(vhds.baothanhhoa.vn) - Những buổi diễn dù ở nơi trung tâm đô thị hay các vùng quê đông kín khán giả, người ta nói với nhau tối nay có đoàn về diễn đấy, nhớ ăn cơm sớm để còn đi xem; người nghệ sĩ được người dân yêu mến nhớ mặt, biết tên... Ngày ấy, trong khó khăn chung của xã hội, người nghệ sĩ vẫn có thể vui vẻ sống trọn vẹn - sống khỏe với nghề. Còn các đoàn nghệ thuật, cũng không phải chật vật tìm kiếm nguồn thu... Và ngày ấy - thời kỳ được gọi là “hoàng kim” của nghệ thuật truyền thống cách đây cũng không quá xa xôi, khi nó vẫn là ký ức đẹp của những nghệ sĩ đã có tuổi.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoThDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7kEROxJBwxILhu7HEkHDhu4ZNxJDhu49wNURGcFLhu6tww5Xhu7fhu5Bw4bq+REbhu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6HGoThEUeG7gkNw4bqg4buSSsSQcMODxJDhuqrhu4Jww4Phu5Rww5Nw4buCTMSQcOG7kMOV4buS4buCQ3Dhu5Dhu7Xhu4ZwxILDjHDhu5BE4bq4cETGsFVw4bqi4bup4bqicFLhu5Thu4JDcOG7juG7ksOCcMSCw4zhu4JDcOG6vkXhu4Jw4bq+ROG7qeG7gnBDxJDhu63DtHDhu4JD4bucTsSQcOG7kMawcOG7gkbEkHBSTcSQcOG7gkTGsOG7knDhu5Dhu4rEkHDhu4LGsFVw4bqiRnDEguG7hOG7q+G7gnBS4bqmcMODxJDhuqrhu4JwxILhu7dVw7Rw4buCRE1wduG7gnDhuqJM4buGcMOUTeG7hnDEguG6qHDhuqJH4buCcMSCxJBwVOG6ruG7hsO1cOG7gkPhu5xOxJBw4buCQ0Thuqxww5ThurxwxILhu5xP4bqicOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4JwVcOC4buScOG7huG6pOG7gnDhu4JETXDhu4Z54buQw7Rw4bqgxJDhuqThu5Bw4buQw4Lhu4Lhu5Hhu5Hhu5FwOEPhu6tVcOG7t1XDtHDhu5DDleG7hOG7gkNw4bq+REZw4bq+RHbhu4Jw4bqiROG7kuG7gkNw4bqixqDGsHBU4buvcETEqMSQw7Rw4buCQ+G7nE7EkHDhu4JDROG6rHDDlOG6vHBSw4Dhu4Jw4bqiRnDhu5BE4bqocFLhu5LEkHBS4bqycMOU4buK4buCQ3Dhu5DDlUjhu4JwUuG6tuG7gnAtcMOU4buK4buCQ3Dhur5ESeG6rnBSTcSQcOG7gkNE4bqm4buRcCVH4buCcOG6ouG7qeG6onDEguG7hOG7q+G7gnDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kMO0cOG6ouG7muG7gkNw4bq+RMOM4buCQ3Dhu4xE4butxJBw4bqiREHhu5BwUkHhu5Bw4buQw4nhu4Zw4bq+xJDhuqThu4Zw4buCQ+G7kuG7iOG7gnDhu5BE4buS4buR4buR4buRcGfhu6tw4buCQ+G7q1Vw4bu3VXAtcOG7kEROxJBw4bq+w5lwxILhu5xP4bqicENIxJBw4buA4burcOKAnEThu4Thu6vhu4JDcOG6vsSQ4buG4oCdcOG6osagxrBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcOG6ouG7qeG6okRwxILhu7VVcOG6ouG7muG7gkNw4bq+RMOM4buCQ3Dhu47hu5Lhu6lwVMawcFTDjMSQw7Rw4bq+RMSQcOG7gkZwUsOA4buCcOG7gOG7q3Dhur7DmnDhu6LhuqJwxILhurbhu4xw4bqixqDGsHDhu4JEUeG7gkNw4buCQ0Thuqxww5ThurxwxILhu69w4bqiRnDhu5Dhu5JKxJDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocOD4buQROG7kuG7huG6oHDEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7pXFx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcHXDucO54buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3NzxakvcuG7peG7pcODw7py4bundMWpw7rFqeG7kMO5w7nhu6fFqXXhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtdHHFqeG