(vhds.baothanhhoa.vn) - Do tính chất phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán lượng người trở về từ địa phương khác nhiều, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG6pig14buW4buA4bqt4buuMeG7luG7tChj4buW4bu4w6ExIeG7luG6syg0MSFO4buW4bu0KDkxIeG7luG7tnvhu7Qo4buW4buTd8OKw7nhu5kt4buaU+G7luG7tnvhurPhu5bhuqYm4bqn4buWdiHhuq3hu4cqMeG7luG7uFUx4buOLyjhu5rDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5Xhu5ky4buW4bqnPDEo4buW4bu0KFbhuqfhu5bhurMoZeG7tOG7luG6p8OZ4bqz4buW4bu0Y1Thu5bhu7Z74bu0KOG7luG7k3fDisO54buZLeG7mlNO4buW4bu44buq4bu04buW4buyKTrhuqfhu5bhuqfDojIxIeG7luG7tnvhurPhu5bhuqYm4bqn4buWdiHhuq3hu4cqMeG7luG7uFUx4buWIMSR4bqvMSHhu5YxIcSRxIMp4buW4bqnw6LhurHhu5bDqj/hu5bhuqfDqeG7luG7uHtU4buW4bqzKMSR4bqjMSHhu5YiKFXhu7Thu5YxKCk/4bqtTuG7lijhuq3hu4c6MeG7luG6pig14buW4buA4bqt4buuMeG7luG7uOG7puG7luG6p8OiKTsx4buWIihUKeG7ljEoKT/huq3hu5bhu7IpOjHhu5bhurMoVeG6s+G7ljEo4buoMOG7lijDmTHhu5bhu7QoJuG7luG6pzkp4buW4bu4VOG7ljEh4bqt4buH4buW4bu04bqj4buW4bu2e+G7tCjhu5bhu7I6MSjhu5Yg4buu4buH4buWIFQx4buW4bqnw6IyMSHhu5bhu7TDoTEh4buW4bu4YTEhT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bu24bqnKOG6rTDhu7Lhu5Yp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUsagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bug4bua4bue4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4bucxqDhu5wv4bucxqDGoOG7tuG7ouG7nOG7muG7nsag4bugUOG6p+G7nlJQ4buaUSDGoE9d4bqzIUvDosOMU1Phu6Dhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4bqmKDXhu5bhu4Dhuq3hu64x4buW4bu0KGPhu5bhu7jDoTEh4buW4bqzKDQxIU7hu5bhu7QoOTEh4buW4bu2e+G7tCjhu5bhu5N3w4rDueG7mS3hu5pT4buW4bu2e+G6s+G7luG6pibhuqfhu5Z2IeG6reG7hyox4buW4bu4VTHhu5Thu5bhur8p4bu24bqnKMOM4buUUsagxqDhu5Thu5YoQCkhKOG6p8OM4buU4bug4bua4bue4buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDleG7r8Oh4bqn4buWIijhuq3hu5bhu7RV4bu0KOG7liDhu4fhu5bhu7gpP+G6reG7luG6p8Oie+G7luG7k3fDisO54buZLeG7mlPhu5bhuqfDmSnhu5bhuqcoe+G7luG6p8OiVjHhu5bhuqYoNeG7luG7gOG6reG7rjFP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG6tOG6rVThu5YiKOG7pDLhu5bhuqVV4bqnTuG7lijhuq3hu4c6MeG7luG6pig14buW4buA4bqt4buuMeG7luG7tDPhu5YiKDLhu6QxIeG7luG7nFBPU1Phu57hu5YxIcSRxIMp4buW4bu4VDEh4buW4bqx4buW4bu4e1Thu5bhurMoxJHhuqMxIeG7liIoVeG7tE7hu5