(vhds.baothanhhoa.vn) - Khác với những năm trước, thị trường vàng mã ở TP Thanh Hoá những ngày cận kề Rằm tháng 7 không còn cảnh sôi động. Phần vì dịch bệnh, phần vì năm nay kinh tế khó khăn các gia đình phải thắt chặt chi tiêu, người dân cũng đang hướng dần tới nếp sống văn hóa mới.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5z4buH4buARuG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7iOG6vuG7p+G7iuG7ueG7p0Xhu6fhurLhu4rhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gMO94buI4bq+4bun4oCc4bqkT+G7p+G7gMOS4buI4oCd4bunci/hu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnNyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6Vz4bqj4buAw73huqThu6fGr+G7kOG7huG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buIQeG7iuG7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6Phu6fhu57hu4BG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bun4buU4bun4buH4bq94bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzbEqMO94bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhuqThurbhu4jhu6fDjcOJ4bun4bq/w4Dhu4rhu6fhu57hu4DDveG7iOG6vuG7p3bhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqRL4buI4bun4bqk4bu34buI4buA4bun4buiT+G7huG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7n+G7p+G6veG7gOG6sOG7iOG7p8av4buE4bun4bqmRuG6pOG7gOG7p8OC4bq44buI4buA4buj4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fGr+G7hOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4h54buw4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4bunw43hu4BK4bunw43hu4BB4buI4bun4bqkw73huqThu6fhur7hu4Z54bun4bqs4buE4buI4buA4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fhu57hu4DDgeG7nuG7p+G6pOG7gOG6oOG7nuG7p+G6pOG7gOG7huG7p+G7nuG7hsSQ4bug4buj4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhu4BV4buQ4buI4bq+4bun4bqm4bqw4buI4bun4bue4buQ4buG4bun4buIRcag4bun4buiw5Phu4jhur7hu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7p+G7iuG7kOG7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3fFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu6/FqcWpxqDhu6rhu53hu6Xhu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6Iv4bupxrDhu6vhu6svxrDFqeG7reG6puG7r8aw4bux4bup4bur4bur4bux4bue4bux4bup4buvd8OMxrDFqeG7n0nGoOG6vuG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG7h+G7gEbhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bunxq/hu7Phu4jhur7hu6fhu4rhu7nhu6dF4bun4bqy4buK4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu57hu4DDveG7iOG6vuG7p+KAnOG6pE/hu6fhu4DDkuG7iOKAneG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pXfFqcWp4bul4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4buR4bul4buvxanFqeG7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXMo4bq24buI4bunw43DieG7p+G6v8OA4buK4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu6d24bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bunxq/hurThu4jhu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu6fhuqzDk+G7iOG6vuG7p+G7lOG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4bumeeG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bq/w4Dhu4rhu6fhu57hu4DDveG7iOG6vuG7pyHhu7fhu7Dhu6fhu4B54buw4bun4bqkS+G7iOG7p+G6vkzhu4bhu6fDjOG7s+G7p8OM4bq84buna+G7oOG7p8OjeeG7iOG7o+G7p8OM4buz4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4bqs4bq64bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bun4bue4buA4bq64bun4buA4buG4bq44buI4bun4bui4buk4bun4bue4buc4buG4bunxILhu4jhu6Phu6fDgsO9xKjhu6fhu4Dhu4ZF4bug4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqThu4B54bun4buKQuG7p8av4buz4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p8OM4buz4bun4bqmRsag4bun4bqs4bq64bun4buATOG7p+G7nuG7gMOBxqDhu6fhu4jhuqrhu4jhu6fhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhuqRQ4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu6fGr8So4buI4bq+4bun4buAw5Lhu4jhu6fDjHnhu4jhur7hu6fhu57hu4B54buI4bq+4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqRO4buG4bun4buI4buAxILhu4jhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7ouG7hsSQ4bug4bun4bue4buAxKjDveG7nuG7n+G7p+G6r+G7gFXhu6fhu4pM4buG4bun4buIQeG7iuG7o+G7p8av4buzxKjhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6Phu6fhu57hu4BG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bun4bqs4bu54bunw4LDgeG7nuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+KAnOG7nFLhuqThu6fhu5xG4bqk4buA4oCd4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7nHnhu6fDjUPhu6fGr+G7s8So4buj4bun4bue4bug4buw4bun4buI4buA4buGxJDhu4jhu6fhuqbEqOG7p+G7t+G7iOG7gOG7p+G7gFXhu5Thu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fDguG6uOG7iOG7gOG7p+G6rOG7ueG7p8ON4buA4buGReG7iOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pEvhu4jhu6figJzGr+G7oOG7iOG6vuG7p+G7nnnhu7DigJ3hu6fhuqThu4Dhu4bhu6fhu4rhu7Xhu4jhu4Dhu6fhu4jhu4BV4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7o+G7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p8ON4buAw73huqThu4Dhu6fhuqxF4buI4bun4buK4bugeeG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bun4bue4bu14buG4bun4bqkw73huqThu6fhuqThu4Dhu5jhu6figJzhuqRO4buG4bunxILhu4rigJ3hu6fGr8OB4buI4bq+4bun4buAw5Thu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4buA4bqoxKjhu6fhur7hu4Dhu4bhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhuqRTeeG7p8ag4buASuG7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p8aweC134buj4bunw43hu4Dhu6Dhu4jhur7hu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fDguG7oE/hu4jhu6fDgsO94buI4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bun4bue4bu14buG4bunKOG7gOG7mOG7p2tV4buS4buI4bunNsSoeeG7p8avT+G7p+G6pFHhu4jhur7hu6fGr8OB4buI4bq+4bunw43hu4DDveG6pOG7gOG7n+G7pzXhu4Z54buI4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhuqThu4BG4bunKeG7huG6uMag4bun4buI4buO4buG4bun4bue4buGReG7iOG6vuG7p+G6rE/hu4jhur7hu6fDjeG7gMO94bqk4buA4bunxq/hu4Thu6fhuqRK4bun4bqkw73huqThu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bunxqDhu4DEqOG7iOG6vuG7p8ag4buAUOG7o+G7p+G6vuG7hsO94bunw4zhu7Xhu4bhu6fhu5xD4bun4buAw5Thu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG7pnnhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fDjeG7gMO94bqk4buf4bun4buH4buAReG7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6Phu6fhu4Dhu4ZF4buK4bun4buAxKjhu4bhu6fDjMOB4buK4bun4buK4buQ4buG4bun4bqkSuG7p8ON4buAw73huqThu4Dhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhuqxF4buI4bun4buK4bugeeG7p8av4buz4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gEfhu6fhu4rhu6B54bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu4BV4buS4buI4bq+4buj4bun4buI4buAVeG7p+G7muG7oOG6sOG7iOG7p8O9xKjhu6Phu6fhur7hu4bhu7Phu7Dhu6fhuqbhuqrGoOG7o+G7p+G7ilThu6fhu4hK4buI4bun4bq+4buG4bqu4buw4oCmci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMo4buARuG7pynhu4bhurjGoOG7p+G6pOG7gOG7hnnhu6fhu6JD4bub4bun4oCc4buH4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7iOG7s+G7sOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4jhur7EqMO94buG4bun4buq4bqo4bun4bqsReG7iOG7p+G6pOG7gOG7lOG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bun4bqkS+G7iOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4buqRcag4bun4buA4buz4buI4bq+4buj4bun4bq+4buGeeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4buA4bug4buw4bun4bqs4buM4buI4bq+4buneeG7iOG7gOG7p+G6qOG7iuG7o+G7p+G7gEzhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhuqzhurrhu6fDjUbGoOG7p+G6rMOU4buI4bun4bqs4bqg4bue4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fDjeG7gMO94bqk4buA4buf4bun4bqvQeG7iuG7p+G7iHnhu7Dhu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G7nkXhu6fDjeG7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4jhur7EqMO94buG4bun4buIxJDhu4jhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu4Dhu7Xhu4jhu6fhuqThu4BF4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu6LDgeG7iuG7p8OM4bq84oCd4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhurnhu6fhur7hu4Z54buI4bun4buA4buz4buI4bq+4bunw4LEkOG7iOG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7o+G7p3nhu4jhu4Dhu6c8w5rhuqThu6ct4bun4bqk4buAU+G7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4DEqOG7p8OC4buGReG7nuG7m+G7p+KAnDXhu4bhu5Lhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bueeeG7p+G7iuG7oHnhu6fDgsO94buI4bun4bue4buGReG7nuG7p8ON4buG4bq44buK4bunw4zDgeG7iuG7o+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7gHnhu4bhu6fhu57hu5xB4buK4bun4buI4bq+4buA4buE4buI4bunw4zhu7Phu6fhu4rDmeG7iOG6vuG7p8OMw4Hhu4rhu6fhu5zDkuG7huKAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu57hu4bhurrhu6Dhu6fhu57hu4BVw5Thu4jhur7hu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bun4bqk4buAxKjhu6fDguG7hkXhu57hu6fhu6LDmuG6pOG7p+G7iuG7oHnhu6fhu4hB4buK4bun4buIeeG7sOG7p+G6vuG7huG7t+G7iuG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