(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm nhiều gia đình đua nhau làm thịt bò khô, gà khô... Việc tìm đến các lò nướng để chế biến thực phẩm được nhiều chị em nội trợ lựa chọn khiến các cơ sở sản xuất ở làng bánh mỳ Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) luôn đông nghịt từ sáng đến tối.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qxKlJw41I4bqs4bqmw4Bq4bqj4bqgw4zDs+G6puG6oOG7p0bDs+G7q8ah4bqsw7PhuqbhuqDhu4DDs+G7seG6ruG7q+G6oMOz4buMxKjDs+G6pkzhur7huqbDgMOzScO5w5TDs8ON4bqgT+G7q8OzRuG6oMWp4bqkw7Phu7Hhuq5Gw7PDjeG7s8ONxKkvScONSOG6rOG6psOAasSpL+G6oOG7jWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GJOG7r8ah4buxb2op4bqgw5LhuqbDgMOz4bqmw4Dhu53DlMOz4burw4xF4bqiw7PhuqZw4bqkw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOzw4DhuqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs+G7rcOMxqHDs+G6puG6oMahw4zDs8OC4bud4bqkw7PDjeG6oOG6rsONw7Phu6nhuqrDs+G6tOG6oMSQacOzw4Dhu53Ds+G6tOG6oMSQw63DrcOtw7PhuqvhuqLhu7fhu6vDs8ONxILhuqTDs+G7reG7s+G6psOz4bur4bub4burw7PDguG6qsOz4bqmTOG6vuG6psOAw7Phu63hu7nDs+G7q+G6oOG7s8Oz4bup4bqi4buz4bqmw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pMOz4butTOG7huG7q8Oz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G7q+G6oOG6rsOz4buv4bqkw7PhuqbhurjhuqLDs8ONSOG7hsOzw4JPxqHDs+G7q+G6oELhuqbDs+G6tOG6oOG6ouG7s+G6psOz4bur4bub4burw7Phu6vDisOzSeG7gsOzSeG7n+G6psOzw5XDjMO5w43Ds+G7gsOzw4Lhu53huqbDgMOz4bup4bub4bqm4bqgw7PhuqThu5LDsynGoeG6pMOzKcOA4buj4bqmw7Phu4vhuqNhw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6qMah4buJw7PDgsOMxJDhuqbDs+G7rcSQ4bqmw4DDs+G6psOA4bqg4bquw43Ds8ONTsOzSeG7m+G6psOAw7Phu63hu7PhuqbDs8ONReG6osOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7Phu5PDssOyRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DssO1L+G7jeG7l+G7jeG7seG7k+G7j8Oy4buR4buXw7XDtcONw7Thu43hu5fhu43hu5nDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v8O14buXw7Rvw7PGocOCw43hur9v4bqj4bqgw4zDs+G6puG6oOG7p0bDs+G7q8ah4bqsw7PhuqbhuqDhu4DDs+G7seG6ruG7q+G6oMOz4buMxKjDs+G6pkzhur7huqbDgMOzScO5w5TDs8ON4bqgT+G7q8OzRuG6oMWp4bqkw7Phu7Hhuq5Gw7PDjeG7s8ONb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buTw7LDsm/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6o07Ds+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PhuqZw4bqkw7PhuqbGocOUacOz4burTcOz4buM4bud4bqsw7Phu63hu6XDjMOzw43huqDhu5vhuqbDgMOz4buq4bqg4bujRmnDs+G7q+G7m+G7q8Ozw4LhuqrDs+G7qeG7m+G6puG6oMOz4bqk4buSw7MpxqHhuqTDsynDgOG7o+G6psOzw4Lhu6PhuqLDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG7isONw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu63hu7PhuqbDs+G6pkzhur7huqbDgMOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDrcOzKeG6oMOMw7Phu6vhu6XDjMOzw41Pw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6psOz4bqk4bqo4bqmw7Nw4bqmw7PhuqbhuqDGoeG6puG6oMOz4but4bu5w7Phu4xOxqHDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqbDs8ON4bqgT+G7q8OzRuG6oMWp4bqkacOzw4DhuqLhu5vDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7NIeMOz4buMTsahw7PhuqDhu4ZGw7PhurThuqDFqcOMw7Phu4zhuq7Ds8OC4budw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7PhuqbDgMOMw5TDveG6psOz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7Phu63hu7nDs+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs0nDk8Oz4buxxKjhuqbDgMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJw7nDlMOtw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