(vhds.baothanhhoa.vn) - Không là trò chơi may rủi, cờ vua là sự kết hợp giữa nghệ thuật, khoa học và thể thao, dựa thuần túy vào chiến thuật và chiến lược. Những người chơi hay nhất cũng không thể tính hết mọi phương án, bởi chỉ có 64 ô và 32 quân cờ nhưng số lượng nước đi có thể vượt cả số lượng các nguyên tử có trong vũ trụ. Lối tư duy của cờ vua có thể áp dụng vào nhiều mặt của cuộc sống
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G7l+G7tsONU+G6tMSoV+G6tCgjReG6tFDhu5ZT4buU4bq0S+G7lsOUU+G6tOG7mOG7liFF4bq04bqm4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5bhurTEqCpF4bq0UH3hurRA4buUKuG6tFHDjeG7suG6tErhu5zhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssOD4buF4buUxahT4buY4bq0UeG6uOG6tEDhu7bDmuG6tMSo4buU4buu4buW4bq0UkU+4bq04bu2KuG7luG7ueG6tMSoV+G6tCgjReG6tFHhurjhurThu7gs4bq0UOG7jEDhurThu5RY4buy4bq04buY4buWIUXhurRT4buY4buUw5XhurRA4buUI8ONQOG7ueG6tFDhu5RUReG6tOG7lMOZxKjhurQo4bq44bq0QOG7lMOU4bq0QOG7lEVU4bu54bq0SixF4bq0QOG7lCNJU+G6tEA9PuG6tCjhurhU4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0QOG7lCPDjUDhurQo4bq44bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0UT9YxKhB4bq0aOG7lCFT4buY4bq0U+G7mD9X4buW4bq0xKjhu5Thu67hu5bhurThu5RFPuG6tFPhu5RIQOG6tMSoJlPhu5jhurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7lMOU4bq0QMagU+G7lOG6tOG7lOG7jEDhurRSw5nhu5bhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mOG6tMOJU+G7ueG6tOG7iFnhu5bhurTEqOG7lOG7ouG6tMSoVeG6tELhuqjhurTFqOG6tCjhurjhurThuqzhuqbhurThu7QjR1PhurTEqFfhurRT4buUP1Phu5jhurThu7jGr+G6tFE/WFPhu5jhurRTP1bEqOG6tEvhu5bhurTEqFXhurRA4buUw5ThurQoP1hA4bq0xKjhurzhurThu7jGr+G6tFE/WFPhu5jhurTEqMOJxKjhurRT4buYIz7DklPhurRALuG6tMSoVeG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tCgm4bq0QOG7tiVB4bq0Zsav4buW4bq0QD/hurRKIz7hurTEqCpF4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0xKhV4bq0QOG7lMOU4bq0w4nhu7LhurRKJVPhu5jhurQo4bq4VOG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0UuG7gkDhurTEqCpF4bq0xKgj4buqxKjhurThu7jGr1Phu5jhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyQEw8QC1FUeG7luG7mFPhu7XhurTEqExTQEzhu7bhu7fhurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tEPhuqrDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6rOG6qsSQ4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8vxKhKU0Hhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL0pM4bu4UEBU4buyL1NMKeG7uC/huqbhuqzhuqThuqwv4bqm4bqkQ0rhuqbhuqTDguG6qkPhuqbhuqpA4bqkw4LEkFHhuqwtQEAo4buU4bqkLeG6pEJDxJBD4bqs4bqk4bqq4bqm4bqsQ+G6rMOCREEpTOG7iOG7suG6suG6tEVRQHbhurLhu5fhu7bDjVPhurTEqFfhurQoI0XhurRQ4buWU+G7lOG6tEvhu5bDlFPhurThu5jhu5YhReG6tOG6puG6tEDhu5Thu4zhurThu5jhu5ZW4buW4bq0xKgqReG6tFB94bq0QOG7lCrhurRRw43hu7LhurRK4buc4bq04bqvVOG7iOG7iD7hurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skPhuqrDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6rOG6qsSQ4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Nl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0KOG6uOG6tOG7leG7skXhu7jhu7hQPuG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFLhu6pA4bq04buY4buW4bq84buW4bq0S0gj4bq04buU4buo4buW4bq0QOG7lMON4buy4bq0U+G7lsOSU+G6tOG6pMSQQsOC4bu54bq0U+G7lCFT4buY4bq0xKgj4buqxKjhurRLJVPhu5jhurRL4buq4bq0U+G7lD/hurQow40+4bq0USPFqFPhurRLP1jEqOG6tMSoVOG7luG6tFHhurjhurThu7gs4bq0xKjhurpT4buU4bq0QOG7tkVT4buU4bq04buY4buWIUXhurThu5RF4buW4bq04buUw5XhurRA4buUxq9T4buYQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4bq+UuG6tOG6pMSQQ+G6puG7ueG6tFLFqFPhurRA4buUw5ThurRA4buURVThurRT4bq4PuG6tEDhu7ZZ4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRS4buqQOG6tEDhu7bDmuG6tMSo4buU4buu4buW4bq0xKjhu5TGoFPhu5ThurRA4bu24buc4bq0S+G7olPhu5ThurTEqEVU4bu54bq0KOG6uOG6tEDhu5Qj4bq04buUPUDhurThu7gs4bq0xKjhu5Q94bq0e+G6tMSoKkXhurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG6tCjhurhU4bq0QOG7lFfhu5bhurRL4buWw5RS4bq0xKhFVOG6tEDhu7bhurhU4bq0xKgqReG6tOG6seG7lOG7luG7jFPhurRA4bu2RVPhu5ThurRR4bq6U+G7lEHhurThurNV4bq0UeG6uOG6tFDhu5Thu5bhurThu5lU4buITOG7tkDhurThu4NFUkzhu7jhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0xKgqReG6tOG6uVRF4bq04buFfeG6tEvhu4xT4bq04bq7xKhMUUVTSuG6tEvDlOG6tEvGr+G7luG6tEtJI+G6tOG6r1Thu7bhu5bhu7jhurThu5Xhu7JF4bu44bu4UD7hurTEqCpF4bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWoQeG6tOG7l+G7tlRT4buY4bq04buIxq/hu5bhurTEqOG6vFPhu5ThurQo4buO4bq04bu4LOG6tMSo4bq+U+G7mOG6tEDhu5Thu4RT4buY4bq0S0VT4buY4bq0UUxU4bq0QOG7lEVT4buY4bq0QOG7tlRT4buY4bq0Usav4buW4bq04bu0I0VT4bq04buUw5XhurThu5jhu5YhReG6tGci4bq0KOG6uOG6tGbhu5bDklPhurThu6XFqOG7ueG6tEDhu7bDjVPhurRLSCPhurRT4bq4PuG6tEs/WMSo4bq0PExS4bq0UeG6uOG6tFLhu6pA4bq0xKgj4buqxKjhurRLxq/hu5bhurRLSSPhurQo4buO4bq0QOG7tsag4bq0QCPDleG6tOG7mOG7liFF4bq04buUReG7luG6tOG7uOG7lsOSI+G6tMSoP1dT4buYQeG6tOG6s8av4buW4bq0KFbhu5bhurRTP1bEqOG6tGci4bu54bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0QOG7lOG7gFPhu5jhurRT4bq4PuG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqOG7lOG7ouG6tOG7mOG7llbhu5bhurThu5ThurpT4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buI4bq4U+G6tMSoV+G6tELhuqjhurTFqEHhurThurPhu4xT4bq0U0U+4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tFHhurjhurTEqMWoU+G7mOG6tEpHU+G6tGci4bq0SiM+4bq0U+G7lEhA4bq0QDtT4buY4bq0KMWo4bq0S+G7nMSo4buU4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5ZB4bq04buX4buU4buM4bq0U+G7lD9T4buY4bu54bq04bu4RSPhurQo4buWU+G7lOG6tOG7tCNFU+G7mOG6tEg+4bu54bq0xahT4buY4bq0S8OK4bq0QOG7tlnhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tFPhu5g/V+G7luG6tDxF4bq0UeG6uuG6tEDhu7bDklPhurTEqOG7lMagU+G7lOG6tOG7tCPDkuG6tOG7lD/hu65T4buY4bq0UuG7mlPhu5RB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6okxSw4PhuqLhu7hA4bu2VFPhu5jDg+G6r1Thu4jhu4g+4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tC3hurThu4V94bq0QOG7lCrhurRRw43hu7LhurRK4buc4bqiL+G7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bqiL0xSw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqxLCPhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurTEqFfhurQoI0XhurRT4buYP1fhu5bhurRnIuG6tOG6r1Thu4jhu4g+4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEvDiuG6tOG7tCNF4bq0S1fhu5bhurRAO+G6tFFHI+G7ueG6tCjhurjhurRQXeG6tFPhu5bDlVLhurRLP1jEqOG6tFPhu5Thu4DEqOG6tEvhu4xT4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRT4buUSEDhurQo4buO4bq0xahT4buY4bq0UeG6uOG6tEDhu7bDjVPhurRLSCPhurQoVuG7luG6tOG6r1Thu7bhu5bhu7jhurThu5Xhu7JF4bu44bu4UD7hurTDgGbhu5bDklPhurThu6XFqOG6oOG6tFPhur5S4bq04bqkxJBD4bqm4bq0WeG6tOG7mUw+UOG7oEUo4buWUOG7ueG6tEDhu5Qq4bq0S8Wo4bq04bq7xKhMUUVTSkHhurThu5fhu7ZUU+G7mOG6tFPhu5jFqFPhurRT4buYIeG6tEDhu5Thu5bDklPhurQo4buO4bq0xKg/V1Phu5jhurRL4buWw5Uj4bq0xKgqReG6tOG7iMOJVOG6tMSo4buUxqDhu7nhurRA4bu2w41T4bq0S0gj4bq0SD7hurRLP1jEqOG6tGci4bq0xKhU4buW4bq0UeG6uOG6tOG7uCzhurRA4buW4buM4buy4bq0U8av4buW4bq0xKgqReG6tOG6seG7lOG7luG7jFPhurRA4bu2RVPhu5ThurRm4bq6U+G7lOG6tChW4buW4bq04buy4buUP+G7rlPhu5jhurRA4buWw5VT4bq0UOG7lMOJxKjDgeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PDuuG7nuG6tFPhu5RHU+G7ueG6tOG7tCPDieG7luG6tErhu5zhu7nhurRT4buYxahT4buY4bq0xKgj4buoU+G7mEFBQeG6tFHhurjhurRASEDhurTEqOG6vOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tOG7mOG7muG6tEDhu6hT4bq0QOG6uuG7luG6tOG7iMOSU+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tMSoVFPhurRT4buYP1fhu5bhurRQfeG6tEDhu5Qq4bq0U+G7mD9X4buW4bq0ZyLhu7nhurThu4jhu5bhu4xT4bq0xKgj4buqxKjhurRLV+G7luG6tMWoU+G7mOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