7o+G7p+G6pOG7gEfhu6fDgsOA4buI4bq+4bun4butxanhu6ct4bundsWp4buZ4bun4buIQeG7iuG7p+G7iOG6vsSow73hu4bhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4buvxanFqcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qcaw4bur4burL8awxanhu63huqbhu6/GsOG7seG7qeG7q+G7q+G7r+G7nuG7seG7reG7r3jDjMaw4bufScag4bq+4bul4bunecOM4bue4buR4bul4buH4buARuG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7iOG6vuG7p+G7iuG7ueG7p0Xhu6fhurLhu4rhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gMO94buI4bq+4bun4oCc4bqkT+G7p+G7gMOS4buI4oCd4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu6/FqcWp4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulczbhu7Phu4jhur7hu6fDjMSo4bu14bue4bun4oCcw73EqOG7p+G7muG7oOG6sOG7iOG7peG7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMSo4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7lOG7p+KAnOG6pE7hu4bhu6fEguG7iuKAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4buA4bqoxKjhu6fhu57hu4Thu4rhu6fhu4Dhu4bhurrhu6Dhu6Phu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buAVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4bunw4zEqOG7teG7huG7p+KAnMO9xKjhu6fhu5rhu6DhurDhu4jigJ3hu6fhuqzDieG7oOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhuqThu4Dhu4Z54bun4buceeG7p8OM4buz4buK4bunw4J54bun4buKw5rhuqThu6fhur7hu4bDveG7n+G7p8SDw5rhuqThu6fhu57hu4Dhuq7GoOG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p8OM4buz4bun4buxxanhu5/FqcWpxanhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7o+G7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bunw4zhu7Phu6d3xanhu5/FqcWpxanhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqkecSo4bun4buI4buA4bqu4bue4bunw4zhu7Phu6fGsOG7qcWp4bufxanFqcWp4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu5/hu6fhuq/hur7EqOG7s+G7huG7p+G7nHnhu6fhuqRL4buI4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fDjMSo4bu14buG4bun4oCc4buqReG7p+G7gOG7jMag4oCd4bun4buieeG7iOG6vuG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fDjeG7gMSo4bu34buI4bq+4bund8Wp4bufxanFqcWp4bunLeG7p8aw4bupxanhu5/FqcWpxanhu6fhuqzDkuG7iOG6vi/huqThu4Dhu4ZF4bqk4buj4bun4buI4buA4buz4bun4buew5nhu6fGsOG7rcWp4bufxanFqcWp4bun4bqsReG7iOG7p+G7qcWpxanhu5/FqcWpxanhu6fhuqzDkuG7iOG6vi/huqThu4Dhu4ZF4bqk4buf4buf4buf4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4h54buw4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7iuG7oHnhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSQ4bun4bqsw4Hhu57hu6fhu4rhu7Phu6fhuqRL4buI4bun4buK4bqg4bqk4bun4bqk4bu34bun4bq+4buGw73hu6fGr+G7kOG7huG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4buG4bq64bug4bun4bue4buAVcOU4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhuqThu4BH4bun4buK4bugeeG7p8OMxKjhu7Xhu4bhu6fhu57hu4Dhuq7GoOG7p+G7nuG7hsOJ4buI4bun4buI4buA4bqu4bue4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDjOG7rOG7p+G6psSo4bun4oCc4bqsw4Hhu57hu6fhu5zDkuG7huG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bqo4buK4bun4bqs4buG4bun4bqsw5Phu57igJ3hu5/hu5/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4buvxanFqcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qcaw4bur4burL8awxanhu63huqbhu6/GsOG7seG7qeG7q+G7q3bhu554duG7reG7qcOMxanhu59JxqDhur7hu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6Xhu4fhu4BG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4buI4bq+4bun4buK4bu54bunReG7p+G6suG7iuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu6figJzhuqRP4bun4buAw5Lhu4jigJ3hu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7r8Wpxanhu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6VzKOG7t+G7iOG7gOG7p+G6rOG7hOG7oOG7p+G7gOG7huG7oOG7p+G6pFN54bun4oCc4bqk4buA4buY4bunxILhu4rhu6fGoOG7gFPigJ3hu6fDjeG7gOG7hkXhu4jhu6fhu57hu4bhurrhu6Dhu6fhu57hu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu4jhur55xKjhu6fhu4jhur7DveG7iOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4oCcKFThu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fDguG7lOG7huG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p8OC4bug4buO4buG4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4bunw43hu4BK4bunw43hu4BB4buI4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bun4buKUXnhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhuqRU4buI4bq+4bun4bqsw5Thu4jhu6fhur7hu4bhu7fhu4jhu6fhu4DDlOG7iOG7o+G7p+G7iMSQ4buI4bun4buI4bq+4bukeeG