(vhds.baothanhhoa.vn) - Văn tài nổi tiếng từ nhỏ, lớn lên thi đỗ tiến sĩ dưới triều Vua Tự Đức, Bảng nhãn Phạm Thanh - người con của vùng đất Trương Xá, nay là xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) được người đời tôn xưng là “Quốc triều Á trạng”. Ông trở thành người đỗ đại khoa cao nhất của Hậu Lộc từ trước đến bấy giờ (theo sách “Văn tài võ lược xứ Thanh”).
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqbhur7igJzDuX094buW4bq+ezzFqFN94bq+4bqv4bq+ezxKWeG7pOKAneG6vnvhu6Y7xajhur7DteG7pH1hw5pZxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhu7VNWeG6vnvEqMWo4bq+WSrFqOG6vnvFqFJZ4buk4bq+ezPhur5Z4bum4bu44bqo4bq+VzpZ4bq+V1FZ4bq+e+G7psWo4bq+4buaJuG6vnvFqFJZ4bq+PuG7rOG6vsagMTrFqOG6vns8xahTfeG6vuG7tX3hu4rhur7FqTThur7DqjLhu5bhuqjhur7hurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur4t4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5bDnVnhur7hu5Yg4buK4bq+N11Z4buk4bq+4buaw5V74bq+xak8MT9Z4buk4bq+4bu54buI4bqo4bq+WeG7imHhur5XxKjhur45TOG6vsSp4bu04buK4bq+4buNJeG7luG6vkPEqeG7kH3hur7hu40l4buWROG6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5o7xajhur57I1nhur45MVnhu6Thur5XxKjhur7igJzDuX094buW4bq+ezzFqFN94bq+4bqv4bq+ezxKWeG7pOKAneG6quG6vsahWeG7pOG6vns8LuG6vnvhu6bEqFnhu6bhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7mibhur7hu5pKxajhur5W4bumw53hu4rhur7hu5bhu4rDneG6vlnhu6bDlXvhur7hu5Yg4buK4bq+xKnhu5B94bq+4buNJeG7luG6vnsz4bq+ezwxOuG7luG6vuG7mlJZ4bq+4buUw5Vh4bq+4bukxag74bq+Q3vhu6bhu5zDneG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7igJzhu7VNWeG6vnvEqMWo4bq+N0Dhur5XMSzhu5bhur45MuG6vsWp4bum4buKWeG7puKAnUThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxqB74bumfVjhu5Thur7FqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+SeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+RkhJKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4JGRy/hu4ZJScagR+G7gMOM4buE4buC4buCSXvDjMON4buA4buG4buGV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqw4buGw4xGw4rhur7hu4pXe+G6sMOK4bq5S1nhu6Thur5Z4bumTFnhur7DuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bqm4bq+4oCcw7l9PeG7luG6vns8xahTfeG6vuG6r+G6vns8Slnhu6TigJ3hur574bumO8Wo4bq+w7Xhu6R9YcOaWcOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4pJ4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikZIScOK4bq+L0XhurnFqOG7iuG6qOG6vlgl4bq+4bq5S1nhu6Thur5Z4bumTFnhur7DuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+e0rFqOG6vil9UeG6vlnhu6bEqOG6vsWpPDE/WeG7pOG6vuG7ueG7iOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEqeG7kH3hur7hu40l4buW4bqo4bq+N11Z4buk4bq+4buaw5V74bq+4buWKuG6vllPWOG6vi7hur7DqiNZ4buk4bq+4bq5TuG7luG6vjky4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bqq4bq+w7U/xajhur7hu5rhu45h4bqo4bq+4buW4buy4bq+ezzDlVnhur574bumxKhZ4bum4bq+4bq9fWHhur7FqcWoWeG7puG6vnvhu6Y7xajhur7hurlO4buW4bq+e