0UuG7qkDhurThu4g6xKjhurRA4bu2RVPhu5ThurRSI8WoU+G6tFLhurgjQeG6tOG7leG7llPhu5ThurRT4buY4bq4PuG6tMSQL+G6rC/huqTEkOG6qOG6rOG6tEDhurrhu5bhurThurHhu5Thu5bEqEXhu5hU4bu54bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEDhu5Q7ReG6tOG7lD9ZU+G7mOG6tFDhu5ThurzhurRT4bq+U+G7mOG6tEA/4bq0SiM+4bq0UVThu5jhu5bEqOG6tEA74bq04buIxq/hurRR4bq44bq0U+G7lOG6uOG6tCjDjUDhurRRe+G6tFPhu5g/V+G7luG6tOG6szrEqOG6tOG6uUVT4bu44bq0w6lM4bu24buUReG7tkpA4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tkHhurThu5fGoFPhu5ThurTEqMOJxKjhu5ThurRQ4buWw5Ij4bq0U+G7mOG6ulThu7nhurThu4jGr8So4bq0S+G7qFPhu5jhu7nhurRT4buYRVPhu5jhurThu4g/VlPhu5jhurQo4bq44bq0QOG7lMagxKjhu5ThurRLw5rhu5bhurThu5Thu6Thu5bhurTEqCpF4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEs/WMSo4bq0QOG7lMOU4bq04buU4buWw5VT4bq04bu24bum4bq04bu24bq4U+G7mOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tMSow4nEqOG6tEDhu7bDjVPhurRLSCPhurThu7hFI+G6tFPhurg+4bq0xKgqReG6tMWoU+G7mEHhurThurHDmlPhurRAO+G6tFDhu5Thu5bhurThu7ZIQOG6tFPhu5Thu6Thu7nhurTFqFPhu5jhurRLw4rhurThu7jGr1Phu5jhurQoVuG7luG6tFPhu5Thu5zhu7LhurRL4buWw5Uj4bq04bu24buWw5JT4buY4bq0xKgqReG6tFLhu5pT4buU4bu54bq0S8av4buW4bq0U+G7mOG7lOG7nMSo4buU4bq0KFbhu5bhurThu7gs4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tEDhu5TFqFPhu5jhurRA4buUP1dT4buY4bq0xKgqReG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEs6ReG6tEDhu7ZP4bq0UOG7lMOJxKhB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG6tEpA4buUI1Lhu4jhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tEPhuqrDguG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL8SoSlNB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqm4bqs4bqk4bqsL+G6puG6pENK4bqm4bqk4bqkw4LhuqThuqzhuqZA4bqsQsSQ4bqkUeG6pEHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4buX4bu2w41T4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0UOG7llPhu5ThurRL4buWw5RT4bq04buY4buWIUXhurThuqbhurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG6tMSoKkXhurRQfeG6tEDhu5Qq4bq0UcON4buy4bq0SuG7nOG6tOG6r1Thu4jhu4g+4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJD4bqqw4LhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6seG6vOG6tMSoI+G7qsSo4bq0S1fhu5bhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq04buI4buc4bq0xKjhu5Thu5bhurThu7Lhu5TGr+G7luG6tOG7iFnhu5bhurThu4jhurhT4bq0xKhXQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhu5TDiVPhu5jhurThuqTDgi/huqTEkOG6qkLhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurRA4bu2VFPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurThu4g/VsSo4bq0U+G7mFThu4JA4bq0S8OJU+G7lOG6tEpII+G6tOG7uCzhurRT4buY4buU4buWw5Xhu7LhurRRO1Phu5jhurRR4buKPuG6tMSoKkXhurRQfeG6tEDhu5Qq4bq0KOG7nuG6tEvhurrhu5bhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhu7nhurRQ4buU4buW4bq04buI4bq44bq04buZTOG7mOG7llNF4bq0Sz9F4bq0xKhUU+G6tEDhu7ZF4buW4bq0S+G7jFPhurThurFm4bqv4bq0xKhX4bq0Z0Xhu7bhu7jhu5RFUVFB4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEs/WMSo4bq0Ulfhu5bhurRL4buMU+G6tEDhu5Thu5bhurRLSCPhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRAP1lT4buY4bq0U+G7lsOVUuG6tFPhu5ThurjhurRA4bq44buW4bq0QOG7tljhurTEqCpF4bq04buY4buW4bq84buW4bq04buZVOG7uExTKUVRSuG6tFPhu5RX4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lOG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tEDhu7ZP4bq0ZyLhurTEqMOJxKjhu5ThurRLVeG6tOG6rOG6tEDhu5TDiVPhu5hB4bq04bqzRz7hurRR4bq44bq04buY4buW4bq84buW4bq0Ulfhu5bhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq0UuG6uOG6tMWoU+G7mOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhu7nhurThu5jhu6hS4bq04bqk4bqk4bq0UH3hurRA4buUKuG6tOG7iEVU4bq04buY4buoUuG6tFLhu6pA4bq04bu4xq/hurRT4buUR1PhurQow41A4bq0PCNIQOG6tOG7uOG7gMSo4bq0xKgqReG6tGci4bq0xKgkU+G7mOG6tChW4buW4bq0xKjDicSo4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurQo4buWw5JT4bq0xKgqReG6tMSoRyPhurRR4bq6xKjhurThu4jhu6rhurRnReG7tuG7uOG7lEVRUUHhurThurPGr+G7luG6tEDhu5Qq4bq0xKgqReG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurThu5TFqFLhurRLVeG6tFHhurjhurThu5jhu5bDiVThurThu7g/4bq0S+G6uuG7luG6tOG7lMOZxKjhurThurdUU0VRSuG6tOG6rz7hu7ZTTOG7ueG6tFLhu6pA4bq0UOG7lsOVU+G6tEA/VlPhu5jhurThu7Qjxq/EqOG6tEDhu4zhu7nhurTEqCwj4bq0KMWo4bq0S+G7nMSo4buU4bq04buY4buW4bq84buW4bq0ZyLhurRnWeG6tOG7tuG7qlPhu5hB4bq0Z+G7qkDhurRART7hurTEqFfhurTEqFXhurRRxq/hu5bhurRLw4lT4buU4bq0QEhT4bq0xKjFqFPhu5jhurRKIeG6tErhu6rhu5ZB4bq0w7rhurjhurRQ4buU4buW4bq0SuG6uFPhu5ThurTEqOG7lOG7luG7jFPhurRA4buU4buAU+G7mOG7ueG6tCjDiVPhurTEqFfhurRZ4bq0QCPhu7Dhu5bhurThuqThuqzhurTEqCpF4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tFDhu5Thu5bhurRLVeG6tEs/WMSo4bq0UsOVU+G7lOG6tEpFU+G7lOG6tFHhurjhurQow4lT4bq0xKhX4bq0xKgqReG6tEDhu5Thu4zhurRQXUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0Q+G6qsOC4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8vxKhKU0Hhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL0pM4bu4UEBU4buyL1NMKeG7uC/huqbhuqzhuqThuqwv4bqm4bqkQ0rhuqbhuqThuqTDguG6pOG6rOG6pkDhuqhCxJDhuqRR4bqmQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhu5fhu7bDjVPhurTEqFfhurQoI0XhurRQ4buWU+G7lOG6tEvhu5bDlFPhurThu5jhu5YhReG6tOG6puG6tEDhu5Thu4zhurThu5jhu5ZW4buW4bq0xKgqReG6tFB94bq0QOG7lCrhurRRw43hu7LhurRK4buc4bq04bqvVOG7iOG7iD7hurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skPhuqrDguG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssODZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tCjhurjhurRSTkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG6vlLhurThuqThuqrhurRAI+G7sOG7luG7ueG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRA4bu2WeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04bqz4bq64buW4bq0UOG7lsOVU+G6tEA/VlPhu5jhurRA4bu2T+G6tFPhu5RIQOG6tCjhurjhurRR4bq44bq0OlPhu5jhurQo4buWw5JT4bq0QOG7tk/hurRT4buUSEDhurTEqOG7lFThurThu5jhu5bhurzhu5bhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurTEqFfhurQoI0XhurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7lkHhurRqU+G7mOG6tEtU4bq6QOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tGci4bq04bqkxJBC4bqsLeG6pMSQQuG6qOG6tChW4buW4bq0QF3hurThu7jGr+G6tEAjPsOVQOG6tEvGr+G7luG6tOG6pOG6pC3DgkHhurThu5fhu5RX4buW4bq04buISD7hurThu5jhu5ZX4bu54bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEDhu5Q/V1Phu5jhurThu5jhu5ZMVOG6tOG7tuG7gMSo4bq0U+G7rOG7luG6tFDhu5ZT4buU4bq04buUVOG6uFPhu5jhurTEqOG7lFThurTEqMOJxKjhurRQfeG6tEDhu5Qq4bu54bq0S+G7jFPhurRT4bus4buW4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tEXhu5bhurRKw4lS4bq0QOG7lMOJxKjhu5ThurRLSCPhurRS4bq44bq04buy4buUSVPhurRRVlPhurTFqFPhu5jhurTEqOG7lMOZU+G6tEvGr+G7luG6tEDhu5Qq4bq0S8OU4bq0UOG7lOG7lsOSI+G6tMSo4buU4buW4buMU0HhurThurPDiVPhu5ThurQoVuG7luG6tMWoU+G7mOG6tDxUU+G7mOG7ueG6tMSow4nEqOG6tFB94bq0QOG7lCrhurRK4buQ4bq04buI4buc4bq0xKjhu5RIU+G6tEDhu5Q/4buuU+G7mOG6tEBHUuG6tFF74bq0KOG7muG6tEDhu6LhurThu7jGr+G6tOG7tCPDieG6tMSow4nEqOG7lOG6tOG7iOG7lsOVQOG6tEDhu5Q/V1Phu5jhurRR4bq44bq0Qi3DguG6tOG7lFThu4LEqOG6tEQtw4LhurQo4bq44bq0xKjhurzhurRS4buqQOG6tFHGr+G7luG6tEvDiVPhu5ThurRK4bq4PuG6tMSoxahT4buY4bq0QMON4buy4bq0USM+w5VT4bq04buI4buc4bq04buy4buUw4nhurThu7jhurxTQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqJMUsOD4bqi4bu4QOG7tlRT4buYw4Phu5fhu7bDjVPhurRLSCPhurRQ4buWU+G7lOG6tEvhu5bDlFPhurQoVuG7luG6tOG6r1Thu7bhu5bhu7jhurThu5Xhu7JF4bu44bu4UD7huqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIvTFLDg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5VFI+G6tFDhu5Thu5bhurThu5fhu5Thu4