(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào những năm cuối thập kỷ 20 của thế kỷ XX các tổ chức cộng sản ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam được thành lập, hoạt động khá sôi nổi. Nhằm tập hợp thống nhất các tổ chức trên, ngày 3/2/1930 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói sáng trên con đường phát triển vẻ vang của dân tộc trong thế kỷ XX. 90 mùa xuân qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Đảng đã lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao ghềnh thác hiểm nguy để cập bến vinh quang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

90 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc

Vào những năm cuối thập kỷ 20 của thế kỷ XX các tổ chức cộng sản ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam được thành lập, hoạt động khá sôi nổi. Nhằm tập hợp thống nhất các tổ chức trên, ngày 3/2/1930 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói sáng trên con đường phát triển vẻ vang của dân tộc trong thế kỷ XX. 90 mùa xuân qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Đảng đã lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao ghềnh thác hiểm nguy để cập bến vinh quang.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu về KT-XH, văn hóa và AN-QP.

Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, để những tư tưởng, quan điểm mác xít thấm sâu vào các tầng lớp quần chúng lao khổ đã bao năm phải sống kiếp đọa đày của ách thực dân phong kiến. Nắm bắt tình hình tư tưởng, lòng dân Đảng đã thực hiện đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Các phong trào tiêu biểu như cao trào cách mạng (1930 - 1931) mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1930 - 1939) và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1939 - 1945) dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 “trời long đất lở" lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo thực hiện tổng tuyển cử bầu Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vào 6/1/1946. Đảng, Chính phủ giải quyết kịp thời những khó khăn về tài chính, “nạn giặc đói, giặc dốt” cùng với thù trong giặc ngoài rình rập, chống phá nhà nước cách mạng non trẻ. Nhờ tập hợp, phát huy sức mạnh lòng dân thành một khối đoàn kết, thống nhất, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc chúng ta đã huy động nhiều sức người, sức của đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ làm “rung chuyển năm châu, chấn động địa cầu”, được nhân dân, bạn bè yêu chuộng hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới khâm phục, tự hào. Thất bại ở Điện Biên Phủ buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơnăm 1954 đem lại hòa bình cho miền Bắc. Thắng lợi vẻ vang trên là hồi chuông báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, mở ra một chương mới cho cách mạng vô sản quốc tế.

Trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta phải đối phó với kẻ thù hung bạo, có tiềm lực tài chính quân sự. Song, những thứ vũ khí chiến tranh tối tân, hiện đại không hề làm chúng ta run sợ, khuất phục. Nhờ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân với quan điểm “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Bằng nhiều phương pháp, cách đánh linh hoạt, sáng tạo chúng ta đã lần lượt đánh bại các học thuyết về chiến tranh của giặc Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Pari 1973 rút quân về nước. Nắm bắt thời cơ, vận hội Đảng lãnh đạo cuộc Tổng tiến công mùa xuân đập tan chính quyền ngụy vào ngày 30/4/1975 thu non sông liền một dải, Nam - Bắc chung niềm vui sum họp.

Trong những năm đầu khi đất nước thống nhất, chúng ta gặp muôn vàn khó khăn do hậu quả tàn phá khủng khiếp của bom đạn kẻ thù ở cả hai miền Nam - Bắc. Mặt khác các thế lực thù địch lại dùng mọi thủ đoạn để bao vây, cấm vận hòng cô lập nước ta trên trường quốc tế. Song, càng trong gian lao thử thách Đảng càng thể hiện bản lĩnh lập trường kiên định của mình. Luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo toàn quân toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc từ Đại hội VI (1986) mà trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. Trong công cuộc đổi mới Đảng từng bước thực hiện xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ năng động, sáng tạo, sâu sát, tập trung trong lãnh đạo nên đất nước có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngoại giao, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ một nước kém phát triển, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới chúng ta được xếp ở mức trung bình và đang trong giai đoạn phát triển. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ngày càng được củng cố, hoàn thiện. Chất lượng hiệu quả lãnh đạo, quản lý điều hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đất nước ta ngày càng hội nhập sâu vào khu vực và thế giới. Việc gia nhập WTO, nhiều tổ chức Liên hợp quốc, ký kết nhiều hiệp định thương mại với các nước làm uy tín, vị thế nước ta ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Trong xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương đoàn kết, hợp tác quốc tế theo hướng đa phương hóa; đa dạng hóa Việt Nam sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng lợi ích, không xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của nhau.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua với những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước; trong công cuộc bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước, mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều rất đỗi tự hào. Trong sự nghiệp cách mạng cao cả Đảng luôn kiên định,giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng luôn coi sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nên luôn tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế. Đảng luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế cùng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm của Đại hội Đảng khóa XII, cũng là năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII tổ chức đầu năm 2021. Vận hội và thời cơ trong hội nhập quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cam go, thách thức đối với nước ta là rất nặng nề. Hơn lúc nào hết Đảng cần chủ động phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thực hiện đường lối chiến lược và sách lược về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao: Phù hợp trong từng giai đoạn, nhiệm vụ cụ thể. Đảng phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng “như giữ gìn con ngươi mắt mình”. Thường xuyên đổi mới, tự sửa chữa những khuyết điểm, nêu cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò của người đứng đầu để ý Đảng luôn hợp lòng dân. Đảng tập trung xây dựng qui định, cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa những biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy thành tích, chạy luân chuyển... hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn đưa người thân “cánh hẩu” vào các vị trí chủ chốt trong cơ quan Đảng, chính quyền. Nhằm nâng cao sức chiến đấu, Đảng tập trung xây dựng quy hoạch và có kế hoạch đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; có bản lĩnh chính trị, có đức, có tài, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH. Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc khai thác trí tuệ nhân dân trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu quốc tế, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển để đất nước “sánh vai cùng bạn bè năm châu, bốn biển”. Tin rằng từ những bài học kinh nghiệm 90 năm qua, nhất là thành tựu hơn 30 năm đổi mới; dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phạm Minh Trị


Phạm Minh Trị

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]