(vhds.baothanhhoa.vn) - Với việc các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà, huyện Thọ Xuân đã tổ chức tinh gọn được nhiều cơ sở cách ly y tế tập trung thành lập trước đó, góp phần giảm áp lực về tài chính, nhân lực cho địa phương.
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cMOq4bq8xKjDumrhu5zhuqDDjeG7lcO6M8OKxJDhu5zDuuG7lOG7nMO9w7rhurZS4buO4bqyw7rDgsOD4bucw7rhu5pUw7rhu6TDisSQ4bqyw7rhu5rDisON4bq8w7rhurrEqMONw7pH4bq84bucw7rhurJ34bqy4bq8w7pIxq/DuuG7msSC4buYw7rhu5rhu5bhu5zDjeG6uuG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cOG7ieG7jsOKw7rhu6TDisSQ4bqyw7rhurJ34bqyw7rhu5rhu5ZSw5XDjeG6usO64bq8w5Thu5jDujHDucO6R+G6vEzDjeG6usO64bua4buWw4rEkOG7nMO64bqy4bq8U8ON4bq6w7rhurzDjEHhurLDuuG7muG7lsOKxJDhu5zDuuG6suG6vFPDjeG6usO6w43hurzhuqzDuuG7pHjDujHhu6XDuuG7muG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rGr8O64buaQ8O64buaecOKw7rDjeG6vHjGocO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43DusOC4buzw7rhu5rDk8O64bqy4bq8U+G6ssO64buaw4rDjeG6vMO64bq6xKjDjcO6w4JSw5ThurLDusON4bq8w4pE4bucw7rhurLhu4zDusag4buQw7rhurJ34bqy4bq8w7pIxq/Dusavw7rhu5pDw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDuuG7muG6vHjDjeG6vMO6SMSC4buYw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7rDguG7isahw7rhurrhu4rhu5jDuuG7mOG6vMODw43DuuG6usOKw71Jw7p34buYw7pIVeG6ssO64bukRMO64buaeMOKw7rhurLhurzhur7DjeG6vMahw7rDjeG6vOG6oMONw7pIVeG6ssO64bqy4bq8w4zDusOC4buGdsO64buY4bq8UuG7jMON4bq64bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4buhw4pJ4bq6w7rhurJIdsagxqDhu4914bq04bua4bq84bucSeG6tsO6w4os4bqkw43hu5rhuqThu5Z1w7rGoOG7msavSOG6pOG7j3Xhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7lcO64butw7nhu6Xhu5jFqOG7l8O64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu5XDuuG7qeG7pcaw4buYxajhu5d1w7rGoOG7luG6suG7j3UvL+G6suG6tMON4bub4bq2dsOM4bua4bq8dsON4bq84bq8w4x24bub4bukw40v4bq04bqkxqBH4buaw4zhu5gvw43huqThu6bGoC/hu6fhu6fhu6XDuS/hu6fDucO54bq0xanhu6fhu6XGsMWpxanhu6nhu5rhu7Hhu7Hhu6Xhu6Xhu61Iw7nhu5tG4buY4bq64buZ4buW4buP4buv4burxal1w7p2SOG7muG7j3XDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43hu5XDujPDisSQ4bucw7rhu5Thu5zDvcO64bq2UuG7juG6ssO6w4LDg+G7nMO64buaVMO64bukw4rEkOG6ssO64buaw4rDjeG6vMO64bq6xKjDjcO6R+G6vOG7nMO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurp1w7rhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7j3Xhu63DueG7pXXDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buPdeG7qeG7pcawdcO6L3Dhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCx24buY4buaw4rDjMONdXDhuqFP4buaw7rhurrhu4rhurLDukfhurzhu5zDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5bhu4bDuizDo+G7iTQuLeG7peG7r8O6O8SQw43hurzDuuG7pMOKxJDDjcO6IXbDukfhurzDjHbDuuG6vOG7nMavxJDDjcO6w6rhurzEqMO6auG7nOG6oMON4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurzDlcOKw7rhurrDinbDjcO64buU4bucdsO6xqBNw7pIUsOUw43hurrDuuG6tsSQw43hurzDusON4bq84bqgw43Duknhu7fhurLDuizDo+G7iTQuLeG7peG7r8O64bua4buWQsONw7rDguG7hnbDuuG6tnjDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43DuuG7muG7tcON4bq6w7rDjeG6vHbDjeG6vMahw7rDguG7hnbDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO64bqyUcON4bq6w7rDguG7s8O64bua4bq8VeG6ssO64bq8w4rEkMONw7rDjeG6vMOKROG7nMO64bq6w4rDvcOKw7rhu5jhurx34buYw7rDjeG6vOG7uUnDuuG6vHnDjcO64bqy4bq8Q8O64bua4buAw43hurzDuuG7muG7lnnDjeG6usO6SOG6oMavw7pIdsONw7rhurThu4bhurLhurzDuuG6tsSQw43hurzDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6sk/DjeG6usO6w4JOw43hurrhu5vDusOq4buWUuG7juG6ssO6w4LhuqDGr8ahw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG7muG6vHjDjeG6vMO6SMSC4buYw7rhu63Dukfhurzhu5zDuuG6snfhurLhurzDukjGr8O6xq/DuuG7mkPDuuG7msSC4buYw7rhu5rhu5bhu5zDjeG6usahw7rDjeG6usOMeMOKw7rhu5Z2w7rhu5p5w4rDuuG6snfhurLDusWo4buzxqHDuuG7muG6vOG7hsO64bua4buW4bqiw43DuuG6slHDjeG6usO6xajhuqDGr8O64bq0VcON4bq6w7rhu5jhurxS4buMw43hurrDunfDjcO64bukeMO6w4Lhu4Z2w7rDgsOKRUnDuuG6tk3DuuG7muG7luG6vsO6R+G6vOG7nMO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDusOCRcO64buaw4pD4buYw7rDjeG6vMSCw43DuuG6skzDjeG6usO64bq04bqgw43DuuG7muG7luG7kMO64bukRMO64buaVMO64bqyd+G6ssO6w4Lhu4Z2w7rhu5jhurxS4buMw43hurrDukfhurx34bqy4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6FFw7rhu5pUw7rGoHbhu5zDuuG7muG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcO64bq8UuG7jsON4bq6w7rhurThurDDjcO64bqyUHbDujt2w43Duizhurzhu4LDusOCecOMw7rhurLhuqLhu5jDuuG7muG7lkLDjcO64bukRMO64buY4bq8UuG7jMON4bq6w7rhu5jhurx34buYw7rDgsOKROG7nMO64bua4buW4buGw7rhurbEkMON4bq8w7rDjeG6vOG6oMONw7osw6Phu4k0Li3hu6Xhu6/DuuG7pHjDuuG6snfhurLDuuG7muG7llLDlcON4bq6w7rhurzhu4zhu5jDujHhu6XDukjDikLDjcO64buU4bucdsONxqHDuuG6suG6vMOMw7rhu5jhurzhuqbhu5jDuuG6snfhurLDusOC4buGdsO64buY4bq8UuG7jMON4bq6w7rhu5rhurxV4bqyw7rhurzDisSQw43DuuG6snfhurLhurzDukjGr8O6xq/DuuG7mkPDuuG7mnnDisO6w43hurx4w7rDgk3DisO64buk4buOw4rDusON4bq8w5nDjeG6usO64bua4buWUsOVw43hurrDuuG6vOG7jOG7mMO6McO5w7pH4bq8TMON4bq6w7rhu5rhu5bDisSQ4bucw7rhurLhurxTw43hurrDuuG6vMOMQeG6ssO64bua4buWw4rEkOG7nMO64bqy4bq8U8ON4bq6w7rDjeG6vOG6rMO64bukeMO6MeG7pcahw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOq4bq8xKjDumrhu5zhuqDDjcO6w4Lhu7PDuuG6suG6vOG7gsO6w4J5w4zDuuG7msOKw43hurzDuuG6usSow43DuuG7rcO6R+G6vOG7nMO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rGr8O64buaQ8O64buaxILhu5jDuuG7muG7luG7nMON4bq6w7rFqOG7nE3DjeG6usO64bqy4buIw43DuuG6vHbDisO64bqy4buMw7rGoOG7kMO6SHjDujvEkMON4bq8w7rhu6TDisSQw43DusOCdsO6R+G6vMOMdsO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43GocO6w6rhu5bhu5zDjeG6usO64bua4bqgScO6w6ouw6rDqsO64bqyUHbDuuG6vOG7nMavxJDDjcahw7rhu6Thu47DisO64bqyTMON4bq6w7rGoOG7nOG6ouG7msO64bq6w4PDjcO64bupw7nDucO64bq6w4pSw5XDjeG6usO64bq2xJDDjeG6vMahw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO6w4LDikThu5zDuuG7muG7luG7hsO64bqyd+G6ssO64bua4buWUsOVw43hurrDuuG6vMOU4buYw7oxw7nDusONQcON4bq64bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurzhuqTDjMO6w4J3w43hurzDuuG6usOKd8O64bqyUHbDuuG6suG7jMO64buU4bucdsONw7rhurLhurxT4bqyw7rDjeG7tcON4bq6w7rhurzhu5zGr8SQw43DusOq4bq8xKjDumrhu5zhuqDDjcahw7rhu6TDisSQ4bqyw7rhu5rDisON4bq8w7rhurrEqMONw7rhurJ34bqyw7rhurLhu4zDusag4buQw7rhurJ34bqy4bq8w7pIxq/DuuG7msSC4buYw7rhu5rhu5bhu5zDjeG6usO64bq6w4rhu6Lhu5jDuuG6usOKw71Jw7rhu5rDvcOKw7rhu6REw7rDjeG6vOG6oMONw7pIVeG6ssO6xq/DuuG7mkPGocO6R8OKw43hurzDuuG7mOG6vOG6vsO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDuuG7muG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcahw7rhu6TEgsONw7rhurx4w43hurzDuuG6suG7jMO6xqDhu5DDuuG7pMSC4buaw7rhurLhurzhuqLhu5rhu5vDuiFOw43hurrDuuG7muG6vMOVw4rGocO64bq6w4rhu6Lhu5jDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONw7rDguG7ksO64buk4bqi4buaw7rhu6TDvcO64bq84buMw43DuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7pMOKxJDhurLDuuG7muG6vOG6pMOMw7rhurRLw4rDuuG6snfhurLhurzDukjGr8ahw7rDgsOKROG7nMO64bua4buW4buG4oCm4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurzhuqTDjMO64bua4bq8TcON4bq6w7pHQsahw7rhu5rDjHjDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43DuuG6suG7isO6R+G6vMOMw73DjeG6usO64bua4buWQsONw7rhu6fDucO54bubw7nDucO5w7rhurThuqDDjcahw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDuuG7mOG6vOG6oMONw7rhurZNw7rhu5p5w4rDusWpxrDDusWo4buzxqHDuuG7muG6vOG7hsO64bua