zhurTEqOG7lOG7luG7jFPhurThuqbhurRQ4buMQOG6tEDhu5Q9xKjhu7nhurRA4buaU+G7lOG6tEDhu7bhurpT4buY4bq0QOG7luG7jOG7suG6tFPGr+G7luG6tDwjU+G7mOG6tEvhu6pA4bq0xKjhu5TGoFPhu5ThurRA4bu24buc4bu54bq0xKjhur5T4buY4bq0QOG7lOG7hFPhu5jhurThu7QjR1PhurThu7gs4bq0KOG6uOG6tMSo4bq6U+G7lOG6tEDhu7ZFU+G7lOG6tFDhu5ZT4buU4bq0QOG7jOG6tOG7mOG7liFF4bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWo4bq0KOG6uOG6tMSow4nEqOG6tOG7tCPGr8So4bq04buY4buWReG6tCjDleG6tEDhu5ZT4buU4bq0KFbhu5bhurTEqMOJxKjhurTEqD9XU+G7mOG6tOG7tCPGr8So4bq04buy4buUP+G7rlPhu5jhurThu5dHPuG7ueG6tOG7iEVU4bq04buY4buoUuG6tGci4bu54bq0KOG7ilPhurRA4buoU+G6tEDhurrhu5ZB4bq04bq3JOG6tMSow4nEqOG6tFM/VsSo4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSo4buUxqBT4buU4bq0QOG7lDrEqOG6tDwjU+G7mOG6tEvhu6pA4bu54bq04buUw5nhurRA4buUw5ThurThu5Thu5bDlVPhurThu7gs4bq0xKjhurpT4buU4bq0QOG7tkVT4buU4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tOG7tCNF4bq0xKjDicSo4bq0UeG7lsOSU+G6tFLhu5ZT4buU4bq04bu0I0dT4bq04bu4LOG7ueG6tMSo4buU4bq6PuG6tEsjReG6tCgm4bq0QOG7tkVT4buY4bq04buU4bq6QOG6tFPhu5RHU+G7ueG6tEDhu5pT4buU4bq04buIw4lU4bu54bq0QCM+w5JT4bq0QOG7tiM+4buOU+G7ueG6tMSo4buU4bq6PuG6tEsjReG6tFDhu5TFqFPhu5jhurThu5jhu5ZFU+G6tCjhurjhurTEqOG6vOG6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2w41T4bq0S0gj4bq04buY4buWIUXhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurQo4bq44bq04bqvVOG7tuG7luG7uOG6tOG7leG7skXhu7jhu7hQPuG6tFDhu5TFqFPhu5jhurRL4buuU+G6tEDhu5QjSVPhurTEqOG7lOG7ouG6tFJFU+G7mOG6tHvhurRT4buY4buU4bueReG6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tFLhurjhurTEqMOaU+G6tFJFU+G7mOG6tHvhurRT4buY4buU4bueReG6tMSo4buUxqBT4buU4bq0QOG7tuG7nOG6tOG7tkhA4bq0UVZTQeG6tOG6s8agxKjhu5ThurRA4buUR1PhurThuq/hu6rhurRA4bu2P1lT4buY4bq0U+G7mFThurrhu5bhurThu5jhu5ZFVOG6tGci4bq04bq5TFPhu7Y+4bq04buF4buW4bu44bu44buWU+G7mEzhu7bhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurRA4buUIz7hu4xA4bq04buy4buUJcSo4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEDhu5Thu5bhurRLSCNB4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tMSo4buU4bui4bq0S+G7qFPhu5jhurR74bq04bu4RSPhurRQ4buU4buW4bq0Sz9YxKjhurRLw4nhu7LhurQ6U+G7mOG6tD7DkiPhurTEqEkj4bq0KOG7juG6tEDhu5bhu45T4bq0QOG7lD9ZU+G7mEHhurThu4Xhu5bhu7jhu7jhu5ZT4buYTOG7tuG6tFDhu5Thu5bhurRLVeG6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tEDhu5TFqFPhu5jhurThu7QjReG6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7iOG6ulPhurQt4bq04buy4buUVVPhu5jhurQo4buWw5JT4bq0U+G7sOG7luG6tEDhu5bhu4xT4buY4bq0U+G7mD9X4buW4bq0IFPhu5ThurThurdFKOG7lkrhurRl4bu2VOG7uEDhurQt4bq0U+G7lFfhurRA4bu24buWw5Uj4bq04buy4buUPeG6tCBT4buU4bq04buDRVJM4bu44bq04buVUUVATOG7tuG6tOG7mOG7lj3hu7LhurRLw51B4bq04buVRSPhurTEqCPhu6rEqOG6tEvhu5bDlVPhurRA4buUVOG6uuG7luG6tMSoKkXhurThu5VRRUBM4bu24bu54bq04buIRVPhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurRLw4rhurRTR1Phu5jhurRA4buW4buOU+G6tEDhu5Q/WVPhu5jhurRRw5JT4bq04buYSOG7suG6tEvFqOG7luG7ueG6tFPhu5ThurjhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurRLP1jEqOG6tOG6puG6rOG6pEHDgsOCw4LhurRLxahRReG6tMOA4buYSOG7suG6tOG6pELhuqrhurRRSVPhurTEqFRT4bq04bu4xq/hurRS4bq44bq04buV4buyReG7uOG7uFA+4bq0U+G7lMONU+G6tEs/WMSo4bq0UOG7lOG7luG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tFFJU+G6tEDhu7Y/VsSo4bqg4bq0KOG6uOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEDhu5QjReG6tEs/WMSo4bq04bqkQkRBw4LDgsOC4bq0S8WoUUVB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7heG7lOG7luG6tEvhu4xT4bq04buZTD5Q4bugRSjhu5ZQ4bq04bq7xKhMUUVTSuG7ueG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurTEqMOaU+G6tFHhurhS4bq0UOG7lFXhurThu4hFU+G6tEDhu7DhurTEqOG7lDrEqOG6tOG7iOG7hlPhu5jhurTEqMOJxKjhu5ThurRLP0XhurThu7ZF4bq0U+G7lCFT4buY4bq0PsOSI+G6tMSoSSPhurRQ4buU4buAQOG6tFDhu5RM4bq0U+G7lD/hurRLw5rhu5bhurRL4buw4buW4bq0S+G7nEXhurRL4buWw5RS4bq0QOG7lOG7luG6tEtII+G6tEA74bq04bq7xKhMUUVTSuG6tOG7uEVT4buY4bq0aEVS4bq04buXP+G7ueG6tEvhu5bhu44j4bq0UOG7lsOVU+G6tCjhu47hurThu4jhurhT4bu54bq04buY4buU4buM4bu54bq04buI4bq4U+G6tMSoV+G7ueG6tMOJU+G7lOG6tOG7uMOJU+G7mOG6tCjhurjhurRQ4buUVOG6vFPhu5jhurTEqMOJxKjhu5ThurTEqOG7lOG7rOG6tFPhu5jhu6jhu5bhurQoVuG7luG6tOG7uEdT4bq0UOG7lEgjQUFB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg8O6w4lT4bq0QOG7lDrhurRT4buUSEDhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0xKhV4bq0KE/hurRA4buUV+G6tOG7ruG6tCjhurjhurThu5Xhu7JF4bu44bu4UD7hurRA4buU4buAU+G7mEHhurRo4buY4bq4PuG6tOG7lMWoUuG6tOG7uEUj4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tOG7iOG7nOG6tDwu4bq0QOG7lCNF4bq0UOG7lOG7luG6tCjhu5bhurThu7Lhu5ThurpS4bq0U+G7quG7luG6tOG7tCM+QeG6tOG6puKAk8OC4bq0xKjhu5RU4bq04buV4buyReG7uOG7uFA+QeG6tGfDmeG7luG6tFPhu5g/V+G7luG6tFPhu5jhu5Thu57hurRQfeG6tEDhu5Qq4bq0U+G7mD9X4buW4bq0ZyLhurThu7jDk+G6tOG7tlfhu5bhurThurvEqExRRVNK4bq0QOG7tlRT4buY4bq0U+G7rOG7luG6tEAq4buW4bq0U+G7lCXEqEHhurThu4Xhu5bhu7jhu7jhu5ZT4buYTOG7tuG6tOG7uEUj4bq0S1XhurThu7Lhu5Thurzhu5bhurThu5jDmeG7luG6tEvhu5bDlVPhu7nhurRA4buUPcSo4bq04buY4buWJcSo4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tkHhurTDuuG6uOG6tOG7tuG7qOG7luG7ueG6tFPhu5jhurg+4bq0QOG7lDrhurThu4hF4bu54bq0xahT4buY4bq0QOG7tlnhurRR4bq64buW4bq0S8OU4bq0SuG7quG7luG6tOKAnEDhu7bDjVPhurRSP0XhurThu4hUUuKAneG6tEDhu7bDklPhurTigJzhu7Lhu5TDiVThurRL4bq44buW4bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWo4oCdQeG6tOG7lzvhurThu5TFqFLhurRLVeG7ueG6tOG7leG7skXhu7jhu7hQPuG6tMSo4buU4bui4bq0QOG7lOG7gFPhu5jhurRLP1jEqOG6tEDhu5TDklLhurRLPVPhu5jhurRS4buqQOG6tCjDiVNB4bq04bqxw5pT4bq0UeG6uuG7luG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tOG6pMSQ4bq0KMOJU+G7ueG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRA4buU4buAU+G7mOG6tEPhu7nhurRA4buUI0XhurRS4buqQOG6tCjhurjhurThu5TDmkXhurThuqThuqThurQow4lT4bu54bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tEDhu5Thu4BT4buY4bq0KFbhu5bhurRL4buWw5RS4bq04bu4xq/hurThuqThuqbhu7nhuqrhurThu7hU4bq0KFbhu5bhurRE4bu54bqq4bq0KOG6uOG6tEDhu7ZZ4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurQoI0XhurTEqFfhurRSVuG7luG6tMSoKkXhurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7lkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tOG7uOG7tsSoduG6si8vxKhKU0Hhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL0pM4bu4UEBU4buyL1NMKeG7uC/huqbhuqzhuqThuqwv4bqm4bqkQ0rhuqbhuqThuqTDguG6pOG6rOG6pkDhuqxDQ+G6plHhuqxB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG7l+G7tsONU+G6tMSoV+G6tCgjReG6tFDhu5ZT4buU4bq0S+G7lsOUU+G6tOG7mOG7liFF4bq04bqm4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5bhurTEqCpF4bq0UH3hurRA4buUKuG6tFHDjeG7suG6tErhu5zhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg2Xhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRA4bu2w5JT4bq04buI4buaReG6tEDhurrhu7LhurTEqOG7lMag4bq04bqx4buUTOG7uOG7uOG6tOG7tkwo4buWTCnhurTDgEtFU+G7mOG6tOG7uCM+4bq0U+G7mOG7lOG7nuG6tEDhu7Y/VsSo4bq0UOG7lOG7luG6tEAjU+G7mOG6tOG7tkXhurRLw5pT4bq0QOG7lMag4bq04bq5w40j4bq0UOG7llPhu5ThurRL4buWw5RT4bqgQeG6tOG6r8OSU+G6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tFHhurjhurThu4jhu5bDklPhurThu4jhurxT4bq0KMOJU+G6tEtII+G6tEDhu5Thu4zhurRQXeG6tEpU4bq0xKjhu5TGoFPhu5ThurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq04buY4buU4buW4bq0xKjhu5RN4buyQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu4Xhu5Thu5bhurRT4buUw41T4bq04buY4buW4bq84buW4bu54bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tOG7iFXEqOG6tEDhu5bhu45T4bq0QOG7lD9ZU+G7mOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