(vhds.baothanhhoa.vn) - Bắt đầu mùa nóng, nhiều siêu thị điện máy đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng dồi dào, đa dạng về chủng loại và mẫu mã, đồng thời cũng bắt đầu tung ra các sản phẩm mới, độc đáo với giá cả cạnh tranh bằng nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn, thu hút lượng lớn người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buwbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7g27hu4nhu5k54buR4bql4buZbTnDgcOi4buVOeG7k3bhurM54bur4bufbjnhu4Nx4buZbDIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgz4bq+4bqr4buxOeG7g+G6ueG7rTnhu5N24bqzOeG7meG7l+G7mWxdOeG7mW1u4buL4butOeG7q27DreG7rTnhu7Ftw7I54buDbuG7ieG7mTnhu5PhurXhuqI54buD4bqtOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54burxJHhu5k54burw6Lhu5lsOeG7mWzhu61w4buZOW3DouG7mWw54buHcG454buHw6Lhu5VdOeG7g+G6sznhu4fhuqXhu5lsOcOB4buLOeG7gW144buZbDnhu5Hhu5XhuqVuOcOBw6I54buTw6rhu6054buT4bqtXTnhu4Nw4buZbDnhu7Ftw7puOeG7gXnhu5lsOeG6v+G6q+G7sTnhu4Phurnhu6054bux4but4buZbDnhu6nhurM54buB4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buTdW5dOeG7g3Hhu4E54buD4bq14buVOcOBdW45bG7hurU54buB4bqnOeG7geG6peG7mW054bux4bup4bqz4buZbTnhur9i4buZbDnhu5ltbuG7i+G7rTltw7Phu5ltOeG7sW3hu7Phu4E5w7Rt4but4bqiw6zhu5k54buT4bqtbjltw6nFqTnhu4fDquG7mV054buxbeG7rTlt4buv4buxOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7kXXhu5k54buZbMO9w7puOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnhu4PDrOG7mTnhu7Ft4bqz4buTOcaw4but4bqz4buZOcOBw6I54buT4but4bqzOeG7q+G6q+G7kyIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPDlG3huqfhu5U54bur4bq14buxOeG7k3Hhu7E54bur4buhOeG7q27DreG7rTnhu7Ftw7I54buDbuG7ieG7mTnhu5PhurXhuqI54buRdeG7mTnhu7HhuqVuOeG7sMWoOeG7sG3hurPhu5ltOU3hu5fhurNdOW3hurnhu605bcOs4buxOeG7geG6teG7gTnhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7mWxtbuG7icWpOeG7g+G7i+G7rTnhu4Ft4buVOeG6v27DrOG7sX054buTY+G7gTnhu4d2OeG7gW3DveG6sznDgcOi4buVOeG7g8O54buxOeG7meG6q+G7mWw54buZ4buX4buZbDnhu4HhurPhu5U54buDbsSp4buTOeG7mW3DveG7mWw54buZbUHhu5lsOeG7mWzDouG6ojnGsOG7reG6sznhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7q+G7oTnhur/hurXhu5k54buB4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buDbuG7ieG7mTnhu5HhuqXhu5ltOeG7mW3DvX054buT4bq14bqiOeG7g27hu4vhu605bcah4bqzXTnGsOG7reG6peG7sV054buxeDnhu5HhuqXhu5ltOeG7seG6qeG7mWw5bMOpxak54buD4bufbl05bMOpxak54bq/4bqzOeG7q+G7lTnDgXVuOeG7mWzDouG6ojnhu7Ftw73DuuG7mWwiOeG7gsSpOcWpbXfhu4E5w4F3OcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDnigJzhu7Ft4buf4buZbDnhu7Ft4bq1buKAnTnhu5nhuqnhu5M54buZ4bqz4bqiXTnhu4HhurXhu4E54buZbcOiOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnhu7Hhu63hu5lsOeG7qeG6sznhu5ltbuG7i+G7rTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7geG7lznhu6vhu7c54buxb+G7gW05bcO5xak54buB4buf4buZbDnhu5lsbeG7iTnhu7Ft4buf4buZbDnhu5Nu4buZbV05w7RuxKnhu6054buH4bq14buZbDltbuG7ieG7mTnhu4PhuqVuOeG7mW3DvX05xq/hu63huqXhu7E5bXRuOeG7mcO9deG7gV05xrDhu63huqXhu7E5xalt4but4buZOeG7q8O9dOG7mWxdOcaw4but4bql4buxOeG7kcOi4buTOeG7k+G6teG7sTnDtG3hu5/hu5lsOcO0bW85MG3hurPhuqI54buBxqHhu5k5bOG7m2454buRw6I5xrDhu63huqXhu7E54buDbuG7i+G7rTltxqHhurMxOcOBdW454buBbeG7s+G7gTnhu5nhuqnhu5lsOW1n4buZOWxuw7o5w4HDojnhu4Hhuqfhu5M54buz4buZbFs54buT4bq14bqiOeG7keG6peG7mW05buG7mcOB4buF4bup4bux4buF4bupOeG6tcWpOeG7h3fhu5lsOeG7geG7n+G7mWw54buZbG3hu4k5bW7hu4nhu5k54buD4bqlbl054buxbsOs4buxOcO0buG7ieG7kznhu4Nu4buJ4buZOW3hurPhuqI54buHxqHhu5lsOeG7sXg54buR4bql4buZbTnhu7Hhu7c54buDceG7mWw54buDbuG7i+G7rTnhu4Ft4buN4buZbTnDtG3huqc54buZ4bqp4buZbDnhu5HDouG7kznhu5PhurXhu7EiIiI54buYbUHhu5lsOeG7keG7leG6pW454buZw6LhuqI54buB4buXOeG7k+G7s+G7gTlsbuG6tTnhu4HhurPhu5U5bXThu5k54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu7Ft4buf4buZbDnhu7Ftw73DuuG7mWw5w7Rt4buV4bqn4buZbDnhuqEtw6M54bux4bupbuG7ieG7rTnhu4Nw4buZbC/hu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOTDhu7F24bqiOeG7seG7teG7mWw54buxbcO9dOG7mWw5bW7hu4nhu60xOeG7mW3DveG7mWw54buB4buXOeG7sW/hu5ltOeG7meG6qeG7mWw54buxbsOs4buxOcO0buG7ieG7kznhu4Nu4buJ4buZXTnhu7FtZeG7mTnhu7FtbuG7ieG7mTnDgXVuOeG7k+G7n2454bux4bupw73DuuG7mWw54buZw63hu5k54buD4bqz4buZbDnhu4PDvcO54buBOeG7mW1u4buL4butOcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDnDveG7rTnhu7Fuw63hu5k54buR4bu34bqzOeG7gW3hu5vhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6HhurfDoeG6ty/huqPhurHhu4fDo8Oh4bqjYWFhYeG7seG6r2HhuqHhuqHhurfhuq/Do+G7kcOhIsO1xalsODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gOG6teG7gTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7g27hu4vhu605bcah4bqzOeG7mW1u4buJ4buxOeG7g3E5bW7hu4nhu5k54buD4bqz4buZbDnhu5HDojnhu5Nj4buxOW3DouG7mWw54buB4buXOeG7q+G7s+G7gTnhu5Phu63hurM54buRdeG7mTnhu5ltw6nhu7E54bux4bu1OeG7g+G6ueG7rTltw6g54buDw6zhu5k54buZ4bqz4bqiIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7sMOz4buTOW1uxKnhu6054buxbeG7t+G7gTnhu7HDrDnhu4F44bqzOeG7gW3hu6/hu5lsOeG7seG7n2454bux4bqlbjnhu6tuw63hu6054buxbcOyOeG7gm7hu4nhu5k54buT4bq14bqiOeG6oOG6s+G7mW1dOeG7g+G6pW454buHbuG7ieG7mTnGsOG7reG6p+G7mTnhu5HDgznhu6tuw63hu6054buxbcOyXTnhu4Ft4buVOeG6v27DrOG7sX054bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhur/hurXhu5k54buBbeG6peG6ojnhu5ltw6nhu7E54bux4bu1OeG7g+G6ueG7rTltw6g54buDw6zhu5k54buZ4bqz4bqiOcOBw6rhu5k54buRw6I5xrDhu63huqXhu7E54buDbuG7i+G7rTltxqHhurM5w4HDojnhu5PhurXhuqI54buR4bql4buZbSI54buY4bqp4buTOeG7meG6s+G6ol054buHxqHhu5lsOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buB4buf4buZbDnhu5lsbeG7iTnhu5N1bjnhu5HDojnGsOG7reG6peG7sTnhu4Nu4buL4butOW3GoeG6sznhu4PDvcO54buBOcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDnDveG6sznhu4Ft4butceG7mWw5w4HDojlsbuG6tTnhu4Hhuqc5w7Rt4buf4buZbDnGsOG7reG6tTnhu4Phuqvhu7E5MOG7seG7tTnDoV3DozktOeG6rznhu7Hhu6lu4buJ4butOeG7g3Dhu5lsL+G7gW1uw6zhu4FdOeG7sXbhuqI54buxbcO9dOG7mWw5bW7hu4nhu60xIjnhu6rhu5U5w4F1bjnhu5lsw6LhuqI54buxbcO9w7rhu5lsXTnhu6vhu7Phu4E54buT4but4bqzOeG7pTnhu5ltQeG7mWw54buZbMOi4bqiOcaw4but4bqzOeG7seG6qeG7mWw5bMOpxak5w6MtxIM54buR4bq54buZIjnhu4LEqTnhu7Hhu6nhurXhu5ltOeG7scOz4buZbTnhu7Hhu6nhuqXhu5lsOeKAnOG7gW3hurXhuqI5bcOi4buZbOKAnTnDtG1uOcOBw6Lhu5U54buB4bqz4buVOeG7g27EqeG7kznhu4F44bqzOeG7k3bhurM54buZ4buX4buZbF054buB4bu54bqzOW3DouG7mWw54buD4bqtOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buZbOG7rXDhu5k5bcOi4buZbDnhu5F14buZXTnhu4PhurM54buH4bql4buZbDnDgeG7iznhu4FteOG7mWw54buR4buV4bqlbl054buTw6rhu6054buT4bqtOeG7g8SpOeG7g+G6tcWpOeG7s+G7mWw54buZbeG7rTnhu4Hhurnhu6054buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G6vsOt4buZOeG7geG6peG7mW054buD4buXXTnDtG1uOeG7k+G7reG6sznhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7g27hu4vhu605bcah4bqzOeG7seG6pW454burbsOt4butOeG7sW3Dsl05w7Rt4bq14buBbTltw6Lhu5lsOeG7g8O9w7nhu4E54buTbmrhu5k5xaltbznhu4Hhu5/hu5lsOeG7keG6q8WpOeG7g2Phu7E5w4HDojnhu7Fj4buZbDnDoWFhKTnhu6Hhu5lsOeG7g3Dhu5lsOeG7g8SpOeG7keG6q8WpOeG7g27hu4vhu605bcah4bqzIjnhu6puw63hu6054buxbcOyOeG7geG7lznhu5ltQeG7mWw54buBbcO9dOG7mWw54bux4bupw7Phu5ltOcO0beG7reG6osOs4buZOeG7k+G6rW45bcOpxak54buHw6rhu5k54buZbcO9OeG7gW3DvXThu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTlsbuG6tTnhu6vhu6Hhu4E54buBbeG7lTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOcaw4but4bql4buxOeG7gWXhuqI54bqy4burbuG6sznhu4bDocSDYcOhw6E5bG7hurU54bux4bu1OcSDYWE54buZbG3Ds+G7mTnhu4Nw4buZbDlsbuG6p+G7kznhu4HGoeG7mTnhuqHhurfDoznhu5lsbcOz4buZOeG7g3Dhu5lsWznGsOG7reG6peG7sTnhu4Nu4buL4butOW3GoeG6sznhu5PDquG7rTnhu5Lhu4Xhu4du4bqzOWxu4bqn4buTOeG7seG7tTnDoF3Do8SDOeG7seG7qW7hu4nhu6054buDcOG7mWw5bG7huqfhu5M54buBxqHhu5k5w6Fd4bqv4bq3OeG7seG7qW7hu4nhu6054buDcOG7mWwiIiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu5htYuG7kzlsbuG7r8WpOcO0beG6teG7gW05bcOi4buZbDnhu4Hhu5c54buxbcOt4buTOeG7mW1u4buL4butOeG7q+G7tznhu5Hhu7fhurM54buBbeG7m+G7mV054buZbW7hu4vhu6054buqbsOt4butOeG7sW3Dsjnhu4Nu4buJ4buZOeG7k+G6teG6ojnhu7Hhu6nDreG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu5DDrTlN4buVw6Lhu5k5MOG7sMWoOeG7sG3hurPhu5ltOU3hu5fhurMxXTnhu4F54buZbDnhu4FteDnhu4Nx4buZbDnhu5lt4bq7xak5bcOi4buZbF054bq/4bqz4buVOWxw4buTOeG7geG6teG7gTnhu5Nj4buxOW3DouG7mWw54buDbuG7ieG7mTnhu5HhuqXhu5ltXTnhu7FtbsOs4buxOeG6v8OyOeG7kcOi4buTOeG7k+G6teG7sTnDgXVuOeG7g3g54buBbXjhu5lsOeG7keG7leG6pW5dOeG7sW3DvXThu5lsOW1u4buJ4butOcO0beG6teG7gTnhu5lt4bqz4butIjnhu6huw63hu5lsOeG7h8ah4buZbDnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7g27hu4vhu605bcah4