FqXFx4buhcMaw4buA4buQbeG7oSVQxrBwXeG7q3AtcOG6okThu4rhu4Jw4buMROG7hOG7gkNw4bqi4but4buCRHBEUeG7knDhu5DDieG7gkThu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7pXFx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO6cXPhu6FwL8ahJOG6pOG7gnAlUMawcF3hu6vhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG6q0Thu4Thu4JDcOG6ouG7reG7gkRwRFHhu5Jw4buQw4nhu4JEcOG6vkTEkOG6pOG7gnDhuqDhu7fhu5Bw4bqi4buicMawxJBw4bq+RMSQcMSC4bqk4buCcFLhu5Thu4JDcMSC4bu34buQcCXDgeG7hnDEkUTGoFVwxILhuqbhu5Jw4buG4buS4buK4buCcMOD4bue4buCQ3DhuqJE4bu14buCcMOTcOG6olDGsHDhu47hu5LGsOG7gnBd4burcMSRw5Xhu5xO4buCQ3Dhu4bhu6tw4buCQ+G7q1Vw4buCxrBVcENIxJBw4buA4burcCVQxrBwXeG7q3Dhu5nhu5BE4bq4cOG7kMOV4bu34buCcOG6q0Thu4Thu4JDcGRM4buC4buV4buRcGThu6nhuqJEcOKAnCrhu5xwxILhurjGsHDhuqJEReKAnXDhuqLGoMawcDhD4buSVeG6quG7gnDEkcOV4buvxJBwUuG7q3DDlMaw4buScOG7guG7q1Vw4buA4burcOKAnDXEkOG6pOG7gnBSduG7gnDhu5DEkOG6qOG7knDhu4Dhu5bhuqLigJ1w4bqixqDGsHA2w4JwYuG7ksOacCbDjOG7gnDEguG7r3BU4bqk4buMcCVQxrBwXeG7q3Dhu4Dhu6tww4PGsOG7gkRw4buQRHfhu4JD4buRcCrhu69VcOG7guG7mMSQcFvhu7fhu4ZwUk3EkHDhu4JDSOG7gnDhu4Lhu5jEkHDEguG7qXBSw4zEkHDhuqLGsOG7hHBzc3Hhu4bDtHBS4bup4bqiRHDEguG7qXDDg+G7oOG7gkNwxILhu6Lhu4JDw7Rw4buO4buSxrDhu4JEcOG7gnbhu4Zww5Thu4TEkHDhuqBG4buCQ3Dhu4Lhu5xN4bqicMOUw4zhu4JDcDfhu69wRMSQ4bqm4buCcERHxrBwVOG7ksOMxJBwUuG6pnDhuqDEkOG6qOG7gnDhuqLhu63hu5FwJuG6uuG7gkRw4buC4buYxJBw4buQw5Xhu63EkHDDg+G7q8SQcOG7gkThu7fhu4xw4buCRMOMcOG7gkThu5xwREfGsHDhu4DDgOG7gnBSTcSQcOG7huG7tVVw4buQw5VOxJDhu5FwZ+G7nE/hu5Bw4buO4buSxrBw4buQROG7qeG6onA4Q+G7iuG6osO0cOG7kEThu6nhuqJwZEbhu4JDcDhD4bur4buC4buR4buR4buRcMSC4bqk4buCcCVQxrBwXeG7q8O0cMOUw4zhu4JDcDfhu69wxILhu5xP4bqicOG7hsOTcMOVxKjhu4JDcMOVxrDDtHDhur5Ew4zhu4JDcOG6okfhu4Jw4bqiROG7rVVwVMSQ4bqk4buQw7RwROG7kuG7gkNwROG7r+G7gnDhu4bhu6tw4buAeeG7gkNw4buA4bq0cOG7gkThu5xw4buGxKjhu5BwROG7iHDhu4Lhu5xN4bqicOG7gE3hu4LDtHDhu4Lhu5xN4bqicFTGsOG7gkRw4buG4bucTeG7kHDhu4bhu6nhu5Dhu5FwOEPGsFVw4bqgw4Lhu4Jw4bqi4bux