tOG7suG7lFRT4buY4bq04buI4bua4bq04bu2ReG6tEvhu4xS4bq0QOG7tj9WxKjhurRS4buCQOG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq0U+G7mD9X4buW4bu54bq04buU4bq4U+G7lOG6tEvhu6pT4buY4bq0UcON4buy4bq0SuG7nOG6tFPhurg+4bq0UOG7lOG7luG7jFPhurRKP+G6tFEjw41T4bq0ZyLhurThu4hIQOG6tOG7iOG7mlPhu5RB4bq0aOG7lD9T4buY4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0QOG7lOG7gFPhu5jhurRT4bq4PuG6tEs/WMSo4bq0PExS4bq0U+G7lD/hurTEqOG7lOG7luG7jFPhurRA4buU4buAU+G7mOG6tMSoKkXhurRnIuG6tFPhu5hFPuG6tFnhurRR4bueU+G7lOG6tCgsxKjhurRS4bq44bq0UUcj4bq0U0U+4bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWo4bq0Sz9YxKjhurQ8TFLhurRR4bq44bq04oCc4buISEDhurRQ4buU4bq84bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq04buI4bq64buW4oCd4bu54bq0U8OSU+G6tMWoU+G7mOG6tCjhu4pT4bq0Sz9YxKjhurRLVVPhurRA4buW4buM4buy4bq0U+G7lD/hurRT4buYP1fhu5bhurThu5QkU+G7mOG6tFDhu5Thu5bhurQo4buO4bq0Uz9WxKhB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2jhu5gjPsOSU+G6tFPhu5RHU+G6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRLP0XhurThu7ZF4bq0PsOSI+G6tMSoSSPhurRA4buW4buOU+G6tEDhu5Q/WVPhu5jhurTEqEVU4bq0xKhV4bq0UcOT4bq0SlThurTFqFPhu5jhurTEqOG7lOG7ouG6tFPhu5TDjVPhurRLP1jEqOG6tOG6qMOCw4LhurRLxahRReG6tMSo4buUVOG6tELhurRAI0lT4bq0UeG6uFLhurQo4buWw5XEqOG6tMSow41A4bq0USzEqOG6tEDhurrhu5bhurThu5jhu5bhurzhu5bhurThurtTQEzhu7Z6VFNFUeG6tFPhur5S4bq04bqkxJDhuqpEQeG6tGpT4buY4bq0U1Xhu5bhurTigJxS4bus4buW4bq0KMOJU+G6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0UuG7qkDhurThu4jhurjhu5bhurRA4buU4buW4bq0SuG6uOG7luG6tOG6quG6tEDhu5bhu4xT4buY4oCd4bu54bq0KOG6uOG6tEvhu5bhu44j4bq0S1XhurRR4bq4UuG6tMSo4buUVOG6tMWoU+G7mOG6tMSo4buUw4lT4bq0U+G6vFNB4bq0Zj3EqOG6tEtV4bq0xahT4buY4bq0S8OK4bq0UeG6uOG6tFLhu6pA4bq0S+G6uuG7luG6tFDhu5bDlVPhurRAP1ZT4buY4bq04bu0I8avxKjhurRA4buM4bu54bq0KOG6uOG6tEsq4bq0QD/hurTEqMOJxKjhu5ThurRA4buURVLhurRKLOG6tMOp4buW4bq84buW4bq0KMWo4bq0S+G7nMSo4buU4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5ZB4bq0aOG7lD9T4buY4bq0xahT4buY4bq0QCzhurThu5Thu6Thu5bhurRR4bq4UuG6tEDhu5Thu4zhurRT4bq4VOG6tEvDlOG6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tFDhu5bhu4xS4bq04bu4xq9T4buY4bq04buI4buGU+G7mOG6tFPhu5jhu5Thu47hurTEqOG7lOG7ruG7luG6tMSoV0HhurRo4buYVOG6uuG7luG6tEDhu7Y74bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWo4bq04oCT4bq0U+G7ruG7luG6tMSow4nEqOG6tFB94bq0QOG7lCrhurRLP1jEqOG6tFPhu5ThurjhurRTP1bEqOG6tOG7lOG7rOG6tEDhu7ZY4bq04bu2SEDhurRLST7hurRLKuG7ueG6tEDhu5Thu5rhurRQ4buUxahT4buY4bq0xKhV4bq0UH3hurRA4buUKuG6tFPhurhU4bq0xKhV4bq0QOG7lMOU4bq0UOG7luG7jFLhurRLKuG6tOG7uMavU+G7mOG6tFPhu5RX4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0QOG7lOG7gFPhu5jhurRA4bq64buW4bq0xKjDicSo4bq04buY4buW4bq84buW4bq0S0gjQeG6tOG6ucOZ4bq04buy4buU4bq84buW4bq0UeG6uFLhurRA4buUw5JS4bq0xKjDicSo4bq0xKjFqFPhu5jhurQo4buWw5XEqOG6tFDhu5TDicSo4bq0U+G7lD/hurRK4bq6PuG6tMSoV+G7ueG6tEDhu5Thu5bhurRLSCPhurThu4jhu5bDlCPhurRK4buW4buQU+G7ueG6tOG7iMOJU+G6tMSow4nEqOG6tOG7iOG7quG6tMSoV+G7ueG6tCjhu5bhu4xA4bq04buI4bq44buW4bq0xKjhu5RU4bq0xKjDicSo4bq0QOG6uuG7suG6tMSo4buUxqDhurTEqFfhurRLw5ThurRQ4buW4buMUuG6tEDhu5TDklLhurRA4buUI+G6tFPhu5TDjeG7skHhurTDulbhu5bhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bu54bq0S1XhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurTEqCPhu6rEqOG6tOG7uMavU+G7mOG6tOG7iEjhu7LhurThu4jDklPhu5TDgeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqJMUsOD4bqi4bu4QOG7tlRT4buYw4Phu4Vd4bq0USXEqOG6tOG7lOG7luG6tOG7lCEj4bq0w4nhu7LhurRL4bq8VOG6tMSo4bq84bq0KOG7juG6tFLhu4JA4bq0QOG7tiM+4buOU+G6tEDhu5TFqFPhu5jhuqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIvTFLDg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurHhu5RFU1NMUeG6tOG6pOG6rOG7ueG6tFDDklPhu5ThurRA4bu2Iz7hu45T4bq04buU4buaU+G7lOG6tFPhu5ThurjhurRTP1bEqOG6tMSoKkXhurThurlUReG6tOG7hX3hu7nhurRAO1Phu5jhurRL4bq6QOG6tEs/WMSo4bq04bu4xq/hurRRP1hT4buY4bq0UOG7lMOJU+G6tOG7mOG7luG6vOG6tFBd4bq0USXEqOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uC7hurTEqCpF4bq0UuG7mlPhu5ThurQt4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOG7suG7lOG6vOG7luG6tCjhu5rhurRA4bu2Iz7hu45T4bq0QOG7tsONU+G6tOG7iFVT4buY4bq0xKjhu5Thurg+4bq0U+G6uFThurRLVeG7ueG6tCjGr1PhurRR4bq44bq0UsWoU+G6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tCgjReG6tFnhurRnIuG7ueG6tFLhurjhurQoVuG7luG6tFFU4bq6QOG6tOG7suG7lFVT4buY4bq04bu4LOG6tOG7iCPhu7Dhu5bhurTEqOG7lOG7luG7jiPhurRA4buUw4lT4buY4bq0Q+G6tFPhur5S4bq04bqkxJBD4bqm4bu14bq0U+G7mD9X4buW4bq0QEXhurRL4buMUuG6tEs/WMSo4bq04buU4buuU+G6tFLhu6pA4bq0QOG7tuG7lsOVI+G6tFDhu5TDiVPhurThu5jhu5bhurzhurThu7Lhu5TDiUDhurThu7jGr0DhurThu7Lhu5TDiUDhurThu7ZNQOG6tEDhu5RMVOG6tErhu6bhu5bhurQoT1PhurQoTlPhurThu5RF4buW4bq0U+G7lEdT4bq0KMONQOG7ueG6tOG7lEXhu5bhurRT4buYP1fhu5bhurRT4bq4PuG6tEDhu5TDjVLhurTEqOG7lMag4bq0U+G7mOG7qOG7luG6tOG7mElT4bq0U+G7lD/hurThu4hIQOG6tEvhu6pT4buY4bq0LeG6tOG7lMOZ4bq0xKjhu5Thu67hu5bhurTEqFfhurQoI0XDgeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu4Xhu5TFqFPhu5jhurTEqOG7lOG7ouG6tEDhu7Y/VsSo4bq0xKjDicSo4bq0UuG6uFPhurThurxT4buU4bq0U+G7lOG7pOG7ueG6tFLhurjhurRA4buUTFThurTEqMOJxKjhurThu7Lhu5RVU+G7mOG6tCjhu5bDklPhurRAPUXhurThu7ZF4bq0UOG7lOG7gOG7suG6tMSow4nEqOG6tOG7tCPDiVPhurThu4hF4bu24bq0xKgqReG6tEDhu5ThurhT4buU4bq04buy4buUxq/hurRoTCnhurThu6dU4bu2UOG6tEDhu5Thu5rhurTEqOG7lOG7ouG6tMSoVeG6tOG6rOG6tFPhu5ThurjhurThu5ThurhT4buY4bq04buIw41A4bq0UMOSU+G7lOG6tEDhu7YjPuG7jlPhurRA4bu2w41T4bq0S0gj4bq04buIVVPhu5jhurTEqOG7lOG6uD7hurTEqCpF4bq0aEwp4bq04bunVOG7tlDhurRnTEDhu7jhu7nhurRA4bu2VFPhu5jhurRQ4buU4buW4bq0UOG7lMOJU+G6tOG7mOG7luG6vOG6tOG6pEThurThu7Qjw4lT4bq04buIReG7tuG6tEvDlOG6tFPhu5gj4buq4buW4bq0KOG6uuG7luG6tOG7iOG7lkXhurQo4bua4bq0xKjhu5Thur5S4bq0xKjhu5Q94bq0QOG7lExU4bq0SuG7puG7luG6tMSoV+G6tCgjRUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqx4buUP0XhurThu5Thu4xA4bu14bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tFPhurg+4bq0xKgmU+G7mOG6tFHhurjhurRL4buiU+G7lOG6tEvhu5bDlFLhurTEqCpF4bq0xKgj4buqxKjhurQow41T4bq0S+G7qlPhu5jhurRA4bu2RVPhu5ThurTEqC7hurTEqCpF4bq0QOG7sFPhu5jhurRA4buUxq9T4buY4bq0Sz/hu65T4buY4bq0U+G7lOG7lsOVUuG6tOG7meG7lsSo4buUReG7tkrhurRo4buWPFRT4bq0KOG6uOG6tEvGr+G7luG6tEDhu5Qq4bq0xKgsxKjhurThu5jhu4BA4bq0UeG6uOG6tMOpTFThu7bhu5hM4bq0Z8Sow6lUKEzhu7ZTQeG6tOG7heG7lOG7luG6tOG6seG7lEVTU0xR4bq04bqk4bqs4bq0SjtT4buY4bq0QOG7tiM+4buOU+G6tEDhu7bDjVPhurRLSCPhurRLw5ThurRLP0XhurThu4jDiVThurTEqMOJVOG6tCjhu47hurRL4bq64buW4bq04buU4buq4buW4bq04bqz4bq8U+G7mOG6tOG6t0dT4bq0xKjhu5Qq4bu54bq0UcON4buy4bq0QDrEqOG6tMSoVeG6tOG7lOG6uFPhu5jhurRA4bu24bq+UuG6tMSoI+G7qsSo4bq0S+G7lsOVU+G6tEDhu5RU4bq64buW4bq0xKgqReG6tMSow4nEqOG6tFDhu5TDiVPhurThu5jhu5bhurzhurThu7Lhu5Thu4pT4bq0U+G7quG6tOG7mMOZ4buW4bq0S+G7jFPhu7nhurRA4buUw41S4bq0xKjhu5TGoOG6tMSoVeG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpU4bq64bq0KMOJxKjhurThu7g9U+G7mOG6tEvhu4xT4bq04oCcPC7hurRRe+KAneG6tFPhu5ThurjhurRL4bq44buW4bq0U+G7jCPhurRQ4buUxahT4buY4bq04bu0I0U+4bq0UeG6uuG7luG6tEDhu7bDjVPhurTEqFfhurQoI0XhurThu5jhu5YhReG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurQo4bq44bq04buV4buyReG7uOG7uFA+4bq0U+G7mEU+4bq0UcON4buy4bq0QDrEqEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqx4buUw41S4bq04buU4buuU+G6tCjhurjhurTGoEDhurTigJxSw4kj4bq0UkzigJ3hurThu5Thu65T4bq0U+G7mD9X4buW4bq0ZyLhu7nhurRT4buUP1Phu5jhurRL4bq44buW4bq04bqv4bqv4bqx4bq0xKgmU+G7mOG6tFPhu5RFU+G7lOG6tMSo4buUVVPhu5jhurRA4buU4buW4buMQOG6tFHDjeG7suG6tFLhu6pA4bq0xKjhu5Q/4buuU