(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữ chân nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công, nhất là ở bệnh viện tuyến huyện, bên cạnh những nỗ lực nội tại thì Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 11-12-2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn và tăng cường nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng cho các bệnh viện.
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdN4bq1buG7tuG6tW9t4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2NMSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu24bq1buG7ncSDZcWo4bu2ReG6teG7lWXhurPhu7Zj4buf4bu24buX4bq9ZeG6s1Yv4bq1QFdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqeG6tDg7NuG7tFfhurLDouG7leG7tjXhurUiZeG7tmXhurUiZeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tuG7neG7tm3huqPhu7ZtIcOi4bu2NSw14bu2NWjhu7Zs4buL4bu24bud4bu2beG6o+G7tjXhu4Fl4bqz4buo4bu2ZeG6tSBt4bu2ZC7hu7bhu4vhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7ZtbuG7neG6o2Xhu7bhurVu4budxINl4buo4bu2NOG6oWXhu7Y1IWXhurXhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tmVn4bu2ZOG7kzXhu7Zl4buFw6Lhu7ZtIcOi4bu2beG6teG6p+G7tkXhurPhurXhuq3hu7ZqbuG7neG6o23hu7Zs4buH4bu24bu4Iy9FSi3hurThu7VF4buz4buo4bu2ZeG6sy7hu53hu7ZAQC1AIy0j4bu4IyPhu7Y14buNO+G7tuG6tOG7tUXhu7Phu7Zt4bqpZeG6teG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tOG6uTvhu7bhu6xsO27hu7Y3IuG7neG7tuG6s+G6vcOi4bu2bT5t4bu2ZC7hu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tuG7uCPhu67hu7Y3w7XDrDXhu7Zj4buf4bu24buX4bq9ZeG6s+G7tmzDoOG7tm3hurUsw6nhu7bhurPhu4nhu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4bu24buXLuG7tm08ZeG6s+G7tjXDtcOtZeG6s+G7tmXhurNu4buDZeG7tmXhurUiZeG7tmThu5M14buo4bu2NyjEkeG7tjQow6nhu7Y14bq1IG3hu7Zkw7XDrGXhurPhu7Y14bq1w6nhu7Y1LDXhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2JuG7uOG7uMSp4bubxq/hu7bhurU4w6LhurPhurVtxajhu7YlIyXEqeG7m8av4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyM94bu4Py9AJiY2JEA9IyUkP20lOuG7uCpAZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUOj9A4bu04bu2O2RtVOG7tE3hurVu4bu24bq1b23hu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu24buXw6Phu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7bhurVu4budxINlxajhu7ZF4bq14buVZeG6s+G7tmPhu5/hu7bhu5fhur1l4bqz4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tCbhu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCUjJeG7tOG7ti9X4bqyw6IsxJHhu7Y34buHNeG7tnnEg2XhurXhu7bhu5fDosSDZeG7tuG7tTvhu7Zj4bq1w6k74bu2RDtl4bqz4bu2w73hurUsZeG6teG7tkXhurPhu4Hhu7bDveG7gWXhurPhu7ZF4bqz4bq1w6LhuqHEkeG7tjQu4bud4bu2bcOq4bu2Y+G7n+G7tuG7l+G6vWXhurPhu7bhu5cuw6nhu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu24bu4I+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0puO2Xhu7ZtIsSR4bu2NeG6tTzEkeG7tmzhurk14buo4bu2NCjDqeG7tuG7l8SD4bu24buXLuG7tmUiZeG6s+G7tjU7w6nhu7Zsw7Q14bu2Y+G6tcOqOOG7tkXhurUiZeG7tjYiZeG7qOG7tm1rw6ll4bqz4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZTzEkeG7tuG6szBl4bu2NyLhu53hu6jhu7Zt4bqpZeG6teG