(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng có nhiều điểm mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý của nhà trường, giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng quy chế, quy định của Nhà trường.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng có nhiều điểm mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý của nhà trường, giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng quy chế, quy định của Nhà trường.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn có những mặt hạn chế. Do đó việc xem xét, đánh giá thực trạng và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh Nhà trường đang triển khai đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; triển khai và thực hiện Quy định về trường chính trị chuẩn. Đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường đã và đang đặt ra những nhiệm vụ quan trọng đối với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, phẩm chất, đạo đức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

Về thuận lợi: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chỉ đạo kịp thời, quan tâm, sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi trên nhiều mặt cho Tổ thanh tra đào tạo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Các thể chế, quy chế đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được hoàn thiện và đi vào triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, Nhà trường đã hoàn thiện và cụ thể hoá một số quy chế và đang dần hoàn thiện các bộ quy chế, thể chế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh tra của các trường Chính trị từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong các trường Chính trị. Về cơ bản các thành viên trong Tổ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về khó khăn: các thành viên của Tổ thanh tra còn hạn chế về nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm công tác thanh tra, chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra một cách bài bản; tuy Học viện có tổ chức tập huấn công tác thanh tra nhưng triệu tập đối tượng tham gia tập huấn là quá ít, ,nôi dung chưa sát, chưa bao quát nên chưa tạo thuận lợi cho công tác thanh tra trong các Trường Chính trị. Trong khi Nhà trường đang triển khai thực hiện theo bộ quy chế đào tạo, bồi dưỡng mới của Học viện; Tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 292 có những nội dung mới cần nghiên cứu, cập nhật và biên soạn bài giảng mới nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác thanh tra của từng thành viên trong Tổ thanh tra đào tạo. Đồng thời đại dịch Covid -19 diễn ra rất phức tạp trong những năm qua ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, vì vậy, cũng ảnh hưởng đến nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nói chung, thực hiện công tác thanh tra của Tổ thanh tra đào tạo nói riêng.

Trong điều kiện thuận lợi và khó khăn trên, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua đạt được một số kết quả nổi bật sau: Tổ thanh tra đã triển khai nghiên cứu, quán triệt nội dung của quy chế thanh tra đào tạo, bồi dưỡng trong các trường Chính trị của Học viện ngay từ khi mới ban hành. Dựa trên chức năng, nhiệm vụ theo quy chế mới Tổ đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch thanh tra đào tạo, bồi dưỡng hang năm xác định rõ nội dung, phạm vi, nhiệm vụ và đối tượng thanh tra. Bám vào Kế hoạch thanh tra của Hiệu trưởng, Tổ đã tiến hành các cuộc thanh tra việc chấp hành các quy chế, quy định trong đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị và bồi dưỡng; góp phần thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định trong đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Trong năm 2021 đã tiến hành thanh tra hồ sơ đào tạo của 32 lớp không tập trung mở năm 2019, năm 2020. Thanh tra hồ sơ của 24 lớp bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính mở trong năm 2020. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổ thanh tra đã kiến nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ đảm bảo theo quy chế và cung cấp đầy đủ thông tin về đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Tổ thanh tra đào tạo đã tiến hành các đợt thanh tra đột xuất tình hình chấp hành nội quy, quy chế ở các lớp A K48 và các lớp B mở tại trường. Thông qua các đợt thanh tra đột xuất đã nâng cao được ý thức và tinh thần trách nhiệm của học viên trong việc chấp hành nội quy, quy chế. Đồng thời việc quản lý và tổ chức cho học viên học tập trên lớp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn. Thanh tra đột xuất hồ sơ chủ nhiệm lớp ở các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; tham mưu cho hiệu trưởng ban hành kết luận thanh tra đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp trong Nhà trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công các thành viên thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế, quy định trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. Tổ đã trực tiếp hoặc phối hợp với các khoa, phòng chức năng giải quyết kịp thời và có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Có thể khẳng định, năm học 2021, Các thành viên Tổ thanh tra đào tạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng cao việc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong Nhà trường.

Trong năm 2021, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần được khắc phục: Số lượng cuộc thanh tra còn ít, một số cuộc thanh tra còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc tổ chức thanh tra thường xuyên theo kế hoạch còn nhiều hạn chế, nhiều nội dung chưa triển khai thực hiện như: Thanh tra việc thực hiện lịch giảng dạy của giảng viên, việc thực hiện quy định học lại; việc thực hiện quy chế thao giảng, dự giờ, việc thực hiện kế hoạch phân công giảng dạy và duyệt giáo án của các khoa và giảng viên; việc tổ chức thi, chấm thi hết môn và chấm thi tốt nghiệp ở các lớp, các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Trách nhiệm trong thực thi công vụ của một số thành viên đôi lúc còn chưa cao, chưa kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra chưa đầy đủ và chặt chẽ. việc khắc phục sau thanh tra còn chậm, chưa triệt để.