+G7pn0l4buW4bqq4bq+4bq7MFnhu6Thur43XVnhu6Thur7hu5rDlXvhur5ZxKhh4bqo4bq+ezNZ4buk4bq+V8So4bq+WT/FqOG6vuG7luG7pjJZ4buk4bq+VsWoUlnhur5Z4bumxahTfeG6vns84buQWeG6vuG7luG7psWoUlnhur7DneG7ilnhu6bhur5XxahUe+G6vuG7liDhu4rhur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+KX3hu45Z4bq+4bq5xKjhur7FqTzFqFR94bq+4buW4bumPVnhu6Thur5XSsWo4bq+VuG7oOG6vnvhu6Zd4bq+OeG7jljhur5XMSzhu5bhuqrhur7FqTzDnVnhu6Thur5X4buq4buW4bum4bq+PjXhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6qOG6vsSp4buQfeG6vuG7jSXhu5bhur7hu5oxLOG7luG6vuG7lMWoUnvhur7hu5pSWeG6vjc6xajhur5Z4bumxahTfeG6vntRWeG6vnt9KsWo4bq+N01Z4bq+e8Soxajhuqjhur43QOG6vnsxOlnhu6Thur5XMX3hur7GoOG7ilnhu6bhur4+NeG6vj7hu4jhu5bhu6bhuqrhur7hu7XEqOG6vuG6uUtZ4buk4bq+WeG7pkxZ4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vlfEqFjhur4pfeG7ilnhur7GoDE6xajhur574bumO8Wo4bq+WeG7psSo4bq+w7Xhu6R9YcOaWeG6vuG7mjEs4buW4bq+4buUxahSe+G6vuG7mlJZ4bq+V8So4bq+WeG7psSo4bq+WeG7psOd4bq+VuG7psav4bq+e8WoUnvhuqjhur7hu6bhu7bhu5bhur48JVnhu6Thuqjhur7hu5om4bq+4buW4buKw53igKbEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7Xhu6Qjxajhur5YJeG6vlnhu6bhu7jhur7hu5o/WeG6vj4/4bq+4buWIOG7iuG6vjfhu6rhur7hurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vllPWOG6vns8w51Z4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4bukxajhu4pZ4bq+V8SoWeG7pOG6vil9UeG6vmFRWeG6vuG7lOG7qFnhu6bhuqrhur7GoVnhu6Thur57xKjFqOG6vuG7psOd4buK4bq+PsOdWeG7pOG6vuG7ln0l4buW4bq+4buaO8Wo4bq+V0rFqOG6vlnhu6bFqFN94bq+PuG7slnhu6Thur7hu6TFqOG7suG6qOG6vldOWOG6vlkmxajhur4xfeG6vnsx4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWp4bum4bucw53hur57xKjFqOG6vlfFqFR94bq+VzF94bq+4bukxag24bq+e0rFqOG6vsag4bu0WeG7pOG6vuG7puG7tuG6vsO64bumSljhur4u4bq+xak8MT9Z4buk4bq+4bu54buI4bqo4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vj7FqFnhu6bhur484buK4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur7hu5bhu7Lhur57PH1hU1nhur574bumPVnhu6Thur7hu5om4bq+4buaSnvhuqjhur5XxKhY4bq+KX3hu4pZ4bqq4bq+xqFZ4buk4bq+4buWPeG6vlklxajhur5XxKhY4bq+KX3hu4pZ4bq+ezzDnVnhu6Thur43XVnhu6Thur7hu5pM4bq+4buW4buy4bq+4buWI1nhu6Thur7hu5RO4buW4bq+4buWw5R94bq+KOG7puG7isOd4bq+4buW4bumw53hur43w53FqOG6vuG7liDhu4rhur7hu7V94buK4bq+w7l94buKWeG7pOG6vsWpPH1Z4buk4bq+NzEse+G6vj4jWeG7pOG6vjzhu4rhur7hurlO4buW4bq+4buaSsWo4bq+KOG7puG7iOG6vil94buOWeG6vsWp4bum4buKWeG7puG6quG6vuG7tVPhur4+4buKfeG6qOG6vuG7lD3hur4jWeG7pOG6vlfEqOG6vsO64bumSljhur7DuuG7pirhur5XxKhY4bq+4bq5PeG6vuG7luG7puG7iFnhu6bhur574buwWeG7puG6vsWpfWFRWeG6vsO5feG7ilnhu6Thuqrhur7FqX1h4bq+WeG7psWoUVnhuqjhur57PMOdWeG7pOG6vlgle+G6vuG7ln0l4buW4bq+VuG7pi7FqOG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rhur7hu5bhu6Y9WeG7pOG6vns8xahTfeG6vuG7muG7qFnhu6bhur5Z4bumxKjhur7DteG7pH1hw5pZ4bq+4buWIOG7iuG6vil94buOWeG6vijhu6bFqFJZ4bq+V8OdSlnhuqjhur57PDE64buW4bq+e+G7qFnhu6bhur574bumUuG6vlnhu4pZ4bq+4bukxahLxajhuqjhur7GoMOd4bq+V8Od