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0xKhX4bq0KCNF4bq04buU4bq4U+G7mOG6tEAjSVPhu7nhurRLP1jEqOG6tOG7lOG6uFPhu5jhurRA4bu24buWw5Uj4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QOG7lExU4bq0SuG7puG7lkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bq64buW4bq0w6lMU0woReG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFLDmeG7luG6tOG7mOG7llfhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRRRVThurRZ4bq0UuG7qkDhurThu5Thu6rhu5bhurRT4buY4buU4buc4bq0KOG7juG6tMSoOiPhurRA4bu2WOG6tEDhu5Thu5bDklPhurRAReG7luG7ueG6tMSow4nEqOG6tFPhu5ThurjhurRT4buYVOG6uuG7luG6tOG7mOG7lkVU4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSoVeG6tMSo4buUKuG6tEvhu47hurRT4bq4VOG6tFDhu5TDicSo4bq0U+G7mFThurjhu5bhurTEqMOJxKjhurRTP1bEqOG6tMSoV+G6tCg7ReG6tErhu5bhu5BT4bq04bu2ReG6tEDhu7bFqFPhu5jhurRSSD7hurThu7Lhu5Q9QOG6tMSoI8av4buWQeG6tOG6sVfhurQoI0XhurTEqCZT4buY4bq0PCNIQOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEDhu7bDklPhurRA4bu2RVPhu5jhurRT4buUSEDhurTEqCpF4bq0Ukg+4bq0QFfhurThu4jDiVThurTGoEDhurRAw5JT4bq0QCPhu7Dhu5bhurRT4buUP+G6tFPhu5TDjUDhurRA4bu24buaU+G7lOG6tOG6r0VT4buYUUVKTOG7uOG7lOG6tGnhu4jhu7hM4bu2KEzhu7bhurThu5RU4buCxKjhurRAV+G6tCBRLSDhu5Thu7ZFUuG6tMSoKkXhurQg4buW4bq04bqxw43hu7JB4bq0w7XhurRLSEDhurQg4bu24buYTFNA4buWU0Xhu7nhurRTVeG6tEDhu5TGr1Phu5jhurRA4bu24buc4bq0QOG7tkVT4buY4bq0U+G7lEhA4bq0xKgqReG6tEBX4bq04buIw4lU4bq04bqxUUXhu7bGoFPhurRZ4bq04bqvI0xTVOG7uOG6tCDhu5bhu7ZM4bu44bq04buUReG7luG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRR4buW4buOU+G6tCjhurjhurTEqOG7lOG7ouG6tMSo4buU4bucI+G6tFEj4bq0UlfhurThu4hZ4buW4bq0UuG7qkDhurQoJeG6tEDhu5ThurxS4bq04bu4w4lA4bq0QCThurRT4buUR1PhurTEqOG7lMagU+G7lOG6tEDhu7bhu5xB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G6uuG7luG6tOG7uEVU4bq04bu44buWU+G7lOG6tOG7tkXhurTEqOG7rlPhurThu7jGr0DhurTEqFfhurQoI0XhurRAVOG6uFPhurTEqEkj4bq0U+G6uD7hu7PhurThu5fhu7ZUU+G7mOG6tFDhu5Thu5bhurTEqCPhu6rEqOG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tEDhu7ZFU+G7lOG6tFnhurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6tEtFU+G7mOG6tEvhu5bhurQo4bq4VOG6tOG7suG7lElT4bq0UOG7jEDhurRQ4bucxKjhu5ThurRAxqBT4buU4bq0KOG6uOG6tEDhu5Q/V1Phu5jhurRR4bq44bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tFNVU+G7mOG6tFPhu5RIQOG6tMSoKkXhurRA4bu2Iz7hu45T4bq0QOG7lMWoU+G7mMOB4bq04bqx4buU4bui4bq04bu4w4kj4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tEDhu7Y/VsSo4bq0S1Xhu7nhurTDuuG7lsOVU+G6tGjhu5jhu5Thu5bDklPhurTEqDoj4bq04bqx4buU4buW4buMU+G6tFE/WMSo4bq04buTI8avxKjhurRA4buM4bq0w4Dhurvhurvhu5Xhu5XhuqDhurRA4bu2VFPhu5jhurThu4jDiVThurTEqMOJVOG6tEDhu5Q/V1Phu5jhurRT4buWw5JT4bq0S8OK4bq04buYw5nhu5bhurRT4bq+UuG6tOG6pMSQQ+G6pOG6tFHhurjhurTigJxT4bq+UuG6tOG7iOG6vFPhurRR4buO4oCd4bq0LeG6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0U+G6vlLhurThuqTEkOG6qEPhurThu7hFI+G6tOG7l+G7lOG7jOG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tOG6puG6tEvDiVPhu5ThurRKSCPhurThu5jhu5ZF4buW4bq0S1ThurpT4bq0Ulbhu5bhurTEqCpF4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5ZB4bq0w7rhurjhurRLPVPhu5jhurRA4buU4buM4bu54bq0xKjhu5Thu6LhurRS4buqQOG6tFPhur5S4bq04bu4RSPhurThurvhurvhu5Xhu5XhurRAIz7DklPhurThu4jGr+G6tOG6seG7lOG7luG7jFPhurRA4bu2RVPhu5ThurRm4bq6U+G7lOG6tFDhu4xA4bq0QOG7lD3EqEHhurRo4buU4bq44bq04bu4LuG6tOG7lMOZxKjhurThu5VFUiNMUeG6tOG6uSNTQOG7llPhu5hAVFPhurRTVeG7luG6tFLhu6pA4bq0xKjDicSo4buU4bq0KOG6vlPhurQoT+G7teG6tOKAnOG6r0kj4bq0QOG7tlfhu5bhurRLxahT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7nEDhurThu7Lhu5Thu5bhurTEqOG7ruG6tMSo4buUWeG6tMSow4nEqOG6tFPhu5ThurjhurRT4buYVOG6uuG7luG6tOG7mOG7lkVU4bq04buIRT7hurRL4buMU+G6tFPhu5QhU+G7mOG6tMSoI+G7qsSo4bq0S+G6uFLhurThu7Lhu5TDiVPhu7nhurQo4bq44bq04buISSPhurRQ4buUxahT4buY4bq0UOG7lMag4bq0QD/hu67hu5bhurRR4bq4U+G7lOG6tMSoKkXhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRA4bu2O+G6tCgm4bq0UOG7lMag4bq0S0xS4bq0UeG6uuG7luG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq04buUOkXhurThu5ROU+KAnUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODw7rhurhU4bq0QOG7lFfhu5bhurRL4buWw5RS4bq0S1Xhu7nhurRo4buYVOG6uuG7luG6tEDhu7Y/WVPhu5jhurRnIuG6tOG6uUxT4bu2PuG6tOG7heG7luG7uOG7uOG7llPhu5hM4bu24bq0S0VT4buY4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq04buUVOG6ukDhurRL4buqU+G7mOG6tFPhu5hU4bq64buW4bq04buY4buWRVThurTEqFRT4bq0QOG7lFThu5bhurRQ4buUxahT4buY4bq0U+G7mDtT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7ouG6tMSoKkXhurRS4buaU+G7lEHhurRo4buWPFRT4bq0QOG7lCzEqOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tMSo4buUIz7hu4xT4bq0QOG7lOG6vlLhurTEqEjhu7LhurRT4buU4bq44bq0Uz9WxKjhurRSRVPhu5jhurRAxqBT4buU4bq04buIP1bEqOG6tFPhu5hU4buCQOG6tEBW4buW4bq04bqv4buAxKjhurThu4Xhu5ZT4buU4bu54bq0KOG6uOG6tCjhurhU4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tOG6quG6tMSoJFPhu5jhurRT4bq+UuG7ueG6tMWoU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0ZkxUU+G7lkrhurThuq/hu7ZMeuG7lFNMKOG6tEDhu5bhu4zhu7JB4bq0aOG7lD9T4buY4bq0QFfhurThu4jDiVThurQgU+G7lOG6tOG7l+G7lEzhurTDqSNF4bu2SuG7lkVT4bq0UeG6uuG7luG6tFLFqOG6tEDhurzhurTEqCPhu6rEqOG6tEvhurhS4bq0S+G6ulThurRA4buUP1hT4buY4bq0S+G7olPhu5ThurRT4bq4PuG6tChW4buW4bq0SsOaU+G7mOG6tMSo4buUIeG6tEvDjVLhu7XhurTigJzhurM/ReG6tEs/WMSo4bq0aOG7ljxUU+G6tCjhurjhurThuq/hu7ZMeuG7lFNMKOG6tFHhurrhu5bhurQoVuG7luG6tFPhu5RFI+G6tMSo4buU4bui4bq0UeG6uOG6tEDhu7bDmuG6tEDhu7ZP4bq0xKhUU+G6tOG7uFThurQoVuG7luG6tMSoI+G7qsSo4bq0S0gj4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0S+G7olPhu5ThurTEqEVU4bq04buY4buWIUXhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0KOG6uOG6tOG7leG7skXhu7jhu7hQPuKAnUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqxw4nhu5bhurThu5jhu5bDmVPhu5jhurThu5Thu6jhurThu5RZ4buW4bq0xKg/V1Phu5jhurRL4buWw5Uj4bq0xKgqReG6tFPhu5ThurjhurThu4jhu5pT4buU4bq0USPDjVPhurRT4buYP1fhu5bhurQgU+G7lOG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurQoT+G6tOG7iEhA4bq04buUWOG7suG6tFF7QeG6tOG6r1nhu5bhurQo4bua4bq0xKjhu65T4bq04bu4xq9A4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0UUVT4bq04bu24buqU+G7mOG6tEDhu7bDklPhurRAVOG6uFPhurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG6tEvhu4xT4bq0QDvhurRS4buqQOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tEtII+G6tEojPuG6tFPhu5RIQOG6tEs/WMSo4bq0QOG7sOG6tMSo4buUOsSo4bq0QOG6uuG7luG6tOG7mUw+UOG7oEUoxqBQ4bq0QOG7tlRT4buY4bq04buUReG7luG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRSJEXhurThurnDqOG6tFPhur5S4bq04bqkxJBD4bqmQeG6tOG6scOJxKjhurQow4lT4bq0S0gj4bq04buY4buWIUXhurRL4bq64buW4bq0UOG7lsOVU+G6tEA/VlPhu5jhurThuq9U4bu24buW4bu44bq04buV4buyReG7uOG7uFDhu5bhurQo4bq44bq0S8av4buW4bq0QOG7lCrhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRLw4rhurQo4buW4buMQOG6tFPDklPhurRR4bucxKjhu5ThurThu7gu4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0LeG6tCjhurjhurQo4buKU+G6tMSow5pT4bq04buUSOG7suG6tErhu4pT4bq0xKjhu5RU4bq0S+G7jFPhurRAw41T4bq0U+G7mOG6uD7hurRTRT5B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg8O14bq0UuG7qkDhurThu4jDklPhurTEqCpF4bq04buI4bq4U+G6tMSoV+G6tFHhurjhurRT4buYP1fhu5bhurRnIuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhu7nhurThu4jDklPhurRLxq/hu5bhurRK4buWw5VT4bq0UeG6uOG6tEs/4buuU+G7mOG6tFDhu5ZS4bq0KMWo4bq0S+G7nMSo4buU4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5bhurThu5Xhu7JF4bu44bu4UD7hurRT4buYP1fhu5bhurRm4buWw5JT4bq04bulxahB4bq04bqz4buqQOG6tFPhu5Thu5bDklPhurThu7Qjxq/EqOG6tEDhu5zEqOG7lOG6tMSoKkXhurThu5RF4buW4bq04buy4buUTOG6tFDhu5Thu5