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tOG6uTvhu7Y3KeG7tjQ7ZeG7tuG6tS5l4bq14bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2NWjhu7Y14bq14bqj4buo4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7ZsLDXhurXhu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tjcwbuG7tm3DteG7tuG7myLhu53hu7Y24buTZeG6s+G7tjVo4bu2bOG7i+G7tuG7lzFt4bu2NeG6tSBt4bu24bq1IeG7tm0wZeG6s+G7qOG7tsSRbjvhu7ZsPsSR4bu2xJEs4bud4bu2xJHhurk14buo4bu2bWs7ZeG6s+G7tm3hurXDouG6o23hu7Y04bqt4bu24bud4bu2beG6o+G7tuG7ly7hu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2N+G7hcOi4bu2ZeG6s+G7j+G7tmXhurUiZeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tuG7neG7tm3huqPhu7Y14bq54bu2bWvhuqdl4bq14bu2N+G7heG7tjU7w6nhu7bhu5fDo+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14bu2bSHDouG7tjUsNeG7tjdoZeG7tuG7l+G6reG7tmzhu5Phu7Zl4bqz4bq1w6LEg8Sp4bu24bud4bu2beG6o+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2ZDHEqeG7quG7tsSQw6Jl4bq14bu2NeG6tcO0ZeG6s+G7tmvhur/hu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tmXhurMu4bud4bu2QCMtJi0j4bu4QCbhu6jhu7bhurThu7VF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7Y3KeG7tjQ7ZeG7tuG6tS5l4bq14bu2ReG6s+G6teG6reG7tmpu4bud4bqjbeG7tmzhu4fhu7YqOi9FSi3hurThu7VF4buz4bu24buXw6Phu7bhu5fDosSDNeG7tjQ7ZeG7tuG6tS5l4bq14bu2NWjhu7Y14bq14bqj4buo4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7ZsLDXhurXhu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2ZC7EkeG7tuG7l8OixIM14bu2bSHDouG7tjUsNeG7tjVo4bu2bOG7i+G7tuG7neG7tm3huqPhu7Zta+G6oWXhu7Y34bqtO+G7tjQuZeG7tm3huqll4bq14bu2TeG6tTtl4bq14bu24bq04bq5O+G7qOG7tuG6s8OiO8Oi4bu2N8OpIWXhu7Yj4bu4QCYtI+G7uCPhu7jhu6rhu7ZNw6LhuqPEqeG7tjfhurnhu6jhu7Y34bqjZeG7tmXhurMu4bud4bu2QOG7uC1AIy0j4bu4I0Dhu6jhu7bhurThu7VF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7Ztw6LhuqPEqeG7tm3DsjXhu7Y0O2Xhu7bhurUuZeG6teG7tkXhurPhurXhuq3hu7ZqbuG7neG6o23hu7Zs4buH4bu2QD8mL0VKLeG6tOG7tUXhu7Phu7bhu5fDo+G7tuG7l8OixIM14bu2NDtl4bu24bq1LmXhurXhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmwsNeG6teG7tm3hurVu4bu24bq1b23hu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2bWvhuqdl4bq14bu2N+G7heG7tjU7w6nhu7bhu5cu4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tmQuxJHhu7bhu5fDosSDNeG7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Y3aGXhu7bhu5fhuq3hu7Zs4buT4bu2ZeG6s+G6tcOixIPEqeG7tuG7neG7tm3huqPhu7Y14buBZeG6s+G7tmQxxKnhu7Zt4bqpZeG6teG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tOG6uTvhu6jhu7bhurPDojvDouG7tjfDqSFl4bu2I+G7uCMjLSPhu7gjJeG7quG7tk1u4bud4bu2ZeG6tcOi4bqhZeG7qOG7tjbDqeG7tmXhurXDosOjbuG7tmXhurNu4bud4bqhZeG7tmXhurUiZeG7tmPhurUsNeG7tmXhurU7buG7qOG7tmXhurXDteG7tm3DouG6oW7hu7Y14bq1bjJl4bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tjU7w6nhu6jhu7Zt4bq14buN4bu2bcOyNeG7tmvDtcOtxJHhu7ZrLuG7qOG7tm3hurVu4bu2ZeG6tTHEqeG7tjXhu4074bu2NSw14bu2NCw14bu2bOG6q+G7tm0hw6Lhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7Y14buBZeG6s+G7tm3hurUgxKnhu7bhurVoZeG7tmXhurXDosOjbuG7tmzDqeG7tuG7l2nDouG7tjTEg2XhurXhu7bhu5fDosSDZeG7tm3DteG7tmXhuqFl4bu2NSw14bu2NeG6teG6pWXhurXhu7ZsLDXhurXhu7ZlLuG7neG7tjXhurXDtTvhu7ZtIcOp4bu2N8O1w6w14bu2bOG7k+G7tjfhu4Vt4bu2xKnhurUs4bu2bWvDqWXhurPhu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2N+G7hcOi4bu2ZeG6s+G7j+G7tmXhurUiZeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tuG7neG7tm3huqPhu7Y14bq54bu2bWvhuqdl4bq14bu2N+G7heG7tjU7w6nhu7bhu5fDo+G7tjUsNeG7tjVo4bu2bOG7i+G7tmPhurUsxJHhu6jhu7Y14bq14buVO+G7tjTEg2XhurXhu7Y14buBZeG6s+G7tmQxxKnhu7Zta8OpZeG6s+G7tm3huqll4bq14buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXReG6s+G6teG6reG7tmpu4bud4bqjbeG7tmzhu4fhu7bhu7gj4bu2NDtl4bu24bq1LmXhurXhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmwsNeG6teG7tm3hurVu4bu24bq1b23hu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2bWvhuqdl4bq14bu2N+G7heG7tjU7w6nhu7bhu5cu4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2ZC7EkeG7tuG7l8OixIM14bu2bSHDouG7tjUsNeG7tjdoZeG7tuG7l+G6reG7tmzhu5Phu7Zl4bqz4bq1w6LEg8Sp4bu24bud4bu2beG6o+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2ZDHEqeG7tm1r4buTNeG7tm3hurVu4buFNeG7tkzhu4vhu7bhu5zhu7Zt4bqj4bu2beG6qWXhurXhu7ZN4bq1O2XhurXhu7bhurThurk74buo4bu24bqzw6I7w6Lhu7Y3w6khZeG7tiPhu7gjPS0j4bu4IyXhu7Y3KeG7tjXhurnhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tm3hurU74bud4bu2N2bDouG7tmRpZeG7tuG7l8Oj4bu2NWjhu7Y14bq14bqj4buo4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7ZsLDXhurXhu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4buo4bu2N8O1w6w14bu2Nyxl4bq14bu24bqzw6Is4bu2bMOg4bu2bSHDqeG7tms74bu24oCcNMO1aTXhu7Zl4bqzw6l9beKAneG7tm1rw6ll4bqz4bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Zta+G6p2XhurXhu7Y34buF4bu2NTvDqeG7qOG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7bhu5fDo+G7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tOG6uTvhu7Y14buBZeG6s+G7tm0sNeG7quG7tkXhurPhurXhuq3hu7ZqbuG7neG6o23hu7ZlLuG7neG7tjXhurnhu7bhurXDosSDbuG7tmThu5M14bu2beG6tcOi4bu24bq1LmXhurXhu7Zj4bqv4bu2beG7keG7tmXhurMu4bud4bu2I0AtQCMtI+G7uCMj4bu24buXLuG7tjQpw6Lhu7Y0w6rhu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tkA/Ji9FSi3hurThu7VF4buz4bu2ZeG6sy7hu53hu7ZA4bu4LUAjLSPhu7gjQOG7tjXhu4074bu24bq04bu1ReG7s+G7tm3huqll4bq14bu24buXw6Phu7bhu5fDosSDNeG7tjQ7ZeG7tuG6tS5l4bq14bu2NeG6teG6pWXhurXhu7ZsLDXhurXhu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tm1r4bqnZeG6teG7tjfhu4Xhu7Y1O8Op4bu24buXLuG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7ZkLsSR4bu24buXw6LEgzXhu7ZtIcOi4bu2NSw14bu2N2hl4bu24buX4bqt4bu2bOG7k+G7tmXhurPhurXDosSDxKnhu7bhu53hu7Zt4bqj4bu2NeG7gWXhurPhu7ZkMcSp4bu2beG6qWXhurXhu7ZN4bq1O2XhurXhu7bhurThurk74buo4bu24bqzw6I7w6Lhu7Y3w6khZeG7tiPhu7gjIy0j4bu4IyXhu6pWL8SpV1ZtOzRkOOG7tjVkO2xsVOG7tDU7xJFl4bq1O23hu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2JuG7uOG7uMSp4bubxq/hu7bEkTtr4bqzw6JlLWQ44bq3bcWo4bu2O25tw6nGr+G7tsSRO2vhurPDomUta8Oi4bqz4bq1bcWo4bu2O25tw6nGr+G7tFdWbTTDqTbhu51XVm1rV1ZtNldWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVjjEkVdF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