4bq+Pizhuqjhur7DuuG7pkpY4bq+w7rhu6Yq4bq+4buaTOG6vuG7luG7puG7tlnhur7hu5bhu4jhu5bhu6bhur57NOG6vns14bq+N8So4bq+4buaxahTfeG6vlnEqGHhur5W4bumxahSWeG6vns8xahTfeG6vuG7muG7qFnhu6bhur5Z4bumxKjhur7DteG7pH1hw5pZ4bq+VuG7puG7oijhur57JcWo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWpPDE64buW4bq+4buUxahSWeG6vuG7lj3hur7hu5rhu7Lhuqjhur5Y4bue4bq+4buWIOG7iuG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqjhur5YJXvhur5Z4bukMTvFqOG6vijhu6Yi4bq+WTbhur57w5RZ4bq+e0vDneG6vuG7mkzhur43MSx74bq+KX3hu4rhur5Z4bumNlnhu6Thur5W4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bqo4bq+KX3hu5hZ4bq+4buU4buI4buW4bum4bq+4bumw53EqFnhur7hu5ZLWeG7puG6vuG7liDhu4rhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur7hu5pV4bq+WX0jxajhur7GoEph4bq+4buWw51Z4bq+TVnhur7hu6bhu7bhu5bhuqrhur7DsuG7psWo4bq+w5Vh4bqo4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsagXeG6vuG7luG7tFnhur57POG7oOG6vnt9KsWo4bq+PsOdWeG7pOG6vlnhu6TEqGHhur5Z4bukxKhh4bq+WeG7pMOdxKjFqOG6vjfFqFThu5bhur7hu6TFqFso4bq+WOG7nuG6vlbhu6LDneG6vj4sxajhur5WxahSWOG6vnvFqFNZ4bq+4buW4bu0WeG6vuG7luG7pk1Y4bq+4buW4bum4buw4bq+e8OUWOG6vj4x4bq+4bum4bu24buW4bq+4buW4bumNuG6quG6vuG7tTrFqOG6vnvEqMWo4bq+WU1Z4buk4bq+ezw7xajhur4o4bumW+G6qOG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu5oxLOG7luG6vnvhu6bDlGHhur7hu6TFqOG7iMOd4bq+w7Xhu6Y24bq+4bq54buI4bq+4bunw6Phur4t4bq+N+G7quG6vsag4buKWeG7puG6vj4x4bq+e8Soxajhur7hu5bhu4rDneG6vuG7mjLhu5bhur57POG7tlnhu6Thur4pfcOh4bq+WFJZ4bqo4bq+WeG7puG7kFnhur7hu5oh4bq+4buaw5R94bq+N8So4bq+xqA94buW4bq+V+G7tFnhu6Thur7GoEph4bq+xqAm4bqq4bq+4bu1U+G6vj7hu4p94bqo4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vuG7mkzhur57PC7hur574bumxKhZ4bum4bq+4buWw51Z4bq+PFXhur7hu5Yg4buK4bq+e+G7psOUYeG6vuG7pMWo4buIw53hur7DteG7pjbhur7hurnhu4jhur7hu6fDo+G6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+N01Z4bq+e8Soxajhur5ZKsWo4bq+e8WoUlnhu6Thur57M+G6vlnhu6bhu7jhuqrhur7FqX1h4bq+WeG7psWoUVnhuqjhur7hu5bDnVnhur7hu5oxO1nhu6Thur574bumxajhur7hu5Y14bq+V0rFqOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vnvhu6Z94buQWeG6vlcsxajhuqrhur7hu6fhu4jhu5bhu6bhur7DquG7quG7iuG6vuG7luG7psav4bq+xKnhu5B94bq+4buNJeG7luG6vjfFqFJ74bq+N1Phur4jWeG7pOG6puG6vuKAnMO1TVjhur7hu4Lhu4bhur57fSrFqOG6vkPhu4bDjUbhu4JE4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vuG7mibhur57W+G6vnvEqMWo4bqo4bq+WU1Y4bq+4buGw41GSOG6vuG7mibhur7hu5Y14bq+WeG7puG7jlnhur5Xw5RZ4bq+e+G7pjLhur5Z4bumw5V74bq+Q1fDlFnhur5ZxKhh4bq+I1nhu6Thur7hu5om4bq+4bumInvhur434buo4bq+PuG7in3hur5W4bumxajhur7hu5YjWeG7pOG6vuG7lD3hur43xKjhur57POG7isOd4bq+4bukxahLxajhur5XSsWo4bq+4buW4buy4bq+V1RZ4bum4bq+KOG7plvhu5bhur5W4bumS8Od4bq+N8So4bq+4buUTMWo4bq+4buU4bu44bqo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+PEDhur5Xw6Hhur7GoMOd4bqq4bq+xanhu6bhu5zDneG6vsOh4bq+VsWoUlnhur7hu5Yg4buK4bq+WCV74bq+Pj3hur5Z4bukMTvFqOG6vnvhu6Z9JeG7luG6vsag4bu0WeG7pOG6vuG7puG7tuG6vsO64bumSljhur4u4bq+xak8MT9Z4buk4bq+4bu54buI4bq+Q8Sp4bu04buK4bq+4buNJeG7lkThur574bum4buo4bq+V8Oh4bq+xqDDneG6vuG7luG7psavWeG7puG6vjfhu6jhur7DuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+V8So4bq+4buWw51Z4bq+w7rhu6ZKWOG6vsO64bumKuG6vllRWeG6vuG7lOG7quG6vns8xahTfeG6vuG7muG7qFnhu6bhur5Z4buk4bumxajhur5W4bqhROG6quG6vuG7p+G7in3hur5Xw5RZ4bq+4buaJuG6vuG7piJ74bqo4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vuG7lMOVe+G6vuG7lOG7qFnhu6bhuqjhur7hu5bhu6bhu4hZ4bq+WUtZ4bq+VuG7piNZ4buk4bq+e+G7psWoUnvhur7hu6bhu7bhu5bhur7hu6bEqFnhu6bhuqrhur7hurnEqOG6vljhu57hur4jWeG7pOG6vjcz4buK4bq+e+G7qFjhur7hu5bhu4jhu5bhu6bhur5W4bumfWFRWeG6vuG7pMWoS8Wo4bqo4bq+4buaJVnhu6Thur43xahRWeG6qOG6vjcz4buK4bq+WeG7pOG7psWoUVjhur5W4bumTuG7luG6vmFRfeG6vuG7lsOUfeG6viNZ4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur5ZS1nhur7hu5bhu6bGr+G6vlnhu6RM4bq+V+G7tFnhu6TigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7VNWOG6vuG7hsONRsON4bqo4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vuG7mibhur7hu5rDlH3hur5Ww6Dhur574bumxajhur7EqTE/WeG7pOG6qOG6vlkqxajhur57xahSWeG7pOG6vlbhu6ZOKOG6vns8MTtZ4buk4bq+e+G7psWo4bq+OTLhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqrhur7hu7UxLHvhur4pfeG7iuG6vuG7lD1Z4bq+VsOg4bq+e+G7psWo4bq+xKklxajhuqjhur5ZTVjhur7hu4bDjUfhu4bhur4jWeG7pOG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur574bumxajhur7DquG7qFnhu6bhuqjhur7hu5om4bq+w6rhu6hZ4bum4bq+WeG7pH1hUVnhur45Uijhur5Z4bukI8Wo4bq+4bq5S1nhu6Thur5Z4bumTFnhuqrhur7igJzhu4/Dk+G7luG6vsagXeG6vns8xahTfeG6vsO14bukfWHDmlnhur5W4bumI1nhu6Thur5Xw5Vh4bq+4bum4bu24buW4bq+N+G7quG6vsWpPEpZ4buk4bq+WeG7pH1hUVnhur5Z4bumMVnhu6Thur4jWeG7pOG6vjfhu5hZ4bq+4buaMSzhu5bhur57I1nhur45MVnhu6Thur5XxKjhur7igJzDuX094buW4bq+ezzFqFN94bq+4bqv4bq+ezxKWeG7pOKAneG6quG6vsOy4bumxajhur43xahZ4bum4bq+KX1h4bq+4buU4buIxajhur57KuG6qOG6vlnhu6bEqOG6vjd94buK4bq+4buU4buKWeG6vuG7luG7psOd4bq+I1nhu6Thur5Z4bumxahTfeG6vjfhu5B74bq+KOG7puG7kljhur43xKjhur5YJXvhur7hu5TDqOG6vuG7pCbhur5XxahY4bq+VzpZ4bq+4buaVeG6vlfEqFjhur5Z4bumxKjhur574bumO+G6vuG7puG7tuKAneG6vkPhu6fhu4jhu5bhu6bhur7DquG7quG7iuG6vuG7luG7psav4bq+xKnhu5B94bq+4buNJeG7lkThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxakxP1nhu6Thur57PH1hU1nhuqjhur4+xahZ4bum4bq+e+G7pjvFqOG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur5XxKjhur5Z4bukMTvFqOG6vnvEqMWo4bq+4bumw53hu4rhur45fcOVe+G6vuG7luG7pltZ4buk4bqo4bq+w6Hhur7hu5bhu6bGr+G6vjcj4bq+4buWXVnhu6Thur5WxahRWeG6vuG7ljE7WeG7pOG6qOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vnvFqFnhur43xKjDneG6vuG7luG7pn1hVFnhur4pfeG6o+G6vnvhu6bDlFnhuqjhur7hu5bhu6bhu7Dhur57xahZ4bq+LuG6vuG7luG7psavWeG7puG6vljhu6hZ4bum4bqq4bq+xak8MTrhu5bhur5Ww6Dhur574bumxajhur7EqTE/WeG7pOG6qOG6viNZ4buk4bq+4buW4buy4bq+N8WoVOG7luG6vjzhu4rhur7hurlO4buW4bqo4bq+KX3hu4rhur7hu5pTWeG6vsWpPMOVWeG6vuG7