(vhds.baothanhhoa.vn) - Là địa phương có nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng, thời gian qua, để giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng, quan tâm tới công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích. Qua đó, không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân mà còn kiến tạo những điểm đến du lịch thu hút đông du khách.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4bul4bq94bu14bulLeG6o8Oz4buJw6zhu40hM27hu6fDueG7peG7icOt4bu3KDJd4buk4buLazPhu7XhurczRWzDsjPDmeG7n+G7jSEzVeG7p+G6o+G7jTPhu6XhuqnDsjPhu6XDusaw4buNw6wz4bul4bunKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM8Os4bq14buNM8O94buh4buJM3Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40z4bq54bunM8Oza8Op4buLWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3Dk8SDM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM8Opw7Uz4buN4buL4buJZuG7pzPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izPDs2vDqeG7izPDuXgzLTPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6ozPhu43hu53hu4kz4bul4buJ4buF4buNw6wpM+G7peG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40zdeG7p+G6oykz4bq7aDPDrOG7iXkzw6xq4buNM8O9xIMzdOG7i8Oj4bulM+G7i+G7p+G7tzPDrOG7icOjM+G7pcO6azPhurnhu4kzw7nhurHhu40zw73hurPhu40z4buLw7XhuqMpM+G7peG6r+G7jzPDueG7r8OpM8Oz4bqj4buNM+G7peG7k+G6ozPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Op4bub4buNw6wz4bq7xqHhu43DrCkz4bul4buLazPhu7XhurczRWzDsjPDmeG7n+G7jTPhurvhurczw6nhu4vFqTPhu6XDuuG7keG7jcOsKTN14bun4bqj4buNM+G7peG6qcOyM+G7peG7oeG7iTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kzZeG6seG7jzPhu6XGoeG7jSkz4bulw7rGsOG7jcOsM+G7peG7pykz4bul4buV4buNM+G7peG6r+G7jzPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izwzVeG7p+G6ozPhurvDtSkzb+G7i+G7leG7jcOsM8Op4buLbDN04buL4bupw6kzw73hu6kz4buN4buL4bunM8OpYuG7pzPhu6XEqeG7jTPhu43DrOG7rXPhu43DrCkz4bul4bqpw7Izw7Phu4nhu43hu4szw6nhu6vhuqMz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTPDssSDM8Opw7Thu40zb+G7ieG7heG7jTPhu6Xhuq/hu48z4buN4buLeeG7jcOsM+G6u+G7iWjDsjPhurvhu4Xhu40z4bq54bunM8Oza8Op4buLM+G7peG7i+G7pzPhu4vFqeG7pTPhurvhu5Xhu43DrDPhurnhu6czb+G7i8Ojw6nhu4s8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM5NzV04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL+G7icO9PGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4buN4bq94buzw7kvNjY4w6EvNjTDoeG6uTU1NTVhN8Og4bul4bqh4bqhNTk3w7M0PG50w6wuw7omYWHDoTIz4bqjw7Phu6UmMuG7pOG7i2sz4bu14bq3M0Vsw7Izw5nhu5/hu40hM1Xhu6fhuqPhu40z4bul4bqpw7Iz4bulw7rGsOG7jcOsM+G7peG7pykz4bul4buV4buNM+G7peG6r+G7jzPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izPDrOG6teG7jTPDveG7oeG7iTN04buLw6Phu6Uz4bulw7rhu4lo4buNM+G6ueG7pzPDs2vDqeG7izIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyOTc1MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJd4bq6ZuG7jTPDmcO04buNw6wz4bq74buJaMOyM+G6u+G7heG7jTPhu6XhuqnDsjPDs+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4vhu6cz4buLxanhu6Uz4bq54bunM2/hu4vDo8Op4buLPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7iuG7iWfhu40z4buN4bqj4bu3KTPhu6XDuuG7g+G7jTPhurtr4bqjM2XEg+G7jTPhu6Xhu4trM+G7teG6tzNFbMOyM8OZ4buf4buNM8Opw7UzNTkz4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4szw7Nrw6nhu4szw7l4KTPhurnhuqPhu43hu4sz4bul4buL4bq14buNw6wz4bq74bq3M+G6u+G7rXHDqTPhu7Xhu4V0M+G7i+G6r+G7jcOsPDPhu6TDuuG7j+G7jcOsM+G6u8O1KTPDqcO1M+G6oTPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izPDs2vDqeG7izPDuXgzLTPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6oykz4bq54bqj4buN4buLM8Oz4bqjw7Iz4bul4buL4bq14buNw6wzw6nhurHhu43hu4sz4bq74butccOpM+G7teG7hXQz4buL4bqv4buNw6wzw6nhuqt0M1Xhu6fhu5fDqTPDrOG7ieG6ozPDrMahw7IhM+G6umbhu40zw5nDtOG7jcOsM8OZ4buf4buNKTPhurtm4buNM8OJ4buLxKnhu40zw4zhu4nhu4Xhu43DrCkz4bq7auG7jeG7izPDk8SD4buNw6wzw4zhuq/hu48pM+G6u2bhu40zw4nhuqnhu7czw53hurHhu4kpM+G6u8ah4buJM+G7lOG7jcOsM+G6usaw4buNw6wpM+G6u+G7m+G7jcOsM8OJeOG6ozNF4bunxqHhu43DrCkz4bq74butcOG7jcOsM+G7pOG7i+G7ieG7g+G7jTPDk+G7uSkz4bq7w6jhu48zReG6ozPhurjhu5vhu4kpM+G7i8ahM8OJw6Phu43hu4szw4nhu4vhu4nDsigzw73EgzNhM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM+G6u+G7rXHDqTPhu7Xhu4V0M+G7i+G6r+G7jcOsM8Op4bqrdDPhu6Vs4buN4buLPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7tMOjw6kz4bq7a+G7jeG7izPhu6Viw7IzdeG7p+G6o+G7jTPhu6XDuuG7keG7jcOsM8Op4bur4bqjM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTPhu6Xhu6czZeG7nSkz4bul4buV4buNM+G7peG6r+G7jzPDvcSDM8Op4buL4buX4buNw6wz4bu14bun4buX4buNw6wzw6nhuqt0M8Opw6PDqTPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7iykz4buLxIPhu43DrDPhu43hurPDsikz4bumReG7jOG6uDPhu6Xhu4trM+G7teG6tzPDqeG7i2wz4bq74bqv4buPM8Opw6PDqTN04buLw7Thu43DrCkzZeG6o+G7jTPDqeG7i+G7p+G7t+G7g+G7jTPDsuG7leG7jTPDs2N0M2XDo+G7jzPDqcOj4buPM+G6u8Oj4buN4buLM8Os4buJw6Mzw71mM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5KTNl4bqx4buPM8O9Zykz4bul4bunM2Xhu50zw73EgzPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM8Oza8Op4buLM8O5eDPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6oykz4bq54bqj4buN4buLM8Oz4bqjw7Iz4bul4buL4bq14buNw6wzw6nhurHhu43hu4sz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40oM8O6xIMzw7nhu4/Do+G7pTPhu6Xhu4nhu4Xhu40z4bq74bubM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8Opw6PDqTPhurl3M8Oj4buNM+G7pcO6xrDhu43DrDPhu6Xhu6cpM+G7peG7leG7jTPhu6Xhuq/hu48z4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4szw7Nrw6nhu4szw7l4M8O94bqz4buNM+G7i8O14bqjKDPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhu43DrOG7i+G7ieG7g8OyM8Opw6PDqTN14bun4bu3M+G6u2vhu43hu4szw6nhu6vhuqMz4buM4buLxIMz4buN4but4buhw6kzw71mM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kz4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4spM8O54bq1dDPhu7Xhu4V0M2XEg+G7iTPhu6XDusSpM+G7jeG7m+G7iTPhu6Xhu4vhuqvhu6Uz4bq7xqEz4bul4buLcCkz4bul4buJ4buFdDPhu43hu4tj4buNM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLKTPhurvGoTPhu6Xhu4twKTPhu4vhu4ln4buNM8O9Y+G7pTPhurnhu48zw6nDo8OpM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpKTPDqcOjM+G7jeG7i+G6qeG7jSkz4bq54bunM2/hu4vDo8Op4buLM+G7peG7i2N0M3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPDqeG7p+G7jcOsM+G7peG7ieG7heG7jTPDqeG7i+G7jzPDqcOjw6kz4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4sz4bul4buL4bq94buPM+G6u8Wp4buNw6wzdeG7p+G7tzPhu4vhu4/huq/DqeG7izPDvcSDM+G7peG7i+G7ieG7heG7pTNv4buFM+G6u+G6tzPhurvhu61xw6kzw6nhuqt0M8Opw7Uz4bul4buLZMOyM3Xhu6fhu7dm4buNM3Thu4vhu4Mz4bq54bun4bu3Z+G7pTPhu4vhu4/huqXDqTPhurvhu61xw6kzw6nhu58zdeG7p+G6o+G7jTPDqeG7i+G7p+G7t+G7g+G7jTPDsuG7leG7jTPhu6Xhu4tkw7Iz4bq7a+G7jeG7iykz4bul4buL4buT4bqjM+G7peG7i+G7p2Phu40pM3Thu4vhu4Mz4bq54bun4bu3Z+G7pTPhu4vGoTPDueG7nzPDvcSDM8Op4buL4buPM3Thu4vDqnQ8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITNhNjR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL+G7icO9PGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4buN4bq94buzw7kvNjY4w6EvNjTDoeG6uTU1NTXDoTg44bulw6A0OTY5w7M0PG50w6wuw7omNTU0MjPhuqPDs+G7pSYy4buk4buLazPhu7XhurczRWzDsjPDmeG7n+G7jSEzVeG7p+G6o+G7jTPhu6XhuqnDsjPhu6XDusaw4buNw6wz4bul4bunKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM8Os4bq14buNM8O94buh4buJM3Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40z4bq54bunM8Oza8Op4buLMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOgNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjJhNjQyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl3hu4zhu4t54buNw6wz4buN4bqzw7IzdeG7p+G6ozPhurtm4buNM8OZw7Thu43DrDPhurvhu61xw6kzdeG7p+G6o+G7jTPhu6XhuqnDsjPhu6XDusaw4buNw6wz4bul4bunKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pHYz4buN4bqzw7IzNjQ1YTPhurvhu4Xhu40z4buN4bqj4bu3KTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kz4bul4bunM2Xhu50pM+G7peG7leG7jTPhu6Xhuq/hu48zw73EgzPDqeG7i+G7l+G7jcOsM+G7teG7p+G7l+G7jcOsM8Op4bqrdDPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izPhurvhurcz4bq74butccOpM8Opw6PDqTPDqeG6q3Qzw6nhu4vEqeG7jeG7izN14bun4bu3ZuG7jTPhurtk4bu3M8Oy4bqv4buN4buLM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8O9xIMz4buN4buLY+G7jTPhurvhu61xw6kzw7l3M3Xhu6fhuqPhu40z4bul4bqpw7IpM+G7q+G7jcOsM+G7i+G7mzPDqeG7q+G6ozPhu4zhu4vhuqnhu40z4bq54bqp4buNM+G7pcO64buP4buNw6wzw73EgzPhu43DrOG7j8SD4buJM+G6u2vhuqMzZcSD4buNPDPhu6TEqeG7jeG7izPhurvhu4Xhu40z4buN4bqj4bu3KTPhurvhurczw6nDtTPDoDPDs+G7rXHhu6Uz4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4szw7Nrw6nhu4szw7l4My0zw73hurPhu40z4buLw7XhuqMz4bq74butccOpM+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wpM+G7peG7pzNl4budKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM8O94buh4buJM+G7peG7neG7jcOsM2/hu4nhu43hu4szdOG7i8SpMzg4M+G7pcOAMzY5M+G7pcO64buJZ+G7pzPhurvGoeG7jcOsKDPDqcO1M8OhL8OgM+G6uXczw6Phu40z4buL4buPxIPhu40z4bul4buLxIPhu43hu4szw73EgzPhurvhu63huqMzw73Eg+G7jzPDuXgz4bq54bup4buNw6woMzUz4bq5dzPDo+G7jTPhurvhuqPhu43DrDPhu6Xhu4nhu4V0M+G7peG7qcOpM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jMOs4buPxIPhu4kzw73hu4lnw6kz4bq7YuG7pzPhu6Xhu60z4buldjPhu43DrOG6qeG7jTPDucOjw6nhu4sz4buM4buLxIMz4buN4but4buhw6kpM+G7pXYz4buN4bqzw7IzNjQ1YTPhurvhu4Xhu40z4buN4bqj4bu3KTPhu6ZF4buM4bq4M+G7peG7i2sz4bu14bq3M+G6u+G6tzNv4buD4bunM8Os4buR4buJM+G7teG6tzPhu4vhu5vhu4kz4buLw7XhuqMz4bq74butccOpMzY4M+G7pcOAMznDoMOhM+G7pcO64buJZ+G7pzPhurvGoeG7jcOsM+G6u2gz4bulw7rGsOG7jcOsM+G7peG7pykz4bul4buV4buNM+G7peG6r+G7jzPDqcOjw6kz4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4sz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40pM+G7jeG7i+G7rSEz4bq4dzPDo+G7jTPhurti4bunM+G7peG7rTPhu7Xhuqnhu7cz4bq5d+G7jcOsM8Op4buLxrDhuqMzT+G7i8Oj4buN4buLM1Xhu6fhuqPhu43DrCkz4bq4dzPDo+G7jTPhu6XDusaw4buNw6wz4bul4bunKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM+G6u2bhu40zw5nDtOG7jcOsM8OZ4buf4buNKDPDvcSDM+G7peG7pzNl4budKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM+G6u8ah4buJM+G7lOG7jcOsM+G6uMaw4buNw6wzw73EgzPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izPhurvhu5vhu43DrDPDiXjhuqMzReG7p8ah4buNw6w8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4nDo8OpM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM8O54bqj4bunM2/hu4vhu4kz4bq74butccOpM+G7peG7pzNl4budKTPhu6Xhu5Xhu40z4bul4bqv4buPM+G6u+G7iTPDvcSD4buPM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDPhu6Xhu5fhu6UpM+G7jcOsxIPhu7czw6nEg+G7jcOsM3Thu4vDo+G7pTPhu4vhu6fhu7czw6zhu4nDozPhu6XDumspM+G7peG7i+G7pzPhu4vFqeG7pTPhurvhu5Xhu43DrDPhurvhurHhu48z4buM4buL4bqp4buNM+G6ueG6qeG7jTPDvcSDM+G6ueG7pzNv4buLw6PDqeG7izPhu6Xhu4tjdDN04buL4but4buf4buNw6wzw71mM+G7peG7i+G6o8OyM3Xhu6fhuqPhu40pM8Op4buL4buJ4buDw7IzZcOj4buJM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM+G6u8OjdDPhu6/hu43DrDPhu43hu4vhu6czw6li4bunM8O54buJ4buN4buLM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhu6Xhu4nhu40z4buNw6zhu61z4buNw6wzw73EgzPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6ozPhu6XhuqnDsjPDs+G7ieG7jeG7iykz4buN4buL4bqr4bulM8OzxIMzw6nDo8OpM