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6E4Q0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu5BETsSQcMSC4buxxJBw4buGTcSQ4buPcDVERnBS4burcMOV4bu34buQcOG6vkRG4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6VxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6F1w7nDueG7oXAvxqE4Q0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcOG7gkRR4buCQ3Dhu4J24buGcOG7juG7ksawcMSCxrDhu4JDcMSC4buKxJBw4buGeeG7kHBSTcSQcOG7gkTEkOG6puG7knDhur5ERnDhur5EduG7guG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahOENE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3Dhu4Dhu6tw4bqi4bup4bqiRHBDSMSQcOG6okThurpw4bqi4bup4bqicOG7gOG7hOG7scSQcETDieG7gkRww5Thu7Xhu4Jw4bq+ROG7t+G7knDhu5Dhu5Lhu4jhu4JDw7Rw4bqiRMOo4buEw7Rw4bqi4butxJBw4buA4bucTOG7gkPhu5Hhu5Hhu5FwZ8SQ4bqs4bqicOG7kEThu6vhu4JEcOG7gEHhu4xwOEThu6twROG7qeG7kHA4Q0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcMSRRMaw4buCRHBdRsawcOG7kMOVw4Lhu4Jw4bqiTHDDlMOTcMOU4bup4buMcOG7gkRB4buMcHRwxILhu4Thu6vhu4Jw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Dhu49wxJHhu5Lhu4jhu4JDw7RwJUTDqOG7hMO0cCXhu63EkHDhu4Dhu5xM4buCQ3Dhu4Dhu6tw4bqg4bucTeG6onDhu4JD4buEeeG7kHDEguG7nE/huqJw4bq+w5lwUkjhu4JDcMOU4bq0cOG7kOG7seG7hHDDlcawcOG7kETGsFVwxIJKxJDDtHBDxJDhu5jhu4xw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcEPDknDhur5ERuG7kXBnQVVw4buCROG7nOG7gkNw4bqiROG7hHDEguG6pOG7gnDhu4LGsFXDtHDhu4JGxJBw4buQROG6ruG7hHDhuqLhu6nhuqJEcOG6osagxrBw4buCQ+G7nE7EkHDEguG7ouG7gkNwxILhu7nhu5Jw4buCROG7q3BE4bup4buQcOG7kETDiXDigJzhur5ERnBS4burcMOV4bu34buQcOG6vkRG4oCd4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHigJzEkUThu7lVcEPEkOG7q8O0cOG6ouG7hOG7gnBE4bup4buQcOG7kMOV4bqy4oCdcFLhu4rhu4Jw4buA4burcMSCeeG6onDhu5BE4buUcOG6osagxrBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcOG7gkbEkHDhuqJE4buS4buCQ+G7kXAlR+G7gnBSTcSQcDhE4burcEThu6nhu5BwOENE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3DEkUTGsOG7gkRwXUbGsHBExJDhuqzhu4Jw4buCxrBVcOG7gOG7scSQcOG7gOG7q3DhuqLhu7Xhu5Jw4bqiROG7klXhuqzhu4Jw4oCc4buQw5Xhuq5wQ8SQ4bur4oCdcOG7gkThu5zhu4JDcOKAnOG7hnbhu4JDcOG6okThu5zGsHDhu4ZI4bqi4oCdcFLhu6tw4buCS8SQcOG7gOG7hHDhuqJE4bq6cOG7huG7nEzEkHDhu4J24buGcOG7glHGsHDDlOG6tHDigJzEguG7ouG7kOKAnXDhu4JD4buS4buI4buC4buRcDbhu6tw4bqgw5PEkMO0cOG7kOG7nnDhu4J24buGcHNxcsO6cOG7kMOVw5NwUuG6pnDhu5DDleG7nE3huqLDtHDhuqLhu6JwdHDhu4J24buGcOG6ouG7qeG6onDEguG7hOG7q+G7gnDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu4Dhu7HEkHDhuqJGcOG7hsSo4buQcOG6vkRGxrBw4buQ4buSVeG6qOG7gnDhu4JD4buS4buI4buCcMSC4bqocMSC4bur4buEcOG7kOG7seG7hHDhu5BE4bqkcEThuqxw4bq+4bqkcOG6okHhu4JwROG6rHDhu5DDleG7kuG7gkNw4bqi4bu34buMcOG7kOG7scSQcDVE4buExrBwZOG7teG7gnDhur5E4bu34buSw7RwxJHDleG7nE7hu4JDcCbhu7HEkHBESOG6onBnduG7gnBERsaww7RwxJFE4bqocOG7kETGsOG7hHBS4burcCrhu5Jw4buA4bq44bqiRHDEkUTGsOG7gkRwXUbGsOG7kXA4ROG7nOG7gkNw4buQ4buecOG7gnbhu4Zwc3Fyw7lwxILhuqThu4Jw4buCxrBVw7Rw4buO4buSVXDEguG6uOG7gkRw4buQRMawVXDEgkrEkMO0cFLEkOG6rOG6onDEguG7q+G7hHDhu5Dhu7Hhu4Rw4buCQ0Thuqxww5Thurxw4buQw5XhurJw4bqiROG7hHDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkNwxILhu5xP4bqicCTEqHBnduG7gnBERsaww7RwxJFE4bqocOG7kETGsOG7hHBS4burcCrhu5Jw4buA4bq44bqiRHDigJzEgnnhu5BwROG7q+G7gkPigJ1w4buMROG7isSQcERP4buMcFJNxJBw4bqi4bup4bqicMSCTOG7gnBS4bq4cOG7gkNE4bqscOG7kEThu5JB4buQcFLhu6tw4bqiTHDDlMOTcEPEkOG7qeG7hHDDg+G7luG6ouG7kXAmxJDhuqbhu5Jw4buC4burVXDhuqLhu5rhu4JDcMSC4bucT+G6onDhur7DmXBSSOG7gkNw4buQ4bux4buEcOG7guG6puG7gnDhu5Dhu63hu4JDcFLhuqZwxILhu6vhu4Rw4buQ4bux4buEcOG6okThu5JVw4Lhu4Jw4buCQ0TEkOG6rOG7jHAtcOG6okThu5JVw4Lhu4Jww5Thu7Xhu5Jw4bqiROG7hHDhu4JDROG6rHDDlOG6vHDhu5DDleG6suG7kXDigJzEkcOV4buE4buCQ3DhuqJE4bucTOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwxILhu6vhu4Rw4buQ4bux4buEcOKAnMSCeeG7kHBE4bur4buCQ+KAncO0cDhE4burcEThu6nhu5BwOENE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3DhuqJGcHLDunDhuq7hu4Zw4buQROG6ruG7hHBESOG6ouG7kXDEkeG7klVw4buCRMSQw4Lhu4LDtHDDlMaw4buScOG6vkTEkHDDlcawcOG7kMOV4bucTuG7gkPDtHDEguG6uOG7gkRw4bqgxJDDguG7gnDhuqLGoMawcOG7gkThu6twROG7qeG7kHDhur5Ew4zhu4JDcOG7kHbhu4JDw7RwRE/hu4xwxILhu4jhu4JDcOG6ouG7muG7gkNw4bq+RMOM4buCQ3DEguG7nE/huqJw4bq+w5rDtXDhuqJE4bucxrBw4bq+4bqow7Rw4buC4bqk4buScOG6okZwxILhu5xP4bqicOG6vsOacERP4buMcMSC4buI4buCQ3Dhu5BEw4lw4buCROG7q3BE4bup4buQcOG6ouG7muG7gkNw4bq+RMOM4buCQ3DEgsagcOKAnMOU4bui4bqi4oCdcMSC4bqocOG6okTEkHDhu5DDleG7rXDhu4Dhu5xM4buCQ3DhuqJE4buEcOG6ouG7qeG6onDhuq7hu4bhu5FwZ8OJcFJBVcO0cMOD4buUcOG6vkTDjOG7gkNw4buG4buS4buK4buCcOG7gkThu5zhu4JDcMSC4bqk4buCcOG7kEROxJBwxILEkOG6qOG7hnBExJDhuqzhu4Jw4buQ4buxxJDDtHDhuqJE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG6oOG7ksSo4bqicOG7jEThu63EkHDhuqJE4bu34buMcOG7gkRB4buCcMSC4bqocOG6ouG7qeG6onDhuq7hu4Zww5VOxJBw4buCROG7q3BE4bup4buQw7RwxILhu4jhu4JDcOG7gkNE4bq8xrBwUk3EkHBSxJDhuqzhuqJw4bqiROG7t+G7jHDhu4JEQeG7gnDigJzhu4bhu7fhu5DigJ1wxILEkHDhu5BE4bqkcEThuqxw4bq+4bqkcOG6okHhu4JwxILhu7lVcOG7gkTEkOG6rOG7kHBE4buSVeG6pOG7kHBS4burcOG7kOG7q8SQcOG7gnbhu4JD4buRcDjhuqThu5Jw4bqi4buicOG7kMOJ4buCRHBEw4nhu4JEcOG7guG7q1XDtHDhuqJE4bq6cOG6okThu5zGsHDEguG7uVVw4buG4bucTMSQcOG7gnbhu4Zw4buCUcawcOG7gOG7q3BE4buE4bur4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnDhur5Ew4zhu4JDcOG6okfhu4Jw4buCQ+G7kuG7iOG7guKAncO0cDhkOCpwXeG7q+G7gnBd4butxJDDtHBbxJDhu6nhu4ZwxILhu4rhuqJwOEThu6twROG7qeG7kHA4Q0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcMSRRMaw4buCRHBdRsawcOG7gOG7hHDhu4B34buCQ+G7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahNuG7q3DEgkzhu4JwUuG6uHDDlOG7oHDhu4JDRMSQ4bqs4buMcOG6okZw4buQROG7ksO0cFJBVXDhu4JE4buc4