(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhận thấy giá trị kinh tế cao từ con ốc nhồi mang lại cũng như là nhu cầu thực phẩm này của người dân ngày một cao. Anh Phạm Văn Thụ ở thôn Đông Thành, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, mạnh dạn đầu tư ao hồ, mua con giống để bắt tay vào thả. Chính nhờ vào sự quyết tâm ấy mà mô hình nuôi ốc nhồi của anh đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu4jEg8SpWOG7ieG6r2HhuqtY4buJ4bubWOG7icOyWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG6uzBY4bqrxIPhur3huq/hu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG6qsSDW+G6q1jhu4nEg3vhu5lYw6Phuq8qWOG7icOs4bqzWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlYMCViWOG7icOyWDBi4bqrWOG6uzBY4bqrxIPhur3huq9Y4bqpJeG6q8OjWOG6rT/huq9YMG7huqvDo1jhuqvEg29Y4bqtJljhuqvEg8SpWDB9xKlY4buJxIPhu40wWGnEg13huqlY4bqrJuG7mVgwbSVY4bqrw6Nv4buF4bqvWDE+4bqrWOG6q8OjJuG7mVjhuqnDquG7iVgwJWLhu6RY4buj4bqrxINYScSDP+G6qVjDlCzhuqtY4buIxINsWGdY4buJxIPhurnhuqtYd+G6ueG6q8OjWOG7iMSDJuG6q8SDw5lY4buTO1jhu4jEgyXhuqvEg1jhu4rhu4fhuqvDmVjhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrw5lY4bqpP+G6q8SDWDE/4bqrWDJ9xKlY4buJb1glYljEg+G6vcOZWOG6qcSpJVgwYuG6q1jDo+G6r+G6u+G6q8OjWDLDoFggLuG7iVjhu4kl4buZWMO0JmJY4buJxIM64bukWOG7r8SD4bqx4bqrxINY4bqrxIPhu4VYw7QmYljhu4vhu41Yw63EqeG7mTnhu4lY4buJPuG6qVh74buZWOG6qSZY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1gwbSVYJeG6q8SDWDI7WDIz4bqpWOG6rT/huq9YxIPhuq/DocSpWMOtxKk6WOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlYMCViWDDEg2JYw6Phuq8lWDLhurfhuqvEg+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7suG7tOG7ti/hu7LDnSMx4bu0w53hu7bhu7bhu7LDnVnhu4lAI0BZJOG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6BA4buyWVdYJeG6reG7ieG7oFfhu4jEg8SpWOG7ieG6r2HhuqtY4buJ4bubWOG7icOyWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG6uzBY4bqrxIPhur3huq9XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu04bu0V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4bqmxIMqMMSDWDI54bqrWOG7iVvhuqtY4buJw6wl4bqrw6NY4buJw6w/4bqvWDBtJVgl4bqrxINY4buIxINsWDLDoFjhuqnEqSVY4bq7MFjDo+G6r+G6u+G6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6PhuqvEg1hJxIM/4bqpWMOULOG6q1jhu4jEg2xYIC7hu4lYMn3EqVjhuqvEqeG6ueG6r1jhurswWOG6q8SD4bq94bqvWOG6qyzhuqlY4buyWcOdPcOZWCAl4bqrWDJ9xKlY4bqp4buD4bqvWDDEg+G6tVjhuq0mWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7icSD4buPWOG6q8OjxIPhuq/DoeG6qcOZWOG6qTvhuq9Y4buJ4buD4bqvWOG7sljhuqss4bqpWOG7iyXEqVjhuqfEg+G6r1gyO1gwY1gyfeG7mVgybVjhuqfhuq854bqrWOG7icSDw7MwWDLDoFjhuqvEqeG6ueG6r1jhurswWOG6q8SD4bq94bqvWCXhuqvEg1jhuqnhu4Phuq9YIC7hu4lY4buJJeG7mVjDtCZiWOG6q8Sp4bq54bqvWDDEg+G6seG6q8SDWOG7icSDw7Mw4bukWOG7o+G6q8SDWOG7icSDxKk4WDJ74buJWOG7sllY4bqrLOG6qVjDtOG7g+G6r1jhu4nhur/huqvDo1gx4bqvw6HhuqtY4buJ4bqxMMSDWOG7ssOZ4bu2WMSDJcOZWMSD4bqvw6HhuqtY4bqrJeG7mVgl4bqrxINYMjtY4buL4buPWDFs4bqrw6NYxIPhu4fhuqtYw53DmT3EgyVYMn3EqVjhu4lvWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG6uzBY4bqrxIPhur3huq/hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu04buyaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Lhu7Thu7Yv4buyw50jMeG7tMOd4bu24bu24buy4bu44bu04buJ4bu44bu24bu24buyWeG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7g94bu0V1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMSDxKlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tY4buJw7JY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1dY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7Thu7JXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhuqzhu5VYMWJY4bqpJljhuqfEg+G6rznhuqtYJeG6q8SDWOG7iMSDbFjDoy7huqtYIGNYw7Thu4Phuq9Yw7Thuq/DoTBY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1jDtOG6t1jhu4nEg3vhu5lYMm9mMFjDo+G6rypY4buJw6zhurNY4buJxIPEqVjhuq1m4bqvWDAlYsOZWMO04bq74bqrWDJ9xKlY4buJb1jDtCZiWMOj4bqv4bq74bqrw6NY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhuqvEg+G6r2HEqcOZWOG6p8SDPsSpWDDEgyzhuqlY4buLYzBY4bqnxIPhurnhuqvDo1gyZOG6r1jEg2Xhuq9Y4bqn4buXWDDhurnhuqvDo1jDtCZY4bqn4budWOG7icSDxKlb4buJWDAlYsOZWDIoMFgg4bqvw6Hhu4lY4bqtJljhuqvDo8Sp4bq94bqrWOG6uzBY4bqrxIPhur3huq9Y4buJ4buNWOG6q8SD4bqvOOG6q1jhuqvDoybhu5lY4bqpw6rhu4lY4bqnxIMl4bqrWMSD4bqvOeG6qeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7suG7tOG7ti/hu7LDnSMx4bu0w53hu7bhu7bhu7TDneG7uOG7ieG7uEDDnVnhu7Thuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4bu4QEBXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIxIPEqVjhu4nhuq9h4bqrWOG7ieG7m1jhu4nDsljhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhurswWOG6q8SD4bq94bqvV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tOG7tFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qsOU4buD4bqvWOG7ieG6v+G6q8OjWDHhuq/DoeG6q1jhu4nhurEwxINY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1jEg+G7h+G6q1jDncOZPVjEgyVYJeG6q8SDWOG7iVvhuqtYMWzhuqvDo1jhu4nDrDjhuqtY4bqpKOG7iVgye+G7iVgyw6BYJeG6q8SDWOG7icOs4bq94bqrw6NY4bqrxIPhuq9hxKlY4bqtYj/huq9YMD7hu5lYLOG6q1jDrcSpOsOZWDBtWDLDoFjhu4k/YlggY+G6q8OjWOG6qSrhu4nDmVjhuq0m4bqpWOG7icSDw7MwWCzhuqtYMMSDYljhursww5lY4buJW+G6q1gxbOG6q8OjWDJvZjBY4bqrw6PEqeG6veG6q1gye+G7iVjDtCZYw6Phuq864bqpWDDEg+G6r1hpxIPhurHhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu04bu0aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Lhu7Thu7Yv4buyw50jMeG7tMOd4bu24bu24bu04bu04bu04buJ4buyQCPDneG7tOG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7gj4bu0V1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMSDxKlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tY4buJw7JY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1dY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7Thu7RXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhu6NiWCDDqGJYMm9mMFgl4bqrxINY4buJxIM6WDLDoFjhuq0q4buZWOG6q8OjxKnhur3huqtY4buJxIPDszBYLOG6q1gwxINiWOG6uzDhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu04bu0aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Lhu7Thu7Yv4buyw50jMeG7tMOd4bu24bu24bu04bu4QOG7icOd4bu2w53hu7LDneG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7bDnSRXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIxIPEqVjhu4nhuq9h4bqrWOG7ieG7m1jhu4nDsljhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhurswWOG6q8SD4bq94bqvV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tOG7tFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG7iD9iWCBj4bqrw6NY4bqpKuG7iVgwxINiWOG6p8SDxKlY4bqrxKnhurnhuq9Yw7QmWOG6rXvhu5lYMmNY4bqtJuG6qVjhuqvDo8Sp4bq94bqrWOG7icSDw7MwWCzhuqtYMMSDYljhursw4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7uOG7tOG7tGnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4buy4bu04bu2L+G7ssOdIzHhu7TDneG7tuG7tuG7tuG7tOG7uOG7ieG7ssOdJEBZ4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oD0k4bu2V1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMSDxKlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tY4buJw7JY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1dY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7Thu7RXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhuqrDo8Sp4bq94bqrWOG7icSDw7MwWCzhuqtYMMSD4bqx4bqrxINYMG0lWOG6uzBY4bqrxIPhur3huq9Y4bqtJlggw6hiWOG7iXvhuqnDmVjDrCXEqVgwbcOZWMOtxKk6w5lYIOG6scOZWOG6p8SDYiXhuq9Y4bqtJeG6q8Oj4buk4buk4bukWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWDBtJVgl4bqrxINYxINv4buD4bqrw6NYMjnhuqtYMMSDLOG6q1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nEgzNiWMSDb+G7g+G6q8OjWMOU4bqvM+G7icOjJWnDmVgyKDBYIOG6r8Oh4buJWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4buL4buPWDFs4bqrw6NYxINjJVgwxIN74buJ4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6PhuqvEg1jhu4jEg2xYMMSD4bqvJVjhu4s2VVjhuqvEqeG6ueG6r1jhurswWDAq4bqvWMOtxKkl4bqrWOG7icOsxJHhuqvDo1jhuq0mWOG6q8OjxKnhur3huqtY4bqrb+G7gzBYacSDOuG6r1jhu4s/MMSDWOG6qeG7g+G6r1gyOuG6qVggOmJYMm9mMFgwxINiWOG6uzBY4buL4bqv4bqrxINY4buJw6xvZ+G6q8OjWMO0JlhpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6Dhuqvhu6RY4buIP2JYw6Phuq/hurvhuqvDo1gg4bq7WOG6qTVYw51Y4bqrLOG6qVjhu4slxKlY4buJxIPhurdY4bqp4buD4bqvWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7izrhuqvDmVh7aVjhu4nDrGLhuqvDo1jDtGThuqvDo1jDneG7uFjhuqvDoybhu5lY4buJxIMm4bqrxINY4bq7MFgwYuG6q1jDtCZY4bqrxKnhurnhuq9Y4bqnxINiOuG6q8OjWOG7sllY4bqrw6Mm4buZWOG6rSZYMm9mMFjhu5PEqXvhu4lYw6Phuq/hurvhuqvDo8OZWOG7iT/huq9Y4buJw6w/4bqvWDBtJVgl4bqrxINY4bqtajBY4bqrJmJYMG7huqvDo1gyOuG6qVggOmJYMm9mMFjhuq1vZuG6q8OjWOG6uzBYw6Phuq/hurvhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7suG7tOG7ti/hu7LDnSMx4bu0w53hu7bhu7ZA4bu04bu44buJPSThu7jhu7jDneG