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM+G7pcO64buR4buNw6wz4bq74buJaMOyM+G7jeG7i+G7rSEz4bq6ZuG7jTPDmcO04buNw6wzw5nhu5/hu40pM+G6u2bhu40zw4nhu4vEqeG7jTPDjOG7ieG7heG7jcOsKTPDqeG7i8aw4bqjM0/hu4vDo+G7jeG7izNV4bun4bqj4buNw6w8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4nGsOG7jcOsM8O94buh4buJM+G6u8O1KTPhu6Xhuq/hu4kzw6nDo8OpM+G6u2vhuqMz4bq74buJaMOyM8Opw7Uz4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4spM+G7i8SD4buNw6wz4buN4bqzw7Izw7Lhu6Phu4kz4bq5a3Qz4bu14bun4bqp4buNM8O9ZjPDs+G7p+G7leG7jTPhurnhu4lp4buNM8O64bqjM8Opw6PDqTPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wz4bulxKnhu40z4buNw6zhu61z4buNw6wzw73EgzPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6ozPhurnhuqnhu40zw6zhu4nhuqPhu40zw7rhuqvhu6Uz4bq74bqjM+G6ueG6r+G7jcOsKTN04buL4buP4buNw6wzdOG7i8WpM+G7jeG7i+G7rTPDqcOjw6kzw7NpM+G7i+G7m+G7iSkz4bq54buJaeG7jTPhu7Xhu63hu6Hhu43DrDPhurnhuqnhu40zw6zhu4nhuqPhu40pM+G7pcO6auG7jeG7izPhurnhu4lp4buNM8Opw6PDqTPDs8SD4buNM+G6u+G7iWfhu6cz4bq54bqp4buNM8Op4bqjKTPhu6XDusO0M8Op4buL4buf4buJM+G6ueG6qeG7jTPDrOG7ieG6o+G7jSkzw73EgzPDqcOjw6kz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM+G7peG7i2gz4bul4buL4bqj4buPM+G7jeG7i8Oiw7Izw6xq4buNM8Os4buJeSkzZeG6seG7jzPhu6XGoeG7jTPDvcSDM3Thu4vDo+G7pTPhu4vhu6fhu7czw6zhu4nDozPhu6XDumszw73hurPhu40z4buLw7XhuqMzw6nDo8OpM+G6ueG7iTPhu6XEqcOp4buLM8Oza8Op4buLM8O5eDMtM8O94bqz4buNM+G7i8O14bqjPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pMO64buP4buNw6wz4bul4buLcOG7iTPDrOG7ieG6o+G7jTPhu6Xhu6Hhu4kpM+G6u2gzw6xq4buNM8Os4buJeTPDvcSDM3Thu4vDo+G7pTPhu4vhu6fhu7czw6zhu4nDozPhu6XDumszw6nhu6vhuqMz4bq54buJM8O54bqx4buNKTPDueG7j+G7jcOsM8O54buP4buNw6wzw73hu6Hhu4kzw73hu4lnw6kzZeG7lzPhu6XDusSpM+G7jcOs4bqp4buNM8O5w6PDqeG7izPhurtoM+G7pcO6xrDhu43DrDPhu6Xhu6cpM+G7peG7leG7jTPhu6Xhuq/hu48z4bq54buJM+G7pcSpw6nhu4spM+G7peG7i2sz4bu14bq3M8O54buHM+G7peG7ieG7hXQz4bul4bupw6kz4bq7ZOG7tzPDsuG6r+G7jeG7izPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kzdeG7p+G6seG7jcOsM2XDozPhu6Xhu6fhu7fhu4Phu40z4bulw7rhu6fhu7dm4buNM+G6u2gz4buM4buL4bqp4buNM+G6ueG6qeG7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7pWzhu43hu4spM2/hu4vDo8Op4buLM+G7peG7i+G6o8OyM3Xhu6fhuqPhu40z4bq54bunM8Oza8Op4buLM+G7pcO64buP4buNw6wz4buN4but4buhw6kzw73EgzNl4bqv4buNM2XDqDN14bun4buXw6kz4bul4buFM2Xhu4nhu4Xhu6Uz4bq74buF4buNM8Opw6PDqTPhurnhu4kz4bulxKnDqeG7izPDs2vDqeG7izPDuXgzLTPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6ozPhu43DrMSD4bu3M8Oy4bub4bulM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buL4buf4buNPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG6ouG7p+G7peG7i+G7j8O6Ml3hu4zDrOG7p+G7t2nhu40z4bq64bqv4bulWy90XQ==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]