4buCRHDhu4Dhu6twxILhuqbhu4JwJVDGsHBd4burcOG7mWRM4buCcF3hu6tw4buQ4bugcC1wxJFE4buS4buCQ3AlROG6tuG7lXDEguG7nE/huqJwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7kOG7nnDhu5BE4bqkcOG6vuG7pnBpZ3Dhu5BETnDhuqLhu6nhuqJwxrDhu4JEcEThu5Thu4JDcOG7gMSQ4bqs4buQcOG7glFw4bqiRnDhuqLDjOG7gkNwQ8SQUXBDw4nhu4JwUuG7lOG7gkNwxILhu7fhu5Bw4buC4burVcO0cOG6ouG7muG7gkNw4buA4burcMSC4bqocOG7kEROcOG7kEThu7nhu4Jww5TDjOG7gkPDtHDhu5BE4bu54buCcOG7guG7mMSQw7Rw4buQRE5w4bqi4bup4bqicOG7gkNE4bq8xrBww5Thurxw4bqixqDGsHDhu4JDROG6vMawcOG7juG7kuG7teG7gnA2xrDhu4ZwZEzhu4JwUuG7q3Dhu5BETnDEkUThu6nhu4JEcDfDgOG7knA2xJDhuqrhu5JwXeG7seG7gkThu5FwxJHhu7fhu5Bw4bqi4butcERHxrBww5R34bqicOG7kOG7seG7hHDhu4LDguG7gnDhu4bEqOG7kHDhuqDhu6LhuqJw4buQw5XGsOG7gkRw4buQRMagVXDhu4Z54bqiw7Rw4bq+RMOM4buCQ3DhuqJE4bq6cOG6vkTEkOG6pOG7gnDGsMSQcOG6ouG7muG7gkNw4buG4buS4buK4buCcOG7gkN34buGcOG7gkTDieG7gnDhu4bhu6tw4bqiR+G7gnBDxJDhu5jhu4xwREhw4buQ4bq84buCRHDhu4BH4buCQ8O0cOG7gkThurZw4buCRMON4buGw7Rw4buG4buS4buK4buCcERHxrBw4bqi4buU4buCQ3Dhu4Lhu4Thu4Jw4buC4bucTeG6onDhu4bhu7VVcOG7kMOVTsSQ4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqElROG7rXDhu5BE4bqkcOG7huG7q3Dhu5BE4bqu4buEcEThu4hww5RMcMODxJBw4buQReG6okTDtHDhu4JExJDhuqbhu5Jw4buCROG7q3Dhu5BETHDhur5ExJBwxILhuqThu4JwUk3EkHDhu4JMxJBw4buC4burVXDEguG6puG7knDhuqJE4buS4buCQ3Dhu4bEqOG7kHDhu4JLxJBw4buCxJDhuqbhu4ZwVMaw4buEcFThu5JV4bqk4buCw7Rw4buQRMSQcEThu6Lhu4JDcMOD4bu14buCQ3Dhu5DDleG7q+G7hHDEguG7r3DEguG6pnDhu5BETOG7j3DigJw44buYxJBw4bqixrDhu4RwUk7EkHBST8SQcOG7guG7nE3huqJw4buQw5Xhu4Thu4JDcFTGsOG7gkQvcCXhu63hu4JEcOG6ouG7mnDhu4JD4bucTsSQcOG7gsawVXDhu5BEQeG7kHBEUeG7knDhu5DDieG7gkQvcDhEUeG7gkNw4buQ4bucw5Phu4JDcMOD4buScOG6okRMxJBwUuG7nE7hu4Jw4bqgReG6okRw4buCQ0jhuqIvcGfhu5Lhu4JDcMOV4buExJBwUkZw4buCQ+G7oMawcOG6okThu4rhu4Jw4buG4bu1VXBUxrDhu4JEL3Bnw73hu4JDcFLDveG7gkNw4buCROG7seG6onDhu5BExJDhuqbhu5Jww4Lhu4Zww5Thu6nhu4Rw4buQw5Xhu5jhuqIvcGPDiXDDleG7ueG7hnDDlOG7kuG7isSQcDhDSOG6onDhur5E4buY4bqicOG7gMSQw4Lhu4Jw4buQRMaw4buCRC9wKuG7knDhu4Dhu6/hu4Zw4bqiROG7iuG7gnDhu4Lhu6tVcOG6oMaw4buEcMOD4buScOG6vkThu6nhuqJEL3Ak4buI4buCQ3Dhu4DGsMSQcOG7kMSQw4Lhu4JwQ8SQTcSQcOG6ouG7reG7gkRwxILhu7Xhu5Jw4bqgeOG7gkPhu5Fw4buZJcaw4buEcDhDSOG6onA24bqqcMOD4bq44bqiRHDhu4JDROG6vMaw4buV4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqE4ROG7q3Dhu5BETHDEkeG7inBdUeG7ksO0cOG7gnbhu4ZwcsWp4bunw7nDtHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buGxKjhu5Bw4buA4bu54buCcFLhuqZwJcOB4buGcMSRRMagVXDEguG7ouG7gkNw4buQw5Xhu5xN4bqicOG6ouG7qcSQcOG7hsOC4buCRHDhu4bDjOG7gkNw4bqixqDGsHDDlMOM4buCQ3A34buvw7Rw4bqi4bupxJBw4bqiRMOC4buCRHDhuqJExrDhu4Rw4bqixqDGsHDhu4Lhu5jEkHBb4bu34buGcOG6ouG7muG7gkNww5Xhu5Lhu4JDcMSCxKjhu4JDcOG7huG7q3BSxJDhuqThu5Dhu4/hu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7oeG7keG7keG7kTh34buCQ3BSTuG7gnDhu4Lhu5jEkHBb4bu34buGcOG6okTDguG7gkRw4bqiRMOC4buCRMO04buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqFkRuG7gkNww5VO4buCcMOUw4zhu4JDcDfhu69w4buA4bucT+G7gnDhu47hu5LGsOG7gkRwROG7q+G7gkNwxILhu4jEkOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJFE4buSVeG6puG7gnDhuqJE4burxJBw4buQRMOMxJBw4bq+xJDhuqThu4xww4Phu7Hhu5Bw4buQw5XDjMSQw7Thu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGocSRROG7hOG7gkNww4Phu4Thu4JDcOG6oMOocOG7guG7osaww7Rw4buO4buSw4BVcMSC4buSw4zEkHDhuqLhu6lw4buA4buI4buCQ+G7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJsOMxJBw4bqgTnBUxrDhu4JEcOG7gsON4buCcOG7gkPDjHDEgsOM4buCQ8O04buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqElRMOocOG7guG7nEzhu4JDcOG7gOG7seG6onDhuqDhu6/EkMO0cOG7gOG7mMawcMSC4buI4buCQ3BU4buS4buGcFThu5LDguG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buo4buEcOG7huG7ueG7knBS4buSxJBw4buGd+G7kHDhuqJET3Dhu47hu5LDgsO04buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHGr8SQcFTGsHAlw4Hhu4ZwxJFExqBVw7Rw4bqiRnBS4bqmcOG7gOG7scSQcOG7gMOC4buC4buT4buh4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhuqtE4buE4buCQ3DhuqLhu63hu4JEcMSC4bq24buMcOG6ouG7muG7gkNw4buA4burcOG7gMOacMOD4buEcOG7huG7q3Dhu5Dhu55wVMawcFThu5zGsHDhu4JMxJBw4buC4burVXDhu4Dhu5LDjOG7gnDhu4Dhu6twxILhurjGsHDEgsSQ4bqo4buGcOG7kEThu5zDk+G7gkNw4buA4buv4buGcOG6osagxrBw4bq+ROG7qeG6okRw4buQREHhu4xw4buMROG7nEzhu4JDw7Rw4buA4burcOG7gkzEkHDhu5Dhu5ZwREjhu4xwxILDjOG7gkNw4buCQ+G7nE7EkMO0cOG7kMOVw4Lhu4Jw4bqg4bqk4buCcMOD4bucTcSQcOG7kEThu5JV4bqm4buC4buRcDhMxJBwxILhu7VVw7Rw4buCROG7q3A4Q+G7klXhuqrhu4JwUuG7q+G7hHBDxJBRxrBw4buQROG6pHDhur7hu6ZwaSJpcMSC4buvcMSCeeG7kHDhu4Dhu6vhu4Zw4bqiUMawcOG7juG7ksaw4buCcF3hu6twxJHDleG7nE7hu4JDcOG7gkR44buGcOG7kEThu5Jw4buQROG7kuG6pHDhu5BE4buSVeG6puG7gnDhuqDDqHDhuqJEw5NwROG7q+G7gkNw4buA4bu14buGcMOU4but4buCcOG6oHjhu4JDcMSC4bucTuG7gkNw4buQRMagVXDDg0jhuqJww5TDjOG7gkNwN+G7r+G7kXAm4bqk4buCcMSC4bu54buScOG7kEThuqRw4bq+4bumcGlpw7Rw4buCQ+G7nE7EkHDhuqtE4bup4buMcOG6okfhu4Jw4bqiROG7hHDhu4bDk3DhuqDhuqThu4Jw4buMROG7q3DEguG6qHDhu4Lhu4rEkHDhu4DEkOG6puG7gnDhu5Dhurrhu4JEcOG7gMSocOG7kOG7nnDhu5BE4bq4cFThu69wxJFExrDhu4JEcF1GxrBw4buAw4Lhu4Jw4bqrROG7hOG7gkNww6xw4buZJcOB4buGcMSRRMagVeG7lXBS4burcF3hu4jEkHBp4buS4bu14buCcOG7mWLhu5LGsOG7gnBdRsaw4buVcOG6vkTDjOG7gkNw4buCRFHhu4JDcOG6vsSQ4bqo4buGcMOU4buE4bup4buQcOG7jEThu5xM4buCQ3Dhu5DEkOG6rOG7gnBSQeG7gnDhuqJE4buSVeG6qOG7gnBE4bur4buCQ3BERsawcOG7kMOVw4Lhu4Jww5TDjOG7gkNwN+G7r8O0cOG7huG7q3DhuqJH4buCcOG6vsSQ4bqo4buGcMOU4buE4bup4buQcOG6ouG7rXDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQxJDhuqzhu4JwUkHhu4Jw4bqiROG7klXhuqjhu4JwROG7q+G7gkNwREbGsHDhu5DDlcOC4buCcOG7kMOV4buW4bqicOG7juG7kuG7iuG6onDhu4DEqOG7kXDEkeG7nnDEgkZw4buGxKjhu5Bww5Thu4pw4buQw5Xhu5Lhu4JDcOG7kOG7teG7hnDhuqDhu5LDjOG7gnDhuqDhu6nhu4JwxILhu69wRMOJ4buCRHDhu5BE4bur4buCRHDhu4JE4buc4buPcOG7jEThu4pwJcOB4buGcOG6q0Thu4Thu4JDw7Rw4buMROG7inBn4bux4bqiw7Rw4bqiRE9wN+G7q+G7ksO0cOG6okRPcCThu6/EkOG7keG7keG7kXDEkURB4buGcOG6okRFw7Rw4buCRMSQ4bqm4buScOG7juG7kuG7qeG7gnBE4bur4buCQ3DhuqLGoMawcF3