4buW4bqiw43hu5fDuuG6vOG7jMONw7rhu6XDueG7m8O5w7nDucO6SHbDjMO6w4JPw43hurrDusOCdsON4bq6w7pIeEnDuuG7pMOKxJDhurLDuuG7mnnDisO64bqyd+G6ssO6w43hurx4w7pJd8avxqHDusWo4bq+w7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6vOG7nMavxJDDjeG7m8O6IUPDjcO6w412xq/GocO64buY4bq8w4PDjcO6SOG7jsONw7rhurJ34bqyw7rhu5rhu5ZSw5XDjeG6usO64bq8w5Thu5jDujHDucO6R+G6vEzDjeG6usO64bua4buWw4rEkOG7nMO64bqy4bq8U8ON4bq6w7rhurzDjEHhurLDuuG7muG7lsOKxJDhu5zDuuG6suG6vFPDjeG6usO6w43hurzhuqzDuuG7pHjDujHhu6XDusOCdsON4bq6w7rDglLDlOG6ssO64bua4bq8VeG6ssO64bq8w4rEkMONw7rDgsOKROG7nMO64bua4buW4buGw7rhurJ34bqy4bq8w7pIxq/DuuG7mnnDisO6w43hurx4w7rhu5rhurzhuqTDjMO64buU4bucxq/DusOC4buGw43hurzhu5vDuiHhu4Z2w7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG6slHDjeG6usO6w4Lhu7PDuuG7muG6vHjDjeG6vMO6SMSC4buYw7rDqsOTw7rhu5pSw7rhu6ThuqLDjcahw7rhurLhurzhu7VJw7rGoOG7iuG6ssO6w43hurpSw5XDisO64bq2xJDDjeG6vMO6LMOj4buJNC4t4bul4buvw7pH4bq8TMON4bq6w7rhu5rhu5bDisSQ4bucw7rhurLhurxTw43hurrDuuG6vMOMQeG6ssO64bua4buWw4rEkOG7nMO64bqy4bq8U8ON4bq6w7rDjeG6vOG6rMO64buaecOKw7rDjeG6vHgvw43hu4zDisO64bqyUsO64bua4buW4buiw7rDgkXDukfhu4bhu5jDuuG7muG6vMOVw4rDuuG6vFLhu47DjeG6usO64bq04bqww43GocO64buaUsO64buk4bqiw43GocO64bqy4bq84bu1ScO6xqDhu4rhurLDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tsSQw43hurzDuizDo+G7iTQuLeG7peG7r8O64bua4bq84bqkw4zDuuG6vFLhu47DjeG6usO64bq04bqww43DuuG6slB2w7o7T8O6a8O64buaQ+G7l8O64bq8UuG7jsON4bq6w7rhurThurDDjcO6xajDmsO64bua4buW4bq+w7rhurLhuqLhu5jDuuG6slPhu5zDuuG6tsSQw43hurzDusON4bq84bqgw43Duknhu7fhurLDuizDo+G7iTQuLeG7peG7r8O64bqy4buKw7rhu5rhu5bDisSQ4bucw7rhurLhurxTw43hurrDusONQcON4bq64buXw7rhurxS4buOw43hurrDuuG6tOG6sMONxqHDuuG7mlLDuuG7pOG6osONw7rhurLhurzDjMO64bq2xJDDjeG6vMO6w43hurzhuqDDjcO6LMOj4buJNC4t4bul4buvw7rhu6REw7rhurTDisON4bq8w7rhurRS4buSw43hurrGocO6w43huqDDjeG6usO64bqydsOMw7rhu5rhurxFw7rhu5rhu5Z5w43hurrGocO6w5PDjcO6w4Lhu4bDjeG6vMO64bua4bqgScO6SOG7qMO6w43hurpSw5XDisO6w43hurzDisOJSeKApuG7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG7ocOKSeG6usO64bqySHbGoMag4buPdcOKLOG6pMON4bua4bqk4buWdcO6xqDhu5rGr0jhuqThu4914bumw4rhurThu5rhurzhu5XDuuG7rcO54bul4buYxajhu5fDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buVw7rhu6nhu6XGsOG7mMWo4buXdcO6xqDhu5bhurLhu491Ly/hurLhurTDjeG7m+G6tnbDjOG7muG6vHbDjeG6vOG6vMOMduG7m+G7pMONL+G6tOG6pMagR+G7msOM4buYL8ON4bqk4bumxqAv4bun4bun4bulw7kv4bunw7nDueG6tMWp4bun4bulxrDGsMWp4