tTDhuqrhur7DqlFY4bq+4buaUlnhur5Z4bukIOG6vntKxajhur7hu5pTWeG6qOG6viNZ4buk4bq+WCVZ4buk4bq+e+G7psOVYeG6vnvhu6bDlFnhur7hu5Thu4jDneG6vlglWeG7pOG6vlbDoOG6vnvhu6bFqOG6vlnEqGHhur4jWeG7pOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7mibhuqrhur7hu6fhu4hZ4buk4bq+xqDhu5Bh4bqo4bq+I1nhu6Thur7hu6Thu6bFqOG6vldKxajhur7hu5TEqMWo4bq+e+G7pj/hur7DtSNY4bq+V1FZ4bq+4buUMuG7luG6vnsxO1nhu6Thur7hu5pTWeG6vns8MTrhu5bhur5W4bumxajhur48O8Wo4bq+4buaxajhuqbhur7igJzFqX0qxajhur57POG7oOG6vlnhu6bEqOG6vlnhu7TFqOG6vuG7luG7psav4bq+e8WoUlnhur454buKL+G6vsOyxahZ4bum4bq+4bumxahTWeG6vns8fWFUWeG6vnvhu6bhu4hZ4bum4bq+4bua4bu24buW4bq+V8OUfeG6vil94buKL+G6vsWp4bumw5RZ4bq+WeG7puG7jlnhur4+4buKw53hur7hu5TFqFJ74bq+N8WoVOG7luG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buaMSzhu5Yv4bq+w7Xhu6bDlXvhur4pfWFSe+G6vlbhu6bDneG7iuG6vlnEqGHhur7hu6TFqOG7kHvhur574bumIOG6vlbhu6bDneG7iuKAneG6quG6vsO5fUvhur5Z4bumxahRWeG6qOG6vlbhu6bDneG7iuG6vnvhu6bFqOG6vsOVYeG6viNZ4buk4bq+4buaJuG6vuG7icWoS8Wo4bq+WeG7pH1hUVnhur5De+G7puG7nMOd4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7tU1Z4bq+e8Soxajhur43QOG6vlcxLOG7luG6vjky4bq+xanhu6bhu4pZ4bumROG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu7U6xajhur57xKjFqOG6vllNWeG7pOG6vjl9w5V74bq+4buW4bumW1nhu6Thuqjhur5Z4buk4buKYeG6vnsz4bq+4buUfSrFqOG6vuG7msOUfeG6vlfEqFjhur4pfeG7ilnhuqjhur7hurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu5pM4bq+4buaMSzhu5bhur5XxKhY4bq+N8WoVOG7luG6vi7hur7DtSXFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vi3hur7hu5Y/4bq+KX3hu4pZ4bq+4bukxag24bq+N8WoVOG7luG6vuG7lMWoUVnhur4+w51KWeG6vuG7luG7psWoUn3huqjhur4+TuG7luG6qOG6vuG7luG7iMOd4bq+xqAi4bq+4buW4bumw53hur43feG7iuG6quG6vuG7tVPhur4+4buKfeG6qOG6viNZ4buk4bq+V8SoWOG6vuG7mlJZ4bq+4buW4bumMuG7luG6vsWp4bum4buKWOG6vns8xajhur7hurkl4bq+xKkl4bqq4bq+w7Lhu6bFqOG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu5bhu7RZ4bq+V8SoWOG6vil94buKWeG6vns8w51Z4buk4bq+ezzFqFN94bq+4bua4buoWeG7puG6vlnhu6bEqOG6vsO14bukfWHDmlnhur7hu5YwWeG7pOG6vlfEqOG6vldb4buW4bq+e+G7pjThu5bhur7GoOG7jlnhur7DuuG7puG7iCjhur5ZKuG6vj5bWeG7pOG6vjnhu45Y4bq+VzEs4buW4bq+w6rEqOG6vsO14buMWeG7pOG6vkNZTVjhur7hu4bDjUfDjUThuqrhur7hu41b4buW4bq+4buUw5Vh4bq+4bukxag74bqo4bq+I1nhu6Thur5XxKjhur5YJXvhur57PMOdWeG7pOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buaMlnhu6Thur43U+G6vijhu6bGr+G7iuG6vuG7luG7piDhur7hu5bhu6bFqFJZ4bqq4bq+xal9YeG6vuG7luG7piDhur7hu5bhu6bFqFJZ4bqo4bq+PsOdWeG7pOG6viNZ4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+e+G7iFnhur574bumxKhZ4bum4bq+N8WoVOG7luG6vuKAnD7hu4h74bq+4buaSsOd4oCd4bq+4buWIOG7iuG6vuG7tX3hu4rhur7FqTThur7DqjLhu5bhur5XW+G7luG6vuG7lMOVYeG6vuG7pMWoO+G6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+SeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+RkhJKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4JGRy/hu4ZJScagR+G7gMOM4buE