tuG7uCPhu7Y0O2Xhu7bhurUuZeG6teG7tjXhurXhuqVl4bq14bu2bCw14bq14bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Zta+G6p2XhurXhu7Y34buF4bu2NTvDqeG7tuG7ly7hu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu24buXw6Phu7ZkLsSR4bu24buXw6LEgzXhu7ZtIcOi4bu2NSw14bu2N2hl4bu24buX4bqt4bu2bOG7k+G7tmXhurPhurXDosSDxKnhu7bhu53hu7Zt4bqj4bu2NeG7gWXhurPhu7ZkMcSp4bu2bWvhu5M14bu2beG6tW7hu4U14bu2TOG7i+G7tuG7nOG7tm3huqPhu7Zt4bqpZeG6teG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tOG6uTvhu6jhu7bhurPDojvDouG7tjfDqSFl4bu2I+G7uCM9LSPhu7gjJeG7tjcp4bu2NeG6ueG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2beG6tTvhu53hu7Y3ZsOi4bu2ZGll4bu24buXw6Phu7Y1aOG7tjXhurXhuqPhu6jhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmwsNeG6teG7tm3hurVu4bu24bq1b23hu6jhu7Y3w7XDrDXhu7Y3LGXhurXhu7bhurPDoizhu7Zsw6Dhu7ZtIcOp4bu2azvhu7bigJw0w7VpNeG7tmXhurPDqX1t4oCd4bu2bWvDqWXhurPhu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tm1r4bqnZeG6teG7tjfhu4Xhu7Y1O8Op4buo4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2TeG6tTtl4bq14bu24bq04bq5O+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14buq4bu2ReG6s+G6teG6reG7tmpu4bud4bqjbeG7tmUu4bud4bu2NeG6ueG7tuG6tcOixINu4bu2ZOG7kzXhu7Zt4bq1w6Lhu7bhurUuZeG6teG7tmPhuq/hu7Zt4buR4bu2ZeG6sy7hu53hu7YjQC1AIy0j4bu4IyNWLzjEkVdWL8SpV1YvbTZXVi9ta1dWL200w6k24budV1YvbTs0ZDhXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V03hurU4w6nhu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tuG7uCPhu6jhu7Y34buHw6Lhu7bhu5dpw6Lhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7ZtbuG7neG6o2Xhu7bhurVu4budxINl4bu2ZC7hu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tjc74bu2Y+G6tcOpO+G7qOG7tuG7neG7tmPhurXDqTvhu6jhu7Y14bq1buG7neG6oWXhu7Zj4bq1w6k74buo4bu2NeG6tW7hu53huqFl4bu2ZeG6sy5l4bq14bu2beG7h23hu7Zl4bqz4bq1w6LEg8Sp4bu2bSHDouG7tjUsNeG7tm1rw7XDrWXhurPFqOG7tuG7tSHDouG7tuG6teG6vTXhu7bhu5zhu7bhurQu4bu2ReG7hcOi4buo4bu24bq04bq9NeG7tuG7l8OixINl4bu2Sm4iZeG7tuG7nOG7qOG7tuG7tSHDouG7tuG6teG6vTXhu7bhu5zhu7Y2w7XDrDXhu7ZNxKjhu7bhurThu4Phu7bDveG6teG6peG7tsSQw6Jl4bq14buo4bu24bu1IcOi4bu24bq14bq9NeG7tuG7nOG7tjbDtcOsNeG7tk3hurUsw6Lhu7Z54bqnZeG6teG7qOG7tuG7tSHDouG7tuG6teG6vTXhu7bhu5zhu7Y2w7XDrDXhu7ZN4bq1LMOi4bu2ReG6s27hu53huqFl4buo4bu24bu1IcOi4bu24bq14bq9NeG7tuG7nOG7tjbDtcOsNeG7tuG6tCjDouG7tsSo4bq14bq7ZeG6s+G7qOG7tuG7tSHDouG7tuG6teG6vTXhu7bhu5zhu7Y2w7XDrDXhu7bhurRu4bqj4buq4bu24bu1w6LDo27hu7Zjw6LEg2Xhu7Zt4bq1buG7tuG6tW9t4bu2ZC7hu7Y1LDXhu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu24buXw6Phu7Y14buBZeG6s+G7tm0sNeG7tm0hw6Lhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7Y3O+G7tmPhurXDqTvhu7ZtbuG7neG6o2Xhu7bhurVu4budxINl4buo4bu2bWtuZeG6s+G7tm0ixJHhu7bhu53hu7Zt4bqj4bu2bW7hu53huqNl4bu24bq1buG7ncSDZeG7qOG7tm1rIcSR4bu24bud4bu2beG6o+G7tuG7mynhu6jhu7bEqeG6tcO1w61l4bqz4buo4bu2beG6teG6reG7tm1rIGXigKbhu7bhu6xj4bq14buBZeG6s+G7tjQ7w6nhu7bhurPhu4PEkcWo4bu2NMSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu2Nzvhu7Zj4bq1w6k7L21rbmXhurPhu7ZtIsSR4bu24bud4bu2beG6oy/hu7ZtayHEkeG7tuG