Sáng 25/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tổ chức Khai mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực đất Tổ năm 2023 với chủ đề “Hồn dân tộc - hội tụ tinh hoa đất Tổ.”
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzEg8ODTkbhuqjhuqLhu43hu4rDg0/hu63hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6rELhuqjhu43hu6nhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buN4oCcKuG6uuG6qOG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7reG7jS3hu43Dg+G6vMSC4buN4buKS+G7jeG7isSC4bqow4Phu43Dg+G6quG7neG7jXbhu6fhu4rhu43Eg8OK4oCday/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDsuG7reG6rMOMLUjDg+G6quG7iuG6quG7jeG7r+G7isOD4buI4bqs4bux4buNxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43hu5XDtOG7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buTw7Xhu5NI4buQw63DsuG7jeG7isSC4buK4bqmd+G7h8OyxIPDg05G4bqo4bqi4buN4buKw4NP4but4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqxC4bqo4buN4bup4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jeKAnCrhurrhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rhurzhu63hu40t4buNw4PhurzEguG7jeG7ikvhu43hu4rEguG6qMOD4buNw4Phuqrhu53hu4124bun4buK4buNxIPDiuKAneG7jcOD4bqw4bqow4Phu41w4bqow4Phu43DtcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O04buRw7Xhu5cvw7Xhu5fhu5fhu6/hu5Hhu4/hu5fhu5Phu4/hu4/hu5Xhu4rhu5vhu5Phu5fhu4/huqbDteG7i8OCSOG6osOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7LEg8ODTkbhuqjhuqLhu43hu4rDg0/hu63hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6rELhuqjhu43hu6nhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buN4oCcKuG6uuG6qOG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7reG7jS3hu43Dg+G6vMSC4buN4buKS+G7jeG7isSC4bqow4Phu43Dg+G6quG7neG7jXbhu6fhu4rhu43Eg8OK4oCdw7Lhu43hu6/hu53hu4rhu50tSMOD4bqq4buK4bqqLeG6qsONxILhuqLEguG6qOG7neG6pi3DjMON4but4buHw7LDg+G7iuG7ikjDjGkvL+G7reG7r+G6qMSC4bqs4bqi4buLw5XEgnfhu4rhuqjhu53huqxI4bqm4buIw4zhu4vDleG6qC/hu4rhu5XDtOG7jy/hu4hI4bqm4bqq4bud4buvd+G7ry/huqjhuqLhu4rhuqzhu7HDgy/DtOG7j8O04buRX+G7j+G7k1/DtOG7mS/huqzhuqrhuqhf4bqo4bqi4bqq4butX8ON4bqq4bqo4bqi4buLw4JI4bqiw7Lhu40vbDxC4bqo4buN4bqo4bqiROG7reG7jcON4bq64bqo4bqi4buN4buKxILhu7fhuqjhu41j4buI4bud4buL4buNxKk+4bqi4buI4bq64bqoaeG7jeG7sOG7o+G6quG7jcOgw4PEqOG7jcSDw4NEamsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgqd+G7neG7r8OybMOj4buj4bqo4bqi4buNw7Thu5kv4buZw6zhu43Do0bhu41jcuG6qOG7jcODQuG7ncOs4buNxIPDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43DleG7n+G7jeG7ruG7iOG7jeG6puG6tuG7rcOD4buN4buK4bqy4bqow4Phu43DoMODxKjhu43Eg8ODROG7jUjDg+G6uMSC4buNw4Phu4RI4buNw5Xhu4bEguG7jSrEgkFI4buNw4PhurzEguG7jWNy4bqo4buNw4NC4bud4buN4bup4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jWPEgkHhu4rhu40+4bud4bqsw6zhu40q4bq8xILhu41jcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG7qeG6rOG7jeG7isODw5Lhu63hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jcOgw4PEqOG7jcSDw4NE4buNw5Xhu5/hu43hu6zDieG6qOG6ouG7jeG7iuG7kuG7jeG7rMOK4buNSMODxanhuqjhu40q4buf4bqo4bqi4buN4buKxILhu7Xhu4jhu43hu69K4bqo4bqi4buNPOG7ncOM4bud4bqo4buN4buKw4rhu43hu63Dg0/hu63hu40ow4Phu53EguG7jeG6rOG7oeG7reG7jSnEguG7teG6qOG7jcOD4bqq4bud4bqo4buNw5Vy4bqo4buNw4NC4bud4buN4