bhuqfDojIxIeG7luG7uDPhu5bhu7Qz4buWUeG7oFPhu5YxIcSRxIMp4buW4bu0M+G7ljEh4bqt4buHOjHhu5bDqjUxIeG7lsOqP+G7luG6teG6rSrhu5bhuqfDojIxIeG7luG7tnvhurPhu5bhuqcm4bqnT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5U74buW4bu0KGPhu5bhu7jDoTEh4buW4bqzKDQxIU7hu5bhu7QoOTEh4buW4bu2e+G7tChO4buWKOG6reG7hzox4buW4bqmKDXhu5bhu4Dhuq3hu64x4buW4bqnKSbhurPhu5bhuqdi4bu04buW4bu0KH3hu5bhu7jDmTJO4buW4bu0VeG7tOG7luG7geG7pk7hu5bhuqcoe+G7luG6p8OiVjHhu5YiKFkx4buW4bqnw6LEkeG6ozEh4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bDqik64bu04buWw6LDmuG7luG6pTJV4bqnTuG7luG7tGMxIeG7luG7tDnhu5bhu7RV4bu04buWIOG6ueG7tOG7liDEkeG6rzEh4buW4bqzKDQxIeG7luG7tnvhu7Qo4buW4bqnw5kp4buW4bu04bqj4buW4bql4bqxTuG7liHGrzHhu5bhuqfDolXhu7Qo4buWMSgpOjDhu5bhu7Ri4buW4bqnKDvhu5bhu7QoMuG7luG7tFXhu7Thu5Yg4bq54bu04buWIMSR4bqvMSFO4buW4bu0KDLhu5Yw4bqhKeG7luG7tFXhu5YxKOG7rjFO4buWMShW4bqn4buWIMOa4buWw6opOuG7tOG7luG7tCh94buW4bu4w5ky4buW4bq14bqt4bukMeG7liDhu4Phu5YxIcSRxIMp4buW4bqnw6nhu5bDquG6qzEh4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqj/hu5bhu7h7VOG7luG6syjEkeG6ozEhTuG7luG6p8Oi4bqt4buH4buWw6om4bqnTuG7liBW4bqt4buWMMOd4bqt4buW4bqnVzDhu5bhuqUyVeG6p07hu5YiKTsw4buW4bqlMlXhuqfhu5bhu7RV4bu04buW4bu4OSnhu5bhuqfEkeG6rzEh4buW4bu0VeG7tCjhu5Yg4buHTuG7luG6pykqMOG7luG7tChjMSHhu5bDqsav4bu04buW4buBKTHigKbhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4bqmw6Lhuq0xIeG7luG6p+G7rjDhu5bhu4bhu5bhuqcm4buWKOG6reG7hzox4buW4bu0M+G7ljEoKTow4buWw6pi4buW4bqnKFQw4buWMMSR4bqt4buWMOG6rVThu5bhuqXGrzBO4buW4bqnw6JUMSHhu5bhu7J74buWw6pY4bqn4buW4bqnxJFO4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5YxIeG6rWEx4buWIOG6ueG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buW4bqnKSbhuqfhu5YiKTowTuG7ligpOuG6reG7luG6teG6reG7pOG7ljEoxJExIeG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buW4buHKuG6reG7luG7tFfhuq3hu5bhuqfDojIxIeG7luG6syg0MSFO4buW4bu0KDkxIeG7luG7tnvhu7QoT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu7cxIeG7lnYh4bqt4buHLDHhu5bhu4Dhuq3hu64x4buWw7rhu6QpTuG7luG6sigz4buW4buTKGPhu5bhuqd74bu0KOG7luG6rOG7kXbhu5nhu5Yo4bqt4buHOjHhu5bhuqYoNeG7luG7gOG6reG7rjHhu5bhu7QoMuG7luG7sikm4bqnTuG7liIoODEh4buW4bu0KH3hu5bDoikqMSHhu5bhu7Z74bqz4buW4bqnJuG6p+G7lnYh4bqt4buHKjHhu5bhu7hVMU7hu5bhuqfDojIxIeG7luG6peG6rTnhuqfhu5bhuqcoxIMp4buWISlUMeG7luG7tnvhu7Qo4buW4buyOjEo4buW4buy4bqrMSHhu5bhurMoVeG6p07hu5bhu5FUMeG7luG7kyh94buW4bu4w5ky4buWKOG6reG7hzox4buWIOG6rTgx4buW4bqnxagxIeG7luG7tMSRxIMxIeG7luG7tDgxIeG7luG6p1Xhu7Thu5bhuqfhuq3hu4cqMeG7luG6p8Oi4bqt4buHPzFO4buW4bq14bqt4bukMeG7liDhu4NO4buWISlVMOG7luG6pVXhuqdO4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bhu7hhMSHhu5bhu7LDoeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7IpOjHhu5bhurMoVeG6s+G7ljEhxagx4buW4bu0KOG7qjHhu5YxIeG6rWEx4buWIOG7ruG7h+G7luG6p8Op4buW4buyKjHhu5YxITLDmilP4buW4bqmKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5YiKDJUMSjhu5bDquG6qzEhTuG7luG7tFXhu7Qo4buWIOG7h07hu5bhu4Ej4bqn4buWMSEoKTowTuG7luG7uCk/4bqt4buW4bqnw6J7TuG7luG7geG6u+G7liDhu4Phu5YxKFQxKOG7luG6p8OiKTrhuqfhu5bhu7g74buW4bu0VeG7tOG7lsOg4buW4bu2e+G7tChP4buW4bqmxagxIeG7luG7tMSRxIMxIeG7luG6pyhAMuG7luG7tjcpTuG7liEpVTDhu5bhuqVV4bqnTuG7luG6teG6reG7pDHhu5Yg4buD4buW4bu0KOG7quG6p+G7luG7tCgl4buW4bu0ODEh4buW4bu24buuMeG7luG6p8Op4buWw6rhuqsxIeG7luG7tnvhu7Qo4buW4bqnw6LhurHhu5bDqj/hu5bhu7h7VOG7luG6syjEkeG6ozEhT+G7luG7hirhuq3hu5bhu7RX4bqt4buWMSHEkcSDKeG7luG7tuG7rjHhu5bhuqco4bq54bu04buWKCk6MeG7ljEhKCkqMOG7luG6teG6reG7h+G7luG7uHsxKOG7liIoVCnhu5bhu7JVMuG7luG7h+G7luG6pyZO4buW4bu0VeG7tCjhu5Yg4buH4buW4bqnKEAy4buW4bq14bqt4buH4buW4bu4ezEoT+G7luG6psOg4buW4bu0KGXhu7Thu5bhu4Ej4bqn4buWMSEoKTow4buW4bqnVzDhu5bhuqUyVeG6p+G7ljEhw53huq3hu5YxKCkqMU7hu5bhu7h7MSjhu5Yi4buF4buW4bqnw5kp4buW4bu0VeG7tOG7lsOq4bqrMSHhu5bhu7Qz4buWMSHhuq3hu4fhu5bhu7ThuqPhu5bhu7RUMk7hu5YiKOG6reG7lsOq4bq54bu04buW4bqnWOG6s+G7luG6p8Oi4bqtMSHhu5bhu7g4MSHhu5YxIcSRxIMp4buWw5Lhu7YyVDEo4buWMSEoKTrhurNO4buW4bu0KOG6r07hu5bhuqfDosSRxIMxIeG7lig14bu04oCm4buM4buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5bhu7Qz4buW4bqnw6I1MSHhu5bhuqfhu64wTuG7liJ74bqz4buW4bqnKMSDKeG7luG7sjPhu7Thu5bhuqdV4bu0KOG7lnTGoOG7lsOiVOG7liIoNinhu5bhu7TDoTEh4buW4bu4YTEhTuG7luG6teG6reG7hybhuqfhu5bhuqfhu64w4buWIig4MSHhu5bhu7g74buW4bu2e+G7tCjhu5bhu7I6MSjhu5bhu4Hhu64w4buWMShY4bqzTuG7luG7suG6qzEh4buW4bqzKFXhuqfigKbhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzaeG6reG6pygyw6Lhu5TDleG6psOC4bqsdnXhu5bhu63hu5/hu44v4bqzw5U=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]