7kcO1w7VGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8Oyw7Uv4buN4buX4buN4bux4buT4buPw7Lhu5Hhu5fhu5Hhu5PDjeG7jeG7jeG7kcOy4buXw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5Phu41vw7PGocOCw43hur9v4bqj4bqgw4zDs+G6puG6oOG7p0bDs+G7q8ah4bqsw7PhuqbhuqDhu4DDs+G7seG6ruG7q+G6oMOz4buMxKjDs+G6pkzhur7huqbDgMOzScO5w5TDs8ON4bqgT+G7q8OzRuG6oMWp4bqkw7Phu7Hhuq5Gw7PDjeG7s8ONb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buRw7XDtW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6o+G6oOG6rsONw7Phu6nhuqrDs+G6tOG6oMSQacOzw43huqDhuq7DjcOzw4Dhu53Ds+G6tOG6oMSQw7PDguG7ncOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bqk4bqo4bqmw7Nw4bqmw7Phu61M4buG4burw7PDguG7neG6pMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6puG6oMO5w43Ds8ON4buj4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs8OC4bqqw7PhuqZM4bq+4bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buZ4buNRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DssO1L+G7jeG7l+G7jeG7seG7k+G7j+G7jcOyw7Lhu4/hu43DjeG7k+G7l+G7leG7j+G7kcOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buX4buN4buXb8OzxqHDgsON4bq/b+G6o+G6oMOMw7PhuqbhuqDhu6dGw7Phu6vGoeG6rMOz4bqm4bqg4buAw7Phu7Hhuq7hu6vhuqDDs+G7jMSow7PhuqZM4bq+4bqmw4DDs0nDucOUw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pMOz4bux4bquRsOzw43hu7PDjW/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7keG7meG7jW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6o8SQ4bqkw7PhuqZE4bqmacOzw43huqDhuq7DjcOzw4Lhu4bhuqbDs+G6tOG6oMSQw7Phu6tL4bqmw4DDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G7q+G6oOG7s8Oz4bup4bqi4buz4bqmw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4buM4bud4bqsw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu6vDjEXhuqLDs+G6pnDhuqTDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buR4buZRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DssO1L+G7jeG7l+G7jeG7seG7k+G7j+G7jcOy4buT4buNw7TDjeG7jcO14buPw7Xhu5nDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7l+G7l+G7kW/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oOG7gMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJw7nDlMOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7seG6rkbDs8ON4buzw41vw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5Hhu5lvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhuqNITOG6vuG7q8Oz4bq04bqg4bqiw7Phu63hu6/huqTDs+G7rcOJw7Phu63hu7PhuqbDs8OC4bqqw7PhuqZM4bq+4bqmw4Bpw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7qeG7ncOz4bqm4bq44bqiw7PDjUjhu4bDs8OCw4zEkOG6psOzScOKw7Phu6vhuqDhu7Npw7PDjcWp4bqkw7NM4bq+RsOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqmw4DDueG6pMOz4bq04buWw7NIw4nhuqLDs+G6pOG6vuG6osOzw43huqLhu7PhuqbDs+G6oOG7neG6puG6oMOz4bq04bqgw7rDjMOzR8OMxqHhuqbDs8ONSELhuqbDgMOz4bqm4budw5TDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buT4buZRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DssO1L+G7jeG7l+G7jeG7seG7k+G7j+G7jcOy4buTw7XDssON4buT4buZ4buN4buZ4buTw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5Xhu5HDtW/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oOG7gMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJw7nDlMOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7seG6rkbDs8ON4buzw41vw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5Phu5lvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhuqPhuqDhuq7DjcOz4butTOG7huG7q8OzSOG7n+G6osOz4but4bu1w4zDs+G6pOG6uMONw7PDguG6vkbDs+G6pEPhuqbDgMOz4buM4bud4bqsw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6tOG6oMahw5TDs+G6pkzhur7huqbDgMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7Phu5Hhu5XDskbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7LDtS/hu43hu5fhu43hu7Hhu5Phu4/hu43DsuG7k+G7kcO1w43hu5Hhu5Hhu5Phu4/hu43DgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7leG7meG7l2/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oOG7gMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJw7nDlMOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7seG6rkbDs8ON4buzw41vw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5XDsm/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6o+G7iMOUw7PDjeG6oOG7r+G6rMOzw41O4bqmw4DDs+G6pOG6qOG6psOzcOG6psOz4but4bu5w7PDjeG6oOG7hsOz4bqmTOG6vuG6psOAw7PDgk/GocOz4bur4bqgQuG6psOz4bqm4bqg4bqi4bu3w43Ds+G7reG6uMOz4burS+G6psOAw7PhuqbhuqBMw7PDjeG6oOG7gOG6osOzw4DhuqLGoeG6psOzw4DhuqLDksOz4bqmw4DDjMOUw73huqbDs8OC4bqi4bu3w4zDs8ONSOG6rOG6psOAw7PDguG6qsOtw7PhuqPhuqDhu4DhuqLDs8OA4bqixqHhuqbDs+G7jOG7ncOz4bqm4bqg4bqi4bu3w43Ds+G7reG6uMOzRuG6oOG7iMOz4bqg4buGRsOzSXnDs+G6tOG6oOG6ouG7s+G6psOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7reG7o8ONw7Phu6vhuqDDucONw7PDgkzhu4bhuqbDgMOz4buM4bu1w7Phu6vhu5/Ds+G6oEzDiuG6psOAw7Phu4zhuq7Ds+G7jOG7ncOz4bqk4budw4zDs0lx4burw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7keG7keG7jUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7LDtS/hu43hu5fhu43hu7Hhu5Phu4/hu43DsuG7meG7keG7l8ON4buX4buZ4buZw7Xhu43DgsOyw63hurJGw4BmSOG6v8O14buN4buRb8OzxqHDgsON4bq/b+G6o+G6oMOMw7PhuqbhuqDhu6dGw7Phu6vGoeG6rMOz4bqm4bqg4buAw7Phu7Hhuq7hu6vhuqDDs+G7jMSow7PhuqZM4bq+4bqmw4DDs0nDucOUw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pMOz4bux4bquRsOzw43hu7PDjW/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7keG7keG7jW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6q+G6ouG7t+G7q8Ozw4Lhu6fDjcOz4but4buf4bqsw7Phu63hu7XDjMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs8OC4bul4bqmw7PDjUjhuqzhuqbDgMOzR8OM4bubw7PDjUjEguG6puG6oMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJecOzw4DhuqLhu4pGw7PDjeG6oOG6rsONw7Phu6vhuqDDg+G6psOz4but4bu1w4zDs+G7jOG7ncOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOz4bup4bquw7PhurThuqDEkMOz4bur4bqg4bubw5TDrcOz4bqhxqHDjMOz4bq04bqg4bqs4buf4bqmw4DDs8ON4bqg4buA4bqiw7PDgOG6osah4bqmw7PhuqDDiuG6psOz4buNw7PDgOG6ouG7gGnDs8ONTuG6psOAw7PhuqR4w7PDjeG6oOG6rsONw7Phu6nhuqrDs+G7jOG7neG6psOAw7NJ4bun4bqkacOzw43huqDDiuG6pMOzRuG6oE3hu6vDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G7rUzGocOzSMahw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7keG7mcOyRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DssO1L+G7jeG7l+G7jeG7seG7k+G7j+G7jcOy4buZ4buP4buZw43hu5Hhu5fhu5fhu43DssOCw7LDreG6skbDgGZI4bq/w7XDteG7l2/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oOG7gMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJw7nDlMOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7seG6rkbDs8ON4buzw41vw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5nDsm/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvainhuqDDkuG6psOAw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu6vhu6fhuqbDs8ON4buzw41pw7Phu6vEkOG6psOAw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs+G6