buCQ3Dhur5ExJBwxILhu5xP4bqicERJxJBwUuG6pnBSxJDhuqzhuqJw4bqgxJDhuqjhu5Jww4PEkOG6quG7gnDhuqDhu6nhu4JwUuG6sHDhu4DEkOG6rOG7knDhuqJGcOG7kEThuqhw4buQROG7oOG6onBExJDhuqzhu4JwxILhu5xP4bqicOG6vkTDjOG7gkPhu41wOEPhu5xOxJBwxILhu6Lhu4JDcMSC4bu54buScDhE4burcEThu6nhu5BwOENE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3DEkUTGsOG7gkRwXUbGsHDhu4JEw4nhu4Jw4buCREHhu4Lhu49w4oCcZ+G7t+G7gnDEguG6pnDhuqDEkOG6qOG7knDDg8SQ4bqq4buCcOG6oOG7qeG7gnBS4bqwcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu5BETsSQcEPEkMaw4buCcOG7guG7q1VwUuG7q3DhuqLhu61ww5R34buMcOG7kE3EkHDhu4Dhu6tw4bq+RMOM4buCQ3BE4bqmcOG6vkThu61w4buO4buSxrDhu4Lhu5FwJuG7nuG7gkNw4buCRsSQcOG7gOG7q3DhuqDEkOG6qOG7knDDg8SQ4bqq4buCcOG6oOG7qeG7gnBS4bqww7Rww4Phu5Rw4buA4burcOG7hsSQ4bqq4buCcOG7jERFcOG7gkThu5zhu4JDcOG6okThurpw4bqi4bu54buCcOKAnOG6vuG6sOG7hOKAnXDEguG7nE/huqJw4bq+ROG7qeG7gnBDxJDhu61wxILhuqThu4JwVOG6ruG7hnDhuqLhu5rhu4JDcMSC4buvcOG7gOG7q3Dhu5BE4bur4buCRHDhuqLDjOG7gkPhu5FwJUThu5zGsHDhur7huqjDtHDhu4JD4buE4burxJBw4buCRFHhu4JDcOG7kEThuqRwROG6rHDhu4JDROG6rHDDlOG6vHDEguG7r3DDlOG7iuG7gkNwUuG7q3DEgsaw4buCQ3BDd+G7gnDhuqBGw7Rww4Phu6vhu4JEcOG7kOG7teG7hnBE4buSVeG6pOG7kHDhuqJE4buEcOG7gkNE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3BExJDhuqzhu4Jw4buCxrBVcOG7kETDiXDDk3Dhu4JExJDhuqbhu5Jw4bq+REXGsHDhuqLhu7Hhu4JEcOG6vkThu6nhuqJw4bqiROG7mOG7gkNw4buQw4zEkHDEguG6puG7knDigJzhu5BExJDhuqThu5JwUuG7q3BV4bqk4buS4oCd4buRcCbhuqhw4buQSnDhuqJE4bui4bqicOG6oMSQ4bqo4buScMODxJDhuqrhu4Jw4bqiROG7klXDguG7gnDhu4JDRMSQ4bqs4buMw7Rw4bqiREVwReG7kHDhuqLhu7nhu4Jw4bqiRnDhu4bEqOG7kHDDlOG7teG7gnDhur5E4bu34buScMSC4buY4buCQ3Dhu4JDROG6vMaww7Vww5Xhu4jEkHDhu5BEw4lw4buQw5XGsOG7gkNw4buMROG7luG6osO0cMSC4bux4buEcOG6ouG7lnDhuqLhu5rhu4JDcOG7jEThu63EkHDhuqJGcOG6vsSQ4buCRHDhu4xERXDEguG6qHDhuqBKcMOU4buS4buCQ8O1cMSC4bqk4buCcOG7hsSo4buQcOG6okTEkOG6pOG6onBU4bqucOG6okThu5JVw4Lhu4Jw4bqiRMOTcOG7gkNE4bqscMOU4bq8cMSCxJBw4bqgxJDhuqjhu5Jww4PEkOG6quG7gnDhu4Dhu5zhu5JwxILEqOG7gkNw4bqi4bua4buCQ3DDlHfhu4xwxILhuqThu4JwROG7seG7gnBE4bqk4buQcOG7gOG7nOG7knBE4bur4buCROG7keG7keG7kXA4RsSQcMOVxrBw4buA4buxxJBw4bqg4but4buEcMOUxrDhu4Rw4bqi4buicOG6vsOC4buScOG6vkRG4buRcDhE4buc4buCQ3Dhu5BE4bug4bqicMOU4bugcOG7gOG7q3DDleG7t+G7kHDhur5ERuG7kXA4Q+G7nE7EkHDhu4JDROG6rHDDlOG6vHDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkNww4Phu5Rw4buQ4bu14buGcEThu5JV4bqk4buQw7RwVcOC4buScOG7gkNE4bqmcMSC4bqk4buCcMSC4bu14buScOG7kETDiXDDlMaw4buScOG7qeG7gkRwxILDqOG7gnDhu4bhu6vhu5Jw4buA4bu34buMcOG7gOG7qeG7gkRwUsOA4buCcOG7jEThu63EkHDEguG7isSQcMODxJDhuqzhu4JwUk3EkHDhuqJM4buGw7Rw4bup4buEw7RwQ+G7seG7hHDhu5DEkOG6puG7gnBS4burcOG6ouG7rXBD4bup4buCRHDhu4J54buCQ3Dhu4bhu5zhu5Jww5TEkOG7gkTigJ3hu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSbhu69w4buO4buSxrBww5Xhu4jEkHDhu5BETsSQcOG