hu4TGsHDhur7EkOG6puG7ksO0cOG7tuG7gnDhur7EkOG6puG7ksO0cFLhu6tw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJw4buQxJDhuqjhu5Jw4buQROG7nEzhu4JDcMSC4bqk4buCcOG7kOG7nnDhur5Ed+G7jHDhu4JMxJBw4bqi4bua4buCQ3DEguG7r3Dhu4ZI4bqicOG7gMOC4buCcMOTcMSC4bu1VeG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahxJHDleG7hOG7gkNwc3DhuqLhu5LEqOG6onDhur5E4bup4buCQ3DhuqJExJDhuqThu4Jw4bqiROG7iuG7gkNw4buQROG7oOG6onDDg+G7teG7gnDhuqtE4bup4buMcFLhu6tw4bqiROG7iuG7gkNwxILhuqRw4buO4buS4buK4bqicDfFqHBU4bu14buGcOG7gOG7nE/huqLDtHAlUMawcF3hu6twxILhu5xP4bqicOG6okRI4buCcOG7gOG7q+G7hnDhuqJ24buCcOG6ouG7onBEQeG7knDhu4xE4bucTOG7gkPhu5FwOEzEkHDEguG7tVVw4buCRFHhu4JDcOG7gnbhu4Zw4buQROG7qeG7gkNw4bqixqDGsHDhuqLhu5LEqOG6onDhur5E4bup4buCQ3DhuqJExJDhuqThu4Jw4bqiROG7iuG7gkNw4bqrROG7qeG7jHDhu4Dhu6twxILhurjGsHDEgsSQ4bqo4buGcOG6oOG7iuG6onDDg8OScEThu6vhu4JDcERGxrBw4bqgeOG7gkNwxILhu5xO4buCQ3Dhu5BExqBVcOG7kOG7nnDhu4bEkOG6puG7gnBU4buSw4zEkHDhu4DDguG7gnDEguG6qHDhu5DEkOG6pOG7jHDhu5Dhu5bhuqJwUkHhu4Jw4bqiROG7klXhuqjhu4Jw4bqgeOG7gkNwxILhu5xO4buCQ3DhuqDEqHDDlcawcOG7kMSQ4bqm4buCcOG7kOG7klXhuqThu4LDtHDEguG6pOG7gnDhuqLhu6nhuqJw4buGeeG7kHDhu5DDlUHhu4Lhu5FwJOG6pOG7gnAlUMawcF3hu6tw4buQxJDhuqThu4xw4buCREHhu4JwROG7q+G7gkNw4buQw5V24buGcOG7kEThu5JV4bqm4buCcOG6oMOocMSC4bucxrBwROG7q+G7gkNw4buAw4Lhu4Jw4bqgTnDhuqJExJBwUsSQ4bqs4buCcOG6okThu4Rw4buQxJDhuqbhu4Jw4buQ4buSVeG6pOG7guG7kXBd4bur4buCQ3BS4bux4buCcOG7kETGsOG7gkRw4buCxJDDguG7gnDhu4LGsOG7hsO0cOG7glFw4buQ4buecOG6ouG7qeG6onBS4buU4buCQ3Dhu47hu5LDgnBUxrBwVMOMxJBwRMSoxJBw4buQ4buWcFLhuqZwxILhu7VVw7Rw4buCQ+G7nE7EkHBD4buI4buCQ8O0cOG7gkPhu5xOxJBwQ+G7qeG7gkTDtHDhu4JD4bucTsSQcMSCw4FVcFThuq5w4buQROG7iHDEgsSQcOG7gOG7scSQcOG7guG7nE7hu4Zw4buC4bucT+G7jHDDlOG7kuG7iuG7kHDhu4JD4burVXDEgsOC4buG4buRcMSRw5Xhu4Thu4JDcOG6ouG7ksSo4bqicOG6vkThu6nhu4JDcOG6okTEkOG6pOG7gnDhuqJE4buK4buCQ3A3xajDtHAlUMawcF3hu6tw4bqi4bua4buCQ3Dhu4Dhu6tw4buGxKjhu5BwxILhurjGsHDhuqJE4bq6cOG7kMOV4buS4buCQ3DhuqJE4buSVeG6qOG7gnBE4bur4buCQ3BERsawcOG7kOG7nnDEguG7nE7hu4JDcOG7kETGoFVww5TGsOG7gkNwxILhu5xO4buCQ3DhuqDEqOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJuG6pOG7gnDhu5BE4bq4cOG7kMOV4bu34buCcOG6q0Thu4Thu4JDcGRM4buCcOG7mSXDgeG7hnDEkUTGoFXhu5XDtHBS4bqmcCVQxrBwXeG7q3Dhu5DDleG7hOG7gkNw4buGxKjhu5Bw4buCQ+G7q1Vw4buCd+G7gkPDtHDhu4Lhu5jEkHBSw4Dhu4Jww5Thu57hu4JDcMOUUeG7gkPDtHDDg0fhu4JDcOG7guG7nE3huqJw4buQw5Xhu4Thu4JDcFJ24buCcFJ34buQw7Rw4buCROG7nOG7gkNw4bqi4bup4bqicMOD4bu34buScOG7kEXhuqJEcFThu5zGsHDEguG7r3Dhur5Ew4zhu4JDcOG6okfhu4Lhu5FwW8SQTnDEguG7tVXDtHDhuqLhu7nhu5JwJcOB4buGcMSRRMagVXDhur7EkMOC4buCcOG6ouG7isO0cETEkOG6rOG7gnDEguG7scSQcOG7kETGsFVw4buQROG6pHDhuqDhuqThu4Jw4buMROG7q3BU4bucxrBw4buA4burcMSCxJDhuqjhu4Zww4Phu57hu4JDcOG6okThu7Xhu4Jw4bqixqDGsHDhu4JExJDhuqbhu5Jww4Phu5Jw4bq+ROG7qeG6okRw4buGS8SQcOG6vkTEkHDhu4bhu5Lhu4rhu4Jw4buCQ3fhu4Zw4buQ4buE4bur4buCcOG6ouG7reG7gkRwJVDGsHBd4bur4buRcMSRROG6ruG7hHDDjOG7gkNwZ+G7mnBp4buS4bu14buCcOG6q0Thu5jhuqLDtHDEkcOV4bucw5Phu4JDcOG7jERH4buCQ3BnduG7gnBERsawcC1wxJFEw4zhu4JDcOG7kMSQ4buCcEThu5JV4bqs4buCcCXDgeG7hnDEkUTGoFXhu49w4oCcxJHhu55w4bq+RMSQcMSC4bucT+G6onDhuqLDjOG7gkNw4buCREHhu4JwKsSQcOG7kEXhuqJEcOG7gOG6uOG6okRww5RQcOG6ouG7t+G7jHDhu5Dhurrhu4JEcFLhu6vhu4Rw4buCduG7hnBzcXLDusO0cMSC4bqk4buCcOG7gsawVXAlUMawcF3hu6twUsOA4buCcOG6okThu5zGsHDEguG7nE/huqJwxILhu7nhu5Jw4buQ4buccOG7kERJxrBwxILhu6nhu4JD4buRcDd54bqicMOD4buUcGUkOCpw4buQROG6uHDhu5DDleG7t+G7gnDhuqtE4buE4buCQ3BkTOG7gnDEguG7r3DhuqJGcOG7kE5w4buQw5XDieG7gkRwxILhuqZw4buCQ0ThurhwZSQ4KnBE4buSVeG6rOG7gnBS4burcOG6ouG7qeG6onDDlMOTw7Rw4buCQ+G7q+G7gkRw4buAxJDDguG7gnDhu47hu5LGsOG7gnBS4bqmcFLEkOG6rOG6onDhu47hu5JVcEThu4Thu7HhuqJEcOG7kErhu4JDcOG7kEThuqhw4bq+ROG7knDDg8SQcOG7kEXhuqJEw7Rw4buCROG7nOG7gkNww4Phu4Rw4bqiROG7nMawcOG6oOG7inDhu5DDlUVwxILhu5xP4bqicOG7gkPhu5Lhu4jhu4Jw4bq+xJDhu4JEcOG7jERFcOG7gsOC4buCcMSC4bqk4buCcOG7kEROxJBwxILEkOG6qOG7hnDhu4Lhu6tVw7Rw4buGSMSQcFLEkOG6rOG6onBSw4