7neG7tm3huqPhu7bhu5sp4buo4bu2xKnhurXDtcOtZeG6s+G7tm1r4bqhZeG7tjfhuq074bu2NC5l4bu2TcSo4bu2TeG6tTtl4bq14bu24bq04bq5O+G7qOG7tk3EqOG7tkwwxJHhu7ZMaGXhu6jhu7Zt4bq14bqt4bu24bubKeG7tnnhuqnEkeG7tkxoZeG7ruG7quG7tsO9LDXhu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2NeG6u2Xhu7ZA4bu44bu2ZTzEkeG7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14bu2bMOp4bu24buXacOi4bu2bW5mw6Lhu7Zl4bqz4bq14bqp4bu24bq1w7Vu4buq4bu2ecSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu2TSLEkeG7tm3hurUwZeG7qOG7tsSo4bq1ZsOi4buo4bu2xKjhurXDsjXhu7bhurXhu4PDouG7tjXhurXDtDXhu7ZlPGXhurPhu6jhu7Y3O+G7tmPhurXDqTvhu7ZtbuG7neG6o2Xhu7bhurVu4budxINl4bu2Y+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu2N+G7g2XhurPhu7Y0e2XhurPhu6jhu7bhu5c4ZeG7tjTDouG6r2Xhu7Y14bq14bqp4bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Y3O+G7tmPhurXDqTvhu6jhu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu24bud4bu2Y+G6tcOpO+G7qOG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Y14bq1buG7neG6oWXhu7Zj4bq1w6k74buo4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tjXhurVu4bud4bqhZeG7tmXhurMuZeG6teG7tm3hu4dt4bu2ZeG6s+G6tcOixIPEqeG7tmTDqSHDouG7tmPhurUs4bu2bWvhu4vhu7Zk4bqhZeG7quG7tsSQw7Q14bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7Y14bq1w6nhu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2NeG7gWXhurPhu7ZtLDXhu7ZtIcOi4bu2NMSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu2bW7hu53huqNl4bu24bq1buG7ncSDZeG7tmQu4bu2I+G7uOG7uOG7tm1rw6LEg27hu7Y34buDZeG6s+G7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tmPhurVu4bu24buX4buTNeG7tjfhu4Nl4bqz4bu2NHtl4bqz4buo4bu24buXOGXhu7Y0w6Lhuq9l4bu24buXLuG7tiMl4bu44bu2bWvDosSDbuG7tjfhu4Nl4bqz4bu2N+G7h8Oi4bu24buXacOi4bu2Y+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu2xJHDosOjZeG7tmVvw6Lhu6rhu7bhu7Xhu4Nl4bqz4bu2beG6tcOtw6Lhu6jhu7Zl4bqzw6kuw6Lhu7bEkcO0NeG7tmTDtWhl4bqz4bu2NWjhu7Y0KGXhu6jhu7bhurUuZeG6s+G7tm3hurUsZeG6s+G7tjXhurtl4bu2N8O1w6w14bu2ZeG6tTFl4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7Zt4bq14bqhxJHhu7ZA4bu2beG6tSxl4bqz4bu2ZMO1aGXhurPhu7Y1aOG7tmzhu4vhu6jhu7ZjOcOp4bu2Ni7DouG7tm1rw6ll4bqz4bu24buX4bq7ZeG6s+G7tiMk4bu2beG6tSxl4bqz4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0Nm3hurVuxJE04bu2w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tibhu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JSMlxKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jPeG7uD8vQCYmNiRAPSMqQOG7uG0kJDpAKmThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVD09JuG7tOG7tjtkbVThu7RN4bq1buG7tuG6tW9t4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2NMSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu24bq1buG7ncSDZcWo4bu2ReG6teG7lWXhurPhu7Zj4buf4bu24buX4bq9ZeG6s+G7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Qm4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlIyXhu7Thu7YvV+G6tDvDouG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Zta8Oh4bu2ReG6s27hu53hurFl4bu2ReG6s+G6vTXhu7ZKbuG7o+G7tuG7rMSp4bq1KMOi4buu4bu24buXLuG7tkQixJHhu7ZF4bqz4bq9NeG7tuG6tCjDouG7tjc7ZeG6s+G7tmQuxJHhu7bhu5fDosSDNeG7tm0hw6Lhu7Z5xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7bhu7U74bu2Y+G6tcOpO+G7tkXhu4Fl4bqz4bu2w73hu4dl4bqz4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4buAZeG6s+G7tuG7tcOpLmXhu7ZFO8SR4bu24bq0w7Vl4bqz4buo4bu2TWvDteG7i2XhurPhu7bEqOG6teG6u2XhurPhu7ZNZuG7tjXhurXDtDXhu7Y1LGXhu7Y04buF4buo4bu2TOG7i+G7tuG7nOG7tm3huqPhu7ZN4bq1O2XhurXhu7bhurThurk74bu2Nyxl4bq14bu24bqzw6Isxajhu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tuG7uCPhu7Y3KeG7tjfDo+G7tms74bu2N8Oiw6Nu4bu2Y8OixINl4bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tsSp4bq1w7Phu7bhurXDrMSp4bu24buXacOi4bu2beG7kWXhurPhu7Y3aGXhu7bhu5fhuq3hu6jhu7Zt4buRZeG6s+G7tm1u4bud4bqjZeG7qOG7tm1rw6ll4bqz4bu2N+G6ueG7qOG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Zta+G6p2XhurXhu7Y34buF4bu2NTvDqeG7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tjTEg2XhurXhu7bhu5fDosSDZeG7tjcwbuG7tmXhurMuZeG6teG7tm1rw6ll4bqz4bu2beG6qWXhurXhu6jhu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2N+G7h8Oi4bu24buXacOi4bu2NMSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu2bW7hu53huqNl4bu24bq1buG7ncSDZeG7qOG7tjXhurnhu7Zs4buT4bu2xKnhurUiZeG7tjXhurXDojvhu7bhurPDouG7lTvhu7Zj4bq1buG7tuG7l+G7kzXhu7bEkcOiw6Nl4bu2ZW/DouG7tuG7ly7hu7Zj4bq1buG7tuG7l+G7kzXhu7Y34buDZeG6s+G7tjR7ZeG6s+G7qOG7tuG7lzhl4bu2NMOi4bqvZeG7tjXDs2XhurPhu7bEkcO0NeG7tizEqeG7tm3DouG6oW7hu7Y14bq14bql4bu2Y+G6tSw14bu2ZeG6tTtu4buq4bu2xJDDtDXhu7bhurVn4bu2bWvDrOG7tm3DtWhl4bqz4bu2N+G7h8Oi4bu2beG7h23hu6jhu7bEqeG6tcOz4bu24bq1w6zEqeG7tuG7l2nDouG7tm3hurXhu5M14bu2bcOi4bqxZeG7tuG6tcOixINl4bu2ZTvhu53hu7bhu5cu4bu2NeG6ueG7tmPhurUo4bu2ZTxl4bqz4bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7bhu5fDo+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14buq4bu24bu14buDZeG6s+G7tm3hurXDrcOi4bu2am7hu53hu7Zta+G6p2XhurXhu7Zt4bq14buTNeG7tuG6tcOixINl4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Zrw7XDrcSR4bu2ay7hu6jhu7bEqeG6tcO0NeG7tm0hxKnhu7bEkS7hu7Y24bqx4bu2ZC7EkeG7qOG7tjbhurHhu7Zt4bq14buTNeG7tuG6tcOixINl4buq4bu2xJDhu4Vt4bu2beG6pWXhu7bhurXDosSDbuG7tuG7l27DouG7qOG7tmPhurXDouG7tuG6tcOixINl4bu2bSHDouG7tjcp4bu2NeG6ueG7tkDhu7jhu7bhurXhu4Phu7ZsaOG7tjQsNeG7tmzhuqvhu7Y3O2XhurPhu7Y3w7XDrDXhu7ZM4buL4bu24buc4bu2beG6o+G7tjfDo+G7tmXhurPhurXhuq3hu7ZM4buL4bu2TS7DouG7tjXhurXhuqVl4bq14bu2bWvhuqdl4bq14bu2TnlF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7Zt4bq1MsSR4bu2N+G6rWXhurXhu7Zjw6Jl4bq14bu2xKnhurXhuqXhu7Zt4bq1OMOp4bu2ReG6s+G6teG6reG7tmpu4bud4bqjbeG7tmzhu4fhu7bhu7gj4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4bq0MG7hu7bhurXhuqNt4bu2ZCll4bq14bu2NyHDqeG7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu6jhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tjTEg2XhurXhu7bhu5fDosSDZeG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7Y3w6Nu4bu2N31t4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2Y+G7n+G7tuG7l+G6vWXhurPhu7bhu5cuw6nhu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tuG7uCPhu6rhu7ZN4bq1OMOp4bu24buBZeG6s+G7tkXhurPhu4Hhu7bDveG7gWXhurPhu7ZF4bqz4bq1w6LhuqHEkeG7qOG7tuG6ssOiLMSR4bu2N+G7hzXhu7Z5xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu7bhu7U74bu2Y+G6tcOpO+G7tkQ7ZeG6s+G7tsO94bq1LGXhurXFqOG7tuKAnOG7tSLhu53hu7ZkLuG7tsSRw7Q14bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7Y1O8Op4bu2NeG6tcOp4bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2NeG7gWXhurPhu7ZtLDXhu7ZtIcOi4bu2NMSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu2bW7hu53huqNl4bu24bq1buG7ncSDZeG7tuG7ly7hu7bhurXDqS5l4bu2bcOpLmXhu7Zt4buR4bu2ZeG6syJl4bu2bCw14bq14bu2beG6qWXhurXhu6rhu7bhu7Ui4bud4bu2beG6teG7kzXhu7Zs4buT4bu2ZC7hu7bigJw1b+G7tuG6tW7hu6M14bq14oCd4bu2ZGll4bu2N+G6r+G7tm3hurVu4bu24bq1b23hu7Zt4bq14bqhxJHhu7Zl4bq1w6LDo27hu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2ZMOpIcOi4bu2Y+G6tSzhu6jhu7bhurPDosOqw6Lhu7bhu5fDo+G7tmQuxJHhu7bhu5fDosSDNeG7qOG7tjfhu4Nl4bqz4bu2beG6tcOtw6Lhu7ZlImXhurPhu7Y1O8Op4bu2NeG6tSBt4bu2ZMO1w6xl4bqz4bu2N+G7hcOi4bu2ZeG6s+G7j+G7tjQsNeG7tmzhuqvhu7bhurXDosSDZeG7tjXhurnhu6jhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tuG7i+G7tuG7l8OzZeG6s+G7tmwibuG7qOG7tuG7l8OzZeG6s+G7tuG7mzvhu6rhu7bhu5bDosSDNeG7tjRm4bu2bG5l4bqz4buo4bu2NSjDouG7tm3hurXDosSDZeG7tmXhurNu4buDZeG7tmXhurUiZeG7tmThu5M14bu2NeG7j2XhurPhu7ZkLuG7tjfDosOjbuG7tmPDosSDZeG7tjUwZeG7tm3hurXDouG6o23hu7Y34bqv4bu2Y+G6tTvDouG7tm3hurUsNeG7tm3hu4dt4bu2NWjhu7Zs4buL4bu24buXMW3hu7Y14bq1IG3hu6jhu7Ztaztl4bqz4bu2beG6tcOi4bqjbeG7tjThuq3hu7bhu53hu7Zt4bqj4buo4bu2bOG7meG7tjbDsmXhurPhu7Y14bq54bu24bq1w6LEg27hu7Zqbijhu7ZqbnHhu7Y0KMOp4bu24bq1w6Lhuq/EkeG7tuG7neG7tm3huqPhu6rhu7ZN4buR4bu2N+G6ueG7qOG7tmUiZeG6s+G7tjU7w6nhu7Y14bq1IG3hu7Zkw7XDrGXhurPhu6jhu7ZlPGXhurPhu7Zk4buTNeG7tmPhurUsxJHhu7bhu5cu4bu2N8Oiw6Nu4bu2bWvhuq3hu7Y14bq1w6nhu7Y0xINl4bq14bu2ZeG6tSJl4bu2NeG7jTvhu7Y1LDXhu7Y1aOG7tmzhu4vhu7bhu53hu7Zt4bqj4oCd4buqVi/EqVdWbTs0ZDjhu7Y1ZDtsbFThu7Q1O8SRZeG6tTtt4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tibhu7jhu7jEqeG7m8av4bu2xJE7a+G6s8OiZS1kOOG6t23FqOG7tjtubcOpxq/hu7bEkTtr4bqzw6JlLWvDouG6s+G6tW3FqOG7tjtubcOpxq/hu7RXVm00w6k24budV1Zta1dWbTZXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1Y4xJFX4bq0MG7hu7bhurXhuqNt4bu2ZCll4bq14bu2NyHDqeG7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Y0xINl4bq14bu24buXw6LEg2Xhu6jhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tjTEg2XhurXhu7bhu5fDosSDZeG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7Y3w6Nu4bu2N31t4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2Y+G7n+G7tuG7l+G6vWXhurPhu7bhu5cuw6nhu7ZF4bqz4bq14bqt4bu2am7hu53huqNt4bu2bOG7h+G7tuG7uCPhu6rhu6rhu6rhu7bhu7Ui4bud4bu2beG6teG7kzXhu7Zs4buT4bu2ZC7hu7bigJw1b+G7tuG6tW7hu6M14bq14oCd4bu2ZGll4bu2N+G6r+G7tm3hurVu4bu24bq1b23hu7Zt4bq14bqhxJHhu7Zl4bq1w6LDo27hu7Y0LDXhu7Zs4bqr4bu2ZMOpIcOi4bu2Y+G6tSzhu6jhu7bhurPDosOqw6Lhu7bhu5fDo+G7tmQuxJHhu7bhu5fDosSDNeG7qOG7tjfhu4Nl4bqz4bu2beG6tcOtw6Lhu7ZlImXhurPhu7Y1O8Op4bu2NeG6tSBt4bu2ZMO1w6xl4bqz4bu2N+G7hcOi4bu2ZeG6s+G7j+G7tjQsNeG7tmzhuqvhu7bhurXDosSDZeG7tjXhurnhu6jhu7Zl4bq1IG3hu7ZkLuG7tuG7i+G7tuG7l8OzZeG6s+G7tmwibuG7qOG7tuG7l8OzZeG6s+G7tuG7mzvhu6rhu6rhu6pWLzjEkVdWL8SpV1YvbTZXVi9ta1dWL200w6k24budV1YvbTs0ZDhXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V+G7gGXhurPhu7bhurTDqS5l4bqz4bu2w73hu4Fl4bqz4bu24bq0w7Vl4bqz4buo4bu2xKjhurXhurnhu7bhurLDoizEkeG7tjfhu4c14bu2ecSDZeG6teG7tuG7l8OixINl4bu24bu1O+G7tmPhurXDqTvhu7ZF4buBZeG6s+G7tsO94buHZeG6s+G7qOG7tjXhurXDojvhu7Zsw6HFqOG7tuKAnEXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZTzEkeG7tmpuO+G7qOG7tjTEg2XhurXhu7bhu5fDosSDZeG7tjXhurnhu7Y1aOG7tjXhurXhuqPhu7ZtbuG7neG6r2Xhu7Y2w7Jl4bqz4bu2N+G7h8Oi4bu24buXacOi4bu2NSw14bu2NCw14bu2bOG6q+G7tuG7l8Oj4bu2NeG7gWXhurPhu7ZtLDXhu6jhu7Y3fTXhu7Y0w6LEg23hu7ZkLuG7tm0hw6nhu7Y3w6LDo27hu7Zjw6LEg2Xhu7Zt4bq1bjFl4bu2ZMOsw6Lhu7Y34bqv4bu2NSw14bu24bud4buo4bu2NCw14bu2bOG6q+G7qOG7tmXhurUiZeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tuG7neG7tm3huqPhu7Y3w7XDrDXhu7Zt4bq1O8SR4bu24bqzw6I74bu2NSw14bu2Y+G6teG6uTvhu7Y3LsOp4bu2bSHDqeG7tmXhurM+ZeG7tuG7ly7hu7Y2LsOi4bu24bq1IWXhu7Zl4bq1e8SR4bu2ZSJl4bqz4bu2NTvDqeG7tm1r4bqnZeG6teG7tjfhu4Xhu7Y14bq1buG7neG6oWXhu7bEkeG7gWXhu6rhu7ZNbuG7neG7tmXhurXDouG6oWXhu6jhu7Y2w6nhu7bEkeG7geG7tuG6teG6p2XhurXhu6jhu7Zt4bqlZeG6teG7tjXhurUgbeG7tjTEg2XhurXhu7ZtMW3hu7Zl4bqzLuG7neG7tjUuZeG6s+G7tjc74bu2NiFl4bqz4buo4bu2xKnhurXDtDXhu7ZtIcSp4buo4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2NuG6rTXhurXhu7Y0xINl4bq14bu2ZeG6s27hu53hu7bhurXDouG6r8SR4bu2xJFpw6Lhu7bEqeG6tSxt4bu2bMOiZeG6teG7qOG7tjfhu4Nl4bqz4bu2beG6tcOtw6Lhu7Zl4bq1buG7tjUwbuG7tjXhurU8xJHhu7Zs4bq5NeG7tmzDtDXhu7Zj4bq1w6o44bu2NeG7jTvhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2NiJl4bu2N+G6u8Oi4bu24bq1w6rDouG7tjfDtcOsNeG7tmUiZeG6s+G7tjU7w6nhu7Zl4bqhZeG7tuG7l8OixIM14bu2NGbhu7ZsbmXhurPhu7Y14bq1buG7neG6oWXhu7bhurPDojvhu7Y3MG7hu7Zl4bqzLmXhurXhu6jhu7Y34buFw6Lhu7Zl4bqz4buP4bu2NSxl4bu2NOG7heG7tuG7neG7tm3huqPhu7Zta+G6p2XhurXhu7Y34buF4bu2NeG6tW7hu53huqFl4bu2xJHhu4Fl4bu2NTvDqeG7tuG7i+G7tsSR4buFbeG7tmzhu4fhu7Zk4bqrZeG6teG7tuG7l+G7kzXhu6jhu7Y14bq1buG7neG6oWXhu7Zl4bqzLmXhurXhu7Y14bq54bu24buj4bu2ZeG6s+G6teG6qzvhu7ZrIG3hu7Zqbjtl4bu2bWvhur1l4bqz4buq4bu24buzw6nhu7Y34bq54bu24buXw6LEgzXhu7Y0O2Xhu7bhurUuZeG6teG7tjXhurXhuqVl4bq14bu2bCw14bq14bu2beG6tW7hu7bhurVvbeG7qOG7tjcuw6nhu7ZtIcOp4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2ZeG6tSJl4bu2ZOG7kzXhu7bhu53hu7Zt4bqj4bu2bWvhuqdl4bq14bu2N+G7heG7tjU7w6nhu7ZkLuG7tmsgbeG7tjUwZeG7tm3hurXDouG6o23hu7Zl4bq1e8SR4bu2NyjEkeG7tjQow6nhu7bhu5si4bud4bu2NuG7k2XhurPhu7Y34buFw6Lhu7Zl4bqz4buP4bu2ZeG6tSJl4bu2ZOG7kzXhu7bhu53hu7Zt4bqj4bu2N+G7jeG7tuG7l8Oj4bu2bOG7h+G7tmTDtcOsZeG6s+G7qOG7tjcoxJHhu7Y0KMOp4bu24buXw6Phu7Y14bq1IG3hu7Zkw7XDrGXhurPhu7bhu5cu4bu2NeG6ueG7tjVo4bu2NSBu4bu24bq1w6zEqeG7tmThu6PigJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tOG7tmxt4budZDhU4bu0bTjhu5ttLTtkw6LhurNlxajhu7Zrw6LhurPhurVtxq/hu7RXVmxta8OpZeG6s1d5LsOi4bu24buXLuG7tihl4bq1xajhu7bhu5YiZeG7tnJl4bq1Vi9sbWvDqWXhurNXVi/EqVc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]