6vsOZcOG7gkPhu5xOxJBww4Phu7Xhu4Jw4oCcxIJGxJDigJ1w4bqi4bup4bqicOG7gOG7hOG7scSQcETDieG7gkRwQ8SQ4butxJBw4buQw5VFcFJ24buCcERGxrBw4buQxJDhu4JEcOG7kEThu7nhu4Lhu5Fw4bqrROG7rcSQcOG6vkTDveG7gkNwxILhurjhu4JEw7Rw4buCQ+G7nE7EkHDDg+G7teG7gnBExJDhuqzhu4Jw4buCxrBVcOG6okZw4buO4buS4bupcOG7gkTEkOG6puG7knDDlOG7oHDhu4Dhu6DGsHDhuqJESOG7gnBDxJDhu63EkHDhu5DDlUVw4buCRMaw4buCRHBS4burcEThu7fhu4xww4PDgOG7guG7kXDEkcOV4buE4buCQ3DEgkbDtHDEgnnhuqJw4bqgxJDhuqzhu5BwUk3EkHDhuqLhu6nhuqJw4bqg4bux4buCcOG7kMOV4bqyw7Rw4bqi4bup4bqicOG7gOG7hOG7scSQcETDieG7gkRww5Thu7Xhu4Jw4bq+ROG7t+G7knDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkNw4buQw5XDk3Dhu4LDguG7gnBUxrBw4buA4bux4buRcMSR4bux4buGcOG6okThu5zGsHDhu4JGxJBwxILhuqThu4JwUuG7t+G7gnDEguG6pnDEguG7mOG7gkNwLXDDlMawxJBww4Phu4RwxILhu7Xhu5LDtHDhu4JE4buc4buCQ3Dhu4JEw4nhu4Jw4buCREHhu4Jww5NwQ0bhuqJwxILEqHDhur5E4bup4buCcEPEkOG7rXDhu5BEw4lwUsOA4buCcOG7jEThu63EkHDhu5BE4bur4buCRHDhu5BEQeG7kHDhu4bhu6tw4buCRsSQw7RwxIJGcOG7gOG7q3Dhu4bEqOG7kHDDlOG7oHDigJzhu5BE4bu34buQcOG6oOG7scSQ4oCdcOG6osagxrBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JD4buRcCTDk8SQcOG7gOG6tMO0cMOU4bq0cOG6vkTDjOG7gkNw4buQROG6qHDhuqJGcOG7gkNE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kOG7iOG7gnDhu5Dhu7HEkHDEgsSo4bqicOG7gEHhu4xw4buG4burcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiRnDhur5E4bup4buCcEPEkOG7reG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahOEbEkHDhu4JE4buccDhkOCpwxJHDleG7nEzhu4JDcF3hu63EkHDEkURIw7Rw4buCQ+G7klXDguG7gnDhuqtERnBbxJDhu6nhu4ZwxILhu4rhuqJw4buMROG7lnDhu5DDleG7qeG6okRwOEThu6twROG7qeG7kHA4Q0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JD4buPcOKAnDhD4buE4burxJBw4bqg4burxJBw4buQ4buE4bup4buCcOG7kMOJ4buGcOG7gkPhu5Lhu4jhu4Jw4buCQ0Thuqxww5Thurxw4buQw5XhurJw4bq+4bqkcOG6okHhu4Jw4buQRMOJcOG7gkNE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3DhuqJH4buCcOG7jEThu63EkHDhu4Dhu6vhu4Zw4buQROG6pHDhu4Lhu6vhu4RwxILhuqhw4oCcxILhu6vhu4Rw4buQ4bux4buE4oCdcMSC4bucT+G6onDhu5BE4bqkcEThuqxw4bq+ROG7qeG7gnBDxJDhu61w4bq+4bqkcOG6okHhu4Lhu5FwOEbEkHDigJzEguG7q+G7hHDhu5Dhu7Hhu4Rw4bq+ROG7qeG7gnBDxJDhu63igJ1w4buCQ0Thuq5w4bqiRnBS4bqycFLDjHDhu4DDmnDhu4JE4buc4buCQ3Dhu5BE4bug4bqicMOU4bugcOG6ouG7ueG7gnDhu5BExJDhuqThu5Dhu5FwZ8OJcMOUxrDhu4Rww5Thu7Xhu4Jw4bq+ROG7t+G7knDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkNw4buQRE7EkHDhur7DmXDhu5DDleG7nE3huqJw4buMROG7qeG7kHDhu5DDlcSQ4bqo4buCcMOV4bug4bqicMOVw5Jw4buCROG7nHDhu5BE4bqk4buNcDbhu6twUsOJcOG6okThu5jhu4JDcOG7kMawcOG6okZw4bq+ROG7qeG7gnBDxJDhu61wVcOC4buScOG7huG6pOG7gsO0cMag4buCQ3BExKjhu5FwOEThu5zhu4JDcMSC4bqk4buCcOG7gsawVcO0cOG7kEThuqRwROG6rHDhur5E4bup4buCcEPEkOG7rXDhu7dVcOG6ouG7muG7gkNwxILhu69w4oCcQ8SQ4bur4oCdcOG7kEThuq7hu4Rw4buQRE7EkHBDxJDGsOG7guG7kXAk4bux4buCcOG7kMOV4bqycETDjOG7hnDhu4LGsFVww5TDk3DDg+G6vHDhur5Ew4zhu4JDcOG7kERF4bqiRHDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkPDtHDhu4JD4buE4burxJBw4buCQ+G7klXDguG7gnDDg+G7hHDhu5Dhu55wUsSQ4bqs4bqicMOD4buScOG7gkRB4buMcOG6osagxrBw4bqi4bup4bqicOG7gOG7hOG7scSQcETDieG7gkRwUnbhu4JwREbGsHBExJDhuqzhu4JwxILhu7HEkHDhu5DDlcOC4buCcOG7kEThuqRwQ8SQTcSQcOG7kETDiXDhuqJ24buCcOG6okxw4bqiREXhu4JEcOG7gOG7q3BSxJDhuqzhuqJw4bqg4bux4buCcOG7kMOV4bqycFTGsHDhu4Dhu7FwUk3EkHDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkPhu5FwacawcOG7gOG7sXDhu5Dhu55w4buQw5Xhu4Thu4JDcEPEkMawcMSCw4nhu4JEcMSC4bqk4buCcOG7kMOV4bucTuG7gkNwREjhuqJwUuG7q3DDlcawcOG6ouG7rXDhu4JD4buE4burxJBwVOG7r3BExKjEkOG7kXA1RMSQcOG7gkPhu5xOxJBw4buQxrBwVMawcOG7gOG7sXDhu5BEw4lw4buA4bur4buGcMOUxrDhu4Rw4bqiRnDhu5BE4bqocETEkOG6qOG7ksO0cOG6okZw4buQROG6qHBVw4Lhu5Lhu5FwZ0FVcOG7gsOC4buCw7RwUsSQ4bqs4bqicMSC4bucxrBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcFLhu6vhu4RwREjhuqJwxILhu5xO4buCQ3Dhu4Dhu6twxILEkOG6puG7knDhuqLhu7nhu4Jw4buQRMSQ4bqk4buQ4oCd4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqFn4bqmcFLhu7fhu4JwxILhuqZwxILhu5zGsHDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkNwUuG7q+G7hHBESOG6onDEguG7nE7hu4JDw7RwOGQ4KnBd4bur4buCcF3hu63EkHDhu4JGxJBww5XDjXBETOG7guG7j3DigJw4ROG7q3BE4bup4buQcMOU4bq0cOG7jEThu4rEkHBET+G7jHBSTcSQcOG6ouG7qeG6onDhu5DDleG7nE7hu4JDcOG7jERKcOG7kETDjOG7gkNw4buZxJFdJWRwUuG7q3DEkV3huqvEkeG7lXBDxJDhu63hu4JDcMOD4buxVXDhuqJE4buEcOG6ouG7qeG6onDhuq7hu4ZwUuG6pnDhu4JDROG6rHDhu5BE4buSQeG7kHDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buQROG7iuG7gkPDtHBDxJDhu5jhu4xw4bqi4bup4bqicOG6ruG7hnDhu5BB4buMcEThu6nhu5DDtHDhu5BB4buMcMODxJDhuqrhu4LDtHDDg+G7q+G7gnDDg+G7oOG7gkNw4buCRFHhu4JDcOG7kMSQ4bqk4buQcOG7huG7luG6onDDlOG7teG7gnDhur5E4bu34buScERGxrDhu5Hhu5Hhu5Fw4buQ4buecMSCRnDhur5ETMSQcMODQVVw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6oOG7seG7gnDhu5DDleG6snDhu4LEkOG6puG7hnBVw4Lhu5Jw4buQREXhuqJEcFJNxJBwQ8SQ4bupcOG7kMOV4bq4cFJ24buCcERGxrBw4bqiRMawcMOM4buCQ+G7kXDEkUTDjOG7gkNw4buO4buSxrBwUsSQ4bqs4bqicMSC4bucxrBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcFLhu6vhu4Rw4buQw5Xhu4Thu4JDcERI4bqicMSC4bucTuG7gkNw4bq+RMOM4buCQ3DhuqJE4bq6cOG6vkRMxJBww4NBVXDhu5DDieG7gkRwVcOC4buScFJNxJBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcC1wxILhu6vhu4Rw4buQ4bux4buEcOG7gkPhu5Lhu4jhu4Jw4bq+ROG7qeG7gnBDxJDhu61w4buQw5XhurLDtHDhu4bhu6tw4bqiR+G7gnDhuqJGcOG7kEThuqhw4bq+4bq44buMcOG7kEROxJBw4buMROG7qeG7kHBExJDhuqzhu4Jw4buCRFHhu4JDcOKAnEThu7Hhu5Bw4buCROG7teG7guKAnXDhu5Dhu6vEkHDhu4J24buCQ+G7kXA1RMOM4buCQ3Dhu4xE4butxJBwxILhuqThu4Jw4buCxrBVcFLEkOG6rOG6onDEguG7nMawcOG7gkNE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3BS4bur4buEcERI4bqicMSC4bucTuG7gkNw4buGTcSQcMSC4bucT+G6