bur4bua4burxrDGsOG7q+G7p0jDueG7m0bhu5jhurrhu5nhu5bhu4/hu6V1w7p2SOG7muG7j3XDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43hu5XDujPDisSQ4bucw7rhu5Thu5zDvcO64bq2UuG7juG6ssO6w4LDg+G7nMO64buaVMO64bukw4rEkOG6ssO64buaw4rDjeG6vMO64bq6xKjDjcO6R+G6vOG7nMO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurp1w7rhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7j3Xhu63DueG7pXXDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buPdeG7qeG7pcawdcO6L3Dhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mCx24buY4buaw4rDjMONdXDDoeG6vOG7nMO64bua4bq84bucw7rhurThu5zDjeG6usahw7rDgsOKROG7nMO64bua4buW4buGw7osw6Phu4k0Li3hu6Xhu6/DuuG7mnnDisO6w6rhu5bhu5zDjeG6usO64bua4bqgScO6w6ouw6rDqsO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG6vMSow7pq4buc4bqgw43hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXA7d+G6ssO6xqDhu67DuizDoTQ0w7rDqeG6vOG7nsON4bq6w7rhur3hu67DusOq4bq8UsOVw43hurrGocO6MsOKd0nDusOCTeG6ssO6O8SQw43hurzDuuG7pMOKxJDDjcO6IXbDukfhurzDjHbDuuG6vOG7nMavxJDDjcO6w6rhurzEqMO6auG7nOG6oMONw7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4buaxqHDuuG6vMOKxJDDjcO64bq2xJDDjeG6vMO64bukw4pCw43DusOCdsON4bq6w7rDgsOKROG7nMO64bua4buW4buGw7rhurLhurzDjMO64bupw7nDuuG6tsSQw43hurzDusON4bq84bqgw43Duknhu7fhurLDuizDo+G7iTQuLeG7peG7r8O6w41Bw43hurrhu5vDuiFFw7rDgsO9ScO64bq2w73DjMO6dsONw7rhu5rDjHjDjcahw7rhu5rhu5Z3w43hurzDukjhuqDGr8O6SHbDjcO64bq04buG4bqy4bq8w7rhurbEkMON4bq8xqHDusOC4buMw43DuuG7pOG7hsO64buaw4pDw43DuuG6vHjDjeG6vMO6w43hurzDikThu5zDuuG6tsOKxJDDjcO64buY4bq8d+G7mMO6w43hurxSw7rhu5rhurxSw5XDjeG6usO6xajhu5zGr0LDjcO6R+G6vMOaw7pH4bq84buc4bquw43DuuG6tuG7nE7DjeG6usO64bq2xJDDjeG6vMahw7rhu5rhurxV4bqyw7rhurzDisSQw43DuuG7qcOhxqHDuuG7msOTw7rhurLhurxT4bqyw7rhu5rhurzhu5zDuuG6usOMScahw7rDgk3hu5rDuuG7lnfhurLDuuG7muG6vMO9w4rDusavw7rhu5pDw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rDjeG6unjGr+G7m8O6w6rhurzDlcOKw7rhurrDinbDjcO64buU4bucdsahw7rhurbEkMON4bq8w7rhu6TDisSQw43DuuG6slHDjeG6usO6w4Lhu7PDuuG6usOK4bui4buYw7rDjeG6vMOKROG7nMO64bq2xJDDjeG6vMO6w43hurzhuqDDjcO64bukUsOU4buaw7rhu5Thu5x2w7rhurLhu4zDjcO6w43hurrhu5zGr8O6R+G7huG6suG6vMahw7rGoE3DuuG6tsSQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5bhu4bDukfhurxKw4rDuuG7pHjDuuG6suG6vMOMw7rFqOG7nOG6ouG7msO64bukw4rEkMONw7rhurLhu4rDuuG6suG6vMOKROG7nMO64bq8UuG7jsON4bq6w7rhu5rhur7hurLhurzDuuG6slXhurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDqeG6vOG7isO6LOG6vFDDuuG7muG7huG6suG6vMO64bq/O+G6oy7DuuG6vOG7nMavxJDDjcO6w6rhurzEqMO6auG7nOG6oMONw7rhuqPhurrhu5zGr8OJw43Dumrhu5zhuqDDjcO6M8O9w4rDuuG6suG6vMOMw7rhurbDikPhu5rGocO64bukw4rEkOG6ssO64buaw4rDjeG6vMO64bq6xKjDjcO64bqyd+G6ssO6R+G6vOG7nMO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDuuG6usOK4bui4buYw7rDguG7hnbDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO64bq6w4rDvUnDuuG7msO9w4rDusON4bq8w4pE4bucw7p34buYw7pIVeG6ssO64buaVMO6w43hurzhuqDDjcO6SFXhurLGocO6R8OKw43hurzDuuG7mOG6vOG6vsO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDuuG7muG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcahw7rhurrDiuG7ouG7mMO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DusOC4buSw7rhu6ThuqLhu5rDuuG7pMO9w7rhurzhu4zDjeG7m8O6w6rhu5zGr8O64bukxILGr8ahw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rhu5Thu5x3w7rhu5rhu5bhu4DDjeG6vMO64bua4bq8VeG6ssO64bq8w4rEkMONw7rhurLDg8ONw7rhurLhu4rDukhPw7rhu5rhu5bhu4DDjeG6vMahw7rDguG7osON4bq6w7rhu5Thu5zGr8O6w4Lhu4bDjeG6vOG7m8O6M8OKxJDDjcO64buaw4x4w43DuuG6tk/DusON4bq84bqgw43DukhV4bqyw7rhu5p5w4rDuuG6snfhurLDukfhurzhu5zDuuG6snfhurLhurzDukjGr8O64buaxILhu5jDuuG7muG7luG7nMON4bq6w7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7rDguG7isO6xqDhuqrDusOCUsOU4bqyw7rhu5rhu5bDvcO64bukRMO64bqyd+G6ssO64bqy4buMw7rGoOG7kMO6xq/DuuG7mkPDusOC4buGdsO64buY4bq8UuG7jMON4bq6w7rhu5rDikPhu5jDuuG7muG7oOG6ssO64bua4bq8VeG6ssO64bq8w4rEkMONw7rhurJMw43hurrDuuG7mnfhurLDuuG6suG6vOG7nMavQsONw7pJTMONxqHDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7rhurLhurxNw43hurrDuuG6tOG7huG6suG6vOG7m8O6LOG7iMONw7rhu6REw7rhurLhu4zDusag4buQw7rhu6TEguG7msO64bqy4bq84bqi4buaw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7pJ4bu34buaw7rhurzhu5zGr8SQw43Dusag4bqqw7rDgkXDusON4bq64bucxq9Cw43DuuG7muG7lnnDjeG6usO6SU/hu5rDusagTcO6R+G6vOG7nMO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rDjeG6vOG7uUnDuuG6tFXDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7rhurLhurzDjMO64bqyd+G6ssO64bqy4buMw7rGoOG7kMO6w4LDikThu5zDuuG7muG7luG7hsO64bq2xJDDjeG6vMO6w43hurzhuqDDjcO6LMOj4buJNC4t4bul4buvw7rDjUHDjeG6usO64buU4bucd8O64buaw73DisO64bukRMO64bq6w4pSw5XDjeG6usO64bq2xJDDjeG6vOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYVuG7nOG7muG6vMOM4buWdXDDquG6u+G6v+G6ozLDusOgfeG7oS/hu5hw

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]