pkzhur7huqbDgMOz4bup4bub4bqm4bqgw7PhuqThu5LDs+G7q+G6oErDs8OU4buzw4zDs+G6puG6oEzhu4DhuqbDgMOzw4Lhu6PhuqLDs+G7q+G6oOG6rMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7Phu5Hhu5XDtEbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7LDtS/hu43hu5fhu43hu7Hhu5Phu4/hu43DsuG7meG7jcO1w43DteG7jcOy4buZ4buZw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu43DtOG7jW/Ds8ahw4LDjeG6v2/huqPhuqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oOG7gMOz4bux4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7NJw7nDlMOzw43huqBP4burw7NG4bqgxanhuqTDs+G7seG6rkbDs8ON4buzw41vw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu5XDtG/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvaj3huqLhu5vDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7PhuqZM4bq+4bqmw4DDs8ON4bqgT+G7q8OzRuG6oMWp4bqkw7PDguG7ncOz4buNw7LDrcOyw7LDssOz4butw4nhuqbDgC/hurTDgMOz4bqmw4DDjMOUw73huqbDs8OC4bqi4bu3w4zDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4buxw43huqDDjOG6pOG7qcOz4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buX4buVRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DssO1L+G7jeG7l+G7jeG7seG7k+G7j+G7jcOy4buV4buPw7LDjcO1w7Lhu5XDtMO0w4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5nhu5lvw7PGocOCw43hur9v4bqj4bqgw4zDs+G6puG6oOG7p0bDs+G7q8ah4bqsw7PhuqbhuqDhu4DDs+G7seG6ruG7q+G6oMOz4buMxKjDs+G6pkzhur7huqbDgMOzScO5w5TDs8ON4bqgT+G7q8OzRuG6oMWp4bqkw7Phu7Hhuq5Gw7PDjeG7s8ONb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buR4buX4buVb8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9q4buq4bqg4bquw7Mpw4DEkMOz4bqj4bqg4bquw7PhuqPhuqDhu4rDlMOzKcOAw7rhuqZpw7Phu6vhuqBKw7Phu6vDisOzSeG7gsOz4bup4bub4bqm4bqgw7PhuqThu5LDsyThuqzhu53huqbDsynDgMO64bqmacOzSUXDs+G7l+G7l8Oz4bqjSOG7peG6psOzJEzhuqbDgMOz4bus4buj4bqsw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7qeG6ouG7s8ONZ8OzPeG6osahw7Phu63EguG6puG6oMOzw43EkOG6osOz4bur4bqow7PhuqDDiuG6psOz4buNw7LDs+G6pnDhuqTDs8OC4bud4bqkw7Phu7Hhuq7hu6vhuqDDs+G7jMSow7PhuqZM4bq+4bqmw4DDs0nDucOUw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pMOtw7PhuqvEqMOzw43hu7PDjWnDs+G7jOG6vuG6osOzw7XDs8OC4bqqw7PhuqZM4bq+4bqmw4DDs+G7q+G6oMOMw5TDveG6psOz4buxxKjhuqbDgGnDs+G6pOG6vOG6osOz4bqmw4Dhu53DlMOz4bur4bqg4buK4bqmw4DDs8ONxJDhuqLDs+G6puG6oOG7p+G6psOzw4Lhu53huqTDs+G6tOG6oOG6rOG7n+G6psOAw7Phu5nDs+KAk8Oz4buVw7PDjeG7o8Oz4bqmw4DDjMOUw73huqbDs8OC4bqi4bu3w4xpw7Phu4zhu53huqzDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs+G6psOA4budw5TDs+G7q8ah4bqsw7Phu63huqLhu7nhuqTDs+G7q+G6qMOzw43huqDhu7nDs8OCw73huqbDs8ON4bq+4bqiw7Phu43Ds8ONw7nhuqbDrcOz4buw4bqu4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bqmTOG6vuG6psOAw7PDjeG6oE/hu6vDs0bhuqDFqeG6pMOz4but4buv4bqkw7PDguG7o+G6osOzw43huqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4burxqHhuqzDs+G6puG6oEzhuqbDgMOz4bur4bqg4bqww7Phu7HhuqJB4bqmw7NIxqHDs8ONSOG6rOG6psOAw7PDjeG6oOG7gOG6osOzw4DhuqLGoeG6psOz4bqmw4Bx4bqmw7Phu4zhu53huqzDs8ON4bqg4bub4bqmw4DDs+G7q8OMReG6osOz4bqmcOG6pMOz4bqmw73huqbDs8OA4bqixqHDs+G7rcSC4bqm4bqgw7PDjcSQ4bqiw7Phu7HDieG6psOzSU3hu6vDs8OC4bud4bqkw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs0nDjEXDjcOzw41Ow7NJ4bub4bqmw4DDs0nhur7huqTDs+G7reG7s+G6psOzw43hu6fhuqbDs+G6tOG6oMOMw5TGocOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GxqDDjMON4bqg4bqsSG9q4bqj4bqgw4zDsyThu53EqS9Gag==

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]