bup4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jXbhu6fhu4rhu43Eg8OK4buN4bqocuG6rOG7jcO04buPw7Thu5Hhu43DleG7hsSC4buN4butw4NM4buNduG7ueG7jeKAnCrhurrhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rhurzhu63hu40t4buNw4PhurzEguG7jeG7ikvhu43hu4rEguG6qMOD4buNw4Phuqrhu53hu4124bun4buK4buNxIPDiuG7i+KAnWsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzDo8OS4buN4bqkxIJB4bqo4buN4buKw4rhu43hu63Dg0/hu63hu43hu69O4buGxILhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jeG6qMSoxILhu40+4bqiw4PhurThu53hu40p4bq04bqow4PDrOG7jeG7rULhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jeG7l+G7j+G7jeG6osSC4bud4bqo4buNw4Phu5/huqjhuqLDrOG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43huqLEguG7neG6qOG7jeG7isONd+G7jeG7isONxKjhu63hu41Iw4NL4but4buNw5VL4buN4buv4buI4buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jcOV4buGxILhu43huqh44buK4buN4bup4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jXbhurzhu63hu4124buj4bqqw6zhu412deG7reG7jcOMcOG6qOG7jeG7keG7jeG6rMSC4bu54bqow6zhu43hu6nhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buNduG7p+G7iuG7jcSDw4rDrOG7jcOMcOG6qOG7jUjDg+G7qeG6rOG7jXvhu6x7w6Dhu43hu4rhurLhuqjDg+G7jcOgw4PEqOG7jcSDw4NE4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSD4buhxILhu40pxILhu7Xhuqjhu43Dg+G6quG7neG6qMOs4buNKsSCQUjhu43Dg+G6vMSC4buNY3Lhuqjhu43Dg0Lhu53hu43hu6nhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzDrOG7jSrhurzEguG7jWNy4bqo4buNw4NC4bud4buN4bup4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jcOgw4PEqOG7jcSDw4NEw6zhu40qxIJBSOG7jcOD4bq8xILhu41jcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG7qeG6rOG7jeG7isODw5Lhu63hu40+4bud4bqs4buNVuG6tuG6qMODw6zhu40pxILhu7Xhuqjhu43hu6zDg8SC4buNw4PhurzEguG7jXbFqeG7iOG7jeG7seG7t0jhu41jxIJB4buK4buNPuG7neG6rMOs4buN4butSuG6qOG6ouG7jcOV4buGxILhu43hu63hu6Phu63hu43huqjhuqLDg0Hhu43huqjDg+G7peG6qOG7jcOMxILhu7Xhu4jhu412xanhu4jhu43hu7Hhu7dIw6zhu43hu63hu6Phu63hu43hu63Dg3fhuqDhu43hu61M4bud4buN4buR4buN4bqsxILhu7nhuqjhu43hu61K4bqo4bqi4buN4bqixILhu4bEguG7jeG7isODxIJB4buI4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu412deG7reG7jcOMc+G7reG7jeG7rUzhu53hu43hu6nhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buN4buK4buhxILhu4124bun4buK4buNxIPDisOs4buNSeG7iHDhuqjhuqLhu43hu7Hhu6Phu43DleG7n+G7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43hu6/EgsOA4bqo4buN4but4buj4but4buN4bqsQuG6qOG7jXLhuqjhu4124bq84but4buNduG7o+G6quG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+w4PEguG7ueG7iOG7jeG6rELhuqjhu41y4bqo4buN4bqow4rEguG7jeG7isSC4bu34bqo4bqi4buNdk7hu4Thu63hu43hu63Dg+G6ruG6qMOD4buN4but4buj4but4buN4bqo4bqiw4NB4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu6nhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buN4buKxILhu7Xhu4jhu43hu7HEgsOB4buI4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzhu43EqSnhu7Xhu41jcuG6qOG7jSjDg+G7o+G6qMODw6zhu40+4bqi4buI4buSw4Dhuqjhu43Eg8OD4bq24buNKsSC4bu54bqow6zhu43Eg8ONxanhuqjhu43Eg8OD4bq24buNKuG6uuG6qOG6ouG7jSnhuqrhu53huqjDrOG7jT7huqLhu4jhu5LDgOG6qOG7jVZP4but4buNKuG6quG7n+G6qOG6osOs4buNPuG6ouG7iOG7ksOA4bqo4buNY3Lhuqjhu43Eg8ODw4nhuqjhuqLDrOG7jcOgw4Phu6Hhuqzhu43EkeG7iOG7peG6qOG7jSrEguG7t+G7iMOs4buN4buuxIJBSOG7jeG7rMOD4bun4bqo4buNKk7huqjhuqLDrOG7jT7huqLhu4jhu5LDgOG6qOG7jSrhurrhu43Eg8SC4bu34buI4buN4buc4bqow4Nq4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43hu7Hhurbhu43huqjDg07hu43hu5Lhu7fhuqjhu43hu4rEguG7ueG6rOG7jcOD4bq64bqo4bqi4buNw4zhu6Xhuqzhu43hu4rhu6Phuqrhu412xJDDreG7jeG7scSo4bqo4buN4bq44but4buN4bqo4bqi4buI4bq8xILDreG7jcOVcOG7jeG7isON4bq84bqo4buN4buKw4nhuqzhu43hu4rDg+G6tuG7isOt4buN4buxQ+G7jeG7rcSQ4buN4busw4NO4bqs4bqq4bqow43hu5LDreG7jeG6osSQxILhu43huqLhu5/hu43huqxy4bqo4bqi4buN4butS+G7isOt4buN4bqi4buf4buNw4Phu6dI4buN4bqm4buj4buNw4x34bqow63hu43hu7Hhu6PhuqjDg+G7jeG7rcODTuG6qOG6ouG7jXbhu6fhu4rhu43Eg8OKw63hu43hu7Hhu6PhuqjDg+G7jeG7isON4bujxILhu43hu63hu6Xhu5Lhu4vhu4vhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsVnXhu63hu43hu7HEgkHhu4rDrOG7jcOD4budxILhu43huqjhuqLDg0Hhu43huqjDg+G7peG6qOG7jTzhu53hu4rDjOG7iOG6quG7jcSD4bqq4bqs4bqq4buS4buI4bqkxILhu43EqeG7rMODTOG7jeG7iuG6tuG7rcOD4buNKsSCQUjhu43Dg+G6vMSC4buN4buo4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jT7Dg8aw4buK4buN4buwcOG6qC1jxIJB4buK4buNPuG7neG6rOG7jSFjJeG7nGrhu43DleG7n+G7jSnhu7Xhu43Eg8OD4bq24buNxIPDg8SC4bu34buK4buNxKnhu6zDg0zhu43hu4rhurbhu63Dg+G7jSrEgkFI4buNw4PhurzEguG7jWNy4bqo4buNw4NC4bud4buN4bup4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jT7hu53huqzhu41W4bq24bqow4Nq4buN4buKw4Phu53huqzhu43huqLEguG7neG7jeG6osSC4bud4bqq4buN4bqmTuG7iOG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG7qeG6rOG7jeG7isODw5Lhu63hu40+w4PGsOG7ii1jxIJB4buK4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybCrhu53EguG7jeG6qOG6osODQeG7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw4zhu7Phu41J4buIcOG6qOG6ouG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43huqxC4bqo4buN4but4buj4buN4bqmcuG6qOG6ouG7jeG6qMODdOG6rOG7jeG7isOJ4bqo4buNw5XEguG6qMOD4buN4oCc4buo4bqs4buN4buKw4PDkuG7reG7jeG7reG7o+G7jSly4bqo4bqi4buNduG7p+G7iuG7jcSDw4rigJ3hu43huqjDg3Thuqzhu43huqTDg8O64bqo4bqi4buNduG6tuG6qMOD4buN4buK4bufxILhu43huqhy4bqo4bqiw6zhu43DjMOS4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43hu4rhu6Hhuqrhu43hu61M4bud4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buNdsWp4buI4buN4bux4bu3SOG7jeG6pMODxILhu43huqThu7fhu4rhu43Dg+G7hEjhu43hu63hu6Phu43huqZy4bqo4bqi4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzhu43DleG7hsSC4buN4but4buj4but4buN4bqixILhu53hu43DleG6tuG7jeG7rUzhu53hu40+w4PGsOG7iuG7jeG7sHDhuqjhu43DleG7n+G7jeG6qOG6ok7hu4Thu63hu43huqbhu6HEguG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+4bqiw4NB4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu40p4bu14buNxIPDg+G6tuG7jcSDw4PEguG7t+G7iuG7jcOM4buz4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43huqxC4bqo4buN4but4buj4buN4bqmcuG6qOG6ouG7jeG7isON4bq84bqo4buNw4zhu53huqR34buNw4Phu5/huqjDg+G7jeG7iuG6ruG6rOG7jcOV4buf4buN4bqixILhu53hu43DleG6tuG7jcOD4bqq4buv4bud4butw4PEguG7jeG7rUzhu53hu40+w4PGsOG7isOt4buN4bqo4bqiw4NB4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu4084bud4buKw4zhu4jhuqrhu43Eg+G6quG6rOG6quG7kuG7iOG6pMSC4buN4buKw4PDkuG7reG7jcODxIJB4bqo4buN4bqsQuG6qOG7jeG7reG7o+G7jeG6pnLhuqjhuqLhu43huqhO4buG4bqo4bqi4buN4buw4buw4bqh4buNTuG7hkjhu43huqxz4but4buN4bqkw4N44bqo4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43huqrhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43hu6/EgsOA4bqo4buNw43hu53hu43DjMOS4buN4bqkxIJB4bqo4buN4butQ+G6qOG7jeG7rULhu43huqjDg8SC4bu54buI4buNw4Phuqrhu6Hhu4rhu4124bq84bqo4bqi4buN4buxxILDgeG7iOG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43DlXLhuqjhu43Dg0Lhu53DrOG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu43hu6/EgsOA4bqo4buN4buvxILhu43DjHDhuqjhu412deG7reG7jcOMc+G7reG7jeG6qMODTuG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43huqLEguG7neG6qOG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7ncOs4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43hu6/EguG7ueG7iMOt4buN4bqixILhu4bEguG7jeG7isODxIJB4buI4buN4buvxILhu43DjHDhuqjhu43DlXLhuqjhu43Dg0Lhu53hu40q4buj4buK4buNxJHhuqrhu53huqjDrOG7jeG7rOG7neG7jeG7isONSsOs4buN4bqh4buI4bud4bqo4buNw4NE4buN4buwc+G7reG7jT7EguG6qMODw6zhu41W4buC4bqo4buN4but4bud4buN4buK4bufxILhu43hu4rhu4zhu40+4bud4bqs4buN4buw4bq8w6zhu43Dg+G7o+G7iuG7jeG7sOG7n8SC4buN4butw4NDxILigKZrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4busSuG6qOG6ouG7jcOV4buGxILhu40pxILhu7Xhuqjhu43Dg+G6quG7neG6qOG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG7qeG6rOG7jeG7isODw5Lhu63hu4124bun4buK4buNxIPDiuG7jeG6qHLhuqzhu43DtOG7j8O04buRw6zhu43DleG7ueG7jSXEguG6vuG7jcSDw4rhu40qSuG6qOG6ouG7jWNO4buA4bqo4bqi4buN4bqocuG6rOG7jeG6qOG7neG7ksOs4buN4buv4buI4buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jeG7rUPhuqjhu412TuG7hOG7reG7jeG7isOD4bud4bqs4buN4bqixILhu53hu43hu63hu6Phu63hu43Dg+G6quG7oeG7iuG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buNKuG6vMSC4buN4butw4Phu4Thu43hu67hu4jhu43huqbhurbhu63Dg+G7jcSD4bul4buS4buN4buwc+G7reG7jeG6rEbhu43DjeG6vOG6qOG6ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg+G7ocSC4buNduG7peG7ksOs4buN4but4buj4but4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXDhuqjDg+G7jeG7r+G7iOG7jeG6puG6tuG7rcOD4buNSMOD4bqq4bqo4bqi4buNSMODxKjDrOG7jcOMcOG6qOG7jUjDg+G7qeG6rOG7jeG7qeG6rOG7jeG7isODw5Lhu63DrOG7jXvhu6x7w6Dhu43hu63hu6Phu63hu43hu4rhurLhuqjDg+G7jcSD4bul4buS4buN4buwc+G7reG7jcOV4buf4buNw6DDg8So4buNxIPDg0Thu412TuG7hOG7reG7jUnhu4hw4bqo4bqi4buN4bux4bujw6zhu43huqLEguG7hsSC4buN4buKw4PEgkHhu4jhu4124bu34bqo4buNw5Xhu4bEguG7jeG7r+G7iOG7jeG6pMOD4buj4butw4Phu43hu4rDg8awSOG7jUjDg07hu4DhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsw6PDkuG7jeG6pMSCQeG6qOG7jeG7r8SCw4Dhuqjhu43DjeG7neG7jeG7isOT4buN4bqo4bqi4buf4buS4buNw7Thu5ktw7Thu5sv4buTL8O04buPw7Thu5Hhu43EqeG7ik/hu63hu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43huqxK4bqo4bqi4buN4buVLcO14buPL+G7keG7jeG6qHLhuqzhu43huqHhu4jhu5jhu408ceG6qmrhu43hu4rhu6HEguG7jSjDg+G7iOG7jeG7r+G6tuG7rcOD4buNw5VL4buN4bqo4bqiceG7jeG7meG7jVbhu7nhuqjhu40lxILhu7fhuqjhuqLDrOG7jSjDg+G7iOG7jeG7rsSC4buN4buK4bqu4butw4Phu43huqbhurbhu63Dg+G7jcOM4buM4buNVuG7ueG6qOG7jSpK4bqo4bqiw6zhu43hu5Bx4buNKuG7kuG7jeG7rE7hu4DhuqjhuqLDrOG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu41Iw4Phurjhu41jxIJB4buK4buNxIPDjeG6sOG7iy/hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDsuG7infhu5Dhu4ot4bud4bqmxILhuqLhuqhp4buNw43EguG6osOD4buKw63DsmzEqcSDxIPEkWM+L2PEgnfhu4rhuqjhu53huqwramsvSGw=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]