bhu4xT4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0QOG7tlnhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tFLhu6pA4bq0KCbhurRQ4buUxqDhu7nhurRS4buqQOG6tOG7suG7lE3hu7LhurThu7QjPuG6tMSo4buU4buW4buMI+G6tDxMUuG6tOG7lMOV4bq0QOG7lMavU+G7mOG6tFPhurhU4bq0KD9YQOG6tEDhu7bhu6rhu5bhurThu5Thu65T4bq04buUw5XhurRA4buUxq9T4buY4bq0UOG7lkVB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7hcOU4bq0QDvhurRQ4buU4buW4bq04buX4buU4buM4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0UOG7jEDhurRA4buUPcSo4bu54bq0U+G7lOG6uOG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tMSoV+G6tCgjReG6tEDhu5Thu4zhurThu5jhu5ZW4buW4bq0USPFqFPhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurTEqMWoU+G7mOG6tEpHU+G6tGbhu5bDklPhurThu6XFqEHhurThu5fhu5RMVOG6tEvhurrhu5bhurRQ4buWw5VT4bq0QD9WU+G7mOG6tMSoV+G6tCgjReG6tGdF4bu2UOG6tOG7l0Xhu5ZSRVNUKOG7ueG6tOKAnMSoxahT4buY4bq0QMOJxKjhurRAIz7DklPhurRA4bu2Iz7hu45T4bq0SixF4bq0QOG7tsOSU+G6tOG7iEXhurRA4bu2JeG6tMSo4buqQOG6tMSo4buUxqBT4buU4bu14bq0xKhX4bq0KCNF4bu54bq0POG7luG7jMSo4bq0KOG6uOG6tOG7iEVRUUxAQeG6tOG7l+G7tlRT4buY4bq0xKjhurzhurThu4hF4bq0UeG7nlPhu5ThurQoLMSo4bu54bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWo4bq0S8OK4bq0xKjhu5RU4bq0QOG7lEg+4bq04buUw5nhurQoP1hA4bq0PEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mOG6tOG7l0c+4oCdQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhu5RMVOG6tHvhurRLVeG7ueG6tGXhu5bhu7jhu5RM4bu24bq0KOG6uOG6tOG7leG7skXhu7jhu7hQPuG6tFHhurjhurTEqOG7lOG7luG7jFPhurThu4jhu5ZT4buU4bq0QOG7tlRT4buY4bq04bqx4buU4buW4buMU+G6tEDhu7ZFU+G7lOG6tGbhurpT4buU4bq0w4BA4buULMSo4bq0QOG7jOG6tEvDiuG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqMOaU+G6tEDhu6hT4bq0QOG6uuG7luG6oEHhurTDuuG6uOG6tFnhurThu5lMPlDhu6BFKOG7llDhurTDgEDhu5Qq4bq0S8Wo4bq04bq7xKhMUUVTSuG6oOG7ueG6tOG7suG7lD/hu65T4buY4bq04buXRz7hurRLw4rhurTEqOG7lOG7luG7jFPhurRA4buU4buAU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG7ueG6tFLhu6pA4bq0UE/hurRRw43hu7LhurRK4buc4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UeG6uFPhu5jhurTEqFfhurQoI0Xhu7nhurThu7QjReG6tMSow4nEqOG7lOG6tOG7lOG6uFPhu5ThurQ8LuG6tFB94bq04bu0I8OJ4buW4bq0xKgqReG6tFLhu5pT4buU4bq0S8OK4bq04buYRz7hurThu7ZF4bq0UuG7qkDhurTEqCPhu6rEqOG6tMSo4buU4buW4buMU+G6tMSoR1PhurRTw4pUQeG6tMOp4buW4bq84buW4bq0xKhX4bq0U+G6uD7hurQo4buO4bq04bu4RSPhurRLP1jEqOG6tEDhu5Qjw41A4bq0UeG6uuG7luG6tMSo4buU4buW4bq0QOG7luG7jEDhurRA4bu2VFPhu5jhurThu7jDicSo4buU4bq0xKgqReG6tOG7iOG7quG6tEvFqOG7luG6tEDDicSo4bq04buY4buW4bq84bq04bq3RSjhu5ZK4bq04bq1SlJUU0rhu7jhurQo4bq44bq04buDVOG7lFPhurThurXhu5ZK4buWU1Qp4bq0KFbhu5bhurRT4buUIVPhu5jhurRAxqBT4buU4bq0QDvhurTGoEDhurRT4buYw5lA4bq0U+G7mOG6uFThurRQ4buU4buW4bq0UuG7lsOSI+G6tEDhurzhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bu14bq0QEdS4bq0UXvhurThu7Lhu5Q6xKjhurRA4bq64buy4bu54bq0UVThurpT4bq0QOG7lElT4bq0UOG7llPhu5Thu7nhurThu5Q/U+G7mOG6tMSo4bq8UuG6tOG7iMOVU+G7lOG6tOG7lFThurpTQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4NoTCnhu7gpTExQ4bq0UsWo4bq0QOG6vOG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRR4bq44bq04oCc4bu4LOG6tOG7suG7lEXhurRA4bu24buqU+G6tOG7lOG7rFPhurRRVOG6ulPhurThu5jhu5YhReG6tFDhu5bDkiPhurRT4buY4bq6VOG7ueG6tFNUU+G6tFNWQOG7ueG6tOG7lFRFU+G7mOG6tEA/WVPhu5jhurQo4bq44bq0U+G7lOG6uj7hurTEqOG6vFLhurThu7Qjw4nhurRL4buq4oCdQeG6tOG6r+G6vFPhurRA4buUR1PhurRT4buYP1fhu5bhurRnIuG6tMSoJlPhu5jhurTEqOG7lOG7hFPhu5jhurQ/ReG6tOKAnEvhurrhu5bhurRK4buWw5VT4oCd4bq0xKgqReG6tFLhu5pT4buUQeG6tGfhu6pA4bq0S+G7qsSo4bq04buY4buW4bq84bq0ZyLhurQo4buW4buMQOG6tEvhu4xT4bq0QFfhurTDuUXhu7jhu5Thu5ZT4buYQFRT4bq04buRVOG7uEDhu7XhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0UeG6uOG6tOKAnFPhu5g/V+G7luG6tGci4bq0SiM+4bq0U+G7lEhA4bq0xKhV4bq0QOG7lMOU4bq0UeG6uFLhurTEqOG7lFThurRSw5nhu5bhurRT4buYP1fhu5bhurRnIuG6tEs6U+G7mOG6tCjhu47hurThu7Lhu5TGoEXhurRT4buYP1fhu5bhurRo4buYReKAnUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqiTFLDg+G6ouG7uEDhu7ZUU+G7mMOD4buX4bu2WeG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0PEXhurRR4bq64bq0QOG7tsOSU+G6tMSo4buUxqBT4buU4bq04bu0I8OS4bq04buUP+G7rlPhu5jhurTEqCpF4bq0UuG7mlPhu5ThuqIv4bu4QOG7tlRT4buYw4PhuqIvTFLDg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4bq+UuG6tOG6pMSQQ+G6quG7ueG6tFDhu5bDlVPhurRAP1ZT4buY4bq0ZuG7lsOSU+G6tOG7pcWo4bq0IFNFQFRR4buW4bq04buFReG7tuG7slQo4bq0KD9YQOG6tOG7tCNF4bq0UuG7qkDhurRRVOG6ukDhurRLxq/hu5bhurRA4buUKuG6tEvDlOG6tOG7mOG7luG6uFPhu5ThurThu7QjPuG7jlPhurRA4buUw4nEqOG7lOG6tEDhu5Q6xKjhurRKRVPhu5ThurThu5Thu5bDlSPhurQoI0XhurTEqFfhurTEqCpF4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tkHhurThu5cjPuG6tFPhu5Thu5bDklPhu7nhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0QDvhurTEqOG7lMav4buW4bq0S0gj4bq0KFbhu5bhurThu4VF4bu24buyVCjhurQo4bua4bq04buIRVPhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurRQ4buUxahT4buY4bq0S+G7qFPhu5jhurR74bq0KFbhu5bhurRS4buqQOG6tFFU4bq6QOG6tD7DkiPhurThu7jDicSo4buU4bq0xKgqReG6tMWoU+G7mEHhurThu5fhu5TDiVPhu5jhurRCL+G6pMSQQ+G6quG7ueG6tGbhu5bDklPhurRLVOG6uFPhurThurFX4bq0KCNF4bq04buX4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG6tEAjPsOSU+G6tOG7iMav4bq0IFNFQFRR4buW4bq04buFReG7tuG7slQo4bq0UeG6uOG6tCgjReG6tMSoV+G6tFJW4buWQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu4XDlOG6tEA74bq0UOG7lOG7luG6tEA74bq0xKjhu5TGr+G7luG6tEDhu5Thu5bhurRLSCPhurQoVuG7luG6tCBTRUBUUeG7luG6tOG7hUXhu7bhu7JUKOG7ueG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurThu5RJI+G6tFPhu5Q/4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu5Thu5bhurRLSCPhurRA4bu2w5JT4bq0xKjDicSo4bq0KCbhurRL4bq44buW4bq04bu0I8avxKjhurRA4buM4bq0KOG6uOG6tOG7uMavU+G7mOG6tFDhu5TDieG6tFHhu4JT4buY4bq0UcOTQeG6tGfhu6zhu5bhurRQ4buU4buW4bq0PCNIQOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEDhu7Y/VsSo4bq0xKjFqFPhu5jhurTEqOG7lD1T4buY4bu54bq0xahT4buY4bq0UeG6uuG7luG6tEs/ReG6tOG7tkXhurRT4buUIVPhu5jhurRRV+G7luG6tOG7iOG7mlPhu5ThurRRI8ONU+G6tFDhu5TDieG6tOG7mEU+4bq04buY4buAQOG7ueG6tFPhu5QhU+G7mOG6tMSoLuG6tMSo4buU4bui4bq04buY4buWw41T4bq0SiHhu7nhurRA4buUw41S4bq0xKjhu5TGoOG6tMSoxahT4buY4bq0UMagxKjhu5ThurRT4buY4bq4U+G7lOG6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tGci4bq0U8OSU+G6tEvDiuG6tOG7iOG7nOG6tMSoSFLhurRA4buU4buW4bq0S0gjQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4bq+UuG6tOG6pMSQxJDhuqbhu7nhurRQXeG6tFPhu5bDlVLhurThuqbDguG6tFPhur5S4bq0S+G6vlPhu5jhurThu7QjRVPhu5jhurRT4buYxajhu5bhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurRA4buU4buM4bq04buY4buWVuG7luG7ueG6tMWoU+G7mOG6tOG7tCM+4buMQOG6tEvhu5xT4buU4bq0S+G7jFPhurThu5UoTEDhu5bhurThu5VATOG7kkVT4bq0w4BoRVLhurThu5c/4bqg4bq0QMOJ4buW4bq0S0gj4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tMSo4buUxqBT4buU4bq0QOG7lDrEqOG6tChW4buW4bq04buV4buyReG7uOG7uFA+4bu54bq0SiThurRL4buW4buOI+G6tFPhurg+4bq0KOG7luG6tOG7suG7lOG6ulLhurRRw5VT4buU4bq0xKhIUuG6tCjDjVPhurTEqCpF4bq0ZyLhurQo4bq44bq0ZuG7lsOSU+G6tOG6ueG7lsOV4buy4bq04buTI8avxKhB4bq04buXSEDhurRT4buU4buWw5JT4bq0UuG7qkDhurThu7Lhu5RJU+G6tMSow5pT4bq0KOG7muG6tFDhu5RU4bq8U+G6tEDhu5bhu45T4bq0UOG7lOG7sFPhu5jhurRR4buo4bu14bq04bqs4bu54bqs4bq0QOG7tuG7lsOVI+G6tEvFqFFFQeG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRS4buqQOG6tFFJU+G6tFMhReG6tFDhu5Thu5bhu4xT4bq04buV4buyReG7uOG7uFA+4bq0xahS4bq04buUw41TQeG6tOG7lyM+4bq0U+G7lOG7lsOSU+G7ueG6tFDDlOG6tEA74bq0S1XhurTFqFPhu5jhurThu4jhu4BA4bq0S0kj4bq0xKjhu5Thu5pS4bq0KOG6uFThurRT4buUIVPhu5jhurRT4buY4bq4PuG6tEDhu5TDiVPhu5jhurRLTFPhurRAxq/hu5ZB4bq0w7XhurRnIuG7ueG6tFPhu5g/V+G7luG6tEBF4bq0S8OK4bq04buy4buUw4lA4bq0UcOVU+G7lOG6tEDhu7YjPuG6tFPDiuG6tFPhu5ThurjhurTEqCwj4bq0KMWo4bq0S+G7nMSo4buU4bq0KOG7muG6tCjhu5bhurThu7Lhu5ThurpS4bq0UcOVU+G7lOG6tMSoSFLhurRL4buMU+G6tGhFUuG6tOG7lz9B4bq04buXO+G6tFLhu6pA4bq0U+G7mD9X4buW4bq04buUJFPhu5jhu7nhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0QOG7tlnhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tEvGr+G7luG6tEA/WFPhu5jhurRA4bu2Iz7hurThu4jhu4BA4bq0xKgqReG6tMSo4bq8U+G7lOG6tOG7uMOJQEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEpTQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6puG6rOG6pOG6rC/huqbhuqRDSuG6puG6pOG6pMOC4bqk4bqs4bqmQOG6rOG6qMSQxJBR4bqoQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhu5fhu7bDjVPhurTEqFfhurQoI0XhurRQ4buWU+G7lOG6tEvhu5bDlFPhurThu5jhu5YhReG6tOG6puG6tEDhu5Thu4zhurThu5jhu5ZW4buW4bq0xKgqReG6tFB94bq0QOG7lCrhurRRw43hu7LhurRK4buc4bq04bqvVOG7iOG7iD7hurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7lyM+4bq0U+G7lOG7lsOSU+G7ueG6tEvGr+G7luG6tChW4buW4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG7ueG6tOG7uCzhurRQ4buWw5VT4bq0QOG7tsOSU+G6tMSow5pT4bq0SlThurRT4buYI+G7qFPhurThu5jGr8So4bq04bq3VOG6tOG7l+G7lMOJ4buW4bq0xKgqReG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tFJFU+G7mOG6tFHhurrhu5bhurTigJPhurThu4hZ4buW4bq0xahT4buY4bq0USPFqFPhurRALOG6tFPhu5TDjVPhurRR4bq44bq0U+G6ulPhurRT4buUR1PhurTEqCpF4bq0UuG7qkDhurRHUuG6tFI/I+G6tMSo4buUxq9T4buY4bq04bq3VOG6tOG7l+G7lMOJ4buWQeG6tOG7lSzhurTEqOG7lMavU+G7mOG6tEvGr+G7luG6tFM/VsSo4bq0ZyLhurTEqCpF4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tFHDklPhurRAVuG7luG6tEvhu6JT4buU4bq0S+G7lsOUUuG6tOG7uEUj4bq0KCXhurRQ4buUKlPhu5jhurThu4jGr+G6tOG6pOG6pC/EkC/huqbDgsOC4bqk4bq04buIWeG7luG6tFDhu5Thu5bhurRLVeG6tMWoU+G7mOG6tEAjPsOSU+G6tOG7iMav4bq0LeG6tFIjxq9T4bq0U+G7lOG7mlPhurRA4buUSD7hurRTP1bEqOG6tGci4bq04buI4buc4bq0PFVF4bq04bu44buwQeG6tOG7lUUj4bq0QCM+w5JT4bq04buIxq/hurRQw5ThurRA4bu2w5JT4bu54bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tEDhu5bhu4zhu7LhurRAJcSo4bq04bu4xq9T4buY4bq0UcOMU+G6tEDhu7bGr1NB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6seG7lOG7hFPhu5jhurRF4buW4bq04buI4buW4buMQOG6tFPhu5ThurjhurTEqCwj4bq0KMWo4bq0S+G7nMSo4buU4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0WeG6tEtHI+G6tMSo4buUVOG6tEvhu4xT4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tEMv4bqmw4LDguG6qOG6tFDhu5Thu5bhurTFqFPhu5jhurThu4jhu5zhurThu5Thurzhu5bhurThu7QjRVPhurRo4buUw41A4bq04bqv4bq8U+G6tOG7iOG7gEDhurThu5jhu5Yh4bq0QOG6uuG7luG6tOG7suG7lOG7luG6tEDhu7Y/V1Phu5jhurRoReG7tuG7lkBF4bq0KOG7muG6tOG7uC7hurRKJVPhu5jhurThu5Thu6rhurTEqOG7lOG7luG7jCPhurThu5jhu5bhurzhurRA4bu2VFPhu5jhurRQ4buU4buW4bq0UeG6uFLhurRA4buUKuG6tEAlxKjhurRLw5ThurThu4hFPuG6tOG7uEVT4buY4bq04buR4buU4buWUeG7luG7suG7suG7llNM4bu4QeG6tGpT4buY4bq04buI4buc4bq04bu0I+G6vFPhurRA4buUPcSo4bq0QOG6uuG7luG6tEDhu7YjU+G7mOG6tEBHUuG6tOG7mOG7lkVS4bq04buY4buWIeG6tFPhu5g/V+G7luG6tFPhu5TDjeG7suG6tMSoP+G6tEDhu7bDieG7luG6tOG7suG7lE3hu7LhurRZ4bq0U+G7mFThurrhu5bhurTFqOG6tOG7l1RQPlThurRQ4buUVOG6vFPhu5jhurRE4bq0QOG7lMOJU+G7mEHhurThu5VFI+G6tFPhu5QhU+G7mOG6tOG7suG7lOG6vFPhurRLxq/hu5bhurRAO+G6tFPhu5Thu5bhu44j4bq04buy4buUxqBF4bu54bq0U+G7lEhA4bq0UeG6uOG6tEA74bq04bq54buq4buW4bq0xKhX4bq0KCNF4bq0aOG7lMONQOG6tOG6r+G6vFPhu7nhurTEqCPGr+G7luG6tEDhu5TDiVPhu5jhurThuqThuqYv4bqmw4LDguG6qOG6tOG6r+G7quG6tEDhu7Y/WVPhu5jhurRAP+G6tOG7suG7lMOJ4buy4bq0aOG7lMONQOG6tOG6r+G6vFPhurRLw4rhurThu7ZF4bq0UcOVU+G7lOG6tEDhu7YlxKjhurQ8I0hA4bq0xahT4buY4bq0xKgkU+G7mOG6tMSoxajhurQoWOG6tFPhu5g/V+G7luG6tGjhu5TDjUDhurThuq/hurxT4bq0Z+G7lj5UUFThurTDuUVAReG7luG6tMOAU+G7lOG6uOG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tMSoV+G6tCgjReG6tMSoKkXhurRo4buUw41A4bq04bqv4bq8U+G6oEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2VFPhu5jhurRQ4buU4buW4bq04buI4buc4bq0ZyLhurRA4bu2Iz7hurRTw4rhu7nhurRo4buUw41A4bq04bqv4bq8U+G6tEDhu7YlxKjhurQ8I0hA4bq0QOG7lOG7muG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRLw4rhurRLP1jEqOG6tMSo4buUxqBT4buU4bq04buy4buUKuG6tOG6u8SoTFFFU0rhurRKRVPhu5jhurRART7hurRLVVPhurRT4buUw41TQeG6tOG6seG7lOG7hFPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurTEqEjhu7LhurThu5Thu6rhurTEqOG7lOG7luG7jCPhurTEqOG7lFThurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bu54bq0U+G7mD9X4buW4bq04bq7xKhMUUVTSuG6tMSow5pT4bq0Sz9F4bq0UsOJPuG6tOG7iEU+4bq0QFbhu5bhurRAw41T4bq04bqxVOG7skxT4buUReG7mExT4bq0S8OU4bq0S1VT4bq0U+G7lOG6uOG6tMSoLCPhurQoxajhurRL4bucxKjhu5RB4bq0aOG7mOG6uD7hurThuqbhuqgv4bqsL+G6psOCw4Lhuqrhu7nhurRQ4buU4buW4bq0xahT4buY4bq04buIP1bEqOG6tOG7tkXhurTEqOG7sFPhu5jhurThu7Lhu5Thu5bhurRA4bu2P1dT4buY4bq04buZTD5Q4bugRSjhu5ZQ4bu54bq04buU4bq4U+G7mOG6tEDhu7bhur5S4bq04bqx4bqzw7rhurQoVuG7luG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEBIUuG6tOG7iOG6vlPhu5jhurThu7bFqFPhurTigJzhurHhu5ThurhU4bq0UjtT4buY4bq04bqvVOG7iOG7iD7igJ3hu7nhurTigJzhurHhu5Q9U+G7mOG6tEDFqOG7luG6tD7DkiPhurThuq9U4buI4buIPuKAnUFBQeG6tEvDiuG6tMSo4buUV+G6tOG7uEZT4bq0WeG6tEtVQeG6tGjhu5g/V+G7luG6tEBF4bq0KEc+4bq0UUg+4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG7ueG6tOG7tCPhurhT4buY4bq0UcOSU+G6tMSo4buw4bq0U+G7lOG6uOG6tMSoLCPhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurRT4buUIVPhu5jhurQow5pT4buY4bq04buUVEXhurThu7YsxKjhurThu7bDnUHhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0Sz9YxKjhurRLVVPhurRA4buW4buM4buy4bq0QD9T4buY4bq04buIO1Phu5jhurRT4buUP+G6tFLhu6pA4bq0KOG7nOG6tEVT4buU4bq04buUJFPhu5jhurRKR1PhurRA4buqxKjhurRA4bu2WeG6tCjhu47hurThu7hFI+G6tFLhu6pA4bq0xKjhu5Thu5bhu4xT4bq0xKjFqFPhu5jhurThu5Thu5bDlFPhurThu5TDicSo4buU4bq0U+G6uFThurRLVUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyQEw8QC1FUeG7luG7mFPhu7XhurTEqExTQEzhu7bhu7fhurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tEPhuqrDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6rOG6qsSQ4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8vxKhKU0Hhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL0pM4bu4UEBU4buyL1NMKeG7uC/huqbhuqzhuqThuqwv4bqm4bqkQ0rhuqbhuqTDguG6qkTDgkJA4bqm4bqqRMOCUeG6rC1AQCjhu5ThuqYt4bqkQkPEkEPhuqzhuqThuqrhuqbhuqxD4bqk4bqs4bqsQSlM4buI4buy4bqy4bq0RVFAduG6suG7l+G7tsONU+G6tMSoV+G6tCgjReG6tFDhu5ZT4buU4bq0S+G7lsOUU+G6tOG7mOG7liFF4bq04bqm4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5bhurTEqCpF4bq0UH3hurRA4buUKuG6tFHDjeG7suG6tErhu5zhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyQ+G6qsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqs4bqqxJDhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6r+G7nOG6tOG7iOG7gEDhurRZ4bq04bu4R1PhurThu4hFPuG6tOG7l1RQ4buWVOG6tCjhu5rhurThu5Thu6rhurTEqOG7lOG7luG7jCPhurRnIuG6tFJIQOG6tOG7mOG7lsOJ4bq0QOG7tuG7nOG7ueG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRT4buY4buo4buW4bq0QCThurRSSD7hurRA4buUw4lT4buY4bu54bq0xKjhu5RU4bq0S+G7jFPhurRQ4buU4buW4bq0Sz9YxKjhurThurvEqExRRVNK4bq0QOG7glPhu5jhurTEqOG7lFThurTEqCPGr1PhurThu5Thu6rhurTEqOG7lOG7luG7jCPhurThurvEqExRRVNK4bq0U+G7lD/hurTigJxSVVPhurThu7Qj4bq44bq04bu44buWU+G7lOG6tFPhu5TDjUDhurRA4buUOuG6tELhuqbigJ3hurRLw5ThurRK4buW4bq0xKg/4bq04bu0I0XhurRLVeG6tMSo4buUVOG6tEvhu4xT4bq0xKgjxq/hu5bhurRLV+G7lkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqzxq/hu5bhurQoVuG7luG6tOG6u8SoTFFFU0rhu7nhurQo4buWw5XEqOG6tOG7lMOZ4bq0xKjhu5RI4buy4bq0U+G7lMONU+G6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRR4bq44bq04buU4bq4U+G7lOG6tEvhu6pT4buY4bq0UkVT4buY4bq0QMagU+G7lOG6tFPhu5RHU+G6tCjhur5T4bu54bq0xKjhu5Thu5ZF4bq04bu4T+G6tFPhu5QhU+G7mOG6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhurRS4bq44bq0U+G7lOG6uOG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tEtFU+G7mOG6tOG7mOG7guG7skHhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0xKhV4bq0UuG7qkDhurQo4buc4bq0QOG7tsag4bq04buU4buMQOG6tOG7uDrEqOG6tOG7tCNFU+G6tEDhu7bDmVPhu5jhurRA4bu2VFPhu5jhurRT4buOU+G6tCjhur5T4bq04buUVUXhurTEqCpF4bq0S0hA4bq0Uz9WxKjhurRT4bq4PkHhurThurdFU+G7mOG6tEBFPuG6tEtVU+G6tFPhu5TDjVPhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0xKgmU+G7mOG6tEvhu6hT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7nkXhurQoVuG7luG6tCjhu5bDlcSo4bq0xKjDiVLhurThu65T4bq0U+G7lOG6uOG6tCjFqOG6tEvhu5zEqOG7lOG6tCjhu5rhurRT4buUIVPhu5jhurRL4buW4buOI+G6tEAjPsOVQOG6tChX4buW4bq0S8OK4bq0UeG6uFLhurRLP1jEqOG6tCjhurjhurRA4buW4buMU+G7mOG6tChFU+G7mOG6tMSoKkXhurRA4bu2w41T4bq0S0gj4bq0U+G6vlLhurThuqTEkEPhuqbhurRLw4rhurRQ4buU4buW4buMU+G6tEvhurxU4bq04bu0I8avxKjhurThurvEqExRRVNK4bq0Sz9YxKjhurTEqOG7lD3hurR74bq0U+G7lOG7luG7jiPhurThu5Thu65TQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5VFI+G6tFDhu5Thu5bhurRS4buAxKjhurThu4jDlVPhu5ThurRA4buUw41T4bu54bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqOG7lOG7nCPhurRL4buW4buOI+G6tEDhu7bhu5zhurRZ4bq04buIw5VT4buU4bq0KOG7lsOVU+G6tCjhu5rhurRQ4buUxahT4buY4bq0QOG7llPhurRAP1lT4buY4bq04buIw4nEqOG6tOG7uOG7nkHhurThuqRDL+G6pC/huqbDgsOCROG7ueG6tMWoU+G7mOG6tEDhu7Y9QOG6tOG7lOG7ruG7luG6tEDhu5RZ4bq0xKgjxq/hu5bhurTEqCRT4buY4bq0QOG6uuG7luG6tOG6u8SoTFFFU0rhurRZ4bq0QCPhu7Dhu5bhurRC4bqo4bu54bq0S8OU4bq0UeG6uuG7luG6tFPhu5QhU+G7mOG6tMSoRyPhurTEqOG7lCM+w5VT4bq04buYRz7hurThu5RFVOG6tEDGr1PhurRT4buU4buW4buOI+G6tOG7mOG7lkg+4bq0UizEqOG6tMSo4buUVOG6tOG7mOG7llbhu5bhurRA4bu2Iz7hu45T4bq0QOG7lMWoU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buUw4nhu5bhurRL4buq4bq04buUWFLhurThu5Thu55T4buU4bq0xKgkU+G7mOG6tOG7uCzhurRRw43hu7LhurRK4buc4bq0UOG7lOG7luG7jFPhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRSSEDhurThu5hJU+G6tOG7lOG7jEDhurThu4jhurpT4bq04buIw6jhurQo4bq44bq0S+G7luG7jiPhurRT4bq4PuG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tEDhu5TGoMSo4buU4bq0KOG7muG6tOG7uEVU4bq0xKjhu5Thu6LhurTEqFXhurQo4bq44buW4bq0U+G7mD9X4buW4bq0QOG7luG7kFPhurRLP0XhurTFqFPhu5jhurRAVuG7luG6tFPhu67hu5bhurRFU+G6tFPhu5jhu5Thu6LhurTEqCPGr+G7luG6tMSoJFPhu5hB4bq04bqx4buUxqBT4buU4bq04buF4buW4bu24bu4RVPhurThurtRPiNSeuG7lOG7llNUKOG6tEvDiuG6tMSo4buU4bui4bq0S+G6ulThurRl4bq74bq34bq14bq0SzpT4buY4bq04bu2ReG6tOG7mOG7lj3hu7LhurRARVPhu5jhurRR4buQ4bq0xKjhu5RU4bq0xahT4buYQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurRD4bqqw4Lhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEpTQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6puG6rOG6pOG6rC/huqbhuqRDSuG6puG6pOG6pMOC4bqk4bqs4bqmQENDQuG6pFHhuqpB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG7l+G7tsONU+G6tMSoV+G6tCgjReG6tFDhu5ZT4buU4bq0S+G7lsOUU+G6tOG7mOG7liFF4bq04bqm4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7mOG7llbhu5bhurTEqCpF4bq0UH3hurRA4buUKuG6tFHDjeG7suG6tErhu5zhurThuq9U4buI4buIPuG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyQ+G6qsOC4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Nl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0KOG6uOG6tFPhu5g/V+G7luG6tChY4bq0S8OK4bq0WeG6tOG7iMOSU+G6tMWoU+G7mOG6tEvhu4xT4bq0xKgjxq/hu5bhurRLV+G7lkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tOG7tkXhurRL4buW4bq0KOG6uOG6tEvDlOG6tFHhurrhu5bhurRSI8WoU+G6tCjhurhT4bq0SuG7luG6tOG7uOG6vFPhurTEqOG7lFThurRSxahT4bq0QOG7lMOU4bq0QOG7lEVU4bq04buI4buWw5Qj4bq0QOG7tj9T4buY4bq0xKjhu5RU4bq0QOG7tsag4bq0QCPDleG6tMSoKkXhurRT4buUR1PhurRRVOG6uuG7luG7ueG6tFHhurhS4bq0U+G7jlPhurRA4bq8U+G7mOG6tMSo4buUVOG6tOG7uCzhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0xKgqReG6tGdF4buYUyPhu7jhurThurFF4bu2UeG7uExT4bu54bq04buVTOG7tuG7mEw+4bq04buFReG7tuG7oEVQ4buWU+G7ueG6tGbDkuG6tOG7kyNFU+G7mOG6tGbhu5bDklLhurRT4buY4bq4PuG6tFNFPkFBQeG6tGfhu6pA4bq0QOG7tlRT4buY4bq0U+G7lCFT4buY4bq0KCbhurRQ4buUxqDhurRRWOG7luG6tOG7lOG6uuG7luG6tFPhu5RIQOG6tOG7mOG7lj3hu7LhurRLP0XhurRAw5JT4bq0QCPhu7Dhu5bhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0QOG7tlnhurRA4buU4bq4U+G7lOG6tFB94bq0QOG7lCrhurTEqFfhurQoI0XhurQ8I0hA4bq0xKjhu5Q9U+G7mOG6tEDhu5Thu4zhurThu5jhu5ZW4buW4bq0xKjhu5TGoFPhu5ThurRR4bq44bq0U+G7lCFT4buY4bq0QOG7lOG7jOG6tMSoV+G6tFDhu5RF4buW4bq0xKgj4buqxKjhurThu7ZIQOG6tFFY4buW4bq04buU4bq64buWQeG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurTEqCZT4buY4bq0Sz9YxKjhurQ8TFLhurRR4bq44bq0U+G7mD9X4buW4bq0S8OK4bq0S1VT4buY4bq04buYVeG7suG6tOG7tkhA4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurTEqOG7lFThurRRe+G6tEDhu5QjPuG7jEDhurRQ4buUReG7luG6tMSoI+G7qsSo4bq0UsWoU+G6tMSoV+G6tCgjReG6tEtFU+G7mOG6tEs/WMSo4bq04bu4LuG6tEolU+G7mOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tFNFPkHhurThu5fhu7ZUU+G7mOG6tEDhu5TDjeG7suG6tFPhu5bDklPhurThuqTEkMSQw4Lhu7nhurRl4buW4bu4xKjhu5RM4bu24bq0Sz9YxKjhurTEqEjhu7LhurThu4jhu4ZT4buY4bq04bu4w4lT4buY4bq0xKjhu5Thu4zhurQo4buO4bq0UuG7qkDhurThu7guReG6tEvhu7Dhu5bhurRA4bu2VFPhu5jhurThu5TDleG6tEDhu5TGr1Phu5jhurRL4bucU+G7lOG6tOG7mOG7llfhu7nhurRA4buUTFThurRLVeG6tOG7uEUj4bq0UuG7rOG7luG6tFM/VsSo4bq0S+G7luG6tFLhu6zhu5bhurRQfeG6tEDhu5Qq4bq04bu4w5PhurRLP1jEqOG6tEDhu5TDklLhurRS4buqQOG6tFDhu5RU4bq8U+G7mOG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVNB4bq04bqzRz7hurRR4bq44bq0UuG7qkDhurQ+4buMI+G6tEDGr+G6tEDhu5bDkiPhurTEqOG7lCPDjFPhurRA4bu2VFPhu5jhurRA4buULMSo4bq0QOG7luG7kFPhurTEqMOJxKjhurRA4bu2w41T4bq0S0gj4bq0KOG6uOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tEtII+G6tOG7lOG6uFPhu5jhurRLSSPhurThu5Thu5bDlVPhurRTRT5B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6s1ThurpT4bq0UOG7jEDhurQoWeG6tOG7iOG7luG6tOG7lOG6uOG7luG6tFDhu5zEqOG7lOG6tFPhurg+4bq0SlnhurRL4buMU+G6tFPhu6zhu5bhurTEqOG7lOG7hFPhu5jhurRF4buW4bq04buII+G7qFPhurRA4buUTFThurRK4bum4buW4bq0UyFF4bu54bq0xKjhu5Thu6LhurThu4jhu5bhu4xA4bq0ZeG7luG7uMSo4buUTOG7tuG6tOG7tCNF4bq0S1fhu5bhurRZ4bq04buZTD5Q4bugRSjhu5ZQ4bu54bq0UOG7lOG7luG6tCjhu4pT4bq04buI4buc4bq0ZyLhurRA4bu2Iz7hurRRJFPhu5jhurQo4bua4bq0QOG7quG7luG6tEDhu7bGr1PhurRA4buUI+G7jEHhurThu5dX4bq0w6kjReG7tkrhu5ZFU+G6tMOAIFPhu5ThuqDhurRAO1Phu5jhurRSxajhurRA4bq84bu14bq04oCc4buX4bu2P1bEqOG6tFE9xKjhurThu7ZF4bq0S+G7luG7ueG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRA4buWU+G6tOG7tuG7hlPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurRA4buWU+G7lOG6tEA9PuG6tMSoV+G6tCgjReG6tMSoJlPhu5jhurThu7jDk+G6tMSo4buU4buMQOG6tEDhu5RMVOG6tMWoU+G7mOKAnUHhurThurHDmlPhurRQ4buWw5VT4bq0QD9WU+G7mOG6tMSoV+G6tCgjReG6tGdF4bu2UOG6tOG7l0Xhu5ZSRVNUKOG7ueG6tFPhu5g/V+G7luG6tEA7U+G7mOG6tEDhu5QjReG6tGXhu5bhu7jEqOG7lEzhu7bhurRT4bq+UuG6tOG6pMSQQ+G6pOG7ueG6tMSo4buUVOG6tOG7tuG7hlPhu5jhu7XhurTigJxqU+G7mOG6tEg+4bq04buI4buc4bq04buI4bq4U+G6tMSoV+G6tMSo4buU4buW4bq04buy4buUxq/hu5bhurThu7gjxq9A4bq0xKgj4buqxKjhurRLV+G7luG7ueG6tCjhurjhurThu7QjReG6tEtX4buW4bq04bu4RSPhurRQ4buU4buW4bq0S+G7luG6tOG7lOG7jEDhurRC4bqo4bq0xajigJ1B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6okxSw4No4buYI+G7qFPhurThurxT4buU4bu14bq04bq7U0BM4bu2U0xA4bqiL0xSw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7siAjQOG7lFThu7bhurLDg2ZFU+G6tOG7keG7lD/hu65T4buY4bq0w4BA4buwU+G7mOG6tOG7lFjhu7LhuqDhuqIv4buyw4M=

Lan Phương (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]