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57huq7hu6Dhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nHnhu6fhuqzhuq7hu7Dhu6fDgsO94buI4bun4bqk4buA4bqi4buI4bq+4buneeG7huG7p+G7iuG7oHnhu5/hu6chw4Dhu4jhur7hu6fhur7hu4bhu5Lhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fhu4hB4buK4bun4buI4bq+xKjDveG7huG7o+G7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7iOG7s8So4bun4buI4buA4buz4bun4bueT+G7huG7p+G6pFThu4jhur7hu6fDgsO94buI4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7rS124bun4oCcT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7pHnigJ3hu6Phu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bun4bqk4bu34bun4bue4bug4bqw4buI4bunxq/DmXnhu6fhu5zDkuG7huG7o+G7p+G7nk/hu4bhu6fhuqThu4BVeeG7p8OCw73hu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4oCcT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7pHnigJ3hu6fhu4jhu7PEqOKAneG7o+G7p3nhu4jhu4Dhu6c2VeG7iOG6vuG7py3hu6fhu57hu4bhurrhu6Dhu6fhu57hu4BVw5Thu4jhur7hu6fDjMSC4bug4bun4buIQeG7iuG7p+G7nuG7teG7huG7p+G6pOG7gOG7mOG7pyjhurDhu6Dhu6fhu4HEguG7iOG6vuG7p+G7iErhu4bhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6r0rhu4bhu6fhuqzhu4bhu6fhu57hu4Dhu4Thu6fhuqRU4buI4bq+4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fhu4hK4buG4bunw4zhu7Xhu4bhu6Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bunw4LDveG7iOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu7fhu4rhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu4rhu6B54buf4bunWeG7huG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhu4rhu6DDk+G7iOG7p+G6vuG7hnnhu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p+G6pFN54bun4buK4buE4buI4buA4bun4bqkSuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buKSuG7iOG7p+G6rMOS4bun4bqsQsag4bun4buI4buA4bqu4bue4buj4bun4buK4buQ4buG4bun4buI4buA4bqu4bue4bunxq/hu7Phu6fhuqzhurDhu7Dhu6fhuqxT4bun4buI4buA4bqu4bue4buj4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p8av4buQ4buG4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buA4buE4buI4buA4bun4bqk4buA4bug4buI4bq+4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buIeeG7sOG7o+G7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p8ag4buA4bu34buG4buneeG7huG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqzDvcag4bunw5rhu4jhur7hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fhuqxK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMh4buz4bun4buH4bucRuG7iOG7gOG7p+G7h+G7gEbhu6fhu4HDveG7oOG7p3DDjeG7gMO94bqk4buA4bun4buA4buz4buI4bq+ceG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhu4ZF4bue4buj4bun4buIQeG7iuG7p+G7iOG7s8So4bun4bqsReG7iOG7p+G6v8OA4buK4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu6fDguG7t+G7sOG7p+G7iOG7gOG7s+G7p8OC4buz4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6rMOT4bue4bunxq/hu7Phu4jhur7hu6fhu4rhu7nhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuqzhu7nhu6fDjeG7gOG7oOG6ruG7nuG7p8av4buz4bun4bqkT+G7p+G7gMOS4buI4buf4buna+G7kOG7huG7p8OC4buz4buj4bun4bqsxILhu7Dhu6fDjOG7s+G7p8ag4buAxKjhu4jhur7hu6fhu55S4bqk4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buA4bq64bun4bue4buA4buGReG7oOG7p+G6rFXhu5jhuqThu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+KAnClR4bun4buIQeG7iuG7p+G7iHnhu7Dhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu4Dhurrhu6fhuqThu4Dhu6Dhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G7iOG7gFXhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7iEHhu4rhu6fDjeG7gMO94bqk4bunxq/hu4Thu6fhuqzhu4bDieG7oOG7p8ON4buG4bq44buI4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fGoOG7gOG6qsag4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p+G7nk/hu4bhu6fhu57hu4bhu4jhu6fhu5zDgOG7iOG6vuG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7p+G6rMOT4bue4bun4bqkw73hu4bhu6fhur7hu4Thu6fhuqzhu4bhu6fhuqThu4BB4buI4bq+4bun4buIxah54buj4bun4buK4buG4bq84buI4bun4bqkSuG7p8OMS+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7nuG7gOG7hOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fEguG7iuG7p+G7okThu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqkw73hu4bhu6fhuqxK4oCd4buj4bunw4Lhu7Phu6fhu4HDveG7oOG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhu4ZF4bue4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoFnhu6Dhu57hu4DEqOG7nOG7pXPhu4fhu4Dhu7fEqOG7pyjhu4Dhu4ZyL8agcw==

Thảo Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]