Nguyên nhân của kết quả: Có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu. Có sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể tổ thanh tra đào tạo.Tổ trưởng dân chủ trong phân công và thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo theo quy định, hợp lý với công việc chuyên môn và hài hoà về lợi ích cho các thành viên. Từng thành viên trong Tổ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được phân công.

Nguyên nhân của hạn chế: Dịch bệnh Covid – 19 bùng phát kéo dài và diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Tính chủ động trong thực hiện một số nhiệm vụ thanh tra của Tổ còn hạn chế. Năm 2021 là năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành chương trình đào tạo Trung cấp Chính trị mới, nên các thành viên Tổ thanh tra dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu và soạn giáo án bài giảng đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Bên cạnh đó các thành viên của Tổ thanh tra đào tạo chưa nhận thức đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ, còn nể nang, có việc thanh tra còn mang tính hình thức. Việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra của lớp, của chủ nhiệm lớp, của học viên đôi lúc chưa kịp thời, đầy đủ.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường, Tham mưu cho Ban Giám hiệu bổ sung, hoàn thiện bộ quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng trong Nhà trường; tham mưu trong công tác thanh tra việc tổ chức thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch thanh tra đào tạo, bồi dưỡng . Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức các cuộc thanh tra việc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo, bồi dưỡng ở các lớp, các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của các khoa, phòng và giảng viên; việc chấp hành nội quy, quy chế trong học tập và rèn luyện của học viên theo quy chế đào tạo, quy chế bồi dưỡng.Tham mưu cho Ban Giám hiệu giải quyết kịp thời và có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp thanh tra theo hướng tích cực, chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Giải pháp nâng cao nhận thức: Đối với các thành viên của Tổ thanh tra đào tạo cần nhận thức đầy đủ, toàn diện về chức trách, nhiệm vụ của thanh tra đào tạo, bồi dưỡng; về mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, nghiệp vụ về tổ chức hoạt động thanh tra đào tạo, bồi dưỡng. Đối với cán bộ, giảng viên nhà trường cần hiểu rõ bản chất, mục đích của thanh tra đào tạo, bồi dưỡng không chỉ đơn thuần là xem xét, đánh giá, đề xuất xử lý vi phạm, công tác thanh tra tập trung chủ yếu vào việc uốn nắn, hướng đẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy chế, quy định, chức trách, nhiệm vụ trong công tác quản lý, trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng…

Các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới: Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng công tác thanh tra bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú cho thành viên Tổ thanh tra là yêu cầu luôn phải đặt ra, từ bồi dưỡng, tập huấn cho đến tự nghiên cứu, học tập, cập nhật, bổ sung kiến thức nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ của mỗi thành viên. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp công tác thanh tra theo tinh thần chỉ đạo của Ban giám hiệu. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban giám hiệu và phối hợp hiệu quả với các Khoa, Phòng, tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Điều hành tốt các hoạt động thanh tra đảm bảo quy chế, quy định. Phân công công việc cho các thành viên trong Tổ trên cơ sở quy chế, quy định, Chương trình, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, phù hợp với công tác chuyên môn và đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Nhóm giải pháp về nâng cao kỹ năng thanh tra: Tăng cường sinh hoạt chuyên môn nâng cao trình độ, kỹ năng công tác thanh tra; tích cực đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra theo tình thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Các thành viên tổ thanh tra đào tạo cần thường xuyên tự học, tự nghiên cứu trau dồi kiến thức và kỹ năng thực hiện hoạt động thanh tra như: kỹ năng lập kế hoạch tiến hành thanh tra; kỹ năng thu thập, xác minh thông tin; kỹ năng xây dựng biên bản làm việc, báo cáo kết quả thanh tra; kỹ năng tham mưu ban hành kết luận thanh tra, kỹ bnawng giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra…

Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, doàn kết, dân chủ; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu; tăng cường phối hợp với các khoa, phòng, tổ chức doàn thể trong công tác thanh tra. Điều hành tốt các hoạt động thanh tra bảo đảm quy chế, quy định. Phân công công việc cho các thành viên trong tổ trên cơ sở quy chế, quy định , chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, phù hợp với chuyên môn, sở trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Lê Đình Khải - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa


Lê Đình Khải - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]