onDhu4JEd+G6onDEguG6pOG7gsO0cOG7kEThu6DhuqJw4buQ4bqkcOG7gkRR4buCQ3Dhu4J24buGcOG7kMOV4bucTeG6onDEguG7r3DEguG7nE/huqJw4buQROG7oOG6onBExJDhuqzhu4Jw4bq+ROG7qXBExJDhuqzhu5Jw4buO4buS4but4buRcMSR4buSVXDhu4JExJDDguG7gsO0cMOD4buEcOG7gkPhu5Lhu4jhu4Jw4bq+xJDhu4JEcOG7jERFcERLcOG7kMOVT3DhuqJE4buEcOG6okThu5jhu4JDcOG7kMOMxJBw4bq+RMOM4buCQ3Dhu5BE4bucTuG7gkNwVOG7klXDguG7gsO0cOG6osSo4buCQ3BSTcSQcMSCRnDhuqJH4buCcOG6ouG7ueG7gnDhuqLhu61ww5Thu6BwROG7nMOT4buCQ3Dhu6Lhu4JDw7Rw4buMROG7isSQcERP4buMcOG6osagxrBw4bqi4bup4bqicOG7gkThu6tw4buQw5Xhu5xO4buCQ+KAneG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJeG7teG7knDhuqJE4buSVeG6rOG7gnDhur5Ew4zhu4JDcMSC4bqocOG6oOG7seG7gnDhu5DDleG6snBUxrBw4buA4buxcFJNxJBw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiROG6unDEguG7mOG7gkNwUk3EkHDhuqLhu6nhuqJw4buA4buE4buxxJBwRMOJ4buCRHDDlOG7teG7gnDhur5E4bu34buScOG6okThu5JVw4Lhu4Jw4buCQ0TEkOG6rOG7jOG7kXA4RnDhuqJGcOG7gOG6tHDEguG7mOG7gkNwUk3EkHDhuqLhu61w4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcMOD4bu14buCcEPEkMaw4buC4buRcMSRw4zEkHDhu4Dhu7HEkHDhu4JETXDEguG6pOG7gnDhuqLhu7Xhu5Jw4bqiROG7klXhuqzhu4Jw4buGxKjhu5BwQ8SQxrBwxILDieG7gkRw4buCQ0Thuqxw4buCROG7teG7gnDDg+G7teG7gnDhuqLGsHDDg+G7teG7gnBS4buacCbDjOG7gkNwxq/hu4JEw7Rw4buCQ0Thuqxw4buCROG7teG7gnDhu5zhu5Jw4buQ4buYcDhD4buSVeG6quG7gnDEkUThurhwJeG7iuG6onDDk3BU4buvcCbDjOG7gkNwNUTDgnDhu5kmw4zhu4JDcGRM4buC4buVcOG7gOG7q3Dhu4bEqOG7kHDhu5DDleG7hOG7gkNw4buCRFHhu4JDcOG7gkPhu5xOxJBw4bqiRnDhuqLDjOG7gkNw4buATeG7gnDhu5DDleG7hOG7gkNw4bq+RMOMxJBw4buMROG7luG6onA4Q+G7mnDhu5DDlUdwZ8SQw4Lhu4JwNUTDguG7kXDEkeG7nnDhu5DDieG7gkRwVcOC4buScFLhu6tww5Thu6Bww5TGsFVw4buGw4Jw4bqixqDGsHDhu4bhurbDtHDhuqLhu61w4bulcOG7gkPhu5xOxJBw4bqi4buE4buCcOG6osagxrBw4bqi4buWcMSC4bqm4buScOG6oMSQ4bqk4buQcEThu6nhu5DDtHDDg8SQ4bqq4buCcOG7kMOVR+G7kXBj4buIxJBwxILhuqThu4Jw4bqi4bup4bqicOG6ouG7hOG7gnDDg+G7teG7ksO0cMOV4bqocFLhu6tw4bqi4bup4bqicOG6okThu6nhu5Jw4buQw5Xhu4Thu4JDcEPEkMawcMSCw4nhu4JEcOG6ouG7muG7gkNw4buQ4bugcOG7kMSQ4buCcOG6oMSQ4bqo4buScMODxJDhuqrhu4JwOEPhu5pw4buQw5VHcGfEkMOC4buCcDVEw4Lhu5FwJUThurhwNsOCcMSRROG6uHAl4but4buCRHAtcOG7hsSo4buQcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu4JEUeG7gkNwQ+G7nEzhu4JDcOG7hnnhu5BwxILEkOG6qOG7gnBEw4nhu4JEcOG6osagxrBww4Phu7Xhu4Jw4bqixrBww4Phu7Xhu4JwUuG7mnAmw4zhu4JDcMav4buCRMO0cOG6ouG7muG7gkNw4buA4burcOG6ouG7hOG7gnDDg+G7teG7knDhu4JDROG6rHDhu4JE4bu14buCcOG7nOG7knDhu5Dhu5hwOEPhu5JV4bqq4buCcMSRROG6uHAl4buK4bqiw7Rw4buQ4bue4buCQ3DhuqJExJDGsHDDlOG6suG7j3Aq4buEcOG6oOG7inDhu4bhurZw4bqiROG7iOG7gkNw4buQw5Xhu5xN4bqicMSC4bu1VXDhu5Dhu57hu4JDcOG7gOG7q+G7hnDigJzhuqLhu4Thu4Jw4buQw5VH4oCdcOG7gsOC4buCcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu4JEUeG7gkNww5TEkOG7gkRwROG7hOG7seG7kHBDxJDGsHDEgsOJ4buCRHDhu4Dhu5jhuqJw4buCw4zhu4JDcOG7gkThu6vhu4LDtHDhu5DDjMSQcMSC4bucT+G6onDhuqDhu4pw4buG4bq2cOG6okThu4jhu4JDcOG7kMOV4bug4bqicOG7kMSQ4bqk4buMcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDDg+G7sVVw4buQ4bue4buCQ3Dhu4Dhu6vhu4JwxILEkOG6rOG7ksO0cOG6ouG7teG7knBE4bup4buQw7RwxILEkOG6rOG7knDhuqDEqMO0cMSCxJDhuqzhu5Jw4buG4buYxrDhu5FwJUfhu4Jw4bqiROG7iOG7gkNw4buQRMOJcMSC4bucT+G6onDDg+G7sVVw4bq+4bqw4buEcOG7gkThurjDtHDEguG7qeG7gkRw4buQw5Xhu4rhu4JDw7RwQ8ONcOG7jEThu6nhuqJEw7Rww5Xhu4jEkHDhuqJE4buY4buCQ3Dhu5DDjMSQcOG7gOG7scSQcMOD4buxVXDhuqJE4buEcOG6ouG7qeG6onDhuqLhu4Thu4LDtHDhuqLhu6nhuqJw4bqiROG7qeG7kuG7keG7keG7kXAkw5PEkHDEgsaw4buGcOG7hsOCcOG7gsOC4buCcOG6ouG7q+G7gkNwREjhuqJw4bqi4bur4buCQ3DDlMawVcO0cOG6ouG7q+G7gkNwROG7qeG7kHDhuqLhu6vhu4JDcETGsFXhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoThEUeG7gkNw4bq+REZw4bq+RHbhu4JwxILGsOG7gkNw4buMROG7rcSQcMSC4buKxJBw4buGeeG7kHDhuqLGoMawcOG7gkNE4bqscOG7kEThu5JB4buQcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3DhuqJE4buSVcOC4buCcOG7gkNExJDhuqzhu4xwUuG7q3Dhu4JDRMSQ4bqs4buMcMOD4buccOG6vkTDjOG7gkNw4buMROG7rcSQcOG6ouG7teG7knDhuqJE4buSVeG6rOG7gnDhu4JD4burVXDhu4bEqOG7kMO0cOG7gkPhu6tVcETGsMSQ4buRcCXhu5rhu4JDcOG6vkTDjOG7gkNw4buMROG7rcSQcOG6okThurpww5XEkMOC4buCQ3DDk3DEkUTGsOG7gkRwXUbGsMO0cMSCRnDhu4Dhu6tw4buQROG7oOG6onDhu5DDleG7seG7gkNw4bqiROG7kuG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6ouG7rXDhu4Lhu5xN4bqi4buRcGfDiXDhu5BE4bqkw7RwQ8OScOG6vkRGcOG6okThu4Rw4buCQ0Thuqxw4buQROG7kkHhu5Bw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCcOG7kEThu4rhu4JDcOG6ouG7muG7gkNww5ThurRw4bqi4bu54buCcMSC4bqk4buCcOG7kEROxJBwQ8SQxrDhu4LDtHDhuqLhu7nhu4JwxILhuqThu4Jw4buCRFHhu4JDcMOU4bugcOG7juG7ksaw4buCcOG7kOG7teG7hsO0cERLcOG7kMOVT3Dhur7hurjhu4xw4buQRE7EkHDhuqLGoMawcDhE4burcOG7guG7nE3huqJwUuG7q3Dhu4JD4bur4buCRHDhuqJE4buSVcOC4buCcOG7hsOM4buC4buRcCTDk8SQcMSC4bqk4buCcOG6vkTEkMO0cOG7gkPhu5xOxJBw4buCQ0Thuqxww5ThurxwLXDhu4JDROG6rHDhu4JE4bu14buCcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiR+G7gnDEgsagcMOU4bui4bqicOKAnMSCd+G7hnDEguG7kuG7isSQ4oCdcFJNxJBw4buCQ0ThuqbDtHBSTcSQcEPEkOG7qXDhu5DDleG6uHBSduG7gnBERsawcOG7kMOV4buSVeG6puG7gnDhu5BE4buK4buCQ3DhuqLGoMawcOG6okTGsHDDjOG7gkNwUuG7q3Dhu5BE4bug4bqicMOU4bugcFThu61VcMOVxrBw4bqi4bu14buScOG6okThu5JV4bqs4buCcOKAnMSC4bui4buQcEPhu69V4oCdcOG7gkRR4buCQ3Dhu5BE4bqkcEThuqxw4bq+4bqkcOG6okHhu4Lhu5Hhu5Hhu5Fw4buGSMSQcOG6okThu5JV4bqs4buCcMOU4bq0cMSC4bup4buCQ3DhuqDhu5Lhu4jhu4JwREzhu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww5XEkENE4buQw7Xhu6HGoeG7l8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqEk4burxJBwUuG7q3Dhu63hu4JE4buPcMSRROG7knDEkcOVxrDhu4JD4buXL8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHhu5cv4buMxqE=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]