4buE4buCw417SeG7hMONSOG7hlfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sMONw43hu4TDiuG6vuG7ild74bqww4rhurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqbhur7igJzDuX094buW4bq+ezzFqFN94bq+4bqv4bq+ezxKWeG7pOKAneG6vnvhu6Y7xajhur7DteG7pH1hw5pZw4rhur44xajGoHvhu6bhurDDiknhu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKRkhJw4rhur4vReG6uTLhu5bhur7hu5TFqFVZ4bq+4buUxKjFqOG6vuG7luG7suG6vuG7luG7pjbhur7igJzDuX094buW4bq+ezzFqFN94bq+4bqv4bq+ezxKWeG7pOKAneG6vuG7mjEs4buW4bq+4buWw51Z4bq+4buW4bum4buIfeG6vsag4bu0WeG7pOG6vuG7puG7tuG6vsO64bumSljhur4u4bq+OUzhur7EqeG7tOG7iuG6vuG7jSXhu5bhur7hu6TFqDbhur7hu6Thu6hZ4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7jcSo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu6bFqFV94bq+4buUxahSe+G6vj7hu4594bq+PCVZ4buk4bqo4bq+N01Z4bq+e8Soxajhur5XJsWo4bq+V0rhu5bhuqjhur5XSsWo4bq+4buW4buy4bq+fWHhur57xq9Z4bq+ezzDnVnhu6Thur57PMWoU33hur7hu5rhu6hZ4bum4bq+WeG7pjFZ4buk4bq+4bq5S1nhu6Thur5Z4bumTFnhur7DuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+4buWMFnhu6Thur5XxKjhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7luG7psOVe+G6vuG7luG7pjLhu4rhur574buOWOG6vnsx4bqo4bq+WeG7psWoU33hur5ZJsWo4bq+WcWoU1jhuqrhur7igJzDteG7pDE7xajhur43PVnhur5hUVnhur5YxKjhur5YfT1Z4bq+WcOd4bq+w5VY4bq+VuG7piNZ4buk4bq+KOG7pkvFqOG6vsagw5rhuqzhur7hu6bhu4jhur7hu5bhu6bhu6p94bq+WEzFqOG6vuG7lktZ4bum4bq+ez3FqOG6vntNWOG6vj7hu4rDneG6pOG6vsO5feG7imHhur7hu5rDlH3hur43U+G6vljhu6Lhur57PDvFqOG6vnvhu45h4bq+e+G7puG7qOG6vljhu45h4bq+4bumw53hu4pZ4buk4bq+WDvhur5Y4buqe+G6qOG6vuG7pMWo4buy4bq+4buUfT174bq+e+G7pktY4bq+e+G7plHhuqzhur7hu5bDnVnhur57xahY4bq+VuG7pj3FqOG6vuG7suG7luG6qOG6vljhu4h94bq+N8So4bq+WTE64buW4bq+WE574bq+VuG7pk7hu5bhur7hu6bhu7bhu4rhur48QELhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur5W4bumI1nhu6Thur434buo4bq+WeG7puG7uOG6vuG7lOG7ouG6qOG6vlg74bq+WeG7pkp74bqo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+N+G7qOG6vnvhu6Z94buK4bq+WeG7pDE7xajhuqjhur5Yw51Z4buk4bq+4buW4buy4bq+ezw7xajhur7hu5bhu6YyWeG7pOG6vuG7pMWo4buIWOKAneG6vkN74bum4bucw53hur7hur3FqOG6vuG7lkvDneG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6ZE4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7jcSoWOG6vil94buKWeG6vuG7luG7pj1Z4bq+VsWoWeG7puG6vlbDoOG6vj7DnVnhu6Thur4jWeG7pOG6vuG7ljBZ4buk4bq+4bua4buKfeG6vuG7muG7iH3hur57w5VY4bq+V+G7tFnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+VuG7oOG6vjnhu4rhur4pfVHhur5Z4bumOuG6vjdT4bq+OTLhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqrhur7FqTzDnVnhu6Thur7hu5TEqMWo4bq+e+G7pj/hur57xajDmlnhur7hu5RKWeG6vjdT4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhuqjhur4jWeG7pOG6vjfFqFJ74bqm4bq+4oCcxKnEqFjhur7hu6UkWeG7pOG6vuG7muG7nijhuqjhur4+I1nhu6Thur7hu49M4bq+ezzDnVnhu6Qv4bq+4bq54buI4buW4bq+4buaxajhur574bumfeG7kFnhur7hu6TFqOG7suG6qOG6vuG7luG7iFnhu6bhur7hu5QkWeG7pOG