Dhu4JwxILGsOG7gkNw4bqiRE5wxIJPxJDigJ3hu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoWdNxJBw4buG4buW4bqicOG7kMSQw4Lhu5JwxILhuqThu4Jw4buCduG7hnBzcXPDusO0cMOD4buScOG7gOG6uOG6okRw4buQw5XDk3Dhu5BE4bur4buCRHDhu4bEqOG7kHDhu4JD4bur4buCRHDhur7EkOG7gkRw4buQ4bqkcOG7juG7ksaw4buCcOG7kMOVSOG7gkNw4bqixqDGsHDEguG6uMawcOG7jEThu5xM4buCQ8O0cEThu5JV4bqs4buCcCXDgeG7hnDEkUTGoFVwxILhu6/DtHDEgsaw4buCQ3DEguG6pnDDlcawcOG7gkTEkOG6puG7knBDxJDhu63EkHDhu4xE4bup4buMcOG7gkR44buGcOG6vkRMxJBww4NBVXDhu5DEkOG6puG7hnDhu4J24buCQ8O0cOG7gE/EkHDhu5BE4bqkcMSC4bqocOG7kOG7seG7hHDEguG7q3Dhu5BE4buY4bqicMSCw4FVcMOD4buScOG7gOG6uOG6okRw4buMROG7qeG7kHDhu5DDlcSQ4bqo4buC4buRcGPEkMOC4buCQ3AlUMawcF3hu6tw4bqi4bua4buCQ3Dhu4Dhu6tw4buGxKjhu5Bw4buQw5Xhu4Thu4JDcMOU4buKcOG6ouG7qeG6onDEguG6uMawcMSCxJDhuqjhu4Zww5ThurRwxILhu5xP4bqicMSC4bu54buScOG7kOG7nHBU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNwUuG7q3DEguG7nMawcFLhu6vhu4Rw4buQ4buE4buSw5Vww4Phu5Jw4buA4bq44bqiRHDhur7huqThu5Bw4buC4buKxJBw4buQ4buecCVQxrBwXeG7q3Dhu5nhu5BE4bq4cOG7kMOV4bu34buCcOG6q0Thu4Thu4JDcGRM4buC4buVcMSCxJBww5Thu5Lhu4rEkHDhuqLhu6lwJcOB4buGcDbhu5xM4buCQ3Dhu5lU4buvcCXDgeG7hnA24bucTOG7gkPhu5UtcOG6okThu5TGsHBj4buI4buCQ3Dhu5lU4buvcCXDgeG7hnDEkUThu7HhuqJE4buVcFLhu6tw4bqiROG7lMawcDhDSOG6onAlROG7teG7knDhu5nhu5BE4bq4cOG7kMOV4bu34buCcOG6q0Thu4Thu4JDcGRM4buC4buV4buR4buR4buRcF1VcFJI4buCQ8O0cOG7hsSo4buQcOG7gkPhu6tVcOG6vkTDjOG7gkNwVMawcCVQxrBwXeG7q3DDlOG6tHDhu5DDlcOTcOG7kEThu6vhu4JEcMSCxJDhuqjhu4Zww4Phu5Jw4buA4bq44bqiRHDhu4DDmnDhu5Dhu5zDk+G7gkNwxILhu4rEkHBSTcSQcOG7hkvEkHDDg+G7knDhur5E4bup4bqiRHDhur5ExJBwUuG6pnBSTcSQcCXDgeG7hnDEkUTGoFXhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww5XEkENE4buQw7Xhu6HGoeG7l8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqEk4burxJBwUuG7q3Dhu63hu4JE4buPcCVdInDGrzhd4buXL8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHhu5cv4buMxqE=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]