bqzOeG7mW1u4buJ4buxOeG7g3E54buB4buXOW3DouG7mWw54buBbXfhu4E54buR4buV4bqlbjnhu4F44bqzOeG7geG6teG7gTnhu7Ftw7104buZbDltbuG7ieG7rTnhu63huqI54buxb+G7mTnhu5ltw719OcWo4bqz4buZ4bqz4bur4buV4buZbuG7gV054buQTF054buw4buV4burbW7hur/hurNd4buq4bqz4buZ4bqi4buVXeG7hOG7keG7heG6oOG7seG7qeG7leG7keG7reG6oF054buG4bqzbsO0buG7mSIiIjnDgXVuOeG7k+G7s+G7gTlsbuG6tTnhu4fhurPhu5U54buDceG7mWw54bux4bu1OcSDOS05w6BhOeG7seG7qW7hu4nhu6054buDcOG7mWwv4buBbW7DrOG7gV054buxduG6ojnhu7Ft4butceG7gTnDgcOi4buVOeG7geG7n+G7mWw54bur4butw6nhu7E5w4HDojnhu7Fv4buZbTnhu5nhuqnhu5lsOeG7q+G7uTnhu4d34buZbCI54buA4bq14buBOeG7keG7leG6pW45xrDhu63huqXhu7E54buDbuG7i+G7rTltxqHhurNdOcaw4but4bql4buxOW10bjnhu5nDvXXhu4FdOcaw4but4bql4buxOcWpbeG7reG7mTnhu6vDvXThu5lsIiIiOcOBdW454buT4buz4buBOWxu4bq1OeG7seG7tTnDoV3DozktOcOjOeG7seG7qW7hu4nhu6054buDcOG7mWwv4buBbW7DrOG7gV05xaltd+G7gTnDgXc5w7Rt4bq14buBbTltw6Lhu5lsOeG7seG6ueG7kznhu7Hhu6nhu63hu5lsIjnhu4Lhu6FuOcOBdW454buZbMO9w7puOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnDtG3hu605w4Hhu7fhu4E54buZ4buf4buZbDnhu7Ft4buf4buZOW3hurPhuqI54buZbMO9w7puOeG7geG7lznhu7Ft4butOeG7mW3hurvFqTnhu7Ftw6nFqTnDgcOq4buZOcO94butOeG7sW7DreG7mTnhu5Hhu7fhurM54buBbeG7m+G7mTnhu4HhurXhu4E54buR4buV4bqlbjnGsOG7reG6peG7sTnhu5PhurXhuqI54buxbeG7n+G7mWw54buxbcO9w7rhu5lsOcOBdW45bG7hurU54buH4bqz4buVOeG7g3Hhu5lsOeG7seG7tTnhuqNhYSJhYWE54buDw6zhu5k5bXThu5k5w6E54bux4bupbuG7ieG7rTnhu4Nw4buZbC/hu4FtbsOs4buBIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gG3Dsjnhu5hs4but4bqiauG7mTnhu7Btw7I5TeG7leG6s1054buTceG7sTnDtG3hurXhu4FtOW3DouG7mWw54buD4bqz4buZbDnhu7HDs+G7kznhu5Phu63hurM54buDbuG7i+G7rTltxqHhurM54buZbW7hu4nhu7E54buDcTnhu7HhuqVuOeG7geG6teG7gTnhu6tuw63hu6054buxbcOyOeG7g27hu4nhu5k54buT4bq14bqiOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7kMOtOU3hu5XDouG7mTkw4buwxag54buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6szFdOeG7gW1u4bqzOeG7q2h9OeG7mOG6qeG7kznhu5nhurPhuqJdOeG7geG6teG7gTlt4bqt4buZbDnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E54buDbuG7i+G7rTltxqHhurM54bux4but4buZbDnhu6nhurM5w7Rt4bq1OeG7mW1u4buL4butOeG7k8Oq4butOeG7k3VuXTnDgeG7teG6sznhu7Fuw6zhu7E5w7Ru4buJ4buTOeG7g27hu4nhu5ldOcOB4bu14bqzOeG7sW/hu4FtOW3DucWpOeG7mW1u4buL4butOeG7sW/hu5ltOeG7meG6qeG7mWw54buxbeG7n+G7mWw54buTbuG7mW054buTw6I5bG7hurU54bq/4bq14buZOcO0beG7n+G7mWw5xrDhu63hurU54buB4bqz4buVIjkjw7M5w4HhurvhuqJdOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTnhu7Hhu59uOcaw4but4bqiw6zhu7E54buDw7Lhu5ltOeG6v+G7nTnhu4FtbsOs4buBOeG7g27hu4vhu605bcah4bqzOeG7gXk54buDxKk54buxbeG6s+G6ojnhu4Nu4buL4butOW3GoeG6sznhu5N1bjnhu4Hhu5c54buZbW7hu4vhu6054buxb+G7mW054buZ4bqp4buZbDnDveG7rTnDgW7hu4nhu7E5bXThu5nigJ0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buGdjnhu4Ftw73hurM5xalt4bqnbjlsbuG6s2454buD4buV4bql4buZOeG7geG6s+G7lTnhu4NuxKnhu5M54buTduG6sznDtG3hu59dOeG7mW3DveG7mWw54buZ4bqp4buTOeG7meG6s+G6ojnhu5nhuqvhu5lsOeG7meG7l+G7mWw54buDw6zhu5k54burdeG7kznDtG1uw6zhu5k54buDw7puOeG7q+G7oeG7mWw54burbuG7mW05beG7leG6peG7sTnhu4F44bqzOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7gW3hurvhu7E5w4Hhurvhu7EiOeG7gsSpOWxu4buvxak54buZbMO9w7puOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnhu6t14buTOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buZbUHhu5lsOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buxbW7DrOG7sTnhur/Dsjnhu4Ft4buh4buZbDnhu5nhu5fhu5lsOcOBw6Lhu5U54buHw7LFqTltw6hdOeG7mW1u4buL4butOeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Nu4buJ4buZOeG7k+G6teG6ojnhu4Phuq054bux4but4buZbDnhu6nhurM54buB4bq14buBOeG7gW3DvXThu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTnDveG7rTnhu4Phuq1uOW3DqcWpOeG7h8Oq4buZXTnhu7Ft4butOW3hu6/hu7E54bur4buhOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7kXXhu5k5w7Rt4bq14buBbTltw6Lhu5lsOeG7g8Os4buZOeG7sW3hurPhu5M5xrDhu63hurPhu5k54buT4but4bqzOeG7q+G6q+G7kyI54buwbeG6u+G7kznhu4Ftb1054buB4buXOeG7seG7qeG7reG7mWw54buxZeG7kznhu4Nu4buJ4buZOeG7k+G6teG6ojnhu4HGoeG7mTnigJzhu4FtdG454bux4bupcW7igJ05w73hu6054buD4bqtbjnhu4Ft4buVOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buT4bq14bqiOeG7keG6peG7mW1dOcO0ZuG7lTnhu4fDom454buDw6zhu5k5bcOs4buxOeG7sW3hurXhu5lsOcOjLcOgYcOh4bq3OeG7g8SpOcO0b+G7gW054buB4bq54butOeG7q+G7s+G7gTnhu5Phu63hurMiOeG7kuG7s+G7gTlsbuG6p+G7kzlsbuG6tTnhu4F54buZbDnhu5Fu4buZbTlt4buV4bql4buxOeG7sW3hu4Xhu5U54bux4bu14buZbDnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTXTnhu5l0bjnhur/hurXhu5ldOeG7h+G6s+G7lTnhu4Nx4buZbDnhu7Hhu7U5w6HDoyk5LTnDo2EpIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7sOG7qcO9deG7gTnhu6vhu7c5xalt4buV4buZbDnFqW3hu69dOeG7g+G6sznhu4fhuqXhu5lsOcOB4buLOeG7gW144buZbDnhu5Hhu5XhuqVuXTnhu5PDquG7rTnhu5Phuq054buB4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buDbuG7ieG7mTnhu5HhuqXhu5ltOeG7mW3DvTltbuG7ieG7mTnhu5nhurPhuqJdOeG7mWzDvcO6bjnhu7Fuw63hu6054buHduG7mWw54buZw63hu5k54buxw7Phu5M54buDw6zhu5k54buZbUHhu5lsOeG7geG7ueG6szltw6Lhu5lsOeG7g27hu4nhu5k54buR4bql4buZbTnhu63huqI54buxb+G7mTnhu4PEqTnhu4PDvcO54buBOeG7scO9OcOBw6nhu5k5w7ThurZdOeG7keG7t+G6sznhu4Ft4bub4buZOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M5xaltdjltw7nFqV054buB4buXOeG7gW3DrDnhu4NxOeG6v+G6p+G7lTltw6Lhu5ltOeG7seG7oeG7sTnhu4PEqTnhu7Hhu6nhurXhu5ltOeG7k+G7reG6sznFqW3huqduOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M5w7Rm4buTOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbCIiIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhurLhu63hu7Ft4buV4bupODPhu5hs4but4bqiauG7mTnhu4LhuqXhu7EyL8WpMw==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]