6vlnhu6bhu57hur57PCPFqC/hur7DteG7pjrhur4pfVHhur57PMOdWeG7pOG6vlglWeG7pOG6vijhu6bDlFnhur57I8WoL+G6vsOqUVjhur7hu5pRWOG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7lOG7iOG7luG6vjdT4bq+WT/FqOG6vsSpSuG7luG6vsWp4bumxKhZ4bum4oCd4bq+Q3vhu6bhu5zDneG6vsO64bumSljhur7DteG7pOG7puG7quG6vsWpPOG7isWo4bq+e+G7psWo4bq+N01Z4bq+e+G7kCjhuqjhur7hu5RLWeG6vsag4buq4buW4bum4bq+4buWIOG7iuG6vsSpxKjhur7hu7UwROG6quG6vuG6uVFZ4bq+4buWSlnhu6bhur4+NOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+V8SoWOG6vil94buKWeG6vnvhu6bhu6jhur7DuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+4buW4bu0WeG6vuG7mlXhur5XSsWo4bq+4buW4bumw53hur7hu5o7xajhur4+PeG6vlcxLFnhu6Thur5XOlnhur574buI4buW4bq+KOG7puG7kljhur574bumP+G6vjdNWeG6vljEqOG6vil94buK4bq+4bua4buy4bq+I1nhu6Thur7hu5pM4bq+4bukNcWo4bq+4bukTljhur574buOWOG6vnsx4bqo4bq+WSbFqOG6vlnFqFNY4bq+4buWIOG7iuG6vuG7luG7psavWeG7puG6vljhu6hZ4bum4bqq4bq+w7Xhu6TEqGHhur5Z4buKYeG6qOG6vlgle+G6vj494bq+e+G7iOG7luG6vijhu6bhu5JY4bq+e+G7pj/hur43TVnhur7hu5Yg4buK4bq+I1nhu6Thur7hu5bhu7RZ4bq+4buaMSzhu5bhur5XMX3hur7hu6TFqDbhur57SsWo4bq+e+G7pjHhur43xahUWeG6vuG7tcWoVFnhur5Z4buk4bumxahRWeG6vuG7ljJ94bq+xKnhu4hZ4bq+w7UjWOG6vjfEqOG6vlnhu6Thu4ph4bq+e0rFqOG6vil9UeG6vlnhu6bEqOG6vsWpPDE/WeG7pOG6vuG7ueG7iOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6c04bq+WeG7pOG7psWoVCjhur5XxKhY4bq+KX3hu4pZ4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+ezEuWeG7pOG6vuG7muG7ilnhu6Thur4u4bq+4buaJeG6vuG7luG7psavWeG6vnvhu6bhu6jhur7hurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu5ole+G6vlnhu6Qle+G6vil94buK4bq+4buaO8Wo4bq+NzrFqOG6vlnhu6bFqFN94bq+feG7klnhur5W4bumW+G7luG6quG6vsOy4bumxajhur7hu5rhu7Lhur4jWeG7pOG6vlg6xajhur7hu5bhu7Lhur5G4buC4bq+e30qxajhur5D4buGw41I4buEROG6vuG7mjEs4buW4bq+4buW4bumI1nhur7hu5bDlXvhur57SsWo4bq+VsWoWeG7puG6vuG7miPhur7EqX1S4bqo4bq+N1Phur4+4buKfeG6vuG7mjHhu4rhur43U+G6vil9UeG6vlnhu6bEqOG6vsWpPDE/WeG7pOG6vuG7ueG7iOG6quG6vsWpPDE64buW4bq+PjThur484buK4bq+4buaxajhur7hu5ole+G6vlnhu6Qle+G6vuG7liDhu4rhur7hurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhuqjhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7mjE/WeG7pOG6vnvhu6Y7xajhur7hu5pM4bq+4buUxKhh4bq+e+G7uOG6vj404bq+e8WoUuG7luG6vnvhu6YxP1nhu6Thur4+4buOfeG6vj5O4buW4bqq4bq+xak8w51Z4buk4bq+4bua4buy4bqo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5RKWeG6vuG7miRZ4buk4bq+WCNZ4bq+w6om4bq+4bu5feG7jlnhur7hurvhu4h74bq+V1vhu5bhur7hu5TDlWHhur7hu6TFqDvhur7hu5rhu4pZ4buk4bq+V8SoWOG6vil94buKWeG6vjc6xajhur5Z4bumxKjhur7DteG7pH1hw5pZ4bq+4buaTOG6vjfFqFJZ4buk4bq+I1nhu6Thur7hu5RPWeG7pOG6vuG7miPFqOG6vuG7luG7jn3hur7hu5o9xajhuqbhur7igJzDsuG7psOd4buK4bq+N8Wo4bq+VuG7piPFqOG6qOG6vuG7psOdSlnhur43xajhur5W4bum4buKWeG7puG6qOG6vijhu6YxP1nhu6Thur57MuG6vnvhu6bhu5Ao4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+4buWMTtZ4buk4bqo4bq+PuG7rOG6vuG7pkxZ4bq+4bua4buIw53hur574bumNS/hur7FqeG7puG7jlnhur7hu6bDncSoWeG6vsag4buKWeG7puG6qOG6vnvhu6ZS4bq+4bumw53EqFnhur7hu5Yi4buW4bqo4bq+e1tZ4buk4bq+4buU4buI4buW4bum4bq+e31S4bq+OTFZ4buk4bq+V0zDneG6qOG6vnvhu6bDlFnhur574bumxahRWOG6vlbhuqPhur7hu6bEqOKAneG6vkPhu5oxLOG7luG6vuG7psWoVX3hur5XxKjhur5W4bumw53hu4rhur7hu5om4bq+4buaw5R94bqo4bq+KX3hu4pZ4bq+4buW4bumMuG7luG6vlc6WeG6qOG6vlg6xajhur7hu5Q9WeG6vlgxP8Wo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+V1vhu5bhur5W4bum4buKWeG7pOG6vuG7ljE7WeG7pOG6qOG6vlbhu6Dhur4+4bus4bq+4buaUlnhur574bumUuG6vuG7ljBZ4buk4bq+V8So4bq+4bumxahSWOG6rOG6vsag4buKWeG7puG6vuG7mkzhur57POG7tFnhuqjhur7hu5o7xajhur7hu5YwWeG7pOG6vns84bu2WeG6qOG6vuG7pMWo4buI4bq+ezxNWOG6vnt9KsWo4bq+V1FZ4bq+4bumxKhZ4buk4bq+V0zDneG6vuG7mkrFqOG6qOG6vuG7lFPhur57I8Wo4bq+4buW4bu0WeG6vuG7pOG7sijhur7hu5oxLOG7luG6vuG7lOG7isOd4bq+4buWI1nhu6RE4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcahWeG7pOG6vsO64bumSljhur7hu7VNWeG6vsWp4bum4buqWeG7puG6vi3hur7hu6bhu5B94bq+xqB9VOG6vuG7mjvFqOG6vnvhu6Yy4bq+SOG6vuG7liDhu4rhur7hurlLWeG7pOG6vlnhu6ZMWeG6vsO64bumSljhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7hu6bFqFRZ4bq+4bua4buKWeG7pOG6vns8I1nhu6Thur7hu5bDncWo4bq+4bumMT9Z4buk4bq+VuG7puG7ssWo4bq+4buW4bumw53hur57xahTWeG6vlnhu6bhu45Z4bqo4bq+4buW4bumw53hur7hu5TFqFJ74bqm4bq+4oCc4bq7fSXhu5bhur7hu5o7xajhur5XxKhY4bq+KX3hu4pZ4bq+4buWIOG7iuG6vuG7liLhur5Z4bumxKjhur5DezLhu5bhur7DuuG7pkpY4bq+xanhu6bhu4pZ4bumROG6vil9S+G6vnvhu6Y04buW4bq+4buaUlnhur5Z4buKYeG6vjfhu5hZ4bq+4buW4bu0WeG6vlnhu6bFqFN94bq+4buaxahTfeG6vuG7lMav4bq+4buSWeG6vljEqOG6vlnhu6bFqFN94bq+4buaO8Wo4bq+4buWw51Z4bq+4buW4bum4buIfeG6vjdT4bq+PuG7in3hur434buYWeG6vuG7luG7pjHhu4rhur574bumVeG6vnvhu6bDlX3hur7hu6ZSe+G6quG6vsWpfWHhur434buQYeG6qOG6vnvEqMWo4bq+WU1Z4buk4bqo4bq+WeG7puG7jlnhur7hu5bhu4jhu5bhu6bhur43xKjhur57w5VY4bq+V+G7tFnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+4buU4buQ4buW4bq+V8SoWOG6vil94buKWeG6vsagPeG7luG6vlfhu7RZ4buk4bq+N+G7qOG6vns8xahTfeG6vuG7muG7qFnhu6bhuqjhur7hu5rhu4p94bq+4bua4buIfeG6vjc6xajhur434buQWeG6vlhUWeG7puG6vuG7msOVe+G6vlkxOuG7luG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yi4bq+w7rhu6ZKWOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vlfEqOG6vuG7msWoU33hur43I+G6vuG7ll1Z4buk4bq+PuG7iFnhu6Thur48QOG6quG6vsOq4buy4bq+V8So4bq+WcWoU1jhur57NOG6vuG7psSow53hur7hu5pV4bq+4buWw51Z4bq+4buW4bum4buIfeG6vsag4bu0WeG7pOG6vuG7puG7tuG6vsO64bumSljhur7hu5o7xajhur5ZPcWo4bq+4buaO8Wo4bq+e8WoUijhur5ZPcWo4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7pj1Z4buk4bq+4buW4bum4buK4bq+I1nhu6TigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4rhur4+e2FX4buc4bqww4p74bucOXst4buKV8Wo4bukWeG6puG6vjzFqOG7pOG7pnvhuqzDikXEkD57PMOdWeG7pEXhurnEqMWo4bq+N8So4bq+S1nhu6bhuqbhur7DsuG7puG7iFnhu6bhur7hu40l4buWxJAvPns8w51Z4bukRcSQLyhF


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]