(vhds.baothanhhoa.vn) - Do tính chất phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán lượng người trở về từ địa phương khác nhiều, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4bq2OjDDlOG6uOG6s8avW8OUVzrhuqfDlFk2Wz/DlMOjOiBbP8Sow5RXOjRbP8OUWCFXOsOU4buN4burRXLhu48t4buS4buew5RYIcOjw5ThurYj4bq3w5Thu6k/4bqz4bq7QFvDlFlQW04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VP4buPXcOU4bq3LFs6w5RXOuG7qOG6t8OUw6M64bqrV8OU4bq3UsOjw5RX4bqn4bugw5RYIVc6w5Thu43hu6tFcuG7jy3hu5Lhu57EqMOUWeG7pFfDlFY7JOG6t8OU4bq34bqvXVs/w5RYIcOjw5ThurYj4bq3w5Thu6k/4bqz4bq7QFvDlFlQW8OUe+G6qcOgWz/DlFs/4bqpw6E7w5Thurfhuq/huqHDlGU9w5Thurdiw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5Q+OlBXw5RbOjs94bqzxKjDlDrhurPhurskW8OU4bq2OjDDlOG6uOG6s8avW8OUWVTDlOG6t+G6rzslW8OUPjrhu6A7w5RbOjs94bqzw5RWOyRbw5TDozpQw6PDlFs6w5l9w5Q6UlvDlFc6I8OU4bq3NDvDlFnhu6DDlFs/4bqz4bq7w5RXOcOUWCFXOsOUViRbOsOUe8av4bq7w5R74bugW8OU4bq34bqvXVs/w5RXNls/w5RZNVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVWOG6tzrhurN9VsOUO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5TGoOG7kuG7lsOj4bq54buIw5XDlOG6seG6r1dGw5UvL1dYW0pW4bugXeG6tzrhu6BbOjpd4bugSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buY4buY4buQ4buYL+G7mOG7kOG7kFjhu5Thu5jhu5Lhu5bhu5DGoOG7muG6t+G7luG7ouG7muG7kuG7nHvhu5BKPMOjP8OM4bqvRuG7nuG7nsagw5XDlOG7oHvhurdGw5XhurY6MMOU4bq44bqzxq9bw5RXOuG6p8OUWTZbP8OUw6M6IFs/xKjDlFc6NFs/w5RYIVc6w5Thu43hu6tFcuG7jy3hu5Lhu57DlFghw6PDlOG6tiPhurfDlOG7qT/hurPhurtAW8OUWVBbw5XDlMOpO1jhurc6RsOV4bui4buQ4buQw5XDlDrDnTs/OuG6t0bDlcag4buS4buWw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT8awNuG6t8OUPjrhurPDlFdQVzrDlHvhurvDlFk7PeG6s8OU4bq34bqvIcOU4buN4burRXLhu48t4buS4buew5ThurdSO8OU4bq3OiHDlOG6t+G6r+G7qFvDlOG6tjoww5ThurjhurPGr1tKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPxILhurPhu6DDlD46U13DlOG6sVDhurfEqMOUOuG6s+G6uyRbw5ThurY6MMOU4bq44bqzxq9bw5RXIsOUPjpdU1s/w5Thu5jhu5pK4bue4bue4buWw5RbP+G6qcOhO8OUWeG7oFs/w5ThuqHDlFkh4bugw5TDozrhuqk5Wz/DlD46UFfEqMOU4bq34bqvXVs/w5RZIsOUVyLDlOG7nMag4buew5RbP+G6qcOhO8OUVyLDlFs/4bqz4bq7JFvDlGUwWz/DlGU9w5TEg+G6s0DDlOG6t+G6r11bP8OUWCHDo8OU4bq3I+G6t0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DtSXDlFc64bqnw5RZNls/w5TDozogWz/EqMOUVzo0Wz/DlFghVzrEqMOUOuG6s+G6uyRbw5ThurY6MMOU4bq44bqzxq9bw5Thurc7I8Ojw5ThurfhuqVXw5RXOijDlFlSXcSow5RXUFfDlOG6uVTEqMOU4bq3OiHDlOG6t+G6r+G7qFvDlD464busW8OU4bq34bqv4bqpOVs/w5Thurc6Y1fDlDo7JFvDlGU7JFfDlOG6r1HDlOG6sV1Q4bq3xKjDlFfhuqdbP8OUVzTDlFdQV8OUe2NXw5R74bqpw6BbP8OUw6M6IFs/w5RYIVc6w5ThurdSO8OUVznDlOG6seG6ocSow5Q/w5pbw5Thurfhuq9QVzrDlFs6OyR9w5RX4bqlw5Thurc6JcOUVzpdw5RXUFfDlHtjV8OUe+G6qcOgWz/EqMOUVzpdw5R9ODvDlFdQw5RbOsavW8Sow5RbOuG7qOG6t8OUe1HDlGU7JFfDlFc6KMOUWVJdw5TEg+G6s1Nbw5R74bq9w5RbP+G6qcOhO8OU4bq3YsOUZcOiWz/DlFghVzrDlGU9w5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/xKjDlOG6t+G6r+G6s+G6u8OUZSPhurfEqMOUe+G7qOG6s8OUfeG7ruG6s8OU4bq34buqfcOU4bqxXVDhurfEqMOUPjslfcOU4bqxXVDhurfDlFdQV8OUWTQ7w5ThurfhuqnDoFs/w5RXUFc6w5R74bq7xKjDlOG6tztAfcOUVzrhuqdbP8OUZcOaV8OU4bq5O1vigKZOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurbhuq/hurNbP8OU4bq3xq99w5ThurrDlOG6tyPDlDrhurPhurskW8OUVyLDlFs6OyR9w5Rl4bqlw5Thurc64bugfcOUfeG6qeG6s8OUfeG6s+G7oMOU4bqxw5p9xKjDlOG6t+G6r+G7oFs/w5RWIcOUZeG7sOG6t8OU4bq34bqpxKjDlOG6tzpjV8OUOjskW8OUWz/hurM1W8OUe2NXw5RZU33DlFZTXcOU4bq3OyPhurfDlD47JH3EqMOUOjsk4bqzw5TEg+G6s1PDlFs64bqpWz/DlFlTfcOUVlNdw5ThurtA4bqzw5RX4buq4bqzw5Thurfhuq9dWz/DlMOjOiBbP8Sow5RXOjRbP8OUWCFXOkpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU94Wz/DlOG7qT/hurPhursqW8OU4bq44bqzxq9bw5RxUzvEqMOUw4M6IsOU4buNOuG6p8OU4bq3IVc6w5ThurLDsuG7qeG7j8OUOuG6s+G6uyRbw5ThurY6MMOU4bq44bqzxq9bw5RXOl3DlFY7I+G6t8Sow5Q+OjNbP8OUVzoow5Thuq87QFs/w5RYIcOjw5Thurcj4bq3w5Thu6k/4bqz4bq7QFvDlFlQW8Sow5Thurfhuq9dWz/DlOG6seG6szThurfDlOG6tzrDoTvDlD874bugW8OUWCFXOsOUViRbOsOUVsOiWz/DlMOjOlDhurfEqMOUw7Lhu6Bbw5Thu406KMOUWVJdw5Q64bqz4bq7JFvDlHvhurMzW8OU4bq3VVs/w5RX4bqpw6FbP8OUVzNbP8OU4bq3UFfDlOG6t+G6s+G6u0Bbw5Thurfhuq/hurPhurs9W8Sow5TEg+G6s1Nbw5R74bq9xKjDlD87UH3DlOG6sVDhurfEqMOU4bq3OmNXw5Q6OyRbw5RZNVs/w5RWNsOUV1BXw5RWOyRbw5TDozpQw6PDlFs/VVvDlFc64bukW8OUWz/hurM1W8OUe8av4bq7w5Thurdiw5RWQFvDlFs/XVE7SsOU4bq2OmNXw5Q6OyRbw5Q+Ol3hu6BbOsOUZcOiWz/EqMOUV1BXOsOUe+G6u8Sow5Thurnhu7LhurfDlFs/OjskfcSow5RZOz3hurPDlOG6t+G6ryHEqMOU4bq5ZMOUe+G6vcOUWzrhu6BbOsOU4bq34bqvOyThurfDlFklw5RXUFfDlDfDlFghVzpKw5ThurZVWz/DlFfhuqnDoVs/w5Thurc6w51dw5RYMjvEqMOUPztQfcOU4bqxUOG6t8Sow5TEg+G6s1Nbw5R74bq9w5RXOuG7pOG6t8OUVzrhu7jDlFczWz/DlFjGr1vDlOG6t2LDlGXDols/w5RYIVc6w5Thurfhuq/huqHDlGU9w5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/SsOU4bq6QOG6s8OUV+G7quG6s8OUWz/huqnDoTvDlFjGr1vDlOG6tzpjV8OUOjskW8OUWz86O0B9w5TEg+G6s+G6u8OUWSFbOsOUPjrhu6A7w5RWUF3DlOG6u8OU4bq3I8Sow5RXUFc6w5R74bq7w5Thurc6w51dw5TEg+G6s+G6u8OUWSFbOkrDlOG6tjfDlFc64bqrV8OU4bq54buy4bq3w5RbPzo7JH3DlOG6t+G7qn3DlOG6sV1Q4bq3w5RbP+G7ruG6s8OUWzo7QFvEqMOUWSFbOsOUPsOqw5ThurdSO8OUV1BXw5Rlw6JbP8OUVyLDlFs/4bqz4bq7w5RXOcOUV+G7oF3EqMOUPjrhurPDlGVjV8OU4bq34buww6PDlOG6t+G6r+G6s1s/w5RZM1s/w5RbP+G6qcOhO8OUTFhd4bugWzrDlFs/Ojskw6PEqMOUVzrDoMSow5Thurfhuq/huqnDoVs/w5Q6MFfigKZNw5RZU33DlFZTXcOUVyLDlOG6t+G6rzBbP8OU4bq3xq99xKjDlD4hw6PDlOG6tzrDoTvDlFYiV8OU4bq3UFc6w5Thu6Hhu5DDlOG6r+G7oMOUPjoxO8OUVzZbP8OUWTVbP8Sow5TEg+G6s+G6uyPhurfDlOG6t8avfcOUPjozWz/DlFklw5RYIVc6w5RWJFs6w5ThurnGr33DlFs64buww6PEqMOUVsOiWz/DlMOjOlDhurfigKZOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VP4bq24bqu4bqy4bupcMOUxanhu5dOL8OjTw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]