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7RZ4bu0V1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMSDxKlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tY4buJw7JY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFjhuqvEg+G6veG6r1dY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7Thu7RXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhu4jDrMSp4bqrw6NYIOG6t+G6q8SDWOG6uzBY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJw7JY4bu2WDI54bqrWOG7uFjhu4nEgyrhuqvDo1jhuq0mWDJvZjBY4buJxIPEqVjEg2I/MMSDw5lYJeG6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWMOj4bq74bqvWMO0bFjhu7JY4bqrLOG6qVgl4bqrxINYMm9mMFjhu7RY4bqtw7MlWOG6uzBY4buJxINv4buH4bqrw6NYacSDXeG6qVgww7NYw6Phurvhuq9Yw7RsWOG6q8SDb1jDtFvhu5lY4buJw6xi4bqrw6NY4bqrLOG6qcOZWOG6uzBYMj/hu4lY4buJw7JY4bu2WS1Y4bu24bu4WDBi4bqrL8OdWOG6p8OjWOG6uzBYw7Thu4Phuq9Yw6Phuq8qWCAq4bqrWOG6rSZYw51ZWVjhuqvDo8SD4bq34bqrWDLhurvhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu04buyaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Lhu7Thu7Yv4buyw50jMeG7tMOd4bu24bu2QOG7uCThu4nhu7LDnSQ94bu24bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oOG7uFnhu7ZXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIxIPEqVjhu4nhuq9h4bqrWOG7ieG7m1jhu4nDsljhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhurswWOG6q8SD4bq94bqvV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tOG7sldYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG6ujBYw6Phuq/hurvhuqvDo1gyb2YwWOG7k8Spe+G7iVjDrCVYJWJY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJxIMm4bqrxINY4bq7MFjhu4nEg2/hu4fhuqvDo1hpxINd4bqp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4jDrMSp4bqrw6NYIOG6t+G6q8SDWOG6qeG7geG6r1jhuqss4bqpw5lY4bqrw6PEg2FY4bqrxKnhurnhuq9Y4bq7MFgyM+G6qVjhuq0/4bqvWOG7icSDxKlY4bqrxINbaVgwxINiWMOj4bqvJVgy4bq34bqrxINYJeG6q8SDWOG7iMSDbFjhu4nDslg9WVlY4buJw6zhuq/DocSpWDI54bqrWMOdWOG7ieG7m1gy4bq94bqrw6Mv4bqrLOG6qcOZWDAlYljDo3tpWMSD4buH4bqrWOG7sllY4bqtfeG6q1jhu4nDrOG6veG6q8OjWOG6rWol4bukWOG7iMOsYuG6q8OjWOG7icSD4buF4bqvWMOj4bqvJeG6q1jhu4nhu4Phuq/DmVgl4bqrxINYMMSD4bqvJVjhu4s2WOG7ieG6rzlpWOG7iWwwWOG6qWdYw6zDquG6q8OjWMOtxKnhu51YMnvhu4lYMGThuqtY4bqtP+G6r1gyw6BY4buJLOG6q8OjWMOtxKnhu5lY4bqp4bq5WMSD4buH4bqrWOG6q8O1JcOZWOG6qSXhuqvDo1jhu4s64bqrWGnEg13huqlYw6wlWOG7icSD4bqzWOG7icOsb+G7heG6q8OjWMO04buD4bqvWOG7ieG6rzjEqVgwxIPhurFY4bq7MFjhu4s/MMSDWDIz4bqpWDI54bqrWOG7icSDb+G7h+G6q8OjWMSD4bqvw6HEqVgwxINiWDDEg+G6seG6q8SDWOG6qeG6t+G6q8SDw5lY4buJP2JYMOG6ueG6q8OjWCzhuqtYw7Thuq/DoTBY4bqtJuG6qVgwxINiWOG7tFgyOeG6q1jhu7hY4bqtJWJYMsOq4bqrw6NYw7Thu4Phuq9Y4bqpw7MwWOG6rW/hu4fhuqvDo1jhu7RZWVjhuqvDo8SD4bq34bqrWDLhur3huqvDoy9Y4bqrw6Nv4buF4bqvL1jhuqvDoybhu5nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buq4butOmJY4buIxIMl4bqrxIPhu6gvaeG7qg==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]