(vhds.baothanhhoa.vn) - Vòng 10 Night Wolf V.League 2022, CĐV Đông Á Thanh Hóa một lần nữa được tận hưởng không khí chiến thắng trên sân nhà trước Viettel. Ba điểm quan trọng này có dấu ấn không nhỏ của cầu thủ chạy cánh, Lê Quốc Phương.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4buEOTHhur/Gr+G7hWk8xq/hur844bqz4bq3N8ave2PGrzvhurfGr+G7heG7i+G6u+G6tzfhu6DGr+G7gGbhuqs8xq/hur444buLZeG6tzfGr3vhurXhurc3xq9t4buyOcav4oCceyxmxq/hu4Xhu7Zm4oCdxq83OWfhur/Gr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G7hTgk4bq3N8avTTl94buF4buFfeG6r1QvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVU3DouG6tzfGr+G7quG7qMav4bq2OTc44buFxq9O4bqz4bqvNsavTVDhuq594buyN2Z9xq/hu7Dhu6jhu7Dhu7Dhu6DGr+G7pcWpTcavxanhuqnhurc3xq/hu5PGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G6sWPhu4XGr+G6ryzhurfGr+G6t2zhu7LGr3vhu4vhurs8xq/hu4Uu4bq3xq844buL4bq94bq3N8avxIM44bqp4bq3N8avxIM4YcavPDg5MeG6t8av4buFOCThurc3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq/hu4M64bq3xq/hurc44bu2xq/hu4Xhu4fhu4vDqTzGr005feG7heG7hX3huq9Qxq/DueG7ssavezk04bqxxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq/hurfhu7bDs8avPOG6tcavPjtmxq874bq3xq/Egzjhuqnhurc3xq/hurc44bqnxq88w63hu7LGrzwsZsav4buFOMOtxq88OOG7uMOzxq884bu04bq3OOG7oMav4bquMMav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavWeG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq9W4bus4bus4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7sOG7rOG7qi/hu7Dhu7BWPuG7sOG7quG7qOG7ruG7rOG7sFfhu4VZ4buw4buw4buuWeG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5jhu67hu7Dhu6zFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu4Q5MeG6v8av4buFaTzGr+G6vzjhurPhurc3xq97Y8avO+G6t8av4buF4buL4bq74bq3N+G7oMav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8ave+G6teG6tzfGr23hu7I5xq/igJx7LGbGr+G7heG7tmbigJ3Grzc5Z+G6v8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7ssav4buFOCThurc3xq9NOX3hu4Xhu4V94bqvxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6zhu6zFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGrzx94bq34buFfeG7h+G7nsWoVeG6rjDGr+G7gGbhuqs8xq/hur444buLZeG6tzfGrzxo4bq3N8av4bul4bquw7nGr8Wp4bqp4bq3N8av4buTxq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq8p4buLw6k8xq9t4bu24bqzxq/hu4Xhu4cu4bq3xq97O2bGr23DqTnGr+G7hTrhurHGr+G7hTgxxq/hur84QDnGr+G7hTgk4bq3N8av4bq3MWbGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6sWbhuqvhurfGr+G7hWnhu4XGr+G6r+G7uDnGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzxmYzzGr3tm4buyxq/hu4Xhu4dpxq844bu44bq3N8avbcOpOcav4bq24buy4bqxxq/FqcOg4bq3OOG7oMav4buE4bq+xq/hu7fhu6XhurDGr23hu7bGr+G7guG7tjnGr+G7tcOi4bq3xq/hu7Phu6VQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osavVuG7rOG7ruG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6zhu6ov4buw4buwVj7hu7Dhu6rhu6jhu67hu6zhu67DneG7hVfhu6zhu6jhu6rDneG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5jhu65W4buwxajGr+G7suG6r+G7heG7mMWo4buEOTHhur/Gr+G7hWk8xq/hur844bqz4bq3N8ave2PGrzvhurfGr+G7heG7i+G6u+G6tzfhu6DGr+G7gGbhuqs8xq/hur444buLZeG6tzfGr3vhurXhurc3xq9t4buyOcav4oCceyxmxq/hu4Xhu7Zm4oCdxq83OWfhur/Gr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G7hTgk4bq3N8avTTl94buF4buFfeG6r8Woxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxahW4bus4buuxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq88feG6t+G7hX3hu4fhu57FqFXhurY4bOG6tzfGr+G7heG7hy7hurfGr3s7ZsavbcSp4buyxq/hu4Fm4buy4bugxq/hu4Bm4bqrPMav4bq+OOG7i2Xhurc3xq/huq9m4bqp4bq3xq/huq/hu7bGr+G6sWPhu4XGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6tzhs4bq3N8avPCxmxq/hu4U4w63Grzw4ZTnGrzjhu7LDs8av4bq3ODvhu4XGrykw4bq3xq/hur84YeG7ssave2M5xq8p4bq14bq3N8avb+G7icav4buEOOG7suG6tzhQxq/hurA54bq3OMavPDjhu4nhurc3xq/hu4fhuq3Gr+G6tzg74buFxq/huq/hu7bGr205MzzGrzwsZsav4buFOMOtxq/hurfhu7bDs8av4bqv4bql4buFxq9t4bu24bqzxq/FqWM5xq84w6Hhurc4xq/hu4U5MGbGryk5NGbGr03DouG6tzfGr1jGr01Q4bqufeG7sjdmfcav4buw4buo4buw4buwUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu6zhu6zhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4bus4buqL+G7sOG7sFY+4buw4buq4buo4buu4buu4buo4buu4buFWVnhu6rhu6zhu67huq/hu6hQw6Phur834buc4buH4buYWFfhu6rFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu4Q5MeG6v8av4buFaTzGr+G6vzjhurPhurc3xq97Y8avO+G6t8av4buF4buL4bq74bq3N+G7oMav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8ave+G6teG6tzfGr23hu7I5xq/igJx7LGbGr+G7heG7tmbigJ3Grzc5Z+G6v8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7ssav4buFOCThurc3xq9NOX3hu4Xhu4V94bqvxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6zhu6zFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGrzx94bq34buFfeG7h+G7nsWoVeG7gGbhuqs8xq/hur444buLZeG6tzfGr+G6tzg5MmbGr+G6ryzhurfGr+G7hWbhurc3xq/hu4fhu7LGr+G6tzhs4bq3N8av4buBZkDGr+G7heG7uOG7heG7oMavNzrDs8av4buD4bq14bq3N8avNznhurXGrzw44bqzxq/Egzhm4bq3N8av4buFOOG7tuG6tzjGr+G7hTjDrcav4bqx4bqp4bq3xq/hu4Bm4bu24bq3N8av4buEODHGr+G7hOG7tjlQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osavVuG7rOG7rOG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6zhu6ov4buw4buwVj7hu7Dhu6rhu6jhu67hu67hu7BY4buFVlfhu67hu6pY4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mOG7ruG7quG7rMWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7hDkx4bq/xq/hu4VpPMav4bq/OOG6s+G6tzfGr3tjxq874bq3xq/hu4Xhu4vhurvhurc34bugxq/hu4Bm4bqrPMav4bq+OOG7i2Xhurc3xq974bq14bq3N8avbeG7sjnGr+KAnHssZsav4buF4bu2ZuKAncavNzln4bq/xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4U4JOG6tzfGr005feG7heG7hX3huq/FqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWoVuG7rOG7rMWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osavPH3hurfhu4V94buH4buexahV4bu34bu24bq3N8av4bq/OMOi4bq3N8av4bq3N2rGr005feG7heG7hX3huq/Gr3sjxq/hu4c74buFxq9tO+G7hcavbUDGr8SDODnGr+G6vzhAOcave+G6qznGr3ssZsavbcOpOcav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8avbeG7tsavPOG7tDzGr3ti4bq3N8ave2M5xq88w63hu7LGr+G7suG6tzhQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osavVuG7rOG7ruG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6zhu6ov4buw4buwVj7hu7Dhu6rhu6jhu67hu67hu65Y4buFw53hu6jhu7Dhu65X4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mOG7rOG7ruG7sMWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7hDkx4bq/xq/hu4VpPMav4bq/OOG6s+G6tzfGr3tjxq874bq3xq/hu4Xhu4vhurvhurc34bugxq/hu4Bm4bqrPMav4bq+OOG7i2Xhurc3xq974bq14bq3N8avbeG7sjnGr+KAnHssZsav4buF4bu2ZuKAncavNzln4bq/xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4U4JOG6tzfGr005feG7heG7hX3huq/FqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWoVuG7rOG7rsWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osavPH3hurfhu4V94buH4buexahV4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8avbeG7tsavOC5mxq9tM8av4buF4buH4bu0Ocavxanhu7bhurHGr+G7hDkx4bq3xq/hu6fDrOG6tzfGrzw44bqzxq/hu4U4O8Ozxq/hu4Nqxq894bq3xq/DssavxIM4Ocav4bqvOTDhurfGr+G7hWk8xq/hu4XDoeG6scav4buFODvDs8av4bq3OOG7smbGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzzhu7Q8xq/hur844buyxq/hur844bqrOcavOOG6u+G6v1DGr+G6sGPhu4XGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6tzhs4bq3N8av4bq/OOG7ssavPDhi4bq3N8avKTkw4bq3xq88w63hu7LGr+G7sMavPCxmxq/hu4U4w63Gr+G6t+G7tsOzxq97I8av4bqx4buy4bq3N8avezHhurfGrynhu7bhurfGr+G7hTgk4bq3N8av4bqx4bq9xq/hu4XhuqHGr+G7g+G6q8avPDjhurPGr8Wp4bqp4bq3N8av4buTxq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu6zhu6zhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4bus4buqL+G7sOG7sFY+4buw4buq4buo4buuVuG7qOG7qOG7hVhW4buo4buq4buu4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mOG7qljhu6zFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu4Q5MeG6v8av4buFaTzGr+G6vzjhurPhurc3xq97Y8avO+G6t8av4buF4buL4bq74bq3N+G7oMav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8ave+G6teG6tzfGr23hu7I5xq/igJx7LGbGr+G7heG7tmbigJ3Grzc5Z+G6v8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7ssav4buFOCThurc3xq9NOX3hu4Xhu4V94bqvxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6zhu6zFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGrzx94bq34buFfeG7h+G7nsWoVeG7t+G6s+G7tuG6tzfGr+G7t2jhurc3xq88w63hu7LGr005feG7heG7hX3huq/Gr+G6vzhA4bq3xq/huq/hu4vDqTnGr+G6tzjhu7bGr+G7g+G7smbGr3vhu4vhurnhurc3xq88PeG6tzfGr+G6tzfhu7Lhurc3xq/EgzjhurXGrzw4w6Bmxq88w63hu7LGr8Wp4bu24bqxxq/hu4Q5MeG6t8av4bunw6zhurc3xq/Egzg5MeG6t8av4buFOMOtxq/hurHhuqnhurfGr+G7gGbhu7bhurc3xq/hu4Q4Mcav4buE4bu2OcavKTvhu4XGr+G6r2o8UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag+4buFOGbhurEpxq854bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu6zhu6zhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4bus4buqL+G7sOG7sFY+4buw4buq4buo4buuVuG7qlnhu4Xhu67hu7Dhu6hXw53huq/hu6hQw6Phur834buc4buH4buYVsOd4buoxajGr+G7suG6r+G7heG7mMWo4buEOTHhur/Gr+G7hWk8xq/hur844bqz4bq3N8ave2PGrzvhurfGr+G7heG7i+G6u+G6tzfhu6DGr+G7gGbhuqs8xq/hur444buLZeG6tzfGr3vhurXhurc3xq9t4buyOcav4oCceyxmxq/hu4Xhu7Zm4oCdxq83OWfhur/Gr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G7hTgk4bq3N8avTTl94buF4buFfeG6r8Woxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxahW4bus4busxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq88feG6t+G7hX3hu4fhu57FqFXhu4Thu7g5xq8pZmQ5xq844bql4bq/xq8p4bu04bqz4bugxq/hu7fhuq5Nxq/hur594buF4buH4bqzbTk8xq/hurc4O+G6t8av4bqx4bu44bq3OOG7oMav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8avPDhlOcavb2Y74buFxq/hu4MkPMavxIM44bqp4bq3N8avPDjhuqHGr+G6vcav4buF4buHLuG6t8aveztmxq/hurfhu7bDs8av4bqx4bu2xq/hur3GrzxAxq/hu6zGr+G7heG7hy7hurfGr3s7ZsavNyzhurfGr3s6w7NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osavVuG7rOG7rOG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6zhu6ov4buw4buwVj7hu7Dhu6rhu6jhu65W4bus4buw4buF4buw4buqV1fhu6zhuq/hu6hQw6Phur834buc4buH4buYWOG7sMWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7hDkx4bq/xq/hu4VpPMav4bq/OOG6s+G6tzfGr3tjxq874bq3xq/hu4Xhu4vhurvhurc34bugxq/hu4Bm4bqrPMav4bq+OOG7i2Xhurc3xq974bq14bq3N8avbeG7sjnGr+KAnHssZsav4buF4bu2ZuKAncavNzln4bq/xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4U4JOG6tzfGr005feG7heG7hX3huq/FqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWoVuG7rOG7rMWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osavPH3hurfhu4V94buH4buexahV4bq2N+G6s+G7tjnGr+G7gGbhuqs8xq/hur444buLZeG6tzfhu6DGr+G7t+G6rk3Gr+G6vn3hu4Xhu4fhurNtOTzGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMav4buF4bqz4bu24bq3xq97YznGr3syZsaveyPGr+G7hTg5xq97O2bGrzgx4buFxq/hu4Phu4k8xq/hurfEkcav4bqvajxQxq/huqjhurc3xq88OOG6s8av4buHJeG6tzfhu6DGr3s6w7PGr+G6r+G7tsav4buF4buHLuG6t8aveztmxq974bu04bq3N8avxIM4feG6t8av4bq3ODvhu4XGr8SDNMav4buFxKnGr8SDODnGr+G6qeG6tzfGr20yxq8+KOG6t8avPiThu4XGr3tjOcavKeG6teG6tzdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osavVuG7rOG7ruG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6zhu6ov4buw4buwVj7hu7Dhu6rhu6jhu65WVljhu4VY4busWOG7ruG7sOG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5hXWOG7sMWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7hDkx4bq/xq/hu4VpPMav4bq/OOG6s+G6tzfGr3tjxq874bq3xq/hu4Xhu4vhurvhurc34bugxq/hu4Bm4bqrPMav4bq+OOG7i2Xhurc3xq974bq14bq3N8avbeG7sjnGr+KAnHssZsav4buF4bu2ZuKAncavNzln4bq/xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4U4JOG6tzfGr005feG7heG7hX3huq/FqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWoVuG7rOG7rsWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osavPH3hurfhu4V94buH4buexahVTcOpOcav4busxq97OTThurHGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7heG7h+G6peG6tzfGrzc54bu24bq3OMave+G7i+G6uzzGr+G7heG7h+G7i8OpPMavTTl94buF4buFfeG6r+G7oMav4buAZuG6qzzGr+G6vjjhu4tl4bq3N8avbeG7tsavPOG7tDzGr3ti4bq3N8ave2M5xq/hu4Mgxq884bq1xq97Y+G6tzfGr+G6r2o8xq/huq/DqeG6t8avOGXhurfGr+G7heG7h+G7i8OpPMavPDhmw7Mx4bq3xq844bu24bq3OMav4buBZjrhurfGr3ssw7PGr+G7hThrxq/hu4U44bu0PDjGr3sx4bq3xq/hu4M64bq3xq9NOeG6tzjhu6DGrzcq4bq/xq/hu4Lhuqnhurc3xq/huq7hu7LhurHGr+G6tjc4M8av4buR4bq3xq/hur3Gr23DouG6tzfGr3s7Zsav4buFOTHhur/Gr+G7hTh94bqzUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7kWbhu4U44bqz4buHxahV4bu34bqz4bu24bq3N8av4buCZeG6t1Qv4bq/VQ==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]